На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Спвробтництво з Мжнародним Валютним Фондом. Проектний цикл Свтового Банку. Мжнародний банк реконструкцї та розвитку. Мжнародна фнансова корпораця (МФК) - нвестицйний банк, який обслуговує пдприємства приватного сектора країн, що розвиваються.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 03.03.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Східноєвропейський університет економіки та менеджментуКонтрольна робота

з курсу «Інвестиційне кредитування»

Варіант 1
Виконала:
студентка V курсу
групи ЗМФЗ - 41
Дідаш Марина
Анатоліївна
зал. кн. № 501

Перевірила:
викладач курсу
«Інвестиційне кредитування»
Зачосова Наталія
Володимирівна


2008-2009
План

1. Роль фінансово-кредитних організацій у фінансуванні інвестиційної діяльності.
2. Практична частина (5 задач).
3. Список використаної літератури.
1. Роль фінансово-кредитних організацій у фінансуванні інвестиційної діяльності

Світовий Банк і МВФ розглядають як партнерів по діяльності, спрямований на сприяння економічному процвітанню країн світу.
У перші роки своєї діяльності Світовий Банк переважно надавав допомогу країнам, що розвиваються, в реалізації конкретних проектів розвитку, наприклад, проектів монтажу ліній електропередач чи проек-тів будівництва автомобільних доріг, мостів і залізниць. Пізніше кіль-кість великих промислових проектів, які фінансувалися Світовим Бан-ком, зменшилася, і набули важливого значення проекти й програми, спрямовані на підвищення продуктивності й життєвого рівня бідних верств сільського і міського населення.
Інтенсивне співробітництво України з Міжнародним Валютним Фондом почалося значно пізніше, ніж країн, які відразу обрали шлях реформ. Першу повноцінну програму - яка передбачала формулювання низки умов із боку Фонду - було узгодже-но між Україною та МВФ лише наприкінці 1994 року.
Співробітництво МВФ з Україною не забезпечило миттєвого припинення спаду виробництва або негайного підвищення рівня життя населення.
Світовий Банк і МВФ завжди залишаються організаціями, які взаємно доповнюють здійснювану ними діяльність. Однак надання позик для великомасштабних змін в економічній політиці змусило їх-ніх співробітників протягом останніх двох десятиліть розширити спів-робітництво. Світовий Банк ставить за мету створити міцнішу основу для розроблюваних ним конкретних програм, а МВФ намагається сприяти стабільності міжнародної валютної системи.
Проектний цикл Світового Банку здійснюється в шість етапів: вибір, підготовка й оцінка проекту, переговори з приводу проекту і йо-го подання Раді виконавчих директорів, реалізація проекту й контроль за ходом його здійснення і оцінка результатів реалізації проекту. Деякі проектні пропозиції не йдуть далі першого етапу - етапу вибору. Інші підлягають переробці на етапах підготовки й оцінки проекту, тож кінцевий результат значно відрізняється від первинного задуму. Протя-гом року Світовий Банк затверджує понад 200 проектів.
Вибором проектів і внесенням пропозицій про їх фінансу-вання Світовим Банком в основному займаються уряди країн-позичальників. В окремих випадках проект може бути вибрано після вивчення співробітниками Світового Банку загальноекономічних проблем чи ситуа-ції в якомусь певному секторі. Наприклад, на основі аналізу політики країни в галузі транспорту чи сільського господарства може підтверди-тися потреба в будівництві нових під'їзних доріг, щоб забезпечити фермерам вихід на ширший ринок. У рамках програми допомоги в управлінні сектором енергетики, здійснюваної разом із Програмою роз-витку Організації Об'єднаних Націй, вибираються пріоритетні проекти в галузі енергетики.
Навіть після завершення підготовчої роботи Світовий Банк не готовий прийняти рішення про фінансування проек-ту. Насамперед, Банк повинен провести власну незалежну оцінку проекту. Щорічно проводиться близько 150 експертиз проектів на міс-цях; на це витрачається 3-4 тижні. Група, яка складається із співробіт-ників Світового Банку і консультантів, знайомиться з результатами досліджень, проведених позичальником, і потім проводить власний аналіз чотирьох аспектів проекту - технічного, інституційного, еконо-мічного та фінансового.
Звіт Світового Банку про результати оцінки, у якому викладено його рекомендації з приводу умов надання позики - основа для ведення переговорів з позичальником. У ході переговорів співробітники Банку та представники позичальника погоджують заходи, які необхідно здійснити для успішної реалізації проекту.
Після завершення переговорів звіт про результати оцінки, доповідь Прези-дента Світового Банку й кредитні документи подаються на затвер-дження Ради директорів, до складу якої входять представники країн-членів Банку.
На етапі «реалізація проекту і поточний контроль за її ходом» здійснюється будівництво дороги чи школи, закупляються і монтуються механізми та інше устаткування, здійснюється підготовка кадрів. Контроль важ-ливий ще й тому, що він дає можливість Світовому Банку надавати позичальникам технічну допомогу, що є однієї з його основних функ-цій щодо економічного розвитку. На відміну від комерційного банку, який після затвердження позики передає гроші позичальнику, Світовий Банк не виплачує виділених коштів доти, доки він не отримає докумен-тального підтвердження, що позичальник витратив гроші на досягнен-ня обговорених цілей, наприклад, придбав вантажні автомобілі, необ-хідні для будівництва доріг, чи насоси для зрошувальної системи. Суворі правила матеріально-технічного постачання вимагають викори-стання відповідних матеріалів і послуг. Звичайно, ці правила вимага-ють від позичальника закуповувати товари й послуги через міжнародні конкурентні торги (МКТ), доступ на які відкритий усім підприємствам країн - членів Світового Банку і Тайваневі. Процедура МКТ, що перед-бачає публікацію оголошення про проведення торгів, забезпечує здійс-нення замовлень на справедливій і ефективній основі.
Незалежний підрозділ Світового Банку - Департамент з оцінки операцій - несе відповідаль-ність за результати реалізації проектів. Для того щоб забезпечити його неупередженість, цей департамент підпорядковується безпосередньо Раді директорів і Президенту Світового Банку. У ході оцінки витрат на реалізацію проекту, вигоди, а також графік і ефективність реалізації проекту зіставляються з розрахунковими цифрами. У звіт, який містить оцінку результатів реалізації проекту, включаються також рекомендації щодо підвищення ефективності завершеного проекту в майбутньому. Щорічно для широкого загалу видається огляд «Результати оцінок».
Міжнародний банк реконструкції та розвитку - основна кредитна установа, що входить у групу Світового Банку, - мобілізує основну частину коштів на світових фінансових ринках. МБРР продає облігації й інші боргові зобов'язання у вигляді цінних паперів пенсійним фон-дам, страховим компаніям, корпораціям, іншим банкам і приватним особам усіх країн. Іншими джерелами коштів Світового Банку є його акціонерний капітал і нерозподілений прибуток.
Фінансові ресурси Міжнародної асоціації розвитку (МАР) - філії Світового Банку, що надає безпроцентні позики зі стягуванням невеликої плати за свої послуги, - майже цілком формуються за рахунок внесків багатших членів.
В групу Світового Банку входить Міжнародна фінансова корпорація (МФК) - інвестиційний банк, який обслуговує підприємства приватного сектора країн, що розвива-ються. МФК надає прямі кредити приватним компаніям і вкладає капітал у їхні акції, а також залучає фінансування з інших джерел для реалізації проектів у приватному секторі. Крім того, МФК надає консу-льтативні послуги й технічну допомогу урядам і підприємствам.
МФК було створено в 1956 р. з метою сприяння приватному підприємництву у світі, що розвивається. Це досягається шляхом фінансування проектів приватного сектора, залучення додаткових фінансових засобів інших інвесторів та кредиторів і надання консультативних послуг і технічної допомоги підприємствам і урядам з питань інвесту-вання.
На відміну від Світового Банку, МФК надає позики приватним компаніям без одержання гарантій від уряду їхніх країн. МФК також купує акції підприємств країн, що розвивають-ся, і мобілізує додаткові кошти для надання позик і на придбання акцій на міжнародних фінансових ринках.
МФК - найбільше джерело прямого фінансування проектів у при-ватному секторі країн, що розвиваються. Хоча МФК інвестує й позичає кошти на ринкових умовах, вона не конкурує з приватним капіталом. Вона фінансує проекти, не здатні залучити достатні фінансові засоби на прийнятних умовах з інших джерел. Зазвичай МФК фінансує до 25 відсотків загальної суми витрат на проект, - для того, щоб проект фінансувався переважно приватними інвесторами й кредиторами. Хоча МФК може придбати до 35 відсотків акцій компанії, вона ніколи не стає найбільшим власником акцій і не бере участі в управлінні діяльні-стю підприємства. Оскільки МФК не одержує урядових гарантій, вона поділяє зі своїми партнерами всі ризики, пов'язані з проектом. МФК фінансує створення нових компаній, а також розширення чи модерні-зацію існуючих підприємств у різних секторах - від агропромислового до промислового і від енергетичного до гірничодобувного. Ряд проек-тів МФК передбачає розвиток фінансового сектора країн, що розвива-ються, наприклад, за рахунок фінансування діяльності зі створення таких підприємств, як інвестиційні банки й страхові компанії.
МФК може надавати позики на придбання акцій і організовувати випуск квазіакцій, причому в поєднанні, необхідному для того, щоб забезпечити належне фінансування проекту із самого початку. МФК може надавати додаткову фінансову допомогу позиками на випадок непередбачених обставин або надаючи повні або часткові гарантії іншим джерелам фінансування. За останні кілька років МФК відкрила підприємствам країн, що розвиваються, доступ до таких альтернатив-них інструментів, як валютні й процентні свопи. МФК виступила посередником у кількох таких свопах, здійснених компаніями Мексики, Болівії, Єгипту і Гани, надавши їм допомогу в ознайомленні з метода-ми керування ризиком, які сьогодні широко використовуються компа-ніями промислово-розвинутих країн, але не відомі компаніям світу, що розвивається.
МФК залучає фінансові засоби інших інве-сторів і кредиторів для реалізації проектів у країнах, що розвиваються, за допомогою цілого ряду способів. Активно ведеться пошук партнерів для спільних підприємств і залучення додаткових коштів, поряд зі сприянням іншим установам у наданні позик чи придбанні акцій, що мають відношення до проектів, які фінансуються МФК. За рахунок організації синдикованих позик МФК здатна залучити комерційні бан-ки до кредитування підприємств країн, що розвиваються. При наданні синдикованих позик МФК виступає як офіційний кредитор, підписую-чи кредитну угоду разом з позичальником. Комерційні банки беруть участь у позиках МФК. Крім того, МФК гарантує розміщення цінних паперів компаній країн, що розвиваються, на ринку і сприяє вкладенню коштів, які вона допомогла одержати цим країнам, в іноземні акції на їхніх фондових біржах.
У ході проведен-ня оцінки проекту МФК може надати компаніям значну технічну допо-могу, наприклад, у виборі партнера чи технології, пошуку ринків збуту їхньої продукції й підготовці найбільш прийнятного фінансування. Крім того, МФК консультує компанії з питань, пов'язаних з фінансо-вою перебудовою, допомагаючи їм скоротити заборгованість.
Ефективне на-дання послуг у таких секторах, як енергетика, водопостачання, транс-порт і зв'язок, має важливе значення для успішного розвитку приватно-го сектора. Дедалі більше число країн - членів МФК відкриває сектори, які колись цілком належали державі, для приватних інвестицій та підприємництва. З урахуванням цієї тенденції МФК створила підроз-діл, який спеціалізується на розвитку інфраструктури, і ширше розгор-нула роботу в цьому напрямі.
Країни Східної і Центральної Європи являють собою широке поле діяльності для МФК. Представники МФК у Варшаві, Празі, Будапешті й Москві здійснюють дедалі більшу кількість проектів. У функції МФК входить фінансування проектів у приватному секторі і надання урядам консультацій зі створення сучас-ного фінансового сектора, продажу державних підприємств і залучення іноземних інвестицій.
МФК консультує державні структури Росії й України з приводу різних методів приватизації державних підприємств і розробила прива-тизаційні програми, що можуть використовуватися місцевими органа-ми влади обох держав як зразки. МФК допомогла організувати й про-вести аукціон з продажу малих підприємств у трьох областях Росії і в українському місті Львові.
МФК вбачає в охороні довкілля одне зі своїх основних завдань і відіграє провідну роль у розширенні участі приватного сектора країн, що розвиваються, у природоохорон-ній діяльності. МФК посилила діяльність аналізу екологічної прийнят-ності різних проектів, активізувала залучення ресурсів приватного сектора на створення товарів і послуг, які відповідають екологічним інтересам країн, що розвиваються, а також розширила співробітництво в цій галузі з іншими організаціями.
Заслуговує також на увагу можливість, а в ряді випадків і до-цільність залучення коштів такої відомої міжнародної організації, як ЮНІДО - Міжнародна організація Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку вважає, що саме в таких складних соціально-економічних умовах вітчизняні банки мають активно стимулювати збільшення заощаджень домогосподарств і інших секторів економіки та активно впливати на інвестиційний процес. Мобілізуючи тимчасово вільні грошові кошти, вони забезпечують економіку країни додатковими інвестиційними ресурсами, оскільки кошти одних використовуються іншими на умовах повернення. Банківські кредити підприємцям забезпечують покупку сировини, комплектуючих, палива, енергії, машин і механізмів тощо. В підсумку розширюється виробництво, збільшується капітал, зростають доходи населення, що спричинює збільшення сукупного попиту, інвестиційних вкладень і подальше зростання виробництва.
Зарубіжний досвід показує, що навіть процвітаючі фірми рідко обходяться без довгострокових кредитів.
В Україні кредитні ресурси комерційних банків дуже обмежені, але в останні роки поступово збільшуються. Збільшення кредитної діяльності банків супроводжується зростанням заборгованості.
Важливим показником, який характеризує роль кредитної діяльності банківської системи України, є обсяг кредитів стосовно валового внутрішнього продукту. У кредитному портфелі комерційних банків України на довгострокові кредити припадає приблизно 4%. Ще меншою є частка кредитів комерційних банків у структурі інвестицій. Основна частина кредитних ресурсів спрямовується на кредитування комерційних, фінансових операцій, поповнення обігових коштів підприємств, для потреб торгівлі, різних посередницьких структур та уряду.
Незначна частка кредитів комерційних банків, в тому числі довгострокових у фінансуванні інвестиційного процесу є наслідком кумулятивної дії ряду факторів.
- надмірно високих ставок рефінансування Національного банку.
- середні ставки позикового процента комерційних банків демонстрували динаміку аналогічну обліковій ставці.
- процентні ставки за депозитами, хоча і відповідали тенденції ставки за кредитами, все ж виявилися недостатніми для стимулювання залучення депозитних вкладів, особливо на довгостроковий період.
- реальна процентна ставка за кредитами протягом була також від'ємною. В умовах від'ємного значення реальних процентних ставок за кредитами банкам невигідно займатися довгостроковими кредитними операціями. Вони змушені займатися переважно спекулятивними, зокрема валютними операціями. Відповідно, й основні джерела прибутку та швидке їхнє зростання у комерційних банків були спекулятивними за своїм характером, оскільки забезпечувались валютними операціями та непомірно високими процентами за надані, переважно короткострокові, кредити.
- значна кількість банків зі зміною умов функціонування економіки, її переходу від інфляційного до поступового формування безінфляційного стану продемонструвала неготовність і невміння пристосуватися до нової економічної ситуації, за якої база спекулятивних операцій стала різко звужуватися, а отже, почали зникати можливості отримувати інфляційні надприбутки і втратила платоспроможність.
- велика кількість українських банків є надто слабкими, неспроможними акумулювати достатні кредитні ресурси, обслуговувати інвестиційний процес. З кожним роком все більше комерційних банків перетворюється в неконкурентоспроможні.
Посилити роль довгострокового кредитування у фінансуванні інвестицій можна, з одного боку, шляхом забезпечення позитивних процентних ставок не тільки за кредитами, а й за депозитами, а з другого боку, внаслідок суттєвого зниження процентних ставок за кредитами. Без активної процентної політики очікувати зростання ролі банків в інвестиційному процесі не доводиться.
Інвестиційні проекти приймаються до реалізації в тому випадку, якщо вони відповідають певним пріоритетам. При відборі інвестицій них проектів виходять з того, що інвестиції повинні відповідати одно-му або кільком наведеним нижче критеріям:
забезпечити джерела фінансування пріоритетних галузей еконо-міки, які сприяють прогресивним структурним перетворенням;
сприяти створенню нових робочих місць на підприємствах, де здійснюються інвестиції;
супроводжуватися впровадженням сучасних або перспективних
ресурсозберігаючих й екологічно безпечних видів технологій;
орієнтуватися на найбільш раціональне використання сировин-ної бази країни;
сприяти зниженню витрат підприємствами енергоносіїв та сиро-вини на одиницю виготовленої продукції;
сприяти розвиткові потужного експортного потенціалу шляхом забезпечення конкурентоспроможності продукції на міжнарод-них ринках;
сприяти ліквідації існуючих диспропорцій і дефіцитів на ринку країни.
Ефективність проекту характеризується системою критеріїв, які відображають співвідношення результатів і витрат відповідно до інтересів його учасників.
Ефективність інвестиційних проектів характеризують такі види оцінок:
фінансова - характеризує наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників;
економічна - характеризує пов'язані з реалізацією проекту витрати і результати, що виходять за межі прямих фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту та відображають наслідки його здійснення для державного, регіонального чи місцевого бюджетів;
соціальних та екологічних наслідків проекту, а також витрат, пов'язаних із соціальними заходами та охороною навколишньо-го середовища.
При визначенні ефективності інвестиційного проекту оцінка результатів і витрат здійснюється в межах розрахункового періоду, три-валість якого визначається з урахуванням:
термінів спорудження, експлуатації та (за необхідності) лікві-дації об'єкта;
амортизаційного терміну служби основного технологічного обладнання;
терміну, за який передбачається досягнення обумовленого об-сягу продукції або норми прибутку.
Витрати учасників поділяються на первинні (капіталоутворюючі інвестиції), поточні та ліквідаційні, що здійснюються відповідно до стадії реалізації проекту.
Для оцінки вартості результатів і витрат можуть застосовуватися базисні, прогнозовані та розрахункові ціни.
Основними критеріями економічної та фінансової оцінки ефекти-вності проектів є:
чистий приведений прибуток (ЧПП);
термін окупності (ТО);
рівень прибутковості (РП).
Допоміжними показниками економічної та фінансової оцінки ефективності проектів можуть бути:
приведені витрати;
и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.