Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Економчн закони та їх використання в прогнозуванн та плануванн

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 11.09.2012. Сдан: 2012. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):




МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ
 
 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни
«Прогнозування та макроекономічне планування»
(7 варіант)
 
 
 
 
 
 
Виконала: ст.гр. ЕПП-10-2з
Красильникова М.В.
Перевірив:
Белозерцев Р.В.
 
 
 
 
Алчевськ- 2011
Зміст:
  Вступ
3
1.
Теоретична  частина
4
2.
Практична частина
8
3.
Висновки
12
4.
Перелік посилань
13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вступ
Прогноз — це пошук реалістичного й економічно виправданого рішення. Прогнозування виявляє процеси, які слід ураховувати в майбутньому періоді, і дозволяє обґрунтувати заходи щодо активного впливу на них.
Необхідність  прогнозування спричиняється тим, що майбутнє невизначене й ефект  багатьох рішень, які приймаються  зараз, протягом певного часу не відчувається. Тому точне передбачення майбутнього підвищує ефективність процесу прийняття рішень.
Можна навести  такий загальновідомий приклад. У більшості країн складаються  та публікуються засобами масової інформації прогнози погоди, до яких виявляють інтерес працівники сільського господарства, мандрівники та широкі верстви населення. Якби погода була щодня однаковою, то такі прогнози не складалися б. Саме мінливість погоди робить її прогнози потрібними.
Макроекономічні прогнози потрібні уряду, суб'єктам промислової та фінансової діяльності. Річний бюджет потребує оцінки майбутніх доходів (включаючи прибутковий податок, податок на додану вартість, податок по обороту, акцизний збір та ін.) і майбутніх витрат (включаючи допомогу по безробіттю, державні пенсії, які підлягають індексуванню, витрати центральних і місцевих органів влади та ін.). Очевидно, що для планування бюджету серед інших даних необхідно мати оцінки майбутніх обсягів національного доходу, рівня безробіття, відсоткової ставки та цін. Також важливі дані про імпорт і експорт, що безпосередньо впливають на національний доход і разом з грошовою та фінансовою політикою визначають рівень курсу національної валюти.
Оскільки уряд має формувати економічну політику та несе відповідальність за забезпечення держави відповідною інфраструктурою, йому потрібні прогнози.
 
 
 
 
 
Теоретична частина
1. Економічні закони та їх використання в прогнозуванні та плануванні
 
Прогнозування та макроекономічне  планування враховує та використовує економічні закони розвитку економіки на макрорівні, оскільки в найзагальнішому вигляді економічний закон — це відбиття зв'язків між економічними процесами та явищами, тобто дія даних факторів є об'єктивною необхідністю. До економічних законів, які використовуються в прогнозуванні та плануванні, слід віднести закон планомірної організації та розвитку суспільного виробництва, закон пропорційного розвитку економіки, закон вартості, закон попиту, закон пропозиції, закон неухильного зростання продуктивності суспільної праці, закон економії часу, закон грошового обігу, закон накопичення, закон співвідношення індивідуальної та суспільної вартості, закон зростання потреб та ін., урахування яких сприяє досягненню економічної та соціальної ефективності.
Визначальна роль у системі економічних законів належить закону планомірної організації та розвитку суспільного виробництва для розвитку соціально орієнтованої економіки та повного задоволення потреб суспільства та його членів. Це один з основних економічних законів. Матеріальна основа його дії — виробничий апарат економіки. Цей закон тісно пов'язаний з іншими економічними законами.
У будь-якому суспільному  виробництві існують певні пропорції, без яких неможливий процес відтворення. Суспільний характер виробництва визначає не тільки можливість, а й необхідність розвитку у вигляді планомірних пропорцій. Ця необхідність відображається в законі пропорційного розвитку виробництва. Головна риса цього закону полягає в тому, що основні найбільш важливі економічні зв'язки економіки, які виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну, споживання матеріальних благ, не тільки повинні, а й можуть бути завчасно виявлені, передбачені в народногосподарському плані. Серед численних зв'язків і взаємозалежностей, які існують у великому й складному економічному організмі України, першорядне місце займає виявлення й дотримання необхідних пропорцій (кількісних співвідношень) у темпах розвитку різних галузей і регіонів, обсягах виробництва різних видів продукції.
Процес планування є безпосереднім  відображенням закону пропорційного розвитку економіки. Його вимоги — об'єктивна необхідність погодженого розподілу суспільної праці по галузях і сферах виробництва, дотримання стійкої відповідності структури виробництва структурі попиту.
Планомірність та пропорційність — це оптимальні співвідношення між структурними частинами економіки. Планомірна пропорційність необхідна не тільки в економіці, а й у соціальній сфері (між національним доходом і суспільними фондами споживання населення, трудовими ресурсами та кількістю робочих місць, кількістю населення та наявністю житлового фонду). Закон пропорційного розвитку економіки вимагає встановлення й дотримання оптимальних пропорцій для ефективного функціонування макроекономіки.
Закон вартості й пов'язані  з ним грошові відносини використовуються при організації господарського розрахунку, встановленні цін і тарифів, плануванні фінансів, кредитів, грошового обігу, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, заробітної плати, фондів стимулювання.
Суть закону вартості полягає  в тому, що обмін товарів здійснюється на основі їх суспільної вартості, тобто відповідно до суспільно необхідних витрат праці на їх виробництво. В умовах розвиненого грошового господарства закон вартості діє як закон цін, тобто його проявом є ціна. Його значущість виражається в тому, що він виступає як регулятор товарного виробництва (розширення або скорочення), розподільник засобів виробництва та робочої сили, регулятор виробничих відносин і розвитку продуктивних сил, фактор розшарування товаровиробників (одні збагачуються, інші розорюються), стимулятор росту продуктивності праці. Таким чином, закон вартості економічними методами анулює неефективні господарства.
Між попитом, пропозицією  та ціною існує нерозривний зв'язок, який виражається в законах попиту і пропозиції. Попит — це грошовий вияв потреби. Пропозиція — це результат виробництва, яке приймає форму товару та його поставки на ринок. Іншими словами, пропозиція — це сума ринкових цін товарів. Закон попиту фіксує залежність попиту від ціни. Чим вища ціна — тим менша купівельна спроможність. Ринковий попит зовні проявляється як сумарна величина попиту загальної маси покупців. Пропозиція залежить від зміни ціни. Чим вища ціна — тим вигідніше виробляти товар, тим більше товарів буде поступати на ринок. У зв'язку з цим очевидно, що виробляти товар вигідно за умови, якщо його ціна перевищує витрати на виробництво.
У результаті розширення товарного  виробництва ціна падає. Ціна, при  якій попит і пропозиція збігаються, називається ціною рівноваги (кількість  товарів, що поступає на ринок, дорівнює кількості куплених товарів). При більш високій ціні виникає надлишок пропозиції над попитом, посилюється конкуренція продавців, у результаті чого ціна знижується. В умовах, коли ціна нижча від ціни рівноваги й попит перевищує пропозицію, виникає конкуренція покупців, яка викликає підвищення цін. У результаті вільної конкуренції ринок і ціни прагнуть до рівноваги.
Для прогнозування попиту та пропозиції необхідно враховувати  об'єктивні та суб'єктивні фактори: рівень доходів населення, місткість ринку, наявність споріднених товарів і ціни на них, смаки, переваги, традиції та культуру народу даної країни, природно-кліматичні умови.
Закон неухильного  зростання продуктивності суспільної праці виражає залежність між витратами праці в суспільному виробництві й ефективністю цих витрат; у результаті економічного розвитку витрати суспільної праці постійно збільшують корисний ефект, створюють дедалі більшу кількість матеріальних благ за одиницю робочого часу. Цей закон реалізується в плануванні продуктивності праці, в установленні пропорцій, розподілі та використанні трудових ресурсів.
Для підвищення продуктивності праці необхідно  постійно вдосконалювати виробництво, тобто запроваджувати нові технології та устаткування, поліпшувати умови праці, підвищувати кваліфікацію працівників.
Закон накопичення  використовується в плануванні розподілу  національного доходу на доходи споживання та накопичення.
У практиці планування враховуються вимоги закону зростання потреб. Планові органи при розробці економічних прогнозів і перспективних планів повинні передбачати задоволення не тільки виявлених потреб, а й тих, які можуть виникнути в планованому або прогнозованому періоді. У міру суспільного прогресу розширюється коло потреб, змінюється їх структура. У складі матеріальних потреб змінюється співвідношення між потребами в продовольчих і непродовольчих товарах, зокрема товарах довгострокового користування.
Слід указати  на те, що визнання об'єктивних економічних законів не заперечує свободи у виборі планових рішень.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Практична частина( 7 варіант).
 
Таблиця 1. Планові  економічні показники, які характеризують кожну галузь.
Показник
Галузь 1
Запаси готової продукції на початок року
70
Куплено матеріалів у галузі 2
720
Куплено матеріалів у галузі 3
780
Куплено матеріалів у галузі 4
190
Виплачено заробітної плати працівникам
580
Отримано за продукцію продану населенню
710
Запаси готової  продукції
70
Галузь 2
Запаси готової  продукції на початок року
0
Куплено матеріалів у галузі 1
800
Куплено матеріалів у галузі 3
620
Куплено матеріалів у галузі 4
920
Виплачено заробітної плати працівникам
800
Отримано за продукцію продану населенню
950
Запаси готової  продукції на кінець року
0
Галузь 3
Запаси готової  продукції на початок року
0
Куплено матеріалів у галузі 1
900
Куплено матеріалів у галузі 2
550
Куплено матеріалів у галузі 4
600
Виплачено заробітної плати працівникам
750
Отримано за продукцію продану населенню
720
Запаси готової  продукції на кінець року
50
Галузь 4
Запаси готової  продукції на початок року
70
Куплено матеріалів у галузі 1
0
Куплено матеріалів у галузі 2
340
Куплено матеріалів у галузі 3
630
Виплачено заробітної плати працівникам
540
Отримано за продукцію продану населенню
290
Запаси готової  продукції на кінець року
70

 
Складемо макроекономічний рахунок та визначемо прибуток кожної галузі.
Таблиця 2. Визначення прибутків кожної галузі.
Д
К
Галузь 1
1.Запаси продукції  на початок року
70
1. Продано матеріалів  гал. 2
800
2.Куплено матеріалів  у гал. 2
720
2. Продано матеріалів  у гал. 3
900
3.Куплено матеріалів  у гал. 3
780
3. Продано матеріалів  у гал. 4
0
4.Куплено матеріалів  у гал. 4
190
4. Продано матеріалів
 населенню
710
5.Виплачено  заробітної плати працівникам
580
5.Запаси готової  продукції на кінець року
70
Усього витрат
2340
  2480
Прибуток галузі 1  2480 – 2340 = 140
Галузь 2
 
1.Запаси продукції  на початок року
0
1. Продано матеріалів гал. 1
720
2.Куплено матеріалів  у гал. 1
800
2. Продано матеріалів  у гал. 3
550
3.Куплено матеріалів  у гал. 3
620
3. Продано матеріалів  у гал. 4
340
4.Куплено матеріалів  у гал. 4
920
4. Продано матеріалів
 населенню
950
5.Виплачено  заробітної плати працівникам
800
5.Запаси готової  продукції на кінець року
0
Усього витрат
3140
  2560
Прибуток галузі 2: 2560 - 3140 = - 580
Галузь 3
1.Запаси продукції  на початок року
0
1. Продано матеріалів  гал. 1
780
2.Куплено матеріалів  у гал. 1
900
2. Продано матеріалів у гал. 2
620
3.Куплено матеріалів  у гал. 2
550
3. Продано матеріалів  у гал. 4
630
4.Куплено матеріалів  у гал. 4
600
4. Продано матеріалів
 населенню
720
5.Виплачено  заробітної плати працівникам
750
5.Запаси готової  продукції на кінець року
50
Усього витрат
2800
  2800
Прибуток галузі 3: 2800 – 2800 = 0
Галузь 4
1.Запаси продукції  на початок року
70
1. Продано матеріалів  гал. 1
190
2.Куплено матеріалів  у гал. 1
0
2. Продано матеріалів  у гал. 2
920
3.Куплено матеріалів  у гал. 2
340
3. Продано матеріалів у гал. 3
600
4.Куплено матеріалів  у гал. 3
630
4. Продано матеріалів
 населенню
290
5.Виплачено  заробітної плати працівникам
540
5.Запаси готової  продукції на кінець року
70
Усього витрат
1580
  2070
Прибуток галузі 4: 2070 – 1580 = 490

 
Складемо міжгалузевий баланс.
Таблиця 3. Міжгалузевий баланс .
Проміжне споживання
Кінцеве використання
  1
2
3
4
?
Населення
Накопичення
?
 
1
Х
800
900
0
1700
710
0
710
 
2
720
Х
550
340
1610
950
0
950
 
3
780
620
Х
630
2030
720
0
720
 
4
190
920
600
Х
1710
180
0
180
 
?
1690
2340
2050
970
7050
2560
0
2560
9610
ЗП
580
800
750
540
2670
 
ПО
140
-580
0
490
50
?
720
220
750
1030
2720
?
2410
2560
2800
2000
9770

 
 
 
  Заробітна плата найбільша у другої галузі.
  Прибуток найбільший у четвертої галузі.
  Випущено промислових товарів більше ніж продано населенню.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Висновок
Прогнозування та макроекономічне планування враховує та використовує економічні закони розвитку економіки на макрорівні, оскільки в найзагальнішому вигляді економічний закон — це відбиття зв'язків між економічними процесами та явищами, тобто дія даних факторів є об'єктивною необхідністю. До економічних законів, які використовуються в прогнозуванні та плануванні, слід віднести закон планомірної організації та розвитку суспільного виробництва, закон пропорційного розвитку економіки, закон вартості, закон попиту, закон пропозиції, закон неухильного зростання продуктивності суспільної праці, закон економії часу, закон грошового обігу, закон накопичення, закон співвідношення індивідуальної та суспільної вартості, закон зростання потреб та ін., урахування яких сприяє досягненню економічної та соціальної ефективності.
Визначальна роль у системі економічних законів  належить закону планомірної організації  та розвитку суспільного виробництва для розвитку соціально орієнтованої економіки та повного задоволення потреб суспільства та його членів. Це один з основних економічних законів. Матеріальна основа його дії — виробничий апарат економіки. Цей закон тісно пов'язаний з іншими економічними законами.
У будь-якому  суспільному виробництві існують  певні пропорції, без яких неможливий процес відтворення. Суспільний характер виробництва визначає не тільки можливість, а й необхідність розвитку у вигляді  планомірних пропорцій. Ця необхідність відображається в законі пропорційного розвитку виробництва. Головна риса цього закону полягає в тому, що основні найбільш важливі економічні зв'язки економіки, які виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну, споживання матеріальних благ, не тільки повинні, а й можуть бути завчасно виявлені, передбачені в народногосподарському плані. Серед численних зв'язків і взаємозалежностей, які існують у великому й складному економічному організмі України, першорядне місце займає виявлення й дотримання необхідних пропорцій (кількісних співвідношень) у темпах розвитку різних галузей і регіонів
 

4.Перелік посилань.
  Мінченко М.В., Чижов Л.М. та ін. Планування прогнозування соціально-економічного  розвитку регіонів:Підручник. – Суми: DNL «Університетська книга», 2004. – 442с.
  Науменко В.П. Панасюк Б.А. Впровадження методів прогнозування  і планування в умовах ринкової економіки. – К.:глобус, 1995. – 193с.
  Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 170с.


и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.