На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Аналзу фнансових результатв пдприємства та визначення шляхв їх пдвищення

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 11.09.2012. Сдан: 2012. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ 

  стор
Завдання  на роботу  
ВСТУП  
РОЗДІЛ І. Економічна характеристика та сутність                фінансових результатів підприємства
 
1.1. Значення, завдання, сутність і види фінансових результатів  
1.2. Інформаційна база аналізу фінансових результатів        підприємства
 
1.3. Методика аналізу фінансових результатів підприємства  
РОЗДІЛ ІІ. Загальний аналіз фінансових результатів                  ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
 
  Загальна  характеристика та   оцінка основних техніко-
       економічних показників діяльності 
 
2.2. Аналіз фінансового стану ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»  
2.3. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових        результатів
 
   Факторний аналіз фінансових результатів 
 
РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи підвищення фінансових результатів                   ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
 
3.1. Визначення  резервів зростання прибутку  та рентабельності   
3.2. Обґрунтування  та оцінка економічного ефекту  від         запропонованих заходів
 
ВИСНОВКИ  
СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  
ДОДАТКИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСТУП 

       Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються приростом суми власного капіталу (чистих активів), основним джерелом якого є  прибуток від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності, а також отриманий  внаслідок надзвичайних обставин.
       Прибуток  це частина чистого доходу, який безпосередньо одержують підприємства після реалізації продукції як винагороду за вкладений капітал і ризик  підприємницької діяльності. Кількісно  він становить різницю між  сукупними доходами (після сплати ПДВ, акцизного збору та інших відрахувань з виручки в бюджетні і не бюджетні фонди) і сукупними витратами звітного періоду. Обсяг прибутку, рівень рентабельності залежать від виробничої, постачальницької, маркетингової, збутової, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства. тому ці показники характеризують усі сторони господарювання.
      Актуальність  теми курсової роботи полягає в тому, що, в умовах економічного розвитку, все більше підприємств намагаються  зберегти своє місце на вітчизняному ринку, й навіть, завоювати нові ринки, бути конкурентоспроможними, і, як наслідок, отримувати задовільні фінансові результати.
      Мета  даної роботи – проведення аналізу  фінансових результатів підприємства та визначення шляхів їх підвищення.
      Головною  метою курсової роботи є не тільки теоретичне визначення сутності, видів фінансових результатів, але й здобуття практичних навичок і умінь застосовування методики аналізу і оцінки фінансових результатів.
      Об’єктом  дослідження роботи є Відкрите акціонерне товариство «Криворізький хлібокомбінат №1», діяльністю якого є виробництво хліба та хлібобулочних виробів.
       Предметом дослідження є показники фінансових результатів підприємства.
       В роботі розглянуто наступні питання:
  Економічна сутність та види фінансових результатів.
  Завдання та інформаційна база для аналізу.
  Характеристика та аналіз основних техніко-економічних показників ВАТ «Криворізький хлібокомбінат №1».
  Аналіз структури та динаміки фінансових результатів.
  Факторний аналіз фінансових результатів ВАТ «Криворізький хлібокомбінат №1».
  Шляхи підвищення фінансових результатів підприємства.
       При написанні курсової роботи було застосовано  методи наукового аналізу і синтезу, порівняння, збору і обробки інформації, дедукції та індукції.
       При написанні роботи були використані нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають господарську та фінансову діяльність об’єкту дослідження. В роботі використані наукові розробки таких авторів: Савицька Г.В., Попович П.Я, Баканов М.І., Ковалев В.В., Іваненко В.М., Бандурка А.М., Ненашев Е.В., Стоун Д., Хэррис Дж.М., Ван Хорн Дж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ  І 

ЕКОНОМІЧНА  ХАРАКТЕРИСТИКА, ЗНАЧЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

   Значення, завдання, сутність і види фінансових результатів
 
       Процес  здійснення господарської діяльності підприємствами передбачає ефективне поєднання великої кількості організаційних, трудових, матеріальних, фінансових ресурсів тощо.
       Даний ефект вимірюється шляхом співставлення  отриманого результату з витратами живої і уречевленої праці на його досягнення. Якість і обсяг виробленої продукції, продуктивність праці, рівень собівартості характеризують фінансові результати діяльності.
       У величині фінансових результатів безпосередньо  віддзеркалюються усі аспекти діяльності господарюючого суб’єкта: технологія і організація виробництва, система внутрішнього та зовнішнього управління, особливості діяльності.
       Результатом господарської діяльності є економічний  її підсумок у грошовій формі, який має два «полюси» прояву: позитивний і негативний, тобто прибуток і збиток.
       Позитивний  фінансовий результат – прибуток – є метою заради якої працює або, принаймні, повинно працювати  підприємство.
       Прибуток  – це абсолютний показник ефективності діяльності підприємства, позитивна форма фінансових результатів у вигляді перевищення суми доходів над сумою витрат, які були понесені для отримання цих доходів, що в майбутньому формує фінансові ресурси підприємства та держави.
      У сучасних умовах не слід віддавати  перевагу одному тлумаченню прибутку. Необхідно розглядати різні ситуації його походження, які взаємно не виключають, а доповнюють одна одну.
      Так, наприклад, у ринкових умовах розрізняють  прибуток, зроблений «на ініціативі», прибуток, отриманий за сприятливих умов; прибуток вилучення якого можливе, завдяки визнанню громадськими інститутами, серед яких важливу роль відіграють органи державної влади (допустимий прибуток). Жодна з вищеописаних ситуацій у чистому вигляді в дійсності не зустрічається. У переважній більшості прибуток є одночасно отриманим, заробленим і допустимим.
      Він є рушійною силою ринкового механізму  господарювання, основним джерелом економічного та соціального розвитку підприємства й держави в цілому. Така важлива роль прибутку зумовлена його функціями:
  оціночною: прибуток – критерій і показник ефективності діяльності, сама наявність прибутку свідчить про ефективність діяльності підприємства;
  стимулюючою: прибуток – мета, яка визначає поведінку суб’єктів господарювання, їх кінцевий добробут;
  фондоутворюючою: 1) на макрорівні – прибуток є базою економічного розвитку держави, так як через систему оподаткування мобілізуються необхідні грошові ресурси до державного бюджету; 2) на макрорівні – прибуток є джерелом зростання ринкової вартості підприємства;
  соціальною: на основі розподілу та перерозподілу прибутку задовольняються різноманітні потреби колективу підприємства, держави та суспільства в цілому.
      З огляду на це, в отриманні прибутку зацікавлені насамперед підприємства, а також банки, підприємства-контрагенти, власники, держава, суспільство, що свідчить про значимість прибутку в умовах ринкової економіки на макро- і мікрорівні.
      Види  показників, які підлягають вивченню у процесі аналізу, наведені у  додатку А.
      Аналіз  фінансових результатів діяльності дозволяє визначити найбільш раціональні шляхи використання ресурсів і сформувати оптимальну структуру засобів підприємства. Крім того, такий аналіз може виступати як інструмент прогнозування окремих показників діяльності підприємства. Підприємець зацікавлений у тому, щоб отримати максимум прибутку, який необхідно обґрунтувати апатичними розрахунками.
      Усі зазначені у додатку А види показників прибутку аналізуються у  першу чергу підприємством, а  також іншими зацікавленими користувачами  згідно їх інтересів. Особливо не важливо в умовах ринкової економіки, адже результати проведеного аналізу сприяють найбільш обґрунтованому вибору об’єктів можливих інвестицій. Насамперед, управлінський персонал для аналізу діяльності та визначення ефективності прийнятих рішень використовує показники економічного, маржинального прибутку, прибутку за видами діяльності, а також за періодами, які аналізуються. Для цього у розпорядженні аналітика є широкий обсяг інформації (внутрішня, бухгалтерська звітність, фінансовий план тощо).
      Засновники  та акціонери аналізують структуру  та динаміку чистого прибутку з мстою  визначення можливості отримання дивідендів, мінімізації власного фінансового  ризику. Такі зовнішні суб’єкти аналізу  як, наприклад, податкові органи вивчають елементи прибутку, який підлягає оподаткуванню з мстою перевірки правильності розрахунків і сплати податків. Вони використовують дані фінансової і податкової звітності.
      У реальній практичній дійсності підприємства не завжди мають змогу отримати прибуток. Існує також така негативна форма фінансових результатів як збиток. Збиток - це певні втрати, шкоди, упущені вигоди підприємства у вигляді перевищення суми витрат, здійснених для отримання доходів, над сумою них доходів. Наявність збитку свідчить, що підприємство не враховує або ігнорує об’єктивні закони ринкової економіки. Іншими причинами появи збитку можуть бути порушення прав господарюючого суб’єкта, недоліки господарської діяльності, стихійні лиха тощо. Це негативно впливає на фінансовий стан підприємства і може призвести до банкрутства.
      Перед аналітиками стоїть завдання сиропі озувати і розробити рекомендацій щодо попередження появи та усунення збитків. Необхідно враховувати, що будь-які збитки є реальними резервами  підвищення прибутку.
       Основними рекомендаціями щодо недопущення збитків є наступні:
  формування цінової політики, адекватної ринковій кон’юнктурі:
  дотримання платіжної дисципліни;
  впровадження новітніх технологій або перелаштування технологічного процесу на випуск нової продукції тощо.
       Основними завданнями аналізу фінансових результатів є:
  систематичний контроль за формуванням фінансових результатів;
  загальна оцінка динаміки, обсягів, якості та структури фінансових результатів;
  виявлення факторів і кількісна оцінка їх впливу на фінансові результати;
  встановлення доцільності та ефективності використання прибутку;
  визначення резервів зростання прибутку та рентабельності, розробка рекомендацій з їх впровадження.
 
 
 
   Інформаційна  база аналізу фінансових результатів  підприємства
 
       Джерела інформації, які використовуються при проведенні аналізу фінансових результатів, наведені в таблиці 1.1.
       Таблиця 1.1
№ з/п Група Джерела інформації
1 Первинні документи Розрахунки  та довідки бухгалтерії, накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні тощо.
2 Облікові регістри Журнали 6 та 7
3 Дані рахунків бухгалтерського обліку 44 «Нерозподілені  прибутки (непокриті збитки)», рахунки  класів 7 «Доходи і результати  діяльності», 8 «Витрати за елементами», 9 «Витрати діяльності»
4 Фінансова звітність ф.№1, 1-м «Баланс», ф.№2, 2-м «Звіт про фінансові результати», ф.№3 «Звіт про рух грошових коштів», ф.№4 «Звіт про власний капітал», ф.№5 «Примітки до річної фінансової звітності»
5 Податкова звітність Декларація  про прибуток підприємства
6 Статистична звітність ф.№1»Звіт про  основні показники діяльності підприємства», ф. №1-Б «Звіт про фінансові результати та дебіторську і кредиторську заборгованість», ф. №1-ПП «Звіт про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг з кожного виду податку», ф. № 22-послуги «Звіт про обсяг реалізації платних послуг населенню», ф. №2-Б «Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів».
7 Інші джерела Бізнес-план, фінансовий план, управлінська (внутрішня) звітність, матеріали маркетингових досліджень, матеріали ревізій або аудиторських перевірок, результати попередніх аналітичних досліджень тощо.
 
       Перераховані  джерела інформації використовуються для проведення ретроспективного аналізу. Оперативний аналіз проводиться  на базі даних бухгалтерського обліку (за інформацією на рахунках класу 7 «Доходи і результати діяльності», класу 8 «Витрати за елементами», класу 9 «Витрати діяльності» тощо). Прогнозний аналіз фінансових результатів здійснюється на основі показників бізнес-плану підприємства (фінансового плану), внутрішньої управлінської звітності, матеріалів маркетингових досліджень тощо. 
 

   Методика  аналізу фінансових результатів  підприємства
 
       Оскільки  фінансові результати діяльності підприємства знаходять відображення у відповідній  системі показників, значна їх кількість  створює методичні труднощі при систематичному аналізі. Крім того, наявність такої кількості показників ускладнює вибір кожним учасником господарської діяльності тих з них. які найбільше задовольняють його потреби в інформації щодо реального стану певного підприємства. Наприклад, керівництво підприємства цікавлять обсяги отриманого прибутку та його структура, а також фактори, які впливають на його розмір, Податкові органи зацікавлені в отриманні достовірної Інформації про всі складові фінансових результатів: прибуток від реалізації продукції, майна, інших видів діяльності підприємства тощо.
       Аналіз  кожної складової прибутку підприємства має не абстрактний, а цілком конкретний характер, а тому дозволяє власникам  і акціонерам обирати пріоритетні  напрями активізації діяльності підприємства. Іншим учасникам ринкових відносин аналіз фінансових результатів дає можливість виробити необхідну стратегію поведінки, спрямовану на мінімізацію втрат і фінансового ризику від Інвестицій у дане підприємство.
       Приступаючи до аналізу фінансових результатів, необхідно впевнитися у достовірності даних ф. № 2 «Звіт про фінансові результати», визначити, чи відповідає встановленому порядку розрахунок показників прибутку: від звичайної діяльності, нерозподіленого прибутку (збитку) та всіх вихідних складових для їх формування (зокрема, чистого доходу від продажу товарів, продукції (робіт, послуг), собівартості реалізації продукції (робіт, товарів, послуг), витрат на збут і адміністративних витрат, Інших операційних, фінансових, інвестиційних і надзвичайних доходів і витрат).
       У процесі аналізу на першому етапі  необхідно оцінити рівень і  динаміку фінансових результатів;   дослідити   структуру   прибутку  звітного періоду (здійснити вертикальний аналіз); зміну окремих складових та їх вплив на суму прибутку, зміну темнів зростання прибутку в розрізі окремих складових частин (горизонтальний аналіз) тощо.
       Для достовірності (реальності) висновків  про стійкість темпів зростання  прибутку необхідно забезпечити  порівнюваність показників, що вивчаються. При аналізі динаміки показників прибутку така вимога забезпечується шляхом коригування валового прибутку на індекс цін, який визначається за формулою: 

      (1.1)
де ОВ1 – обсяг виробництва продукції у звітному періоді в натуральних     
                одиницях виміру;
     Ц1 – ціна одиниці продукції у звітному періоді;
     Ц0 – ціна одиниці продукції у базовому періоді;
      n – кількість видів продукції. 

       Розглянутий індекс цін включає зміни цін  на матеріали, тарифів на енергію, оплату праці, що відбулися, так як в основі ціни лежить собівартість одиниці реалізованої продукції. цей індекс не можна поширювати на фінансові результати від інших видів діяльності.
       У процесі аналітичного дослідження  необхідно  оцінити виконання  плану по прибутках, який у ринкових умовах має не дерективний, а прогнозний характер на найближчу перспективу. Такий план враховує реальні можливості підприємства отримувати прибутки, а отже, є інструментом перспективного аналізу. Контроль за виконанням плану необхідно здійснювати до та у ході здійснення операцій. Це вимагає налагодженості системи прогнозування обсягів реалізації, витрат тощо. У разі відсутності плану оцінки рівня показників фінансових результатів діяльності заповнюється аналітична таблиця 1.2, в якій використовуються дані фінансової звітності (зокрема ф. № 2 «Звіт про фінансові результати») підприємства.
       Таблиця 1.2
Аналіз  рівня показників фінансових результатів  діяльності
Показник Базовий рік Звітний рік Відхилення
+/- %
 
       Після оцінки динаміки фінансових результатів необхідно провести аналіз їх структури. Але перед цим доцільно проаналізувати структуру доходів і витрат, понесених для отримання цих доходів, адже у ході їх порівняння й визначаються фінансові результати. Аналіз структури доходів і витрат і їх динаміки свідчать про доцільність здійснених витрат у порівнянні з отриманими доходами. Поряд з витратами аналізується також структура вирахувань з доходу (непрямі податки, знижки тощо)ю. Для оцінки структури доходів, витрат (відрахувань) і фінансових результатів також використовуються дані Звіту про фінансові результати і складаються наступні аналітичні таблиці (1.3 і 1.4).
       Таблиця 1.3
Аналіз  структури доходів підприємства
Показник Базовий рік Звітний рік Відхилення
Сума, грн. питома вага, % Сума, грн. питома вага, % +/- % пунктів структури
 
 
       Таблиця 1.4
Аналіз  структури витрат і відрахувань  підприємства
Показник Базовий рік Звітний рік Відхилення
Сума, грн. питома вага, % Сума, грн. питома вага, % +/- % пунктів структури
 
       Особливу  увагу в процесі факторного аналізу фінансових результатів   необхідно звернута  на найбільш суттєву складову їх формування – прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – результат основної діяльності.
       Основна діяльність – це здійснення операцій, пов’язаних з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною мстою створення підприємства. Основна діяльність забезпечує вагому частку його доходу. Наприклад, для торговельного підприємства операціями, що підносяться до основної діяльності, будуть операції з придбання і реалізації товарів, для виробничого - придбання матеріалів і сировини, виготовлення продукції та її реалізація, для інвестиційної компанії – формування портфеля інвестицій тощо.
       Реальний  прибуток підприємство одержує після реалізації продукції, однак нова вартість утворюється тільки в процесі виробництва. Тому, аналізуючи прибуток, який підприємство одержує у процесі реалізації продукції, можна зробити висновки щодо ефективності виробництва: саме тут знаходяться резерви зростання прибутку від реалізації.
       Мета внутрішнього аналізу такого прибутку – прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на систематичне збільшення прибутку підприємства. Внутрішній аналіз дає можливість розрахувати вплив більшої кількості факторів, що зумовлено обсягом використання інформації, її деталізацією.
       На  зміну показників прибутку впливають  різноманітні внутрішні та зовнішні фактори, перелік і порядок розрахунку впливу яких визначаються методикою формування відповідних показників і наявною інформаційною базою (див. рис. 1.1). 

Фінансовий  результат від основної діяльності
Обсяг реалізації Собівартість  реалізації Структура реалізації продукції Ціна  реалізації
Ринки збуту Обсяг виробництва Кон’юнктура ринку Залишки запасів  продукції Рівень витрат на окремі вироби Ціни на матеріали Кон’юнктура ринку Ринки збуту Кон’юнктура ринку Ринки збуту Терміни реалізації Якість продукції Рівень інфляції
Облікова  політика, леверидж, система оподаткування
ФАКТОРИ
 
       Рис. 1.1. Факторна модель фінансових результатів від основної
                       діяльності  

       Отже, на прибуток від реалізації продукції у цілому по підприємству (за даними ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» - валовий прибуток) впливає чотири основних фактори першого рівня:
     обсяг реалізації продукції у натуральних одиницях (ОР);
     структура реалізації (ПВ);
     собівартість одиниці і-го виду продукції (Сі):
     рівень цін одиниці і-го виду продукції (Ці).
       Відповідно, модель залежності прибутку від наведених  факторів має наступний вигляд:
    (1.2)
де n – кількість  видів продукції.
       Перераховані  фактори можуть спричинити різний вплив  на суму валового прибутку підприємства (табл. 1.5).
       Таблиця 1.5
Фактори впливу на суму валового прибутку
№ з/п Фактор Характеристика  впливу
1 Обсяг реалізації продукції Може здійснювати  як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку: збільшення обсягу продаж рентабельної продукції  приводить до збільшення прибутку; якщо продукція є збитковою, то при  збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми прибутку
2 Структура продажу Може здійснювати  як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку: при зростанні  частки реалізації рентабельної продукції  сума прибутку збільшується; при збільшенні питомої ваги низькорентабельної або збиткової продукції – загальна сума прибутку зменшується
3 Собівартість  продукції Собівартість  продукції і прибуток знаходяться  в обернено пропорційній залежності: зниження собівартості призводить до відповідного зростання суми прибутку, і навпаки
4 Зміна рівня  середньо- реалізаційних цін Зміна рівня  середньо реалізаційних цін і  величина прибутку знаходиться у  прямо пропорційній залежності: при  збільшенні рівня відпускних цін  сума прибутку зростає, і навпаки 
 
       Найбільш  типовою методикою факторного аналізу прибутку від реалізації продукції є методик, розглянута у табл. 1.6.
       Таблиця 1.6
Порядок визначення впливу факторів на зміну  валового прибутку
№ з/п Показники Алгоритм розрахунку
1 2 3
1 Чистий дохід  за період, з яким проводиться порівняння ЧД0 = Ці0 х ОРі0
2 Чистий дохід  за період, який аналізується ЧД1 = Ці0 х ОРі1
3 Собівартість  реалізації за період, з яким проводиться  порівняння С0 = Сі0 х ОРі0
4 Собівартість  реалізації за період, який аналізується С1 = Сі1 х ОРі1
 
    Продовження табл. 1.6
1 2 3
5 Чистий дохід  при структурі та обсязі реалізації за період. Який аналізується, та цінах  за період, з яким проводиться порівняння ЧДум = ОРі1 х
6 Собівартість  реалізації при структурі та обсязі реалізації за період, який аналізується, та собівартості одиниці продукції за період, з яким проводиться порівняння Сум = ОРі1 х
7 Прибуток від  реалізації за період, з яким проводиться  порівняння П0 = ЧД0 – С0
8 Прибуток від  реалізації за період, який аналізується П1 = ЧД1 – С1
9 Прибуток від  реалізації при структурі та обсязі реалізації за період, який аналізується Пум = ЧДум - Сум
10 Зміна прибутку від реалізації під впливом структурних  зрушень і фактичного обсягу реалізації DППВ.ОР = Пум – П0
10.1 Зміна прибутку від реалізації під впливом зміни обсягу реалізації DПОР = П0 х І - П0, де І –  індекс фактичного обсягу реалізації
10.2 Зміна прибутку під впливом структурних зрушень DППВ = DППВ.ОР - DПОР
11 Зміна прибутку від реалізації під впливом зміни  цін реалізації DПЦ = (ЧД1 – Сум) - Пум
12 Зміна прибутку від реалізації під впливом зміни  собівартості DПС = П1 - (ЧД1 – Сум)
13 Загальна зміна  прибутку від реалізації DП = П1 – П0 = DППВ.ОР + DПЦ + DПС
       Отже, в даному розділі було викладено  економічну сутність фінансових результатів, інформаційну базу для проведення аналізу та методику аналізу фінансових результатів підприємства. На підставі теоретичних аспектів фінансових результатів та за допомогою інформаційної бази ВАТ «Криворізький хлібокомбінат №1» у другому розділі  буде наведено характеристику та оцінку основних техніко-економічних показників базового підприємства, а також аналіз фінансових результатів товариства.
РОЗДІЛ  ІІ 

ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ВАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ  ХЛІБОКОМБІНАТ №1» 

    
  Загальна  характеристика ВАТ «Криворізький хлібокомбінат №1»
 
 
       Криворізький  хлiбокомбiнат №1 засновано у 1934 році. Переживши розруху та голод в 1921 році будується Гданiвська електростанція, а разом з нею будується  Гданiвський хлiбзавод № 1, який введено в дію 1 жовтня 1928 року. 4 серпня 1934 року була запущена перша доменна піч «Комсомолка», а разом з нею будується новий хлiбзавод № 2, який випустив продукцію 28 серпня 1934 року i харчує своїм хлібом металургів по цей час. В1950 році хлiбозаводу № 2 надається статус хлiбокомбiната № 2. Куди ввійшов i бубличний цех. В 1970 році до складу хлiбокомбiнату № 2 ввійшов Гданiський хлiбзавод № 1 i хлiбокомбiнату присвоєно номер 1. За роки експлуатації хлiбокомбiнат був тричі реконструйований. 4 жовтня 1987 року випущена перша продукція новозбудованим кондитерським цехом, який дав можливість виробляти до 4 тонн в сутки кондитерських виробів.
       До  складу ВАТ «Криворiзький хлiбокомбiнат  №1» входять:
   Хлiбзавод № 1, 2;
   Кондитерський цех;
   Бубличний цех;
   Мережа магазинів та кiоскiв;
   Будинок культури «РАЙДУГА».
       На  пiдприємствi наданий наказ № 46 вiд 01.01.2006 року «Про органiзацiю бухгалтерського  обліку та облікової політики підприємства на 2006 рік» згідно наказу ведення бухоблiку та складання звiтнотi проводиться по методу нарахування, так, що результати операцій фіксуються в облікових регістрах в момент їх виникнення. Бухгалтерський облік ведеться при допомозі комп’ютерної програми «Дебет+». Вартість малоцінних необоротних активів відноситься на затрати виробництва, адмiнвитрати чи збут шляхом нарахування 100 вiдсоткiв зносу вiд первісної вартості при введеннi в експлуатацію. МБП рахується такими, вартість яких не перевищує 500 грн. та термін експлуатації менше року. При предачi в експлуатацію нараховується 100 вiдсоткiв знос, виключається зi складу активів i ведеться оперативний кiлькiсний облік по матерiально-вiдповiдальним особам до повного зносу. Установлений порядок визначення виручки вiд реалiзацiї. Згідно якому реалізованою вважається відвантажена продукція. На яку виписанi товарно-транспортнi накладні. До витрат майбутніх перiодiв вiдносяться попередня оплата за підписку на перiодичнi видання та iншi витрати, які відносяться до наступного облікового періоду. Загальновиробничі витрати розподіляються пропорційно прямим витратам на оплату праці. Витрати, пов’язанi з операційною дiяльнiстю, але не входять в собiвартiсть продукції списуються на фiнансовi результати підприємства i відображаються i інших операційних витратах. Адмiнiстративнi витрати та витрати на збут списуються на фiнансовi результати щомісячно. При відпуску запасів на виробництво, оцінку їх вартості проводить підприємство по методу ФIФО, при продажу по первiснiй вартості з урахуванням складських витрат. Знос основних засобів нараховується прямолiнiйним способом.
       Основним  видом готової продукції, що виробляє ВАТ «Криворiзький хлiбокомбiнат № 1» є хліб, хлiбобулочнi та кондитерські вироби. Підприємство випускає: 24 видів хліба, булочних та кондитерських виробiв 32 найменування та 87 найменувань кондитерських виробiв. Вироблену продукцiю ВАТ «Криворiзький хлiбокомбiнат № 1» реалiзує у м. Кривий рiг, Криворiзькому, Софiєвському, Апостолівському, Інгулецькому районах Днiпропетровської областi, Долинському районi Кiровоградської областi. Казанiвському районі Миколаївьскої області, Високопольському та Великоолександрiвському районах Херсонської областi. Всього укладено договорів 980 з контрагентами. Основними покупцями є приватні підприємства - ТОВ АТБ маркет та пiдприємцi - ПП Сергiєнко, ПП Готкова, ПП Атаян, ПП Сапунова. Серед споживачів продукції комбінату - бюджетні заклади охорони здоров’я та народної освіти та вiйськовi склади.
       За  допомогою додатків Б, Б1, Б2, В, В1, В2 проведемо аналіз основних техніко-економічних  показників ВАТ «Криворізькій хлібокомбінат №1» (табл. 2.1).
       Таблиця 2.1
Аналіз  основних техніко-економічних показників
ВАТ «Криворізький  хлібокомбінат №1» за 2004-2006 рр.
№ з/п Найменування  показників 2004 р. 2005 р. 2006 р. Відхилення (+;-)
2005 від 2004 2006 від  2005
Сума, тис. грн. темп росту % Сума, тис. грн. темп росту %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Середньооблікова  чисельність працюючих, оcіб 555 564 309 9,0 101,6 -255,0 54,8
2 Фонд оплати праці, тис.грн. 4677,8 5887,7 4164,2 1209,9 125,9 -1723,5 70,7
3 Середньомісячна зарплата одного працюючого (грн) 702,4 869,9 1123,0 167,6 123,9 253,1 129,1
4 Продуктивність  праці, тис.грн./чол. 86,6 77,0 115,5 -9,6 88,9 38,5 150,1
5 Дохід від реалізації товарів (робіт, послуг), тис.грн. 48066,7 43408,7 35687,7 -4658,0 90,3 -7721,0 82,2
6 Собівартість реалізованої продукції, тис.грн. 33631,9 29066,6 21764,5 -4565,3 86,4 -7302,1 74,9
7 Чистий прибуток, тис.грн. 14,6 285,2 1050,1 270,6 у 20 разів 764,9 у 4 рази
8 Власний капітал 861,8 861,8 7453,9 0,0 100,0 6592,1 у 9 разів
9 Залучений капітал 11583,5 12597,6 1003,3 1014,1 108,8 -11594,3 7,96
10 Середньорічна вартість основних фондів 3509,0 3763,1 5826,5 254,2 107,2 2063,4 154,8
        Продовження таблиці 2.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Середньорічна вартість оборотних коштів 5595,2 10529,6 8318,3 4934,5 188,2 -2211,3 79,0
12 Фондовіддача 13,70 11,54 6,13 -2,16 84,2 -5,41 53,1
13 Фондомісткість 0,07 0,09 0,16 0,01 118,8 0,08 188,3
14 Рентабельність  підприємства 0,002 0,02 0,07 0,02 у 10 разів 0,05 у 3,5 рази
 
       За  даними табл. 2.1 середньооблікова чисельність працівників ВАТ «Криворізький хлібокомбінат №1» у 2005 році збільшилася на 9 осіб, за рахунок чого збільшився фонд оплати праці на 1209,9 тис. грн. (або на 25,9%). У 2006 році середньооблікова кількість працівників комбінату на 255 осіб зменшилася, відповідно зменшився і фонд оплати праці на 1723,5 тис. грн. Не зважаючи на суттєве вивільнення працівників комбінату (майже навпіл) середня заробітна плата одного працівника у 2006 році збільшилася на 253,1 грн. (або на 54,8%).
       Продуктивність  праці у 2005 році зменшилася на 11% або на 9,6 тис.грн./чол., що викликане збільшенням штату працівників. У 2006 році ситуація кардинально змінилася, продуктивність праці збільшилася на 38,5 тис.грн./чол. (темп росту 150,1%), тобто тепер на одного робітника припадає 38,5 тис.грн. виробленої продукції.
       Дохід від реалізації у 2005 році зменшився  на 4658,0 тис. грн., що на 10% менше ніж у попередньому 2004 році. У 2006 році дохід від реалізації зменшився на 7721,0 тис. грн., що на 17,8% менше ніж у попередньому 2005 році. Зниження доходу від реалізації у 2006 році викликане великим вивільненням робітників ВАТ «Криворізький хлібокомбінат №1».
       Собівартість  продукції відповідно теж впродовж 2004-2006 рр. зменшувалася, а саме: у 2005 році на 4565,3 тис. грн., а у 2006 році на 7302,1 тис. грн. Зменшення собівартості виготовленої продукції – це наслідок зменшення обсягів виробництва, які пояснюються різними причинами, наприклад, подорожчанням сировини, зменшенням попиту на продукцію, а також зменшенням робітників комбінату.
       Не дивлячись на зменшення доходу від реалізації впродовж 2004-2006 рр, чистий прибуток комбінату, навпаки збільшувався у цей же період, причому у 2005 році у 20 разів (на 270,6 тис. грн.), а у 2006 році у 4 рази (на 764,9 тис. грн.). Зростання чистого прибутку при зменшенні обсягів реалізації свідчить про зменшення собівартості продукції за рахунок скорочення витрат, які формують собівартість.
       Власний капітал у 2006 році збільшився на 6592,1 тис. грн. (або у 9 разів), що пояснюється  зміною власників комбінату, додатковими внесками у статутний фонд ВАТ «Криворізький хлібокомбінат №1», а також зростанням чистого прибутку та списанням невідшкодованих збитків.
       Залучений капітал у 2005 році збільшився на 1014,1 тис. грн., а у 2006 році, навпаки, зменшився  на 11594,3, що свідчить про те що у цьому ж році комбінат розрахувався за своїми застарілими зобов’язаннями, залишивши поточні зобов’язання.
       Взагалі зростання власного капіталу і зменшення  залученого свідчать про зменшення  залежності комбінату від зовнішніх  джерел фінансування.
       Середньорічна вартість основних фондів збільшувалася, що є свідоцтвом поповнення основних фондів комбінату новим обладнанням  та іншими основними засобами.
       Середньорічна вартість оборотних фондів у 2006 році зменшилася, що є слідством зменшення великої суми дебіторської заборгованості. Позитивним моментом є збільшення суми грошових коштів, бо це дає змогу комбінату володіти найліквіднішиими активами та покращують фінансовий стан комбінату.
       Фондовіддача  і фондомісткість – показники, що характеризують ефективність використання основних фондів підприємства. Зменшення фондовіддачі та зростання фондомісткості ВАТ «Криворізький хлібокомбінат №1» свідчить про неефективне використання основних фондів.
       Рентабельність  підприємства у 2005 році зросла у 10 разів, а у 2006 році ще у 3,5 рази. Зростання  рентабельності підприємства свідчить про зростання прибутковості  комбінату, а отже і про зростання  ефективності його діяльності. 
 

   Аналіз  динаміки фінансових результатів ВАТ «Криворізький хлібокомбінат №1»
 
       На  підставі методики аналізу фінансових результатів, викладеної у розділі 1.3 та за допомогою додатків В, В1, В2 проведемо аналіз динаміки і складу фінансових результатів ВАТ «Криворізький хлібокомбінат №1» (табл. 2.2).
       Таблиця 2.2
Аналіз  динаміки і складу фінансових результатів
ВАТ «Криворізький  хлібокомбінат №1» за 2004-2006 рр. 

Показник 2004р. 2005р. 2006р. Відхилення 2005/2004 Відхилення 2006/2005
сума, тис.грн % сума, тис.грн %
1 2 3 4 5 6 7 8
Дохід від реалізації продукції (товарів, послуг) 48066,7 43408,7 35687,7 -4658 90,3 -7721 82,2
Податок на додану вартість 8011,1 7234,8 5947,9 -776,3 90,3 -1286,9 82,2
Чистий  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 40049,6 36168,1 29739,8 -3881,5 90,3 -6428,3 82,2
        Продовження табл. 2.2
1 2 3 4 5 6 7 8
Собівартість  реалізованої продукції  33631,9 29066,6 21764,5 -4565,3 86,4 -7302,1 74,9
Валовий прибуток (збиток) 6687,7 7101,5 7975,3 413,8 106,2 873,8 112,3
Інші  операційні доходи 11256,6 11498,6 77,7 242 102,2 -11420,9 0,7
Адміністративні витрати 1884,9 1493,9 1550 -391 79,3 56,1 103,8
Витрати на збут 4652,3 6172,8 3332,9 1520,5 132,7 -2839,9 54
Інші  операційні витрати 11188,9 10400,1 14191,4 -788,8 93 3791,3 136,5
Прибуток (збиток) від операційної діяльності 218,2 533,3 1678,7 315,1 у 2 рази 1145,4 у 3 рази
Інші  доходи 5,2 206 291,6 200,8 майже у 37 разів 85,6 141,6
Фінансові витрати 126 242,6 0 116,6 192,5 -242,6 0,00
Інші  витрати 1,8 8,7 137,8 6,9 у 4 рази 129,1 майже у 16 разів
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 95,6 488 1832,5 392,4 у 5 разів 1344,5 майже у 4 рази
Чистий  прибуток (збиток) 14,6 285,2 1050,1 270,6 майже у  20 разів 764,9 майже у 4 рази
 
      Аналіз  даних таблиці 2.2 показав, що у 2005 році дохід від реалізації продукції, ПДВ та чистий дохід від реалізації зменшилися на 9,7 % (100% - 90,3%), тобто у 2005 році відбулося падіння обсягів виробництва продукції. Одночасно з цим зменшилася і собівартість виготовленої продукції на 4565,3 тис. грн. (або на 15,6%). Причому не дивлячись на зменшення попередніх показників валовий прибуток збільшився у 2005 році на 413,8 тис. грн. зростання  валового прибутку при зменшенні доходу від реалізації продукції відбулося за рахунок зменшення собівартості та за користування механізмом пільгового оподаткування.
      Інші  операційні доходи у 2005 році збільшилися  на 242 тис. грн.. (або на 2,2%. Прибуток від  операційної діяльності збільшився у 2 рази. Інші доходи збільшилися на 37%. Прибуток від звичайної діяльності збільшився у 5 разів, а сума чистого прибутку збільшилася у 20 разів.
      Що  стосується витрат, то у 2005 році адміністративні  витрати та інші операційні витрати  зменшилися на 391 і 788,8 тис. грн. відповідно. Витрати на збут збільшилися на 1520,5 тис. грн. Фінансові витрати збільшилися на 116,6 тис. грн. (або на 92,5%). Інші витрати збільшилися у 4 рази.
      У 2006 році дохід від реалізації продукції, ПДВ та чистий дохід від реалізації знову мали тенденцію до зниження (на 17,8%). Собівартість зменшилася на 7302,1 тис. грн. (або на 25,1%). При цьому валовий прибуток збільшився на 873,8 тис. грн. (або на 12,3%). Тобто хлібокомбінат №1 продовжує користуватися пільгами по оподаткуванню.
      Інші  операційні доходи зменшилися на 99,3% (100% - 0,7%) або на 11420,9 тис. грн., що означає що відбулося зменшення обсягів операційної оренди, реалізації оборотних активів, списання кредиторської заборгованості і т.ін.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.