Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Предмет обєкт дослдження етнопсихологї

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 18.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Предмет і об'єкт дослідження  етнопсихології 

Зміни , що відбувалися останнім часом , змушують по-новому осмислити міжнаціональні зв'язки у всіх регіонах країни. Необхідно сьогодні визнати: протягом тривалого часу в нашій країні не помічалося наростання протиріч в одній з найскладніших областей людського буття - міжнаціональної, яке зараз відображається в економічній, політичній, культурній та інших сферах життя суспільства. Справа дійшла до відкритих міжнаціональних конфліктів, вирішення яких представляє великі труднощі.
 Національна  політика в країні може і  повинна проводитися на основі  нових підходів до організації  комплексних етносоціологічних та етнопсихологічних досліджень об'єктивних процесів розвитку націй і національних відносин, використання світового досвіду розв'язання національного питання, Вироблення науково обгрунтованих рекомендацій для політиків, керівників, які прийшли до влади в національних регіонах.
 Правильна  стратегія і тактика у проведенні  такого роду досліджень і формулювання  необхідних рекомендацій для практики вирішення міжнаціональних конфліктів та відповідної виховної роботи може бути побудована на основі чітких методологічних і теоретичних посилок, що представляють собою результат вивчення всіх виявляються в міжнаціональних відносинах соціально-психологічних феноменів.
 Етнопсихологія - міждисциплінарна галузь знання, що вивчає етнокультурні особливості  психіки людей, психологічні характеристики  етносів, а також психологічні  аспекти міжетнічних відносин.
 Будь-який науковий напрямок переростає в окрему галузь науки тільки тоді, коли починає набувати власну "самосвідомість", визначаючи своє місце серед інших наук, уточнюючи основні принципи і поняття, а в процесі уточнення основних понять визначається з об'єктом і предметом своїх досліджень.
 Сам термін етнопсихологія не є загальноприйнятим у світовій науці, багато вчених вважають за краще називати себе дослідниками в області «психології народів», «психологічної антропології», «порівняно-культурної психології» і т.п.
 Наявність  декількох термінів для позначення етнопсихології пов'язано саме з тим, що вона являє собою міждисциплінарну галузь знання. До складу її «близьких і далеких родичів» включають багато наукові дисципліни: соціологію, лінгвістику, біологію, екологію і т.д.
 Що стосується «батьківських дисциплін» етнопсихології, то, з одного боку, це наука, яка в різних країнах називається етнологією, соціальної або культурної антропологією, а з іншого - психологія.
 Об'єктом  дослідження етнопсихології є  нації, національності, національні спільності.
 Предмет - особливості поведінки, емоційних  реакцій, психіки, характеру, а  також національну самосвідомість  і етнічні стереотипи.
 Вивчаючи  психічні процеси у представників  етнічних груп, етнопсихологія застосовує  певні методи дослідження. Широко використовується метод порівняння і зіставлення, при якому будуються аналітичні порівняльні моделі, класифікуються і групуються етнічні групи, етнічні процеси за певними принципами, критеріями і ознаками. Біхевіористичний метод полягає в спостереженні за поведінкою окремого індивіда і етнічних груп.
 До способів  дослідження в етнопсихології  відносять загальнопсихологічні методи: спостереження, експеримент, бесіда, дослідження продуктів діяльності. тест. Спостереження - вивчення зовнішніх проявів психіки представників етнічних груп відбувається в природних життєвих умовах (повинно бути цілеспрямованим, систематичним, обов'язкова умова - невтручання).
 Експеримент  - активний метод. Експериментатор  створює необхідні умови для  активізації цікавлять його процесів. Повторюючи дослідження при однакових умовах з представниками різних етнічних груп, експериментатор може встановити психічні особливості.
Буває лабораторним і природним. В етнопсихології краще  використовувати природний. Коли існують  дві конкуруючі гіпотези, застосовується вирішальний експеримент. Метод бесіди - заснований на вербальної комунікації і має приватний характер. Застосовується в основному при вивченні етнічної картини світу. Дослідження продуктів діяльності - (малюнки, письмові твори, фольклор). Тести - повинні являтся справжнім показником досліджуваного явища або процесу; давати можливість вивчити саме те, що досліджують, а не схоже явище; важливий не тільки результат рішення, але і сам процес; повинна виключати спроби встановлення межі можливостей представників етнічних груп.
 Отже, етнопсихологія - наука про факти, закономірності  та механізми прояву психічної  типології, ціннісних орієнтаціях  і поведінки представників тієї  чи іншої етнічної спільності. Вона описує і пояснює особливості поведінки і його мотиви всередині спільності і між етносами, що живуть сторіччями в одному геоісторичному просторі.
 Етнопсихологія  відповідає на питання: Як соціальні  та особистісні механізми ідентифікації  і відособлення історично породжували  глибинні психологічні феномени - національна самосвідомість (виражається займенником «ми») з позитивними, комплементарними компонентами самоприйняття, усвідомлення сусідніх етносів («вони»), амбівалентна спрямованість їх співвідношення (прийняття і співробітництво, з одного боку, відокремлення і агресія - з іншого. Ця наука - суміжна дисципліна з етнографією, етнопедагогіки, філософією, історією, політологією та ін, зацікавленими у вивченні соціальної природи людини та її сутності.
 Перші крупиці  етнопсихологічних знань містять праці античних авторів - філософів та істориків: Геродота, Гіппократа, Тацита, Плінія Старшого, Страбона. Так, давньогрецький лікар і засновник медичної географії Гіппократ відзначав вплив навколишнього середовища на формування психологічних особливостей людей і висунув загальне положення, згідно з яким всі відмінності між народами, у тому числі їх поведінку і звичаї, пов'язані з природою і кліматом.
 Перші спроби  зробити народи предметом психологічних  спостережень були зроблені в  18 ст. Так, французькі просвітителі ввели поняття «дух народу» і намагалися вирішити проблему його зумовленості географічними факторами. Ідея народного духу проникла і в німецьку філософію історії 18 ст. Один з її найвизначніших представників, І.Г. Гердер, розглядав дух народу не як щось безтілесне, він практично не поділяв поняття «душа народу» і «народний характер» і стверджував, що душу народу можна пізнати через його почуття, мови, справи, тобто необхідно вивчати все його життя. Але на перше місце він ставив усну народну творчість, вважаючи, що саме світ фантазії відображає народний характер.
Свій внесок у розвиток знань про характер народів внесли і англійський  філософ Д. Юм, і великі німецькі мислителі І. Кант і Г. Гегель. Всі  вони не тільки висловлювалися з приводу факторів, що впливають на дух народів, а й пропонували «психологічні портрети» деяких з них.
 Розвиток  етнографії, психології та мовознавства  привело в середині 19 ст. до зародження  етнопсихології як самостійної  науки. Створення нової дисципліни - психології народів - було проголошено в 1859 німецькими вченими М. Лацаруса і Х. Штейнталем. Необхідність розвитку цієї науки, що входить до складу психології, вони пояснювали потребою досліджувати закони духовного життя не тільки окремих індивідів, але і цілих народів (етнічних спільнот в сучасному розумінні), в яких люди діють «як деяку єдність». Всі індивіди одного народу мають «подібні почуття, схильності, бажання», всі вони володіють одним і тим же народним духом, який німецькі мислителі розуміли як психічне схожість індивідів, що належать до певного народу, і одночасно як їх самосвідомість.
 Ідеї ??Лацаруса і Штейнталя відразу ж знайшли відгук у наукових колах багатонаціональній Російській імперії, а в 1870-х і в Росії була зроблена спроба «вбудувати» етнопсихологію в психологію. Ідеї ??ці виникли у правознавця, історика і філософа К.Д. Кавеліна, який висловив думку про можливість «об'єктивного» методу вивчення народної психології по продуктах духовної діяльності - пам'яткам культури, звичаїв, фольклору, вірувань.
 Рубіж 19-20 ст. відзначений появою цілісної  етнопсихологічна концепції німецького  психолога У. Вундта, який присвятив  двадцять років життя написання  десятитомної Психології народів.  Вундт проводив основоположну  для соціальної психології думка,  що спільне життя індивідів та їх взаємодію між собою породжують нові явища зі своєрідними законами, які хоча і не суперечать законам індивідуальної свідомості, але не містяться в них. А в якості цих нових явищ, іншими словами, в якості змісту душі народу, їм розглядалися загальні уявлення, почуття і прагнення багатьох індивідів. На думку Вундта, загальні уявлення багатьох індивідів проявляються в мові, міфах і звичаях, які і повинні вивчатися психологією народів.
 Ще одна  спроба створення етнічної психології, причому саме під цією назвою, була зроблена російським мислителем Г.Г. Шпет. Полемізуючи з Вундтом, на думку якого продукти духовної культури є психологічні продукти, Шпет стверджував, що в самому по собі культурно-історичному змісті народного життя немає нічого психологічного. Психологично інше - ставлення до продуктів культури, до сенсу культурних явищ. Шпет вважав, що мова, міфи, звичаї, релігія, наука викликають у носіїв культури певні переживання, «відгуки» на те, що відбувається перед їхніми очима, розумом і серцем.
 Ідеї ??Лацаруса і Штейнталя, Кавеліна, Вундта, Шпета залишилися на рівні пояснювальних схем, які не були реалізовані в конкретних психологічних дослідженнях. Але ідеї перших етнопсихологів про зв'язки культури з внутрішнім світом людини були підхоплені інший наукою - культурною антропологією.  

Напрями розвитку етнопсихології 

Етнопсихологія  як самостійна наука зародилася на грунті таких дисциплін, як етнографія, соціальна психологія, соціологія і  соціальна антропологія. Тому з даними науками у неї схожий предмет дослідження-етнічні спільноти. Але в кожної з них до нього власний підхід. Якщо етнографія вивчає побут і культуру народів, то етнопсихологія - свідомість етнічних спільнот, закономірності її формування та функціонування, а також інші психологічні особливості етносу. Найкраще визначення предмета етнопсихології, на нашу думку, дають А. Бороноєв і В. Павленко. Предметом етнопсихології є соціально-психологічні риси національно-етнічних спільнот, їх вплив на поведінку особистості, а також соціально-психологічні процеси та особливості етнічного розвитку та міжнаціонального спілкування.
 Виходячи  з цього визначення, автори виділяють  у предметній області етнопсихології  три дослідницькі блоку. 
1. Вивчення феномену  етнопсихології на двох її рівнях: власне психології і самосвідомості. Тут досліджується зміст етнопсихології у сферах культури і способу життя тієї чи іншої спільноти. У цьому блоці в рамках дослідження самосвідомості вивчається проблема "нації-особистість", тобто набуття особистістю національних рис та їх впливу на її життєдіяльність і поведінку, а також усвідомлення націями власних якостей та ідентифікація себе з певною спільнотою. Крім того, тут вивчається система народної (етнічної) педагогіки, яка допомагає зрозуміти, як індивід набуває національні риси та самосвідомості під впливом культурно-духовного середовища, якої визначає його поведінку.
2. Вивчення соціально-психологічних  явищ, які виникають при спілкуванні  людей різних національностей.  Соціальна психологія виділяє  три види спілкування: комунікативний, інтерактивної і перцептивної. Дана  класифікація була запозичена етнопсихології для власних дослідницьких проблем. Отже, комунікативне спілкування-це обмін інформацією між людьми, продуктами духовної сфери, ідеями, станом свідомості, почуттями. У міжетнічному спілкуванні цей процес дуже складний і залежить від активності суб'єктів спілкування, їх установок, клімату і способу життя народів. Інтерактивне спілкування - це взаємодія людей на основі спільної діяльності. Тут також є місце для дослідження етнічних проблем. Наприклад, спостерігається, що спільної діяльності представників різних народів часто заважають різні трудові звички і звички, національний досвід в організації роботи, її темпи і характер спілкування. Перцептивні спілкування розглядається як сприйняття і розуміння людьми різних національностей один одного. Цей дослідницький блок пов'язаний з вивченням закономірностей спілкування та соціально-психологічних аспектів взаємодії представників різних етнічних груп у конкретних ситуаціях. Значне місце тут приділяється проблемі етнічних стереотипів.
3. Третій дослідний блок етнічної психології пов'язаний з вивченням соціально-психологічних закономірностей розвитку етнічних спільнот - етногенезу. Ці дослідження набувають особливої ??гостроти у зв'язку з сучасним проявом етнічної самобутності, коли в багатьох державах вирішуються проблеми національної єдності, національного консолідації та самостійності, суверенітету, який є умовами подальшого соціально-економічного і духовного розвитку.
 Крім того, етнопсихологія вивчає таку проблему, як "етнос і особистість". Адже становлення людини як особистості неможливе без етнічної культури, цінностей, традицій, без елементів свідомості і підсвідомості спільноти, до якої вона належить. Як показує досвід, порушення цієї закономірності веде до національного нігілізму, руйнування особистості і культури, а це, у свою чергу,-до маргіналізації сучасного суспільства.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.