На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


задача Контрольная с эконом анализа

Информация:

Тип работы: задача. Добавлен: 17.08.2012. Сдан: 2012. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст 

1.Теоретичне  питання: Використання системного підходу до аналізу господарської діяльності.............................................................................................3
2.Задача 1......................................................................................................................6
3. Задача 2.....................................................................................................................6
4.Задача 3......................................................................................................................7
5. Задача 4.....................................................................................................................9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Використання  системного підходу до аналізу господарської діяльності. 

    Проведення  аналітичного дослідження вимагає  застосування системного підходу, оскільки економічний аналіз як наука та його об'єкт можуть розглядатися як певна  система. Ця система складається  із сукупності взаємопов'язаних елементів, компонентів, підсистем і включає визначення мети, завдань, функцій.
    Зміст системного підходу полягає в  комплексному вивченні складних об'єктів  як єдиної цілісної системи у нерозривному зв'язку з усіма її складовими елементами.
    Вищевказаним вимогам комплексності відповідає системний аналіз, який становить сукупність методів і способів дослідження складних об'єктів, процесів, багаторівневих та багатокомпонентних систем, що спираються на комплексний підхід, врахування взаємозв'язків і взаємодії між елементами системи як у середині системи, так і поза її межами. Цей аналіз відіграє головну роль у плануванні, управлінні виробництвом, прийнятті ефективних управлінських рішень.
    Основними властивостями системи є:
– об'єктивність;
– цілісність;
– структурність;
– взаємозв'язок із зовнішнім середовищем;
– ієрархічність;
– цілеспрямованість;
– самоорганізація.
    Саме  враховуючи ці властивості, системний  аналіз вивчає закони і закономірності розвитку системи.
    У системі простежується складна  взаємодія і взаємообумовленість явищ та процесів, кількісна визначеність яких дає можливість їх математизації. На цьому базується широке застосування економіко-математичного методу при вивченні економічних систем, прогнозуванні явищ та використанні електронно-обчислювальних машин, персональних комп'ютерів. Системний підхід при вивченні економічної системи потребує також комплексного аналізу та розробки економічних, соціальних і науково-технічних програм її розвитку.
    Отже, системний підхід в економічному аналізі передбачає:
1) виявлення  сутності явища і процесу як  самостійних систем певного порядку,  що мають різні структури зв'язків  з економічними підсистемами, системою  і середовищем;
2) розробку  синтетичних та аналітичних показників, що характеризують кількісний  бік явищ і процесів у нерозривному зв'язку з їх якісними параметрами;
3) вивчення  законів, закономірностей і тенденцій  їх розвитку на основі відбору  та перетворення інформації;
4) складання  моделей розвитку явищ і процесів  з урахуванням динамічності економічної системи та їх економічного обґрунтування (рис. 1).

Рис. 1 Схема застосування системного підходу в економічному аналізі
    Такий комплексний підхід – характерна риса сучасних аналітичних досліджень. При системному підході насамперед необхідно розробити блок-схему вивчення з урахуванням сутності явища і процесу.
    Використання  комплексного, системного підходу в  економічному аналізі нерозривно пов'язане  з факторним аналізом, який передбачає виявлення впливу окремих факторів на результати господарювання. Вивчення впливу окремих факторів після їх попереднього групування передбачає кількісний вимір цього впливу на результати виконання плану за узагальненими показниками. Наприклад, у промисловості – це обсяг виробництва і реалізації, продуктивність праці, віддача і місткість основних засобів, собівартість, прибуток, рентабельність, оборотність оборотних засобів. У торгівлі до вказаних показників можна віднести товарообіг, витрати обігу, прибуток, рентабельність, оборотність товарів.
    При факторному аналізі застосовуються відповідні методи і прийоми дослідження. Широке застосування комп'ютерно-інформаційних  систем дає можливість розв'язувати  задачі багатовимірного аналізу  з виявленням та кількісним виміром сили впливу багатьох факторів, а також прогнозувати й економічно моделювати розвиток суспільних явищ та процесів.
      Метод аналізу включає також наступне узагальнення висновків з метою  всебічної оцінки результатів господарської діяльності підприємств і зведеного підрахунку резервів. Це свідчить про те, що у процесі вивчення господарської діяльності використовуються методи не тільки аналізу, а й синтезу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 1
    Необхідно проаналізувати забезпечення хлібозаводу  борошном за звітний період, використовуючи заліковий метод.
Види  сировини Поставка Абсолютне відхилення Відсоток  виконання плану Залік Коефіцієнт  забезпечення
План Звіт
Борошно пшеничне, в/г 1050 840 -210 80,0 840  
Борошно пшеничне, 1г 1240 1120 -120 90,3 1120  
Борошно пшеничне , 2г 970 1080 110 111,3 970  
Борошно житнє 320 450 130 140,6 320  
Висівки 45 45 0 100 45  
Разом 3625 3535 -90 97,5 3295 0,91
 
    Коефіцієнт  виконання плану = Залік / План = 3295 / 3625 = 0,91
    Коефіцієнт  виконання плану по підприємству становить 91%, в результатів того, що недопоставлено  борошна пшеничного, в/г на 20%, борошна пшеничного, 1г  на 9,7%.  

Задача 2
    Необхідно визначити результативний показник методом елімінування. Розрахувати  вплив факторів на зміну результативного показника (обсяг випущеної продукції) Зробити відповідні висновки.
Показник Од. виміру План Факт Абсолютне відхилення
Кількість працівників чол. 501 510 9
Кількість робочих днів дні 235 241 6
Тривалість  робочого дня год 7,8 7,6 -0,2
Виробіток працівника за годину грн 25,4 21,2 -4,2
Обсяг випущеної продукції тис.грн 23325,66 19803,26 -3522,4
1. ВП = Кільк. працівн. * Кільк. роб. днів * Тривалість роб. дня * Виробіток за год.
ВППЛ = 501 * 235 * 7,8 * 25,4 = 23325,66 тис.грн
ВПI = 510 * 235 * 7,8 * 25,4 = 23744,68 тис.грн
ВПII = 510 * 241 * 7,8 * 25,4 = 24350,93 тис.грн
ВПIII  = 510 * 241 * 7,6 * 25,4 = 23726,55 тис.грн
ВП  IV = 510 * 241 * 7,6 * 21,2 = 19803,26 тис.грн
? ВПкільк працівн. = 23744,68 – 23325,66 = 419,02 тис.грн
? ВПкільк. роб. днів  = 24350,93 – 23744,68 = 606,25 тис.грн
? ВПтрив роб.дня  = 23726,55 – 24350,93 = -624,38 тис.грн
? ВПвироб. працівн. = 19803,26 – 23726,55 = -3923,23 тис.грн
? ВП = 419,02 + 606,25 – 624,38 – 3923,29 = - 3522,4 тис.грн
2. ? ВП кільк працівн  = 9 *235 * 7,8 * 25,4 = 419,02 тис.грн
? ВПкільк. роб. днів  =510 * 6 * 7,8 * 25,4 = 606,25 тис.грн
? ВПтрив роб.дня  =510 * 241 * (-0,2) * 25,4 = -624,38 тис.грн
? ВПвироб. працівн. =510 * 241 * 7,6 * (-4,2) = - 3923,29 тис.грн
? ВП = 419,02 + 606,25 – 624,38 – 3923,29 = - 3522,4 тис.грн
    Отже, зменшення обсягу випущеної продукції  стало результатом негативного  впливу таких факторів , як тривалість робочого дня – розмір впливу цього  фактору 624,38 тис.грн та виробіток  працівника за годину – розмір впливу – 3923,23 тис.грн.
    Загальний розмір впливу всіх факторів становить 3522,4 тис.грн. 

    Задача 3
    Необхідно проаналізувати динаміку обсягів реалізації продукції підприємства. Визначити  абсолютний приріст (базисний та ланцюговий), темп росту (базисний та ланцюговий), темп приросту (базисний та ланцюговий). Зробити відповідні висновки. 
 
 

    Динаміка  обсягів реалізації продукції за звітний і базовий роки.
Квартал Обсяг реалізації, грн Абсолютне відхилення Темп  зростання  Темп  приросту
Базовий Звітний
I 35960 39860 4170 111,7 +11,7
II 37980 42560 4580 112,1 +12,1
III 45020 43520 -1500 96,7 -3,3
IV 35689 44550 8861 124,8 +24,8
Разом 154379 170490 16111 110,4 +10,4
 
    Динаміка  обсягів реалізації продукції за звітний і минулий рік є  найбільшою в IV кварталі і темп приросту становить +24,8 % , а найменший у III кварталі ( - 3,33%) тобто темп зростання становив 96,7 % 

Динаміка  обсягів реалізації за минулий рік
Квартал Обсяг реалізації, минулий рік, грн Абсолютне відхилення Темп  зростання  Темп приросту
Ланцюг. Базисн. Ланцюг.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.