Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Корпоративна культура мжнародних компанй

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 28.08.2012. Сдан: 2012. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  інфраструктури України
Державний економіко-технологічний університет  транспорту 

Кафедра «Менеджмент організацій і логістики» 
 
 
 
 
 
 

Реферат
з дисципліни «Міжнародний менеджмент»
на тему «Корпоративна культура міжнародних  компаній» 
 
 
 

Виконала:
студентка магістратури
спеціальності «облік і аудит»
денної форми  навч.
Височан А.П. 

Перевірила:
К.е.н. Бакаєва  І.Г. 
 
 

Київ 2012
Зміст
Вступ……………………………………………………………………………….3
1 Поняття  корпоративної культури, її елементи  та функції……………………4
2 Стратегії  вивчення та підходи до формування  корпоративної культури…...7
Висновки…………………………………………………………………………11
Список  використаних джерел…………………………………………………..12
 


Вступ
    Культура  торкається всіх видів діяльності і  відносин фірми, створюючи образ  корпорації, який всіма партнерами та співробітниками оцінюється як образ  висококультурної організації. Колектив у декілька десятків або сотень чоловік не може об’єднатися, триматися на основі взаємних симпатій і любові всіх членів. Необхідні певні ідеї, правила, нормативи, щоб об’єднати людей. Тому виникає проблема розвитку і значимості корпоративної культури, яку називають нематеріальною основою розвитку й успіху будь-якої організації.
    Корпоративна  культура – це діяльність із формуванням  «душі» організації, її позитивного духу та творчої енергії.
    У цілому корпоративну культуру можна  визначити як сукупність зв’язків, що підтримують організаційні відносини  людей. Заснована корпоративна культура на формальних і неформальних правилах і нормах діяльності, що включають  такі елементи, як: стиль керівництва; звичаї, традиції, віру і символіку; особливості поведінки персоналу; показники задоволеності працівників  умовами праці; перспектива розвитку тощо.
    На  даний час все більше уваги  приділяється розвитку професійного і  творчого потенціалів працівників, формуванню підприємницької етики, підтримці високої відповідальності за якість продукції та роботи. Служба управління людськими ресурсами  застосовує такі принципи:
    -         краще розподіляти кадри;
    -         підкреслювати пошану до індивідуальності і ціності кожної людини шляхом високої продуктивності праці;
    -         надавати можливості кожному працівнику для реалізації його індивідуальних здібностей;
    -         забезпечувати справедливу оплату праці.
 


1 Поняття  корпоративної культури, її елементи  та функції
    Корпоративна  культура – це система колективних, базових уявлень, набутих групою при вирішенні проблем адаптації  до зовнішнього середовища і внутрішньої  інтеграції, які довели свою ефективність і тому розглядаються як цінності і передаються новим членам групи  в якості системи сприйняття, мислення і почуттів по відношенню до названих проблем.
    Зовнішня  адаптація – включає досягнення цілей та ведення справ зі сторонніми особами.
   задачі, що вимагають вирішення
   методи, які використовуються для досягнення цілей
   методи, що допомагають справлятися як з успіхами так і з невдачами
    Внутрішня інтеграція – створення колективної спільноти та пошук способів об’єднання життя та роботи.
    Корпоративна  культура – це система загальних  дій, цінностей і переконань, які  розвиваються в компанії і якими  її співробітники керуються в  своїй поведінці.
     Формування  корпоративної культури може відбуватися  чотирма шляхами:
   довгостроковою практичною діяльністю;
   діяльністю керівника чи власника (власна культура);
   штучним формуванням організаційної культури фахівцями консультаційних організацій;
   природним відбором найкращих норм, правил і стандартів, запропонованих керівником і колективом.
     Виділяють такі рівні вивчення корпоративної  культури:
  поверхневий (об’єктивна культура) – видимі зовнішні прояви;
  підповерхневий рівень (суб’єктивна культура) – проголошувані цінності;
  глибинний рівень (суб’єктивна культура) – базові уявлення.
    Основні властивості корпоративної культури:
  динамічність;
  системність;
  відносність;
  неоднорідність;
  сприйнятність;
  адаптивність.
    До  елементів корпоративної культури відносять:
  цінності – це уявлення про те, що є найкращим для визначеної компанії
    Типові  сфери, в яких відображаються цінності
  Показники роботи
  Компетентність
  Конкурентоздатність
  Інновації
  Якість
  Обслуговування клієнтів
  Робота в команді
  Турбота про людей
  норми – це неписані правила поведінки, «правила гри», які неофіційно впливають на поведінку
  Стиль управління
  Робоча етика
  Статус
  Амбіції
  Показники роботи
  Влада
  Політика
  Лояльність
  Роздратування
  Доступність
  Oфіційність
  символи - це об’єкт, дія чи подія, що пов’язані з корпоративною культурою і доносять до людей найважливіші цінності компанії
  історії і міфи - часто повторювані розповіді про реальні події, що відомі усім співробітникам компанії та відображають основні цінності корпоративної культури.
  саги – прикрашені героїчні розповіді про заснування компанії
  герой - людина, що втілює в собі справи, подвиги, характер, атрибути корпоративної культури, модель, зразок особистості, яку намагаються наслідувати більшість співробітників компанії
  девіз (салоган, лозунг) - речення, в якому коротко сформульована основна цінність корпоративної культури
  церемонії – стандартизовані, спеціально розроблені форми поведінки, особливі планові заходи, події, що проводяться в особливих випадках з метою закріплення віри співробітників в цінності компанії, об’єднання співробітників.
  ритуали – системи церемоній
     Формування  корпоративної культури передбачає тривалий і складний процес, основними  етапами якого є:
  визначення місії корпорації;
  визначення основних базових цінностей;
  формування правил поведінки працівників корпорації, виходячи з базових цінностей;
  описання традицій та символіки, що відображають усе вище перераховане.
 


    2 Стратегії вивчення та підходи  до формування корпоративної  культури
    За  ступенем впливу на ведення бізнесу  корпоративна культура може бути сильна, слабка, нездорова і адаптована.
    Особливості, притаманні різним типами корпоративної культури:
    І. Сильна корпоративна культура
  Ясні та чіткі принципи, цінності, місія
  Постійний розвиток керівництвом цінностей
  Нерозривна пов’язаність з трудовою атмосферою
  Поділення культури більшістю співробітників
  Укоріненість принципів та цінностей
  Спадковість та сила лідерів
  Чітка організаційна структура
  Може виникнути конфлікт опору змінам
    ІІ. Слабка корпоративна культура
  Багато субкультур
  Відсутність загальної системи цінностей, традицій та норм поведінки
  Низький рівень згуртованості
  Слабкі зв’язки між структурними підрозділами
  Менеджмент не займається розвитком корпоративної культури
  Відсутність корпоративної єдності
  Відсутність відданості організації та організаційним цілям
    ІІІ. Нездорова корпоративна культура
  Політизація внутрішнього середовища
  Вороже відношення до змін та осіб, які їх проводять
  Просування по службі менеджерів, що суворо виконують бюджет та орієнтують увагу на управлінських дрібницях
  Небажання шукати інноваційні методи роботи та досвід інших компаній
    ІV. Адаптована корпоративна культура
  Впевненість співробітників в організації.
  Готовність ризикувати, сприйняття змін та інновацій.
  Активна позиція в прийнятті рішень та подоланні проблем
  Атмосфера, що сприяє довгостроковому успіху та забезпечує постійне відтворення ключових принципів та цінностей
  Заохочення ініціативи, участі в обговоренні та підприємництва
  Повага до цінностей
  Врахування інтересів всіх партнерів топ-менеджментом (працівники, клієнтів, акціонерів)
    Етапи розвитку корпоративної культури зображені  на рис. 2.1.
  Розвиток  корпоративної культури 


Рис. 2.1 Етапи розвитку корпоративної культури
    Принципи  формування корпоративної культури:
  Принцип комплексності уявлень про призначення економічної системи компанії.
  Принцип пріоритетів визначення цінностей і філософії компанії
  Принцип історичності
  Принцип заперечення силового впливу
  Принцип комплексної оцінки
    Заходи  по формуванню корпоративної культури:
  Символічне керівництво
  Суттєві корпоративні цінності та норми.
  Локальні островки визначених цінностей
  Моделювання поведінки співробітників
  Знаки корпоративної культури
  Комбінування директивних та побічних способів
    На  практиці корпоративна культура створюється  таким чином:
  Прийняття рішення про створення нової компанії
  Створення базової групи однодумців
  Формальне створення компанії
  Набір та відбір персоналу
  Детальна розробка проблем зовнішньої адаптації і внутрішньої інтеграції
    Існують такі стратегії управління корпоративною  культурою:
  Модифікація існуючої корпоративної культури, загальних цінностей і принципів
  Модифікація специфічних елементів корпоративної культури
    Організаційний розвиток – це усесторонній підхід до планування змін, направлених на підвищення ефективності діяльності компанії.
    Три рівні розвитку:
  Індивідуальний рівень розвитку
  Груповий рівень розвитку
  Рівень організації
    Втручання в організаційний розвиток – це діяльність, що ініціюється консультантом, яка повинна забезпечити проведення планових змін і підвищити ефективність роботи (допомогти компанії розвинути  свої власні здібності по вирішенню  проблем)
    Технології  організаційного розвитку для індивідуального  розвитку:
  тренування чуттєвості ( інтуїції)
  ролеві переговори – спосіб вияснення , що люди очікують отримати один від одного та віддати один одному , як члени однієї групи.
  и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.