На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Методика дистанцйного навчання та можливост його використання в економчнй освт

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 18.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“КИЇВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”
КРИВОРІЗЬКИЙ  ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

Факультет менеджменту та економічної кібернетики
 
Кафедра педагогіки і психології  

Спеціальність  6.502-2 «Економічна кібернетика»       
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА
 
Студента  Кулініча Ярослава Олеговича 

на тему «Методика дистанційного навчання та можливості його використання в економічній освіті» 
 
 

Науковий  керівник: к.соц.н., доцент
                                          (наук. ступінь, вчене  звання)
          ____________           А.І.Нагорний
             (підпис)      (ініціали, прізвище) 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Кривий  Ріг 
2010
 

Завдання  до курсової роботи
Студент Кулініч Ярослав            Шифр групи 6.502-2
Тема:  «Методика дистанційного навчання та можливості використання в економічній освіті»__________________________________________
Термін  виконання курсової роботи ____________________________________
Теоретичний аналіз ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Методичне обґрунтування ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Методична розробка ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Графік  виконання курсової роботи
Етапи Термін (план) Термін (факт) Підпис викладача
         
         
         
         
         
         
         
         
         
_____ _____________________ 2010р.
Науковий керівник А.І.Нагорний     к.соц.н., доцент
   (підпис, ПІБ, науковий ступінь,  вчене звання)
Студентка     _______________                 Кулініч Ярослав Олегович
(підпис, ПІБ)
 


Тема: Методика дистанційного навчання та можливості
його  використання в економічній освіті.
Зміст
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 7
ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ ДИСТАНЦІЙНОГО  НАВЧАННЯ 7
1.1. Сутність та характеристика дистанційного навчання 7
1.2. Сучасні методики  дистанційної освіти (зарубіжний  та вітчизняний  досвід) 10
РОЗДІЛ 2 14
МЕТОДИКА  ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО  ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ: “ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ” 14
2.1. Методична розробка  дистанційного заняття  на тему: «попит та пропозиція» 14
2.2. Методичні поради  щодо підготовки  і організації  дистанційних занять 18
2.3. Опис необхідних  ресурсів комп’ютерного  обладнання та  програмного забезпечення  для проведення  дистанційних занять 20
ВИСНОВКИ 21
СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23
 

ВСТУП

 
     У наш час Інтернет-технологій багато аспектів нашого життя переноситься в мережу, прискорюючи тим самим  темпи розвитку інформаційного суспільства  і долаючи географічні бар’єри. Не стає виключенням і освіта. Зараз  вже не обов’язково знаходитись  поруч з викладачем. Достатньо  великий час існує заочна форма  навчання студентів. Але її можливості дуже обмежені. Інтернет дає змогу  розширити їх, зробити заочне навчання справді повноцінним та всеохоплюючим.
Дистанційне навчання – сукупність наступних  заходів:
- засоби  надання учбового матеріалу студенту;
- засоби  контролю успішності студента;
- засоби  консультації студента програмою-викладачем;
- засоби  інтерактивної співпраці викладача  і студента;
- можливість  швидкого доповнення курсу новою  інформацією, коригування помилок. 
     У наш час в умовах економічних  відносин і жорсткої конкуренції  на ринку праці особливе значення мають знання, навички та досвід. Фахівець XXI століття - це людина, яка  вільно володіє сучасними інформаційними технологіями, постійно підвищує і  вдосконалює свій професійний рівень. Придбання нових знань і навичок, практично корисних і застосовуваних у роботі в епоху інформаційного суспільства значно розширює можливості самореалізації і сприяє кар'єрному росту. Проте одною з головних перешкод, що виникає на шляху тих, хто бажає продовжити навчання (враховуючи, що більшість з них вже працює), є брак часу. Більшість не має  можливості приїжджати кожного дня  на заняття до навчального закладу. Іншою значною перешкодою є відстань. Якщо навчальний заклад розташований в іншому місті, часто відвідувати  заняття також незручно і дорого.
       У більшості наукових праць досліджувалися лише окремі аспекти організаційно-педагогічних засад дистанційного навчання підготовки спеціалістів. Особливий інтерес  становлять праці як вітчизняних, так  і зарубіжних учених, присвячені змісту, розвитку та організаційним засадам дистанційного навчання (С. Авдошин, В. Домрачов, В. Зінченко, М. Карпенко, Т. Кошманова, К. Корсак, В. Кухаренко, Е. Полат, П. Таланчук, А. Хуторський, Дж. Андерсен, Ст. Віллер, Т. Едвард); використання інформаційних технологій у педагогічній практиці (Н. Корсунська; Ю. Пасічник, Т. Смовженко, П. Стефаненко, В. Торопцов), використанню Інтернету в сучасному суспільстві, психолого-педагогічні аспекти і технології створення дистанційного курсу (В. Кухаренко, Т. Олійник, В. Рибалка); організації дистанційного навчання в післядипломній освіті (В. Олійник, В. Гравіт). Проте наявні фундаментальні наукові праці й публікації в педагогічній періодиці наразі не вичерпують усіх нюансів застосування дистанційного методу у на заняттях з економіки.
       Актуальність  теми полягає в тому, що завданням  педагогіки є пошук найбільш ефективних методів навчання і один з них  є дистанційне навчання. Воно допомагає  здобути вищу освіту на відстані від  університету, тобто відкриває нові можливості перед студентами.
     Слід  зазначити, що "класична" заочна форма  навчання часто не виправдовує свого  призначення. Знання, що отримує студент, часто є поверховими, а самі заняття  непродуктивними. Крім того, навчальний процес продовжується досить довго.
     Я вважаю, що виникнення дистанційного  навчання є хорошим винаходом  суспільства.
     Актуальність  теми роботи зумовила вибір об’єкту, предмету та мети нашого дослідження.
       Мета роботи  – охарактеризувати методику дистанційного навчання та можливості його використання в економічній освіті.
       Об’єкт  дослідження – навчальний процес вивчення економіки.
       Предмет дослідження – проведення дистанційних занять.
       Для досягнення визначеної мети переді мною постає певне коло завдань, а саме:
  розглянути сутність дистанційного навчання;
  з`ясувати, які є види дистанційного навчання;
  проаналізувати основні етапи проведення заняття по дистанційному навчанню
  з’ясувати особливості дистанційного навчання;
  розробити план-конспект дистанційного заняття на тему: «Попит та пропозиція».
     В ході виконання курсової роботи мною були використані такі наукові  методи: аналіз та синтез, порівняння, аналіз літератури та передового досвіду вчителів.
     Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 24 сторінок. Основна частина роботи (без літератури і додатків) викладена на 14 сторінках. Список використаних джерел містить 20 найменувань. 
 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ ДИСТАНЦІЙНОГО  НАВЧАННЯ

     1.1. Сутність та характеристика дистанційного навчання

 
     Наслідком процесу інформатизації суспільства  та освіти є поява дистанційного  навчання як найбільш перспективної, гуманістичної, інтегральної форми освіти, орієнтованої на індивідуалізацію навчання.
     Передумовами  розвитку дистанційного навчання є:
- бурхливий  розвиток інформаційних технологій;
- неперервне  зниження вартості послуг на  підключення та використання  глобальної мережі Інтернет, її  ресурсів і сервісів;
- суттєве  поглиблення процесів упровадження  інформаційних технологій в освітню  практику;
- значне  поширення засобів комп’ютерної  техніки серед населення. 
     Сьогодні  в умовах економічних відносин і  жорсткої конкуренції на ринку праці  особливе значення мають досвід, знання та навички. Спеціаліст XXI століття - це людина, яка вільно володіє сучасними інформаційними технологіями, постійно підвищує і вдосконалює свій професійний рівень. Придбання нових знань і навичок, практично корисних і застосовуваних у роботі в епоху інформаційного суспільства значно розширює можливості самореалізації і сприяє кар'єрному росту. Але одною з головних перешкод, що виникає на шляху тих, хто бажає продовжити навчання, враховуючи, що більшість з них вже працює, є брак часу. Більшість не має можливості приїжджати кожного дня на заняття до навчального закладу або значною перешкодою є відстань, тому що часто відвідувати заняття також незручно і дорого.
     Заочна форма навчання часто не виправдовує свого призначення. Знання, що отримує студент, часто є поверховими, а самі заняття непродуктивними.
     Альтернативною  формою отримання знань, що набуває  зараз широкого розповсюдження в  Україні і в країнах СНД, є  дистанційне навчання. Дистанційне  навчання – нова організація освітнього процесу, що ґрунтується на використанні як кращих традиційних методів навчання , так і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на принципах самостійного навчання, призначена для широких верств населення незалежно від матеріального забезпечення, місця проживання, стану здоров’я. Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології викладення матеріалу, здобувати повноцінну освіту, підвищувати кваліфікацію співробітників у територіально розподілених місцях. Процес навчання може відбуватися будь-де і будь-коли, єдина умова – доступ до мережі Інтернет.
     Також дистанційне навчання визначають як "технологію отримання знань за допомогою телекомунікаційних засобів, коли взаємодія того, кого навчають і викладача проходить на відстані". У дистанційному навчанні змінюється роль і вимоги до викладачів. Лекції складають лише невелику частку, процес навчання орієнтує студентів на творчий  пошук інформації, вміння самостійно набувати необхідні знання і застосовувати  їх у вирішенні практичних завдань  з використанням сучасних технологій. Викладачі дистанційних курсів повинні  мати універсальну підготовку – володіти сучасними педагогічними та інформаційними технологіями, бути психологічно готовим  до роботи зі студентами у новому навчально-пізнавальному  середовищі. Завдяки таким засобам  дистанційного навчання, як дискусійні форуми, електронні обговорення засвоєного матеріалу, списки розсилання, створюється  нове навчальне середовище, в якому  студенти почувають себе невід’ємною  частиною колективу, що посилює мотивацію  до навчання. Викладачі повинні володіти методами створення і підтримки  такого навчального середовища, розробляти стратегії проведення цієї взаємодії  між учасниками навчального процесу, підвищувати творчу активність і  власну кваліфікацію.
     Дистанційне навчання характеризується:
     - гнучкість – можливість викладення  матеріалу курсу з урахуванням  підготовки, здібностей студентів.  Це досягається створенням альтернативних  сайтів для одержання більш детальної або додаткової інформації з незрозумілих тем, а також низки питань – підказок тощо;
     - актуальність – можливість упровадження  новітніх педагогічних, психологічних,  методичних розробок;
     - зручність – можливість навчання  у зручний час, у певному  місці, здобуття освіти без  відриву від основної роботи, відсутність обмежень у часі  для засвоєння матеріалу; 
     - модульність – розбиття матеріалу  на окремі функціонально завершені  теми, які вивчаються у міру  засвоєння і відповідають здібностям  окремого студента або групи  загалом; 
     - економічна ефективність – метод  навчання дешевший, ніж традиційні, завдяки ефективному використанню  навчальних приміщень, полегшеному  коригуванню електронних навчальних  матеріалів та мультидоступу  до них; 
     - можливість одночасного використання  великого обсягу навчальної інформації  будь-якою кількістю студентів; 
     - інтерактивність – активне спілкування  між студентами групи і викладачем, що значно посилює мотивацію  до навчання, поліпшує засвоєння  матеріалу; 
     - більші можливості контролю якості  навчання, які передбачають проведення  дискусій, чатів, використання самоконтролю, відсутність психологічних бар’єрів;
     - відсутність географічних кордонів  для здобуття освіти. Різні курси  можна вивчати в різних навчальних  закладах світу.
 


     1.2. Сучасні методики  дистанційної освіти (зарубіжний  та вітчизняний  досвід)

 
     При дистанційному навчанні важливим аспектом є спілкування між учасниками навчального процесу, обов'язкові консультації викладача.
     При дистанційному навчанні спілкування  між учнем і викладачем відбувається віддалено, за допомогою засобів  телекомунікації. У практиці застосування дистанційного навчання використовуються методики дистанційного навчання - методика синхронного дистанційного  навчання і методика асинхронного дистанційного  навчання.
     Методика  синхронного дистанційного навчання полягає в тому, що умовний клас або група в синхронній взаємодії  з тьютором користуються інформаційною  базою та пристроєм, що виконує тестування. Під час застосування такої моделі слухачі та викладачі спілкуються  в режимі реального часу через  віртуальні аудиторії, використовуючи й поєднуючи різні методи передавання  інформації. Зміст навчальних дисциплін  поділяється на масиви, що містять  основні матеріали та поняття  з підручників, статей, монографій, та будується за гіпертекстовими  технологіями з доданими відео лекціями
     Методика  асинхронного дистанційного навчання застосовується, коли неможливо спілкування  між викладачем і учням у реальному  часі - так зване off-line спілкування.  Сутністю асинхронного навчання є те, що віддалений студент, оснащений пакетом  інформаційних засобів, накопичує  знання, виробляє уміння й навички, а навчальний заклад періодично контролює  кількість та якість засвоєного матеріалу. При такому підході слухач сам  визначає темп і час навчання, може самостійно обирати носії інформації, виконувати завдання відповідно до аудиторної програми або за індивідуальним планом, а потім передавати виконану роботу тьютору для оцінювання.
     З розвитком дистанційного навчання, коли спілкування між учнем і  викладачем відбувається не лицем до лиця в навчальній аудиторії, а переважно  за комп'ютерним терміналом на різних кінцях мережевого кабелю, про синхронних і асинхронних методиках дистанційного навчання заговорили з точки зору застосування тих чи інших методик для підвищення ефективності навчання та здатності до навчання. При цьому різні методики навчання припускають різне навантаження на кожного з учасників навчального процесу дистанційного навчання.
     Так, синхронна методика дистанційного  навчання передбачає активну взаємодію  викладача і учня і, таким чином, велике навантаження і на учня, і  на викладача (тьютора). Викладач виступає свого роду «тягачем», який залучає і «тягне» за собою своїх учнів.
     При асинхронної методикою дистанційного  навчання більше відповідальності за проходження навчання покладається на учня. Тут на перший план висувається  самонавчання, індивідуальний темп навчання, регулювання цього темпу навчання. Викладач (тьютор) при асинхронної  методиці дистанційного навчання виступає консультантом, але в меншому  ступені, ніж при синхронній методиці дистанційного навчання.
     Останнім  часом більшість фахівців прийшли  до висновку, що найбільшої ефективності при дистанційному навчанні можна  досягти при використанні змішаних методик дистанційного навчання. Існує термін змішане дистанційне  навчання.
     Змішане навчання складається із трьох етапів: дистанційне вивчення теоретичного матеріалу, освоєння практичних аспектів у формі денних занять, остання  фаза - здача іспиту або виконання  випускної роботи.
     Змішана модель навчання - це модель використання розподілених інформаційно-освітніх ресурсів в стаціонарному навчанні із застосуванням  елементів асинхронного й синхронного  дистанційного навчання. Практикується  як елемент стаціонарного навчання при проведенні аудиторних занять і  в самостійній роботі студентів. Тобто змішане навчання успадковує переваги дистанційного навчання й  виключає його недоліки.
     Змішане навчання використовує найрізноманітніші  методи, як традиційні, так і інтерактивні: лекційні лабораторні, комп'ютерні презентації, комп'ютерне навчання й навчання через Інтернет. Ці методи використовуються як окремо, так і в поєднанні один з одним.
     Загально  дидактичні методи навчання в системі  дистанційного навчання реалізуються через безліч прийомів навчання, кожний з яких являє собою конкретну  дію, спрямовану на досягнення окремої  мети з допомогою використання різних засобів навчання. Для дистанційного навчання можуть бути рекомендовані такі прийоми навчання: демонстрація, ілюстрація, пояснення, розповідь, бесіда, вправа, рішення задач, завчання навчального матеріалу, письмові роботи, повторення.
     Демонстрація - наочний показ, використовується у  викладанні поряд з поясненням.
     Ілюстрація - візуалізація, така як малюнок, фотографія або інша робота, створювана з метою  виділити суб'єкт, а не форму. Призначення  ілюстрації - пояснити або декорувати текстовий вміст.
     Пояснення - розкриття сутності предметів і явищ об'єктивного світу шляхом з'ясування причин виникнення та існування явищ, знаходження законів їхнього розвитку чи функціонування, виявлення механізму дії тощо.
     Розповідь - мала форма прози, співвідноситься  з повістю як більш розгорнутою  формою оповіді.
     Бесіда - дискусія, розмова. У свою чергу бесіда виступає у формі діалогу. Діалог - тип мовної комунікації, що здійснюється на відміну від монологу у вигляді словесного обміну репліками між двома і більше взаємодіючими співрозмовниками.
     Вправа - це метод навчання, що полягає у повторенні певних дій, під час яких учнями виробляються вміння та навички застосовування вже набутих знань.
     Рішення задач - процес, який є складовою  частиною мислення; виконання дій  чи розумових операцій, спрямоване на досягнення мети, заданої в рамках проблемної ситуації.
     Завчання навчального матеріалу - метод навчання, що полягає в запам'ятовуванні тексту напам'ять. Основою цього методу є повторення («повторення - мати навчання»).
     Письмові роботи – процес перевірки отриманих знань, шляхом задавання певних ситуації, задач тощо.
     Повторення - процес закріплення раніше отриманих  знань.
 


РОЗДІЛ 2

МЕТОДИКА  ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО  ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ: “ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ”

     2.1. Методична розробка  дистанційного заняття  на тему:«Попит  та пропозиція»

 
     Планування  семінарського заняття в режимі on-line на тему: "Попит та пропозиція" повинно бути ретельнішим в порівнянні з складанням плану семінару в традиційній аудиторії. При підготовці до дистанційного заняття викладачу необхідно не лише продумати послідовність і зміст питань для обговорення, вправ і задач, але і наперед ввести план семінару в розділ дистанційного курсу, а всі матеріали до нього заготовити в електронному вигляді. Дуже важливо також проаналізувати, скільки часу зажадає виконання кожного запланованого виду робіт, і позначити тимчасові рамки в плані.
     Якщо  для участі в семінарському занятті  студентам потрібна попередня підготовка, то матеріали для цього викладач розсилає їм наперед. Якщо, навпаки, необхідно внести ефект несподіванки в розбір питань або рішення задач, то можливості дистанційного курсу дозволяють не "показувати" студентам план майбутнього семінару передчасно і тим паче лист із задачею їм може бути висланий миттєво, безпосередньо на семінарі. У таких випадках викладачу все ж таки рекомендується наперед підготувати текст листа і зберегти його, щоб на занятті не витрачати час на комп'ютерний набір.
 

Попит та пропозиція 

План  семінарського заняття  Примітка
1. Мета семінару. Розглянути  мікроекономічні основи формування попиту і пропозиції та їх взаємодії на ринку; визначення ринкової ціни. Першимпунктом плану семінару - мета заняття. Вона може бути сформульована в загальному вигляді або докладно.
2. Навчальні матеріали. (5 хв.) Завдання: Ознайомтесь зі змістом розділу "Ведення в теорію споживання" глави 1 "Співвідношення попиту і пропозиції. Ціноутворення" Навчальних матеріалів "Теоретичні основи Мікроекономіки". При роботі з  навчальними матеріалами вказується розділ і глава, з якими необхідно  ознайомитись студентам.
3. Віртуальний клас.  (10хв.) Завдання: Поясніть закон попиту і пропозиції.  Чому крива попиту являється низхідною, а крива пропозицій висхідною? Поясніть розбіжності між змінами в попиті та пропозиції і змінами величини попиті та пропозиції, назвіть причини кожної зцих змін. При відповідях на дані запитання                   буде використовуватись, як режим електронної пошти, так і режим електронної бесіди, в ході якої можна буде провести дискусію.
4.Навчальні матеріали. (10 хв.) Завдання:Ознайомтесь зі змістом розділу  "Попит та пропозиція:   ринкова   рівновага."   глави   1"Співвідношення    попиту    і    пропозиції. Ціноутворення"      Навчальних      матеріалів "Теоретичні основи Мікроекономіки". Для зручності  виходу на потрібну сторінку навчальних матеріалів викладач може залишити на ній "закладку" для студентів.
5. Електронна пошта. (20 хв.) Завдання:Ознайомтесь зі змістом листа "Задача"* та приступайте до її вирішення в наступному порядку: 1. Загрузіть Microsoft Excel.
2. Занесіть  данні задачі в таблицю Excel.
3. Розрахуйте  значення ціни рівноваги 
по даним  задачі.
4. Дайте  графічне зображення рівнянь.
5. Збережіть  ваші розрахунки і графіки 
на одному листку в файлі, названому 
«Студент: Прізвище та Ім’я,
Розрахунок  рівноважної ціни». 

Пришліть  рішення задачі викладачу: в тексті листа ви можете задати запитання, які  виникли під час вирішування  задачі, а файл з розрахунками та графіком прикріпить до листа у вигляді  додатку.
Рішення задачі із Методичних матеріалів з курсу"Мікроекономіка" потребує використання програми Microsoft Excel для побудови графіків рівнянь.
6. Обмін файлами. (10 хв.) Завдання: Ознайомтесь зі змістом файлу “Еластичність попиту та пропозиції. Перехресна еластичність.” Студенти знайомляться зі змістом файлу, в якому міститься  конкрет-ний зміст розділу з  теми заняття для подальшого обговоренням його.
7. Електронна конференція. (10 хв.) Завдання: Обговорення кола питань з теми що містилась у файлі. 1. Поясніти  поняття “Еластичність попиту  та пропозиції. ”
2. Показники еластичності ? Які фактори впливають на неї?
3. Поясніти поняття “Перехресна еластичність”?
4. Які  є види товарів та як попит  вливає на них в сучасному  світі?
Обговорення питань відбувається в режимі on-line. 
8. Тест. (10 хв.)Завдання: Дайте відповіді на питання контрольного тесту. (Викладач  відправляє на електрону адресу  студентів листа з тестом).
Вірні відповіді  на контрольний тест не доступні студентам  зразу після завершення тестування. Їх викладач може повідомити всім одночасно  через електрону адресу або розіслати  пізніше листа кожному студенту з відповідями, коментарями помилок  та оцінкою.
9. Домашнє завдання. (5хв.)Тема: “Витрати  виробництва”.
Питання:
  1.Витрати  виробництва у  
     короткостроковому періоді.
  2.Оптимум  виробника.
  3.Витрати  виробництва  
     довгостроковому періоді.
В кінці заняття  декілька хвилин відводиться до повідомлення домашнього завдання.
 
* Попит  на товар представлений у вигляді  рівняння , а пропозиція – рівнянням , де і - величини відповідного попиту і пропозиції, а - ціна. Використовуючи умову рівноваги , дайте вирішення цих рівнянь та визначить рівноважну ціну, кількість, побудувати графіки рівнянь.
 


     2.2. Методичні  поради щодо підготовки  і організації  дистанційних занять

 
     Комп’ютеризація освіти найчастіше має форму комбінованого  навчання, при якому вчитель і  комп’ютер діють разом; тут спостерігаються  співробітницькі відносини, а не протиставлення чи конкуренція. Досліджуючи дистанційне навчання я з’ясував, що працюючи безпосередньо за комп’ютером студентам дійсно легше знаходити відповіді на питання, які в них виникають. При чому швидше знаходити відповіді їм дає можливість робота в діалоговому режимі взаємодії людини-машини.
     Діалогова взаємодія в ситуації навчання має  такі особливості: дидактичне спрямування, асиметрія на користь вчителя, розвивальний характер, надлишковість інформації. В ній можна виділити варіантні та інваріантні складові: інваріантні – це ті характеристики взаємодії, що визначаються перцептивними й універсально-психологічними особливостями людини, а варіантні – ті риси, які формуються під впливом сповідуваної педагогом освітньої ідеології та його особистісних характеристик.
     Функціональним  завданням людино-машинного інтерфейсу в навчальній системі, так само, як і завданням учителя на уроці, я вважаю забезпечення ефективності навчання.
     До  числа чинників, що забезпечують ефективність навчального процесу у дистанційному навчанні, входять:
  мотивація (цей чинник є зовнішнім відносно когнітивної сфери і внутрішнім – стосовно структури особистості учня);
  когнітивний дисонанс (внутрішній чинник); частково стосується організації діалогової взаємодії;
  и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.