На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Задачи по инвестированию

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 18.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 30. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


                Задача 1

    Розрахувати майбутню вартість вкладу через А (4) років за складним відсотком, якщо початковий вклад Б (10) тис. грн., річний відсоток — В (16% ). Як зміниться майбутня вартість за умови, що відсотки нараховуватимуться щоквартально?
Розрахунок:
      Випадок, коли В – це річний відсоток
1 рік: х1=Б+ВБ=Б(1+В)
      х1=10000(1+16%)=11600 тис.грн
2 рік: х2=Б(1+В)+ВБ(1+В)=Б(1+В)2
          х2=10000(1+16%)=13500 тис.грн
Nрік:  хn=Б(1+В)n
Для N=A=4
Х4=Б(1+В)4=10*1,16%=18,1
    Випадок,  коли В – це поквартальний відсоток
хn=Б(1+В)n
N – число кварталів
N=4А=16 кварталів
Х16=10*1,1616=19,8

             Задача 2

      Розрахуйте  теперішню вартість двох грошових потоків. Перший розміром А (620) буде отримано через Б (5) років, другий — В (1090) буде отримано ще через Г (2) років після першого. Процентна ставка становить Д (7). 
                              Розв’язок: 

по формуле PV=FV* (1-r); 

                      5
 620*(1-0.07) =431.326 грн.
                        7
1090*(1-0.07) =655.853 грн.

      Задача 3

      Розрахувати розмір ставки дисконту з урахуванням інфляції, якщо річний реальний середньоринковий рівень доходу на валютні інвестиції — А(10), очікувана річна інфляція — Б(15). 

                                                    Розв’язок: 

Ri = (1 + 0,1) · (1 + 0,15) – 1 = 0,27  

      Задача 4

 
Капітал компанії сформовано за рахунок:
• довгострокової позики в банку в розмірі А  (400)тис. грн. під Б(18)% річних;
• привілейованих акцій на суму В(200) тис. грн. (вартість капіталу -Г(10) %);
• звичайних  акцій на суму Д (1200)тис. грн. (вартість капіталу — Є(14), %). 

      Розв’язок: 

1. Загальний  розмір фінансування:
                   400+200+1200=1800 тис.грн.
  Обчислюємо частку кожного джерела в загальному обсязі фінансування:
                  Коеф.довг.позики=400/1800=0,222
                  Коеф.прив.ок.=200/1800=0,111
                   Коеф.зв.ок.=1200/1800=0,666
  Добуток вартості капіталу на частку:
   0,222*18=3,99
   0,111*10=1,11
   0,666*14=9,32
4. Середньозважена  вартість капіталу компанії становить:
                    3,99+1,11+9,32=14,42%

Задача 5

 
      Розрахуйте  номінальну та балансову вартість акцій акціонерного товариства, якщо відомо: розмір статутного фонду — А(3,62); загальна кількість випущених акцій — Б(250); активи емітента на даний момент складають — В(4,30); сума заборгованості усім кредиторам — Г(0,85). 

      Розв’язок: 

1)за формулою:Pb=?  c + N n
                                                    t=1 (1+r)    (1+r)
             7 + 7              +7              +1000       =6.45+5.94+5.48+783.085=800.95
(1+0.085) 1   (1+0.085)2 (1+0.085)3  (1+0.085)3  
                                                                              n
2) за формулою:Pb=С*[ (1-1\(1+r)n\r] +N*(1-r)  

      Задача 6

 
      Розрахуйте  поточну вартість облігації з  купонною ставкою — А(7), номіналом 1000 грн. та строком погашення — Б(3), якщо ставка дисконту складає — В(8,5%). За допомогою таблиць процентного фактора нинішньої вартості та процентного фактора нинішньої вартості ануїтету обрахуйте, як зміниться вартість цієї облігації за ставки дисконту — Г(6%). Зробіть висновок про вплив ставки дисконту на зміну оцінки облігації. 

      Розв’язок: 

      Поточна вартість облігації:
      PV1=N/(1+B)Б=1000/(1+0,085)3=782,908
      При зміні ставки дисконту:
      PV2=N/(1+Г)Б=1000/(1+0,06)3=839,619
      При змінні ставки дисконтування вартість облігації зростає

Задача 7

 
      Акціонерне товариство “А” має сплачений статутний капітал у розмірі А(100тис.грн.), який складається з простих та привілейованих акцій, при цьому товариством випущено максимально можливу кількість привілейованих та Б(25т.) звичайних акцій. Фіксована ставка дивіденду за привілейованими акціями становить В(14%). За підсумками фінансового року чистий прибуток товариства становив Г(80тис.грн.), з яких на розвиток виробництва було спрямовано Д(40%). Ринкова ставка відсотка становить Є(35%).
      Розрахуйте, як зміниться курсова вартість простих акцій товариства, якщо ринкова процентна ставка знизиться до Ж(30%). 

      Розв’язок: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Задача  8
  За двома проектами були отримані по три прогнозні оцінки вірогідного доходу. За допомогою стандартного середньоквадратичного відхилення і коефіцієнта варіації визначте, якому з проектів віддасть перевагу інвестор, що не схильний до ризику.
Варіант розрахунку Прогноз прибутку за проектом,, тис. грн.
Проект  А Проект  Б
1 2
3
110 103
95
400 417
440
          
              Розвя’зок:
     Для розрахунку рівня ризику проводиться серія розрахунків.
     1. Крім базового очікуваного прибутку  за проектом (наприклад, NPV), визначаються  варіантні значення обраного  показника результативності інвестування  при різних можливих ситуаціях  у майбутньому. Кількість таких розрахунків позначимо п, а прогнозний показник NPV для кожного розрахунку NPVt, де і = 1,2, ., ?. Кількість варіантів може бути необмежене великою.
     2. Визначається середнє значення  обраного показника результативності  інвестування з усіх проведених варіантних розрахунків NPV·.
     3. Розраховується коефіцієнт варіації (?), який визначає ступінь відхилень  варіантів від середнього значення  показника
     За  коефіцієнтом варіації можна порівнювати  проекти й обирати менш невизначені, тобто менш ризиковані, з більшою надійністю прогнозів за проектом. Меншому коефіцієнту варіації відповідає проект з меншим ризиком.
     Визначимо рівень ризику за проектом через оцінку невизначеності прогнозних варіантів  прибутку. Розрахуємо середньоквадратичне  відхилення прогнозів від середнього розміру прибутку і коефіцієнт його варіації.
     Середня величина очікуваного  прибутку від проекту  за трьома варіантами:
     Варіант А
     П = (110 + 103 + 95) : 3 = 102,67 тис. грн.
          Варіант Б
     П = (400 +417 + 440) : 3 = 419 тис. грн.
        Середньоквадратичне відхилення
     Варіант А 
     S = тис. грн.
     Варіант Б
     S = тис. грн.
     Коефіцієнт  варіації
     Варіант А 
     ? = 6,13 : 102,67 х 100 = 0,06 %
     Варіант Б 
          ? = 16,39 : 419 х 100 = 0,039 %
     Отже, рівень ризику в даному разі може бути представлений як значення коефіцієнта  варіації 0,06% для проекту А і 0,039 % для проекту Б. В кожного інвестора  має бути своя верхня межа у вигляді  коефіцієнта варіації — очікуваної невизначеності при інвестуванні.
     Для обох проектів ризик прийнятний, але  в проекті Б він нижчий.
     Тобто, меньш ризикований проект – проект Б. 
 
 
 
 
 

Задача  9 

  Розрахуйте необхідну ставку доходу акції А, якщо відомо, що:
безризикова ставка на ринку 8%,  середня ринкова дохідність 12%, середня дохідність підприємств галузі 15%. Зробіть висновок, чи слід купувати дану акцію, якщо останній сплачений дивіденд складав 14 % до номіналу. 

          Розвя’зок: 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

          Задача  10
  Виберіть кращий проект, використовуючи значення чистої приведеної вартості та індексу прибутковості. Ставка дисконтування становить 20 %. 

Рік реалізації
проекту
Обсяг інвестицій,
тис. грн.
Доходи, тис. грн.
Поточні витрати на  виробництво,
тис. грн.
Проект А
0 1
2
3
4
110160
170
180
190
120
130
140
140
Проект  Б
0 1
2
3
340


800
800
810
600
610
610
 
          Розвя’зок:

1. Знайдемо  чисту приведену вартість проекту А:
NPV=  (160-120)+ (170-130) + (180-140) + (190-140)
                           1                 2                   3                  4          - 110 =
              (1+0,2)       (1+0,2)    (1+0,2)   (1+0,2)
=33,33+27,78+23,15+24,15-110= -1,59 тис.грн.
Для проекту Б:
NPV=  (800-600)+ (800-610) + (810-610) 
                           1                 2                   3     - 340 = 166,66+131,94+115,74-340
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.