На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Пдготовка висококвалфкованих спецалств у сфер мжнародних вдносин. Мжнародн вдносини як сфера прояву полтики, їх роль у стосунках мж державами та мжнародними органзацями. Навчально-виробнича практика як складова навчального процесу.

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 30.11.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


14
Зміст
  Вступ
   Звіт про навчально-виробничу практику
   Висновки
   Список використаних джерел та літератури

Вступ

Важливою сферою прояву політики є міжнародні відносини. Саме тут закладаються основи стабільності або протиріч, що визначають долю цілих держав і мільйонів людей.

Далеко не всі вчені єдині стосовно того, що вважати міжнародними відносинами. Під ними розуміються міждержавні або міжурядові відносини (вузьке трактування). Саме стосовно держави використовується таке поняття, як зовнішня політика. Враховуючи, що ці відносини реалізуються у формі дипломатії або війни, можна сказати, що символами міждержавних відносин у подібному розумінні є посол і солдат. Згідно з широким трактуванням, поняття "міжнародні відносини" відносяться до усіх форм міжнародної взаємодії членів та інститутів окремих суспільств незалежно від того, представляють вони державу чи ні. Саме це трактування отримало сьогодні найбільше визнання, тому що відображає появу нових суб'єктів міжнародного політичного процесу.

Так, можна зазначити, що міжнародні відносини - це сукупність економічних, політичних, ідеологічних, правових, дипломатичних та інших зв'язків і взаємовідносин між народами у найширшому значенні цього слова.

Актуальність підготовки висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин є безсумнівною, адже сьогодні міжнародні відносини відіграють ледве не головну роль у стосунках між державами, коаліціями держав, міжнародними організаціями тощо. Саме тому зараз ставляться досить високі умови щодо спеціалістів з сфери міжнародних відносин.

Навчально-виробнича практика є складовою навчального процесу студентів Дніпропетровського Національного Університету імені Олеся Гончара, і передбачає закріплення та освоєння ними теоретичних знань та набуття практичних навиків щодо їх застосування. Її проходять студенти, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Організація та керування навчально-виробничою практикою покладається на викладачів Дніпропетровського Національного Університету імені Олеся Гончара. Вони забезпечують її проходження у відповідності до чинного законодавства. Керівники практики здійснюють загальний контроль впродовж усього часу її проходження. Отже, практика є багатогранною за змістом, складною і цілісною системою, що включає такі компоненти, як мета, потреба, мотив, предмет, на який спрямована діяльність, засоби досягнення мети, результат діяльності.

Звіт про навчально-виробничу практику

Навчально-виробнича практика проходила з 01.09 - 06.11.2010 р.

Ця практика проводиться перед виконанням кваліфікаційної роботи і є підсумковою ланкою практичної підготовки студентів. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання із фахових дисциплін, завершується формування бази фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи та/або складання державних іспитів. Метою Навчально-виробничої практики є закріплення і поглиблення теоретичних фахових знань з міжнародних відносин, опанування методів науково-дослідної роботи, професійних прийомів і навичок діяльності у сфері міжнародних відносин.

Навчально-виробнича практика (науково-дослідна) проходила з 01.09 - 09.10.2010 р. на кафедрі міжнародних відносин, що є підсумковою ланкою практичної підготовки студентів.

Основними завданнями цієї практики були:

1.розглянути актуальність обраної теми дипломної роботи "ШОС як трансрегіональна система комплексної безпеки та співробітництва";

2.поглиблення та закріплення теоретичних знань із фахових дисциплін;

3. опрацювання фундаментальної, періодичної літератури й методичних матеріалів з питань, що розробляються студентом у випускній кваліфікаційній роботі;

4.підтвердження актуальності й практичної значимості обраної студентом теми дослідження;

5.закріплення знань та умінь збору та математичної обробки матеріалу;

6.збір, систематизація й узагальнення практичного матеріалу для використання у випускній кваліфікаційній роботі;

7.заповнення щоденника практики у відповідності з вимогами.

Зміст практики визначається індивідуальною програмою, що розробляється студентом разом з науковим керівником і затверджується керівником від бази практики. Програма повинна бути тісно пов'язана з темою випускної кваліфікаційної роботи й припускає систематичну звітність про хід проходження практики науковому керівникові. Програма практики погоджується з керівником практики від базової організації.

Головні напрямки діяльності практиканта:

Робота по збору й обробці теоретичних і методичних матеріалів, що мають теоретичний характер, частини випускної кваліфікаційної роботи. Ця робота триває протягом всієї науково-дослідної роботи студента до початку практики.

Збір, систематизація й обробка практичного матеріалу здійснюється відповідно до теми випускної кваліфікаційної роботи. Розробка рекомендацій, спрямованих на поліпшення роботи психологічної служби на базі проходження практики.

Рекомендації, розроблені студентом у ході практики, можуть мати теоретичний, методичний та практичний характер, стосуватись всіх питань теми, повинні бути грамотно сформульовані й письмово оформлені, при цьому повинні бути сформульовані мета й завдання, зазначені процедури, що рекомендуються до виконання; наведені порушення, що найбільш часто зустрічаються, запропоновані рекомендації по усуненню виявлених помилок з метою недопущення їх у майбутньому.

Специфіка обраної теми випускної роботи може припускати розробку та апробацію власної авторської методики.

Навчально-виробнича (асистентська) практика проходила з 11.10 - 06.11.2010 р. на кафедрі міжнародних відносин, що дозволяє студентам набути практичних навичок та досвіду викладацької роботи, необхідних для викладання дисципліни за профілем набутої спеціальності у вищих навчальних закладах після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

Основними завданнями цієї практики були:

1. формування у студентів-магістрів психолого-педагогічних та методичних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи;

2. застосування сучасних технологій та методик навчання;

3. формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;

4. виховання у магістрів досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті;

5. закріплення теоретичних знань, умінь і навичок, отриманих в процесі вивчення дисциплін напрямку "Міжнародні відносини";

6. узгодження тем для проведення семінарських занять з відповідних предметів ("Управління міжнародним співробітництвом" та "Міжнародні організації");

7. заповнення щоденника практики у відповідності з вимогами.

Зміст педагогічної практики складається з:

1. ознайомлення із плануванням та організацією навчального, наукового та методичного процесу на кафедрі;

2. відвідання семінарських занять;

3. розробка конспектів практично-семінарських занять;

4. готування графіку проведення семінарських занять.

Практика проходила на кафедрі міжнародних відносин Дніпропетровського Національного Університету імені Олеся Гончара. Кафедра міжнародних відносин є комплексним навчально-науковим центром, який розробляє питання теорії та історії міжнародних відносин, світової політики, геополітики і глобалістики. Створена у 2005 р. у рамках реалізації спільного європейського проекту TEMPUS/TACIS. Професори та викладачі кафедри забезпечують підготовку студентів за напрямом „Міжнародні відносини”, а також викладають навчальні дисципліни для інших напрямів підготовки. Серед основних навчальних дисциплін - „Вступ до міжнародних відносин”, „Міжнародні відносини і світова політика”, „Геополітика”, „Глобалістика”, „Теорія міжнародних відносин”, „Сучасні міжнародні відносини”, „Країнознавство”, „Дипломатична та консульська служба”, „Міжнародні організації”, „Конфліктологія і теорія переговорів”, „Міжнародна та європейська безпека”, „Аналіз та прогнозування зовнішньої політики”, “Економічна політика ТНК”.

Тема науково-дослідної роботи кафедри - „Цивілізаційна геополітика і сучасні тенденції трансформації світового порядку в контексті національних інтересів України”. Кафедра регулярно проводить наукові конференції, співпрацює з низкою українських та зарубіжних університетів та дослідницьких центрів, розвиває видавничу діяльність.

Завідувач кафедри - Шепєлєв Максимільян Альбертович, український політолог, доктор політичних наук, професор кафедри політології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (з 2008 року), фахівець у галузі політичної глобалістики, фундаментальної геополітики та світового цивілізаційного процесу. У 1999 році закінчив аспірантуру цього ж університету. У 2000 році Шепєлєв захистив дисертацію "Планетарний дуалізм як світосистемний феномен" на здобуття ученого ступеня кандидата філософських наук.

З 2001 року - доцент кафедри політології. У 2008 році захистив дисертацію "Глобалізація управління як мегатенденція сучасного світового розвитку" на здобуття вченого ступеня доктора політичних наук.Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.