На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


автореферат Мотиваця в менеджментi пiдприэмств АПК

Информация:

Тип работы: автореферат. Добавлен: 17.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 9. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 
 
 
 
 

КРАВЧУК Ірина  Ігорівна 
 
 

УДК 631.15:658.5:637(477.42) 
 
 
 
 
 
 

МОТИВАЦІЯ В  МЕНЕДЖМЕНТІ  
ПІДПРИЄМСТВ АПК

(на матеріалах  харчових підприємств Житомирської  області) 
 
 

Спеціальність 08.06.02 – підприємництво, менеджмент
           і маркетинг 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автореферат
дисертації  на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних  наук 
 
 
 
 
 
 
 

Київ - 2001
Дисертацією є рукопис. 

Робота  виконана в Державній агроекологічній  академії України (м. Житомир). 
 
 
 

Науковий  керівник: доктор економічних наук, професор
      Микола  Поліщук,
      завідувач кафедри менеджменту організацій
      Державної агроекологічної академії України 
 

Офіційні  опоненти: доктор економічних наук, професор,
      академік  УААН
      Петро Борщевський,
      заступник голови Ради по вивченню продуктивних
      сил України НАН України з наукової роботи 

      доктор  економічних наук
      Віталій Зіновчук,
      головний  науковий співробітник
      відділу підприємництва
      Інституту аграрної економіки УААН 

Провідна  установа: Тернопільська академія народного господарства
      Міністерства  освіти України,  кафедра аграрного
      бізнесу 
 
 
 
 

  Захист дисертації відбудеться “16“ жовтня 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 в Інституті аграрної економіки УААН за адресою: 03127, Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, конференц-зал.
  З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту аграрної економіки УААН. 
 

  Автореферат розісланий “_05__” _вересня_ 2001 р. 
 

  Вчений  секретар
  спеціалізованої вченої ради,
  доктор  економічних наук, професор                                              Малік М.Й.
ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
  Актуальність  теми. Мотивація, як основна функція менеджменту на сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні, набуває визначального характеру. Головним вектором менеджменту всіх рівнів підприємницького середовища аграрного сектора економіки є визначення мотиваційних пріоритетів для подальшого удосконалення системи агробізнесу. Процес створення підприємницького середовища в агропромисловій сфері неможливий без адаптивного вибору напрямів мотивації, передбачення ступеня мотиваційних впливів на всіх рівнях менеджменту, які повинні забезпечити підвищення ефективності діяльності підприємницьких структур.
  Розвиток  мотивації в менеджменті агропромислових  підприємств поки що стримується  кризовими явищами в аграрній економіці, недостатнім розумінням керівництва її важливості, невмінням  визначати мотиваційні пріоритети конкретного підприємства та розглядати мотивацію, як систему факторів, що одночасно впливають на діяльність підприємства. Часто серед керівників підприємств побутує нерозуміння процесів постійної взаємодії мотиваційних факторів внутрішнього середовища підприємства з факторами мотивації зовнішнього середовища. Ефективна мотивація в менеджменті підприємств стримується і деякими ментальними особливостями працівників, відсутністю у них підприємницьких якостей.
  Недосконалість  державної підтримки розвитку агробізнесу  позначається на зниженні мотивації в менеджменті агропромислових підприємств. Мотиваційна функція менеджменту нерозривно пов’язана не тільки з ефективним розвитком агропромислових підприємств, а й з дієвою аграрною політикою, яка спрямована на забезпечення продовольчої безпеки країни шляхом виробництва якісних харчових продуктів. Тому необхідність вирішення важливої народногосподарської проблеми мотивації в менеджменті агропромислових підприємств в період трансформації аграрного сектора й обумовила актуальність обраної теми дисертаційного дослідження і визначила її наукове та практичне значення.
  Стан  вивчення проблеми. В умовах постприватизаційної реструктуризації аграрного сектора економіки, становлення системи агробізнесу, формування підприємницького механізму господарювання, організаційні та економічні елементи мотивації в менеджменті агропромислових підприємств залишаються недостатньо дослідженими і висвітленими в спеціальній літературі. Закордонний досвід розвитку мотивації охоплює її еволюцію від категорії впливу на людину до основної функції менеджменту. Основна увага перших дослідників мотивації зосереджувалася переважно на питаннях впливу на працівника з метою підвищення продуктивності праці і забезпечення найвищої прибутковості підприємства. Серед них найбільший вклад в розвиток теми внесли: А. Сміт, Ф. Тейлор, Г. Гант, Ф. Гілберт і Л. Гілберт, Г. Емерсон. Розвиток економічних відносин, соціалізація суспільства привели до зміни поглядів на мотивацію в менеджменті підприємств. “Людські стосунки ”, “виробничі відносини ”, “концепція ефективного персоналу” – мотиваційні напрями в менеджменті підприємств, які не втратили актуальності до нашого часу, вивчались М. Фоллєт, А. Файолем, Е. Мейо та в даний час вивчаються А. Маслоу, Д. Мак-Грегором, Д. Мак-Клеландом, Ф. Герцбергом та іншими.
  Теоретичні  й прикладні проблеми розвитку мотивації  в менеджменті агропромислових  підприємств у період становлення  ринкового середовища в Україні  – складні та багатогранні і потребують врахування особливостей формування системи  агробізнесу, ментальних особливостей працівників, вивчення політичних та економічних впливів. Питанням мотивації в менеджменті підприємств АПК присвячено наукові праці  В.Я. Амбросова, О.І. Амоші, В.Г. Андрійчука, Д.П. Богині, В.І. Бойка, П.П. Борщевського, А.О. Бугуцького, М.Х. Вдовиченка, М.П. Вітковського, П.І. Гайдуцького, М.В. Гладія, В.І. Грушка, О.Д. Гудзинського, А.С. Даниленка, М.Я. Дем’яненка,  
В.А. Євтушевського, В.С. Дієсперова, А.О. Заінчковського, Й.С. Завадського, В.В. Зіновчука, Ю.С. Коваленка,  А.В. Колота, В.І. Криворучка, О.В. Крисального, М.Ф. Кропивка, Ю.О. Лупенка, М.Й. Маліка, В.Я. Месель-Веселяка, М.К. Орлатого, Г.М. Підлісецького, М.П. Поліщука, Л.В. Романової, П.Т. Саблука, І.Х. Степаненка, М.М. Федорова, Л.М. Худолій, О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина, К.І. Якуби та інших.

  Проте залишаються недостатньо вивченими  питання впливу мотивації на ефективність діяльності підприємств та взаємозв’язку  мотиваційних факторів мікро- і макроекономічного  рівня. Вищеозначене вимагає нового комплексного підходу до вивчення проблеми і системності в опрацюванні конкретних питань.
  Зв’язок роботи з науковими  програмами, планами, темами. Дисертаційні дослідження проводились автором протягом 1996-2000 рр. Робота виконувалась у рамках програми науково-дослідних робіт Державної агроекологічної академії України на 1996-2000 роки – “Розробити і обгрунтувати систему економічного стимулювання виробництва екологічно чистої продукції сільського господарства і збереження навколишнього середовища” за завданням: “Розробити методологічні та організаційно-економічні засади мотивації в менеджменті інтеграційних агроформувань для підвищення ефективності виробництва якісних продуктів харчування”.
  Мета  і завдання дослідження. Метою дослідження є опрацювання теоретичних, методологічних, організаційно-економічних та соціальних аспектів розвитку мотивації як провідної функції менеджменту підприємств, обгрунтування напрямів удосконалення системи мотивації в аграрній сфері. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
  - виявити основні тенденції, закономірності та методичні аспекти розвитку мотивації в менеджменті підприємств АПК з урахуванням особливостей проведення аграрної реформи в Україні;
  - дати оцінку впливу зміни відносин  власності на мотивацію в менеджменті  агропромислових підприємств;
  - визначити пріоритети мотивації в менеджменті агропромислових підприємств на сучасному етапі їхнього розвитку;
  - вивчити мотиваційні передумови  розвитку маркетингу агропромислових  підприємств;
  - уточнити суть мотиваційного  впливу інтеграції на розвиток  підприємств аграрної сфери;
  - обгрунтувати мотиваційний вплив  інформації на розвиток підприємницького  середовища на мікроекономічному  та макроекономічному рівнях;
  - виявити аспекти системного впливу  мотиваційних факторів у менеджменті  агропромислових підприємств;
  - розробити концепцію системної  мотивації в менеджменті підприємств  АПК у взаємозв’язку із зовнішнім  середовищем.
  Предмет і об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є харчові підприємства Житомирської області різних форм власності, інтеграційні агропромислові об’єднання, підприємницькі структури, які займаються виготовленням продуктів харчування.
  Предметом дослідження є теоретичні, методологічні і практичні питання розвитку мотивації як основної функції в менеджменті підприємств АПК, що обумовлено змістом аграрної реформи.
  Методи  дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний підхід до вивчення соціально-економічних явищ, основні положення економічної теорії, орієнтація на радикальну аграрну реформу.
  У дисертаційній роботі застосовувалися традиційні методи економічних досліджень: історико-економічний аналіз (еволюційні передумови мотивації в менеджменті підприємств); монографічний (вивчення методів мотивації в управлінні підприємствами); соціологічний (анкетування працівників, спеціалістів і керівників харчових підприємств), розрахунково-конструктивний (порівняння ефективності застосування мотиваційних факторів у менеджменті  підприємств різних форм власності).
  Інформаційною базою дослідження слугували  офіційні матеріали Державного комітету статистики Україні, оперативна інформація Міністерства аграрної політики, дані звітів про господарську діяльність агропромислових підприємств, монографічних та соціологічних обстежень, проведених автором на харчових підприємствах Житомирської області. В процесі дослідження були використані емпіричні та аналітичні матеріали про діяльність зарубіжних і вітчизняних харчових підприємств, джерелами яких були наукові публікації та інформація з всесвітньої комп’ютерної мережі “Internet”.
  Наукова новизна одержаних результатів. У процесі досліджень дисертантом особисто розроблені теоретичні і практичні положення, спрямовані на підвищення мотивації в менеджменті агропромислових підприємств в умовах ринкового середовища, серед яких найважливішими є:
  - визначення пріоритетів мотивації в менеджменті підприємств АПК в період переходу до ринкових відносин, визначення взаємозв’язку основних мотиваційних факторів різного рівня впливу на ефективність розвитку підприємств;
  - уточнення поняття мотивації,  адекватного його застосуванню у ринковій економічній системі. Вперше визначено взаємозалежність між мотиваційною функцією в менеджменті підприємств і мотиваційними факторами зовнішнього впливу на розвиток підприємств і середовища агробізнесу;
  - подальший розвиток підходів  менеджменту щодо комплексної мотивації внутрішнього і зовнішнього підприємницького середовища на мікро- і макроекономічному рівні. Встановлено ієрархію  мотивів у  ланцюгу “зміна форми власності – реструктуризація – інноваційні напрями розвитку“ агропромислових підприємств;
  - вперше доведено необхідність  системного підходу до мотивації  на мікроекономічному і макроекономічному  рівні в менеджменті системи  агробізнесу. Визначено особливості   мотивації в менеджменті персоналу  агропромислових підприємств та  інформаційного середовища  на сучасному етапі розвитку. Доведено, що синергічний ефект від впливу системи мотиваційних факторів найбільш сприятиме ефективному розвитку агропромислових підприємств;
  - розроблено пропозиції щодо підвищення  мотиваційної активності організаційної структури підприємств, маркетингу та інформації;
  - запропоновано системну модель  мотивації в менеджменті підприємств  з чітко визначеними мотиваторами  та векторами їхнього впливу  на основні складові внутрішнього  середовища останніх.
  Практичне значення одержаних результатів. Основні положення і пропозиції досліджень автора доведено до рівня методичних і практичних розробок. Розглянуто і прийнято до впровадження пропозиції щодо застосування системної моделі мотивації в менеджменті підприємств агропромислового комплексу (довідка Державного департаменту продовольства №02-07/103 від 25.06.2001 р., довідка Головного управління сільського господарства і продовольства Житомирської обласної державної адміністрації №1096/6 від 04.07.2001 р.). Окремі положення системної моделі мотивації в менеджменті агропромислових підприємств, зокрема необхідність взаємозв’язку завдань підприємства з маркетингом,  прийняті в програму розвитку маркетингового менеджменту ВАТ “Житомирський маслозавод” (довідка № 458 від 03.07.2001 р.),  в програми розвитку ВАТ “Житомирхліб” (довідка №01/554 від 08.07.2001 р.), ЗАТ “Житомирські ласощі” (довідка №1026 від 05.07.2001 р.).
  Особистий внесок здобувача  полягає в теоретико-методологічному обгрунтуванні системного підходу до мотивації в менеджменті підприємств, виявленні мотиваційних пріоритетів на сучасному етапі розвитку підприємств АПК, розробці системної моделі мотивації в менеджменті агропромислових підприємств. Усі результати дисертаційного дослідження отримані автором особисто.
  Апробація результатів дослідження.  Про результати дисертаційного дослідження автор доповідав на конференціях, семінарах і зустрічах з керівниками агропромислових підприємств, у тому числі й на міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції” (Житомир, ДААУ, 2000 р.).
  Публікації. Результати дисертаційного дослідження були опубліковані в 10 працях, загальним обсягом 11,81 д.а., в т.ч. 5 одноосібних у фахових виданнях та навчальному посібнику “Основи менеджменту” (у співавторстві).
  Обсяг і структура дисертаційної  роботи. Дисертація викладена на 163 сторінках комп’ютерного тексту, складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який включає 157 найменувань, містить 26 таблиць, 10 рисунків, 3 додатки. 

ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ РОБОТИ
  В розділі 1 “Мотивація як провідна функція менеджменту” обгрунтовано важливість функції “мотивація” в менеджменті підприємств на всіх етапах розвитку  соціально-економічного суспільства. Поняття “мотивація” в своїй еволюції пройшло певні історичні етапи – від політики  “батога і пряника” (покарання і винагороди) до “концепції людських ресурсів”  (сприйняття працівника як ключової фігури на виробництві, від якої залежать кінцеві результати виробничої діяльності).
  Вивчення  базових мотиваційних теорій (змістовних і процесуальних) сприяє розумінню  співвідношення основних категорій  мотивації – потреб і винагород. “Ієрархія потреб Маслоу” доводить послідовність задоволення потреб людиною від нижчого рівня (фізіологічного) до вищого рівня (психологічного). При цьому підкреслюється, що тільки задоволення фізіологічних (первинних) потреб спонукає до подальшого задоволення психологічних (вторинних) потреб (рис. 1). Цей постулат не втрачає актуальності і на сучасному етапі розвитку менеджменту, оскільки базується на психологічних підходах до поняття “мотивація”.  
 
 


Самовираження
Поваги                           
Соціальні
Безпеки і захищеності
Фізіологічні 

Рис. 1. Піраміда ієрархії потреб Маслоу
  В дослідженні висвітлено співвідношення категорій “потреби”, “інтереси”, “мотиви” у їх взаємозв’язку, проаналізовано концепції і підходи  теоретиків мотивації в менеджменті.  Моделі мотивації В. Врума, Л. Портера та Е. Лоуера пояснюють механізм мотивації працівника на основі взаємозв’язку складових: затрачені зусилля; здібності і характерні особливості працівника; сприйняття отриманих результатів; винагороди. Теорії Ф. Герцберга і Д. Мак-Клеланда доводять, що потреби людини визначають певний тип її поведінки на виробництві.  Концепції Е. Мейо і М. Фоллєт наголошують, що головний вплив на трудову активність та збільшення прибутку мають не стільки матеріально-речові, скільки морально-психологічні фактори, чим визнається той факт, що участь працівників у виробництві не тільки технічний процес, підпорядкований отриманню заробітку, а й складне соціально-психологічне явище, яке включає взаємовідносини між собою та з управлінським персоналом.
  Дослідженням  доведено, що система матеріальних стимулів – могутній засіб трудової мотивації, оскільки пов’язує матеріальну зацікавленість працівників (задоволення первинних потреб) з підвищенням трудової активності. Серед важливих мотивів господарської діяльності виділяється і менталітет працівників. Менталітет нації – велика сила економічного розвитку, вагомий спонукаючий мотив до ефективної праці, – стверджував М. Туган-Барановський. Слід вважати, що розуміння і врахування ментальних особливостей працівників сприятимуть підвищенню ефективності мотивації в менеджменті підприємств.
  Виділення системності мотивації випливає із системного підходу в менеджменті, в якому розглядається організація (підприємство), як відкрита система, на яку впливають фактори зовнішнього  середовища. Цільова функція мотиваційних систем полягає в забезпеченні ситуаційного розвитку мотивації в менеджменті підприємств.
  Дослідження проблем формування і розвитку мотивації, як функції менеджменту в агропромисловому виробництві, дали змогу висвітлити основні тенденції і закономірності мотивації на всіх рівнях менеджменту, довести їх нерозривний взаємозв’язок. Рівневий підхід визначається ієрархічним взаємозв’язком мотиваційних факторів, при якому обов’язковість зворотного зв’язку – незаперечна.
  В останні роки відбулись певні  позитивні зрушення в розвитку агропромислового сектора економіки, які сприяли посиленню мотивації в менеджменті підприємств. Більшість агропромислових підприємств після реорганізації земельних і виробничих відносин адаптувалась до вимог ринкової економіки. До позитиву можна віднести і демонополізацію державної власності на землю і передачу її у колективну власність аграрним підприємствам як суб’єктам господарювання. Створено правові і організаційні умови для функціонування усіх форм власності й господарювання. Аграрні товаровиробники одержали повну свободу у визначенні структури виробництва, реалізації виробленої продукції та придбанні матеріально-технічних ресурсів. З’явились можливості для конкуренції. Приватизовано більшу частину підприємств переробки сільськогосподарської продукції, торгівлі та послуг.
  Разом з тим, дослідження також виявили  антимотиваційні тенденції в  менеджменті агропромислового виробництва. Більшість причин, що зумовили сучасний стан в АПК, знаходяться у макроекономічній сфері: політична та економічна нестабільність у країні, невизначеність шляхів розвитку як національної економіки, так і аграрної сфери, спад мотивації інвестиційної активності в аграрному секторі, скорочення власних інвестицій агропромислових підприємств внаслідок різкого погіршання їх фінансового стану тощо.
  Особливо  гальмує позитивну мотивацію  в менеджменті агропромислових  підприємств  недосконала система  матеріального стимулювання. При  цьому оплата праці в аграрній сфері значно нижча, ніж в інших  галузях економіки (в 10 разів нижча, ніж у паливно-енергетичному комплексі) і несвоєчасно виплачується.
  Організацію проведення реформ, керівництво інституціями і підприємствами (дієвість функції  “мотивація”) забезпечують організаційно-управлінські кадри. Проте психологічна переорієнтація більшості керівників і спеціалістів різних рівнів не встигає за змінами на виробництві. Тому найважливішим аспектом розвитку ринкових перетворень є ефективність мотивації організаційно-кадрової і управлінської діяльності. Тільки людина, керівник, застосовуючи ефективні методи менеджменту, може привести в дію мотиваційні механізми ринкових перетворень, змінити на краще “правила гри”, пристосуватись до умов зовнішнього середовища, які швидко змінюються.
  Ринкове середовище характеризується постійними змінами і вимагає від суб’єктів  господарювання нових підходів і орієнтирів у діяльності. Сукупність неординарних підходів до вирішення проблем діяльності суб’єктів господарювання  характеризуються як підприємництво. Необхідність мотивації підприємницької активності –  значна передумова ефективного розвитку агропромислових підприємств.
  Підприємництво  – це грамотність, компетентність, природні якості особистості, які дозволяють приймати блискавичні рішення, налагоджувати  особисті контакти, управляти людьми, йти на компроміс, що й вимагає  сьогодні ефективний менеджмент. Для ефективного розвитку постприватизаційного середовища в АПК доцільно підвищувати ефективність мотивації всього ланцюга –“підприємництво – підприємець – підприємницька діяльність – підприємницьке середовище” на всіх рівнях менеджменту.
  Мотивація в менеджменті підприємницької  діяльностї – система комплексного впливу на підприємця-керівника, підприємницьке середовище, сферу підприємництва, основним з кінцевих продуктів якої є потенціал (сировинні, фінансові  і людські ресурси, інформація, вироблена продукція і надані послуги, набір правил соціальної поведінки), який забезпечує досягнення цілей підприємницької структури в майбутньому.
  В розділі 2 “Сучасний стан управління харчовими підприємствами та оцінка впливу на них мотиваційних факторів” розглянуто мотиваційні пріоритети розвитку харчових підприємств і встановлено залежність між підвищенням ефективності діяльності підприємств і ефективною мотивацію в менеджменті. Вплив власності як мотиваційного фактору  у системі соціально-економічних відносин – найвагоміший важіль для подолання відчуження працівників від праці, а степінь цього впливу розкривається у результатах діяльності підприємств.
  Процес  роздержавлення і приватизації на харчових підприємствах Житомирської області  майже завершено. Мотиваційний вплив інституційних змін та їх ефективність відбились у результатах господарської діяльності підприємств різних форм власності, створили певне мотиваційне середовище. Домінуючою формою власності стала колективна, яка склала за кількістю підприємств 92,4%, за чисельністю промислово-виробничого персоналу – 91,2%. (табл. 1). Підприємствами цієї форми власності було вироблено 93,5% загального обсягу продукції харчової промисловості області .
  Т а б л и ц я   1.
Інституційна  структура харчової промисловості Житомирської області у 2000 р.
(підприємства, які знаходяться на самостійному  балансі)
Форми власності Кількість підприємств Середньоспискова  чисельність пром.-виробн. персоналу Обсяг продукції  у діючих оптових цінах (в розр. на 1 прац.) Середньорічна вартість промисл.-виробн. основних фондів (в розр. на 1 прац.)
  одиниць % чол. % тис. грн. тис. грн.
Харчова промисловість 117 100 17264 100 16,0 29,7
Колективна  власність 108 92,4 15744 91,2 16,4 29,4
Колективне  підприємство 36 30,7 2584 14,9 8,6 18,2
Орендне підпр-во 2 1,7 255 1,5 13,2 9,6
Акціонерне  товариство відкритого типу 59 50,5 11399 66,0 17,3 33,8
Акціонерне  товариство закритого типу 2 1,7 922 5,3 33,3 9,7
Товариство  з обмеженою відповідальністю 1 0,9 153 0,9 9,7 39,6
Дочірнє підприємство 5 4,3 292 1,7 9,25 36,8
Інші  підпр-ва колектив. власності 3 2,6 139 0,9 9,2 13,5
Державна  власність 9 7,6 1520 8,8 11,8 33,3
Державне  підприємство 7 5,9 1374 7,9 12,4 31,8
Державне  комунальне підприємство 2 1,7 146 0,9 5,9 46,5
 
  Мотивація застосування тих чи інших форм приватизації залежить від рівня розвитку підприємства, ефективності його функціонування, стану матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури, психологічного клімату в колективі, наявності потенційних суттєвих власників, співвідношення сили формальних і неформальних лідерів. 
  У харчовій промисловості Житомирської області сформувався досить масштабний акціонерний сектор. Харчові підприємства з акціонерною формою власності мають вагомий вплив на забезпечення області, міст і районів продовольчими товарами. Найбільшу частку обсягу продукції в обласному виробництві мають ВАТ “Житомирський маслозавод” (5,3%), ЗАТ “Житомирські ласощі” (4,6%), ЗАТ “Бердичів-холод” (1,7%), ВАТ “Житомирхліб” (1,7%).
  Разом із розвитком акціонерних товариств  у харчовій промисловості Житомирської області зростає кількість дочірніх підприємств, найбільша частка яких зосереджена в маслосироробній і молочній підгалузях. Мотивацією розвитку дочірніх підприємств є їхня участь в акціонуванні і виробничих програмах материнських підприємств разом із збереженням юридичної самостійності.
  В удосконаленні системи соціально-виробничих відносин особливого значення набуває  підвищення ефективності мотивації  персоналу в менеджменті підприємств. Мотивація власністю – основна
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.