На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Застосування маркетингу на водному транспорт України

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 19.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 8. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


    МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
    НАЦІОНАЛЬНИЙ  АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
 
 

Індивідуальна робота 

з дисципліни «основи маркетингу на транспорті»
на тему: 

«Застосування маркетингу на водному транспорті України» 
 
 
 
 

          Виконала:
          студентка 316 групи    
          Шевцова Марія Андріївна 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

       Київ 2011
 

Зміст
Вступ…………………………………………………………………………….…3
Розділ 1. Сучасний стан транспортного потенціалу України……………….…4
1.1. Аналіз сучасної  ситуації на транспортному ринку………………………...4
1.2. Прогнозування  подальшого розвитку транспортного ринку……………...8
Розділ 2. Дослідження  водного транспорту України……………………….…10
2.1. Напрям діяльності  водного транспорту України………………………....10
2.2. Основні показники  транспортної діяльності ……………………………..14
2.3. Проблемні питання  та перспективи їх вирішення……………………….18
Розділ 3. Розробка рекомендацій щодо використання сучасних маркетингових інструментів для ефективного функціонування на транспортному ринку……………………………………………………………24
3.1. Визначення  мети та місії підприємства  в  умовах функціонування  транспортної структури…………………………………………………………24
3.2. Обгрунтування  стратегії і тактики розвитку  в сучасних ринкових 
умовах транспортного ринку…………………………………………………...26
3.3. Пропозиції  щодо розробки комплексу маркетингу 
для  діяльності обраного об’єкту та визначення його ефективності………....29
Висновки…………………………………………………………………………32
Використана література………………………………………………………....33 

 

     Вступ 

     Головною задачею служб маркетингу на транспортному підприємстві є визначення потреб споживачів транспортної продукції та шляхів їх задоволення. Для успішної конкуренції в умовах ринкової економіки необхідно, щоб у центрі філософії підприємства був споживач. Іншими словами, всі ресурси підприємства мають бути організовані таким чином, щоб пропонувати споживачам ті послуги, які їм потрібні , і робити це краще за конкурентів.
     Застосування  основ маркетингу на транспорті є  одним з напрямків удосконалення та досягнення ефективності усіх сторін діяльності різних видів транспорту в умовах ринкових відносин. З точки зору економічних відносин ринок транспорту є одним з найважливіших типів ринку. Масштаби та склад учасників ринкових відносин на ньому суттєво відрізняються від знайомої більшості типів ринку, що впливає на весь процес управління маркетингом на транспорті.
     Знання  саме цих особливостей транспортного  ринку вкрай необхідне. Перевезення пасажирів і вантажів водним транспортом є основним видом послуг морських та річкових портів. Отже, маркетинг об’єднує  інтереси транспортних підприємств та їх клієнтів, створюючи умови для співробітництва на більш високому рівні.
     Маркетингові  дослідження ринку, аналізу тенденцій  та перспектив його зміни має проводити  кожне транспортне підприємство  незалежно від його розміру та форми власності. Результати дослідження  ринку безпосередньо впливають на довгострокову стратегію підприємства, його поточну політику і тактику, а також  є базою для розробки плану маркетингу, визначення потреби у фінансових, трудових і матеріально-технічних ресурсах.
 

Розділ 1. Сучасний стан транспортного потенціалу України 

   Аналіз  сучасної ситуації на транспортному ринку
 
     Транспортна система України є розвинутим сучасним промислово-господарським  комплексом і включає усі види транспорту – автомобільний, залізничний, повітряний, морський, річковий, трубопровідний і шляхи сполучення загального користування. Вона має розгалужену інфраструктуру для надання всієї сукупності транспортних послуг. До найважливіших якісних характеристик цієї системи належать: цілісність вантажів і безпека пасажирів; регулярність і надійність транспортних зв'язків; швидкість; вартість перевезень.
     Порівняно з іншими галузями народного господарства, транспорт має розподілену лінійно-вузлову  структуру розміщення основних фондів. Саме транспорту властива мережна структура, що характеризується наявністю двох елементів транспортної мережі – транспортних вузлів і транспортних магістралей.
     Транспортні вузли поділяються на спеціалізовані (з одним видом транспорту) й  інтегровані (з кількома видами транспорту).
     Серед транспортних магістралей розрізняють водні і наземні. Останні, у свою чергу, поділяються на автомобільні шляхи і залізничні колії сполучення. 

     Транспорт – одна з найважливіших сфер економіки, яка забезпечує виробничі та невиробничі  потреби господарства і населення  у перевезеннях.
     Транспорт відноситься до виробничої інфраструктури – підсистема господарства, яка реалізує загальні умови щодо функціонування виробництва та життя населення. Географічні дослідження транспортної інфраструктури особливо важливі внаслідок її територіальності розвитку та функціонування.
     Властивості та ознаки транспортної інфраструктури (ТІ):                    1) підвищена фондоємність і капіталоємність об’єктів ТІ, тривалі строки їх будівництва та їх функціонування (склалася думка, що невигідно вкладати кошти у ТІ);
     2) появлення основного ефекту (в  деяких випадках до 90%) від функціонування  в інших базисних галузях (частка  транспорту у ВВП не перевищує  5-8%, у той же час у капіталовкладеннях  – більш 20%);                       
     3) «піонерний» розвиток ТІ в  порівнянні з іншими галузями;
     4) невід’ємний характер процесів  виробництва та споживання, «не  речовий» характер процесу функціонування  ТІ (не можливо накопичувати, зберігати)  потребує значних резервних потужностей  ТІ;
     5) значна сезонна, місячна і добова  нерівномірність навантаження ТІ;
     6) просторова регіональна невзаємозамінність   (не можливо заміняти один вид  транспорту іншим без великих  втрат, наприклад залізничний  транспорт потребує певні магістралі) – необхідність її розвитку  там, де є потрібність; 
     7) переважання просторово-лінійних  мереж ТІ, але роль точкових  елементів (вузлів) значно зростає;            
     8) іннерційність функціонування, що  пов’язана з дискретністю розвитку  ТІ (відсутній зв’язок між рівнем  розвитку та потребами щодо  її використання), що веде до недооцінки необхідності нових капіталовкладень у її розвиток;          9) територіальна концентрація ТІ (частіше зі значним часовим лагом) відповідає концентрації виробництва та населення, що відображає загальний географічний «рисунок» господарства;
     10) на сучасному етапі можливий  розвиток функціональної взаємозаміни  видів транспорту, транспорту і  складів, транспорту і зв’язку  (близько 30% ділових і 50% побутових  поїздок можливо замінити добре  функціонуючими системами зв’язку  – пошта, факси, Інтернет);
     11) великий, але поетапний вплив  ТІ на прилеглу територію як  магістральної лінії освоєння  території. 
     Транспорт грає велику роль в господарському освоєні території. Транспорт інтегрує господарський простір, виступає організаційним фактором утворення територіальної структури господарства регіону. В той же час ТІ розвивається відповідно особливостям розміщення господарства.
     В Україні розвинуті всі види транспорту: водний (річковий, морський), наземний (автомобільний, залізничний, трубопровідний), авіаційний, електронний (зв’язок). Але внаслідок перебудови економіки на ринкові відношення, введення нових форм власності, спадом виробництва обсяги вантажоперевезень всіма видами транспорту зменшились в порівняні з 1990 років більше, ніж в вісім разів: з 6286 млн. тонн до 755,3 млн. тонн в 2010 році (табл. 1.1, рис. 1.1, 1.2).
     Таблиця 1.1.
     Перевезення вантажів за видами транспорту України  за 1990-2010 роки
  1995 2000 2008 2009 2010
млн. тонн % млн. тонн % млн. тонн % млн. тонн % млн. тонн %
Наземний 6167 98,1 2422 98,6 1514 99,0 1784 98,8 590,7 78,2
-залізничний 974 15,5 360 14,7 357 23,3 450 24,9 432,5 57,3
- авто- мобільний 4897 77,9 1816 73,9 939 61,4 1121 62,1 158,2 20,9
- трубопро-   Відний
296 4,7 246 10,0 218 14,3 213 11,8 153,4 20,3
Водний  119 1,9 34 1,4 15 1,0 21 1,2 11,1 0,014
- морський 53 0,8 21 0,9 6,3 0,4 8 0,4 3,1 0,004
- річковий 66 1,1 13 0,5 8,3 0,6 13 0,8 8 0,011
Авіаційний 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Разом 6286 100,0 2456 100,0 1529 100,0 1805 100,0 755,3 100,0
 
     За  окремими видами транспорту відбулися  значні зміни: обсяги вантажоперевезень  у водному транспорту зменшились більш ніж в десять разів.  

     

     Рис. 1.1. Структура відправлення вантажів за видами транспорту
     України за 2010 рік 

     Обсяги перевезень пасажирів за 1990-2010 роки зменшились у два рази. Водний транспорт  у 2010 році перевіз тільки 7,6  млн. пасажирів (0,1%) (табл. 1.2., рис. 1.2).  

     Таблиця 1.2.
     Співвідношення  різних видів транспорту в перевезеннях пасажирів 
     в Україні за 1990-2010 роки
Види  транспорту 1995 2000 2008 2009 2010
млн. пас. % млн. пас. млн. пас. млн. пас. % млн. пас. % млн. пас. %
-залізничний 669 4,5 577 8,5 499 6,4 445 5,4 426,6 6,2
-автомобільний  (автобуси) 8331 55,6 3483 51,1 2557 32,9 3837 46,8 3719,4 54,4
-трамвайний 2007 13,4 822 12,1 1381 17,6 1111 13,5 713,8 10,4
- метро-політений 3232 21,6 1359 19,9 2582 33,2 1903 23,2 760,6 11,1
- тролейбус  ний 678 4,5 561 8,2 754 9,8 887 10,8 1203,6 17,6
Водний  45 0,3 12 0,2 6 0,1 13 0,2 7,6 0,1
- морський 26 0,2 8 0,1 4 0,1 11 0,2 6 0,1
- річковий 19 0,1 4 0,1 2 0,0 2 0,0 1,6 0,0
Авіаційний 15 0,1 2 0,0 1 0,0 4 0,0 6,1 0,1
Разом 14977 100,0 6816 100,0 7780 100,0 8200 100,0 6837,7 100,0
 
     

     Рис. 1.2. Перевезення пасажирів за видами транспорту
     України за 2010 рік 

   Прогнозування подальшого розвитку транспортного ринку
 
     Відповідно  до тенденцій світового економічного розвитку у найближчому майбутньому  очікується суттєве зростання товарообміну  у напрямку Європа – країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Так, за оцінками експертів ЄС до 2012 року очікується збільшення товарообміну за цим напрямком на 30-35%. Очікується також зростання товарообміну за напрямком європейської осі „Північ-Південь” – за експертними оцінками до 2012 року на 25-30%. За прогнозами суттєве збільшення перевезень транзитних вантажів передбачається в тому числі і для морського транспорту. У зв’язку з цим Україна має потенційні можливості для залучення додаткових транзитних потоків через свою територію за цими напрямками за умову реалізації конкретних заходів щодо подальшого розвитку та модернізації власної транзитної транспортної інфраструктури та створення сприятливих умов для переміщення транзиту територією країни.  У цьому контексті зростатиме роль морських портів, як однієї із найважливіших ланок національної транзитно-транспортної інфраструктури. Позитивні тенденції у розвитку портів свідчать про їх зростаючу роль у забезпеченні виходу України на світові ринки. Серед країн Європи Україна має один із найвищих коефіцієнтів транзитності. На сьогодні технологічні потужності національної транспортної інфраструктури здатні щороку перевозити залізницями більше ніж 1 млрд.т вантажів, переробляти в портах понад 163 млн.т вантажів. За потужністю морських портів Україна займає 3 місце у Чорноморському басейні після Російської Федерації та Румунії. 
 

 

Розділ 2. Дослідження водного транспорту України 

  2.1. Напрям діяльності  водного транспорту  України 

     На  морський транспорт припаде 1/4 вантажообігу країни. Цей транспорт концентрується винятково на півдні країни на узбережжі Чорного і Азовського морів, у так званому Азово-Чорноморському басейні, який перед протоки Босфор і Дарданелли зв'язаний Середземномор'ям, а відтак - - зі світовим океаном. Виділяють три види морських перевезень:
     а) малий каботаж – перевезення між портами однієї держави одного моря (наприклад, Чорного);
     б) великий каботаж – перевезення між портами однієї держави різних портів (Чорного і Азовського);
     в) закордонні переведення (між портами України" і Росії тощо). Морський транспорт обслуговує важливі зовнішньоекономічні зв'язки України.
     Організаційно морський транспорт нашої держави  складається з трьох пароплавств: Чорноморського, Азовського та Українське-Дунайського. У Чорноморському басейні функціонує також паромна переправа Іллічівськ-Варна (Болгарія). До структури Чорноморського пароплавства входять. 11 морських портів, три судноремонтних заводи. В Азовському пароплавстві судна спеціалізуються на перевезеннях вугілля, руди, зерна та конструкційних матеріалів. Працюють порти: Маріуполь, Бердянськ, Керч.
     Дунайське пароплавство працює на річці і в  морі, має 4 порти: Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ, Кілія.
     За  середніми відстанями вантажних  перевезень (близько 6000 км) морський транспорт посідає перше місце серед інших видів транспорту. Але за відстанню перевезення пасажирів значно поступається залізничному і, особливо, повітряному.
     У структурі експорту вантажів морськими  суднами переважають руди металів, кам'яне вугілля, нафта і нафтопродукти, будівельні матеріали. За імпортом на першому місці – Зернові (більше 30%) деревина, продукти харчування.
     Найбільшим  морським портом в Україні є Одеса  яка має регулярне сполучення більш ніж зі ста кранами. Він  обладнаний під контейнерні перевезення. Одеса не має собі рівних в Україні і за перевезенням пасажирів
     У перспективі, при завершенні спорудження  нафтового терміналу з прийому  нафти з танкерів у порту Південний, роль Одеського портового комплексу (Одеса, Іллічівськ, Південний) в Україні зросте. На морському транспорті буде поглиблюватися спеціалізація, контейнеризація, зросте використання танкерів і ліхтеровозів.
     Основною  проблемою морського транспорту є зростання питомої ваги суден, технічний стан яких не відповідає сучасним вимогам, що призводить до конфліктів, катастроф, загострення екологічної ситуації в морській акваторії і портових містах.
     Річковий  транспорт, як і морський, має ряд  переваг перед сухопутним. Зокрема, він використовує готові природні шляхи, течії води, можливість одночасного  транспортування великих вантажів і пасажирів. Утримання водних шляхів потребує набагато менше капітальних вкладень, до того ж перевезення вантажів водним транспортом обходиться дешевше. Але він має і ряд недоліків: сезонність дії, мала швидкість тощо. Загальна довжина судноплавних шляхів в Україні близько 4тис. км (Франція – 8,6 тис. км).
     Майже за всіма показниками перевезень вантажів і пасажирів цей вид  транспорту знаходиться на одному з останніх місць. Частка річкового транспорту у загальному перевезенні вантажів не перевищує 1,1%, а пасажирів – 0,2%.
     Основним  видами вантажів це ті що перевозяться річковим транспортом, є мінеральні, будівельні матеріали (більше 80%), руда (4%), км. Цим видом транспорту перевозяться вантажі річками Дніпро, Дунай. Останній поєднує Україну з вісьма європейськими країнами через порти Румунії, Німеччини, Угорщини, Австрії, а також морські порти Туреччини, Греції, Ізраїлю, Франції, Італії.
     Найважливішою річковою судноплавною артерією є Дніпро (у межах України – 1018 км) з  його притоками – Десною та Прип'яттю. Інші річкові судноплавні магістралі України: Південний Буг (особливо на відрізку Миколаїв-Олександрівка), Дністер (у цілому до Заліщиків Тернопільської області), Сіверський Донець (від міста Щастя Луганської області), Дунай та інші. Річковими судноплавними магістралями Дністра (до міста Орша) здійснюються міждержавні перевезення з Білорусією, Сіверського Донця – з Росією. Найважливішими річковими портами України є Дніпропетровськ, Запоріжжя. Херсон, Київ, а також Рені.
     Недоліки  в експлуатації річкових суден, їх технічний стан погіршують екологію річок, вода яких використовується для поливу в сільському господарстві і як питна у містах. Для розвитку річкового транспорту необхідно застосовувати великовантажні судна, збільшувати частку вантажів у пакетованому вигляді, контейнерах, розширювати перевезення в ліхтеровозах, виводити з експлуатації фізично і морально застарілі судна та наповнювати флот суднами нових типів.
     Стабільно і ефективно працює найбільша  річкова судноплавна компанія "Укррічфлот". Вона успішно вирішує фінансові та виробничі проблеми, працює прибуткове, збільшує перевезення у міжнародному сполученні. Уданий час гостро постало завдання оновлення флоту - з огляду на значне моральне старіння і фізичне спрацювання суден (понад 15 років), а також їх малотоннажність (її середній показник є в 3-5 разів меншим від аналогічного у США, Японії, Греції та Ліберії). Його вирішення вимагає реструктуризації суднобудівної галузі, налагодження випуску суден різного призначення на конверсійних заводах у Миколаєві, Херсоні, Керчі та Феодосії, а також на 8 судноремонтних заводах.
     Портове господарство водного транспорту України  включає 18 морських (з 9 портопунктами) і 10 річкових портів. Крім того, вантажні операції здійснюються на причалах промислового порту "Дніпро-Бузький", чотирьох рибних портів і промислових підприємств (в основному, суднобудівних і судноремонтних заводів). До причального фронту морських портів входять 235 причалів (загальною довжиною 38 км). При цьому обсяг переробки вантажів становить понад 60 млн. т. Річкові порти переробляють більш як 8 млн. т вантажів, і в тому числі - майже 2 млн. т зовнішньоторговельних.
     У програмі розвитку українського водного  транспорту передбачено реконструкцію  і технічне переоснащення об'єктів, які мають безпосереднє відношення до транзиту вантажів.
     Головна причина розвитку поромного транспорту полягає в його значно вищій ефективності порівняно із звичайними теплоходами. Поромні перевезення в 3-4 рази прискорюють  транспортування товарів, замінюють  десятки суден і сотні пристаней, а також дозволяють не залучати додатково 1 тис. чол. плавскладу і 3 тис. чол. представників берегових служб.
     Відкриття нових поромних ліній - як найнадійнішого, найдешевшого і найкоротшого шляху - є засобом боротьби за вантажопотоки. Щоб не втратити їх, не віддати Болгарії, Румунії та іншим країнам, нашій державі слід ретельно переглянути свою тарифну політику, взяти активну участь у роботі міжурядової комісії, яка б зайнялася питаннями проходження вантажів ЄАТК і уніфікацією документів, що гарантувало б його успішну роботу. Інакше кажучи, слід перейти від дво- і тристоронніх угод до багатосторонньої, яка б комплексно і всебічно врегулювала транспортно-транзитні проблеми ЄАТК. Водний транспорт представлений морським і річковим транспортом, до якого входять державні морські торгівельні порти, які підпорядковані Міністерству транспорту і зв’язку, а також морські порти, комплекси, термінали, що підпорядковані іншим відомствам та приватним інвесторам, рибні морські порти, які підпорядковані Державному комітету рибного господарства, річкові порти, які входять до судноплавної компанії акціонерного товариства «Укррічфлот», а також морський і річковий флот, який майже втрачений внаслідок економічної кризи 1990-х років, скорочення обсягів вантажоперевезень, продажу суден за борги судноплавних компаній тощо.
     Але Україна має потужний портовий потенціал, який включає:
     а) 20 морських торгівельних портів – Ренійський, Ізмаїльський, Усть-Дунайський, Білгород-Дністровський, Іллічівський, Одеський, Южний, Миколаївський, Дніпро-Бузький, Октябрьський, Херсонський, Скадовський, Євпаторійський, Севастопольський, Ялтинський, Феодосійський, Керченський, Бердянський, Маріупольський, Генічеський та 11 портопунктів;
     б) 4 морських рибних портів – Іллічівський, Севастопольський, Керченський, Маріупольський;       
     в) 11 річкових портів – Дніпродзержинський, Дніпропетровський, Запорізький, Київський, Кременчугський, Миколаївський річковий, Нікопольський, Новокаховський, Херсонський  річковий, Черкаський, Чернігівський), а також значну кількість пристаней, терміналів, які не підпорядковані Міністерству транспорту і зв’язку, а належать підприємствам інших відомств (металургам, суднобудівникам, нафтогазодобувникам, приватним інвесторам.  

  2.2. Основні показники  транспортної діяльності 

     На  сьогоднішній день у статистичних звітах Міністерство транспорту і зв’язку  посилається на результати діяльності 18 морських портів. Це пояснюється тим, що, по-перше, Генічеський морський порт, який до 2000 року був портопунктом Скадовського морського порту, зараз знаходиться на консервації, по-друге, державне підприємство «Дніпро-Бузький морський торгівельний порт», яке отримало статус порту у 2003 році на базі створеного у 2000 році державного підприємства «Морська державна адміністрація Дніпро-Бузького морського порту», фактично є перевалочним комплексом Миколаївського глиноземного заводу.
     Серед експортних вантажів значне місце займають метали, хлібні, нафта і нафтопродукти, хімічні вантажі і мінеральні добрива, руда, будівельні матеріали. У  транзиті домінують руда, нафта і нафтопродукти. Велика також частка мінеральних добрів, також металів, руди, наливних хімічних вантажів. В імпорті зростає частка контейнерних вантажів.
     Таблиця 2.1
     Загальний обсяг переробки вантажів у морських торгівельних, рибних, річкових, відомчих портах і приватних терміналах України у 2010 році
Види  вантажів Державні морські  торгівельні порти Річкові порти Морські рибні  порти Інші підприємства Всього
Переробка вантажів, тис. тонн:
112565,3 16889,6 3500,0 25000,7 157956,6
- експорт 55863,7 2373,6 1622,1 10845,3 70704,7
- імпорт 9537,0 875,4 446,7 5215,7 16078,8
- транзит  43469,3 88,8 1262,1 8433,5 53253,7
- каботаж 3259,9 13538,9 153,1 506,4 17458,3
- вантажі,  що не пов’язані з морським  і річковим вантажообігом 435,4 12,9 16,0 - 464,3
Оброблено суден, од. 22157 13614 1368 2470 39609
у т.ч. під іноземним стягом і зарубіжні  фрахтовані 14081 315 675 2837 17908
 
     Морський  транспорт займає провідне місце  у здійсненні торгівельно-економічних  зв’язків України. Для ефективного  і сталого функціонування портового господарства у забезпеченні торгівельно-економічних зв’язків країни, на думку фахівців,  перспективною формою організації їх діяльності є портово-промислові комплекси, які склалися в Україні.
     Портово-промислові комплекси (ППК) – це взаємопов’язана і взаємообумовлена сукупність морських портів, портово-промислових зон, об’єктів інфраструктури, що об’єднані тісними організаційно-економічними зв’язками, направленими на стабілізацію і зростання обсягів вантажопереробки, зміцнення експортного потенціалу тощо.
     Основний  обсяг зовнішньо-торгівельних потоків  концентрується у вузлових ППК, які  сформувалися на основі портових агломерацій. Всього на території України сформувалися шість ППК – Одеський, Дунайський, Дніпро-Бузький, Західно-Кримський, Східно-Кримський та Азовський. Найбільш великі обсяги морських перевезень проходять через Одеський ППК та Азовський ППК. У загальній структурі морських перевезень більш половини складають експортні вантажі, на другому місці – транзитні, на третьому – імпортні.
     
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.