На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Характеристика розвитку сучасного свтового ринку послуг зовншньої торгвл послугами України. Динамка чистого експорту послуг регонв. Особливост функцонування сектору послуг в Україн псля її вступу в СОТ та лбералзаця українського ринку.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 07.09.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


1
1

Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах
Важливою ознакою світового економічного розвитку на початку ХХІ ст. є зростання питомої ваги послуг у структурі суспільного виробництва, формування сервісного господарства, суть якого полягає в забезпеченні як індивідуальних потреб особистості, так і в розширенні трансакцій, пов'язаних зі створенням загальних соціально-економічних умов праці та життєдіяльності. Структурні зрушення в економіці проявляються у світогосподарських процесах сучасності. Ринок послуг є одним із найбільш динамічно зростаючих секторів світового ринку. Послуги охоплюють приблизно 2/3 економічної діяльності в світовому господарстві. Більше половини робочої сили світу зайнято в компаніях, що надають послуги. Внесок сектора послуг у ВВП становить у багатьох країнах від 50% до 70%.
В останні роки розширення сектора послуг у світовому господарстві пояснюється, з одного боку, дематеріалізацією виробництва, інтелектуалізацією праці, інформатизацією суспільних відносин. З іншого боку, відбуваються зрушення в попиті, який характеризується високою еластичністю по доходу [1, 97-98]. Ця тенденція розвивається внаслідок тривалого економічного піднесення в розвинених країнах та інших регіонах світу в останні 15-20 років, підвищення ступеня ділової активності, зростання доходності фірм, а отже, й платоспроможності населення. Вища платоспроможність населення збільшила схильність до споживання освітніх, туристичних, медичних, соціальних та інших послуг.
Варто також зазначити, що при виробництві багатьох капітало- та наукомістких товарів зростає вміст послуг, які надаються спеціалізованими компаніями (дизайн, інжиніринг, проектування, маркетингові, консалтингові, страхові, фінансові послуги тощо.)
Сучасна технологічна революція охоплює всі сегменти світового господарства і справляє визначальний вплив на зростання обсягів виробництва, формування нових послуг, розширення сфер їх застосування. Перехід до якісно нової епохи - ноосферно-космічної цивілізації - веде до глибоких трансформацій, і, відповідно, до радикальних структурних змін як у національній, так і в світовій економіках. Відбувається формування “нової економіки”, яка базується, насамперед, на знанні, нових технологіях, застосуванні інформаційно-комп'ютерних систем. Ця економіка розширює, вдосконалює та диверсифікує сектор послуг.
Процес економічної глобалізації стає однією з передумов динамізації та диверсифікації міжнародного ринку послуг. При цьому сприятливі умови виробництва, краща забезпеченість технологічним, у т. ч. людським капіталом, розгалужена інфраструктура дозволяють високорозвиненим країнам утримувати домінуючі позиції в передових видах діяльності третинного сектора і ставати основними учасниками на міжнародному ринку послуг.
Однак значна і постійно зростаюча роль послуг у світовому виробництві не відображається еквівалентними обсягами в системі міжнародної торгівлі. Частка світової торгівлі послугами в 2003 р. становила 19,5% загальної світової торгівлі. За винятком морських перевезень і певних сегментів міжнародних фінансів, послуги історично розглядались здебільшого як такі, що мають неторговий характер (non-tradability of services). Неторговість багатьох видів і значних обсягів послуг пояснюється технічними перепонами, іншакше кажучи, неможливістю відмежування матеріального виробництва від надання та споживання послуг на відстані. Нові інформаційні та комунікаційні технології швидко змінюють цю ситуацію в багатьох секторах; прикладами може служити поява послуг телемедицини і телеосвіти [1, 98-99].
Крім цього, існуючі обмеження в обміні послугами зумовлені протекціоністськими інструментами державної економічної політики країн. Такі важливі ринки, як залізничний транспорт, телекомунікації, медичне страхування захоплені традиційно монополістами і є об'єктом жорсткого регулювання в інтересах держави. Однак зміни умов забезпечення ефективності послуг, що обумовлені розвитком технологій, примушують уряди багатьох країн вже сьогодні здійснювати лібералізацію сфери послуг з одночасною її інтернаціоналізацією, тобто знаходити ланцюг між внутрішнім дерегулюванням ринків послуг і вдосконаленням входження на них іноземних учасників. Передбачається, що формування глобального конкурентного середовища у сфері послуг, об'єднання міжнародних ринків послуг у глобальну мережу (global services network) [2] здатне поліпшити передумови для подальшого зростання обсягів світової торгівлі послугами. Механізм трансферту глобальних вигод у локальні суспільства шляхом забезпечення країн, що розвиваються, доступом до сучасних інфраструктурних послуг дасть змогу збільшити обсяги міжнародної торгівлі товарами та послугами і тим самим сприяти зменшенню бідності в світі.
Упродовж останнього десятиліття світові експорт та імпорт комерційних послуг зросли майже вдвічі і в 2004 р. становили відповідно 1,8 та 1, 78 трлн. дол. США [3, 179-184].
Що стосується географічного розподілу, то домінуючу позицію - більше половини світового експорту комерційних послуг займають країни Західної Європи ( Європейський Союз-25 - 48,4%) (табл. 1 та 2). За останнє десятиліття обсяги експорту в Західній Європі зросли в 1,98 разу, в ЄС-15 - майже в 2 рази, ЄС-25 - в 2,02 разу. Це свідчить про відносно швидше зростання обсягів експорту в 10 країнах - нових членах цього інтеграційного об'єднання, ніж в ЄС-15.
Висока частка експорту послуг ЄС в світовому господарстві є важливим індикатором для України, що заявила про свій європейський вибір. Економічний інтерес нашої країни полягає в тому, щоб якомога ефективніше вписатись з її послугами в єдиний європейський ринок та інші ринки світу. Частка експорту послуг Північної Америки становить 18,3%, обсяги експорту за 1993-2003 рр. зросли в 1,76 разу. Незначне зменшення частки експорту відбувалося впродовж 2001-2003 рр. в Латинській Америці. В Колумбії та Венесуелі скорочуються обсяги експорту, в Мексиці проявляється тенденція до стагнації. Стабільна частка експорту послуг зберігається в Африці. При зростанні обсягів експорту послуг в Азії в 1,88 разу за попередні 10 років нині відбувається зменшення частки експорту послуг цього регіону в світовому експорті послуг: з 20,5% у 2000 р. до 20,3% у 2001 р. і 19,6% у 2003 р. Зазначимо, що в світі ще залишаються значні регіональні відмінності в торгівлі послугами. Якщо частка експорту послуг в Азії зросла з 10% у 1980 р. до 19,6% у 2003 р., то відносні позиції країн, що розвиваються Латинської Америки та Африки, характеризуються стагнацією. Питома вага цих регіонів у світовому експорті послуг упродовж останніх 20 років залишалися в межах 3-4% та 2-3% відповідно.
Тенденції розвитку імпорту комерційних послуг практично співпадають з аналогічними процесами, що пов'язані з їхнім експортом. Тоді, коли частка Західної Європи, зокрема ЄС, у світовому імпорті послуг з 2000 по 2003 рр. збільшувалася, спостерігалось її скорочення в Північній і Латинській Америці та Азії.
Проаналізуємо динаміку чистого експорту послуг регіонів. В Західній Європі та в ЄС зокрема додатній чистий експорт постійно зростає. В Північній Америці відбувається стагнація приросту додатного чистого експорту. В Латинській Америці та Азії скорочується від'ємний чистий експорт, що свідчить, з одного боку, про нарощування експортних можливостей ринків послуг цих регіонів, а з іншого - про відносно високий рівень протекціонізму і локальність ринків багатьох азійських країн. В Африці від'ємний чистий експорт змінюється у бік зростання, проте ця тенденція не є стійкою. Чітку зміну напрямку чистого експорту можна простежити в Центральній та Східній Європі, де від 2000 р. відбувається зростання від'ємного чистого експорту послуг, що пояснюється різними факторами, зокрема усвідомленням країнами необхідності пожвавлення структурних змін, подальшою лібералізацією ринків товарів і послуг, зростанням економічної активності, відкриттям нових ринків та експансією високорозвинених країн на виникаючі ресурсні ринки, зменшенням внаслідок вирівнювання факторних і товарних цін порівняльних переваг у країнах Східної Європи та ін. Найбільше зростання від'ємного чистого експорту послуг спостерігається в таких країнах цього регіону, як Росія, Казахстан, Азербайджан та Вірменія.
Таблиця 1

Світовий експорт комерційних послуг окремих регіонах (1993-2003 рр.)

Регіони
Обсяг (млрд. $ США)
Частка (%)
1993
1995
2000
2001
2002
2003
1993
1995
2000
2001
2002
2003
Світ загалом
940,6
1187,4
1479,4
1486,1
1586,4
1796,5
100
100
100
100
100
100

Північна

Америка
187,6
223,9
317,7
306,7
314,7
329,6
19,9
18,9
21,5
20,6
19,8
18,3

Латинська

Америка
36,6
44,1
60,2
58,4
56,8
60,6
3,9
3,7
4,1
3,9
3,6
3,4

Західна

Європа
462,7
568,5
686,4
706,0
771,3
916,3
49,2
47,9
46,4
47,5
48,6
51,0
ЄС-15
412,0
506,5
609,3
633,2
694,6
822,8
43,8
42,7
41,2
42,6
43,8
45,8
ЄС-25
431,0
539,0
644,3
669,9
734,1
868,8
45,8
45,4
43,6
45,1
46,3
48,4

Центральна та

Східна Європа
….
….
50,2
54,2
59,8
69,2
….
….
3,4
3,6
3,8
3,9
Африка
21,9
25,7
30,5
30,6
31,9
38,7
2,3
2,2
2,1
2,1
2,0
2,2
Близький Схід
….
…..
30,6
28,4
27,6
30,3


2,1
1,9
1,7
1,7
Азія
187,4
261,6
303,8
301,8
324,2
351,6
19,9
22,0
20,5
20,3
20,4
19,6

Джерело: International Trade Statistics 2004, WTO [3, 179-184].

Таблиця 2

Світовий імпорт комерційних послуг в окремих регіонах (1993-2003)

Регіони
Обсяг (млрд. $ США)
Частка (%)
1993
1995
2000
2001
2002
2003
1993
1995
2000
2001
2002
2003
Світ загалом
958,3
1201,2
1471,8
1491,1
1570,8
1782,4
100
100
100
100
100
100

Північна

Америка
141,6
162,1
252,6
249,5
255,8
278,6
14,8
13,5
17,2
16,7
16,3
15,6

Латинська

Америка
48,0
54,1
71,0
71,1
65,0
67,8
5,0
4,5
4,8
4,8
4,1
3,8

Західна

Європа
432,5
539,1
643,0
666,1
720,4
851,8
45,1
44,9
43,7
44,7
45,9
47,8
ЄС-15
401,6
500,8
597,7
621,2
671,6
794,3
41,9
41,7
40,6
41,7
42,8
44,6
ЄС-25
416,0
522,3
624,1
649,1
703,8
833,0
43,4
43,5
42,4
43,5
44,8
46,7

Центральна та

Східна Європа
….
….
50,7
58,2
66,5
78,0
….
….
3,4
3,9
4,2
4,4
Африка
30,5
34,5
38,6
39,4
41,5
48,1
3,2
2,9
2,6
2,6
2,6
2,7
Близький Схід
….
….
46,3
45,5
45,9
56,4
….
….
3,1
3,1
2,9
3,2
Азія
233,8
330,8
369,5
361,4
375,8
401,7
24,4
27,5
25,1
24,2
23,9
22,5

Джерело: International Trade Statistics 2004, WTO [3, 179-184].

Таблиця 3

Країни-лідери в міжнародній торгівлі послугами (2003 р.)

Ранг
Країна-експортер

Обсяг,

млрд. $
частка
ранг
Країна-імпортер

обсяг,

млрд. $
частка
1
США
278,7
16,0
1
США
228,5
12,8
2
Великобританія
143,4
8,0
2
Німеччина
170,8
9,6
3
Німеччина
115,6
6,4
3
Великобританія
118,3
6,6
4
Франція
98,9
5,5
4
Японія
110,3
6,2
5
Іспанія
76,3
4,2
5
Франція
83,7
4,7
6
Італія
72,7
4,0
6
Італія
74,0
4,2
7
Японія
70,6
3,9
7
Нідерланди
64,9
3,6
8
Нідерланди
63,0
3,5
8
Китай
54,9
3,1
9
Китай
46,4
2,6
9
Ірландія
50,2
2,8
10
Гонконг
44,6
2,5
10
Канада
50,0
2,8
11
Австрія
43,0
2,4
11
Іспанія
45,6
2,6
27
Росія
15,9
0,9
18
Росія
26,5
1,5
31
Польща
12,3
0,7
34
Польща
11,2
0,6
37
Угорщина
7,9
0,4
36
Угорщина
8,0
0,5
47
Україна
5,0
0,4
52
Україна
3,2
0,2

Джерело: International Trade Statistics 2004, WTO.

Щодо структури світового ринку комерційних послуг, то найдинамічніше розвивається світова торгівля послуг у групі “інші комерційні послуги”, зокрема телекомунікаційні, інформаційні, інжинірингові, фінансові, страхові (табл. 4) [4].

Транспортні послуги поступово втрачають свою важливість у структурі експорту послуг у зв'язку зі зменшенням поставок на світовий ринок товарів, які потребують транспортних перевезень: сировинних матеріалів, великих вантажів та ін. Щороку зростає роль туристичних послуг. Однак, незважаючи на абсолютне збільшення обсягів туристичних послуг в світовому експорті послуг, відбувається відносне падіння їхньої питомої ваги в загальному обсязі світового експорту послуг.

Якщо в 90-і рр. ХХ ст. високорозвинені західні країни були найбільшими експортерами фінансових, страхових, інформаційних, комп'ютерних послуг, то сьогодні багато новоіндустріальних країн, а також деякі країни, що розвиваються, вступають у конкурентну боротьбу на цих ринках і стають потужними експортерами вищезазначених послуг (табл. 6 і 7).

Таблиця 4

Структура світового експорту послуг (1996-2003 рр.)

Роки
Комерційні послуги
Транспортні послуги
Туристичні послуги
Інші комерційні послуги
Обсяг,млрд.$
Щоріч-не зроста-ння, % (1996= 100)
Частка в загальному обсязі комерцій-них послуг, %
Обсяг,млрд.$
Щоріч-не зроста-ння, % (1996= 100)
Частка в загально-му обсязі комер-ційних послуг, %
Обсяг,млрд.$
Щоріч-не зроста-ння, % (1996= 100)
Частка в загально-му обсязі комер-ційних послуг, %
1996
309,4
24,3
430,3
33,8
534,9
42,0
1997
316,8
2,4
23,9
432,4
0,48
32,6
576,5
7,8
43,5
1998
313,1
-1,2
23,3
435,0
0,61
32,4
596,0
3,4
44,3
1999
324,7
3,7
23,3
451,7
3,84
32,4
616,0
3,4
44,2
2000
347,0
6,9
23,5
470,6
4,19
31,8
661,7
7,4
44,7
2001
342,0
-1,5
23,0
460,0
-2,26
31,0
684,1
3,4
46,0
2002
358,9
4,9
22,6
478,4
3,99
30,2
749,2
9,5
47,2
2003
406,4
13,2
22,6
527,3
10,23
29,4
862,8
15,2
48,0

Джерело: International Trade Statistics 2004, WTO.

Таблиця 5

Питома вага видів комерційних послуг у загальній торгівлі комерційними послугами регіонів у 2003 р. ( %)

Регіони
Комерційні послуги
Транспортні послуги
Туристичні послуги
Інші комерційні послуги
Експорт
Імпорт
Експорт
Імпорт
Експорт
Імпорт
Північна Америка
16,7
27,2
28,7
26,2
54,6
46,6
Латинська Америка
19,9
29,0
54,6
26,8
25,5
44,1
Західна Європа
21,3
22,3
28,6
29,7
50,1
48,1
ЄС-15
21,0
21,7
27,5
29,4
51,5
48,9
Африка
25,3
38,5
49,3
21,3
25,4
40,1
Азія
28,6
34,1
24,3
25,1
47,1
40,8

Джерело: International Trade Statistics 2004, WTO.

В ЄС-15 можна простежити відмінності у міжнародній торговій спеціалізації при наданні комерційних послуг. Чітко вимальовується група країн, в яких за останнє десятиліття відбулося суттєве збільшення вже до цього високих часток експорту й імпорту комп'ютерних, інформаційних, телекомунікаційних, інжинірингових, маркетингових послуг у їхній загальній структурі міжнародної торгівлі послугами. До цих країн відносяться Нідерланди, Фінляндія, Швеція, Великобританія, Австрія. В останні роки лідируючі позиції в ЄС за цими показниками зайняла Ірландія. З середини 90-х рр. ХХ ст. зростають частки експорту й імпорту цих послуг у Португалії та Іспанії в межах їхньої структури міжнародної торгівлі послугами. Збільшується питома вага експорту й імпорту фінансових і страхових послуг у Бельгії та Люксембурзі, Німеччині, Ірландії тощо.

У Франції, Італії та Греції за останнє десятиліття зросла частка міжнародної торгівлі туристичними послугами при одночасному скороченні питомої ваги або при майже незмінних показниках у сфері фінансових, страхових, комп'ютерних, інформаційних послуг. У багатьох нових країнах ЄС суттєво змінились орієнтири: відбулося карколомне заміщення транспортних послуг туристичними внаслідок підвищення рівня життя населення, з одного боку, та зростання атрактивності країн для нерезидентів і збільшення доходів від іноземних інвестицій, - з іншого. Структурні зрушення, що відбуваються в країнах Центральної та Східної Європи, супроводжуються зростанням частки в їхній структурі міжнародної торгівлі фінансових, маркетингових, технічних, телекомунікаційних та інформаційних послуг.

Контроверсійні тенденції спостерігаються в країнах СНД. Коли в Казахстані та Азербайджані зростає частка імпорту технічних, інформаційних, телекомунікаційних, маркетингових послуг, що відображає певною мірою прагнення проводити структурні зрушення в економіці, зокрема промислового виробництва, то в Росії та Білорусі в основі імпорту послуг лежать туристичні послуги. Ці дві країни значно випереджають країни Європи і знаходяться в першій десятці країн, що розвиваються, та нових індустріальних країн за цим показником.

Таблиця 6

Структура експорту комерційних послуг за країнами (%).

Країни
Комерційні послуги
Транспортні послуги
Туристичні послуги
Фінансові та страхові послуги
Комп'ютерні, інформаційні, телекомунікаційні та інші комерційні послуги
експорт
1990 р.
2003 р.
1990 р.
2003 р.
1990 р.
2003 р.
1990 р.
2003 р.
Австрія*
6,4
17,5
59,0
33,0
2,9
6,5
31,7
43,1
Бельгія і Люксембург*
27,5
20,8
14,0
15,5
18,2
27,8
40,3
35,9
Німеччина*
29,2
24,9
28,3
19,9
1,0
9,3
41,5
45,9
Ірландія*
31,1
5,3
44,4
10,2

23,8
24,5
60,7
Нідерланди*
45,4
32,2
14,6
14,7
0,8
2,9
39,2
50,5
Фінляндія*
38,4
25,6
25,8
23,9
0,1
1,1
35,6
49,4
Швеція*
35,8
21,4
21,7
17,5
9,1
5,3
33,5
55,8
Великобрита-нія*
25,2
14,5
29,0
15,6
16,4
22,6
29,4
47,3
Іспанія
17,2
15,0
67,2
54,8
4,3
4,3
11,3
26,0
Португалія
15,6
19,8
70,4
59,3
0,7
2,1
13,3
18,8
Італія
21,0
14,3
33,9
44,6
5,5
2,9
39,6
38,2
Франція
21,7
22,3
27,0
37,4
14,8
3,3
36,4
37,0
Греція
4,9
44,8
39,7
44,5
0,1
1,2
55,2
9,6
Естонія
74,7
44,8< и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.