На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Переврка органзацї та оцнка стану системи облку на пдприємств

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 23.08.2012. Сдан: 2012. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Реферат

Тема:
“Перевірка  організації та оцінка стану системи  обліку на підприємстві.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

План.
  1. Мета і завдання  аудиту стану організації  та ведення обліку
  2. Предмет, об'єкти та джерела інформації аудиту стану організації та ведення обліку
  3. Способи вивчення  стану організації  та ведення обліку  на підприємстві
  Список  використаних джерел. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Мета і завдання  аудиту стану організації  та ведення
обліку
   Важливою  ділянкою діяльності аудитора є перевірка стану організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Ефективна організація обліку має велике значення для управління виробництвом і збереження майна.
   Метою аудиту стану організації бухгалтерського  обліку є визначення повноти бухгалтерського обліку, своєчасності надання достовірної інформації про активи, зобов'язання, фінансовий стан та результати діяльності підприємства.
  Завдання аудиту стану обліку наступні:
   вивчення наявності посадових інструкцій розподілу функціональних обов'язків та їх дотримання працівниками бухгалтерії підприємства;
   встановлення наявності системи внутрішніх документів, якими оформлюється обрана облікова політика (наказ, розпорядження тощо);
   дослідження організації документообігу та встановлення якості оформлення документів;
   перевірка правильності документального оформлення здійснених господарських операцій, повноти і своєчасності їх відображення на відповідних рахунках бухгалтерського обліку, у регістрах аналітичного і синтетичного обліку;
   встановлення затвердженої комісії по проведенню інвентаризації, наявності протоколів засідань комісії, правильності обліку активів, проведення їх інвентаризації відповідно до вимог законодавства.
 
2. Предмет, об'єкти та джерела інформації аудиту стану
організації та ведення обліку
   Предметом аудиту стану обліку є виявлення  ефективності діючої системи організації та ведення бухгалтерського обліку. Об'єктами дослідження виступають: Статут та інші установчі документи підприємства, Наказ про облікову політику, інструкції, положення та інші внутрішні і зовнішні нормативні акти, на підставі яких вивчаються: структура бухгалтерської служби; облікова політика та принципи ведення бухгалтерського обліку; відповідність обліку чинним нормативним документам; організація документообігу; порядок відображення господарських операцій в облікових регістрах та методи узагальнення даних; порядок підготовки бухгалтерської звітності; організація використання комп'ютерної техніки в обліковому процесі, ділянки обліку з підвищеним ризиком виникнення помилок або викривлень, а також засоби контролю, передбачені обліковою системою. Джерелами інформації аудиту організації стану обліку є: наказ про облікову політику, регістри обліку, дані складського обліку, особові справи працівників, первинні документи, звітність підприємства тощо.
   Велике  значення мають проектні матеріали з організації бухгалтерського обліку, серед них - графіки документообігу, план організації бухгалтерського обліку, робочі проекти автоматизованого ведення обліку, посадові інструкції тощо. Мета їх видання - оформити порядок застосування тих чи інших способів ведення обліку, обраних підприємством; визначити, як технічно повинні використовуватися різні елементи облікової політики.
3. Способи вивчення  стану організації  та ведення обліку  на
підприємстві
   При проведенні перевірки аудитору необхідно  пам'ятати, що відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе власник (власники) або уповноважений ним орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством.
   При вивченні стану організації обліку аудитору необхідно дослідити наступні питання.
  Вивчення  організації облікової  політики підприємства:
   Документом, в якому фіксуються положення  облікової політики, є Наказ керівника, що складається на кожен наступний рік.
   До  документів, якими оформлюють облікову політику, можна відносити не лише накази і розпорядження керівника підприємства, але й різноманітні внутрішні правила, інструкції, положення, регламенти і процедури, рішення власників (загальних зборів акціонерів) тощо. Вибір конкретного типу документу залежить від внутрішнього розпорядку підприємства і характеру питання облікової політики.
   З метою співставлення даних при  веденні бухгалтерського обліку підприємство повинно забезпечити незмінність протягом поточного року прийнятої методики відображення окремих господарських операцій та оцінки майна. Зміна положень облікової політики на наступний звітний рік повинна бути відображена у Примітках до річної фінансової звітності.
   Недотримання  підприємством вимог щодо законодавчої регламентації облікової політики, навіть при несуттєвому впливі на фінансові результати діяльності підприємства і достовірність фінансової звітності, може призвести до негативних наслідків з боку уповноважених державних контролюючих органів.
   При дослідженні облікової політики аудитор повинен з'ясувати наступні питання:
   чи дотримується порядок оформлення Наказу про облікову політику, чи наявні на підприємстві необхідні внутрішні документи, положення, інструкції, які затверджуються одночасно з Наказом про облікову політику;
   термін фактичного введення в дію Наказу про облікову політику (з 1 січня року, наступного за роком видання даного документу, а для новоствореного підприємства - не пізніше 90 днів з дня державної реєстрації);
   повне розкриття встановлених способів ведення бухгалтерського обліку, які здійснюють суттєвий вплив на оцінку і прийняття рішень користувачів бухгалтерської звітності (наприклад, оцінка і спосіб нарахування амортизації на основні засоби, нематеріальні активи, критерії віднесення об'єктів до основних засобів і нематеріальних активів, спосіб погашення вартості малоцінних необоротних матеріальних активів, порядок оцінки сировини, матеріалів, МШП, незавершеного виробництва, товарів, готової продукції тощо) (див. табл. 1);
   дотримання методики ведення обліку (методів оцінки запасів, методів нарахування амортизації тощо), обраної та затвердженої в Наказі (див. табл. 1);
   чи затверджені керівником підприємства: робочий план рахунків, форми первинних документів, порядок проведення інвентаризації, правила документообігу і технологія обробки облікової інформації, порядок контролю за господарськими операціями;
   визначити, за допомогою якої форми ведеться облік, чи передбачена вона в Наказі про облікову політику, акцентувати увагу на особливостях, пов'язаних з цим (меморіально-ордерна, журнально-ордерна, журнальна, автоматизована; для малих підприємств - спрощена форма обліку);
   чи оформлені всі господарські операції первинними документами і чи містяться в них обов'язкові реквізити; назва документу, дата його складання, назва організації, від імені якої складений документ, зміст господарської організації, вимірники господарської операції в натуральному і грошовому вираженні, назва посадових осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильності її оформлення, особисті підписи вказаних осіб;
   чи проводиться на підприємстві інвентаризація майна і зобов'язань і як часто, чи затверджуються керівником підприємства порядок і терміни її проведення (за виключенням випадків обов'язкової інвентаризації);
   При вивченні облікової політики підприємства аудитору необхідно звернути увагу на те, щоб у Наказі про облікову політику підприємства було передбачено один із наступних варіантів організації та ведення бухгалтерського обліку (див. табл. 1).
  Таблиця .1. Можливі варіанти організації та ведення  бухгалтерського
обліку 

№ з/п Облікова  політика підприємства
  Можливі варіанти
1 Вибір суб'єкта, що здійснює облік
  бухгалтерська служба бухгалтер керівник
  приватний підприємець
  аудиторська фірма
2 Організація роботи облікового апарату
  централізована
  децентралізована Ч» змішана
3 Технологія  обробки облікової інформації
  ручна
  із  застосуванням комп'ютерної техніки
4 Форма бухгалтерського обліку
  журнальна
  журнально-ордерна
  спрощена без ведення регістрів обліку майна
  спрощена з веденням регістрів обліку майна
5 Обов'язки (відповідальність) бухгалтера. Відповідальність керівника  підприємства регулюються Законом
6 Робочий план рахунків та субрахунків підприємства додаток до Наказу про облікову політику
7 Форми первинних  облікових документів
  типові уніфіковані облікові документи
  перелік форм первинних документів, розроблених підприємством
  форми первинних документів для внутрішнього контролю
8 Правила документообігу та технології обробки облікової документації
  строк надання проміжної документації структурними підрозділами
  графік документообігу
9 Структурні  підрозділи, виділені на окремий баланс
  перелік відокремлених підрозділів, виділених на окремий баланс
  перелік відокремлених підрозділів, не виділених на окремий баланс
10 Одиниця обліку основних засобів
  об'єкт
  група об'єктів
11 Строк корисної експлуатації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів встановлюється  підприємством самостійно
12 Ліквідаційна  вартість основних засобів, та інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів встановлюється  підприємством самостійно
.13 Метод нарахування  амортизації основних засобів
  кумулятивний
  прямолінійний
  виробничий
  зменшення залишкової вартості %• прискореного                   зменшення залишкової вартості
  податковий
14 Методи нарахування  амортизації інших необоротних матеріальних активів
  прямолінійний
  виробничий
15 Методи нарахування  амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів
  50 % — при введенні в експлуатацію, 50 % - при списанні з балансу
  одразу 100 % при введенні в експлуатацію
16 Встановлення  вартісної межі віднесення об'єктів до малоцінних необоротних матеріальних активів та основних засобів встановлюється  підприємством самостійно
17 Витрати на ремонт основних засобів
  відносяться на витрати підприємства
  включаються до вартості основних засобів
18 Метод нарахування  амортизації нематеріальних активів
  прямолінійний
  кумулятивний
  виробничий
  зменшення залишкової вартості
  прискореного зменшення залишкової вартості
19 Метод списання запасів при їх вибутті
  ідентифікованої собівартості
  середньозваженої собівартості
  ФІФО
  Л1ФО
  нормативних затрат
  ціни продажу
20 Оцінка незавершеного виробництва
  за нормативною виробничою собівартістю
  за прямими статтями витрат
  за вартістю сировини, напівфабрикатів, матеріалів
21 Оцінка готової  продукції
  фактична виробнича собівартість
  планова виробнича собівартість
22 Варіант обліку витрат діяльності
  з використанням рахунків класу 8 "Витрати     за елементами "для суб'єктів малого   підприємництва, а також інших підприємств, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності
  з використанням рахунків класу 9 "Витрати діяльності"
  з використанням рахунків класів 8 "Витрати      за елементами" та 9 "Витрати діяльності"
23 Методи визначення собівартості цінних паперів, що були       реалізовані професійними учасниками ринку цінних паперів та вибули
  середньозважена собівартість
  ФІФО
  ЛІФО
24 Резерви майбутніх  витрат та платежів
  перелік резервів, що створюються для наступних платежів
  резерви майбутніх платежів не створюються
25 Порядок створення  резерву по сумнівних боргах
  не створюється резерв  сумнівних боргів
  створюється резерв сумнівних боргів
26 Метод формування резерву сумнівних боргів
  виходячи з платоспроможності окремих дебіторів на основі класифікації дебіторської заборгованості
27 Методи обліку доходів   Доходи  включаються до складу Звіту про  фінансові результати на підставі принципу нарахування і відповідності та відображаються в бухгалтерському обліку і фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться
28 Метод визнання доходу від надання послуг
  метод оцінки ступеня завершеності робіт
  рівномірного нарахування
29 Порядок проведення інвентаризації активів та зобов'язань  підприємства
  кількість інвентаризацій в звітному році
  дати їх проведення
  перелік майна та зобов'язань, що підлягає інвентаризації
  склад інвентаризаційної комісії
30 Порядок ведення  податкового обліку. Відповідальні за формування регістрів податкового обліку  Накопичувальні  відомості валових доходів і валових витрат
   До  облікової політики підприємства висуваються  певні вимоги, дотримання яких також повинен перевірити аудитор:
  повнота обліку, тобто в обліку повинні бути відображені всі факти господарського життя, що мали місце;
  обережність при обліку доходів, тобто більша готовність до обліку витрат і пасивів, ніж можливих доходів і активів;
  пріоритет змісту відображених фактів господарського життя перед формою, тобто відображення їх, виходячи не лише з правової форми, але й з економічного змісту і умов господарювання;
  узгодженість даних аналітичного і синтетичного обліку;
  5)раціональність  у веденні бухгалтерського обліку  відповідно до умов господарської діяльності і розміру підприємства.
   Облікова  політика, крім питань щодо способів ведення  обліку, регламентує й організаційно-технічні аспекти (вибір форми обліку, організація роботи бухгалтерської служби тощо).
  В організаційному  аспекті підприємству надаються наступні права:
  обирати форму організації бухгалтерського обліку (мати свій бухгалтерський відділ; найняти для виконання бухгалтерської роботи спеціаліста за договором чи доручити дану роботу спеціалістам відповідних фірм);
  визначати види бухгалтерії (централізовану, децентралізовану чи змішану), встановити структуру бухгалтерської служби і порядок підлеглості відділів;
  визначати можливість і необхідність відокремлення окремих підрозділів на самостійний баланс, виявляти необхідність і можливість організації відділу
   Вивчення  організації діловодства. Діловодство повинно забезпечувати оперативну роботу всього обліково-аналітичного апарату, можливість організації і здійснення швидкого контролю за виконанням і зберіганням кожного документа - носія інформації.
   Базовим моментом в системі діловодства  є номенклатура. Номенклатурою діловодства називається перелік найменувань справ підприємства для групування і зберігання в них документів.
   Спільна номенклатура справ складається  працівниками канцелярії за погодженням з усіма відділами (службами) підприємства. В ній зазначається перелік справ, необхідних для збереження кореспонденції та документів кожного відділу.
   Добре розроблена номенклатура справ має  велике значення для правильного ведення діловодства.
  Аудитору необхідно встановити:
   чи відокремлюються бухгалтерські документи від інших;
   чи дотримується порядок обробки документів.
   Перевірка організації документування господарських операцій. Документування є першою стадією бухгалтерського обліку, яка включає в себе: реєстрацію та фіксацію інформації про факти, операції, процеси, її обробку та узагальнення.
   Аудитору  при вивченні організації документування господарських операцій необхідно встановити:
   чи своєчасно та якісно складаються документи;
   и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.