На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Cтатутний каптал пдприємства: формування та облк

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 18.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 20. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Курсова робота з предмету
Cтатутний капітал підприємства: формування та облік
 

Зміст 

  Вступ.
  Статутний капітал – джерело фінансування                              підприємств
  Форми і розміри статутного капіталу.
  Формування статутного капіталу державного підприємства.
  Облік статутного капіталу на державних підприємствах
  Формування статутного капіталу акціонерного товариства
  Облік статутного капіталу акціонерного товариства
  Облік статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю
  Формування статутного капіталу приватного підприємства
  Облік статутного капіталу приватного підприємства
  Формування статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю і повного товариства.
  Статутний капітал командитного товариства.
  Висновки
  Список використаної літератури
 


1.Вступ 
 

     Ринкова економіка являє собою розвиток підприємств різних організаційно-правових форм, що засновані на різних видах  приватної власності, поява нових  власників - як окремих громадян, так  й трудових колективів підприємств.
     З’явився  такий вид економічної діяльності, як підприємництво - це господарська діяльність, тобто діяльність, пов’язана з  виробництвом та реалізацією продукції, виконанням робіт, послуг або продажем товарів, необхідних споживачу. Вона має  постійний характер та відрізняється, по-перше, свободою у виборі напрямів та методів діяльності, самостійністю у прийнятті рішень, по-друге, відповідальністю за прийняття рішень та їх виконання; по-третє цей вид діяльності не виключає ризику, збитків, й банкрутств. На кінець, підприємництво чітко орієнтовано на отримання прибутку, чим в умовах розвиненої конкуренції досягається й задоволення суспільних потреб. Це важливіша причина зацікавленості в результатах фінансово-господарської діяльності. Реалізація цього принципу на ділі залежить не тільки від наданої підприємствам самостійності але й необхідності фінансувати особисті витрати бездержавної підтримки, але й від тієї долі прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків. Крім того, необхідно створити таке економічне середовище, в умовах якої вигідно виробляти товари, отримувати прибуток,знижати витрати.
     Статутний капітал — це сукупність в грошовому  еквіваленті внесків засновників  в майно при створенні підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, визначеними засновницькими документами.
     Для написання дипломної роботи використовувалася  різноманітна література: підручники, навчальні посібники та періодичні видання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.Статутний капітал – джерело фінансування підприємств 

    Суб’єкти  господарювання починають свою підприємницьку діяльність при первинному накопиченні  власного капіталу для забезпечення господарської діяльності.
    Власний капітал — це загальна вартість активів підприємства (матеріальних цінностей, грошових коштів, фінансових інвестицій тощо), які належать йому на правах власності і використовуються в процесі виробничої та іншої підприємницької діяльності.
    Власний капітал має складну структуру, яка залежить від організаційно - правового статусу суб’єкта господарювання.
        Фінансово-господарська діяльність  підприємства будь-якої організаційно-правової  форми і власності розпочинається  з формування статутного капіталу.
     Статутний капітал (інколи вживають ще термін –  статутний фонд) це виділені підприємству або залучені ним на засадах, визначеним законодавством, фінансові ресурси у вигляді грошових коштів або вкладень у майно, матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери, що закріплені за підприємством на праві власності або повного господарського відання. За рахунок статутного капіталу підприємство формує свої  власні (основні та оборотні) кошти.
        Порядок і джерела формування  статутних капіталів залежить  від типу підприємства і форми  власності, на базі якого воно  функціонує. В Україні права підприємств різних форм власності та типів закріплені у чинному законодавстві, зокрема в законах України “Про власність”, “Про підприємство в Україні”, “Про господарські товариства”.
         Розмір статутного капіталу підприємства  в значній мірі визначає масштаби його виробничо-господарської діяльності, хоч, природно, не існує прямого зв’язку між розмірами статутних капіталів підприємств різних галузей і обсягом виробництва товарів та послуг на них, бо останнє визначається ще й такими факторами, як попит, пропозиція і ціна на товари та послуги, розмір залучених кредитів та інших позикових фінансових ресурсів. У певній мірі розмір статутного капіталу впливає на можливості зовнішнього фінансування, ділову репутацію підприємства.
           Початковий розмір статутного капіталу підприємства фіксується в статуті або установчому договорі, які в  обов’язковому порядку подаються до органів влади під час  державної реєстрації підприємства. Контролюючі  державні органи (фінансові, податкові), а також банки у  взаємовідносинах постійно слідкують за розміром статутного капіталу кожного підприємства і за тим, щоб він був відповідним чином оплачений: адже замало лише задекларувати в статуті певний розмір статутного капіталу, треба вжити заходи до того, щоб кошти (або майно, нематеріальні активи) надійшли в розпорядження підприємства реально від усіх юридичних і фізичних осіб, що мають частки в статутному капіталі та є його власниками.  
 

3.Форми і розміри статутного капіталу
    Статутний капітал — це сума внесків учасників (власників) в майно підприємства. Статутний капітал відображає двоїстість відносин власності та характеризує як фонд власних коштів підприємства як юридичної особи, так і фонд вкладів акціонерів, інших учасників у майно підприємства, тобто їх власність. Кожен учасник несе відповідальність за результати господарської та фінансової діяльності лише в межах свого внеску в колективну власність підприємства.
    Порядок формування та зміни статутного капіталу залежить від форми та виду діяльності підприємства. Найбільш розповсюдженою формою підприємницької діяльності є господарські товариства, які утворюються та діють відповідно до Закону України „Про господарські товариства” № 1577-12 від 19.09.91р., зі змінами та доповненнями.
    Всі зміни статутного капталу повинні  бути документально оформлені (табл.2.1).
    Таблиця 3.1
    Документування  операцій з руху статутного капіталу
№ п/п Рух статутного капіталу Документи, що підтверджують  рух
1 Створення статутного капіталу Інвентаризаційні  описи, накладні, ПКО, акти приймання-передачі та оцінки
2 Збільшення  статутного капіталу Рішення власника, розрахунок бухгалтерії
3 Збільшення  статутного капіталу за рахунок додаткових внесків учасників Статут підприємства, накладні, акти передачі та оцінки, ПКО
4 Повернення  часток учасників у випадку їх виходу зі складу товариства Рішення власника, накладні, акти передачі, ВКО
5 Покриття збитків  за рішенням власників за рахунок  статутного капіталу Рішення власника, розрахунок бухгалтерії
6 Повернення  часток учасникам при ліквідації товариства Рішення ліквідаційної комісії, накладні, акти передачі, ВКО
 
    Важливим  елементом статутних документів є інформація про розмір та порядок  утворення статутного капіталу. Розмір статутного капіталу підприємства визначається його зареєстрованим статутом та складається з внесків його учасників.
    Оцінка  внесків в статутний капітал  здійснюється в грошовому еквіваленті  за сумісною згодою учасників відповідно до статутних документів.
    Внески  засновників можуть бути в таких  формах:
   майно та матеріали (обладнання, будівлі та матеріальні цінності);
   цінні папери (акції, облігації та інші);
   права на володіння природними ресурсами;
   права на володіння майном (будівлями, обладнанням);
   права на використання об’єктів інтелектуальної власності;
   грошові кошти.
     Матеріальні цінності, що вносяться до статутного капіталу, оцінюються за первинними документами, що підтверджують їх вартість.
     Майно, що вноситься до статутного капталу  без підтвердження первинними документами, оцінюються на підставі протоколу зборів засновників.
     Якщо  внеском до статутного капіталу виступає майно в натуральній формі, воно відображається в бухгалтерському обліку сумою, що включає його вартість, визначену в зазначеному вище порядку, та всі витрати на доставку, монтаж, установку та державну реєстрацію.
     Права на користування природними ресурсами, а також майнові права, внесені засновниками до статутного капіталу, відображаються в бухгалтерському обліку та балансі за первинною вартістю, розрахованою у визначеному порядку.
     Засновницькі  внески до статутного капіталу відображаються у бухгалтерському обліку відповідно до їх надходження. В засновницьких документах повинні бути обумовлені строки формування статутного капіталу. Як правило, строк формування статутного капіталу — один рік.
     Статутний капітал відображається на рахунку 40 „Статутний капітал”, де обліковується стан та рух статутного капіталу підприємства. При перевірці треба мати на увазі, що величина статутного капіталу відповідає розміру, зареєстрованому в статутних документах як вартість вкладів (часток, акцій за номінальною вартістю, пайових внесків) засновників (учасників) підприємства. Повнота внесення вкладів засновників контролюється шляхом порівняння його розміру (по кредиту рахунку 40) з величиною заборгованості власників (учасників) по внесках до статутного капіталу (рахунок 46 „Несплачений капітал”).
       Відповідно до  порядку, після  державної реєстрації статутний  капітал в сумі, зафіксованій  в Статуті, відображається по  кредиту рахунку 40 в кореспонденції  з рахунком 46. Порівняння даних  відбувається за схемою (табл. 3.2).
Баланс - стаття "Статутний  капітал"
   
Статут - розмір статутного капіталу
   
Головна книга — 
кредитове сальдо по рахунку 40
   
Регістр синтетичного обліку по рахунку 40 Кредитове сальдо по рахунку 40
   
Регістр аналітичного обліку по рахунку 40 Кредитове сальдо по рахунку 40
 
Табл. 3.2 Порядок порівняння показників статутного капіталу. 

             Законодавство України передбачає  мінімальні розміри статутних  капіталів, нижче яких державна  реєстрація підприємства не допускається. Ці мінімальні розміри не є сталими. У зв’язку з інфляційними явищами в економіці нерідко змінюються в законодавчому порядку.
              Розмір статутного капіталу підприємства  в процесі його господарської  діяльності також змінюється, при  цьому всі зміни розміру статутних капіталів на державних підприємствах у бухгалтерському обліку знаходять відображення безпосередньо на однойменному рахунку, в той час як на малих підприємствах, у господарських товариствах, підприємствах з іноземними інвестиціями вони знаходять відображення лише після відповідної державної  перереєстрації зміни розміру статутного капіталу. змінюються в законодавчому порядку.
               Додаткові  кошти державному  підприємництву  на збільшення  обсягу виробництва можуть бути  виділені з держ. Бюджету або за рахунок перерозподілу коштів інш. підприємств даної галузі. Акціонерне підприємство може випустити акції, товариство з обмеженою відповідальністю і інші господарські товариства – збільшити суми внесків усіх учасників до статутного капіталу підприємства. Незалежно від типу підприємства і форми власності статутний капітал може зрости за рахунок:
  безпосереднього приєднання до нього частини одержаного прибутку на приріст власних фінансових ресурсів;
  введення в дію об’єктів капітальних вкладень за рахунок власних коштів;
  індексації основних засобів у зв’язку з інфляцією, а згідно з діючим законодавством збільшує балансовий прибуток підприємства, який спрямовується на капітальні вкладення;
  до оцінки оборотних засобів.
     На  державних підприємствах сума статутного капіталу може зменшуватися при реалізації об’єктів 2-ї і  3-ї груп основних засобів.
    Табл.(3.3)
    Розмір  статутного капіталу господарських товариств
Суб’єкти  господарської діяльності. Розмір статутного капіталу.
Акціонерне  товариство Статутний капітал не може бути менше 1250 мінімальних заробітних плат (виходячи з розміру заробітної плати на момент створення товариства). Засновники акціонерного товариства можуть мати акції товариства на суму не менше 25% і строком не менше двох років.
Товариство  з обмеженою відповідальністю. Розмір статутного капіталу не може бути менший суми, еквівалентній 625 мінімальним заробітним платам (виходячи з розміру заробітної плати на момент створення товариства).
Товариство  з додатковою відповідальністю. Статутний капітал розділено на частки, передбачені статутними документами.
Повне товариство. Конкретний  розмір статутного капіталу не встановлено.
Інвестиційна  компанія. Статутний капітал  повинен бути не менше 50 тис. мінімальних  заробітних плат (виходячи з розміру  заробітної плати на момент створення компанії).
Підприємства  з іноземними інвестиціями. Іноземна інвестиція в статутному капіталі повинна складати не менше 10%.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Формування  статутного капіталу  державного підприємства 

                Статутний капітал державного підприємства, що перебуває у загальнодержавній або комунальній державній власності, - це сума коштів і вартість матеріальних ресурсів, що безоплатно виділені державою в постійне розпорядження трудового колективу підприємства на правах повного господарчого відання. Чинним законодавством встановлено, що здійснюючи право повного господарчого відання, підприємство володіє, користується, розпоряджається цими ресурсами, чинить по відношенню до них будь-які дії, що не суперечать закону і цілям діяльності підприємства. Розмір статутного капіталу державного підприємства визначається обсягом виробництва товарів і послуг на ньому.
               Джерелом формування статутного  капіталу державного  підприємства  є кошти, які належать державі.  Вони виділяються або з державного бюджету, або за рахунок інших державних підприємств – у порядку внутрішньогалузевого і міжгалузевого перерозподілу фінансових ресурсів – за розпорядженням державних органів, що виконують функції по управлінню держ. майном (Капітал державного майна, міністерства і відомства України).
     Зміна величини статутного капіталу можлива  лише у випадках, регламентованих  законодавством. Статутний капітал  може збільшитися при:
  введенні в дію нових потужностей;
  реконструкції та модернізації обладнання;
  безкоштовному отриманні коштів від інших підприємств;
  дооцінці засобів;
  отриманні коштів внаслідок злиття декількох державних підприємств;
  виділенні додаткових коштів, зареєстрованих в статутних документах державними структурами.
     Зменшується статутний капітал за рахунок щомісячного нарахування зносу по основним засобам або в результаті ліквідації та вибуття основних злитті підприємств або їх ліквідації. Статутний капітал приватизованого підприємства визначається в процесі інвентаризації та оцінки майна державного підприємства згідно з положенням, яке затверджене спеціально урядовою постановою.
    Синтетичний облік статутного капіталу ведеться на рахунку 40 „Статутний капітал”; рахунок  пасивний, фондовий. Сальдо цього рахунка  повинно відповідати розміру  статутного капіталу.
    По  дебету рахунка 40 відображаються:
   кошти, отримані від інших підприємств;
   кошти, отримані від в результаті злиття декількох державних підприємств.
    По  кредиту рахунка 40 зміни статутного капіталу відображаються:
   при ліквідації підприємства;
   в зв’язку з передачею коштів іншому державному підприємству.
 
    5.Облік  статутного капіталу  на державних підприємствах 

Зміст господарської операції Дебет Кредит
Сформовано  статутний капітал за рахунок  коштів державного бюджету:    
  у вигляді  оборотних засобів
20, 22 40
  у вигляді основних засобів
10 40
  у вигляді інших необоротних активів
11 40
  у вигляді нематеріальних активів
12 40
  у вигляді грошових коштів
31 40
Збільшення  статутного капіталу за рахунок чистого  прибутку 44 40
Збільшення  статутного капіталу за рахунок безоплатного отримання ТМЦ 20, 22, 28 40
Збільшення  статутного капіталу за рахунок безоплатного отримання основних засобів від  інших підприємств 10 37
37 40
Введення  в дію або придбання основних засобів 10 40
Знос  ліквідованих основних засобів 131 40
Відображення  фінансового результату від ліквідації основних засобів 44 40
Збільшення  статутного капіталу за рахунок індексації основних засобів 423 40
Відображення  матеріалів, отриманих від ліквідації основних засобів 20 40
    Таблиця  (продовження)
Зміст господарської операції Дебет Кредит
Нарахований знос основних засобів 40 131
Списання  основних засобів 40 10
Витрати, пов’язані з ліквідацією основних засобів 40 20, 22, 26, 28,37, 66, 65
Безоплатно  передані основні засоби іншим підприємствам 40 37
37 10
Безоплатно  передані виробничі запаси іншим  підприємствам 40 37
37,20,22, 26,28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.Формування  статутного капіталу  акціонерного товариства
           У відповідності з Законом  України “Про господарські товариства”  акціонерні товариства формують свої статутні капітали  за рахунок реалізації акцій шляхом відкритої підписки на них чи куплі-продіжу на капіталовій біржі (це стосується відкритих акціонерних товариств) або шляхом розподілу всіх акцій між засновниками без права розповсюдження акцій через відкриту підписку і купівлю-продіж на біржі (у закритих акціонерних товариствах).
     Основною  особливістю, за якою товариство відрізняється  від суб'єктів права (не товариств), є об'єднання на підставі угоди  майна та зусиль учасників для  спільної господарської діяльності. Товариство являє собою об'єднання на засадах угоди майна та підприємницької діяльності фізичних осіб та/ або юридичних осіб у формі підприємства (установи, організації) для спільної діяльності з метою одержання прибутку. Всі товариства згідно з законом є юридичними особами. діють на підставі установчих документів, затверджених учасниками, мають власні назви із зазначенням організаційно-правової форми товариства (акціонерне тощо).
     Існують акціонерні товариства відкритого та закритого типів, в залежності від того, як і між ким розповсюджуються акції.
     Акціонерне  товариство випускає цінні папери відповідно до вимог Державної комісії з  цінних паперів та фондового ринку. Закрите акціонерне товариство випускає лише іменні акції. Акціонерне товариство не пізніше, ніж через 6 місяців після реєстрації випуску акцій повинно видати акції акціонерам.
     Акціонерне  товариство в процесі створення  може розповсюджувати свої акції  шляхом відкритої підписи. Засновники відкритого акціонерного товариства повинні в цьому випадку тримати акцій на суму не менше 25% статутного капіталу і строком не менше 2 років. Строк відкритої підписки на акції не може перевищувати 6 місяців. Особи, що підписалися на акції, повинні внести на рахунок засновників не менше 10% вартості акцій, на які вони підписалися. Акціонер в строки, встановлені засновницькими зборами, але не пізніше року після реєстрації товариства, повинен оплатити повну вартість акцій.
     Відповідно  до діючого законодавства (ст.13 Закону України „Про господарські товариства”) засновники акціонерного товариства самостійно проводять оцінку внесків до статутного капіталу.
     Акціонерне  товариство, яке відповідно то постанови  Кабінету Міністрів України провело  індексацію балансової вартості основних засобів, має право збільшити статутний капітал на суму, що не перевищує суму індексації балансової вартості основних засобів, зменшену на суму індексації по ним, шляхом емісії акцій нової номінальної вартості або додаткової кількості акцій існуючої номінальної вартості. При випуску акцій в зв’язку зі збільшенням статутного капіталу продаж акцій не здійснюється.
     При збільшенні статутного капіталу шляхом емісії додаткової кількості акцій  здійснюється випуск акцій тієї ж  номінальної вартості, яка визначена  раніше випущеними акціями. Додаткова кількість акцій розподіляється між акціонерами пропорційно їх частці в статутному капіталі акціонерного товариства. Обмеження строку отримання акціонерами додаткової кількості акцій не допускається.
     При збільшенні статутного капіталу шляхом емісії акцій нової номінальної вартості акції попередніх випусків обмінюються на акції нової номінальної вартості відповідно до кількості акцій, якими володіє акціонер. Обмеження строку обміну акцій не допускається.
     Після державної реєстрації підприємства його статутний капітал в сумі внесків учасників, передбачених засновницькими документами, відображається по кредиту рахунка 40 „Статутний капітал” в кореспонденції з рахунками: 10 „Основні засоби”, 11 „Інші необоротні активи”, 12 „Нематеріальні активи”, 20 „Виробничі запаси”, 22 „Малоцінні та швидкозношувані предмети”, 28 „Товари”, 30 „Каса”, 31 „Рахунки в банках”. Вартість акцій, не оплачена акціонерами, відображається в бухгалтерському обліку по дебету рахунка 46 „Несплачений капітал” та кредиту рахунка 40 „Статутний капітал”. Таким чином, на рахунку 40 буде відображена фактична сума підписки на акції.
     У випадку, якщо акції розповсюджувалися  за ціною, яка перевищує їх номінальну вартість, різниця між емісією  та номінальною вартістю випущених  акцій обліковується окремо на рахунку 42 „Додатковий капітал”. Ця сума не підлягає використанню або розподілу, крім випадку реалізації акцій за ціною, нижчою від номінальної вартості.
     Для обліку розрахунків із засновниками в бухгалтерському обліку використовується синтетичний рахунок 46 „Несплачений капітал”. По дебету цього рахунка відображаються суми заборгованості засновників по внескам до статутного капіталу, а по кредиту — погашення заборгованості по внескам.
     Статутний капітал акціонерне товариство може збільшувати за умови, що всі акції, випущені раніше, повністю оплачені за ціною, не нижче їх номінальної вартості. Якщо у встановлений строк акції не оплачені, то підписка на акції анулюється або сума зменшується до внесеної величини.
     Відповідно  до ст.38 Закону України „Про господарські товариства” збільшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції або збільшення номінальної вартості акцій. зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення числа акцій у їх власників з метою анулювання.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.