На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


статья Аналз управлння дебторською та кредиторською заборгованстю пдприємства

Информация:

Тип работы: статья. Добавлен: 18.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Алямкін Р.В., Синявська О.С.
Полтавська  філія Європейського університету 

Аналіз  управління дебіторською та кредиторською  заборгованістю підприємства 

     Аналіз  управління дебіторською і кредиторською заборгованістю мають велике значення для підприємств, що функціонують в умовах ринку. Вміле й ефективне управління цією частиною поточних активів є невід'ємною умовою підтримки необхідного рівня ліквідності і платоспроможності підприємства. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю необхідно при формуванні іміджу надійного позичальника та для забезпечення ефективної поточної діяльності.
     Ключові слова: фірма, криза, заборгованість, дебітори, кредитори, управління, факторинг, форфейтинг, реструктуризація, банкрутство.
     І. Вступ
     Особливо актуальним є аналіз і управління дебіторською та кредиторською заборгованістю для фірм, що здійснюють діяльність, велика частина господарських операцій якої полягає в русі коштів і фінансової документації, а нематеріальних потоків.
     В умовах кризи перед господарюючими суб’єктами усіх галузей економіки постала проблема різкого зростання заборгованості. Для безперебійної роботи виробництва, досягнення ефективного розвитку, підтримання стійкого фінансового стану та збереження високої ділової репутації на підприємстві потрібно ефективно управляти дебіторською та кредиторською заборгованістю. Це вимагає сучасних методів управління заборгованістю та застосування нових альтернативних інструментів.
     Питання управління дебіторською та кредиторською  заборгованістю підприємств неодноразово розглядатися у працях М. Білик, Л. Буряка,              А. Поддєрьогіна, О. Терещенка, О. Іванілов, Є. Брігхем. Стан і проблеми використання фінансових інструментів ринку позикового капіталу стали предметом дослідження І. Бурденко, С. Льовочкіна, В. Опаріна, В. Федотова, та інших.
     ІІ. Постановка задачі
     Метою статті є розробка теоретичних підходів і практичних рекомендацій щодо управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на підприємстві, як засобу управління їх ефективності. Поставлена мета  вирішується за допомогою наступних завдань: узагальнення теоретичної та економічної природи категорії «заборгованість» та її зв'язок з управлінням ефективністю підприємства; проведення аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості на прикладі підприємства.
     ІІІ. Результати
     Для нормального функціонування підприємство повинно бути забезпечене необхідним розміром оборотного капіталу. Нестача оборотного капіталу викликає необхідність додаткового фінансування, відповідно і додаткових витрат на його забезпечення [1].
     Зміна величини оборотного капіталу викликається зміною величини запасів, а також дебіторської або кредиторської заборгованості. Підприємства надають перевагу попередній оплаті або оплаті по факту доставки, адже в цьому випадку не виникає ризику неповернення грошових коштів за реалізовану продукцію. В той же час загострення конкуренції за канали розповсюдження продукції між виробниками, які працюють в одному ринковому сегменті, диктує свої вимоги. Реалізація робіт та послуг з відстрочкою платежу стає важливою  умовою підписання договорів на продаж продукції, спонукає до управління дебіторською заборгованістю, що в свою чергу здійснює прямий вплив на величину оборотного капіталу.
     У процесі управління дебіторською заборгованістю з метою прискорення розрахунків доцільно використовувати сучасні методи та форми, до яких можна віднести: спонтанне фінансування, факторинг (переуступлення банку або факторинговій компанії права на отримання грошових коштів за платіжними документами за поставлену продукцію), облік векселів або їх продаж на фондовому ринку, форфейтинг (трансформація комерційного кредиту у банківський) [3].
     Значний обсяг дебіторської заборгованості істотно погіршує фінансовий стан  підприємства, сприяє іммобілізації грошових засобів шляхом вилучення їх з господарського обороту, що призводить до зниження темпів виробництва і результативних  показників діяльності підприємства, оскільки прострочена дебіторська заборгованість, по якій закінчився термін позовної давності, підлягає віднесенню на збитки підприємства.
     Кредиторська  заборгованість є тимчасовим залученням позикових засобів і допомагає розвиватися підприємству, але високий рівень кредиторської заборгованості призводить до неплатоспроможності та підриває авторитет підприємства у покупців і замовників. Кредиторська заборгованість, що залишається нестягнутою після закінчення строку позовної давності, може розглядатися як безповоротна фінансова допомога [2].
     Ефективна політика управління дебіторами дозволяє розширювати ринки збуту товарів, залучати нових реалізаторів продукції, але прорахунки в роботі з дебіторами можуть призвести до непередбачуваних наслідків, у тому числі і до банкрутства підприємства.
     Значущість  аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості визначається, з однієї сторони тим, що недостатня увага до цього питання може привести цілком благополучне підприємство до банкрутства, з іншого – реструктуризацію заборгованості доцільно розглядати як метод фінансового оздоровлення підприємства [1]. 

     Таблиця 1
     Динаміка  основних показників діяльності підприємства
     ТОВ «Укрелектрокомплекс» за 2007 – 2009 рр. (тис. грн.)
№ з/п Показники 2007 2008 2009 Відхилення
абсолютне, тис. грн. відносне, %
1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1740,8 2537,0 2884,7 1143,9 65,7
2. Собівартість  реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1563,3 2275,0 2755,2 1191,9 76,2
3. Середньорічна величина дебіторської заборгованості 74,9 198,5 184,3 109,4 146,1
4. Середньорічна величина поточної дебіторської заборгованості 118,6 379,5 577,8 459,2 387,2
5. Середньорічна величина кредиторської заборгованості 490,1 794,2 1014,8 524,7 107,1
6. Середньорічна вартість майна 746,0 1128,3 1490,0 744,0 99,7
7. Середньорічна вартість оборотних активів 407,3 712,7 1010,6 603,3 148,1
8. Середньорічна величина зобов'язань 492,4 799,3 1024,8 532,4 108,1
 
     Згідно  розрахунків чистий дохід від  реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зростає з кожним роком, що є для підприємства позитивним явищем. Собівартість реалізованої продукції також зросла у 2009 році і склала 2755,2 тис. грн., що на 1191,9 тис. грн. або на 76,2 % більше порівняно 2007 роком. Величина дебіторської заборгованості за досліджуваний період також зросла на 109,4 тис. грн. або на 146,1 %. Не дивлячись на це, дебіторська заборгованість проти 2008 року дещо знизилась, що пояснюється посиленим контролем збоку менеджменту підприємства щодо своєчасних розрахунків за отриману продукцію.
     Величина  кредиторської заборгованості у 2009 році зросла на 524,7 тис. грн. або на 107,1 % порівняно з 2007 роком і свідчить, що її обсяги значно перевищують дебіторську заборгованість, але загальна вартість активів підприємства дозволяє погасити всю суму кредиторської заборгованості, а в разі кризової ситуації при негайному погашенні зобов’язань підприємство може збанкрутувати. Але 2009 році підприємство може покрити всю кредиторську заборгованість повністю за рахунок оборотних активів, що зросли на 603,3 тис. грн., порівнюючи з 2007 р.
     Таблиця 2
     Показники комплексної оцінки дебіторської заборгованості
     ТОВ «Укрелектрокомплекс» за 2007 – 2009 рр.
№ з/п Показники 2007 2008 2009 Відхилення 2009 р. до 2007р., в.п.
1. Коефіцієнт  обертання дебіторської  заборгованості 23,242 12,781 15,652 - 7,590
2. Питома вага дебіторської заборгованості у майні, % 10,0 17,6 12,4 2,4
3. Питома вага поточної дебіторської заборгованості в оборотних активах, % 29,1 53,2 57,2 28,1
4. Коефіцієнт  співвідношення дебіторської та кредиторської  заборгованості 0,153 0,250 0,182 0,029
5. Відношення  дебіторської заборгованості до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), % 4,3 7,8 6,4 2,1
 
     Показники, що характеризують стан дебіторської заборгованості ТОВ «Укрелектрокомплекс», мають переважно негативну динаміку. Тривалість одного обороту заборгованості дебіторів у 2009 році збільшилася на 7 днів    (43,6 %), а питома вага дебіторської заборгованості в майні також зросла на 2,4%, порівнюючи з 2007 роком. Показник, який характеризує відношення дебіторської заборгованості до чистого доходу від реалізованої продукції збільшилася на 2,1 % у 2009 році, що свідчить про затримку розрахунків з дебіторами. 
 

Таблиця 3
     Показники комплексної оцінки кредиторської  заборгованості
     ТОВ «Укрелектрокомплекс» за 2007 – 2009 рр.
№ з/п Показники 2007 2008 2009 Відхилення 2009 р. до 2007 р., в.п.
1. Коефіцієнт  обертання кредиторської заборгованості 3,190 2,865 2,715 - 0,475
2. Питома вага кредиторської заборгованості в капіталі, % 65,7 70,4 68,1 2,4
3. Питома вага кредиторської заборгованості у зобов'язаннях, % 99,5 99,4 99,0 - 0,5
4. Відношення  кредиторської заборгованості до оборотних активів, % 120,3 111,4 100,4 - 19,9
5. Припадає кредиторської  заборгованості на 1 грн. дебіторської заборгованості, грн. 6,5 4,0 5,5 - 1,0
6. Відношення кредиторської заборгованості до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), % 28,5 31,3 35,2 6,7
 
     Показники оцінки стану кредиторської заборгованості показують позитивну динаміку. Питома вага кредиторської заборгованості у загальній сумі зобов’язань та питома вага у поточних зобов'язаннях у 2009 році знизилась на 0,5 в. п., порівнюючи 2007 роком. Відношення кредиторської заборгованості до оборотних активів у 2009 році складало 100,4 %, що свідчить про можливість підприємства покрити кредиторську заборгованість оборотними активами. В капіталі ТОВ «Укрелектрокомплекс» питома вага кредиторської заборгованості за досліджуваний період знаходилася в межах 65,7 % та 68,1 %, а на 1 грн. дебіторської заборгованості припадало кредиторської заборгованості  у 2009 році менше на 15,4 %, що характеризує позитивні зміни. Все це сприяло підвищенню рівню рентабельності виробничої діяльності підприємства, яка у 2009 році складала 4,5 %.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.