На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Лекции Предмет завдання курсу Мжнародн економчн вдносини. Свтове господарство та особливост його формування. Особливост розвитку МЕВ у систем свтового господарства. Мжнародна економчна нтеграця. Економчна єднсть свту глобальн проблеми.

Информация:

Тип работы: Лекции. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


121
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Зміст
Вступ
Тема 1. Предмет, значення і завдання курсу «Міжнародні економічні відносини”
Тема 2. Світове господарство (СГ) та особливості його розвитку. Типологія країн світу і роль окремих їх угрупувань у СГ і МЕВ
Тема 3. МЕВ у системі світового господарства і проблеми їх розвитку
Тема 4. Еволюційні періоди формування МЕВ
Тема 5. Середовище розвитку МЕВ
Тема 6. Закони і принципи розвитку СГ і МЕВ
Тема 7. Міжнародний поділ праці як об'єктивна основа МЕВ
Тема 8. Загальні проблеми сучасних МЕВ
Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ)
Тема 10. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництву і регулюванні МЕВ
Тема 11. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво
Тема 12. Міжнародні науково-технічні відносини
Тема 13. Міжнародна міграція робочої сили (ММРС)
Тема 14. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини
Тема 15. Міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного капіталу
Тема 16. Міжнародні організації з регулювання валютних відносин
Тема 17. Міжнародна торгівля як головна форма МЕВ та її регулювання
Тема 18. МЕВ у сфері послуг
Тема 19. Міжнародні транспортні відносини
Тема 20. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв'язків
Тема 21. Економічна єдність світу і глобальні проблеми СГ і МЕВ
Список літератури
ВСТУП
Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, об'єктивно вимагають узгодження національної економічної політики зі світогосподарськими закономірностями. Це стосується структури економіки, стандартів продуктивності та якості, рівня життя людей, конкурентоспроможності товарів і послуг, інфраструктурного та інституціонального забезпечення ринкових реформ. Таким чином, успіх внутрішнього реформування є передумовою і одночасно наслідком подальшої інтеграції в світове господарство.
Ознакою початку ХХІ ст. є розвиток економічної глобалізації на підставі сучасних інформаційних технологій, тому фактично неможливо ігнорувати вплив зовнішньоекономічного фактора як на практику господарювання, так і на теорію, зокрема, викладання економічних дисциплін.
Курс “Міжнародні економічні відносини” спирається на знання, які отримали студенти з попередніх фундаментальних економічних дисциплін: основ економічної теорії, макроекономіки й мікроекономіки. Одночасно слід підкреслити специфіку вивчення курсу, з точки зору економічної географії, міжнародного права, іноземних мов.
Теми й питання лекцій відповідають робочій навчальній програмі дисципліни “ Міжнародні економічні відносини ”.
Обмеженість аудиторного часу вимагає зростання якісного рівня самостійної роботи студентів. Тому тексти лекцій мають тісний зв'язок з методичними вказівками до організації самостійної роботи студентів [14], які містять питання лекцій та семінарських занять, контрольні запитання, ключові категорії, теми реферативних повідомлень, список основних літературних джерел.
Ознайомлення з текстами лекцій може допомогти студентам заочної форми навчання при підготовці контрольних робіт.
Тема 1. ПРЕДМЕТ, ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ КУРСУ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»
1. Наука про МЕВ існує понад 400 років. Почалася вона із спроб з'ясувати зміст зовнішньої торгівлі, а також шляхи підвищення її ефективності. За 400 років сфера досліджень МЕВ значно розширилася.
Предметом вивчення МЕВ сьогодні є система зв'язків національних економік на основі міжнародного поділу праці. МЕВ як дисципліну вивчають після основ економічної теорії, а також макро- і мікроекономіки. МЕВ передують дисципліні «Основи зовнішньоекономічної діяльності», що вивчаються на четвертому курсі.
Метою вивчення МЕВ є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань з проблем сучасного стану та перспектив розвитку МЕВ.
Вивчення МЕВ сприяє фундаментальній підготовці, тобто розширює економічний світогляд, а також готує до практичної діяльності за фахом.
Завдання вивчення МЕВ такі:
- завдання сутності МЕВ, значення та еволюція їх;
- розуміння чинників і рівнів розвитку МЕВ;
- знання особливостей дії законів і принципів у сфері МЕВ;
- засвоєння понятійного апарату, що використовується у світовій господарській практиці;
- знання форм МЕВ, особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;
- уміння творчо аналізувати стан системи МЕВ, визначати проблеми і тенденції їх розвитку;
- використання одержаних знань як в Україні, так і за її межами, виходячи з цілей її інтеграції в сучасну систему світо господарських зв'язків.
Основними методами, якими користуються при дослідженні МЕВ, є єдність аналізу і синтезу, взаємозв'язок логічного і історичного, математичне моделювання та ін. Їх комплексне застосування забезпечує достовірність висновків щодо поточного стану та перспектив розвитку МЕВ.
Понятійний апарат МЕВ визначається загальними закономірностями господарського розвитку.
Він цілком відповідає категоріальному апарату основ економічної теорії, макро- і мікроекономіки.
Одночасно йому притаманні певні особливості:
1) МЕВ включають господарські відносини, що виходять за межі національних економік. В їх складі є регіональні і загально планетарні проблеми.
2) Реалізація МЕВ потребує ресурсів, які відсутні в національній економіці.
3) Для МЕВ характерно міжнародне переміщення товарів, послуг і факторів виробництва.
4) МЕВ використовують специфічні інструменти, наприклад, валюту та мито.
Наука про МЕВ вивчає передусім власне МЕВ, а також механізм її реалізації
МЕВ є суперечливим комплексом економічних відносин між: окремими країнами, регіональними об'єднаннями, окремими підприємствами і корпораціями.
Головним завданням науки МЕВ є визначення існуючих суперечностей МЕВ та пошук шляхів їх вирішення. Останнє може здійснюватися лише на певний проміжок часу, тому що у МЕВ нема довічних ворогів або друзів. Довічними є тільки власні національні зовнішньоекономічні інтереси.
Складовими МЕВ є:
- міжнародний поділ праці;
- міжнародна інтеграція;
- міжнародні науково-технічні відносини;
- міжнародна міграція робочої сили;
- світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини;
- міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного капіталу;
- МЕВ у сфері послуг;
- проблеми інтеграції України у світо господарські зв'язки;
- глобальні проблеми МЕВ.
Наведена структура МЕВ визначає і структуру курсу МЕВ. Головна увага в якому приділяється саме аналізу наведених складових.
2. Інтенсивний розвиток МЕВ розпочався у другій половині ХХ ст.
В основі цього процесу знаходиться міжнародний поділ праці (МПП), його поглиблення і розширення.
Суть МПП полягає в спеціалізації країн на випуску певних виробів або надання послуг (туристичних приміром) з метою задоволення своїх потреб і потреб країн-партнерів.
Схема 1. Функціональна схема МПП
121
У взаємозв'язку із МПП відбуваються такі процеси:
- інтернаціоналізація виробництва;
- збільшення відкритості національних економік;
- розвиток інтеграційних процесів;
- розвиток і зміцнення регіональних міжнародних структур.
Наведені процеси мають суперечливий, діалектичний характер і проявляються в наступному. По-перше, зростання економічної самостійності країн супроводжується зміцненням інтернаціоналізації світового господарства, збільшенням відкритості національних економік, поглибленням МПП. По-друге, посилення потреби в інтеграції країн стикається з суттєвими відмінностями в рівнях економічного і політичного розвитку окремих країн і цілих регіонів. Наведені дві тенденції обумовлюють стрибкоподібний розвиток світового господарства.
Певний час (а саме кінець ХІХ - середина ХХ століття) переважала тенденція розподілу і перерозподілу ресурсів, сфер політичного впливу між країнами-велетнями, великими монополістичними угрупованнями. В другій половині ХХ і на початку ХХІ століття починає домінувати тенденція до об'єднання в торгівельній, виробничій, кредитно-фінансовій сферах.
Світове господарство ввійшло у ХХІ ст. більш цілісним, інтегрованим, динамічним і передбачуваним, аніж воно було у середині ХХ ст. Світовому господарству передував світовий ринок. Його характерною рисою було переміщення товарів (на відміну від переміщення факторів виробництва).
Світове господарство (далі СГ) - це глобальний економічний організм. Структурними його елементами є національні економіки. Знаходяться вони у постійному мобільному взаємозв'язку і взаємозалежності. Світове господарство підпорядковується об'єктивним ринковим законам. Існують різні уявлення щодо періодизації СГ. Дехто пов'язує його виникнення з Римською імперією. Інші вважають, що воно з'явилося в період Великих географічних відкриттів 15-17 ст.
Сучасна наукова думка виходить із того, що СГ зародилося за часів первісного суспільства. У своєму розвитку воно пройшло 6 етапів:
1 етап - період палеоліту та неоліту, коли відбувався перехід від кочового життя до стійкій осілості. Тоді з'явилася відтворююча система господарств. Відбулася так звана «міжплемінна інтеграція» на основі аграрного виробництва (скотарства і землеробства).
2 етап - охоплює період зовнішньоекономічних відносин у стародавньому світі. Характерним для нього були:
- поява ранньокласових утворень;
- зовнішня торгівля була часто єдиною формою економічних відносин між країнами стародавнього світу;
- насильницьке вирішення зовнішньоекономічних проблем;
- колонізація земель і розвиток ремісництва (1 тис. до н.е.) (Фінікійська та грецька колонізація (крім Римської імперії))
3 етап - пов'язаний із зовнішньоекономічними відносинами за часів феодалізму.
4 етап - МЕВ епохи відкриттів 15-17 ст.
5 етап - МЕВ періоду промислової революції (18-19ст.)
6 етап - МЕВ епохи комп'ютерів і Інтернету (друга половина 20-початок 21 ст.)
Як цілісна система СГ сформувалася в кінці 19 ст. Цьому передував ряд умов:
- завершення епохи географічних відкриттів, коли практично всі «білі плями» зникли з карти Землі;
- відбулося закріплення всіх територій Землі за одним з національно-державних утворень;
- визнання цього утворення (всіма або майже всіма державами).
На розвиток СГ у новітній час суттєво вплинула НТР. Вона обумовила:
- інтенсифікацію інтеграційних процесів;
- формування ТНК (транснаціональних корпорацій)
- міжнародних кредитно-фінансових інституцій.
Сучасне СГ характеризується інтенсивним рухом товарів, послуг, капіталів, робочої сили. Якщо до початку 90-х років ХХ ст. СГ розподілялося на дві основні суспільно-економічні системи ( капіталізм і соціалізм, або підприємницька і командно-адміністративна системи), тоді як з 90-х років ХХ ст. розпочався процес формування єдиного світового господарства.
Сьогодні розвиток СГ пов'язують з процесом глобалізації. Її ознаками є лібералізація та інтеграція ринків, товарів і робочої сили в єдиний світовий ринок. Сьогодні глобалізація - найвпливовіша сила, що визначає майбутнє планети. Одночасно глобалізація значною мірою процес суперечливий. З одного боку глобалізація забезпечує реалізацію переваг МПП, нарощує економічний потенціал, підвищує рівень виробництва, покращує якість життя людей. З другого боку глобалізація створює нові складні болючі проблеми:
1) більша частина виграшу дістається багатим країнам, збільшується нерівність, поглиблюються конфлікти;
2) зростає взаємозалежність національних економік, відповідно підвищується рівень регіональної і глобальної нестабільності;
3) контроль над національними економіками поступово переходить від суверенних урядів до ТНК і міжнародних організацій.
Отже, складно підрахувати плюси і мінуси, які несе з собою глобалізацій ний процес. Залишається докладати зусиль для того, щоб переважали тенденції до співпраці, до порозуміння у МЕВ. І тоді втрати від глобалізації будуть мінімальними, а стимулювання переваг глобалізації призведе до сукупного позитивного ефекту.
Тема 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО (СГ) ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ. ТИПОЛОГІЯ КРАЇН СВІТУ І РОЛЬ ОКРЕМИХ ЇХ УГРУПУВАНЬ У СГ І МЕВ
1. Світове господарство має такі ознаки:
- розвинута сфера міжнародного обміну товарами;
- розвинута сфера міжнародного руху чинників виробництва;
- міжнародні форми виробництва на підприємствах, які розміщені в різних країнах, тобто діяльність ТНК і МНК;
- відносно самостійна міжнародна фінансова сфера;
- єдність ринкового саморегулювання і системи національних, міждержавних, недержавних і наднаціональних механізмів регулювання.
Існують різні погляди на категорію “міжнародна економіка” і на її співвідношення з близькими за змістом термінами, зокрема, “світова економіка”, “світове господарство”, “міжнародний поділ праці”, “світовий ринок”, “міжнародні економічні відносини” .
На нашу думку, треба підкреслити наступне:
- міжнародна економіка, світова економіка і світове господарство - синоніми, тобто концентрують загальний зміст окремих категорій;
- міжнародний поділ чинників виробництва, насамперед, праці - передумова формування міжнародної економіки;
- світовий ринок - середовище існування міжнародної економіки, тобто сукупність зовнішніх умов функціонування;
- міжнародні економічні відносини - форма існування міжнародної економіки, функціональна підсистема останньої.
Розвиток світо господарських відносин веде до удосконалення світової інфраструктури, яка складається з двох груп:
виробнича (транспорт, телекомунікації, фінансово-кредитне обслуговування, енергопостачання);
невиробнича (наука, медицина, готельне обслуговування та ін.).
Міжнародні економічні відносини мають вузьке і широке тлумачення.
Міжнародні економічні відносини у вузькому розумінні є частиною теорії ринкової економіки. Вона вивчає закономірності взаємодії економіки різних держав.
Міжнародні економічні відносини у широкому розумінні - це теорія, яка вивчає економіку сучасного взаємозалежного світу.
МЕВ виділилися у самостійну науку в другій половині ХХ ст. Це пов'язано з вступом світового господарства в якісно новий етап розвитку.
Підкреслимо основні ознаки цього етапу:
- відкритість економіки;
- суттєва роль міжнародних, тобто наддержавних економічних організацій, які забезпечують стабільний та збалансований розвиток світової економіки (МВФ, СБ, СОТ, Паризький та Лондонський клуби);
- важлива роль інтеграційних угруповань країн, наприклад, ЄС, НАФТА, АСЕАН та ін.;
- провідна роль транснаціональних корпорацій (ТНК) у визначенні міжнародної промислової, інвестиційної та торговельної політики;
- досягли виняткового розвитку сфери міжнародної торгівлі, міграції робочої сили, руху капіталів і технологій;
- міжнародна фінансова сфера набула цілісної самостійності.
2. На початку ХХІ ст. світове господарство досягло принципово нових кількісних і якісних параметрів.
Чисельність населення перевищила 6 млрд. чол., економічно активне населення перевищило 2,8 млрд. чол., з них 20% зайняте в промисловості, а близько 49% - у сільському господарстві. У середньому на душу населення у світі продукується близько 4000 дол. ВВП на рік. За даними Світового банку, 8% дає сільське господарство, 37% - промисловість, понад 50% - обслуговуючі галузі. У світі існують понад 200 країн. Вони відрізняються за економічним потенціалом, соціальними умовами.
Визначимо головні критерії, за якими здійснюється класифікація різних країн:
- схожі характеристики економічного розвитку;
- галузева і кваліфікаційна структура економіки;
- близька структура управління економікою;
- схожі принципи організації виробництва;
- спільні проблеми.
Традиційно визначають три групи країн:
- промислово розвинуті країни;
- країни з перехідною економікою;
- країни, що розвиваються.
До промислово розвинутих належать країни, які, насамперед, об'єднані в Організацію Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР або OECD). Зараз їх більше 30 (Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Корея, Словаччина, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, ФРН, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія та ін.).
На чолі списку найбільш розвинутих країн стоїть так звана “велика сімка»: США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада.
До другої групи належать країни колишнього СРСР і Східної Європи, які не стали членами ЄС. Йдеться про наступні країни: Албанія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Македонія, Сербія, Чорногорія, Білорусія, Росія, Україна, Молдавія, Грузія, Азербайджан, Вірменія.
До третьої групи належать інші держави світу.
Існує інший критерій - рівень доходів на душу населення на рік, за яким визначають:
- країни з низьким доходом, тобто до 125 дол. США;
- країни із середнім доходом, тобто до 9000 дол. США;
- країни з високим доходом, тобто понад 9000 дол. США.
Економічно розвинуті країни, частина яких досягла постіндустріальної стадії розвитку, тенденції розвитку в цілому складаються під впливом НТР, насамперед, інформаційних технологій. Господарська структура являє собою універсальний набір галузей, підгалузей та виробництв, орієнтованих на забезпечення потреб не тільки внутрішніх, а й світового ринку. Інформація стала провідним економічним ресурсом.
У країнах з перехідною економікою пріоритетну роль відіграють структурна перебудова економіки, яка повинна забезпечити виконання завдань завершальних циклів індустріального суспільства.
У найменш розвинутих країнах ще чекають свого вирішення проблеми аграрної цивілізації (продовольча криза, відстала соціальна структура), також питання індустріальної епохи та втілення засад інформаційного суспільства.
3. Країни, що розвиваються, мають наступні головні риси:
- виникнення на периферії ринкової системи;
- відсталість продуктивних сил;
- низький рівень життя населення;
- багатоукладність економіки і суттєва питома вага нетоварних форм відносин.
В економіці країн, що розвиваються, діють три підсистеми виробничих відносин:
- неринково-традиційна;
- ринкова;
- перехідна з поєднанням рис двох попередніх.
Перехідна економіка слаборозвинутих країн спирається на активну роль держави з наступними ключовими функціями:
- створення правових засад перетворень;
- макроекономічні заходи, наприклад, при нагромадженні;
- безпосереднє господарювання.
Країни, що розвиваються, поділяються на 4 групи:
Нові індустріальні країни (НІК).
Країни - експортери нафти та природного газу.
3. Середньорозвинуті країни.
4. Найменш розвинуті країни (НРК)
Кожна з цих підгруп має свої ознаки.
До 1-ой підгрупи належать країни, в яких до 60% ВВП складає промислова продукція, 50% експорту - готова продукція: Аргентина, Бразилія, Мексика, так звані “азіатські тигри” - Республіка Корея, Малайзія, Сінгапур, а також Індія, Єгипет, Марокко та інші.
Експортери енергоносіїв представлені державами-членами Організації експортерів нафти ОПЕК (Саудівська Аравія, Венесуела, ОАЕ та інші).
Середньорозвинуті країни - Еквадор, Колумбія, Туніс, Йорданія та інші з такими особливостями:
- слабкий розвиток промисловості та сфери послуг;
- низька інформаційна забезпеченість населення;
- несумісність сучасних технологій з традиційними технологіями, стереотипами мислення і поведінки.
Найменш розвинуті країни - Афганістан, Бангладеш, Чад, Непал, Нігер і деякі інші з ВВП на душу населення нижче 770 доларів США на рік.
Вони мають спільні риси:
- перевага традиційних укладів;
- домінування другорядних і допоміжних виробництв зі слабкою матеріально-технічною базою ;
- низька сприятливість до інновацій;
- нездатність вирішувати соціальні проблеми, зокрема край низька тривалість життя велика смертність від стихійних лих.

Тема 3. МЕВ У СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОБЛЕМИ ЇХ РОЗВИТКУ

1. МЕВ - сукупність виробничих відносин на міжнародному рівні, яка формується трьома головними чинниками:
- розвиток продуктивних сил і світової інфраструктури;
- національні виробничі відносини кожної країни;
- неекономічні особливості, насамперед, політичні моменти.
Визначають чотири рівні прояву МЕВ:
- мікрорівень, пов'язаний зі зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) окремих економічних суб'єктів;
- метарівень як сукупність міжрегіональних зв'язків;
- мезорівень, тобто комплекс міжгалузевих відносин;
- макрорівень як система міждержавних відносин.
Відрізняють два аспекти аналізу МЕВ:
- кількісний, що описується системою статистичних показників;
- якісний, що має вираз у специфіці існування кожного суб'єкта.
Розвиток МЕВ спирається на розв'язання суперечностей, зокрема, таких головних:
- між національними й міжнародними інтересами;
- між інтеграцією країн і нерівномірністю їх розвитку, наприклад, курс України на вступ до ЄС обмежений суттєвою невідповідністю так званим Копенгагенським критеріям;
- між зростанням потреб і забезпеченістю країн власними виробничими ресурсами, наприклад, висока залежність української промисловості від імпорту енергоносіїв з Росії;
- між позитивними й негативними чинниками світового ринку, наприклад, світові ціни, з одного боку, є орієнтиром для національних, з іншого боку, коливання світових цін можуть дестабілізувати стан рівноваги в країні;
- між посиленням різноманіття відносин і поглибленням прірви в соціально-економічному розвитку країн “Півночі” та “Півдня”.
2. Відзначимо основні типи МЕВ:
- традиційні, пов'язані з міжнародною торгівлею кінцевими товарами;
- перехідні до стратегічних як обмін чинниками виробництва, зокрема, міграція робочої сили та капіталу, науково-технічне співробітництво;
- стратегічні як комплекс постійних спеціалізованих і коопераційних заходів у внурішньофірмових відносинах ТНК;
- синтезовані як особливості регіональної інтеграції країн;
- специфічні, які поєднують економічні й неекономічні моменти, наприклад, міжнародний туризм, спортивні, культурні та рекреаційні контакти.
Підкреслимо головні форми МЕВ:
- торгівля кінцевими товарами, зокрема, послугами;
- рух чинників виробництва (капіталу, робочої сили, природних ресурсів, інформації, технологій);
- спільна виробнича, торговельна, науково-технічна та інша діяльність;
- валютно-фінансові й кредитні відносини;
- міжнародна економічна інтеграція;
- членство в міжнародних організаціях;
- спільні зусилля з розв'язання глобальних проблем людства.
3. Виборовши незалежність і вступивши до деяких міжнародних економічних організацій, Україна повинна вирішити наступні проблеми:
1) потенційний вступ до ЄС;
2) поширення зв'язків з країнами СНД, насамперед, членами Єдиного економічного простору - Росією, Казахстаном, Білорусією;
3) визначення шляхів підвищення конкурентоспроможності української економіки;
4) вступ до СОТ;
5) зміни в законодавстві з метою його потенційної відповідності до вимог ЄС і СОТ;
6) щорічна гармонізація 500 національних стандартів з міжнародними стандартами;
7) удосконалення структури експорту, збільшення частки високотехнологічної продукції;
8) розширення експортної інфраструктури українських підприємств за кордоном;
9) подальша диверсифікація економічних відносин, насамперед, в енергетичному секторі (використання нафтогону “Одеса-Броди”).
Тема 4. ЕВОЛЮЦІЙНІ ПЕРІОДИ ФОРМУВАННЯ МЕВ
1. Зародження та розвиток світової економіки розпочалися з ХV - XVI ст., цьому сприяли великі географічні відкриття, формування світової колоніальної системи, “революція цін”, зародження світового капіталістичного ринку, мануфактура.
Наступним етапом, який відбувався у XVII - першій половині XIX ст., було формування світового капіталістичного ринку, розвиток міжнародного поділу праці (промисловий переворот, буржуазні революції, перехід від мануфактурної до фабричної системи виробництва), розвиток світової торгівлі як головної форми МЕВ.
Період із середини ХІХ до кінця ХХ ст. був вже третім етапом і характеризувався промисловою революцією; становленням масового виробництва; посиленням взаємозалежності економік усіх країн на основі міжнародного поділу праці; становленням і розвитком форм МЕВ (міжнародна міграція факторів виробництва, світова валютно-фінансова система); розвитком НТР, інтернаціоналізацією господарського життя, економічною інтеграцією, транснаціоналізацією світового господарства та наступними кризовими явищами в МЕ:
- 1910-30-і рр.. - Перша світова війна, соціалістична революція, світова економічна криза (“Велика депресія”), тенденції до автаркії;
- 1930-40-і рр.. - Друга світова війна, створення світової соціалістичної системи господарства (новий злам структури СГ), згортання світогосподарських зв'язків в поєднанні з їх частковим відновленням;
- 1950-60-і рр.. - розпад світової колоніальної системи;
- 1990-і рр.. - розпад світової соціалістичної системи і СРСР, посилення економічної взаємодії і взаємозалежності країн.
Межа ХХ і ХХІ ст. - новий (сучасний) етап світового розвитку, пов'язаний з глобалізацією світової економіки і переходом ключових позицій в її розвитку до ТНК і ТНБ.
2. Розвиток процесу глобалізації супроводжується суперечливими наслідками.
З одного боку, розширюються можливості окремих країн щодо використання оптимального співвідношення різноманітних ресурсів. З іншого - загострюється конкурентна боротьба і поширюється прірва в рівні розвитку країн і регіонів.
Визначимо ключові суперечності глобалізаційного процесу.
1. Галузеві диспропорції, коли перевагу отримують обробна промисловість і сфера послуг з одночасною деградацією сільського господарства, вугільної промисловості та ін.
2.Територіальні диспропорції з поширенням розриву в економічному і соціальному розвитку країн і цілих регіонів.
3. Так звана “деіндустріалізація”, коли, з позитивного боку, зростає питома вага сфери послуг, енергозбереження та екологічності виробництва, а з негативного боку, спостерігається повернення до патріархальних, доіндустріальних форм виробництва внаслідок неконкурентоспроможності суб'єктів окремих країн.
2. Відрив фінансових потоків від реальних потреб розвитку виробництва, що веде до зростання кризи заборгованості, насамперед, країн, що розвиваються, при одночасному дефіциті необхідних інвестицій.
3. Зростання організованої злочинності, зокрема, світового тероризму, який спирається на транснаціональні ресурсні потоки. Крім того, виникають рухи протесту проти проявів глобалізації (заходи антиглобалістів).
4. Розвиток масової культури, що сприяє взаємозбагаченню культур, але одночасно здійснює шкоду національним мовам і культурним цінностям окремих країн і регіонів.
7. Традиційні євроатлантичні цінності не завжди відповідають уподобанням представників окремих країн, конфесій та етнічних груп, що провокує прояви націоналізму, ксенофобії, релігійного фундаменталізму.
Україна є учасником сучасних глобалізаційних процесів. Це полягає у наступних моментах:
- наявність дипломатичних і відповідно економічних відносин більш, ніж з 190 країнами світу;
- членство в багатьох міжнародних організаціях, насамперед, системи ООН, і намір вступити в СОТ і ЄС;
- зростання відкритості економіки, наприклад, цифра експортної квоти перевищила 50%;
- високі місця в міжнародній торгівлі озброєннями, аерокосмічною технікою, продукцією чорної металургії;
- як транзитна держава Україна забезпечує значні потоки товарів і послуг через власну територію; одночасно здійснюються заходи щодо диверсифікації, насамперед, енергетичних постачань (нафтогон “Одеса-Броди”);
- підвищується використання національними господарськими суб'єктами міжнародних телекомунікаційних мереж;
- поширюється участь у русі міжнародних інвестицій, на світових ринках цінних паперів;
- участь у багатьох міжнародних політичних, культурних, спортивних, гуманітарних подіях, що забезпечує прямий економічний ефект (надходження до бюджету, розширення бази оподаткування, залучення інвестицій у виробничі й соціальні проекти та ін.).
Головними ризиками економічної глобалізації для нашої держави є:
- суперечлива залежність від коливань світової ринкової кон'юнктури;
- небезпека неефективності підприємств, які не здатні конкурувати з іноземними постачальниками;
- економічні втрати від виконання статутних вимог деяких міжнародних організацій;
- небезпека міжнародного тероризму, нелегальної міграції, контрабанди заборонених товарів та інших наслідків лібералізації прикордонного і митного режимів;
- негативний вплив масової культури на національні культурні цінності;
- додаткові проблеми, пов'язані з глобальними проблемами людства.
Тема 5. СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ МЕВ
1. Кожний із суб'єктів МЕВ є відкритою системою. У зв'язку з цим їх діяльність залежить від зовнішнього світу. На діяльність суб'єктів МЕВ впливає багато факторів. Їх поділяють на два види:
- прямого впливу;
- опосередкованого впливу.
До першого виду належать:
· економічна поведінка суб`єктів - постачальників, споживачів, конкурентів;
· дія законів та установ державного регулювання.
До другого виду відносяться:
· стан економіки країни;
· міжнародні політичні події;
· соціально-культурні чинники.
Сукупність зазначених факторів створює середовище розвитку МЕВ.
Класифікація видів середовища являє собою наступне:
1. Політико-правове середовище:
1) політичні процеси і інститути;
2 ) законодавство.
2. Економічне середовище:
1) сутність економічної системи;
2) структура економіки;
3) ефективність і орієнтація.
3. Соціально-культурне середовище:
1) мотивація до праці;
2) освіта і виховання;
3) комунікації;
4) екологія.
4. Інфраструктурне середовище та ресурси:
1) природні ресурси;
2) населення;
3) транспорт;
4) інформаційно-комунікаційні системи.
Аналіз факторів політично-правового середовища показує існування взаємозв'язку політики та економіки у сфері МЕВ. Чіткіше він виявляється у межах національних економік. З політичних міркувань держави можуть надавати преференції, інтегруватися, встановлювати тарифні й нетарифні бар'єри, ембарго, бойкоти, блокади та інші режими.
Аналіз факторів економічного середовища спрямований на вивчення загального рівня розвитку економіки відповідної країни, рівня і розподілу доходів у ній, характеру витрат і заощаджень населення.
Фактори соціокультурного середовища визначають індивідуалізацію попиту зарубіжних клієнтів, ставлення до праці фахівців, поведінку підприємців на фінансових ринках. Економічна поведінка людини у будь якій країні ґрунтується на її фізіологічних, психологічних та інших особливостях, включаючи релігійну приналежність.
Схема 1. Взаємодія внутрішніх і зовнішніх МЕВ
Тема 6. ЗАКОНИ І ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
1. Процес відтворення у будь якій країні визначається перед усім законами, що діють у межах окремих господарств. Водночас міжнародний поділ праці (МПП), розвиток світової торгівлі, міграції робочої сили тощо все більшою мірою залежать від зовнішніх (щодо окремої країни) факторів. Крім того, розгортання НТР значно посилило інтернаціоналізацію продуктивних сил, капіталу, поглибило МПП, процес суспільного відтворення і, отже, дію загальних законів та закономірностей у межах світового господарства (СГ).
Основою розвитку світового господарства був світовий ринок, який зародився ще в XVI ст. в період великих географічних відкриттів.
Світовий ринок -- сукупність національних ринків окремих країн у їх взаємодії, пов'язаних міжнародними економічними відносинами. На його основі в XVII ст. почав формуватися МПП, для якого формою реалізації були торговельні угоди між країнами. Усі ці процеси зумовили виникнення й розвиток світового господарства.
У сучасних умовах світове господарство все більше набуває ознак цілісності. Цьому сприяє розвиток відповідної інфраструктури: прокладання трансконтинентальних залізниць, світових систем зв'язку та ін.
Процес утворення світового господарства не завершився, він триватиме ще певний час. Звідси випливає характер дії економічних законів світового господарства: уci вони розвиваються i функціонують як закони-тенденції.
Інтернаціональні інтереси не завжди стоять вище національних. І для просування до вищого ступеня цілісності світового господарства слід домагатися оптимального поєднання не лише національних інтересів, а й їх раціонального узгодження з інтересами особи, окремого колективу. Їх узгодженню та досягненню оптимальних рішень сприяють економічні закони, що діють у сфері виробництва і обігу: закон вартості, закон конкуренції, закон зростання продуктивності праці, закон попиту i пропозиції, закон інтернаціоналізації виробництва.
1нтернаціоналізація виробництва -- економічна форма розвитку МПП та міжнародного усуспільнення виробництва.
Інтернаціоналізація виробництва сприяє підвищенню ефективності МПП в окремих країнах, прискореному розвитку науки i техніки, підвищенню життєвого рівня населення. Тому вона стала економічно необхідною для кожної країни, що свідчить про таку рису закону інтернаціоналізації виробництва, як необхідність i внутрішній характер таких зв'язків. Інтернаціоналізація виробництва й обміну зумовлює дію закону вартості в його інтернаціональній формі, зокрема формування інтернаціональної вартості, яка залежить:
1) від середньої інтенсивності праці у масштабі світового господарства, та інтенсивності національної праці в різних країнах;
2) від середньої продуктивності праці в межах світового господарства, з одного боку, i продуктивності національної праці -- з іншого;
3) важливим фактором формування інтернаціональної вартості є ступень складності праці, що залежить насамперед від рівня освіти та кваліфікації працівників.
У процесі інтернаціоналізації виробництва й o6iry категорії вартості наповнюються елементами якісно нового змісту, модифікується. За умов, коли для виробництва кінцевого продукту на поставки по кооперації в окремих галузях припадає до 60% вартості готової продукції, причому значну частину її створюють зарубіжні фірми, вартість як суспільне відношення виражає виробничі зв'язки й відносини між промисловими компаніями з багатьох країн. Зокрема, у межах багатонаціональних монополій елементи виробництва втрачають своє національне походження, а товари, що виробляються, стають носіями інтернаціональної вартості.
Інтернаціональна вартість залежить від інтернаціональних витрат суспільно необхідної праці на виробництво товарів. Ці витрати визначаються національними витратами суспільно необхідної праці у тих країнах, які експортують на світовий ринок переважну більшість продукції. Тому залежно від питомої ваги товар в окремих країн у загальному обсязі cbitoboi торгівлі національна вартість впливає на інтернаціональну. Отже, у формуванні інтернаціональної вартості беруть участь лише ті товари, які надходять на світовий ринок. Оскільки Україна експортує переважно продукцію паливно-сировинних галузей, то вона практично не може впливати на формування інтернаціональної вартості на товари й послуги, пов'язані з розгортанням НТР у галузях машинобудування та інших наукомістких сфер виробництва.
Економічні вигоди, отримувані країнами з різним рівнем продуктивності, інтенсивності, складності праці, спонукають їх до участи в міжнародному поділі праці, у процесі інтернаціоналізації виробництва.
Вперше теоретично обґрунтував вигоди, які отримують всі учасники світової торгівлі, Д.Рікардо в теорії порівняльних витрат. Вона була удосконалена спершу в працях економістів Е. Хекшера i Б. Оліна, пізніше -- П. Самуельсона, П. Портера. Тому її називають моделлю Хекшера--Оліна--Самуельсона, а також концепцію конкурентної переваги країни Портера.
2. Закон інтернаціоналізації виробництва -- закон, який виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між процесом переростання виробництвом меж національних країн, з одного боку, i поступовим формуванням механізму поєднання особистих і речових факторів виробництва, взаємодії людини з природою, відтворення самої людини на інтернаціональному рівні -- з іншого.
Країни колишньої соціалістичної системи, у тому числі Україна, ще мало залучені до МПП, до міжнародного усуспільнення виробництва.
Закон інтернаціоналізації виробництва діє з неоднаковою інтенсивністю у різних регіонах світового господарства. Для повноти дій цього закону слід насамперед створити належні умови: розвинути транспортну інфраструктуру, розгалужену мережу інформаційних комунікацій, домогтися якісних змін у кредитно-валютній сфері, прийняти відповідні закони, усунути нестабільність у сфері національних, політичних, соціальних відносин, запровадити конвертовану валюту тощо.
Дія закону інтернаціоналізації виробництва органічно пов'язана з процесами, що відбуваються на світовому ринку, зокрема з інтернаціоналізацією ринку, якому теж властиві риси закону.
Закон інтернаціоналізації обігу-- закон, який виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між процесом інтернаціоналізації безпосереднього виробництва, формуванням інтернаціональної вартості у цій сфері та її перетворення на інтернаціональну ціну виробництва в процесі конкуренції між підприємствами різних країн на основі випереджаючого зростання світової торгівлі на регіональному та глобальному рівнях.
Таким чином, конкретизацією цього закону є дія закономірності випереджаючого зростання зовнішньої торгівлі порівняно зі зростанням виробництва.
Інтернаціональні форми дії законів інтернаціоналізації виробництва і обігу проявляються достатньо гостро в нерівномірності економічного розвитку.
Як відомо, первинними, найпростішими формами нерівномірного розвитку економки є нерівномірність i стрибкоподібність розвитку окремих підприємств, які переростають у нерівномірність розвитку окремих галузей, сфер економіки. Більш зріла форма дії цього закону -- неpiвнoмipний розвиток окремих країн.
В останні десятиріччя серед первинних форм нерівномірного розвитку економіки на передній план виходить нерівномірний розвиток монополістичних об'єднань, i насамперед ТНК, які є головними носіями стрибкоподібності.
В умовах НТР специфічний характер дії цього закону виявляється у нерівномірності освоєння досягнень науки i техніки, нерівномірності розгортання самої науково-технічної революції. 3 утворенням світового каталітичного господарства, завершенням територіального поділу світу сферою дії закону нерівномірності економічного розвитку стає нерівномірність розвитку регіонів світового каталітичного господарства, зокрема країн, що розвиваються, та промислово розвинутих країн.
Однією зі специфічних рис дії закону нерівномірності економічного розвитку є те, що боротьба за зовнішні ринки збуту, джерела сировини, сфери вкладання капіталу тощо -- важливий фактор посилення нерівномірності розвитку капіталістичних, слаборозвинутих, а також окремих країн колишньої соціалістичної системи господарства. Новими суперечливими сторонами економічних законів, що діють на міжнародному рівні, є національне та інтернаціональне: національні потреби, інтереси й цінності, з одного боку, та інтернаціональні (загальнолюдські) потреби й цінності-- з іншого. Від їх взаємодії, узгодженості, взаємопроникнення залежить реалізація законів на інтернаціональному рівні. Важливо, щоб національні інтереси не приносилися при цьому в жертву інтернаціональним. Для цього необхідно за допомогою певного комплексу міжнародних регулюючих механізмів домагатися пристосування національних господарств до вимог дії законів на інтернаціональному рівні.

Тема 7. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ (МПП) ЯК ОБ`ЄКТИВНА ОСНОВА ІСНУВАННЯ МЕВ

1. У світі нема жодної країни-автаркії. Навіть найбільш розвинені країни вимушені приймати участь у міжнародному співробітництві задля забезпечення високого рівня ефективності власної національної економіки.

Відомо, що міжнародне співробітництво базується в першу чергу на МПП, як і інших факторів виробництва. Отже дослідження МПП, його суті, факторів розвитку, особливостей в сучасних умовах, форм прояву тощо, є необхідною передумовою глибокого вивчення сутності МЕВ.

МПП - є якісною диференціацією трудової діяльності на міжнародному рівні. Здійснюється МПП в процесі суспільного розвитку. МПП є об'єктивним явищем. Первісні прояви його мали місце ще у стародавні часи (Китай виробляв шовк, Єгипет - папірус, Ліван - кедр, Фінікія спеціалізувалася на транзитній торгівлі). Сформованого вигляду МПП набув за умов машинної індустрії. В цей час утверджувалось підприємництво.
Аналіз сутності МПП здійснила класична політекономія. А. Сміт першим поставив питання про найефективніший міжнародний поділ праці між окремими країнами у зв'язку з початком промислового перевороту в Англії. Його теорія отримала у літературі назву “Теорія абсолютних переваг”. Він писав: “Якщо яка-небудь чужа країна може постачати нам будь-який товар за більш дешеву ціну, ніж ми самі у змозі виготовляти його, набагато краще купувати його у неї, на певну частину продукції нашої власної промислової праці, що застосовується у тій галузі, в якій ми маємо певну перевагу”. Модель Сміта не врахувала можливість отримання економічної вигоди для тих країн, які не мають абсолютних переваг у витратах виробництва. Д. Рікардо обґрунтував ефективність обміну між окремими країнами товарів з різними національними витратами виробництва. Його теорія отримала назву “теорія порівняльних витрат”.
МПП являє собою спеціалізацію деяких країн на виробництві певних видів продукції для задоволення потреб світового ринку. Наприклад: в Аргентині та Австралії розвинуто тваринництво, у Японії - виробництво електронної техніки.
Розрізняють три послідовні форми МПП: загальну, часткову та одиничну.
Загальна означає поділ праці за сферами виробництва (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв'язок та ін.).
Часткова форма МПП передбачає спеціалізацію певних галузей виробництва, видів готової продукції (приміром, виготовлення літаків, тракторів тощо).
Одинична форма МПП - це спеціалізація різних країн на виготовленні окремих вузлів, деталей, комплектуючих, або на технологічних стадіях виробництва.
Раніше МПП ґрунтувався на різниці в наявності в країні природних ресурсів (клімат, грунт, надра, водні ресурси, ресурси лісу тощо).
Після промислового перевороту посилюється спеціалізація, що базується на різниці в наявності капіталу, праці, підприємницьких здібностей, знань.
Саме вони сьогодні й визначають “обличчя” спеціалізації певної країни.
Україна має можливості розвивати виробництво літаків, танків, бронетранспортерів, турбін та іншої складної продукції.
Сьогодні участь кожної країни у МПП - передумова її нормального виробництва.
У сучасному світі автаркія, або “закрите” суспільство приречене на загибель або вимушене трансформуватися. У зв'язку з цим зростає значення вивчення іноземних мов. Міжнародне співробітництво неможливе без удосконалення знань іноземних мов. Кожен український чиновник повинен знати як мінімум одну іноземну мову.
Інтегрування національних економік у МПП виявляється у переході від торгово-економічних форм співробітництва до глибоких взаємовідносин у науці, техніці та виробництві на основі кооперації та спеціалізації. Інтернаціоналізація виробництва розпочалась з міжгалузевої міжнародної спеціалізації. Продовжувалася вона завдяки внутрішньогалузевої предметної, подетальної та технологічної спеціалізації.
Одночасно відбувалася інтернаціоналізація науки.
Взагалі інтернаціоналізація виробництва є потужним чинником підвищення ефективності суспільного виробництва. Сьогодні процес інтернаціоналізації охоплює як речовий, так й особистий фактори виробництва.
Все більшого інтернаціонального характеру набуває підготовка кваліфікованих кадрів. Багато провідних вузів перетворилися на міжнародні центри з підготовки практичних і наукових спеціалістів.
Інтернаціоналізація господарського життя зароджується передусім у сфері виробництва. Інтернаціоналізація є переростання продуктивними силами меж національних кордонів деяких країн. Процес цей пов'язаний із зростанням масштабів виробництва. Останньому сприяє його концентрація й централізація, а також поглиблення суспільного поділу та кооперація праці. З часом внутрішній ринок насичується предметами споживання і засобами виробництва. Зазначена тенденція у наш час набула сталого характеру.
Розглянемо деякі приклади.
США в останні роки експортують п'яту частину своєї продукції авіаційної промисловості, електронно-обчислювальної техніки, наукових приладів і точної вимірювальної апаратури.
До 40% ВВП експортують такі країни як Бельгія, Нідерланди, Данія.
У світі сьогодні існую понад 40 тис. ТНК. Вони демонструють великий розмах зарубіжної діяльності. Приміром: “Дженерал Моторс” (США) має річний оборот 96 млрд. дол.. у 38 країнах світу ця компанія має 50 підприємств.
Нафтова корпорація “Ексон” (США) з річним оборотом 87 млрд. дол.. має за кордоном 4 тис. свердловин у 22 країнах; Британсько-нідерландська компанія “Роял датч Шелл” створила 275 зарубіжних філіалів.
Таким чином, ТНК становлять сьогодні головну ланку МПП та МЕВ. Наприклад, одна з них - всесвітньо відома “Тойота” - розмістила у 116 країнах світу 26 складальних і виробничих підприємств, має 6 збутових компаній і 116 фірм-розподілювачів.
У країнах, які широко використовують можливість брати участь у МПП, як правило, вищі темпи економічного розвитку.
Яскравим прикладам ом в цьому є розвиток Японії, Німеччини, а також “нових індустріальних країн” - Гонконгу, Тайваню, Сінгапуру та Південної Кореї. І навпаки, в країнах, які не зуміли зайняти своє місце у МПП, - нижчі темпи розвитку, або навіть спостерігається згортання виробництва.
2. МПП є результатом багатовікового розвитку продуктивних сил. Це результат поглиблення національного поділу праці та залучення в систему світового господарства нових національних виробництв. В решті решт саме цей процес обумовив інтернаціоналізацію виробництва в цілому.
Остання пройшла у своєму розвитку три стадії, або три великих етапи.
І етап: XVI - XVII ст.:
- переважає проста кооперація;
- завершується формування світового ринку;
- визрівають передумови для інтернаціоналізації виробництва.
II етап: XVIII - XIX і перша половина ХХ-го століття:
- складна кооперація праці, що відбувається за умов великого машинного виробництва фабрично-заводського, а не мануфактурного типу;
- відтворювальні зв'язки охоплюють як обмін, так й виробничу сферу;
- розвиваються науково-технічні зв'язки;
- поступова інтеграція науки і виробництва на міжнародному рівні відбувається внаслідок першого промислового перевороту ХVІІІ, другий промисловий переворот ХІХ ст., а потім НТР - середина ХХ ст.
ІІІ етап: друга половина ХХ ст. характеризується якісно новим рівнем інтернаціоналізації виробництва:
- міжнародна кооперація набуває комплексного характеру. Вона охоплює всі стадії та фази процесу відтворення. Інакше кажучи, формується міжнародна відтворювальна система із загальносвітовими пропорціями.
- транснаціоналізація стає одним з найважливіших чинників розвитку МЕВ.
Сьогодні МПП продовжує розвиток. Одночасно він набув певних сучасних особливостей:
1) У світовому господарстві поглиблюється розрив між промислово розвинутими країнами і країнами, що розвиваються. Так, на перші припадає 25% населення і 80% світового сукупного продукту. Країни, що розвиваються є постачальниками сировини та споживачами готової продукції. Останнім часом деякі з них збільшують свою частку у внутрішньогалузевому обміну продукції обробної промисловості. При цьому провідне місце у такому обміні належить четвірці “драконів” - Гонконгу, Сінгапуру, Тайваню та Південній Кореї. Трошки відстають від них : Китай, Таїланд, Туреччина, Бразилія, Мексика, Індія та інші “нові індустріальні країни”.
2) Зараз в МПП переважає внутрішньогалузевий поділ праці на основі предметної, а особливо по детальної та технологічної спеціалізації.
3) Продовжується нерівномірний соціально-економічний розвиток країн та окремих регіонів. Внаслідок цього постійно змінюються співвідношення у розстановці політичних і економічних сил у світі, передусім між трьома основними центрами: США, Японією і Західною Європою. Це викликає необхідність частої перебудови в системі МПП.
4) Із розпадом СРСР відбувається переорієнтація країн колишнього соцтабору, а також країн, що утворилися на теренах колишнього Радянського Союзу, залучення їх до участі у МПП на інших засадах.
5) У міжнародних економічних відносинах постійно зростає роль ТНК. Сьогодні вони контролюють 50% світового промислового виробництва та світової торгівлі.
6) Зростаю роль у МЕВ міжнародних організацій, насамперед, МВФ та СБ. Обумовлено це посиленням інтеграційних процесів, інтернаціоналізацією господарської діяльності. Провідні країни світу намагаються об'єднувати свої засилля для колективного регулювання та зменшення негативного впливу на міжнародну економіку економічних та валютних потрясінь.
7) В наш час на МПП періодично впливають структурні кризи. Це обумовлює виникнення дисбалансів в міжнародній торгівлі. Наприклад, на початку 70-х років ХХ століття сталася енергетична криза. Вона обумовила перехід на енергоощадні типи виробництва. А це, у свою чергу, привело до змін в структурі і навіть географічному розподілі світової торгівлі. Відповідно змінилася й експортна спеціалізація багатьох країн.
8) Сьогодні посилюється єдність світового господарства завдяки поглибленню інтернаціоналізації виробництва й обігу. А відтак зростає об'єктивна необхідність в докорінній перебудові МПП.
3. Міжнародна спеціалізація характеризується:
- концентрацією однорідного виробництва;
- диференціацією національних виробництв;
- відокремленням технологічних процесів.
Міжнародна спеціалізація виробництва існує у двох видах: виробнича і територіальна
Перша складається з міжгалузевої та внутрішньогалузевої спеціалізації, а також спеціалізації окремих підприємств, компаній та об'єднань. Другий вид становить спеціалізацію окремих країн, груп країн та регіонів на виробництві конкретних видів продукції або їх частин.
Суть міжгалузевої спеціалізації полягає в обміні продуктами різних галузей виробництва між державами.
Їх розвиток пройшов декілька етапів:
- 30-ті роки ХХ ст. - відбувалася спеціалізація між комплексними галузями (приміром, сільське господарство та переробна промисловість, або харчова галузь)
- 50-60-ті роки - спеціалізація існувала на рівні первинних галузей (автомобілебудування, хімічна промисловість)
- 70-90-ті роки - провідне місце у цей період займає внутрішньогалузева спеціалізація. Основана вона на поділі виробничих програм у межах однієї й тієї ж галузі.
Існують поняття “міжнародно-спеціалізована галузь” і “міжнародно-спеціалізована продукція”. Саме вони характеризують рівень активності галузі (або виробництва продукції) у МПП.
Розглянемо деякі показники рівня міжнародної спеціалізації галузі.
До перших з них відносять коефіцієнт відносної експортної спеціалізації, визначимо його як Квес.
Другий показник - експортна квота у виробництві галузі - Еквг
Третій показник - індекс товарності - Іт
Наведемо формули, за якими розраховуються рівнів міжнародної спеціалізації галузей національної економіки.
1) ,
де
- коефіцієнт відносної експортної спеціалізації галузі - питома вага товару в експорті країни;
- питома вага товару у світовому експорті.
Якщо >1, тоді галузь (або товар) вважаються міжнародноспеціалізованими
2) , де
- експортна квота у виробництві галузі;
- обсяг експорту за даний період4
- обсяг внутрішнього виробництва за той же період.
Експортна квота показує яке значення має експорт продукції певної галузі для економіки країни.
3) , де
- індекс товарності, або міра участі національного господарства в МПП;
- річний експорт + імпорт
- обсяг річного валового внутрішнього продукту
Тепер розглянемо другий елемент МПП - міжнародне виробниче кооперування.
Суть його полягає в об'єднанні зусиль декількох країн у випуску певних товарів для світового ринку.
Коопераційні зв'язки можуть бути: всесвітніми, міжгалузевими й внутрішньогалузевими.
Існують наступні форми кооперування:
- здійснення спільних програм,
- договірна спеціалізація,
- створення спільних підприємств.
Міжнародне кооперування охоплює такі сфери співробітництва:
- виробничо-технічну,
- реалізацію кооперованої продукції,
- після продажне обслуговування кооперованої продукції.
Міжнародне кооперування має наступні критерії класифікації:
- за видами кооперування (економічне, виробниче, науково-технічне, збутове тощо);
- за стадіями кооперування (перед виробниче, виробниче, комерційне);
- за методами (виконання спільних програм, договірна спеціалізація, створення СП (спільних підприємств);
- за територіальним охопленням (декількох країн, регіональне, міжрегіональне, всесвітнє);
- за кількістю об'єктів та суб'єктів тощо.
4. До 1991 року Україна майже не брала участі у МПП.
Пояснювалося це низкою обставин:
1) економіка країни не була ринковою;
2) в країні панувала державна власність;
3) не було конкуренції;
4) ціноутворення було централізованим.
Таким чином, до 1991 року командно-адміністративна система господарювання України не відповідала вимогам світового ринку. Більш того, існувала монополізація багатьох галузей виробництва. Існувала насамперед монополія зовнішньої торгівлі. Інакше кажучи, ідеологічні та політичні уподобання домінували над економічними вигодами.
Ситуація докорінно змінилася з набуття Україною незалежності у 1991 році.
Відтоді розпочалися:
- зміни в економічних відносинах;
- розбудова ринкової економіки;
- розвиток конкуренції;
- перехід до ринкового ціноутворення;
- входження України до різноманітних міжнародних економічних організацій, зокрема до МВФ;
- постало в порядок денний питання щодо вступу України до СОТ;
- створення необхідних умов для залучення в країну іноземного капіталу, або “створення сприятливого інвестиційного клімату”;
- структурна перебудова галузей економіки України;
- залучення до прискореного світового науково-технічного прогресу;
- прийняття Верховною Радою України низки законів про зовнішньоекономічні зв'язки та зовнішньоекономічну діяльність.

Тема 8. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МЕВ

1. На сучасному етапі розвиток міжнародних економічних відносин характеризуються наступним:
- суттєві зрушення в структурі торгівлі з випереджаючим розвитком торгівлі послугами, насамперед, інформаційними;
- інтенсифікація міграції капіталів;
- зростання масштабів міграції робочої сили;
- прискорення і розширення інтеграції країн і регіонів; розширення ролі міжнародних організацій, зокрема, недержавних.
2. Державний борг - це сума накопичених бюджетних дефіцитів, що підрозділяються на внутрішній і зовнішній борг.
Негативні наслідки державного боргу:
- виплата по боргах збільшує нерівність у доходах через однакове навантаження на осіб з різними доходами;
- виплата боргу провокує збільшення податкового тягаря;
- відбувається витік потенційних капіталів;
- виплата поточних боргів відбувається, у тому числі через нові позики, що збільшують попит на додаткові гроші, збільшуючи процентну ставку в країні, і ведуть до ефектів витиснення і чистого експорту.
Суб'єкти зовнішнього запозичення:
- іноземні держави;
- недержавні економічні суб'єкти за рубежем;
- міжнародні фінансові організації, у т.ч.:
1) МВФ, що представляє коротко і середньострокові позики для подолання платіжно-фінансових диспропорцій;
2) група Світового Банку надає середньо і довгострокові позики для структурної перебудови економіки;
3) Європейський банк реконструкції і розвитку (ЕБРР) представляє позики країнам з перехідною економікою для структурної перебудови і часто на екологічній меті;
4) Паризький клуб кредиторів - неформальне об'єднання державних кредиторів, що надає позики і здійснює взаємозалік боргів;
5) Лондонський клуб кредиторів - неформальне об'єднання недержавних кредиторів, що надає позики і здійснює взаємозалік боргів.
3. Розвиток міжнародних економічних відносин за сучасних умов спирається на вирішення проблеми зменшення обмежень у торгівлі, тобто лібералізації торговельних відносин. Це передбачає формування зовнішньоекономічної політики відповідно до багатосторонніх правил членства в СОТ.
Світова Організація Торгівлі (WTO) є правонаступником Генеральної угоди про тарифи та торгівлю (GATT), яка існувала з 1947 по 1994 р. р. СОТ була заснована 1 січня 1995 року в підсумку Уругвайського раунду переговорів (1986-1994 р.р.). На сьогодні організація нараховує 145 членів, які забезпечують 95% світової торгівлі та понад 85% населення світу. Основним видом діяльності є проведення тривалих багатосторонніх торговельних переговорів, які мають назву “раунди”. Протягом історії існування ГАТТ-СОТ пройшло 8 раундів. Результатом роботи перших семи раундів стало, зокрема, зниження середньої величини митного оподаткування до 4,7% для розвинутих країн і 7,1% для слаборозвинутих країн.
СОТ об'єднала ГАТТ, ГАТС і угоду з торговельних проблем права на інтелектуальну власність.
Наша держава розпочала переговорний процес у 1993 р.
Визначимо основні позитивні наслідки потенційного приєднання до СОТ:
- зменшення тарифних і нетарифних бар'єрів для українських товарів на світових риках;
- зменшення транспортних витрат;
- кращі умови захисту українських експортерів через справедливе вирішення спорів, а також скорочення дискримінаційних заходів, наприклад, антидемпінгових;
- більш стабільні і передбачувані умови зовнішньоекономічної діяльності;
- застосування антидемпінгових і компенсаційних заходів захисту внутрішнього ринку від субсидованого експорту і введення тимчасових обмежень імпорту з метою збалансування платіжного балансу;
- полегшення доступу на світові ринки товарів, послуг і факторів виробництва;
- членство в СОТ - необхідний практичний крок до членства в ЄС, а також поліпшення відносин з іншими країнами.
Відзначимо головні негативні наслідки приєднання до СОТ:
- відкриття внутрішнього ринку для імпортних товарів може зруйнувати національне виробництво;
- зменшаться надходження до бюджету за рахунок зниження мита;
- збільшиться залежність національної економіки від несталості зовнішніх ринків.
Необхідними кроками є підписання угод про відсутність претензій з кожною з держав-членів СОТ, а також гармонізація національного законодавства згідно з вимогами організації. За деякими оцінками, цифра правових актів в Україні, яка потребує змін, перевищує 2000. У процесі гармонізації законодавства кожна країна-претендент повинна дотримуватися певних правил, насамперед, 4 ключових:
1) захист національних галузей тільки за допомогою тарифних обмежень;
2) зменшення і скасування тарифів шляхом проведення багатосторонніх переговорів;
дотримання правила єдиного національного режиму для вітчизняних та іноземних агентів на внутрішньому ринку після виконання останніми обов'язкових митних процедур;
4) дотримання принципу найбільшого сприяння для усіх країн членів СОТ.
4. На межі ХХ і ХХІ століть треба підкреслити зростаючу роль транснаціональних утворень з мережами філій та дочірніх компаній, насамперед, ТНК і МНК
Транснаціональні корпорації (ТНК) управляються головним акціонером-резидентом однієї країни. Найбільша ТНК світу за обсягом продаж - американська “ Екссон-Мобіл”, яка у випадку існування в якості окремої країни займала б місце в першій сотні світових держав.
Мультинаціональні (багатонаціональні) корпорації (МНК) не мають акціонера з однієї країни, який фактично контролює діяльність, Йдеться про наявність двох або більшої кількості ключових власників з різних країн. Найбільша МНК світу - голландсько-британська корпорація “Ройал- Датч-Шелл”. При цьому голландський учасник “Ройял” має близько 60% акцій, а британська “Шелл” - відповідно 40%.
Тема 9. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ (МЕІ)
1. Витоки інтернаціоналізації господарського життя пов'язані з:
· первісним нагромадженням капіталу;
· великими географічними відкриттями кінця XV та початку XVI століть;
· розширенням національних ринків;
· формуванням світового ринку.
Інтеграція (з латини: integratio) - перекладається як поновлення, доповнювання, або об'єднання в єдине ціле окремих елементів.
Поняття протилежне «інтеграції» - дезінтеграція.
Розвиток продуктивних сил країни неминуче веде їх до виходу на зовнішні ринки. Внаслідок цього відбуваються зростання міжнародних зв'язків і взаємопереплетення національних економік. Все це й сприяє інтернаціоналізації господарського життя. На певному її етапі відбувається зближення національних економічних й політичних структур окремих країн, формуються певні форми взаємодії між ними на основі МЕІ.
Теоретичне осмислення МЕІ здійснювали зарубіжні вчені протягом десятиліть:
· ринкова теорія МЕІ (автори: Кассель, Арон, Репке);
· неоліберальна теорія (Вайлер, Алле, Майер);
· структурна теорія (Мюрдаль, Маршал, Майлз);
· неокейнсіанська теорія (Купер, Тінберген, Штоллер);
· функціональна теорія (Хаас, Най, Шуман та ін.)
У своїх працях вони довели, що МЕІ - процес економічної взаємодії національних господарств різних країн, який проявляється у наступному:
· розширенні і поглибленні виробничо-технологічних зв'язків;
· спільному використанні ресурсів;
· об'єднанні капіталів;
· створенні загальних сприятливих умов економічної діяльності;
· усуненні взаємних бар'єрів.
Основними передумовами МЕІ є:
1) формування спільного міждержавного господарського простору;
2) соціально-економічна однорідність національних господарств;
3) наявність тривалого періоду і досвіду взаємного економічного співробітництва;
4) географічна близькість, наявність спільних кордонів;
5) цілеспрямована діяльність державних органів, партій, соціальних груп і класів щодо напрямку інтеграційного процесу.
Теоретики МЕІ визначили такі фактори її розвитку:
· поглиблення МПП та зростання інтернаціоналізації економіки;
· посилення міжнародної конкуренції;
· регіоналізація і глобалізація;
· НТР;
· гуманітарні чинники та інші фактори розвитку МЕІ.
Таблиця 1. Наслідки МЕІ для країн-учасниць
ПОЗИТИВНІ
НЕГАТИВНІ
· Розширення ринків збуту для національних товаровиробників;
· Забезпечення більш сприятливих умов торгівлі;
· Посилення конкуренції між групами країн, що сприяє:
Ш Покращенню якості товарів і послуг;
Ш Поширенню новітніх технологій;
· Зміцнення позицій інтегрованих країн на світовому ринку
· Відплив ресурсів ( факторів виробництва) з менш розвинених країн, перерозподіл їх на користь розвинених країн;
· Олігопольна змова між ТНК країн-учасниць, що обумовлює зростання цін;
· Збільшення масштабів виробництва спричиняє ефект втрат через зростання бюрократизму;
· Зростання витрат на функціонування митного союзу, особливо за відсутності належного контролю.
2. Форми МЕІ та їхні характеристики надаються в наступній таблиці
Таблиця 2. Ключові характеристики форм МЕІ
Форми МЕІ
Ключові характеристики форм МЕІ
Взаємне зменшення обмежень у торгівлі
Усунення обмежень (внутрішніх тарифів) у торгівлі
Встановлення спільних зовнішніх тарифів
Вільний рух факторів виробництва
Гармонізація фіскальної політики
Єдина макрополітика і спільні органи для її здійснення
1
2
3
4
5
6
7
Преференційна торговельна угода
х
Зона вільної торгівлі
х
х
Митний союз
х
х
х
Спільний ринок
х
х
х
х
Економічний союз
х
х
х
х
х
Політичний союз, або повна інтеграція
х
х
х
х
х
х
Преференційні торговельні угоди укладаються на двосторонній основі між окремими державами або інтеграційними угрупуваннями.
Вони передбачають надання більш сприятливих умов учасникам угод, ніж третім країнам.
Зона вільної торгівлі - зона, у межах якої група країн здійснює між собою вільну безмитну торгівлю при збереженні митних тарифів по відношенню до третіх країн.
Митний союз - угода групи країн про скасування між ними національних митних тарифів і введення загального митного тарифу і єдиної системи нетарифного регулювання торгівлі по відношенню до третіх країн.
Спільний ринок - угода групи країн про вільне пересування між ними не лише товарів і послуг, а й факторів виробництва - капіталу і робочої сили.
Економічний союз - угода групи країн, що передбачає поряд із загальним митним тарифом і вільним пересуванням товарів та факторів виробництва також координацію макроекономічної політики і уніфікацію законодавства у валютній, грошовій і бюджетній сферах.
Політичний союз - передбачає передачу національними урядами більшої частини своїх функцій у стосунках з третіми країнами наддержавним органам.
Таблиця 3. Головні міжнародні інтеграційні угруповання за рівнями інтеграції
Рівень інтеграції
Назва, рік створення
Країни-учасниці
Населення, млн. чол. (2001)
ВВП млрд. дол. (2001)
1
2
3
4
5
Зона вільної торгівлі (ЗВТ)
Європейська асоціація вільної торгівлі, 1960 рік
Австрія, Фінляндія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швеція
38,2
726,8
Європейська економічна зона, 1994 рік
Країни ЄС, Ісландія, Ліхтенштейн
376,9
9237,1
Балтійська ЗВТ, 1993 рік
Естонія, Латвія, Литва
7,5
59,3
Північноамериканська ЗВТ (НАФТА), 1994 рік
Канада, Мексика, США
410,4
11686,0
Угода про вільну торгівлю країн АСЕАН, 1967 рік
Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни (1967), Бруней (1984), В'єтнам (1995), Лаос та М'янма (1997)
374,3
1675,3
Австралійсько-Новозеландська угода про поглиблення економічних зв'язків, 1983 рік
Австралія, Нова Зеландія
24,1
594,5
Митні союзи
Асоціація ЄС з Туреччиною, 1963
Країни ЄС, Туреччина
441,8
9672,6
Арабський спільний ринок, 1964
7 країн
133,9
425,4
Центральноамериканський ринок, 1961
5 країн
33,0
126,2
Андський спільний ринок, 1990
5 країн
113,1
570,6
Економіч-ний союз
Європейське співтовариство, 1957;
Європейський союз, 1993
Австрія, Бельгія, Великобританія, Данія, Греція, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Фінляндія, Франція, ФРН, Швеція, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія, Болгарія, Румунія - усього 27 країн.
376,5*
9227,8*
* Без 12-ти країн, які вступили до ЄС з 01.05.2004 р. та з 01.01.2007 р.
3. У сучасному світі існує понад двадцяти міжнародних інтеграційних угрупувань. На них припадає 2/3 світового ВВП. Деякі з них представлені були на розглянутій схемі. Особливо слід виділити організацію Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), створену у 1989 році. До неї входить 21 держава цього регіону. Це нетипове об'єднання. До нього ввійшли країни, що дуже відрізняються між собою за структурою економіки, культури, релігії тощо.
Одним із стратегічних напрямів зовнішньоекономічної діяльності України є її участь у Співдружності Незалежних Держав (СНД), яка була створена після розпаду СРСР у 1991 році. Україна є асоційованим членом цієї організації. Пізніше Україна стала членом організації Єдиного Економічного Простору (ЄЕП) разом з Росією, Казахстаном і Білорусью.
Проблематичним виявилось питання майбутньої участі України в ЄС у зв'язку з її приєднанням до ЄЕП.
Ще одним міждержавним об'єднанням, до діяльності якого залучилася Україна, стала Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). До її складу входять також Азербайджан, Албанія, Болгарія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія і Туреччина.
Європейський Союз є найвпливовішим інтеграційним об'єднанням сучасності. Початок його створення пов'язаний з укладанням угоди про функціонування Європейського об'єднання вугілля і сталі у складі Франції, ФРН, Італії, Бельгії, Нідерландів, Люксембурга (1951 рік).
У 1957 році була укладена угода щодо створення Європейського економічного співтовариства. З часом були створені:
· Зони вільної торгівлі (1958 - 1969 рр.);
· Митний союз (1968 - 1976 рр.);
· Європейська валютна система (1979 р.);
· Європейський парламент (1979 р.);
· Спільний ринок (1987 - 1992 рр.);
· Економічний союз (1993 - до сьогодення);
· Європейський валютний інститут (1994 р.);
· Безготівковий обіг євро (1999 р.);
· Введення євро в готівковий обіг в 12-ти країнах-членах ЄС (2002 р.).
Такі основні етапи розвитку європейської інтеграції. Сучасний ЄС є результатом більш, ніж 55-річної інтеграційної діяльності в Європі.
ЄС має парламент. Це представницький консультативний (626 депутатів обираються прямим голосуванням від усіх країн на 5 років).
Європейська Рада - директивний орган ЄС, збирається на періодичні засідання (не менш ніж 2 рази на рік) у склади керівників держав і урядів та голови Комісії ЄС.
Рада ЄС (Рада Міністрів) - міжурядовий орган, представляє національні інтереси окремих країн-членів.
Комісія ЄС - наддержавний виконавчий орган, складається з 20 членів (комісарів), призначених на 5-річний термін урядами країн ЄС.
Європейський суд - вищий судовий орган, забезпечує дотримання права у тлумаченні і застосуванні угод, укладених ЄС.
Європейське ревізійне відомство - вищий контролюючий орган, перевіряє надходження та видатки бюджету ЄС, їх правомірність і реалістичність.
Існують також правові документи, що приймаються органами ЄС, та спільні фінансові інститути ЄС, а саме Європейський фонд розвитку і Європейський інвестиційний банк.
ЄС має власний прапор. На блакитному тлі - коло з дванадцяти золотих зірок, замкнене їх коло символізує союз країн-учасниць європейської інтеграції. Дванадцять - символ досконалості та достатку.
Гімн ЄС - це прелюдія до останньої частини Дев'ятої симфонії Бетховена. ЇЇ назва «Ода радості» - символ свободи, почуття спільноти та миру між громадянами країн, які вирішили об'єднатися.
4. Згідно з теоретичним обґрунтуванням МЕІ для об'єднання країн як мінімум потрібні дві передумови:
1. Близькість рівнів соціально-економічного рівнів розвитку країн та інтернаціоналізація зв'язків між ними.
2. Ці зв'язки вже на початковому етапі інтеграції повинні бути більш розвиненими, а ніж з іншими країнами.
Виходячи тільки з цих двох параметрів, бачимо, що у взаємозв'язках Україна - ЄС існують досить суттєві проблеми економічної сумісності.
Наведемо деякі приклади. У 2005 році в Україні заробітна плата, нарахована з розрахунку на одного штатного працівника промисловості, складала 3 грн. 26 коп. за годину. У той же час у Німеччині такий же самий показник був у 53 рази вищий. Вартість години праці робітника в ЄС у середньому становить 22 євро.
За рівнем економічного розвитку Україна набагато відстала від країн-членів ЄС.
Розрив між аналогічними показниками соціально-економічного розвитку значно перевищує допустимі межі для учасниць інтеграційного об'єднання.
Україна значно відстає за рівнем досягнутої інтернаціоналізації своєї економіки у порівнянні не тільки по відношенню до країн-старожилів ЄС, але й досить істотно від нових країн-членів ЄС, які були прийняті до нього 01 травня 2004 року.
Треба зважувати й на те, що Україна значно більша за населенням і територією, ніж Естонія, Литва, Латвія або Угорщина, Чехія та Словаччина. Тому для ЄС безперечно надто важко, якщо не сказати неможливо у найближчі часи «перетравити» входження України до ЄС.
Таким чином, виходячи з реалій сьогодення, Україна об'єктивно не може бути активним учасником зрілих форм міжнародних (передусім Європейських) інтеграційних процесів.
Більш того, форсоване входження в ЄС завдало б суттєвої шкоди власне Україні, тому процес приєднання України до ЄС повинен мати еволюційний, поступовий характер.
У червні 1994 року між Україною і ЄС була підписана Угода про партнерство і співробітництво. Вона набула сили у 1998 році, а закінчується її дія у 2008 році. Зараз у порядку денному набуття Україною асоційованого статусу та визнання перспективи членства з боку ЄС.
Згідно опитуванню, що було проведено в шести найбільших країнах ЄС в січні 2007 р., 55% європейців підтримують вступ України до ЄС. Це на 4% більше, ніж в 2006 році.
Схема 2. Європейці про вступ України до ЄС
121
121
121
121
121
121
*Загальна кількість опитаних склала 7041 чоловік.
Тема 10. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ У БАГАТОСТОРОННЬОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ Й РЕГУЛЮВАННІ МЕВ.
1. Система ООН нараховує у своєму складі багато органів. Економічна і соціальна рада - ЕКОСОР - один з них. Головним призначенням його є координація економічної та соціальної діяльності ООН та її спеціальних установ. ЕКОСОР є центральним форумом обговорення економіко-соціальних проблем глобального характеру. Рада готує всебічні огляди діяльності всієї системи ООН; здійснює загальну координацію діяльності організацій системи ООН; контролює і оцінює здійснення загальної стратегії та першочергових завдань визначених Генеральною Асамблеєю ООН.
Під керівництвом ЕКОСОР працюють п'ять регіональних економічних комісій:
1. Європейська економічна комісія (ЄЕК);
2. Економічна і соціальна комісія ООН для Азії та Тихого океану (ЕСКАТО);
3. Економічна комісія ООН для Африки (ЕКА);
4. Економічна комісія для Латинської Америки та Карибського регіону (ЕКЛАК);
5. Економічна комісія ООН для Західної Азії (ЕКЗА).
ЄЕК створена у 1947 р. Працює на постійній основі, об'єднує 32 європейські країни, а також США і Канаду. Головні напрямки діяльності:
- сприяння торгівлі;
- довгострокове економічне планування та прогнозування;
- науково-технічна співпраця країн-учасниць;
- захист довкілля.
ЕСКАТО створена також у 1947 р. Об'єднує 37 країн Азії та Тихого океану, а також США, Великобританію, Францію, Нідерланди (детальніше див. [11, с. 248]).
ЕКА існує з 1958 р., включає 51 африканську державу. Найвищім органом є пленарна сесія, яка проводилась раз на два роки.
ЕКЛАК діє з 1948 р. для сприяння економічного та соціального розвитку країн Латинської Америки та Карибського регіону. У складі цієї Комісії 40 держав, за її участю в регіоні створені такі інтеграційні об'єднання, як Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі, центральноамериканський спільний ринок.
ЕКЗА з 1957 р. об'єднує 14 держав Арабського Сходу і Організацію визволення Палестини.
У світовому господарстві, налагодженні МЕВ, важливу роль відіграє ще одна організація в системі ООН. Це ЮНКТАД - Конференція ООН з торгівлі та розвитку. Вона створена у 1964 р. з метою обговорення проблем взаємовідносин Півночі (розвинених країн) з Півднем (країнами, що розвиваються).
2. Багатоцільові організації - це союзи держав, цілі та спільна діяльність яких включають комплекс політичних, економічних, культурних, соціальних, військових інтересів тощо. До таких організацій належать OAS (Організація американських держав), OAU (Організація африканської єдності), LAS (Ліга арабських держав), CHD (Співдружність незалежних держав), OSCE (Організація з безпеки та співробітництва в Європі), Британська співдружність націй, Рада Європи, OCAS (Організація центральноамериканських держав), ASEAN (Асоціація південно-східних азіатських націй), NC (Північна рада) та ін.
Розглянемо деякі з них:
· OAS - найстаріша міжнародна організація. Початок створення відбувався в 1890 р. Остаточно сформована в Буенос-Айресі (1967 р).
· OAU - наймолодша міжнародна організація; до неї входять майже всі африканські держави.
· LAS об'єднує 21 ісламську державу. Тут єдиними є релігія, мова і культура арабських країн.
· СНд створена у 1991 році.
Альянси - це союзні об'єднання, чиї військові і політичні орієнтири спрямовані на забезпечення безпеки від зовнішніх ворогів, наприклад, NATO (Організація Північноатлантичного договору), ANZUS (Організація з безпеки Австралії, Нової Зеландії, США).
NATO - найбільший і найорганізованіший сучасний воєнний союз. Після розпаду СРСР в альянсі з'явилися тенденції перетворення військового блоку на військово-політичну структуру.
3. До групи функціональних міжнародних організацій та регіональних фінансових інститутів входять установи, що об'єднані спільною економічною, соціальною і політичною метою. Наприклад, це BENELUX (Економічний союз Бенілюкс), EU (Європейський союз), EFTA (Європейська асоціація вільної торгівлі), Euratom (Європейське співробітництво з атомної енергії), OECD (Організація з економічного співробітництва і розвитку), LAJA (Інтеграційна асоціація країн Латинської Америки), CACM (Центральноамериканський спільний ринок), NAFTA (Північноамериканська асоціація вільної торгівлі), WTO (Світова організація торгівлі), OPEC (Організація країн експортерів нафти), APEC (Організація Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва) тощо.
До регіональних фінансових інститутів належать:
- Азіатський банк розвитку;
- Африканський банк розвитку;
- Міжамериканський банк розвитку;
- Ісламський банк розвитку та ін.
З 1958 р. на Європейському просторі працює Європейський інвестиційний банк.
У 1994 р. було створено Європейський валютний інститут, який підготовив перехід до євро. З квітня 1991 р. почалася діяльність ЄБРР - Європейський банк реконструкції і розвитку. Його завдання полягає у сприянні переходу до ринкових відносин кран Центральної та Східної Європи.
Особливе місце серед міжнародних валютно-кредитних і фінансових організацій займає Банк міжнародних розрахунків (BIS). BIS створено у 1930 р. Членами його є 29 центральних банків різних країн світу.
Акціонерами банку є, головним чином, промислово розвинуті держави.
BIS виконує роль довіреної особи або агента щодо здійснення міжнародних розрахунків.
До інших міжнародно-економічних організацій належать Паризький клуб країн-кредиторів та Лондонський клуб.
4. ГАТТ - Генеральна угода з тарифів та торгівлі - одна з важливих міжнародних економічних організацій. Відігравала важливу роль у регулюванні міжнародної торгівлі, в подоланні перепон для її розвитку, а також в лібералізації торгівлі.
Договір цей було підписано 23 країнами в 1947 р. Чинності він набрав у 1948 р. Припинила своє існування ця організація 31.XII.1995р. у зв'язку з затвердженням Світової торговельної організації (СОТ).
СОТ охоплює понад 95% обсягу світової торгівлі. Правовий механізм її базувався на таких принципах:
· недискримінація у торгівлі;
· надання усім договірним сторонам режиму найбільшого сприяння;
· використання переважно митних засобів захисту національного ринку; (тобто усунення імпортних квот та інших нетарифних обмежень);
· прогресивне значення митних тарифів шляхом проведення багатосторонніх переговорів;
· надання преференційного режиму в торгівлі з країнами, що розвиваються;
· розв'язання виниклих торговельних спорів шляхом переговорів;
· взаємність у наданні торговельно-політичних поступок.
На початку 1996 р. в ГАТТ налічувалося близько 130 країн. З 1 січня 1996 року ГАТТ замінила СОТ. Її членами-засновниками стали 82 країни.
Система угод СОТ, яка сформувалася після Уругвайського раунду, зараз складається з:
- багатосторонніх угод з торгівлі товарами, до яких відноситься ГАТТ 1994 р. та пов'язані з нею угоди;
- Генеральної угоди про торгівлю послугами (ГАТС);
- Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС).
На відміну від ГАТТ СОТ не пов'язана з ООН. Компетенція СОТ поширюється на товарооборот, вартістю понад 5 трлн дол. Діяльність СОТ приносить світовій економіці додатковий доход щорічно близько 250 млрд. дол.
Тема 11. МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ВИРОБНИЧЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
1. Однобічне переміщення певної вартості за кордон держави характеризується як міжнародна інвестиційна діяльність.
Одна й та ж категорія визначається сьогодні фахівцями різними словами: рух, вивіз, переміщення або переливання, міграція капіталу. У кожному з наведених понять одна сутність: певна частина матеріальних або фінансових ресурсів вилучається з обігу однієї країни і включається у виробничий процес іншої.
Міжнародний рух капіталу є сьогодні визначальною ознакою функціонування світової економіки, її найважливішим елементом.
За джерелами походження міжнародні інвестиції бувають:
- державними (позички, гранти, допомога);
- приватними (капіталовкладення, торгові міжнародні кредити);
- наданими міжнародними організаціями;
- змішаними.
За характером використання розрізняють підприємницькі й позичкові міжнародні інвестиції. Перші забезпечують власників капіталу дивідендами, другі - процентами.
За терміном вкладень міжнародна інвестиційна діяльність може бути коротко (менше 1 року), середньо (1-5 років) і довготерміновою (понад 5 років).
За цілями організації МІД (міжнародної інвестиційної діяльності) розрізняють прямі іноземні (ПІІ), портфельні та “інші” інвестиції (до останніх за класифікацією МВФ відносять міжнародні позики і банківські депозити). Розглянемо особливості прямого і портфельного інвестування.
Таблиця 1. Відмінності між прямими і портфельними інвестиціями
Ознаки
ПІІ
Портфельні інвестиції
Головна мета вивозу
Контроль іноземною фірмою
Отримання високих прибутків
Шляхи досягнення мети
Організація ведення виробництва за кордоном
Придбання зарубіжних цінних паперів
Методи досягнення мети
- повне володіння
зарубіжною фірмою;
- придбання контрольного пакету акцій.
Придбання такої кількості акцій, які не дають право контролю над фірмою
Форми доходу
Підприємницький прибуток, дивіденди
Проценти, дивіденди
Специфічними формами іноземних капіталовкладень є лізинг, інжиніринг, франчайзинг і деякі інші.
Причини зростання вивозу капіталу в сучасних умовах:
1. НТП прискорює економічне зростання, що обумовлює підвищення попиту на капітал.
2. Міждержавний перелив (переміщення) капіталу стимулюється розвитком МЕІ (міжнародні економічні інтеграції).
3. У міжнародну інвестиційну діяльність включилися постсоціалістичні країни, що перейшли до ринкових відносин.
4. Посилення екологічного законодавства у розвинутих країнах обумовлює переміщення виробництва у країни, що розвиваються.
В останні роки міграція капіталів набула таких особливостей:
- зростає роль держави у вивозі капіталу (все частіше держави стають активними фінансовими експортерами);
- посилюється міграція приватного капіталу між промислово розвинутими країнами, (пов'язано це з структурними змінами в економіці, які відбуваються завдяки розвитку капітало- та наукомістких технологій);
- зростає частка прямих іноземних інвестицій (тобто таких капіталовкладень у зарубіжні підприємства, що забезпечують контроль інвестора над ними).
Цікава динаміка галузевої структури вивозу капіталу. До середини 50х років XX ст. капітал вкладався переважно в добувні галузі. З другої половини 50х до середини 60х років - в обробну промисловість і торгівлю.
З середини 60х рр.. - переважною сферою вкладання іноземного капіталу стали новітні технології й сфера послуг.
Міжнародне переміщення капіталу має суперечливі наслідки. Приміром, для країн-експортера позитивним є те, що розширюються ринки збуту, зростають надходження у вигляді прибутків.
Одночасно погіршується платіжний баланс країни (на початковому етапі), а також звужується ринок праці, адже виведений капітал створює нові робочі місця за кордоном.
Для країн-імпортера капіталу позитивними моментами є приплив валюти, зростання зайнятості, впровадження нових технологій, розвиток експортного виробництва, включення в інформаційний простір світового ринку.
У той же час підвищується ризик втрати контролю з боку держави над частиною національної економіки.
Головна причина вивозу капіталу - різниця в нормах прибутку в різних країнах. Потенційних інвесторів цікавить рівень процентної ставки у власній країні та за кордоном.
Міграція капіталу триває до моменту, коли норми прибутку в обох країнах зрівняються.
До інших причин міжнародної інвестиційної діяльності відносять:
- відмінності в обсязі отриманого прибутку;
- доступ до нових технологій;
- бажання перемогти конкурентів за кордоном, закріпитися на міжнародному ринку (для цього ідуть на збитковість закордонного виробництва).
2. Прямими інвестиціями називають підприємницький капітал за кордоном, що забезпечує контроль над підприємствами, в які він вкладений.
Це може бути 25% іноземної участі в акціонерному капіталі фірми (за міжнародною статистикою), або 10% (за американською статистикою), або 50% (за австралійською та канадською статистикою).
Це можуть бути зарубіжні фірми у вигляді дочірньої компанії, або асоційованої компанії, або відділення компанії.
Дочірня компанія - реєструється за кордоном як юридична особа з власним балансом (але контролює її батьківська компанія).
Асоційована, або змішана, компанія користується більшою незалежністю від батьківської фірми.
Відділення - повністю належить батьківській фірмі.
Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) поділяють на такі різновиди:
а) акційний капітал (тобто вкладання компаніями за кордон власного капіталу);
б) реінвестування прибутку (тобто частка доходів інвестора не розподіляється як дивіденди фірми і не переказуються батьківській фірмі);
в) внутрішньо фірмові позики, або заборгованість - що надаються один одному прямими інвесторами (батьківськими компаніями та їхніми філіями).
Перше місце в світі за привабливістю для іноземних інвесторів займає Китай (вже 4ий рік поспіль). Китай має величезний внутрішній ринок. У 2005 році Китай залучив у свою економіку 60,6 млрд. доларів ПІІ.
Для порівняння наведемо таку цифру: глобальний потік ПІІ у 2004 році становив 648 млрд. доларів.
На другому місці після Китаю - Індія. У 2005 році залучила 5,3 млрд. доларів ПІІ, або 0,8% від глобальних потоків ПІІ. Індія приваблива для іноземного інвестора через високий освітній рівень працівників галузей, в які вкладає гроші іноземний бізнес, а також завдяки дешевої робочої сили (40% населення Індії, а це 400 млн. чоловік, перебиваються сьогодні менш ніж на 1 долар на день (трохи більше 5 гривень)).
Наступні місця за обсягами залучення прямих інвестицій зайняли США, Велика Британія., Польща, Росія, Німеччина, Угорщина, Чехія, Туреччина, Франція, Іспанія, Італія та ін.
3. МВФ співпрацював з Україною за трьома програмами:
· трансформації економіки;
· короткострокового фінансування (програма “стенд-бай”), спрямованого на забезпечення макроекономічної стабілізації;
· розширеного фінансування.
На жаль в Україні недостатня привабливість для іноземного інвестування.
У нас існує сьогодні законодавча невизначеність умов інвестування; само законодавство - нестабільне, включаючи Конституцію, яку збираються деякі політичні сили переглядати.
Існує хиткість політичної ситуації, свідченням цього можуть бути сьогоднішні передвиборчі перегони, проголошення реприватизації об'єктів за часи уряду Тимошенко, непрозорість процедур приватизації за участю іноземців і т.д.
В Україні нерозвинута інфраструктура, особливо транспорт, перш за все дуже погані шляхи, слабкість телекомунікаційних мереж («Дергачі? - Не чую! Кажіть голосніше! Не чую… А Лос-Анджелес… Чую…Добре чую!»).
Визначимо інші перешкоди підвищенню інвестиційної привабливості нашої держави:
- незбалансованість економіки, проблеми з газопостачанням тощо.
- неспроможність влади дотримуватися власних зобов'язань.
- невідповідність організаційно-управлінських форм світовим;
- значна залежність економіки України від колишніх республік СРСР, особливо від Росії;
- корупція …
Україна за рівнем глобальної конкурентоспроможності перебуває на 78 місці з 125 можливих, випередивши Сальвадор, Зімбабве, Нікарагуа і Гондурас..
Україна значно відстає від європейських країн за обсягом ВВП на душу населення, за якістю менеджменту на мікро - і, особливо, на макрорівнях. Тому особливо актуальним є досвід співробітництва з транснаціональними компаніями (ТНК). ТНК виступають сьогодні організаційною формою економічної та фінансової глобалізації. Вони працюють у різних країнах, а контролюються з єдиного центру. Ними виробляється 40% світової продукції на них припадає 90% світового експорту капіталу.
Російський “Газпром” увійшов в 2005 р. у десятку найбільших у світі ТНК. Активи компанії сягнули 200 млрд. дол., це більш як удвічі перевищує рівень ВВП України).
Візьмемо для порівняння відому американську компанію “Форд”: загальна сума активів 219,4 млрд. дол., в тому числі зарубіжні - 60,6 млрд. дол.. Серед великих ТНК є вихідні із країн Латинської Америки і Азії. В Україні формування ТНК тільки започатковується. Частка іноземних інвестицій у розрахунку на душу населення становить в Україні 9 доларів (у цей же час в Угорщині - 1882 дол.).
За такої ситуації українським банкам важко закріпитися на міжнародних фінансових ринках. Між тим відомо, що потребу в значних кредитах можуть задовольнити тільки великі банки. В Україні їх немає. Тому зростає частка іноземного банківського капіталу, що підвищує кредитні рейтинги нашої країни.
Статистичні дані останнього часу свідчать про переорієнтацію фінансової політики України на використання фінансів підприємств та домогосподарств, підвищення капіталізації комерційних банків. Відмічається стабільний приплив ПІІ в харчовій, деревообробній галузях, внутрішній торгівлі та галузі зв'язку. Суттєвим приводом для стрибка іноземних вкладень повинне стати проведення у 2012 р. фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в Україні та Польщі.
Наша держава поступово нарощує фінансові ресурси для впровадження нових технологій, розвитку науково-технічного та інтелектуального потенціалу з тим, щоб забезпечити інтеграцію до світової економічної системи.
Тема 12. МІЖНАРОДНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ВІДНОСИНИ (МНТВ)
1.До МНТВ належать:
• обмін результатами НДДКР, (тобто науково-дослідницьких та досвідно-конструкторських робіт);
• спільне проведення НДДКР;
• спільна розробка та використання науково - технічних нормативів, вимог і стандартів;
• обмін науково - технічною, маркетинговою інформацією.
Форми прояву МНТВ:
1. Накопичення в банках даних науково - технічної інформації для спільного використання (прикладом може бути обмін програмними продуктами).
2. Підписання та реалізація угод щодо проведення НДДКР (з передачею права оформлення патенту і ліцензії на використання результатів НДДКР);
3. Спільне проведення коопераційних НДДКР;
4. Реалізація міжнародних науково - технічних програм (наприклад, в галузі телекомунікаційних технологій, або біотехнології);
5. Використання міжнародних комплексних науково - технічних програм.
Чинниками бурхливого розвитку МНТВ на сучасному етапі є:
а) посилення нерівномірності економічного розвитку держав;
б) монополізація НТП великими фірмами, передусім ТНК (саме вони спроможні сьогодні фінансувати проведення вельми коштовних НДДКР);
в) загострення конкурентної боротьби на світовому ринку.
Таким чином, в сучасних умовах потужні ТНК використовують експорт наукових досягнень, високих технологій для встановлення панування на світових ринках і контролю над дрібними фірмами.
У світовій економіці існує дві форми реалізації науково - технічних досягнень: міжнародна передача (трансфер) технологій та міжнародне технічне сприяння.
2. Поняття “технологія” характеризує систему інноваційно-ресурсних процедур створення нових продуктів і процесів.
Міжнародна передача технологій має два тлумачення:
1) передача технологій у чистому вигляді;
2) передача матеріалізованої технології.
Технологія у чистому вигляді - це методи, способи, техніка виробництва товарів і надання послуг. Матеріалізована технологія - це вже безпосередньо виготовлені машини обсадження тощо.
Поняття “передача (трансфер) технологій” поєднує обидва тлумачення, як у вузькому розумінні, тобто передачі власне технології, або, як визначили, технології у чистому вигляді, так само й у широкому розумінні, тобто передача матеріалізованої технології.
Треба підкреслити, що міжнародна передача технологій - процес тривалий. Ні в якому разі його не можна уявляти поодиноким заходом.
Етапами такого процесу вважають:
1) вибір і придбання технологій;
2) адаптація та освоєння придбаної технології;
3) розвиток, удосконалення технологій з використанням можливостей національної економіки.
Технології передають двома способами: некомерційним і комерційним.
До некомерційного трансферу технологій належать:
1) надання науково - технічної інформації через: літературні джерела, патенти, інформаційні листи, стандарти, тощо;
2) проведення: виставок, ярмарок, конференцій, симпозіумів;
3) стажування спеціалістів;
4) спільні фундаментальні науково - технічні розробки.
Некомерційна передача технологій спрямована на пошук місць впровадження технологій. Вона передує комерційній передачі технологій.
Комерційну передачу технологій умовно поділяють на три групи:
I - власне передача технологій;
II - спільне розроблення і використання технологій;
III - промислове кооперування та спільне підприємництво.
Розглянемо їх детальніше.
І група включає виконання НДДКР за замовленнями; ліцензування; інжиніринг; закупівлю зразків техніки; закупівля машин і обладнання; лізинг машин і обладнання та ін..
ІІ група містить координацію, кооперування на договірній основі та спільне ведення НДДКР.
ІІІ група являє себе або у формі наук и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.