На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


доклад Аналз кредитв приватбанку

Информация:

Тип работы: доклад. Добавлен: 17.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Аналіз фінансово-економічної  діяльності буде включати в себе поглиблений  аналіз кредитних вкладень, процентної політики за кредитними операціями та загальний аналіз доходів і витрат банку, їх вплив на прибуток.
 Аналіз діяльності  комерційного банку включає:
- Оцінку стану  і результатів діяльності банку  за звітний період;
- Порівняння фінансового  стану і показників діяльності  з показниками інших банків  або з минулим періодом;
- Узагальнення результатів  аналізу та підготовку рекомендацій для прийняття управлінських рішень, спрямованих на поліпшення діяльності банку.
Інформаційною базою  для аналізу є: дані синтетичного обліку (оборотні відомості, бухгалтерські  книги), аналітичного обліку (особові  рахунки, журнали, картотеки), банківський  баланс та інші форми статистичної звітності, банківські договору.Основним інструментом аналізу є баланс банку, який складається з активної і пасивної частин. Активи включають в себе все майно, яким володіє банк, рухоме і нерухоме, у тому числі грошову готівку, цінні папери, обладнання і так далі.Кредити, видані банком, є однією з основних статей активу. Пасиви складаються з усіх зобов'язань банку: залишки на розрахункових рахунках, вклади фізичних осіб,депозити юридичних осіб та інші. [19]
 У процесі аналізу  будуть застосовуватися такі  методи як метод порівняння,угруповання  коефіцієнтів.Метод порівняння дає можливість визначити причини і рівень динамічних змін за статтями, їх вплив на ліквідність банку і прибутковість операцій. Також будуть визначені резерви підвищення прибутковості операцій банку.Метод угруповання дає можливість зрозуміти суть основних процесів, що відбуваються в банках. Метод коефіцієнтів дає можливість визначити якісну взаємозв'язок між статтями, розділами чи групами статей.Визначається питома вага статей в загальному обсязі пасиву або активу, розраховуються темпи зростання, коефіцієнти ліквідності.
 Поглиблений аналіз  кредитних операцій та цінової  політики банку буде включати  в себе наступні види аналізу:  функціональний, структурний, операційно-вартісний. 
Функціональний аналіз дозволить визначити спеціалізацію  діяльності комерційного банку, його роль в обслуговуванні ринкових сегментів, форми та перспективи діяльності на інших ринках, дати оцінку ефективності та доцільності кредитної політики.Аналіз буде здійснюватися на основі даних про структуру і динаміку кредитних вкладень в розрізі галузевих сегментів. Питомі ваги сегментів будуть характеризувати ступінь їх важливості для банку. Систему пріоритетів доповнить розгляд цінової стратегії в динаміці за галузевими сегментами.
Операційно-вартісний  аналіз поглиблює визначення прибутковості  банку і дає уявлення про рентабельність конкретних операцій. На основі аналізу визначається значимість кожного фактора на формування прибутку і розробляються на його основі заходи щодо максимізації доходу.
З метою загального аналізу динамічних і структурних зрушень в активних операціях банку зробимо порівняння статей активу за 2005-2006 роки.
 Як свідчать  наведені дані,каса і коррахунок  в НБУ дещо знизилися порівняно  з 1.01.05г. і зафіксувалися на  рівні 10% від загальної суми  активів.Коррахунки в інших банках і цінні папери в структурі активів відіграють незначну роль і становлять 0, З% і 0,4% відповідно. [19]
 Як структурного аналізу можна розглянути активи банку в розрізі 2005-2006рр. (Таблиця 2.2), який допоможе зрозуміти яка саме стаття приносить максимальний прибуток банку протягом 2-х років, а ткаже зміна в часовому просторі значущості кожної з них. 
 
 
 
 
 
 

За даними таблиці 2.2, можна зробити висновок, що основна  питома вага в активі балансу займають три статті: видані кредити, основні  засоби та капіталовкладення, інші активи. Видані кредити протягом 2005 року зросли в 2,6 рази і склали на 1.01.06г. 13604,9 тис. грн., Що забезпечило зростання питомої ваги в структурі активів з 17,6% на 1.01.05г. до 34,7% на 1.01.06г. Протягом 2006 року загальна сума кредитних вкладень зросла до 14400,7 тис. грн. або на 6%. Проте питома вага в структурі активів знизився на 8,4 пункту і склав 26,3% від загальної суми активу.У загальній сумі заборгованості за кредитами основною частиною є короткострокові кредити. Так, станом на 1.01.07г. з 26,3% активів на частку коротких доводиться 21,8%, а довгих - 4,5%.Довгострокове кредитування значної ролі не грає зважаючи на нестабільність економічної ситуації, рівня інфляції,позичкової політики Нацбанку та інших факторів.
 Найбільшими темпами  збільшувалися кошти і капіталовкладення.  Так, за 2005 рік вони зросли з 1594,3 тис. грн. до 5555,тис. грн., Темп росту склав 348%, що забезпечило збільшення частки в активах банку з 5,4% до 14,2%. Протягом 2006 року ця стаття активів продовжувала збільшуватися і склала на 1.01.07г. 20936,8 тис. грн. або 38,3% від загальної суми активів. Річний темп росту склав 377%. В результаті,якщо на 1.01.06г. частка кредитів була більше частки основних засобів в 2,4 рази, то на 1.01.07г. вже останні перевищували кредитні вкладення в 1,5 рази. [19]
Таке зростання  основних засобів та капіталовкладень банку викликане передусім витратами  на розширення мережі банку і переобладнання філій нової обчислювальною технікою, відкриттям та обладнанням агентств по обслуговуванню населення.З одного боку, це означає збільшення надійності банку і його вкладення в майбутнє. Однак, з іншого боку, відбулося збільшення недоходні активів,що призводить до зниження рентабельності банківських активів в цілому.
 Значними темпами  за аналізований період росли фонди банку. Так,на 1.01.05г.вони становили 9,4% всіх пасивів, на 1.01.06. - 16,4%, на 1.01.07 - 32,4%, або 17749,6 тис. грн. Дуже важливими статтями для розуміння діяльності банку є розрахункові та поточні рахунки, депозити, вклади. Протягом 2005р.найдешевші ресурси становили близько 38% всіх пасивів, тоді як на 1.01.07г. вони склали 20% або 10942,5 тис. грн., що означає втрату ресурсів і в абсолютній сумі - 4241,8 тис. грн. Разом з цим частка дорогих ресурсів постійно збільшується.Депозити зросли за 2006 рік у 86 разів і склали на 1.01.07г. 2, З% пасивів, тоді як на 1.01.06г. вони становили лише 0,1%. Вклади громадян зросли з 931 тис. грн. до 3617,6 тис. грн., що призвело до збільшення частки в пасивах в 2,75 рази (6,8% станом на 1.01.07г.).Все це говорить про зниження пропозиції грошей, подорожчання ресурсів і призводить, як наслідок, до зниження прибутковості банківських операцій. Цей факт підтверджується зниженням протягом 2005 року прибутку банку як в абсолютній сумі з 8173,7 тис. грн. до 3150,4 тис. грн., так і в питомій вазі.Частка прибутку на 1.01.07г. склала 5,8% всіх пасивів або в 3,6 рази менше, ніж у 2005р.
 Однозначним і  безперечним є той факт, що  на рівень доходів банку найбезпосередніший вплив робить величина активів, що приносять дохід, а саме кредитних вкладень, як головної складової.У зв'язку з цим проаналізуємо структуру короткострокових кредитних вкладень банку за 2005-2006 роки (Таблиця 2.3).
 Наведені дані  говорять про те, що ситуація  з кредитними вкладеннями в  аналізованому періоді піддавалася  змінам.За 1-е півріччя 2005 року загальний обсяг кредитів зріс у 2,8 рази і склав на 1.07.05г. 13067 тис. грн. За друге півріччя рівень вкладень знизився на 2462 тис. грн.або на 17,6%, за рахунок зниження заборгованості по сільському господарству, яке до кінця року розраховується за рахунок отриманого врожаю. Протягом 1-го півріччя 2006 року загальна заборгованість продовжує знижуватися (на 1667тис. Грн. Або 14,4%) до рівня 0748 тис. грн.За період 2-го півріччя 2006 року заборгованість кілька перевищила рівень початку року і склала 11 952 тис. грн. Річний темп росту склав 103,8%.
 Оцінюючи галузеву  структуру заборгованості, видно,  що в 2005 році кредитні вкладення  здійснювалися в основному в  сільське господарство.Частка сільського господарства становила на 1.01.05г. 55%, на 1.07.05г .- 53%, на 1.01.06г. - 32%. Однак цього не можна сказати про 2006 рік, коли питома вага заборгованості сільгоспвиробників становив на 1.01.06г. - 32%, на 1.07.06. - 38%, на 1.01.07г. - 21%.Частка промисловості АПК постійно зростала і склала на кінець 2006 року 37%.Причиною зниження ролі для агропромислового банку його основного ринкового сегмента, як показує аналіз, є високий ризик вкладень у галузь, що виражається в значному обсязі простроченої заборгованості та несплачених відсотків. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так, за наведеними в  таблиці 2.3 даними, слід зазначити, що на 1.01.05г. прострочення становила 557 тис. грн. або 11,3% від загальної заборгованості, а на 1.01.06г. - 1585 тис. грн. (13,8% заборгованості). Абсолютний зростання простроченої заборгованості склав 1028 тис. грн. або в 2,8 рази.Причому, з усієї простроченої заборгованості на частку сільського господарства припадало: на 1.01.05г. - 80%, на 1.01.06г. - 78%, на 1.01.07г. - 60%, тобто левова частка.Якщо говорити про ризик вкладення в галузь на основі питомої ваги прострочення в загальній заборгованості галузі, то й тут сільське господарство є лідером: на 1.01.05г. - 16,4%, на 1.01.06. - 31,8%, на 1.01.077г. - 12,3%.
Необхідно зазначити, що загальне зниження простроченої заборгованості та зміна її структури станом на 1.01.07г. почасти викликано тим, що банк зробив списання безнадійних боргів у збиток за рахунок сформованого резерву.
Рівень несплачених відсотків протягом року значно коливався, що визначається в основному циклічністю виробництва сільського господарства, як основного боржника. У нього найбільша питома вага несплачених відсотків по відношенню до суми заборгованості по галузі; на 1.01.05г. - 28,4%,на 1.01.06г. - 12,6%, на 1.01.07г. - 31%.
 З точки зору  привабливості галузевих сегментів,  мінімізації ризику не повернення  кредиту і несплати відсотків  банку слід було б більше приділити уваги промисловості АПК, торгівлі та інших галузей. [23]
Отже, як ми з'ясували, кредитні вкладення неоднорідні  за своїм складом. Вони можуть бути строковими, пролонгованими або простроченими. З точки зору забезпечення кредитів, можна розрізнити більш-менш забезпечені в залежності від виду забезпечення, його суми, якості.Всі вищеперелічені характеристики кредитів покладені в основу угруповання кредитів за рівнем кредитного ризику та розрахунку розміру страхового фонду.У Положенні Нацбанку України "Про порядок формування і розмірах страхового фонду комерційних банків" виділяється 5 груп кредитного ризику: стандартні, нестандартні, небезпечні, сумнівні, безнадійні.Кожній групі відповідає свій відсоток відрахувань до фонду резерву на покриття можливих втрат, відповідно 2, 5, 30, 80, 100% від суми групи кредитів.
 Як показують  дані таблиці 2.3, якість кредитного  портфеля банку значно покращився.Питома вага нестандартних кредитів знизився на 22,1%, сумнівних - на 15,3%, небезпечних - на 1,4%, безнадійних на 1,9%.Відповідно знизилися відрахування у страховий фонд за всіма групами кредитів, крім стандартних, але це слід вважати нормальним явищем, оскільки загальна заборгованість зросла.
 Розраховуючи  величину впливу факторів на  розмір страхового фонду, необхідно виділити 2 чинники:
- Рівень заборгованості;
 - Структурні зміни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вплив рівня заборгованості можна розрахувати на основі зміни стандартних кредитів. Відхилення по них склало +102 тис. грн., Тобто призвело до збільшення страхового фонду.
Вплив же другого чинника, структурних зрушень, оцінюється лише як позитивне, оскільки частка всіх ризикових кредитів значно знизилася, а отже, знизилися і відрахування у страховий фонд. Структурні зрушення знизили відрахування на 991 тис. грн., Загальний вплив факторів призвело до зниження розміру страхового фонду на 889 тис. грн.
 У процесі подальшого  аналізу представляється необхідним оцінити цінову стратегію банку в розрізі галузевих сегментів ринку. Банк проводить диференційовану цінову політику до всіх клієнтів.Висновок можна допоможе зробити таблиця 2.5 і малюнок 2.3, які відображають максимально повно і структурувати розподіл видів і кількості наданих кредитів при поділі за ринковими сигментов.19] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.2 відображає зміни заборгованості та відрахувань  у розрізі 2006-2007рр.по п'яти видах  кредитів, структуризація яких, займає провідне місце в загальній структурі  кредитування (як максимально обгрунтування  розділення поняття виду кредиту): стандартні кредити, нестандартні кредити, сумнівні кредити, небезпечні кредити та безнадійні кредити.
Однак слід зазначити, що якщо попередні коливання ставки відсотка викликані зміною облікової  ставки Національного банку України, то останнє підвищення 2006 викликано  зміною в політиці ціноутворення  банку. Цей факт докладніше буде розбиратися нижче. [37]
Аналізуючи цінову політику банку в розрізі галузевих  сегментів, необхідно відзначити, що вона не носить яскраво вираженого характеру і схильна до змін. За 1-е півріччя 2005 року середньозважена ставка за виданими кредитами в цілому по банку склала 129%.Нижче середньої ставки кредитувалося тільки сільське господарство, ставка по якому склала 113% річних, тобто нижче на 16 пунктів. Розрив з максимальною ставкою становить 44 (157-113%) пункту, що може бути показником диверсифікації по сегментах.
 З таблиці 2.5 і малюнків 2.3, 2.4 видно, що в другому півріччі 2005р. ситуація змінюється. 
 
 
 
 
 
 
 

З малюнків 2.3 і 2.4 видно, що при середній ставці за виданими кредитами 79% нижче її рівня кредитувалися три галузі: промисловість АПК (75%), сільське господарство (74%), постачання і збут (74%). Це пояснюється як зміною структури кредитування, так і системи пріоритетів.У цілому за результатами 2005 року ставка по банку склала 104%. Найбільше сприяння чинився промисловості АПК і постачальницько-збутових підприємствам (по 05%), а тільки потім йде сільське господарство зі 100% річних. Максимальна ставка склала 121% по іншим підприємствам.Розрив мінімальної та максимальної ставки склало 25 (121-05%) пунктів, тобто диверсифікація знизилася в 1,8 рази.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.