На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Рвень яксть життя населення України

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 23.08.2012. Сдан: 2012. Страниц: 14. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


РЕФЕРАТ
57 с, 1 рис, 4 таблиці, 14 джерел  

       Предмет дослідження -  рівень життя населення.
       Мета  курсової роботи –дослідити основні  аспекти рівня та якості життя  населення України та проведено  порівняльний аналіз за регіонами України.
      При досягненні цієї мети було розв'язано такі задачі:
      розглянуто  теоретичні та методологічні аспекти  рівня життя;
      висвітлено підходи до оцінки рівня життя в Україні;
      продиференційовано доходи населення України;
      висвітлено шляхи подолання бідності та запропоновано підвищення рівня життя в Україні.
       Серед методів обробки і аналізу  економічної інформації основними  були такі: системний аналіз, порівняльний економічний аналіз тощо.
       Ключові слова: РІВЕНЬ ЖИТТЯ, ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДОХОДІВ, БІДНІСТЬ,  ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА, ДОБРОБУД  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗМІСТ
 
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  РІВНЯ ЖИТТЯ 6
1.1. Розкриття  понять та показників, за якими  визначається рівень життя населення 6
1.2. Роль комплексу споживчих бюджетів у визначенні життєвого рівня населення 9
1.3. Вплив політичних факторів на динаміку рівня життя 12
Розділ 2. Рівень і якість життя населення України та проблеми їх оцінки 15
2.1 Підходи до оцінки рівня життя в Україні 15
2.2 Диференціація економічного розвитку регіонів України як показник рівня життя населення 19
2.3 Регіональна диференціація доходів населення України 24
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 30
3.1.  Стратегія подолання бідності 30
3.2. Удосконалення соціального захисту населення 32
3.3. Збільшення  доходів від трудової діяльності 36
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В С Т У П  

     Здобувши  статус незалежної держави у 1991 році, Україна стала на шлях ринкових перетворень. Ринкова спрямованість посунула на другий план соціалістичну концепцію  розвитку держави. Поруч із недоліками політики соціалізму нова влада молодої України викреслила і позитивні аспекти. Всі зусилля влади були спрямовані на нарощування економічного потенціалу України та досягнення макроекономічної стабілізації.
     Макроекономічна стабілізація включає три основних моменти:
  “приборкання” інфляції;
  припинення зниження темпів виробництва і початок його пожвавлення;
  подолання кризи в соціальній сфері.
     При цьому припинення зниження темпів виробництва  і приборкання інфляції не можливі  без подолання негативних, кризових явищ у соціальній сфері. Отже, стратегія подолання кризи у соціальній сфері є центральною, ключовою проблемою формування цивілізованого соціальноорієнтованого ринкового суспільства.
     На  сучасному етапі розвитку економіки  України проблеми рівня життя  населення і фактори, що визначають його динаміку стають дуже важливими. Від їхнього рішення багато в чому залежить спрямованість і темпи подальших перетворень у країні і зрештою  політична, а отже й економічній стабільності в суспільстві. Рішення цих проблем вимагає певної політики, виробленої державою, центральним моментом якої була б людина, його добробут, фізичне і соціальне здоров'я. Саме тому всі перетворення, що так чи інакше можуть спричинити зміну рівня життя, викликають великий інтерес у найрізноманітніших шарів населення.
     Перехід до ринкових відносин  уніс значні зміни  в регулювання доходів, що у першу  чергу і обумовлюють добробут людей. Насамперед зменшилася роль держави  в цій області, розширилася самостійність  регіонів і підприємств, а також  підвищилася значимість ринкових регуляторів. Саме тому стає таким важливим вироблення власної політики підприємства в області доходів, що враховувала би інтереси різних груп працівників і власників, передбачала б ефективну систему зайнятості і винагороди за працю, заходи для соціального захисту працівників, а отже забезпечувала б людині гідне життя.
     Рівень  життя – багатогранне явище, що залежить  від безлічі різноманітних причин, починаючи від території, де проживає населення, тобто географічних факторів, і закінчуючи загальною соціально-економічною й екологічною ситуацією, а також станом політичних справ у країні. На рівень життя в тому чи іншому ступені може впливати і демографічна ситуація, і житло-побутові і виробничі умови, обсяг і якість споживчих товарів, але усе найбільш значимі фактори можна об'єднати в наступні групи:
  політичні фактори;
  економічні фактори;
  соціальні фактори;
  науково-технічний прогрес,
  екологічні фактори й ін.
     Об'єктами дослідження курсової роботи виступають соціально-економічні процеси задоволення  потреб населення України.
     Предметом же є рівень життя в Україні, тобто  кількісне вираження задоволення  потреб українців.
     Метою дослідження виступає визначення динаміки рівня життя українців та шляхів зростання значень цього макроекономічного показника.
     У курсовій роботі сформульовані такі основні завдання:
  дослідження показників, за якими визначається рівень життя населення;
  виявлення динаміки доходів українців та співвідношення між їх доходами і витратами;
  оцінка якості життя в Україні;
  дослідження рейтингової оцінки соціальної привабливості регіонів України;
  розробка системи підтримання рівня доходів населення.
     РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РІВНЯ ЖИТТЯ 

     1.1. Розкриття понять  та показників, за  якими визначається  рівень життя 
 

     Під рівнем життя прийнято розуміти забезпеченість населення необхідними для життя матеріальними і духовними благами, досягнутий рівень їх споживання і ступінь задоволення потреб людей у цих благах. Але необхідно врахувати, що рівень життя – це динамічний процес, який випробовує вплив безлічі чинників.
     Визначення  рівня життя - складний і неоднозначний  процес. Тому що він, з одного боку, залежить від складу і величини потреб суспільства, а з іншої, обмежується можливостями по їх задоволенню, знову ж виходячи з різних факторів, що обумовлюють економічний, політичний і соціальний стан у країні. Сюди відносяться ефективність виробництва і сфери послуг, станом науково-технічного прогресу, культурно - освітнім рівнем населення, національними особливостями й ін.
     Рівень  життя оцінює якість життя населення  і служить критерієм при виборі напрямків і пріоритетів економічної і соціальної політики держави.
     Часте поняття рівня життя ототожнюється  з такими поняттями, як “добробут”, ”спосіб життя” і  іншими, але  найбільше повно сутність рівня життя розкриває наступне визначення.
     Рівень  життя - це комплексна соціально-економічна категорія, що відображає рівень розвитку фізичних, духовних і соціальних потреб, ступінь їхнього задоволення й умови в суспільства для розвитку і задоволення цих потреб.
     Рівень  життя визначається системою показників, кожний з який дає уявлення про  яку-небудь одну сторону життєдіяльності  людини. Існує класифікація показників по окремих ознаках: загальні і часткові; економічні і соціально-демографічні; об'єктивні і суб'єктивні; вартісні і натуральні; кількісні і якісні; показники пропорцій і структури споживання; статистичні показники й ін.
     До  показників, які характеризують рівень життя, належать такі групи показників:
     1.Соціально-демографічні  показники:
  численність населення, у тому числі міського і сільського;
  класовий склад населення;
  численність зайнятих у народному господарстві;
  численність зайнятих у матеріальному виробництві і невиробничій сфері.
2.Умови праці:
  численність працівників, зайнятих тяжкою працею;
  численність зайнятих тяжкою фізичною працею;
  частка зайнятих у нічних змінах;
  встановлена тривалість робочого тижня;
  тривалість відпустки, що оплачується.
3.Узагальнюючі  вартісні показники добробуту  народу:
  ресурси для споживання і невиробничого будівництва;
  фонд споживання у національному доході;
  реальні доходи на душу населення;
  середній місячний заробіток; мінімальна заробітна платня;
  суспільні фонди споживання;
  мінімальний розмір пенсій;
  загальний обсяг споживання населення матеріальних благ і послуг;
  питома вага суспільних фондів споживання у загальному обсязі споживання матеріальних благ і послуг.
   Товарообіг і народне споживання:
  товарообіг державної і кооперативної торгівлі в цілому і на душу населення;
  обіг суспільного харчування;
  індекси роздрібних цін.
5.Узагальнуючі  показники сфери обслуговування:
  витрати населення на оплату послуг;
  обсяг реалізації побутових послуг населенню.
6.Житлові умови  і комунальне обслуговування:
  середнє забезпечення житлом одного жителя, у тому числі у місті і на селі;
  забезпечення основними видами комунального обслуговування; споживання електроенергії, газу, води;
  пасажирообіг всіх видів транспорту;
  обсяг продукції зв'язку по обслуговуванню населення.
7.Народна освіта:
  кількість учнів в загальноосвітніх школах усіх типів;
  введення в дію шкіл;
  кількість учнів у вищих і середніх спеціальних учбових закладах;
  кількість дітей у державних дитячих садках і яслах і забезпеченість ними дітей дошкільного віку у місті і на селі.
8.Культура:
  кількість бібліотек і клубів;
  кількість книжок і журналів у масових бібліотеках у розрахунку на одного мешканця;
  кількість кіноустановок;
  кількість місць у міських кінотеатрах, клубах і домах культури;
  охоплення населення телебаченням.
9.Охорона здоров'я  і відпочинок населення:
  кількість місць у санаторіях і місць у будинках відпочинку;
  кількість місць у лікарні усього і на 10 тис. населення;
  кількість лікарів всього і на 10 тис. населення;
  випуск продукції медичної промисловості.
10.Невиробниче  будівництво:
  обсяг капітальних вкладень у невиробничу сферу;
  обсяг капітальних вкладень у житлове будівництво, у т.ч. за джерелами фінансування;
  введення в експлуатацію загальної площі жилих будинків;
  забезпечення приросту чисельності дітей у дошкільних закладах і приріст місць у лікарні за рахунок нового будівництва.
     Важливу роль при визначенні рівня життя  грають статистичні показники, що включають  узагальнюючі показники, показники  доходів, споживання і витрат ,грошових заощаджень, накопиченого майна і  житла населення і рад інших. 
 

   Роль  комплексу споживчих  бюджетів у визначенні життєвого рівня населення
 
 
       Споживчі фонди – це частина  національного бюджету, що використовують  для державного фінансування  системи утворення і підвищення  кваліфікації, допомоги, пенсій, стипендій,  виплат відпусток, безкоштовних  оздоровчих путівок і відпочинку, медичної допомоги, змісту дитячих садів, старих і т.д. Ця економічна категорія залишилася Україні в спадщину від колишньої державної системи, що підняла її до рангу державної політики. У ній був закладений не ідеологічний напрямок.
     Цією  категорією маніпулювали партійно-державні керівники. З ідеї керівництва, послуги  з цих фондів давалися населенню  «безкоштовно» і це піднімалося  як досягнення соціальної системи, хоча якість і ефективність послуг були дуже низькі. Носам факт «безкоштовних» послуг формував в уяві людей образ справедливої держави і гуманної мети. Насправді, фонди споживання формувалися і формуються за допомогою праці тих, хто послуги і з них одержує, тільки вже з рук доброї держави.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.