На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Органзаця облку поточної дебторської заборгованост

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 20.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 

Кафедра обліку підприємницької діяльності 
 
 
 

РЕФЕРАТ
на  тему: «Організація обліку поточної дебіторської заборгованості» 
 
 
 

          Виконала:
          студентка 5 курсу
          ОЕФ, спец. 8106, 4 групи,
          Викладач:
      Нечай Н.М. 
 
 
 
 
 
 

Київ-2009
ЗМІСТ 

Вступ
  Організація первинного обліку поточної дебіторської заборгованості
  Організація поточного обліку поточної дебіторської заборгованості
  Організація аналізу поточної дебіторської заборгованості
Висновки
Література
 

       Дебіторська заборгованість разом  з виробничими запасами найчастіше складає значну частку в структурі  активу балансу підприємства. Створення  великих обсягів дебіторської заборгованості викликає низьку платоспроможність підприємства. Для проведення розрахунків по зобов'язаннях підприємству доводиться перетворювати високоліквідні активи на грошові кошти, у протилежному випадку йому загрожує банкрутство.
      Основними завданнями організації обліку дебіторської заборгованості є:
     зазначення в Наказі про облікову політику критеріїв класифікації дебіторської заборгованості;
     вибір методу визначення резерву сумнівних боргів;
     розробка графіку документообігу для документів, що підтверджують виникнення дебіторської заборгованості, та доведення цієї інформації до виконавців;
     вибір облікових регістрів, в яких відображається дебіторська заборгованість, та доведення цієї інформації до конкретних виконавців;
     організація передачі інформації з облікових регістрів до центральної бухгалтерії (головному бухгалтеру) для її відображення в звітності.
 
 

1. Організація первинного обліку поточної дебіторської заборгованості
      Відповідно  П(С)БО 10 поточна дебіторська заборгованість – це сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність одержання підприємством майбутніх економічних вигод, та її сума може бути достовірно визначена.
      У більшості випадків можна визначити  два головних види поточної дебіторської   заборгованості:   товарну   і   нетоварну   (неопераційну),   що відображається на різних рахунках бухгалтерського обліку.
      Операції  називаються товарними, якщо мова йде про оплату продукції, товарів, робіт та послуг, тобто виникає внаслідок звичайної операційної діяльності підприємства.
      Нетоварна (або неопераційна) дебіторська заборгованість виникає від іншої діяльності підприємства (тобто операцій інших, ніж продаж продукції, товарів, виконання робіт або надання послуг). Прикладом таких операцій є розрахунки за виданими авансами, розрахунки з підзвітними особами, розрахунки за нарахованими доходами, розрахунки за претензіями, розрахунки за відшкодуванням завданих збитків, розрахунки за позиками членам кредитних спілок, розрахунки з іншими дебіторами, розрахунки за операціями, пов'язаними із здійсненням спільної діяльності (без створення юридичної особи), всі види розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами).
      Першим  етапом облікового процесу є первинний  облік, тобто сукупність робіт з утворення доказів господарських фактів, створення носіїв первинних даних. Одним з основних об’єктів організації первинного обліку є конкретизація об’єктів обліку у вигляді облікових номенклатур. Щодо поточної дебіторської заборгованості, то прикладами облікових номенклатур первинного обліку можуть бути вид дебіторської заборгованості (юридичні/фізичні особи, вітчизняні/іноземні покупці), сума заборгованості, договір.
      Наступним завданням організації документування операцій з обліку поточної дебіторської заборгованості є організація матеріальних носіїв номенклатур (первинних документів) та їх руху, що проявляється у формування графіку документообігу. Графік документообігу впроваджується в систему управління підприємством наказом керівника. Оформлення даного графіка може бути як схематичне, так і у вигляді переліку робіт зі створення, перевірки й обробки документів із зазначенням відповідальних осіб, термінів виконання та взаємозв'язку з іншими виконавцями за центрами відповідальності.
      Основні первинні документи з обліку поточної дебіторської заборгованості за її видами наведені в таблиці 1.1.
      Таблиця 1.1.
Документування  операцій за поточною дебіторською заборгованістю
Вид дебіторської заборгованості Документи
За  майно, що передано у фінансову оренду Договір оренди, акту приймання-передач і основних засобів (нарахування заборгованості з фінансової оренди), довідка бухгалтерії (переведення заборгованості до складу поточної)
Векселі одержані Вексель, акт  приймання-передачі векселя, прибутковий  касовий ордер, виписка банку
Розрахунки  з вітчизняними покупцями Накладна, рахунок-фактура. рахунок, акт прийнятих робіт, послуг, податкові накладні, товар транспортні накладні (ТМ-1), товарні накладні, витиски банку
Розрахунки  з іноземними покупцями Комерційні  документи (рахунки-фактури - invoice), транспортні накладні (CMR, залізнична накладна, авіа накладна, коносамент, товарно-транспортна накладна, пакувальні листи), платіжні документи на перерахування сум митних платежів та інших податків на розрахунки митних установ.
Резерв  сумнівних боргів Бухгалтерська довідка-розрахунок
Розрахунки  за виданими авансами Платіжне доручення, виписка банку
Розрахунки з підзвітними особами Авансовий звіт з доданими виправдовуючи ми документами, прибуткові касові ордери,видаткові  касові ордери, посвідчення на відрядження
Розрахунки  за нарахованими доходами Бухгалтерська довідка-розрахунок
Розрахунки  за претензіями Претензія, акт  приймання вантажу, рішення судових  органів. (арбітражу), письмова згода  постачальника на пред'явлену претензію, виписка банку
Розрахунки  за відшкодуванням завданих збитків Протокол засідання  інвентаризаційної комісії, наказ  керівника, документи, що підтверджують внески по відшкодуванню матеріальної шкоди (накладна, прибутковий касовий ордер тощо)
Розрахунки  за позиками членам кредитних спілок Договір між  членами кредитних спілок, видатковий касовий ордер, платіжні доручення, авізо про оприбуткування майна учасником, який веде спільні справи, або первинні документи про отримання майна (копії накладної, квитанції до прибуткових ордерів тощо)
Розрахунки  з іншими дебіторами Прибутковий касовий  ордер, видатковий касовий ордер, накладна, рахунок, виписка банку тощо
 
      Розрахунки з підзвітними особами — це широке коло операцій з готівковими коштами, розрахунками, придбанням матеріальних цінностей, оподаткуванням тощо. Тому виконання даної ділянки облікової роботи вимагає чіткого дотримання чинних нормативних актів та оформлення відповідних документів. Підзвітними      особами      вважаються      працівники підприємства, які отримали авансом готівку з каси на відрядження, господарські витрати тощо. Направлення працівників підприємства у відрядження здійснюється керівником підприємства з оформленням наказу, в якому зазначається: пункт-призначення, назва підприємства або організації, куди відправляється працівник, строк і мета відрядження. Наказ про направлення працівника у відрядження є підставою для видачі йому відповідного посвідчення про відрядження.
      Посвідчення про відрядження – це документ, який видасться працівнику підприємства на підставі наказу (розпорядження) керівника для виконання службового доручення поза постійним місцем роботи, тобто у відрядженні.
      Важливими документами при відрядженні  за кордон є: запрошення приймаючої сторони; укладений контракт; інші документи, які засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини, документи, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях чи симпозіумах, тематика яких збігається з основною діяльністю підприємства.
      На  підприємстві необхідно вести спеціальні журнали обліку працівників, які  вибувають у відрядження, і працівників, які прибувають з відрядження.
      На  підставі розпорядження керівника  підзвітним особам видається готівка, що оформлюється видатковим касовим  ордером. В посвідченні про відрядження  робиться помітка про суму виданого авансу. Список осіб, які мають право  одержувати гроші в підзвіт на господарські потреби, затверджується наказом керівника.
      Працівники, які одержали готівку в підзвіт, після повернення з відрядження, у встановлені терміни, зобов'язані  подати до бухгалтерії підприємства авансовий звіт про витрачені суми, до якого повинні бути додані всі виправдовуючі документи: акт закупівлі, акти на списання представницьких витрат в межах передбачених норм з доданням відповідних документів на оплату рахунків ресторанів, кафе, готелів тощо, чеки, квитанції, рахунки магазинів, залізничні, авіаційні та інші проїзні квитки (рис.1.1 додатки). Обов'язковими реквізитами авансового звіту є резолюція керівника підприємства чи уповноваженої ним особи про затвердження вказаної суми витрат та його підпис. 

2. Організація поточного обліку поточної дебіторської заборгованості
      Другим  етапом облікового процесу є поточний облік, який полягає у реєстрації даних первинного обліку в системі  рахунків бухгалтерського обліку та облікових регістрах.  Планом рахунків передбачено наступні рахунки для обліку поточної дебіторської заборгованості:
   короткострокові векселі одержані (рахунок 34);
   розрахунки з вітчизняними покупцями (субрахунок 361);
   розрахунки з іноземними покупцями (субрахунок 362);
   розрахунки з учасниками ПФГ (субрахунок 363);
   розрахунки за виданими авансами (субрахунок 371);
   розрахунки з підзвітними особами (субрахунок 372);
   розрахунки за нарахованими доходами (субрахунок 373);
   розрахунки за претензіями (субрахунок 374);
   розрахунки за відшкодування завданих збитків (субрахунок 375);
   розрахунки за позиками членам кредитних спілок (субрахунок 376);
   розрахунки з іншими дебіторами (субрахунок 377),
   резерв сумнівних боргів (субрахунок 38).
      За  дебетом рахунків 36 та 37 відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом – її погашення.
      Аналітичний облік з покупцями та замовниками  ведеться за кожним покупцем та замовником, за кожним пред’явленим до сплати рахунком, що повинно зазначатися в наказі про облікову політику. При цьому розрахунки з іноземними клієнтами ведуться у гривнях та іноземній валюті, яка передбачена контрактом. Загальна схема організації бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками наведена на рис.2.1 (додатки).
      Регістром аналітичного обліку розрахунків з  дебіторами є реєстр дебіторів. В ньому відображаються назви дебіторів, дата і документ, що засвідчує виникнення заборгованості, сума, дата і документ, що засвідчусь погашення дебіторської заборгованості.
      Аналітичний облік при розрахунках з підзвітними  особами ведеться за кожною підзвітною особою та кожним прийнятим до обліку авансовим звітом. Якщо підзвітних осіб багато, аналітичний облік ведеться у відомості обліку розрахунків з підзвітними особами.
      Розрахунки  за пред’явленими претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за нарахованими доходами в аналітичному обліку відображаються за кожним дебітором, термінами виникнення заборгованості і погашення.
      Обліковими  регістрами по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» та 37 «Розрахунки з різними дебіторами» є журнал-ордер № 3 та відомості 3.1, 3.2 до нього, в яких дані представлені в аналітичному розрізі.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДОДАТКИ

и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.