На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Основн шляхи зростання прибуткв дяльност ЗАТ «Льввський лкеро-горлчаний завод»

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 19.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 20. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     ЗМІСТ
  стор
Вступ  
Розділ  І. Теоретичні основи аналізу прибутків (збитків) діяльності підприємства  
   Економічний зміст прибутків (збитків) підприємства
 
   Напрями та інформаційне забезпечення аналізу  прибутків (збитків) підприємства
 
Розділ  ІІ. Аналіз прибутку ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» за 2009-2010 р.р.  
2.1. Загальна  характеристика господарської діяльності ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» за 2009-2010 р.р.  
2.2. Аналіз  прибутку від операційної діяльності  ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод»  
2.3. Аналіз  прибутків від іншої звичайної діяльності (фінансова, інвестиційна діяльність) ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» 2.4. Аналіз  розподілу прибутку підприємства
 
Розділ  ІІІ. Основні шляхи зростання прибутків діяльності ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод»  
Висновки Список  використаних джерел
Додатки
 
 
 
 


     Вступ 

    Катастрофічна фінансова ситуація, що склалася на протязі останнього часу в Україні, здійснює безпосередній вплив на всі без винятку сфери економіки  та бізнесу.
    На  багатьох підприємствах водночас навалилося й різке зниження платоспроможного попиту та гострий дефіцит оборотних засобів і труднощі в банківських розрахунках.
    Розвиток  ринкової економіки в Україні  дає можливість підприємствам, які  бажають працювати в нових  умовах, одержувати від своєї праці  позитивні результати. Водночас інші підприємства, які не можуть працювати  за новими правилами, приречені на невдачу.
    За  цих умов необхідна сучасна, адекватна  ринковій економіці, реорганізація  фінансової діяльності кожного підприємства, яка вимагає економіко-правового  аналізу його виробничо-фінансового  стану та можливої зміни при зміні  ринкової кон'юнктури. Аналіз багатоваріантних ситуацій дозволяє науково обґрунтувати економічні показники поточного  і перспективного розвитку з узагальненням  найбільш повного і ефективного  використання закріплених ресурсів і вмілого маневрування капіталом.
    Відсутність комплексного аналізу і контролю за фінансовою діяльністю підприємства - одна з причин некерованості його процесами, в результаті чого виникають  негативні тенденції в розвитку. Тому і слідкувати за виконанням програми, та кінцевими і проміжними результатами фінансового стану необхідно  систематично, для чого й існує  аналіз.
    Необґрунтоване  бажання підприємства збільшити  свій прибуток за рахунок збільшення обсягу продажу із застосуванням  кредиту, з одного боку, та невиконання  клієнтами своїх зобов'язань, з  іншого – призводить до утворення  на підприємстві дебіторської заборгованості.
    Результатом ефективної діяльності будь-якого підприємства в умовах ринкових відносин (невизначеності та ризику) є отримання прибутку. Звісно, кожне підприємство намагається отримати якомога більший прибуток, що залежить від етапу стратегії розвитку підприємства.
    Основною  небезпекою у діяльності сучасного  підприємства,яке працює з клієнтами (покупцями) на основі надання їя товарного (комерційного) кредиту, є ризики несплати клієнтом за поставлену йому продукцію, що в свою чергу, пов'язані із ситуацією виникнення дебіторської заборгованості.
    Об’єктом  нашого дослідження і аналізу  є Закрите акціонерне товариство “Львівський лікероголчаний завод”, який можна віднести до списку підприємств з позитивним фінансовим станом та стабільною ринковою ситуацією.
    В курсовому проекті розглядаються та аналізуються: характеристика підприємства, його виробничо-господарська діяльність, аналіз виконання підприємством планових показників, фінансовий стан, стан і ефективність використання прибутку та шляхи збільшення прибутку. 

 


     Розділ  І. Теоретичні основи аналізу прибутків (збитків) діяльності підприємства
   Економічний зміст прибутків (збитків) підприємства
 
     Прибуток  підприємства утворюється з надходжень від виробничо-господарської діяльності (від реалізації продукції чи послуг, позареалізаційних операцій та ін.) після покриття матеріальних та прирівняних  до них витрат та втрат на оплату праці. Тому аналіз показників прибутку дає повне уявлення про порядок формування прибутку підприємства.
     На  балансовий прибуток впливають наступні фактори:
  прибуток від реалізації продукції;
  позареалізаційний прибуток (збитки);
  прибуток від реалізації продукції.
     Прибуток від реалізації товарної продукції – це основна частина балансового прибутку підприємства. Це пов’язано з тим, що виробництво і продаж товарної продукції є головною задачею підприємства і основною його діяльністю.
     Прибуток від іншої реалізації включає в себе результати від реалізації основних фондів, нематеріальних активів і матеріальних цінностей, від здачі окремого майна в оренду і т.д.
     Позареалізаційний прибуток найчастіше є результатом порушень договірних відносин зі сторони пов’язаних з ним підприємств і організацій. Він включає в себе: поступлення списаних безнадійних боргів, проценти банку, отримані штрафні санкції, фінансові результати від ліквідації ОФ, індексація авансів по капітальному будівництву, дивіденди, безкоштовно отримані основні засоби, обладнання, різниця в цінах по придбанню обладнання, оприбутковані безкоштовно отримані матеріальні цінності та основні засоби, т.д.
     Позареалізаційні збитки включають в себе збитки від стихійних лих, списання боргів через скорочення строків закової давності, затрати від спивання боргів і дебіторської заборгованості, від спивання інших безнадійних боргів, збитки від ліквідації не повністю амортизованих ОФ і т.д.
     Наявність різного роду збитків потребує специфічного підходу до їх аналізу.
     На  підприємстві визначається також розрахунковий прибуток (прибуток, який залишається в розпорядження підприємства). Величина розрахункового прибутку встановлюється за формулою:
       ,
     де  Кт – плата по процентах за кредит, грн., Песо – внески у вищестоячу організацію, грн., Пвб – внески в бюджет, грн.
     Потрібно зазначити, що збільшення величини прибутку не відображає підвищення ефективності виробництва, так як абсолютна його величина і приріст залежать від розміру застосовуваних виробничих засобів (ОФ і оборотних коштів).
     Балансовий прибуток визначається за формулою:
      , (
     де  Преал – прибуток від реалізації продукції, грн., Пін – прибуток від іншої реалізації, грн., Пп. – позареалізаційний прибуток, грн.
     Прибуток від реалізації товарної продукції можна визначити за формулою:
      ,
     де  Ц – ціна 1000 м3 транспортованого газу, грн., С – собівартість 1000 м3 природного газу, грн., Q – об’єм реалізованого природного газу, грн. (м3).
     Для характеристики економічності та ефективності виробництва важливо враховувати не тільки розмір і приріст прибутку, але й рівень рентабельності, тобто знати скільки прибутку отримано на кожну гривну виробничих фондів.
     Для аналізу прибутку підприємства необхідним є проведення аналізу розподілу його суми. Як правило, кожне підприємство після сплати відрахувань у державний бюджет, процентів за кредит, орендної плати одержує в своє розпорядження певну суму – розрахунковий прибуток. За допомогою розрахункового прибутку можна визначити розрахункову рентабельність:
     
     За  рахунок розрахункового прибутку підприємства створюють стимулюючі фонди: фонд соціального розвитку, фонд матеріального заохочення, фонд розвитку та вдосконалення виробництва. Величина цих фондів визначається згідно з показниками господарської діяльності підприємства, а також нормативних відрахувань в централізовані фонди, які встановлюються вищестоячою організацією.
     Кошти фондів споживання і соціального розвитку використовуються по напрямках та згідно кошторисів, за згодою профспілкових комітетів. Невикористані залишки цих фондів переходять на наступний рік і вилученню не підлягають.
     У відповідності із задачами вдосконалення економічного стимулювання на сучасному етапі розвитку господарського механізму, важливим етапом аналізу ефективності утворення і використання фондів економічного стимулювання на підприємстві є визначення обґрунтованих на підприємстві фондоутворюючих факторів, основних принципів утворення нормативів.
     Суму  прибутку, яка залишилась після відрахування у всі фонди, може використати підприємство для своїх цілей (можлива виплата премій або закупка нових ОФ).
     .
 


1.2. Напрями та інформаційне забезпечення аналізу прибутків (збитків) підприємства 

     Головними завданнями аналізу фінансових результатів підприємства є:
  систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутку;
  виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки їхнього впливу;
  вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку;
  виявлення резервів збільшення прибутку;
  розроблення заходів для використання виявлених резервів.
     Джерелами аналітичної інформації є плани економічного та соціального розвитку (дивись у додатках), фінансовий план (розрахунковий баланс доходів і витрат), бізнес-план форми бухгалтерської звітності № 1 «Баланс підприємства», № 2 «Звіт про фінансові результати» , декларація про прибуток підприємства, матеріали маркетингових досліджень.
     Інформацію для економічного аналізу поділяють на кілька типів, які є суттєвими для розробки технологій. Це: факти, оцінки, прогнози, узагальнені зв’язки, конфіденційна інформація, чутки.
     Розв’язання аналітичних задач потребує фактичної інформації як про внутрішнє, так і про зовнішнє середовище. Ця інформація є основою для аналізу виконання планів, вивчення динаміки економічних показників та прогнозування на майбутнє.
     Аналітичну інформацію можна подати в табличній та графічній формах, у вигляді текстів і динамічних рядів.
     Усю сукупність інформації, яка використовується в економічному аналізі й забезпечує управлінську систему та заінтересованих сторонніх користувачів, можна розподілити (з урахуванням головних джерел) на внутрішню та зовнішню групи, які утворюються з планово-облікових та позаоблікових даних.
     Складність використання зовнішньої інформації в аналітичних розрахунках в Україні полягає в тому, що в нас лише формуються такі фірми.
     Основними споживачами результатів обробки зовнішньої аналітичної інформації є контрольні органи, банківські установи, фондові та товарні біржі, інші ділові партнери підприємства, у тому числі потенційні інвестори, кредитори. 
     У проектуванні інформаційної бази економічного аналізу враховують основні характеристики економічної інформації, які впливають на вибір інформаційних технологій розв’язування задач. Це можна зробити за допомогою її класифікації за певними ознаками (рис. 1.1).
     
     Рис. 1.1. Класифікація економічної інформації
     Обліково-аналітична інформація є основою для прийняття рішень з організації, планування й регулювання господарської діяльності підприємства. Особливості облікової інформації залежать від видів обліку (оперативний, бухгалтерський, статистичний); форми бухгалтерського обліку (таблично-автоматизована, діалогова, безпаперова); від джерел та методів формування змінної та умовно-постійної інформації та алгоритму їх машинної обробки.
     Аналітична інформація відрізняється від облікової. Дані для аналізу беруть з одного або кількох різновидів економічної інформації (планової, облікової, нормативної, прогнозної).
     Аналітична інформація нагромаджується, зберігається та використовується відповідно до планів та програм аналітичної роботи на підприємстві згідно з визначеною організаційною формою. 

 

      Розділ ІІ. Аналіз прибутку ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» за 2009-2010 р.р.
     2.1. Загальна характеристика  господарської діяльності  ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» за 2009-2010 р.р. 

     Підприємство  ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» почало працювати на ринку  алкогольної продукції у 1931 року. Завод першим почав вготовляти спиртовий  оцет за  німецькою технологією. ЗАТ «ЛГЗ» володіє розгалуженою мережею збуту і продукція  заводу збувається по всій Україні  та закордоном. В РСРС підприємство було одним із трьох потужних підприємств, які працювали в даній галузі.
     Продукція ЗАТ «ЛЛГЗ» отримує нагороди на різноманітних  вітчизняних і міжнародних конкурсах  за високу якість та відомість бренду.
     Проведемо  аналіз роботи ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» на основі огляду динаміки основних економічних показників підприємства за 2009-2010 роки.
     Таблиця 2.1
     Динаміка  основних економічних показників ЗАТ  «Львівський лікеро-горілчаний завод» за 2009-2010 р.р.
Показники Період Відхилення
2009 рік 2010 рік абсолютне відносне
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн 349227 447780 98553 128,22
Чистий  доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн. 154599 213980 59381 138,41
Витрати операційної діяльності, тис.грн 132440 194824 62384 147,10
Витрати на одну гривню реалізованої продукції, коп./грн.. 0,86 0,91 0,05 106,28
Середньооблікова  кількість працівників, осіб 650 700 50 107,69
З них  робітників 455 520 65 114,29
Середньорічний  виробіток продукції одним працівником, тис.грн 339,78 411,50 71,72 121,11
Фонд  оплати праці, тис.грн 11923 14343 2420 120,30
Середньорічна оплата праці одного працівника, грн.. 18343,08 20490 2146,92 111,70
Середньорічна вартість основних засобів, тис.грн 18104,50 28063,50 9959 155,01
Фондовіддача  основних засобів, грн./грн 8,54 7,62 -0,91 89,29
Матеріальні витрати, тис.грн 105438 152237 46799 144,39
Матеріаловіддача, грн./грн 1,47 1,41 -0,06 95,86
Середньорічна вартість активів, тис.грн 75971 120480 44509 158,59
Середні залишки оборотних засобів, тис.грн 57835 92634,50 34799,50 160,17
Середня вартість власного капіталу, тис.грн 33544 52801 19257 157,41
Коефіцієнт  оборотності оборотних засобів 2,03 1,78 -0,26 87,28
Коефіцієнт  автономії 0,44 0,44 0,00 99,26
Коефіцієнт  загальної ліквідності 10,20 15,75 5,55 154,45
Чистий  прибуток, тис.грн 9392 9594 202 102,15
Чиста рентабельність продажу продукції, % 0,06 0,04 -0,02 -
Чиста рентабельність активів (капіталу),% 0,12 0,08 -0,04 -
 
     Аналіз  даних таблиці 2.1. основних показників підприємства ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» доход від реалізованої продукції  збільшився на 28,22%, що становило 98553 тис.грн., чистий доход від реалізації продукції  збільшився на 38,41%, що складає 59381 тис.грн., чистий прибуток збільшився на 2,15%, що в грошову виразі складає 202 тис.грн.. Збільшились матеріальні витрат на 47699 тис.грн., збільшились витрат від операційної діяльності на 62384 тис.грн.,  збільшився фонд оплати праці  на 2420 тис.грн., збільшення середньорічної оплати праці на одного працівника на 2146,92 грн.. Чиста рентабельність продажу  продукції зменшилась на 2%, а чиста рентабельність активів зменшилась на 4%. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів зменшився на 0,13; коефіцієнт автономії не змінився; коефіцієнт ліквідності зріс на 5,55%.
     Загалом, збільшення основних показників діяльності заводу свідчить про нарощення обсягів  виробництва та збуту продукції, що характеризує підприємство з позитивного  боку.
 

2.2. Аналіз прибутку від операційної діяльності ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод»  

     Здійснюючи  діяльність, будь-яке підприємство отримує прибуток. Такий прибуток, отриманий в результаті здійснення основної діяльності, називається операційним.
     Розрахунок  операційного прибутку здійснюється у кілька етапів, які включають в себе:
     Розрахунок  чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) як різниці між доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та сумою непрямих податків та інших вирахувань з доходу.
       Розрахунок валового прибутку (збитку) від реалізації як різниці між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартістю реалізованої продукції.
     Розрахунок  операційного прибутку як суми (різниці) між валовим прибутком (збитком) та іншим прибутком (збитком) від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), операційної оренди активів, операційної курсової різниці, отримання штрафів, пені тощо та величини адміністративних витрат і витрат на збут.
     Отримавши прибуток від операційної діяльності, підприємство коригує його на інші доходи та втрати, що несе підприємство в результаті своєї діяльності та отримує чистий прибуток.
     Проведемо аналіз динаміки прибутку від операційної діяльності ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» за 2009-2010 роки у таблиці 2.2., щоб виявити основні тенденції, які існують на підприємстві, для того, щоб мати можливість здійснити прогноз прибутковості на майбутнє. 
 
 

     Таблиця 2.2
     Аналіз  прибутку (збитку) ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» за 2009-2010 р.р.
Показники Період Відхилення
2009 рік 2010 рік абсолютне відносне
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн 349227 447780 98553 28,22
Податок на додану вартість 57962 73466 15504 26,74
Акцизний  збір 136666 160302 23636 17,29
Інші  вирахував з доходу - 32 32 -
Чистий  доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн. 154599 213980 59381 38,40
Собівартість  продукції (товарів, робіт, послуг) 128105 170982 42877 33,47
Валовий прибуток 26494 42998 16504 62,29
Інші  операційні доходи 3856 2533 -1323 -34,31
Адміністративні витрати 6169 4886 -1283 -20,79
Витрати на збут 4387 23558 19171 436,99
Інші  операційні витрати 6421 3277 -3144 -48,96
Прибуток  від операційної діяльності 13373 13810 437 3,26
Чистий  прибуток, тис.грн 9392 9594 202 2,15
 
     Результати  проведеного аналізу свідчать що ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» у 2010 році отримав більший  прибуток, ніж у 2009 році. Зокрема  доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 28,22%, що склало 98553 тис.грн., що відповідно збільшило податок на додану вартість на 15504 тис.грн. та акцизний збір на 23636 тис.грн., так як продукція заводу в більшій частині є піакцизним товаром. У 2010 році інші вирахування з доходу становили 32 тис.грн., тоді як у 2009 році таких втрат не було. Собівартість продукції (товарів, робіт, послуг) збільшилась на 42877 тис.грн., що становило 33,47%. Валовий прибуток збільшився на 16504 тис.грн., що склало 62,29%. Інші операційні доходи зменшились на 1323 тис.грн., порівняно із попереднім роком.  Адміністративні витрати зменшились на 1283 тис.грн., порівняно з попереднім роком. Витрати на збут зросли на 19171 тис.грн., а інші операційні витрати зменшились на 3144 тис.грн. загалом, прибуток від операційної діяльності збільшився на 437 тис.грн., що склало 3,26%. Чистий прибуток зріс на 202 тис.грн., що склало 2,15%.
 

2.3. Аналіз прибутків від іншої звичайної діяльності 
 

     В процесі здійснення своєї діяльності підприємства, зокрема ЗАТ «Львівський  лікеро-горілчаний завод», отримають  прибутки від іншої діяльності та позареалізаційних операцій. До таких  доходів включаються: штрафи, пеня; проценти, отримані із коштів, з рахунків підприємства; курсові різниці за валютними рахунками і за операціями в іноземній валюті; прибутки і збитки минулих років, що виявлені у звітному році; збитки від стихійних лих; втрати від списання боргів і дебіторської заборгованості; надходження боргів, раніше списаних як безнадійні; інші доходи, втрати і витрати, які відносяться відповідно до чинного законодавства на рахунок прибутків і збитків.
     Коригування прибутку (збитку) отриманого від здійснення операційної діяльності на суми прибутку (збитку) отриманого від здійснення іншої діяльності дозволяє розрахувати  чистий прибуток, який і свідчить про  ефективність роботи підприємства 
     Таблиця 2.3
     Аналіз  прибутків від іншої звичайної діяльності ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод»
Показники Період Відхилення
2009 рік 2010 рік абсолютне відносне
Інші  доходи 0 20 20 -
Фінансові витрати 859 970 111 12,92
Інші  витрати 11 49 38 345,5
Прибуток  до оподаткування 12523 12791 268 2,14
 
     Аналіз  прибутків від іншої звичайної діяльності ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» показав, що підприємство отримало  інші доходи у розмірі 20 тис.грн. у 2010 році, тоді як у 2009 році  таких доходів підприємство не отримувало. Поряд із цим підприємство несе фінансові витрати у сумі 859 тис.грн. у 2009 році та 970 тис.грн. у 2010 році, які зросли на 12,92% та інші витрати у розмірі 11 тис.грн у 2009 році та 49 тис.грн у 2010 році, які зросли на 345,5%. Загальний прибуток до оподаткування у 2009 році становив 12523 тис.грн, а у 2010 році 12791 тис.грн., що на 2,14% більше ніж у попередньому.
     По  статтям доход  від участі в  капіталі, інші фінансові доходи, прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні  статті та надзвичайні доходи (витрати) ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» надходжень чи витрат немало.    

 

2.4. Аналіз розподілу  прибутку підприємства 

     Прибуток, який отримує підприємство в результаті своєї роботи, є кінцевою метою  роботи підприємства. Саме завдяки отриманому прибутку підприємство може здійснювати розширення своєї діяльності; нарощення виробничої бази; формувати резервні фонди; виплачувати винагороду (дивіденди) власникам капіталу підприємства; матеріально стимулювати працівників; задовольняти потреби трудового колективу. 
     При розподілі прибутку важливе значення має встановлення оптимальних пропорцій  поділу прибутку на реінвестування і  виплату дивідендів, яке б забезпечувало  реалізацію стратегії розвитку підприємства і ріст його ринкової вартості. Розподіл прибутку, з одного боку – результат  ефективності виробництва, з іншого – саме раціональність розподілу  прибутку визначає ефективність виробництва. Це робить розподіл прибутку одним  із найскладніших завдань фінансового  аналітика.
     Механізм  розподілу прибутку визначається комплексом факторів, що можна поділити на дві  основні групи: зовнішні, які створюються зовнішніми умовами діяльності підприємства, та внутрішні, які обумовлені особливостями господарської діяльності підприємства.
     До  зовнішніх факторів відносять:
  правові обмеження і податкова система – законодавчі норми формують пріоритетність окремих напрямків використання чистого прибутку (податки та інші вирахування), встановлюють нормативні параметри цього використання (ставки податків і зборів, система податкових пільг) та інші умови;
  загальноекономічна тенденція в країні – в умовах пожвавлення і підйому зростає середньоринковий рівень прибутку на вкладений капітал. Це зумовлює підвищення частки прибутку, яка капіталізується. Поглиблення спаду і економічна криза, ріст інфляції, навпаки, сприяють зростанню споживаної частки прибутку;
  можливість використання більш дешевих зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів – якщо вартість позиченого капіталу є нижчою у порівнянні з середньозваженою вартістю власного капіталу, то це об’єктивно веде до зростання споживаної частки чистого прибутку підприємства, бо його інвестиційні потреби будуть задовольнятися за рахунок зовнішніх джерел фінансування. Якщо доступ до зовнішніх джерел обмежений чи вартість залучення позиченого капіталу більша, ніж середньозважена вартість капіталу, яка склалася на підприємстві, то більш ефективним буде збільшення частки прибутку, яка використовується для інвестування виробничого розвитку.
     Основними внутрішніми факторами, що впливають  на пропорції розподілу чистого  прибутку, є:
  Рівень прибутковості звичайної діяльності підприємства – при низькому рівні рентабельності, а, відповідно, і меншій сумі чистого прибутку свобода формування пропорцій його розподілу суттєво обмежена. Це пов’язано з тим, що існують певні зобов’язання перед власниками підприємства. Крім того, певна частина чистого прибутку, згідно з діючим законодавством, повинна направлятися на формування резервного й інших страхових фондів;
  рівень підприємницького ризику – нестійкість ринку, залежність від випадку, низька конкурентоспроможність продукції, нераціональність структури капіталу змушують підприємство збільшувати обсяг формування резервного й інших страхових фондів. Без цього зростає загроза банкрутства підприємства. Це, безумовно, веде до росту капіталізованої частки чистого прибутку;
  необхідність оновлення матеріально-технічної бази – якщо в портфелі підприємства є реальні проекти, внутрішня норма окупності яких значно перевищує середньозважену ціну інвестованого капіталу, і такі проекти можуть бути реалізовані відповідно у короткий час, то частка капіталізованого прибутку зростає;
  можливість використання внутрішніх джерел формування фінансових ресурсів – якщо потреба в інвестиційних ресурсах, що забезпечує приріст операційної діяльності, може бути задоволена за рахунок зростання амортизаційних відрахувань, продажу основних засобів чи інших активів, то можливості використання прибутку з метою споживання розширюються;
  и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.