На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Основн риси економчної модел Сполучених Штатв Америки, система заохочення пдприємництва в її основ. Роль держави в побудов економчної модел США. Характеристика рвня життя та економчного розвитку країни. Позиця США у свтовй економц.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 28.04.2011. Сдан: 2011. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):Особливості економічної моделі США
План
  Вступ
  1. Основна частина
  2. Економічна модель США
  3. Роль держави в побудові економічної моделі США
  4. Міфи про економічноі моделі США
  Висновок
  Література

Вступ

Незважаючи на загальний для всіх ринкових економік механізм функціонування, заснований на домінуванні приватної власності, співвідношенні попиту і пропозиції та дії сил конкуренції, економічний і соціальний розвиток будь-якої країни багато в чому визначається набором характерних рис, які формують специфіку тієї чи іншої ринкової моделі. Це і співвідношення ринку з державним регулюванням, і стан підприємницького клімату в країні, і панівний характер ставлення громадян до праці, і багато інших чинників, пов'язані з історією і традиціями держави. Досвід показує, що в сукупності ці фактори можуть відігравати чи не більш істотну роль, ніж базисні принципи ринкової економіки.

В основу економічної моделі США покладені система всебічного заохочення підприємництва, досягнення особистого успіху, збагачення найбільш активної частини населення. Завдання соціальної рівноваги при американській моделі не розглядається, пряме державне втручання в економіку незначно. Прийнятний рівень малозабезпечених груп населення, як і регулювання інших питань економіки забезпечується за рахунок перерозподілу частини національного доходу, а також податкових функцій. Національне господарство країни характеризується високим рівнем економічного добробуту.

Мета даної роботи:

Розглянути основні риси економічної моделі США;

Виявити рівень життя та економічного розвитку країни;

Визначити позицію Сполучених Штатів Америки у світовій економіці.

1. Основна частина

Моделі соціально-економічних процесів у різних країнах формувалися під впливом відповідних об'єктивних і суб'єктивних чинників розвитку суспільства, у тому числі під впливом розглянутих теоретичних концепцій. У кожній країні реалізувалися ті чи інші з цих концепцій, нерідко в певному поєднанні. Це знайшло втілення насамперед у моделях розвитку їх економіки і в чималій мірі визначило їх специфіку.

Економічна модель - це формалізований опис економічного процесу або явища, структура якого визначається його об'єктивними властивостями. Відображення економічного явища в певній економічній моделі грунтується на порівняльному аналізі, який полягає у фіксації досліджуваного явища і розгляді специфіки його розвитку в рамках світового господарства.

Основу будь-якої сучасної державної політики тієї чи іншої країни складає не взагалі ринкова економіка, а її національна модель. У соціально-економічному дослідженні поняття "національна економіка" передбачає:

Просторово визначену і національно специфічну організацію економічного життя;

Економічний потенціал країни;

Національний ринок, місце країни у світовій економіці;

Специфіку форм прояву універсальних економічних причинно-наслідкових зв'язків (зростання продуктивності і зниження трудомісткості виробів);

Підвищення частки заощаджень у міру зростання доходів;

Вплив експорту та імпорту на економічне зростання;

Ступінь державного втручання в економіку (від майже вільного ринкового господарства до його повного одержавлення);

Створення національного економічного порядку;

Традиції і національну психологію, що пояснюють поведінкові реакції членів суспільства.

Перераховані елементи необхідні для зведення економічної моделі тієї або іншої країни. Багато дослідників вважають, що визначальним чинником економічної моделі є менталітет. Дійсно, економічна наука має справу з соціумом, який має історичні традиції, національний характер і менталітет, політичні пристрасті і пристосовує до цих ознак інструментарій економічної політики. Сформувалися під впливом цих факторів системи настільки різні, що часом важко виділити їх економічну спільність.

2. Економічна модель США

Економічну модель США можна розділити на дві групи: традиційні та формують новий вигляд економіки.

До першої групи відносять риси, здавна притаманні американської економічної моделі:

Всіляке заохочення американським суспільством і державою підприємницької активності, сприятливий підприємницький клімат, громадська установка на досягнення успіху для кожної людини, незалежно від його походження та соціального статусу;

Відносно низький рівень перерозподілу ВВП через державний бюджет (менше 17-18% через федеральний і близько 30% через консолідований бюджет, тобто набагато менше, ніж у більшості інших розвинених країн);

Відносно низький питома вага держави у виробленому ВВП (близько 12%). Державна власність представлена лише в атомній енергетиці, у виробничій інфраструктурі (мости, дороги, трубопроводи), в освіті та охороні здоров'я;

Більш обмежене, ніж у багатьох інших розвинених країнах, але дуже ефективне державне втручання в економіку;

Висока трудова мораль, багато в чому заснована на протестантській етиці, працьовитість і віра більшості громадян у власні сили.

економічна модель америка
Дані характеристики є основою американської ліберальної економічної моделі. Але в останні десятиліття великого значення набувають нові риси економічної моделі, пов'язані з розвитком науково-технічної революції. Зокрема, одна з найважливіших особливостей сучасного економічного розвитку США - орієнтація на гнучке, диверсифіковане і дрібносерійне виробництво, здатність адаптуватися до швидко змінюваних потреб економіки і населення. Це досягається за рахунок використання і в матеріальному виробництві, і в сфері послуг новітніх технологій, заснованих на мікропроцесорах, мікроелектроніці, програмованої автоматизації та біо інженерії.
Ще одна принципова риса, що характеризує стан американської економіки, - підвищення рівня її науко ємності. Він визначається, з одного боку, загальним збільшенням витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки (НДДКР), вдосконаленням їх структури та кадрового забезпечення, а з іншого - становленням і виділенням групи галузей економіки, виробничі результати яких надзвичайно сильно залежать від витрат на НДДКР. Загальний обсяг витрат на НДДКР у США перевищив у 2005 р. $ 280 млрд. (близько 2,7% ВВП) - це рекордний за всю історію країни рівень. При цьому витрати на цивільні НДДКР склали 2,2% ВВП. На частку США припадає близько 46% всіх витрат на НДДКР у розвинених країнах світу.
Якісно новою рисою зрушень у суспільному виробництві США на початку ХХІ ст. стала роль сформувалася всеосяжної інформаційної інфраструктури. Її принципова значення полягає в тому, що вона стала найважливішим і необхідним елементом всієї виробничої інфраструктури. Без неї ефективне функціонування економіки та суспільства в даний час неможливо.
В основі інформаційної інфраструктури лежить створення комплексної індустрії обробки інформації на базі новітньої електронної техніки і засобів зв'язку. На частку США на початку ХХІ ст. припадало понад 40% всіх працюючих у світі комп'ютерів. Все більш помітну роль в економіці відіграє Інтернет: за оцінками, обсяг комерційних угод через Інтернет в 2003 р. досяг $ 1,3 трлн. Помітних масштабів розвитку досягла принципово нова галузь - спеціалізовані комп'ютерні послуги, які представляють більше 80 тис. фірм.
Ще одна дуже важлива особливість економічного розвитку США і їх економічної моделі - роль і масштаби сфери послуг, що не мають аналогів в інших розвинених країнах. Про роль сфери послуг в економіці США говорить вже те, що на початку 2000-х рр. тут було зосереджено близько 80% зайнятих (причому, понад 85% всіх кадрів вищої кваліфікації), близько 40% основних виробничих фондів, створювалося близько 80% ВВП.
Значення сфери послуг, однак, аж ніяк не вичерпується зростанням її частки у ВВП і концентрацією в ній ресурсів і капіталу. Багато галузей послуг придбали ключове значення для функціонування економіки в довгостроковому плані, стали "локомотивами" науково-технічного та соціально-економічного розвитку країни. У першу чергу, це стосується розвитку науки і наукового обслуговування, освіти та охорони здоров'я, збільшення різноманітності професійних послуг, зв'язку, інформаційного обслуговування і т.д. Ці галузі також вносять головний внесок у розвиток людського чинника, який придбав особливе значення у сучасній високорозвиненій економіці.
Сучасна економічна модель зазнає істотні зміни, пов'язані з відносинами власності. Ключовою рисою домінуючого приватного сектора господарства є еволюція структури виробничого капіталу. На початку ХХІ ст. близько 90% усіх доходів в економіці створювалося в корпоративному секторі господарства, частка якого у створенні ВВП в порівнянні з 1970 р. зросла на 20 процентних пунктів. Таким чином, корпоративна приватна власність стала в США переважною в порівнянні з іншими формами приватної власності (партнерство, індивідуальна приватна власність) і проявила себе як найбільш ефективна з точки зору залучення додаткових капіталовкладень, можливостей використання новітніх управлінських методів, підвищення продуктивності праці та вдосконалення трудових відносин. Набули поширення і зайняли свою нішу на ринку і нові форми приватної власності: компанії, що належать інвесторам (понад 80% акціонерного капіталу корпоративного сектора країни) або працівникам (8%); компанії, що належать споживачам, а також неприбуткові організації (разом - решту 12% акціонерного капіталу).
Чималі зміни відбулися й у механізмі функціонування різних ринків. Характерною рисою американської економічної моделі, що впливає на функціонування ринку праці та трудові відносини, є тенденція зниження рівня охоплення працівників профспілками. Тільки за останні 12 років вона зменшилася з 0,1% в 1983 р. до 1,5% у 2005 р. Це робить ринок більш мобільним внаслідок зменшення впливу профспілок на процес укладення колективних договорів, зайнятість і рівень заробітної плати.
Відчутні зміни відбулися у функціонуванні товарних ринків і в динаміці економічного циклу. Розповсюдження інформаційних технологій революціонізувало, наприклад, всю систему управління матеріальними запасами: ці технології дозволяють уникати пере накопичення запасів і таким чином зменшують матеріальну основу пере накопичення виробничого капіталу в цілому. Як наслідок, зазнав зміни економічний цикл, що, безсумнівно, призвело до принципових зрушень у всьому механізмі відтворення. У останні 50 років економічні спади стали набагато менш хворобливими для американської економіки. Так, 14 циклічних спадів у період з 1900 р. по 1953 р. означали в середньому втричі більші втрати ВВП, ніж наступних криз. Періоди підйому в рамках одного циклу збільшилися майже вдвічі - з 2,5 років у 1900-1953 рр. до 5 років в подальшому. Одночасно період спаду виробництва скоротився в останні п'ять десятиліть з 17 до 11 місяців.
Поряд з впровадженням інформаційних технологій і впливом науково-технічного прогресу в цілому, найважливішим чинником змін механізму циклу стало і державне регулювання економіки, зокрема, стабілізуюча роль фіскальної та грошово-кредитної політики. Маніпулювання розмірами податкових надходжень до бюджету, а також регулятори грошово-кредитної політики - облікова ставка Федеральної резервної системи, норми обов'язкового резервування комерційних банків, операції на відкритому ринку з державними цінними паперами - дозволяють в потрібний момент помітно знижувати "перегрів" економіки або, навпаки, стимулювати її зростання. В цілому вся сукупність дій держави в економічній і соціальній сфері дозволяє розглядати його як важливий системо утворюючий елемент економічної моделі.

3. Роль держави в побудові економічної моделі США

Характерна риса економічної моделі США початку ХХІ ст. - Дедалі більша орієнтація бюджету на вирішення соціально-економічних завдань. Частка витрат федерального бюджету на соціальні цілі, включаючи розвиток людського капіталу (освіта, охорона здоров'я), соціальне страхування та соціальна виплата перевищила в 2005 р.60%; частка цих витрат у консолідованому бюджеті ще вище. Позірна протиріччя між соціальною орієнтацією бюджету та загальної досить низькою часткою перерозподілу національно и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.