На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


автореферат Розробка та впровадження науково обрунтованих методичних пдходв до оптимзацї здйснення зовншньоторговельної дяльност на фармацевтичному ринку України. Етапи формування та сучасний стан законодавчого забезпечення зовншньоторговельної дяльност.

Информация:

Тип работы: автореферат. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 04.04.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАРІЧКОВА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 614.272:615.12/.15:339.5(477)
ОПТИМІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ


15.00.01 - технологія ліків та організація
фармацевтичної справи
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фармацевтичних наук

Харків - 2008
Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров'я України.
Науковий керівник:
доктор фармацевтичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
ТОЛОЧКО ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ,
Національний фармацевтичний університет,
завідувач кафедри управління та економіки фармації, м. Харків
.
Офіційні опоненти:
доктор фармацевтичних наук, професор
ПОСИЛКІНА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА,
Національний фармацевтичний університет,
завідувачка кафедри економіки підприємства,
м. Харків
доктор фармацевтичних наук, ст. н. с.
ПІВЕНЬ ОЛЕНА ПЕТРІВНА,
завідувачка відділом маркетингових досліджень та координації НДР Державного підприємства «ДНЦЛЗ», м. Харків.
Захист відбудеться 03.07.2008 року о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4).
Автореферат розісланий 01.06. 200
8 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор ф
армацевтичних наук, професор Д.І. Дмитрієвський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Основні напрямки здійснення зовнішньоторговельної діяльності (ЗТД) вивчались науковцями і практично вирішувались в загальнодержавних аспектах: зміст зовнішньоторгових операцій і угод (В.В. Покровська); організація та техніка здійснення зовнішньоекономічних операцій (Б.І. Синецький); юридичне оформлення, практичні поради, зразки договорів, претензій, позовів (В.В. Козик, Л.А. Пайкова, І.С. Гринько); теоретичні засади та приклади розрахунку економічної ефективності окремих форм зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) (А.Г. Медведєва); основні принципи економічної політики держави та основи національної економіки (В. Ойкен, Д. Сакс); сучасний стан зовнішньоекономічних зв'язків (ЗЕЗ) України з аналізом проблем, які виникають з іноземними інвестиціями та орендою землі (Ю.В. Макогон). Окремими економістами, зокрема Дж. Бхагваті, Дж. Ітоном, А. Панагарією, А. Смітом, П. Ліндертом, С. Кіндлбергером, Р. Дорнбушом та ін., був розглянутий експорт як провідний сектор економіки.
Проте у вказаних напрямках досліджень немає зв'язку між окремими частинами складного циклу управління ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку. Також не досліджені особливості ЗТД на цьому ринку, що зумовлює певні незручності в її практичному здійсненні. До сьогодні відсутній комплексний аналіз та вивчення сучасного стану ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку, основних перешкод на шляху її здійснення та напрямків їх подолання, узагальненої схеми послідовності дій при здійснені ЗТД, особливостей митного оформлення зовнішньоекономічних операцій, які здійснюються вітчизняними фармацевтичними підприємствами (організаціями), окремих процедур, які здійснюються при митному оформленні фармацевтичної продукції тощо. В наукових працях і методичних розробках науковців з питань організації та економіки фармації (Б.Л. Парновського, М.С. Пономаренка, З.М. Мнушко, Н.С. Немченко, А.В. Кабачної, В.М. Толочка, О.В. Посилкіної, О.П. Гудзенка, О.П. Півень та ін.) ці питання комплексно також не висвітлені.
У зв'язку з виходом українських фармацевтичних підприємств (організацій) на міжнародний ринок оптимізація ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку є одним з першочергових завдань і ця тематика набуває особливої вагомості. Тому вирішення проблем, пов'язаних із здійсненням ЗТД на вітчизняному фармацевтичному рину, є актуальним у теперішніх умовах.
Вищевикладене обумовило тему дисертаційного дослідження, окреслило його мету й наукові завдання, актуальність і практичну доцільність.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідницьких робіт Національного фармацевтичного університету за темою «Розробка проблем підприємства, менеджменту і маркетингу у фармації» (номер державної реєстрації 0103 U 000479) та проблемної комісії Фармація МОЗ та АМН України (протокол №34 від 06.10.2004 р.).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження стала розробка та впровадження науково обґрунтованих методичних підходів до оптимізації здійснення зовнішньоторговельної діяльності на фармацевтичному ринку України.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:
ѕ дослідити теоретичні та практичні аспекти ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку, а саме: загальні положення та міжнародні підходи до визначення сутності і змістовності ЗТД; закордонний досвід керування ЗТД у фармацевтичній галузі; етапи формування та сучасний стан законодавчого забезпечення ЗТД в Україні;
ѕ обґрунтувати об'єкти, предмет та методи дослідження ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку в межах поставлених наукових завдань;
ѕ дослідити сучасний стан ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку шляхом вивчення системи державного управління та існуючих механізмів її здійснення на вітчизняному фармацевтичному ринку;
ѕ обґрунтувати наукові підходи до оптимізації здійснення ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку шляхом:
· визначення пріоритетів державного регулювання ЗТД на фармацевтичному ринку;
· удосконалення законодавчого супроводу процедури митного оформлення імпорту лікарських засобів (ЛЗ) і виробів медичного призначення (ВМП);
ѕ обґрунтувати наукові підходи з удосконалення регулювання і підвищення ефективності ЗТД на вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємствах (організаціях) шляхом:
· оптимізації організаційних заходів, узагальнення та логічного угрупування етапів здійснення, опрацювання процедури державної реєстрації та акредитації вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій) на митниці та митного оформлення ЛЗ і ВМП;
· оптимізації кадрового забезпечення організаційних заходів зі здійснення ЗТД.
Об'єкти дослідження. Об'єктами дослідження була сучасна система і організація ЗТД на вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємствах (організаціях), її учасники та наявність впливових чинників законодавчого супроводу її здійснення в таких областях України: Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Полтавській, Сумській, Харківській, Автономній Республіці Крим та містах Києві і Харкові.
Предмет дослідження. Предметом дослідження були існуючі соціально та економічно ефективні підходи до оптимізації здійснення ЗТД на фармацевтичному ринку України, зокрема: вітчизняні фармацевтичні оптові та оптово-роздрібні підприємства (організації); науково-практичні та організаційні аспекти ЗТД, організація та послідовність її здійснення; процедура державної реєстрації і реєстрація на митниці; здійснення митного оформлення імпортних ЛЗ і ВМП; організація діяльності фахівців, які займаються ЗТД.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження служили вимоги законодавчих і нормативних актів, що регулюють ЗТД, науково-практичні рекомендації та статистичні матеріали МОЗ України, результати особистих наглядів, вітчизняні наукові досягнення з організації та економіки фармації, досвід здійснення ЗТД в інших галузях національної економіки та країнах світу.
У роботі враховані результати досліджень зарубіжних і вітчизняних науковців, дані наукових оглядів, монографічна і довідкова література за напрямком.
Обробка даних та оцінка їх репрезентативності здійснювалась з використанням методів порівняння, логічного, історичного, графічного, аналітичного та економіко-статистичного аналізу, типологічного групування, кластерного аналізу, сіткових графіків, соціологічних досліджень (анкетування та інтерв'ювання), екстраполяції, вибіркового спостереження з наступною обробкою результатів з використанням сучасних комп'ютерних програм.
Наукова новизна одержаних результатів. Досліджені теоретичні аспекти організації та управління ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку шляхом визначення загальних понять, функцій, етапів розвитку і узагальнення законодавчих вимог, впливовості закордонного досвіду.
Проаналізований фактичний стан здійснення ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку, а саме: визначена структура та етапність її здійснення вітчизняними фармацевтичними оптовими і оптово-роздрібними підприємствами (організаціями); проаналізовані взаємозв'язки між ними та іншими організаціями, виконавчими та відомчими органами державної влади, зокрема з Державною митною службою України, які знайшли відображення в особистих методичних розробках.
На підставі результатів особистих досліджень вперше обґрунтовані наукові підходи з оптимізації ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку шляхом встановлення типової моделі здійснення окремих видів робіт залежно від виду зовнішньоторговельних операцій та типу об'єкта її проведення.
Вперше досліджені проблеми, які виникають на стику законодавчого супроводу та практичного здійснення ЗТД у фармацевтичній галузі. На основі цього окреслені перспективні напрямки її вдосконалення на сучасному етапі. Обґрунтовані наукові напрямки з оптимізації ЗТД шляхом формування окремих організаційних структур управління нею на вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємствах (організаціях). Удосконалені методики узагальнення складових ЗТД та тих процесів, що виникають між вітчизняними фармацевтичними підприємствами та іншими організаціями, зокрема виконавчими та відомчими органами державної влади, Державною митною службою України.
Запропоновано введення посади уповноваженої особи зі здійснення ЗТД на вітчизняних фармацевтичних підприємствах (організаціях) та розроблені змістовні аспекти її діяльності, обґрунтовано основні завдання та посадові функції, розроблена її посадова інструкція.
Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані теоретичні, організаційні та методичні наукові розробки, які є внеском до знань про ЗТД у фармацевтичній галузі з урахуванням її особливостей і специфіки на сучасному етапі розвитку.
За підсумками досліджень розроблені та впроваджені у практичну діяльність профільних брокерських фірм, вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організації), які здійснюють ЗТД:
· Методичні рекомендації «Оптимізація зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій)», ухвалені ПК «Фармація» МОЗ і АМН України (протокол № 49 від 19.12.2007 р.). Знайшли застосування у діяльності підприємств, які здійснюють ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку (акти впровадження від 15.01.2008 р., 16.01.2008 р., 17.01.2008 р., 17.01.2008 р., 17.01.2008 р., 18.01.2008 р., 21.01.2008 р., 21.01.2008 р., 21.01.2008 р., 22.01.2008 р., 22.01.2008 р.).
· Методичні рекомендації «Кадрове забезпечення зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій) у залежності від її особливостей і обсягу», ухвалені ПК «Фармація» МОЗ і АМН України (протокол № 47 від 20.06.2007 р.). Знайшли застосування у діяльності підприємств, які здійснюють ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку (акти впровадження від 11.12.2007 р., 12.12.2007 р., 13.12.2007 р., 14.12.2007 р., 14.12.2007 р., 14.12.2007 р., 17.12.2007 р., 18.12.2007 р., 21.12.2007 р., 24.12.2007 р., 24.12.2007 р.).
· Інформаційний лист «Схема послідовності дій по здійсненню зовнішньоторговельної діяльності вітчизняними фармацевтичними оптовими та оптово-роздрібними підприємствами (організаціями)», ухвалений ПК «Фармація» МОЗ і АМН України (протокол № 46 від 18.04.2007 р.). Знайшов застосування у діяльності підприємств, які здійснюють ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку (акти впровадження від 17.05.2007 р., 21.05.2007 р., 07.06.2007 р., 05.09.2007 р., 18.09.2007 р., 12.10.2007 р., 22.10.2007 р., 23.10.2007 р., 20.11.2007 р., 11.12.2007 р., 11.12.2007 р.).
· Інформаційний лист «Змістовні аспекти діяльності уповноваженої особи з питань зовнішньоторговельної діяльності фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій)», ухвалений ПК «Фармація» МОЗ і АМН України (протокол № 46 від 18.04.2007 р.). Знайшов застосування у діяльності підприємств, які здійснюють ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку (акти впровадження від 17.05.2007 р., 21.05.2007 р., 07.06.2007 р., 05.09.2007 р., 18.09.2007 р., 12.10.2007 р., 22.10.2007 р., 23.10.2007 р., 20.11.2007 р., 11.12.2007 р., 11.12.2007 р.)
· Інформаційний лист «Схема послідовності дій по здійсненню державної реєстрації вітчизняного фармацевтичного оптового та оптово-роздрібного підприємства (організації) для здійснення зовнішньоторговельної діяльності», ухвалений ПК «Фармація» МОЗ і АМН України (протокол № 46 від 18.04.2007 р.). Знайшов застосування у діяльності підприємств, які здійснюють ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку (акти впровадження від 17.05.2007 р., 21.05.2007 р., 07.06.2007 р., 05.09.2007 р., 18.09.2007 р., 12.10.2007 р., 22.10.2007 р., 23.10.2007 р., 20.11.2007 р., 11.12.2007 р., 11.12.2007 р.).
· Інформаційний лист «Схема послідовності дій по здійсненню акредитації вітчизняного фармацевтичного оптового та оптово-роздрібного підприємства (організації) на митниці для здійснення зовнішньоторговельної діяльності», ухвалений ПК «Фармація» МОЗ і АМН України (протокол № 46 від 18.04.2007 р.). Знайшов застосування у діяльності підприємств, які здійснюють ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку (акти впровадження від 17.05.2007 р., 21.05.2007 р., 07.06.2007 р., 05.09.2007 р., 18.09.2007 р., 12.10.2007 р., 22.10.2007 р., 23.10.2007 р., 20.11.2007 р., 11.12.2007 р., 11.12.2007 р.).
· Фрагменти результатів наукових досліджень впроваджені у навчальний процес вищих фармацевтичних і медичних закладів України: Національного фармацевтичного університету (кафедра економіки підприємства), Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (м. Харків), Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького (кафедра організації і економіки фармації та технології ліків), Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім. Г.С.Протасевича. Акти впровадження відповідно від 20.11.2007 р., 24.12.2007 р., 21.01.2008 р., 3.04.2008 р.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, у якій здобувачу належить вирішальна роль у визначенні мети дослідження, завдань для її досягнення, організації та проведенні експериментальної частини, обробці й інтерпретації результатів дослідження, а також в узагальненні одержаних результатів і на їх основі обґрунтуванні наукових положень та висновків, що виносяться на захист.
Автором досліджені теоретичні засади управління ЗТД в Україні, її загальні поняття та функції, етапи розвитку та формування, вплив на неї досвіду інших країн світу, сучасний стан її організації на вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємствах (організаціях). На цій основі обґрунтовані методичні рекомендації з оптимізації здійснення ЗТД.
На підставі отриманих результатів встановлений сучасний стан ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку, проаналізоване державне управління щодо здійснення ЗТД та визначені його пріоритети.
Обґрунтовані наукові підходи з: удосконалення законодавчого супроводу процедури митного оформлення імпорту ЛЗ і ВМП, механізму регулювання і підвищення ефективності ЗТД на вітчизняних
фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємствах (організаціях); визначення інформаційної потреби та алгоритму дій, які необхідні фахівцям по здійсненню ЗТД на рівні фармацевтичного підприємства.
Розроблені наукові рекомендації з оптимізації процедури здійснення ЗТД на фармацевтичному оптовому та оптово-роздрібному підприємстві шляхом логічного групування етапів її здійснення, узагальнення процедури державної та митної реєстрації підприємства, обґрунтування забезпеченості фахівцями організаційних заходів через уведення посади уповноваженої особи зі здійснення ЗТД.
У наукових працях, опублікованих у співавторстві з В.М.Толочком, М.В. Чешевою, І.В. Міщенко, автором обґрунтовані наукові висновки, методичні підходи й положення особистих досліджень та результати їх обробки і трактування під час виконання дисертаційної роботи.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні і практичні результати дисертаційного дослідження доповідались і обговорювались на науково-практичних заходах протягом 2004-2007 рр.: науково-практичній конференції «Фармацевтичне право: організаційно-правові проблеми рецептурного та без рецептурного відпуску лікарських засобів у сучасних умовах» (Харків, 2004); науково-практичній конференції «Нормативно-правові аспекти зовнішньо-економічної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку» (Харків, 2005); науково-практичній конференції «Пріоритети організаційно-економічної науки та освіти в розвитку вітчизняної фармації» (Харків, 2005); VI Національному з'їзді фармацевтів України (Харків, 2005); науково-практичній конференції «фармацевттическое право в системе правоотношений: государство - закон - производитель - врач - пациент - провизор - лекарство - контролирующие и правоохранительные органы» (Харків, 2006); науково-практичній конференції «Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗТД) шляхом удосконалення деяких митних формальностей» (Харків, 2006); науково-практичній конференції «Передовые научные разработки - 2006» (Дніпропетровськ, 2006); І Міжнародній науково-практичній конференції «Передові наукові розробки - 2006» (Дніпропетровськ, 2006); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Створення, виробництво, стандартизація, фармако-економічні дослідження лікарських засобів та біологічно активних добавок» (Харків, 2006); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток наукових досліджень - 2006» (Полтава, 2006); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Ключевые аспекты научной деятельности - 2007» (Днепропетровск, 2007); Міжнародній науково-практичній конференції «фармацевтичне право і доказова фармація в системі правовідносин держава - закон - виробник - оптовик - менеджер - лікар - пацієнт - провізор - ліки - контролюючі та правоохоронні органи» (Харків, 2007).
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 23 наукових праці, у тому числі 4 статті у фахових виданнях, 4 методичні рекомендації, 4 інформаційні листи, 11 тез доповідей на науково-практичних конференціях.
Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота включає в себе: вступ, п'ять розділів, загальні висновки, список використаних літературних джерел, додатки. Викладена на 200 сторінках і містить 15 таблиць і 35 малюнків. Обсяг основного тексту ___ сторінок. Список використаної літератури обсягом 22 сторінки містить 241 джерело, у тому числі 47 іноземних авторів.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтована актуальність теми, оцінений ступінь наукового опрацювання проблеми, сформульована мета й завдання дослідження, його об'єкти, предмет та методи, доведена наукова новизна отриманих результатів, їх теоретичне і практичне значення, а також форми їх втілення.
Дослідження теоретичних засад зовнішньоторговельної діяльності


Для економічного зростання та, як наслідок, становлення успішної ЗТД Україна має законодавство, яке не втручається у директивному стилі до діяльності підприємств, що її здійснюють, і робить акцент на експортну компоненту. Розвиток ЗТД базується на історичному досвіді певних державних інститутів, які безпосередньо беруть участь у її здійсненні. Це дозволяє Україні бути вагомим учасником європейського і світового співтовариства, що потребує подальшого творчого розвитку нормативно-правової бази з регулювання ЗТД. Особливо це важливо для здійснення ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку з урахуванням глобалізації фармацевтичної діяльності країн світу. Запорукою цьому мають стати збалансована система державного регулювання, оптимізація організаційно-правового супроводу тощо.
Але вказані проблеми науковці розглядають здебільшого на рівні держави в цілому і не враховують специфіки окремих галузей, зокрема фармацевтичної, що призводить до певних труднощів здійснення ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку. Їх усунення можливе на підставі проведення наукових досліджень з урахуванням досвіду інших країн світу, що є актуальним для вітчизняної охорони здоров'я і фармації.
Визначення об'єктів та методів дослідження зовнішньоторговельної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку
Визначення об'єктів та методів ґрунтується на діючій нормативно-правовій базі, сукупності знань з організації здійснення ЗТД в цілому і зокрема на вітчизняному фармацевтичному ринку в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Полтавській, Сумській, Харківській областях, Автономній Республіці Крим та містах Києві і Харкові, які складають 33,3% від їх загальної кількості в Україні.
Безпосередньо нагляди та вивчення проводились на базі відомих вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій) вказаних регіонів, які займаються ЗТД (12 підприємств, на яких здійснено 200 наглядів) протягом 2004 - 2007 рр. Як складові ЗТД розглядалися 260 контрактів при її здійсненні, 497 операцій з імпортування ЛЗ і ВМП, а також практична діяльність 31 відповідальної особи з організації ЗТД. Додатково залучались фахівці-експерти (200 осіб), проводилось анкетування серед фахівців з питань здійснення ЗТД (600 анкет) та респондентів-споживачів лікарських препаратів (1000 анкет).
Забезпечення вірогідності отриманих результатів в межах поставленої мети і наукових завдань базувалось на певному алгоритмі послідовності дій упродовж усього терміну проведення досліджень, від вивчення теоретично-практичних аспектів організації здійснення ЗТД до отримання обґрунтувань напрямків з її оптимізації, апробації і впровадження у практичну фармацію.
Дослідження сучасного стану зовнішньоторговельної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку

За результатами проведених досліджень встановлено, що в практичній роботі фармацевтичні підприємства, які здійснюють ЗТД, стикаються з проблемами законодавчого характеру, що не врегульовані жодним з цих законодавчих органів. При цьому не враховуються особливості ЛЗ і ВМП як специфічного товару. Усі дії з боку державного управління ЗТД в Україні стосовно експорту та імпорту ЛЗ і ВМП здійснюються на загальних засадах, що суттєво впливає на якість організації ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку. Так, на сьогоднішній день відсутній механізм регулювання випадків надходження субстандартних ЛЗ та ВМП за прямими валютними контрактами, не врегульовано механізм їх повернення виробнику.
Разом з тим імпорт фармацевтичної продукції в Україні щорічно зростає і темп його приросту у середньому складає 33,11%. За таких умов частка імпортної фармацевтичної продукції складає більше половини від загального обсягу вітчизняного фармацевтичного ринку, що ставить його у залежність від світового ринку та підкреслює важливість ЗТД.
З'ясовано, що основними споживачами фармацевтичної продукції в нашій країні є населення віком від 36 до 45 років. Ставлення споживачів до ЛЗ багато в чому залежить від їх походження за країною-виробником. Так, більшість споживачів (45,0%) орієнтується переважно на імпортні ліки, інші (40,0%) вважають, що це не принципово і лише 15,0% віддають перевагу вітчизняним ЛЗ.
Надання пріоритету імпортним ЛЗ, за нашими даними, ґрунтується на досить вагомих показниках, які характеризують якість та ступінь довіри до бажаного фармакологічного ефекту. Встановлено, що 85,0% споживачів надають перевагу імпортним ЛЗ за якістю в порівнянні з вітчизняними і лише 15,0% з них такої переваги не вбачають.
З'ясовано, що споживачі надають перевагу ЛЗ за таким критеріями, як конкретна країна виробник (59,0% випадків), привабливість зовнішнього вигляду упаковки (3,0% випадків); призначення лікаря (16,0% випадків); зручність вторинної упаковки (22,0% випадків).
Таким чином, за отриманими результатами можна стверджувати, що сучасний споживач більше довіряє імпортним ЛЗ за якістю та має свої пріоритети щодо країни їх походження. Але висока ціна імпортних ЛЗ обумовлює те, що споживач звертає увагу також і на вітчизняні ЛЗ.
Дослідження показали, що ЗТД на фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємствах (організаціях) здійснюється завдяки укладеним угодам, кількість яких суттєво впливає на обсяг операцій по ЗТД протягом кожного місяця. Все це обумовлює ту чи іншу частку імпортних ЛЗ і ВМП в їх асортименті. Встановлено, що за таких умов кількість контрактів для здійснення ЗТД у межах календарного року коливається від 1 до 68, а кількість щомісячних операцій в їх межах - від 1 до 210. Тому обсяг діяльності зі здійснення ЗТД прямо пропорційно залежить від кількості укладених угод (контрактів).
З'ясовано, що великий обсяг дій зі здійснення ЗТД потребує значного досвіду з виконання окремих операцій, особливо митного оформлення імпортних ЛЗ і ВМП, але до цієї роботи сьогодні залучаються різні фахівці, що не завжди зручно і економічно не виправдано, бо вони не знають галузевої специфіки та особливостей просування ЛЗ і ВМП та фармацевтичного ринку в цілому (рис.1).

Рис.1. Структура кадрового забезпечення ЗТД на вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємствах (організаціях)
Встановлено, що головними напрямками удосконалення системи митного оформлення фармацевтичної продукції, як важливої складової загальної оптимізації здійснення ЗТД на фармацевтичному ринку, мають стати: удосконалення існуючої процедури митного оформлення ЛЗ, регламентований перелік документів для їх митного оформлення, скорочення часу митної процедури, створення умов на митних ліцензійних складах (МЛС) для зберігання ЛЗ, введення уповноваженої особи зі здійснення ЗТД.

Оптимізація здійснення зовнішньоторговельної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку шляхом визначення пріоритетів державного регулювання

Встановлено, що одним із пріоритетних напрямків розвитку вітчизняної фармацевтичної галузі є посилення її експортно-імпортного потенціалу, який сприяє розширенню асортименту ЛЗ і ВМП, підсиленню конкурентоспроможності вітчизняних виробників. В межах здійснення ЗТД існує велика кількість операцій, на які у фармацевтичних оптових і оптово-роздрібних підприємствах (організаціях) припадає майже 80,0% від загального обсягу їх діяльності. А тому державне регулювання ЗТД здійснюється за допомогою широкого кола заходів, кількість яких постійно зростає. Вони нами кваліфіковані як економічні, організаційно-правові та адміністративні. До найважливіших адміністративних заходів нами віднесені митні. Вони здійснюються, як правило, відповідно до внутрішніх інструкцій на митницях, які не завжди врегульовані діючим законодавством. Тому вимоги до здійснення митного оформлення ЛЗ і ВМП на кожній митниці можуть бути різними. У зв'язку з цим, базуючись на результатах вивчення фактичного стану здійснення митного оформлення ЛЗ і ВМП, нами обґрунтована загальна схема надходження імпортної фармацевтичної продукції у вільний обіг на території України, якої дотримувались у подальших дослідженнях (рис. 2).
Рис. 2. Узагальнена схема митного оформлення імпортних ЛЗ і ВМП
Із рис. 2 видно, що крім митного оформлення ЛЗ і ВМП, можливі додаткові види контролю - ветеринарний, фітосанітарний, екологічний та ін. відповідно до діючого законодавства.
Дослідження показали, що основним документом, який дозволяє надходження імпортної фармацевтичної продукції у вільний обіг, є вантажно-митна декларація. У зв'язку з цим обґрунтований перелік необхідних документів для її оформлення (15 найменувань) та виділено чотири типи митного забезпечення: особиста номерна печатка інспектора, штамп «Під митним контролем», спеціальне пломбування, митна печатка.
Обґрунтований законодавчий супровід митного оформлення ЛЗ і ВМП залежно від їх реєстраційного статусу (зареєстровані, не зареєстровані). Для цього визначені підстави, за якими видається дозвіл на їх ввіз на митну територію України, та під кожну з них з'ясований нормативно-правовий перелік документів і можливості застосування податкових пільг для ЛЗ і ВМП.
Встановлено, що для переміщення через митний кордон тих чи інших ЛЗ і ВМП у різних митних режимах та з різним кодуванням згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) кількість дозвільних документів може коливатись. Тому нами вперше науково обґрунтований оптимальний перелік обов'язкових документів для митниці при імпорті ЛЗ і ВМП (12 найменувань).
Особлива увага спрямована на їх застосування під час здійснення ЗТД фармацевтичними оптовими та оптово-роздрібними підприємствами (організаціями) при декларуванні валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України та знаходяться за її межами; ліцензування і квотування; визначення спеціальних санкцій у сфері ЗТД. Такий підхід дозволяє оптимізувати здійснення ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку, враховуючи специфіку ЛЗ і ВМП при організаційно-правовому супроводі її здійснення на рівні фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій).
Наукові підходи до вдосконалення регулювання і підвищення ефективності зовнішньоторговельної діяльності на вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємствах (організаціях)
Враховуючи відсутність єдиних наукових підходів до послідовності здійснення ЗТД на вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємствах (організаціях), нами першочергово обґрунтований алгоритм проведення державної реєстрації та акредитації на митниці фармацевтичного оптового та оптово-роздрібного підприємства (організації). Він передбачає конкретні дії та їх послідовність, від подання необхідних документів і до видачі відповідних дозволів.
Встановлено, що вітчизняні фармацевтичні оптові та оптово-роздрібні підприємства (організації), які займаються ЗТД, не мають єдиної схеми здійснення дій у цій сфері.
Тому, як варіант подальшої оптимізації ЗТД, нами запропоновано уніфіковану схему послідовності дій, які необхідні на тому чи іншому етапі її проведення. За структурою схема включає чотири головні етапи, кожний з яких регулює прийняття рішень на конкретних ланцюга и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.