На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Податок з доходв фзичних осб та його роль у формуванн доходв бюджету

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 05.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 9. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти і науки України
Волинський  національний університет імені  Лесі Українки
                                                                    
 
 

Кафедра менеджменту, бюджетної та податкової політики 

                                                         
 
 
 
 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “ Бюджетна система ”
на  тему: “ Податок з доходів фізичних осіб та його роль у формуванні доходів бюджету ” 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Виконала:ст. гр. ФК- 43
                                              Цуз О. В.
                                              Перевірив: ст. викладач
                                              Вишневська Н. В. 
 
 
 
 

Луцьк – 2010

 
 
Зміст 

    Вступ………………………………………………………………………….3
    1. Теоретичні і методологічні основи  справляння податку з доходів  фізичних осіб………………………………………………………………...........5
    2. Аналіз надходжень податку з  доходів фізичних осіб до бюджету…...11
    3. Роль податку з доходів фізичних осіб у формуванні доходів бюджету…………………………………………………………………………..17
    Висновки  …………………………………………………………………....21
    Список  використаної літератури…………………………………………..23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Вступ 

    Із  проголошенням незалежності Україна  стала на шлях самостійного розвитку, побудови ринкової соціально-орієнтованої економіки. Це був період становлення податкової системи, в основу якої покладено класичну схему податків, характерну для країн із розвиненою ринковою економікою. Застосування такої класичної схеми в умовах перехідного періоду, на тлі системної кризи та спаду виробництва, призвело до виникнення низки істотних проблем: збільшувалась кількість збиткових підприємств, зростало безробіття, ускладнювалася соціально-економічна ситуація в країні. Зумовлювалося це насамперед тим, що акцент у податковій політиці було зроблено на фіскальній функції, а регулювальна була знівельована, тому проблема побудови ефективної податкової системи лишається однією з найактуальніших у процесі становлення ринкових відносин та закладення підвалин для економічного зростання в Україні.
    Податок на доходи фізичних осіб займає у податковій системі держави провідне місце  як її обов’язкова компонента. ПДФО – один із найважливіших у податковій системі й держави та в системі прямого оподаткування. В умовах створення в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки пошук шляхів удосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб із урахуванням світових здобутків у цій сфері є досить актуальним.
     Актуальність  теми полягає в тому, що оподаткування доходів фізичних осіб є складовою частиною фінансового механізму держави, податки з доходу фізичних осіб відіграють домінуючу роль при наповненні дохідної частини бюджету. Податок з доходів фізичних осіб, що забезпечує надходження до дохідних частин бюджету, закріплений за місцевими бюджетами, що й закладає основу формування міських, сільських та селищних бюджетів. Особливістю оподаткування доходів фізичних осіб є визначення сукупного прибутку за виключенням доходів, що не підлягають оподаткуванню. Такий підхід більше чи менше підходить системі з жорстко централізованими цінами, в умовах постійних змін цін, прибутки повинні бути скориговані з урахуванням збільшення вартості фінансових та матеріальних ресурсів, оцінки запасів формування резервів. Саме тому зростання прибутків найчастіше здобуває інфляційний характер.
    Велику спадщину з питань оподаткування доходів громадян становлять фундаментальні праці П. П. Гензеля, Д. Боголєпова, О. О. Ісаєва, В. О. Лебедєва, І. Х. Озерова, М. І. Тургенєва, Ф. Нітті. Значний внесок у розвиток теорії та практики оподаткування зробили російські вчені: О. В. Бризгаліна, О. М. Горбунова, В. В. Гриценко, В. І. Гурєєва, Є. Н. Євстигнєєва, О. В. Мещерякова, Д. Г. Черник. Серед українських учених, які досліджують питання оподаткування доходів фізичних осіб, доцільно виділити публікації В. Андрущенка, О. Василика, В. Вишневського, Ю. Іванова, А. Крисоватого, М. Кучерявенка, С. Онишко, В. Опаріна, Л. Тарантул, В. Федосова, Л. Шаблистої та інших.
    Об?єктом дослідження є податок з доходів фізичних осіб, предметом дослідження – податок з доходів фізичних осіб та його роль у формуванні доходів бюджету.
     Метою даної роботи є комплексний аналіз процесу оподаткування доходів  фізичних осіб в Україні, розкриття  значення цього процесу для держави.
     Завдання:
   з?ясувати економічний зміст податку з доходів фізичних осіб;
   дослідити хто є суб?єктами податку та що є об?єктами оподаткування;
   розглянути склад загального оподатковуваного доходу;
   проаналізувати надходження з податку доходів фізичних осіб до бюджету за останні три роки;
   визначити роль податку з доходів фізичних осіб у формуванні бюджету;
   виявити шляхи удосконалення справляння податку.
  Теоретичні і методологічні основи справляння податку з доходів фізичних осіб  

    Податок з доходів фізичних осіб є найважливішим при оподаткуванні фізичних осіб. Його значення зумовлюється як певною досконалістю, чіткістю, зрозумілістю механізму сплати, що відпрацьовувався тривалі періоди часу (до речі, податок з доходів фізичних осіб є одним з найдавніших у податковій системі України), так і розміром надходжень у бюджетні доходи.
    Оподаткування доходів громадян в Україні було запроваджено 1991 році з прийняттям  Закону Української РСР “Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства ”.  З грудня 1992 року оподаткування доходів громадян здійснювалося відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян”, який зі змінами та доповненнями був чинним до кінця 2003 року. У Законі України “ Про систему оподаткування” в редакції від 18.02.1997 року цей податок названо податком на доходи з фізичних осіб. У сучасних умовах оподаткування доходів громадян здійснюється відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", який прийнятий 22 травня 2003 року [11, с.222].
    Податок з доходів фізичних осіб - загальнодержавний  податок,  плата фізичної особи  за послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична  особа має податкову адресу або  розташовано особу, що утримує цей податок згідно з Законом [4]. Він є прямим податком, тобто самостійно сплачується громадянином безпосередньо з отриманого доходу. Відповідно до Бюджетного кодексу України, ПДФО у повному обсязі зараховується до місцевих бюджетів і є основним бюджетоутворюючим податком.
    Однією  з головних функцій, притаманних  податку на доходи фізичних осіб, є  фіскальна, яка проявляється у формуванні дохідної частини бюджету. В основу реалізації даної функції має  бути покладено принцип фіскальної ефективності, до ключових характеристик якого слід віднести: достатність доходів, мінімізації видатків на адміністрування, запобігання ухиленню від сплати, еластичність податкового механізму, рівномірний розподіл між різними соціальними групами платників (населення).
    Платниками  податку є:
    1) фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;
    2) фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;
    3) податковий агент [16].
    Не  є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерела  їх походження в Україні і має  дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені  чинним міжнародним договором України, щодо доходів, які він отримує  безпосередньо від провадження  дипломатичної чи прирівняної до неї таким міжнародним договором діяльності.
     Об'єктом оподаткування резидента є [11]:
     – Загальний місячний оподатковуваний дохід;
     – Чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту такого звітного року;
     – Доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті;
     – Іноземні доходи.
     Об'єктом  оподаткування нерезидента є:
     – Загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України;
     – Загальний річний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України;
     – Доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті.
     При нарахуванні доходів у вигляді  валютних цінностей або інших активів, чия вартість є вираженою в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях, така вартість перераховується у гривні за валютним курсом НБУ, діючим на момент одержання таких доходів.
     При нарахуванні доході у будь-яких не грошових формах об?єкт оподаткування визначається як вартість такого нарахування, визначена за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який розраховується за такою формулою:
     К = 100 : (100-Сп)                                                                                 1.1
     Де  К - коефіцієнт, Сп – ставка податку, установлена для таких доходів на момент такого нарахування. Вартість такого нарахування визначається, виходячи із звичайної ціни, збільшеної на суму податку на додану вартість, якщо особа, яка здійснює таке нарахування, є платником ПДВ, акцизного збору, якщо надається підакцизний товар [16].
     При нарахуванні доходів у вигляді  заробітної плати об?єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України чи внесків до фондів загальнообов?язкового державного соціального страхування, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи.
      Основна ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з відносинами трудового найму та в умовах цивільно-правового договору; виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри [11].
      Крім  основної ставки згідно Закону України  «Про податок з доходів фізичних осіб» існують ще такі ставки:
      15% - на дивіденди;
      30% - на виграші і призи, доходи нерезидентів;
      0,5%, 15%, 30% - на спадщину залежно від  ступеня споріднення.
     Дохід – це сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального  майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних паперів або  деривативів, одержаних платником податку у власність або нарахованих на його користь протягом відповідного звітного податкового періоду з різних джерел як на території України, так і за її межами [26, с.225].
     Загальний річний оподатковуваний дохід складається  з суми загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року, а також іноземних доходів, одержаних протягом такого звітного року.
     До  складу загального місячного оподатковуваного доходу включаються:
     1) доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору;
     2) доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної (промислової) власності; доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами) (далі – роялті), у тому числі одержувані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;
     3) сума (вартість) подарунків у межах, що підлягають оподаткуванню згідно з нормами Закону [11, с.45];
     4) сума страхових внесків (страхових премій) за договором добровільного страхування, сплачена будь-якою особою – резидентом, іншою ніж платник податку, за такого платника податку чи на його користь;
    5) сума страхових виплат, страхових відшкодувань або викупних сум, отриманих платником податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування, у випадках та розмірах, визначених пунктом 9.8 статті 9 Закону;
     7) дохід від надання майна в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 9.1 статті 9 Закону [11, с. 48];
     8) оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів попередніх податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований податковим органом згідно із законом;
    9) дохід, отриманий платником податку від його працедавця як додаткове благо;
    10) дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди
     12) дохід у вигляді процентів (дисконтних доходів), дивідендів та роялті, виграшів, призів; інші доходи;
     13) інвестиційний прибуток від здійснення платником податку операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах;
     14) дохід у вигляді вартості успадкованого майна, у межах, що підлягає оподаткуванню цим податком згідно з нормами статті 13 Закону [11];
     15) сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки;
     16) кошти або майно (немайнові активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, підтверджених обвинувальним вироком суду, незалежно від призначеної ним міри покарання [11].
     До  складу загального місячного або  річного оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи (що не підлягають відображенню в його річній податковій декларації):
     1) сума державної адресної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій, винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування згідно із законом;
     2) гарантійні заміни;
     3) вартість оплати навчання роботодавцем  на користь платника податку;
     4) спецодяг;
     5) витрати чорнобильцям;
     6) допомога на поховання;
     7) вартість путівок для відпочинку  дітей до 18 років;
     8) сума отримана платником податку  за здану вторинну сировину;
     9) інші доходи відповідно до  Закону.
    Відповідно  до Закону України “Про податок  з доходів фізичних осіб” податкова  соціальна пільга застосовується до доходу у вигляді заробітної плати, нарахованої протягом звітного податкового місяця, якщо її розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень [11].
    Законом України “Про Державний бюджет України  на 2009 рік” встановлено з 1 січня 2009 року розмір прожиткового мінімуму для  працездатних осіб у сумі 669 грн та розмір мінімальної заробітної плати у сумі 605 гривень.
    При цьому податкова соціальна пільга (ПСП) у 2009 році дорівнює:
    100 % (п.п. 6.1.1 Закону № 889): 605 х 50 % = 302,50 грн,
    150 % (п.п. 6.1.2 Закону № 889): 302,50 х 150 % = 453,75 грн, 
    200 % (п.п. 6.1.3 Закону № 889): 302,50 х 200 % = 605 грн.
    Відповідно  до Закону України встановлюється право  платника податку на податковий кредит за умови наявності у нього  ідентифікаційного номера.
    Податковий  кредит – це сума (вартість) витрат, понесених платником податку-резидентом у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб – протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року, у випадках, визначених Законом України № 889 [4].
    Громадянин, який бажає скористатися правом на податковий кредит, заповнює розділ І  декларації; фактично понесені витрати  зазначаються у переліку сум витрат; розрахунок сум податку, що підлягає поверненню з бюджету, провадиться громадянином самостійно.
    Податкові органи на місцях безоплатно забезпечують громадян бланками декларації, переліку та розрахунку.
    Декларація  подається до податкових органів  за місцем проживання з 1 січня до 1 квітня звітного року [16].  

    2. Аналіз надходжень податку з доходів фізичних осіб до бюджету 

    Відповідно  до Бюджетного кодексу України, ПДФО у повному обсязі зараховується  до місцевих бюджетів і є основним бюджетоутворюючим податком (табл. 2.1).
    Таблиця 2.1
    Структура доходів Зведеного бюджету України 
Доходи Питома  вага надходжень у структурі доходів  Зведеного бюджету,% Питома  вага податків у загальному обсязі податкових надходжень,%
2007 2008 2009 2007 2008 2009
1 2 3 4 5 6 7
Всього  надходжень 100 100 100 - - -
Податкові надходження у т.ч.: 73,7 76,4 74,1 100 100 100
податок з доходів фізичних осіб 15,3 15,8 14,9 20,7 20,7 20,1
податок на прибуток підприємств 11,5 12,7 11,2 15,6 16,6 15,1
збори за спеціальне використання природних ресурсів,із них: 3,0 3,2 3,9 4,1 4,2 5,3
плата за землю 1,9 2,3 2,9 2,6 3,0 3,9
податок на додану вартість 31,2 32,3 33,7 42,3 42,3 45,5
акцизний  збір 5,3 4,6 5,6 7,2 6,0 7,6
податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 4,4 5,3 2,5 6,0 6,9 3,4
інші  податкові надходження 3,0 2,5 2,3 4,1 3,3 3,0
Неподаткові надходження 23,0 19,5 24,2 - - -
Доходи  від операцій з капіталом 1,6 2,7 1,0 - - -
Цільові фонди 1,7 1,4 0,7 - - -
     

    Частка  податкових надходжень у структурі  загальних надходжень зведеного бюджету за 2009 рік порівняно з 2008 роком  зменшилася на 2,3 в.п. до 74,1%. Водночас змінилась структура і самих податкових надходжень. Відбулося скорочення часток таких надходжень, як податок з доходів фізичних осіб – на 0,9 в.п., податок на прибуток підприємств – на 1,5 в.п. та податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції – на 2,8 в.п [9, с.38-39].  Податок з доходів фізичних осіб продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела наповнення дохідної частини місцевого бюджету. Динаміка надходжень податку з доходів фізичних осіб відображена на рис.1.
    

    Рис. 1. Динаміка надходжень податку з  доходів фізичних осіб у доходах місцевих бюджетів
    Як  ми бачимо, питома вага податку з  доходів фізичних осіб в доходах  загального фонду 2009 року зменшилася порівняно  з відповідним показником 2008 року на 3,2 в.п. і склала 73,1%. При цьому  номінальні надходження цього податку у 2009 році склали 9,7 млрд.грн [9, с.34-36]. На зміну загальної динаміки ПДФО, а саме збільшення абсолютного розміру і зменшення питомої ваги у структурі надходжень бюджету негативно вливала низка факторів, зумовлених дією фінансово-економічної кризи на економіку України, а саме:
    - збільшення кількості працівників,  які знаходилися в адміністративних  відпустках;
    - переведення працівників на скорочений  графік роботи;
    - зростання чисельності безробітного  населення;
    - зменшення виплат преміальних коштів та різноманітних надбавок працівникам;
    - виплата частини заробітної плати  працівникам без сплати відповідних  податків.
    Протягом  квітня 2010 року здійснювався моніторинг змін у нормативно-правовій базі щодо внесення змін до законодавства України з питань “Оподаткування доходів фізичних осіб”. Необхідно зазначити, що за цей період часу особливих змін у законодавстві не відбулося [6. c.270-271].
    Але 27 квітня 2010 року у Верховній Раді України прийнято Закон України   „Про Державний бюджет України на 2010 рік”.
    У прийнятому законі однією із складових  дохідної частини місцевих бюджетів являється податок з доходів фізичних осіб.
    Прогнозні надходження на 2010 рік податку з доходів фізичних осіб з урахуванням впливу світової фінансової кризи на економіку України у 2009 році, податкової соціальної пільги, податкового кредиту становлять 50 532,8 млн. грн [3, с.41-42].
          Таблиця 2.2
    Динаміка надходжень податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів
Роки 2006 2007 2008 2009 2010 прогноз
Місцеві бюджети 22791,1 34782,1 45895,8 44485,3 50532,80
% до попереднього року 131,8 152,6 132 96,9 113,60
 
    Сума  надходжень податку з доходів  фізичних осіб у 2010 році порівняно з 2009 роком збільшена на 6,0 млрд. гривень.
    Прогнозний  розрахунок податкової соціальної пільги на 2010 рік передбачено у сумі 4395,6 млн. грн., або на 1675,3 млн. грн. більше, ніж фактично у 2009 році, і визначено виходячи з мінімальної заробітної плати у розмірі 869 грн. на місяць (на початок 2010 року) та граничного розміру доходу в сумі 1220 грн. (на початок 2010 року), який дає право на отримання податкової соціальної пільги. Прогнозна сума податкового кредиту на 2010 рік становить 1 003,3 млн. гривень [17, с.650-652].
    Податок з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту на 2010 рік становить 103,1 млн. гривень.
    Прогнозний  розрахунок податку з доходів  фізичних осіб на 2010 рік від зайняття підприємницькою діяльністю у сумі 399,8 млн. грн. та фіксованого податку в сумі 267,5 млн. гривень.
    Податок з доходів фізичних осіб, що утримується  з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних  військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу на 2010 рік складає 2 095,4  млн. гривень [21].
    Крім  цього, при прогнозуванні податку з доходів фізичних осіб враховано:
    - зростання  фонду оплати праці  на 18,1% (з 286,9 млрд. грн. у 2009 р. до 338,9 млрд. грн. у 2010 р.);
    - втрати надходжень у розмірі майже 0,6 млрд. грн.  від зниження ставки податку на 5 відсотків (Закон України від 25.06.2009 р. № 1564 – VI "Про підвищення престижності шахтарської праці" у частині зміни ставки податку з доходів шахтарів, набрав чинності з 1 січня 2010 року);
    - зростання податкової соціальної пільги із урахуванням виконання норм законодавства щодо соціальних стандартів (Закон України від 20.10.2009№ 1646-VI "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати"). Збільшення мінімальної заробітної плати з 605 грн. у 2009 р.  до 869 грн. у 2010 р. призвело до збільшення втрат  податку майже 1,5 млрд. гривень [19].
    В результаті цього до 2009 р. зростання  податку з доходів фізичних осіб становить 13,6% (з 44,5 млрд. грн. у 2009 р. до 50,5 млрд. грн. у 2010 р.) [29].
    В той же час, якби не було запроваджено зменшення ставки з доходів працівників-шахтарів та збільшення податкової соціальної пільги, то зростання податку з доходів фізичних осіб становило б 17,1% (52,1 млрд. грн.), або 4,8% у ВВП, що відповідає  розмірам 2007 та 2008 років [9, с.35-36].
    При дослідженні фіскального значення податку з доходів фізичних осіб, з метою більш повної його характеристики, доцільним є також аналіз рівня податкового навантаження на платників. Для оцінки податкового навантаження на домогосподарства в Україні насамперед необхідно розглянути основні макроекономічні показники, які дозволять визначити його рівень (табл. 3).
Таблиця 2.3
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.