На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Отчет о прохождении практики по менеджменту ВЭД

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Добавлен: 17.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
     „ЗАПОРІЗЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
     МІНІСТЕРСТВА  ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 
 

     Кафедра теорії та практики менеджменту 
 
 

     ЗВІТ
     про проходження виробничої економічної практики
     на підприємстві „American Ukrainian Leasing Inc”
     студентки V курсу факультету менеджменту заочного відділення
     напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
     професійного спрямування „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” 

      (прізвище, ім’я, по батькові студента) 
 
 

Науковий керівник:
Викладач  ________________________________________________
(посада  керівника, вчене звання)                    (підпис і дата)                          (прізвище, ініціали керівника) 
 
 
 

     Запоріжжя
     2010 

     ЗМІСТ
I. Щоденник практики.
II. Звіт про проходження виробничої економічної практики у комерційному відділі на ВАТ «American Ukrainian Leasing Inc».………………….………......1
2.1Загальна характеристика ВАТ «American Ukrainian Leasing Inc»................3
2.1.1. Характеристика комерційного відділу підприємства ВАТ «American Ukrainian Leasing Inc»………………………………………………………..10
III. Індивідуальне завдання на тему: «Особливості виробничої економічної діяльності підприємства (на прикладі ВАТ «American Ukrainian Leasing Inc»)........................................................................................................................18
3.1 Аналіз структури імпортних поставок підприємства…….........................
3.2 Аналіз  та оцінка конкурентоспроможності  імпортних поставок ВАТ «American Ukrainian Leasing Inc»…………………...……………………………..
3.3 Шляхи підвищення ефективності ЗЕД на ВАТ «American Ukrainian Leasing Inc»................................................................................................................
IV. Перелік посилань………………………………………………….……..…...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2.1Загальна характеристика ВАТ «American Ukrainian Leasing Inc» 

     Я,., протягом 27 вересня - 23 жовтня 2010 року проходила виробничу економічну практику у комерційному відділі підприємства ВАТ «American Ukrainian Leasing Inc» (Корпорація «Флорида») на посаді помічника менеджера ЗЕД.
     Під час проходження виробничої економічної  практики на підприємстві об’єктами дослідження були вибрані наступні питання:
     1) організаційна структура та специфіка роботи ВАТ «American Ukrainian Leasing Inc»;
     2) особливості зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «American Ukrainian Leasing Inc»;
     3) профіль діяльності підприємства, номенклатура виробів, що випускає на ВАТ «American Ukrainian Leasing Inc»;
     4) основні напрямки діяльності запорізького представництва ВАТ «American Ukrainian Leasing Inc», а також завдання та функції комерційного відділу у загальній структурі ВАТ «American Ukrainian Leasing Inc».
     На  підприємстві я була прикріплена  до одного з менеджерів комерційного відділу, який був призначений керівником моєї практики. За дорученням керівника практики я займалася обробкою вхідною та вихідною документацією, а також допомогала у розмитненні імпортованих товарів. Виконання поставлених переді мною завдань дало мені змогу опанувати практичні аспекти ведення зовнішньоторговельного документообігу на підприємстві «American Ukrainian Leasing Inc». Крім того, завдяки виконанню функціональних обов’язків менеджера ЗЕД мені вдалося на практиці закріпити теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності, які були засвоєні мною під час вивчення спеціалізованих дисциплін.
     По  закінченні виробничої економічної  практики мною були набуті практичні навички з організації та ведення зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві, яке здійснює імпорт промислової продукції. Таким підприємством виступило ВАТ «American Ukrainian Leasing Inc», характеристика якого подана нижче.
     «American Ukrainian Leasing Inc» – це відкрите акціонерне товариство на чолі з головним керуючим органом – радою директорів. ВАТ «American Ukrainian Leasing Inc» входить в Корпорацію «Флорида». корпорація має зареєстрований офіс у штаті Флорида (США), а також має інші офіси та місця здійснення ділових операцій на території штату Флорида або за його межами, згідно з рішенням Ради директорів, або за потреби комерційної діяльності корпорації.
     Управління  бізнесом корпорації ВАТ «American Ukrainian Leasing Inc»  здійснює Рада Директорів, до складу якої, згідно затвердженого Статуту, не можуть входити акціонери. Таким чином унеможливлюється прямий вплив окремого акціонера (або групи акціонерів) на ті рішення, які приймаються Радою Директорів і впливають на розвиток компанії. Рада Директорів може приймати будь-які рішення та здійснювати правоможні справи від ім’я корпорації, навіть якщо виконання цих справ не передбачено акціонерами, Свідоцтвом о реєстрації корпорації або Статутом. У додаток до цього Рада Директорів має владу та повноваження, прямо надані Статутом корпорації та Свідоцтвом о реєстрації корпорації.
     Директори компанії, що будуть займати цю посаду до наступного річного збору, обираються акціонерами корпорації на кожному річному зборі акціонерів. Для ведення справ має бути забезпечено кворум Ради Директорів (більшість особового складу), який формується із розрахунку не менше як 75% від загальної кількості осіб. Під загальною кількістю директорів тут мається на увазі кількість директорів, яких мала б мати корпорація за відсутності яких-небудь вакансій.
     На  усіх зборах Ради Директорів керує  Голова правління або, якщо його не обрали або не призначили, або за його відсутності, голова обирається директорами, присутніми на такому зборі.
     Також на річному зборі Рада Директорів повинна обрати або призначити Президента та Секретаря, та окрім того, якщо буде потрібно, може у будь-який час обрати або призначити інших посадових  осіб. Під керівництвом однієї і тієї ж людини може знаходитися будь-яка кількість офісів.
     Якщо  інше не передбачене Радою Директорів, кожна посадова особа повинна  бути обраною або призначеною  на перебування на посаді до річного  збору Ради директорів, наступних  виборів або призначення і допоки його наступник, якщо такий є, не буде обраний або призначений та уповноважений, або до його передчасної відставки або відсторонення.
     Українське  представництво корпорації «American Ukrainian Leasing Inc» очолює генеральний директор, якому підпорядковується заступник директора та керівники функціональних підрозділів – директор з маркетингу, комерційний директор, виконавчій директор та головний бухгалтер.
     Серед функціональних обов’язків генерального директора українського представництва корпорації «American Ukrainian Leasing Inc» слід відзначити:
     - визначення, формулювання, планування, здійснення і координування діяльності представництва;
     - визначення напрямів цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
     - управління діяльністю та ефективністю взаємодії виробничих одиниць та структурних підрозділів представництва, спрямування їх діяльності на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення збуту продукції;
     - підвищення продуктивності праці, ефективності збуту продукції на основі чітко спланованої організації праці, виробництва і управління;
     - спрямування діяльності всіх працівників компанії на досягнення високих економічних, фінансових та соціальних результатів;
     - забезпечення виконання підприємством обов'язків перед постачальниками, замовниками і банками, підтримка ділового іміджу компанії;
     - організація господарської діяльності представництва на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду та раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів;
     - загальне управління кадровим та юридичним забезпеченням діяльності компанії;
     - забезпечення ефективної діяльності кожного окремо взятого працівника, створення моральних та побутових умов продуктивної праці;
     - вирішення всіх питань в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступнику керівника, керівникам функціональних підрозділів представництва;
     - забезпечення дотримання внутрішніх стандартів управління та національного законодавства в сфері оподаткування, стандартизації та безпечності виробництва;
     - здійснення заходів щодо соціального захисту колективу представництва, забезпечення і збереження зайнятості працівників;
     - представництво інтересів компанії в органах державної влади та у загальних зборах керівників регіональних підрозділів;
     - підготовка проектів нормативних документів, що вимагають затвердження загальними зборами акціонерів.
     Також генеральний директор підприємства має право без доручення діяти від імені представництва, представляти інтереси представництва у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами та органами державної влади, розпоряджатися майном представництва з дотриманням вимог, визначених законодавством, Статутом представництва, іншими нормативними правовими актами, відкривати в банківських установах розрахунковий та інші рахунки, укладати трудові договори з працівниками, приймати рішення про покарання або заохочення працівників.
     Генеральний директор відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю; за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України; за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
     Генеральний директор несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом представництва, іншими нормативними правовими актами. Також керівник представництва не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність, були здійснені особами, яким він делегував свої права.
     Функціональні обов’язки заступник директора наведені нижче:
     - подання генеральному директору планів розвитку компанії та відповідальність за їх виконання;
     - здійснення господарського управління майном представництва, без права його відчуження будь-яким способом;
     - підготовка та подання генеральному директору для затвердження Положень про внутрішні структурні підрозділи представництва, інструкцій та інших актів внутрішнього трудового розпорядку та розподілу функціональних обов’язків;
     - видання розпоряджень, обов'язкові для виконання усіма працівниками представництва, з усіх питань, що віднесені посадовою інструкцією до його кола обов’язків;
     - внесення генеральному директору пропозицій про найм та звільнення з роботи працівників представництва, ротацію кадрового складу, застосування стягнень та заохочень;
     - підготовка та подання на затвердження генеральному директору графіки змін, відпусток та інші документи організаційно-розпорядчого та адміністративно-господарського характеру; контролювати виконання працівниками службових обов'язків; розробляти та подавати генеральному директору на затвердження правила, процедури та інші внутрішні документи представництва; готувати та подавати генеральному директору на затвердження пропозиції щодо цін та тарифів на продукцію і послуги представництва; розглядати та затверджувати кошторисну документацію; виконувати інші функції, які не суперечать Статуту представництва, наказу «Про заступника директора» та випливають з статутних цілей та завдань представництва.
     Заступник генерального директора представництва має право:
     - на підставі довіреності, виданої генеральним директором представництва, діяти від імені представництва, представляти його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, а також у загальних судах та спеціалізованих судах (господарських, адміністративних та інших судах, визнаних як спеціалізовані);
     - приймати рішення за поданням про покарання або заохочення працівників;
     - вносити на розгляд генерального  директора пропозиції по удосконаленню роботи;
     - відсторонювати від роботи персонал у випадку виявлення грубих порушень діючих нормативних вимог.
     Також заступник директора представництва несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією; за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності; за завдання матеріальної шкоди; за дотримання вимог посадової інструкції.
     Якщо  заступник генерального директора недобросовісно використовує майно та кошти представництва у власних інтересах, або в інтересах, протилежних статутним цілям, несе відповідальність в межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом. [1]
     Організаційна структура українського представництва корпорації «American Ukrainian Leasing Inc» зображена на рисунку 2.1. 

                                     
                                                        
                                    
 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

     Рисунок 2.1 – Організаційна структура  українського представництва «American Ukrainian Leasing Inc» (Корпорація «Флорида») 

     Українське  представництво Корпорації «American Ukrainian Leasing Inc» спеціалізується на наданні послуг зі збуту підприємствам виробникам, у тому числі закупівлі та подальшому експортуванні продукції в Україну та інші країни світу. Основною структурною ланкою в зовнішньоекономічній діяльності підприємства виступає комерційний відділ. 

     2.1Загальна характеристика ВАТ «American Ukrainian Leasing Inc» 

     Комерційний відділ українського представництва корпорації ВАТ «American Ukrainian Leasing Inc» є самостійним структурним підрозділом підприємства. Відділ створюється та ліквідується окремим наказом генерального директора представництва; підпорядковується безпосередньо комерційному директору. Очолює відділ його начальник, який призначається на посаду наказом генерального директора за наданням комерційного директора.
     Згідно  затвердженого наказом генерального директора положення, спеціалісти  відділу виконують наступні функції:
     - планування, організація і регулювання зовнішньоторгових угод з іноземними партнерами;
     - виконання укладених з торговельними  партнерами контрактів та угод;
     - здійснення підготовчої роботи  до проведення офіційних перемовин  з потенційними партнерами;
     - підготовка документів до проведення фінансових розрахунків з торговельними партнерами;
     - організація постачання товарів  згідно зазначених у контракті  умов;
     - координація роботи інших підрозділів  підприємства, які займаються транспортуванням  та зберіганням продукції;
     - розробка та впровадження заходів щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства відповідно до загальної стратегії його розвитку;
     - дослідження ринку, аналіз переваг  та слабких сторін діючих конкурентів;
     - юридичне супроводження всіх зовнішньоекономічних операцій підприємства, забезпечення ділового листування з парнерами;
     - надання послуг із сервісно-гарантійного  обслуговування техніки (у тому  числі до і після моменту  продажу).
     Штатний розклад комерційного відділу ВАТ  «American Ukrainian Leasing Inc» складається з трьох посадових осіб: начальника відділу, спеціаліста з постачання та спеціаліста з митного оформлення (декларанта). Функціональні обов’язки та відповідальність кожного працівника відділу наведені нижче у таблицях 1-2. [2] 

     Таблиця 1 Обов’язки працівників відділу
Посадова  особа Начальник відділу Спеціаліст  із постачання Спеціаліст  із митного оформлення (декларант)
 
Обов’язки
- організація  діяльності  відділу
- збір кон’юнктурної  інформації для передачі відділу  маркетингу
- аналіз внутрішнього та світового ринків техніки
- підготовка  та укладання контрактів
- аналіз асортименту  товарів і послуг підприємства
- участь у  розробці цінової політики підприємства
- розробка напрямків раціоналізації ЗЕД
- контроль виконання контрактів, підготовка рекламацій
- участь і  підготовці звітності
- контроль охорони  праці
- встановлення  ділових зв’язків з контрагентами - аналіз попиту  і пропозиції на ринку транспортної  техніки 
- узгодження (з  бухгалтерією) плану замовлень та  розрахунків з постачальниками
- формування  бази про клієнтів, обсяги угод, терміни та умови оплати
- контроль товарних  запасів
- оптимізація  ЗЕД підприємства
- організація  та контроль митного документообігу - подання ВМД, митне оформлення транспортних засобів та інших імпортних вантажів
- дотримання  діючого митного законодавства
- оформлення  претензій до митних органів  України та інших держав
- контроль сплати  митних податків
- підготовка  звітів
- оптимізація  ЗЕД підприємства
     Таблиця 2 Відповідальність працівників відділу
Посадова  особа Начальник відділу Спеціаліст  із постачання Спеціаліст  із митного оформлення (декларант)
 
Відповідальність 
- неналежне  виконання обов’язків, визначених  посадовою інструкцією - розголошення  комерційної таємниці
- порушення порядку  перемовин
з іноземними партнерами,
що призводить до скасування контрактів
- неефективне  управління ЗЕД підприємства
- порушення внутрішнього  трудового розпорядку
- завдання матеріальних  та фінансових збитків підприємству, нанесення шкоди діловому іміджу
- порушення строків та порядку складення звітності
- неналежне  виконання обов’язків, визначених  посадовою інструкцією - розголошення  комерційної інформації
- порушення внутрішнього  трудового розпорядку
- завдання матеріальних  та фінансових збитків підприємству, нанесення шкоди діловому іміджу 
 

- неналежне  виконання обов’язків, визначених  посадовою інструкцією - порушення діючого  митного законодавства
- порушення порядку  митного оформлення вантажів  і транспортних засобів
- навмисне псування
документації
- завдання матеріальних та фінансових збитків підприємству, нанесення шкоди діловому іміджу
    
     Я, Діанова В.Є., проходила виробничу економічну практику на ВАТ «American Ukrainian Leasing Inc» у комерційному відділі на посаді менеджера зовнішньоекономічної діяльності. Та виконувала функції спеціаліста з постачання.
     До  моїх завдань та обов’язків відносилось:
     - замовлення товарів, за принципом максимальної ефективності використання доручених коштів;
     - задоволення потреб споживачів продукції;
     - отримання інформації від торгових відділів про нову продукцію, ціни;
     - узгодження планів замовлень,  поточної роботи з головним бухгалтером представництва;
     - володіння точною інформацією про стан фінансових зобов’язань підприємства перед постачальниками;
     - використовування можливості зменшення витрат при транспортуванні і збільшенні націнки на продукцію;
     - створення умов для ефективного виконання роботи відділом;
     - оптимальне використання робочого  часу та виконання поставлених переді мною завдань;
     - придбання знань щодо виходу на ринок нових виробників;
     - придбання знань щодо цінової і асортиментної пропозиції всіх виробників з якими працює представництво;
     - організація системи ціноутворення;
     - контроль об’єму залишків.
     Також, я мала право приймати участь в обговоренні питань, щодо виконання мною обов’язків і вимагати від працівників інших підрозділів представництва необхідну інформацію для здійснення роботи, що входить до компетенції фахівця з постачання.
     Я несла відповідальність за якість і своєчасність виконання обов’язків, нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю представництва, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку представництва, за здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків які містять склад злочину, згідно норм законодавства України. 
 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЗАПОРІЗЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

     Кафедра теорії і практики менеджменту 
 
 

     Індивідуальне завдання
     на тему: «Особливості виробничої економічної діяльності підприємства на прикладі «American Ukrainian Leasing Inc» 
 
 

Виконала:
Студентка
гр. 5266-6________________________________________________ В.Є. Діанова
     (підпис  і дата) 

Науковий  керівник:
Викладач________________________________________________ Є.В. Маказан
     (підпис  і дата) 
 

     Запоріжжя
     2010 
 

     3.1 Аналіз структури імпортних поставок підприємства 

     Особливістю ЗЕД підприємства ВАТ «American Ukrainian Leasing Inc» є те, що воно закуповує нову та вживану техніку, яка виробляється промисловими підприємствами США. Імпортні закупки здійснюються на ринках країн Північної Америки, зокрема США та Канади. Для своїх клаєнтів підприємство (зі складу та на замовлення) здійснює постачання широкого асортименту продукції, а саме:
     - сільськогосподарська техніка (культиватори, комбайни різного типу призначення,  трактори);
     - водні транспортні засоби (яхти, судна для прогулянок та рибалки,  катери, понтони, катамарани, тощо);
     - дорожні транспортні засоби (вантажні автомобілі, тягачі, капотники, самоскиди, бетономішалки, причепи типу REF, тощо).
     Найбільша частка товарного асортименту приходиться  на техніку марок «John Deere», «Sea Ray», «Tracker», «Bayliner», «Crownline». Sea Ray» - це один з найбільших світових виробників високоякісних катерів та яхт, що виробляє більш ніж п’ятдесят моделей від 18 до 68 футів. Жоден інший виробник катерів та яхт не може запропонувати на продаж такий спектр моделей. Чотири родини катерів «Sea Ray» включають спортивні катери , спортивні крейсери, спортивні моторні яхти та моторні яхти. Модельний ряд «Sea Ray» був розширений у 1995 році, коли у «Sea Ray» з’явився новий компаньйон, «Baja», найбільший світовий виробник швидкісних катерів.
     Компанія  «Tracker» виробляє риболовецькі алюмінієві катери, включаючи всесвітньовідому модель «Tundra», прогулянкові стеклопластикові катери «Tahoe», мілководні швидкісні катери «Nitro» та понтони «SunTracker».
     Заснована у 1955 році компанія «Бейлайнер», є загальновизнаним світовим лідером у виробництві катерів для активного відпочинку на воді. «Bayliner» втілює свої найкращі ідеї, щорічно виробляючі більш ніж 30 000 катерів довжиною від 17 до 34 футів. Модельний ряд «Bayliner» охоплює катери для рибалки, водного туризму, сімейного відпочинку та подорожей.
     Компанія  «Rinker» повністю відповідає за якість своїх катерів, оскільки сама виробляє все, включаючи елементи внутрішнього оздоблення. Звичні для власників інших катерів проблеми та неполадки незнайомі щасливим власникам «Rinker».
     Катери  «Crownline» характеризують динамічні пропорції, надзвичайно надійний корпус, місткість і ергономічність копита, швидкість та потужність у поєднанні з комфортом, хороша маневреність й керованість. У лінійку катерів «Crownline» входять: відкриті прогулянкові, палубні, каютні моделі від 18 до 29 футів (5,5 – 9,0 м).
     Польові культиватори «Wil-Rich» призначені для передпосівної обробки ґрунту. Його основними перевагами є:
     - глибина обробки до 15 см;
     - необхідна потужність - 20 – 30 л.с.  на 1 м; 
     - культиваторні лапи мають широку  опору – 8,25 см, яка надає конструкції  необхідну потужність;
     - бокові крила культиватора обладнані колесами-копирами за допомогою яких досягається рівномірність глибини обробки;
     - зручне регулювання по висоті  причіпного пристрою трактора – поєднання забезпечує стабільний рівень культиватора при будь-якій глибині обробки.
     Також до польового культиватору «Wil-Rich» фірма «American Ukrainian Leasing Inc» пропонує додаткове обладнання: систему оновлення рідких мінеральних добрив – бак на 1890 л, розташований на рамі дискового культиватору; систему додавання рідких мінеральних добрив – бак на 6250 л, розташований позаду культиватору, на власній осі. Додавання рідких добрив відбувається під лапу агрегату; посиленні культиваторні лапи з двома пружинами для роботи агрегату по нульовій технології.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.