Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Исследование рынка твердых сыров

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 02.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП 

     Маркетинг як самостійне економічне явище виник  на високому ступені розвитку товарного  виробництва, коли завдяки швидкому зростанню ринкових відносин сформувався  «ринок споживача».
         За цих умов проблема дослідження розвитку товарного ринку твердих сирів набула першочергового значення.
      Подальший розвиток товарного ринку твердих сирів, товарного виробництва та якісна і кількісна зміни споживчих потреб на вже вироблений продукт зробив необхідним перехід до функціонального маркетингу, який включає нові та новітні інструменти досліджень.
      Мета  роботи, дослідження товарного ринку твердих сирів не тільки у всебічному вивченні ринкового попиту на вже вироблений продукт і його реалізації за допомогою різних способів стимулювання збуту, а й у формуванні – і це головне – нових споживчих потреб, смаків і уподобань. Інструменти функціонального маркетингу починають активно впливати на весь процес господарської діяльності, а не тільки на базову функцію окремого виробника та продавця на товарному ринку сирів.
     Модель  розвитку внутрішнього товарного ринку сиру національної економіки за своєю суттю є формалізованим, структурованим, спрощеним вираженням у знаковій формі закономірностей поведінки товаровиробників та споживачів на галузевих ринках товарів і послуг. Ці закономірності формуються переважно під впливом двох основних інститутів – конкуренції та ринкової влади. Головною функцією конкуренції на внутрішньому ринку сиру є розподіл обмежених виробничих ресурсів таким чином, щоб їх використання у процесі виробництва товарів і послуг відбувалося з максимальною активністю. Це досягається лише за умови існування на ринку твердого сиру досконалої конкуренції між товаровиробниками та продавцями. Коли окремі галузеві товарні ринки сирів функціонують в умовах недосконалої конкуренції, яка передбачає наявність певної ринкової влади у товаровиробників, на ринку сирів неодмінно виникають втрати добробуту суспільства через неефективний розподіл виробничих ресурсів.
      З появою та закріплення маркетингу, як основи ринкової діяльності, аналіз товарного ринку твердого сиру вбудовується в його методологію і перетворюється в інформаційно-аналітичне забезпечення вибору товарної, цінової, комунікаційної політики товаровиробника.
         Сучасне маркетингове дослідження неможливе без використання комп’ютерних технологій. Маркетингове дослідження, яке є невід’ємною частиною маркетингу, в той же час входить в більш широку галузь науки – інформатику, стає складовим елементом єдиного інформаційного поля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ.1. ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ СПОЖИВЧОГО РИНКУ , ФОРМУВАННЯ ЗВЕДЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДЛЯ АНАЛІЗУ 

   Структура та класифікація товарних ринків
      При вивченні товарного ринку сиру особливе значення відводиться визначенню типу структури ринку й класифікації окремих його елементів. Розгляд структури товарного ринку сиру починається з основних його секторів (див.рис. 1.1), далі враховуються структурні ознаки ринку (див.рис. 1.2) і завершується характеристика ринку за товарно-галузевою ознакою (див. рис. 1.3).

Рис. 1.1. Основні сектори товарного ринку [1,с.7]
 


 
 

Рис. 1.2. Класифікація товарних ринків [ 1, с.8] 
 

 

 
 

 

Рис. 1.3. Товарно-галузева класифікація товарного ринку твердого сиру   [1, с.9] 

      Розгляд структури товарного ринку сиру за ознаками, які наведені в рис. 1.1, 1.2, 1.3 дозволяє повно розкрити зміст аналізу та зробити висновки, відповідні виконанню таких функцій товарного ринку, як:
  інформативної, яка полягає у забезпеченні суб’єктів ринкових відносин інформацією щодо рівня витрат, рентабельності виробництва та реалізації, складу та якості асортименту товарів та послуг;
  регулювальної, суть якої полягає у досягненні попиту та пропозиції відповідно до цінового фактору;
  пануючої (економічного відбору суб’єктів), яка спрямована на ефективне використання ресурсів та підтримку відповідної рентабельності економіки держави в цілому;
  соціальної, спрямованої на задоволення потреб людини в межах її купівельної спроможності (це підвищує рівень життя населення).
      До найбільш важливих завдань, які повинен виконувати аналіз товарного ринку твердих сирів є визначення його кон’юнктури, тобто конкретної економічної ситуації,  яка склалась на ринку за обмежений відрізок часу (короткостроковий). Фірми виробники не зможуть успішно функціонувати без відповідної оцінки: збалансованості ринку сиру (співвідношення між попитом та пропозицією); тенденцій та перспектив його розвитку (короткострокові та довгострокові перспективи, сезонні коливання тощо); обсягу ринкових операції та ділової активності; сил та розміри конкурентної боротьби; рівня комерційного ризику; положення ринку у відповідній точці економічного або сезонного циклу. 

   Сутність  та організація маркетингової інформації
 
     Збір, обробка та зведення інформації є складовою частиною загального інформаційно-аналітичного процесу маркетингу.
     Американський маркетолог П. Тернер висловлює думку, що інформація це ресурс, який забезпечує стратегічно важливі переваги перед  конкурентами, а також є основою прийняття оптимальних рішень. Багатобічна, зі складною ієрархічною структурою і взаємозв’язками маркетингова інформація може бути представлена у вигляді єдиної системи (див.рис. 1.4). 

 
Рис. 1.4. Маркетингова система інформації
     Для дослідження товарного ринку твердого сиру необхідно систематизувати інформацію в послідовності визначених елементів маркетинг - міксу (див. табл. 1.1, 1.2), тобто, спочатку надати інформацію про товар (обсяги продажу, асортимент, торгові марки, основні місця продажу та інш.).
                                        Таблиця 1.1
Групування  маркетингової інформації за призначенням [2, с.48] 

  Тип інформації Призначення інформації У вигляді чого надається інформація
  1. Довідкова допоміжні, службові цілі довідники, регістри, бюлетені, навчальна література
  2. Аналітична виявлення і  моделювання закономірностей, тенденцій, взаємозв’язків динамічні ряди, ряди розподілу, математичні функції, рівняння залежності та взаємозв’язку та інш.
 
 
     Далі  надається інформація про ціноутворення: види цін, цінова політика, методи ціноутворення. Для характеристики споживачів необхідно надати інформацію про основні ознаки класифікації споживачів, перерахувати сервісні послуги, які споживачі позитивно сприймають в процесі вибору товару, а також після завершення процесу куплі – продажу
         Основними засобами стимулювання споживачів є такі:
- знижки — зменшення відпускної ціни в разі придбання споживачем великої партії продукції підприємства;
- зниження цін — продаж товарів за цінами, дещо нижчими, ніж у конкурентів;
-премії — товари, які пропонуються безкоштовно або за низькими цінами як подарунок за придбання іншого товару;
 -гарантії — зобов'язання товаровиробника компенсувати витрати споживачів у разі, коли товар не відповідатиме встановленим стандартам або розрекламованим характеристикам;
 -демонстрації — влаштування спеціальних експертиз для безпосереднього ознайомлення споживачів з продукцією підприємства
 -картки лояльності — спеціальні облікові картки відвідування споживачем конкретного торговельного закладу; відповідна кількість відвідувань, зафіксована в даній картці, дає споживачу право на знижку чи безкоштовне придбання товарів.
     Як  відомо стимулювання збуту може бути спрямовано як на споживача, так і  на посередника – продавця, методи стимулювання тут різні, це повинно відображатися в наведеній інформації табл.1.2. 

 

     
                Таблиця 1.2.
Зведена інформаційна база для проведення аналізу  товарного ринку 

   
  Групування  інформації за цілями аналізу
  Джерело інформації  
  Зміст інформації
  періодичні  видання довідники Internet  
  1 3 4 5 6
  І. Товар       Твердий сир
    Обсяг продажу, тис.т.
                                       
          *   * 2008р. –197,00 2007р. –196,00
  2006р. –167,00
    Асортимент
  *   * Сири сичужні. Сири плавлені
    Структура ринку, %
   внутрішні виробники (продавці)
   імпорт    2007 рік
                   2008 рік
   експорт   2007 рік
                   2008 рік
  *     За 2 – 3 останні  роки 
  16,10
  14,48
  83,90
  85,52
 


Продовження табл. 1.2
  1 3 4 5 6бл
  1.4. Торгові  марки *     1. Холдинг ЗАО «Молочний Альянс» 16,0 2. ЗАТ «Гадячсир»- 12,0
  3. ДП  «Мілкіленд-Україна» 12,0
  4. Група компаній  « клуб сиру». 6,0
  5. ВАТ «Шосткінський ГИК» 6,0
  6. ТОВ «ТД  Західна молочна група» 4,0
  7. ТОВ « ПО  Моліс» 3,0
  8. ТОВ «УК  Терра Фуд» 2,0
   ІІ. Ціна
         
  2.1. Ціни на товар (середні)                       грн. /кг.
   
  * * *  Середні споживчі ціни на твердий сир. 
     2003- 15,88
     2004- 20,33
     2005- 23,53
     2006- 25,22
     2007- 34,98
     2008- 38,74
                                                                                                                                                    Продовження табл. 1.2
  1 3 4 5 6
  2.2. Цінова  політика *   * До факторів впливу на ціну твердого сиру належать -витрати виробництва і збуту; науково-технічний  рівень виробництва; кваліфікаційний та професійний рівень персоналу; інформаційна
  інфраструктура  підприємства; організація маркетингової  діяльності.
  2.3. Ціноутворення *   *  Витратний  метод. Ціна розраховується, виходячи  із суми постійних і змінних  витрат на одиницю продукції й запланованого прибутку з урахуванням нижнього порогу ціни. При опосередкованому збуті ціна продажу кінцевому споживачу збільшується на розмір націнки, яка залежить від особливостей товару (сезонність, мода,
 
                                                                                                                                                   Продовження табл. 1.2
  1 3 4 5 6
          новизна), а також  еластичності попиту за цінами. Витратний  метод не враховує ринкових факторів (характер попиту, рівень платоспроможності попиту, політику конкурентів), а ціна, визначена за таким методом, практично завжди завищена і в конкурентній ситуації чревата негативними наслідками для продавця.
  ІІІ. Споживачі.         
  1. Сегменти споживачів *     Ознака сегментування-статки сім”ї на місяць. Сегмент та його частка-статки до 480,00 грн. на місяць-7,6%. Статки  480,10 - 840,10 грн. на місяць-35,8%. Статки  480,10 – 1020,00 грн. на місяць-17,7%.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   Продовження табл. 1.2
  1 3 4 5 6
  3.2. Сервіс для споживачів *     - знижки; - зниження цін;
   -безоплатні зразки товарів;
   -купони;
   -премії;
   -гарантії;
   -упаковки;
   -демонстрації
   -картки лояльності;
  ІV. Стимулювання збуту         
  4.1. Способи реклами *   * Зовнішня реклама, реклама в транспорті , Телевізійна реклама, реклама на радіо, в пресі.
  4.2. Види реклами *     Реклама товару, (пропаганда товару), реклама з метою  створення іміджу, престижу фірми.
 
 
 
                                                                                                                                                   Продовження табл. 1.2
  1 3 4 5 6
  4.3. Стимулювання  продавців       оклад, премії, комісійні, бонуси, цінні подарунки, пільги на придбання товару фірми.
  4.4. Стимулювання споживачів       Дегустація, буклети, акції.
  4.5. Навчання торгового персоналу       • раціонально  організовувати свою роботу; • належно інформувати  і консультувати покупців;
  • вести переговори психологічно правильно;
  • правильно  представляти інтереси підприємства;
  • співпрацювати  діловим партнером при плануванні маркетингу.
 
 
 
 
 
 


                                                                                                            Таблиця 1.3.
ПРОДУКТОВий ПОРТФЕЛь СИРНОЇ ПРОДУКЦІЇ  УКРАЇНИ
Вид Характеристика
Сири  свіжі Ці сири мають  пастоподібну та м'яку ніжну консистенцію. Свіжі сири мають малий термін зберігання. Для отримання недозрілого  м'якого сиру в молоко для скисання вводять сичужний фермент та залишають для утворення згустка. Далі згусток розкладають по марльових торбинках для подальшого стікання сироватки. Ці сири не солять, вони мають доволі водянисту консистенцію. До цих сирів належать: Сир домашній, Маскарпоне, Рікотта.
Сири  неварені  пресовані
Ці сири мають  тверду шкірку та ніжну сирну масу жовтуватого кольору. Виготовляються з подрібненої сирної маси, яку  викладують у форми, потім пресують. Після нетривалого висихання, головки  солять у ваннах з розсолом. Потім їх розміщують на полицях для дозрівання за певних параметрів вологи та температури. Дозрівання триває від 1 до 12 місяців. До цих сирів належать: Едамер, Гауда, Пекоріно.
Сири  варені 
пресовані
Сирні головки  великого розміру, зі світлою скоринкою. Сирна маса – блідо-жовтого кольору. Виготовляють з вистояного вечірнього молока змішаного з ранковим. Спочатку суміш молока підігрівають до температури 30-32°С, потім вводять сичужний фермент, і через 30-35 хвилин утворюється сирний згусток. Далі температуру згустку доводять до 50-60°С (заварюють). Після подрібнення згустку на зерно, його викладають у форми, пресують та виносять для подальшого висушування, соління та дозрівання. Дозрівання може тривати понад рік. Найцінніші сири виготовляють з літнього молока. Сирні головки зазвичай мають форму кола. До цих сирів належать: Емменталь, Парміджано, Грана Падано, Грюйєр.
                                                                                  Продовження таблиці 1.3.
М'які  сири  з 
пліснявою
Сири цієї групи  м'які та жирні, покриті світлою  скоринкою з білої плісняви. Сирна  маса – блідо-жовтого кольору, текуча. Після згортання молока за допомогою сичужного ферменту, сирну масу пресують, висушують, солять та обробляють розчином грибка. Через деякий час при дозріванні на поверхні сирної головки утворюється біла скоринка. Цей процес триває від 2-х до 6-ти тижнів. Сирні головки можуть мати різноманітну форму: круглі, овальні, квадратні.
М'які  сири  з 
обмитими  краями
Ці сири мають  червоний колір на зрізі та досить гострий (пікантний) смак. Під час  дозрівання сир періодично промивають соленою водою, що призводить до утворення  червоної плісняви замість звичайної. Це сприяє утворенню блискучої поверхні від жовтого до помаранчево-червоного забарвлення, залежно від сорту. До цих сирів належать: Маруаль, Ліваро, Мьюнстер.
Голубі  сири  з 
пліснявою
Відмінність цих  сирів – наявність плямок зелено-голубого кольору, плісняви в м'якій сирній масі. Це надає сиру неповторного смаку. Більшість цих сирів виготовляють із коров'ячого молока. Одначе сир Рокфор виготовляють з овечого молока. Молоко для цих сирів ферментують при температурі 30 °C. Після утворення сирної маси, її перекладають у форми та поступово висушують протягом 7-14 днів, потім головки солять, за допомогою спеціального станка проколюють головки, вводячи в проколи бактерії плісняви. До цих сирів належать: Рокфор, Данаблу, Горгонзола.
 
 
 
                                                                                 Продовження таблиці 1.3.
Сири  з овечого та козячого молока Сири білого чи сірого кольору з особливим  характерним смаком. Ці сири мають  консистенцію від м'яких до твердих. До цих сирів належать: Бринза, Фета, Сент-Мор, Шевр.
Плавлені  сири Ці сири вирізняє однорідна та м'яка консистенція. Вони приємні на смак, бувають ароматизованими. Плавлені сири виготовляють за допомогою  солей-плавителів із однойменних твердих  сирів одного чи декількох сортів, з додаванням вершкового масла, сметани. Такі сири виготовляють вершковими чи з наповнювачами – прянощами, спеціями. До цих сирів належать: Голландський плавлений, Російський плавлений тощо.
 
       Тверді сири входять до складу сичужних сирів і у структурі виробництва займають частку на рівні 96-97 %. Сектор твердих сирів включає такі види сирів Російський, Витязь, Едам, Пирятинський домашній, Сметанковий, Король сирів, Пармезан, інші. Обсяги виробництва твердих сирів у 2008 році залишались практично на рівні 2007 року та склали 248,80 тис.т , у 2007 році – 244,20 тис.т, у 2006 році – 217,10 тис.т. З урахуванням того, що тверді сири займають 97 % у виробництві сичужних сирів, ситуація на ринку твердих сирів практично повністю віддзеркалює розподілення сил ключових гравців у сегменті сичужних сирів. Сегмент твердих сирів стає більш концентрованим: кількість виробників знизилась у 2008 році на 8 % – до 128 (у 2007 – 138, у 2006 – 155,), а двадцятьом найбільшим виробникам належить 68 % загальних об’ємів виробництва (у 2007 – 71 %, у 2006 – 62 %, у 2005 – 60 %, у 2004 – 55 %).
      Лідерами ринку твердих сирів у 2008 році є: Молочний Альянс – 16,0 % (у 2007 р. – 12,0 %); ЗАО «Гарячсир» -12,0 % (у 2007 р. – 12,0 %); Мілкіленд – 12,0 % (у 2007 р. – 11,0 %); Група компаній «Клуб сиру» 6,% (у 2007 р. – 7,0 %); ТОВ «Шосткинський ГМК– 6,0% (у 2007 р. – 6,0 %). Структура 2008 року практично не змінилася. Зазначимо також, що сегмент твердих сирів є одним із найбільш експортоорієнтованих на ринку молочних продуктів. А даний фактор є одним із визначальних для пріоритетності інвестування підприємства, визначення конкурентного статусу на внутрішньому ринку та розробки і реалізації маркетингової політики.
         Прогнози спеціалістів щодо приросту виробництва твердих сирів в 2008 році порівняно з 2007 роком на 6-8 % не виправдалися. Згідно попередніх даних Держкомстату, випуск цієї продукції збільшився трохи більше ніж на 1 % - до 248,80 тисяч тонн.
         Передбачається, що споживання твердого сиру в Україні у минулому році склало близько 129 000 тонн, що в 2-3% менше, ніж у 2007 році  В цілому у 2008 році порівняно з 2007 роком ринок твердих сирів у натуральному виражені  зменшився на 5-6% - до 188-189 тисяч тонн.
 

     Рис. 1.5. Структура сичужних сирів за 2008  рік 

       У другій половині минулого року на сирному ринку, так як і на інших продовольчих ринках, визначилась тенденція до зміщення споживчого попиту в бік нижнього цінового сегменту продуктів.
       Згідно офіційної статистики, за 11 місяців 2008 року Українські сировари продали за кордоном 70 тисяч тонн сиру, що майже 25% більше, ніж у аналогічний період 2007 року. У 2008 році з України було імпортовано близько 75 тисяч тонн твердого сиру, що на 24% більше ніж у 2007 році, на 60% більше, ніж у 2006 році. 

     РОЗДІЛ 2 . ДОСЛІДЖЕННЯ МІСТКОСТІ, ПОТЕНЦІАЛУ ТА                       КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ТОВАРНОГО РИНКУ 

2.1. Визначення  тенденцій розвитку та прогнозування  показників
     місткості 

     Аналіз  ринкової кон’юнктури твердого сиру необхідно починати з характеристики масштабу і типу ринку. Масштаб ринку сиру визначається обсягом продажу товарів, а також кількістю й розміром виробників (фірм), які виводять свої товари на ринок і виступають як продавці (включаються також посередники).
        Беляєвський І. пропонує оцінювати виробничий та споживчий потенціали ринку твердого сиру. Виробничий потенціал ринку сиру (місткість ринку з точки зору пропозиції) – це запропонована кількість товарів на протязі відповідного періоду часу. Споживчий потенціал ринку – це його здатність поглинути визначену кількість товарів (місткість ринку з точки зору попиту) на протязі відповідного періоду часу [2].
         Споживчий потенціал ринку сиру звичайно розраховується по ринках конкретного товару за рік у фізичних одиницях виміру та у грошовому вираженні.
     Вивчаючи  ринок твердого сиру, окремий суб’єкт (продавець) повинен визначити свою частку в межах реальної місткості цього ринку.
      Така частка розраховується як співвідношення об’єму продажу конкретного підприємства (у фізичний одиницях або грошовому вираженні) до загальної місткості (ємності) ринку сирів. Інформація відносно розподілу місткості ринку на окремі частини його учасників дозволяє оцінити конкурентні позиції окремих учасників (підприємств) й загальне конкурентне середовище ринку сиру, яке характеризується інтенсивністю конкуренції. Інтенсивність і конкурентні форми конкуренції залежать від особливостей ситуації на ринку, яка виникає у разі дій конкурентів та їх реальної ринкової міці.
       Для дослідження ринкової ситуації необхідно виконати такі завдання:
  Проаналізувати зміну часток окремих учасників ринку сирів (підприємств) в загальному обсязі виробництва конкретної групи товарів;
  Визначити місткість ринку на прикладі таблиці 2.1.;
  Оцінити стан конкурентного середовища (див. табл. 2.2.).
     В аналізі галузевих ринків, де спостерігається  певний рівень ринкової влади (див. табл.. 2.2.) використовують показники конкурентної структури ринку та розраховують коефіцієнт концентрації ринку (ККР) і індекс Герфіндаля - Гіршмана (ННІ) [3, с. 82 - 83]:
Таблиця 2.1
Місткість ринку твердих сирів (2008), тис. т.

и т.д.................


Показник Загальний обсяг виробництва (ПР) Обсяг імпорту (Вв) Обсяг експорту (Вив) Модель  розрахунку місткості ринку Місткість ринку
Тип ринку
1 2 3 4 5 6
Ринок твердих сирів в цілому 248,80 13,10 77,40

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.