На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Сутнсть, причини види нфляцї та економчн, соцальн наслдки шляхи їх подолання

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 17.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


   МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
   Київський національний торговельно-економічний університет
Кафедра економічної теорії 
 
 
 
 

   Реферат на тему:
«Сутність, причини і  види інфляції та економічні, соціальні наслідки і шляхи їх подолання» 
 
 
 
 
 

                  Виконав:
                  Студент 2 курсу ? групи,
                  ФЕМП, з.ф.н (?)
                  Каржилов А.В.        
                  Перевірив:
                  Ф.І.П.викладача 
         
         
         

   Київ 2011
 


ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………….
1. Сутнісні характеристики інфляції та її причини……………………………..
2. Типології інфляції……………………………………………………………….
2.1.Інфляція  попиту………………………………………………………………………..
2.2.Інфляція  пропозиції…………………………………………………………………….
2.3.Структурна  інфляція………………………………………………………………....
3. Види інфляції.……………………………………………………………………
4.Соціальні і економічні наслідки інфляції.………………………………………
5. Антиінфляційна політика держави…………………………………………….
Висновки……………………………………………………………………………
Додатки……………………………………………………………………………...
Список  використаних джерел…………………………………………………… … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


ВСТУП
  Перехід економіки в Україні на ринкові відносини різко підвищив в державі значення грошей. Висока вартість аналізу інфляційних процесів, велике число діючих чинників ускладнюють виробіток правильної грошової політики. Як показує досвід перехід економіки на ринкові відносини супроводжується швидким зростанням цін, а також підсиленням дії інфляційних чинників.
  Інфляція є одним із найтяжчих проявів економічної нестабільності і призводить не лише до тяжких соціально-економічних наслідків, а й деформації інструментів макроекономічного регулювання.
  Існує декілька поглядів на сутність та причини інфляції. У вітчизняній науці та у правлячих колах України нині переважають погляди на це явище виключно як на грошовий феномен, пов’язаний з надмірною емісією. Через це боротьба з нею провадиться у напрямі адміністративного скорочення емісії.
  Існує також і багаточинниковий підхід до сучасної інфляції, що має досить багато прихильників, нині його подальша розробка та застосування щодо умов ринкової трансформації стає надзвичайно важливою проблемою.
  Актуальність  проблеми інфляції визначається тим, що перехід на ринкові відносини  супроводжується підсиленням дії  інфляційних чинників. У світі  немає країни, яка б в останні  десятиліття тією чи іншою мірою  не зазнала втрат від інфляції. Інфляційні процеси і зараз відбуваються в Україні, тому вивчення інфляції є актуальним у наш час.
 

  Сутнісні характеристики інфляції та її причини
  Як  економічне явище інфляція існує  вже тривалий час. Вважається, що її поява пов’язана з виникненням  паперових грошей, з функціонуванням  яких вона нерозривно пов’язана. Інфляція являє собою складне явище, в  якому тісно переплітаються економічні, політичні і соціальні елементи.
  Термін  «інфляція» (від лат. inflatio) з’явився в другій половині ХІХ ст. і вперше вживався в Північній Америці та буквально перекладається, як «розбухання». І справді, фінансування державних видатків за допомогою паперово-грошової емісії призводило до «розбухання» грошового обігу, зростання цін та знецінення паперових грошей. Він почав вживатися також в Англії і Франції і набув поширення в економічній літературі ХХ ст. [20]??
    У класичній економічній теорії інфляція трактується як частина теорії грошей. Вона є процесом підвищення загального рівня цін та зниження  купівельної  спроможності грошей. Дж.М.Кейнс вперше проаналізував інфляцію як елемент макроекономічної теорії [18].??
    З середини 60-х років у світовій економічній науці формується новий напрям у дослідженні інфляцій. Згідно з цим підходом, найважливішою рисою сучасних інфляційних процесів є тісне переплетіння грошових та загально-економічних факторів росту цін. Звідси випливає, що незалежно від того, які причини є початковими імпульсами, будь-яке підвищення цін викликає необхідність підвищення обсягів грошової маси, і навпаки.
    Інфляційне зростання цін супровожується збільшенням грошової маси. Спочатку воно відбувається в активному обігу за рахунок зменшення нагромаджень, а потім зростає загальна маса грошей. Переповнення каналів обігу грошовою масою знецінює грошову одиницю, що є найхарактернішою ознакою інфляції в її класичному вигляді [26].
    Інфляція – це процес зростання загального рівня цін в країні в наслідок порушення закону грошового обігу. Інфляція виникає тоді, коли в обігу знаходиться надлишкова кількість грошей (готівкових і безготівкових). Таке становище веде до їх знецінення, гроші “дешевіють”, а ціни набувають тенденції до зростання. [18]                                                                                                               .        Під час інфляції має місце:
    1.Знецінювання грошей по відношенню до золота.
    2.Знецінювання грошей по відношенню до товару.
    3.Знецінювання грошей по відношенню до іноземної валюти.                                     Інфляція не виникає раптово, це тривалий процес, який охоплює 3 етапи, в залежності від співвідношення темпів зростання емісії паперових грошей і темпів їх знецінення:
    І. Етап – темпи зростання цін  відстають від темпів зростання  грошової
маси  в обігу.
    ІІ. Етап – темпи зростання цін  значно випереджають темпи зростання  грошової маси в обігу.
    ІІІ. Етап – зростання цін набуває  нерівномірного стрибкоподібного характеру.[22]
    Протилежним до iнфляцii поняттям є дефляцiя, яка має мiсце тодi, коли загальний рiвень цiн падає. Дефляцiя траплялася вкрай рiдко в кiнцi ХХ ст. Пiдтримувана дефляцiя, коли цiни постiйно падають протягом декiлькох рокiв, як правило, асоцiюється з перiодами глибокої депресiї.
    Чим би не була спровокована iнфляцiя, вона знецiнюс доходи бюджету й супроводжується його дефiцитом. Крiм бюджетного дефiциту iнфляцiя обов’язково супроводжусться нерiвномiрним зростанням цiн й, звiдси, порушенням господарчих зв’язкiв, гонкою цiн мiж окремими галузями економiки й хвильоподiбним поширенням  зростання цiн по районах держави й галузям [20].
    Отже, інфляція – це не лише феномен сфери грошового обігу, це – системне утворення, пов’язане з впливом усієї економічної системи суспільства. Поява інфляції є результатом порушення загальної економічної рівноваги, яка характеризує стан суспільного відтворення в цілому. Порушення загальної економічної рівноваги, яке спричиняє інфляцію, обумовлене дією цілої низки різних чинників. Ці чинники характеризують вплив різних сфер економічних відносин і стають окремими елементами при дослідженні інфляції як системного утворення.
    Інфляція  народжується на грошовому ринку. Саме там, в деформаціях грошового обороту, і потрібно шукати причини інфляції. Розглянемо їх.
    По-перше, із-за неправильної політики центрального банку в обороті з’являється надлишкова, не забезпечена товарами маса грошей.
    По-друге, до інфляції неминуче веде бюджетний  дефіцит. Однак її темпи залежать від організації покриття бюджетного дефіциту. В одному варіанті дефіцит фінансується грошовою емісією; в другому – за допомогою регулярних позик уряду в центральному банку; в третьому – покриттям дефіциту, коли уряд вимушений розміщувати свої боргові зобов’язання де-небудь, крім центрального банку власної країни [24].
    По-третє, до інфляції призводять неправильні  дії держави у сфері оподаткування. Коли вони стають непомірно високими, включаються механізми гальмування росту виробництва і продажу.
    По-четверте, виникненню інфляційних ефектів  сприяє мілітаризація економіки. Воєнна економіка поглинає матеріальні, інтелектуальні ресурси, які можна було б використати більш ефективно, наприклад випускаючи споживчі товари. Зростає дефіцит, а потім інфляційний тиск.
    По-п’яте, на інтенсивність інфляційного процесу впливає монополізація ринків, що має відношення до зародження інфляції, активно продовжуює і посилюює її.
    По-шосте, на інфляцію діють зовнішньоекономічні  фактори.
    По-сьоме, інфляційний тиск іде з сторони  грошового обороту, який визначається особливостями функціонування сучасних кредитно-фінансових систем, і перш за все через механізм  державної  бюджетної політики.
    Причину інфляції треба також можна простежити в трьох видах монополій:
1.Державна монополія на емісію грошей;
2.Профспілкова монополія;
3.Монополія великих фірм на визначення ціни і власних витрат.
    Ці три види монополій пов'язані між собою і кожна з них може порушувати баланс попиту і пропозиції.
    Отже, основними причинами виникнення інфляцiї є:
    1. Диспропорційність (незбалансованість державних видатків і прибутку);
    2. Iнфляційно небезпечні інвестиції;
    3. Відсутність чистого вільного ринку і досконалої конкуренції;
    4. Імпортована інфляція;
    5. Iнфляційні очікування.
 


2. Типології інфляції
    В економiчнiй науцi розрiзняють такі типи інфляції:
   iнфляцiя попиту;
   iнфляцiя витрат;
   структурна інфляція.
    У першому випадку iнфляцiю викликає надлишок грошей, доходiв й попиту, в другому – зростання витрат на виробництво товарiв та послуг, а в третьому – рівень цін росте внаслідок змін на галузевих чи регіональних ринках.
    Інфляція  попиту і інфляція пропозиції, не зважаючи на різні причини їх походження, мають здатність переходити одна в одну. Пояснюється цей феномен тим, що зростання рівня цін в економіці спонукає до вимог підвищення заробітної плати та розгортання програми компенсаційних заходів для населення. Це, відповідно, збільшує витрати підприємців і ціни на їхні товари та послуги. Посилює процес зростання рівня цін і соціальна політика держави. Хоча вона спрямована на підвищення доходів найбідніших, найвразливіших верств населення, та як тільки рівень їхніх доходів зростає, активізуються вимоги інших (більш благополучних) верств стосовно підвищення доходів. Виникає надлишок платоспроможного попиту. Таким чином, повністю виокремити один тип інфляції від іншого практично неможливо, адже, наприклад, зростання заробітної плати водночас виглядає і як інфляція попиту, і як інфляція витрат [1].
    2.1.Інфляція  попиту
    Iнфляцiя попиту спостерiгається, коли сукупний попит зростас швидше за виробничий потенцiал економiки, пiдносячи цiни, щоб зрiвноважити пропозицiю i попит. Покупцi конкурують за обмежену пропозицiю товарiв, що призводить до зростання цiн. Інфляція попиту обумовлена такими факторами:
   ріст соціальних витрат деожави;
   ріст державних інвестицій;
   збільшення витрат компаній і приватних осіб на споживання за рахунок вилучення з рахунків збережень;
   ріст приватних інвестицій за рахунок використання банківських кредитів;
   позитивне сальдо державного платіжного балансу.
    Однак ці фактори викликають інфляцію попиту тільки в тому випадку, якщо не відбувається істотній ріст товарної маси [19].
    Основними джерелами інфляції попиту є держава і фінансовий сектор. Різниця між ними полягає в тому, що останій породжує інфляцію, а держава бере участь в запуску інфляційного механізма, прийманням відповідних мір макроекономічного характеру.
2.2.Інфляція  пропозиції
    Інфляція  пропозиції, або інфляція витрат являє собою зростання цін внаслідок збільшення витрат виробництва чи зменшення сукупної пропозиції.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.