На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Еволюця концепцї збуту в дяльност пдприємства

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 20.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП

 
 
     Актуальність  дослідження.  Туризм є важливим джерелом підвищення добробуту держави. Його можна розглядати як систему, що надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними й релігійними цінностями даної країни і її народу, що дає дохід державі, не говорячи вже про те, що ця система „годує” дуже багато фізичних і юридичних осіб, так чи інакше пов'язаних з наданням туристських послуг.
     В основі туризму лежать цілком конкретні  економічні, соціальні й географічні  передумови. Це, насамперед, науково-технічна революція, з якою пов'язаний новий рівень продуктивних сил.
     Це  й загальне підвищення якості й рівня  життя, збільшення тривалості відпусток  і доходів. Нарешті, це й загальний  ріст культури, що викликає ріст пізнавальних потреб людей.
     На  початку свого розвитку багато туристських  фірм України не бачили вигоди в  організації системи просування турпродукту на ринки України  й за кордон. Деякі турфірми вважали, що систематизація організації й  просування, це всього лише порожня  витрата часу й засобів. Однак, практика й досвід незабаром показали, що, всупереч пророкуванням скептиків, організація просування турпродукту корисна всім учасникам ринку. У цьому випадку, споживач одержує новий і якісний туристський продукт, а продавець - вигоду у швидкій організації туристських подорожей і в повній їхній окупності.
     Ще  кілька років тому туристська індустрія  України не могла запропонувати  конкретної системи розробки й просування турпродукту на ринок. Організація  туристської діяльності ґрунтувалася на недостовірних даних і неміцних зв'язках між партнерами, недостатнім досвідом керівників фірм у цій сфері.
     У наш час ні в кого не викликає сумніву, що організація системи  просування турпродукту на ринок  у значній мірі поліпшила економічне становище невеликих туристичних фірм, і, у значній мірі, підвищила якість обслуговування туристів. Сьогодні використовується безліч різних методик просування турпродукту, розробкою яких займаються маркетологи турфірм.
     Підприємства  туристської індустрії, що використовують ефективні методики просування турпродукту, забезпечують конкурентоспроможність своєї продукції й послуг, виходячи як із власних інтересів, так і інтересів споживачів. Для них система просування турпродукту є гарантом високої якості обслуговування й безпеки надаваних послуг.
     В Україні зібрана безліч підприємств  санаторно-курортного комплексу й  туризму. Питання реалізації туристського потенціалу регіону постають дуже гостро. Сьогодні туристський комплекс України  затребуваний, в основному, українськими туристами й майже незнайомий іноземному споживачеві, і обумовлює це, насамперед, поганою поінформованістю потенційних клієнтів.
     Тому  необхідність у чіткій стратегії  просування турпродукту - питання злободенне. Цим і визначається актуальність даного дослідження.
     У зв'язку із цим метою дослідження є аналіз і розробка формалізованої процедури стратегічного планування просування турпродукту на на прикладі туроператора „MIBS”.
     Об’єктом  дослідження є збутова діяльність туроператора „MIBS” м. Києва.
     Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження:
   Визначити поняття, сутність та еволюція концепції збуту в діяльності підприємства;
   Висвітлити стратегію просування та збуту: їх формування та визначення функціональних завдань збуту при реалізації туристичного продукту підприємства;
   Комплексно охарактеризувати принципи формування системи та методів просування та збуту в комплексі маркетингу туристичного підприємства;
   Провести дослідження структури та методів збуту туристичного продукту підприємства -ініціативного туроператора „MIBS”;
   Дослідити вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на формування системи збуту туристичного продукту підприємства;
   Здійснити дослідження етапів формування збутової політики туроператора та дати визначення елементів його взаємодії з іноземними контрагентами;
   Обґрунтувати шляхи розширення збутової мережі туристичного підприємства та залучення нових контрагентів;
   Запропонувати механізми удосконалення взаємодії елементів комплексу маркетингу з метою збільшення обсягу збуту продукту туристичного підприємства на міжнародному ринку.
     Предметом дослідження виступають організаційно-економічні механізми, задіяні у процесі створення та просування турпродукту підприємства.
     Теоретичну  базу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань туристичної діяльності, менеджменту, маркетингу, турпослуг і турпродукту, збутової політики підприємств, зокрема, найбільш повно ці проблеми висвітлені у роботах Ансоффа І., Аренкова І.А., Багієва Г.Л., Аренкова І.А., Балабанова І.Т., Балабанова А.І., Брикова С., Виноградської А., Гайдука А., Гуляєва В.Г., Дуровича А.П., Копанева А.С., Завьялова П.С., Демидова В.Е., Зоріна І.В., Ільїної Е.Н., Квартальнова В.А., Кирилова А.Т., Волкової Л.А., Котлера Ф., Никифорова О. та ряду ін.
     У дослідженні використано ряд  загальнонаукових та спеціальних  методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити абстрактно-теоретичний, історичний, діалектичний, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, що були використанні при визначенні та узагальненні теоретико-методологічних та виопрацювання практичних рекомендацій щодо просування та збуту в діяльності туроператора.
     Інформаційну  базу дослідження склали теоретична та практична інформація, статистичні дані, опубліковані у наукових роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, науково-практичних конференціях, періодичних виданнях, інформаційно-аналітичних бюлетенях.
     Фактологічну  базу дипломної роботи становлять статистичні дані, отримані зі спеціалізованої преси, а також матеріали й дані, отримані в результаті практичної діяльності туроператора «MIBS».
     Теоретична  й практична значимість роботи полягає в тому, що сформульовані в результаті дослідження висновки й пропозиції можуть бути затребувані в практичній діяльності підприємств індустрії туризму, а також для подальшої практичної й теоретичної розробки проблеми.
     Активне й раціональне застосування в  діяльності турфірм розробленої  нами методики просування турпродукту  економічно доцільне. Це дозволяє забезпечити необхідну якість турпослуг, організувати налагоджений і безперервний процес висновку турпослуг на ринок, а головне, підвищити конкурентоспроможність туроператора «MIBS» на ринку.
     Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; трьох розділів, перший з яких присвячений дослідженню теоретичних аспектів формування системи просування та збуту продукції та послуг на туристичному підприємстві, у другому розділі дипломної роботи проведено дослідження системи просування та збуту туристичного продукту ініціативного туроператора на міжнародному ринку „MIBS" м. Київа, третій розділ включає обґрунтування рекомендацій щодо формування збутової політики туроператора „MIBS".
     Завершують  роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження та список використаних джерел.
 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОСУВАННЯ ТА ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ  ТА ПОСЛУГ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

     1.1. Поняття, сутність та еволюція концепції збуту в діяльності підприємства

 
 
     Протягом  багатьох років робота всіх ланок  від підприємств до галузі в цілому оцінювалася на основі досягнень  в області збільшення обсягу товарообігу, тобто ми мали справу, користуючись термінологією маркетингу, з "концепцією збуту". У наш час розвиток економіки країни опирається на ринкові закони. Створюються умови, при яких реалізувати цілі діяльності підприємства, маючи при цьому стабільний комерційний успіх, можна лише за допомогою найбільш повного задоволення потреб і запитів споживачів.
     Збут  продукції - це один з аспектів комерційної  діяльності підприємства. Збут є засобом  досягнення поставлених цілей підприємства й завершальним етапом виявлення  смаків і переваг покупців [7, с. 45].
         вырезано
     2. Зразки. Поширення зразків важливо для стимулювання споживачів. Однак, на відміну від звичайних товарів, що мають фізичне втілення, туристські продукти не видні клієнту. Це істотно ускладнює використання зразків у сфері туризму. Тому їхнє поширення здійснюється за допомогою надання додаткового безкоштовного обслуговування протягом декількох днів у тому випадку, якщо турист купить тур з максимальною тривалістю поїздки. Наприклад, при придбанні тура тривалістю 24 дні турист може одержати безкоштовне обслуговування ще на 2-3 дня. Стимулювання збуту може бути досягнуте також шляхом включення в комплексне обслуговування деяких безкоштовних додаткових послуг (наприклад, користування тенісними кортами, безкоштовний вхід на пляж та ін.).
     3. Премії, що надаються найчастіше в речовій формі як винагорода за звертання до конкретної послуги. Премії можуть виступати в найрізноманітніших формах - фірмові майки, дорожні сумки, квіти, дрібні предмети домашнього побуту, калькулятори й ін.
     4. Залікові талони – це, по суті, спеціальний вид премії, за якою винагорода безпосередньо не видається при покупці туристського продукту, а надається у вигляді талона, за яким його можна одержати в іншому місці. Прикладом може служити пропозиція як заохочення придбання тура талонів на оренду транспортних засобів (автомобілів, катерів, яхт та ін.).
     5. Купони, що представляють собою своєрідні сертифікати, що дають власнику право на знижку при придбанні туристських послуг. Для поширення купонів можуть використовуватися найрізноманітніші способи: безпосереднє поширення співробітниками фірми, розсилання поштою, поширення через пресу.
     6. "Підкріплення " продукту являє собою міри, що підтримують імідж туристського підприємства й сприяють залученню нових клієнтів.
     7. Експозиції в місцях продажу. Вони використовуються в основному для підвищення ступеня поінформованості клієнтів про пропоновані послуги. Однак, відсутність у туристського продукту матеріальної форми істотно ускладнює привабливе оформлення експозицій. А це, у свою чергу, безумовно позначається на результатах - далеко не всяка експозиція викликає в клієнтів бажаний інтерес.
     8. Презентації продукту здобувають все більшого значення як елемент маркетингової діяльності туристських фірм. Проведення різних семінарів, консультаційних днів і "виїзних" (наприклад, на виставках) показів сприяє залученню клієнтів. Фірми, що активно застосовують цей інструмент стимулювання споживачів, створюють професійні спеціальні команди, що представляють продукти.
     9. Конкурси й ігри являють собою досить ефективний спосіб заохочення споживання туристських послуг і залучення нової клієнтури. Особливим успіхом подібні заходи користуються в таких сегментах ринку, як, наприклад, молодіжна аудиторія.
     10. Лотереї й вікторини. У цій області туристські підприємства мають свободу творчості й можуть пропонувати зовсім незвичайні умови. Як приз (призи) звичайно використовуються дорогі товари (автомобілі, туристські поїздки, високоякісна аудіо- і відеотехніка та ін.), що залучає до цих заходів, (а, отже, до фірми і її послуг) додаткова увага потенційних клієнтів [13, с. 10-11].
     На  третьому етапі розробки програми здійснюється виявлення кола учасників стимулювання збуту. Це припускає виділення певних сегментів для того, щоб зосередити основні зусилля на конкретних цільових групах, які фірма хотіла б охопити проведеними заходами.
     Наступний етап пов'язаний з визначенням інтенсивності  заходів щодо стимулювання збуту. Дієвість застосовуваних стимулів повинна бути достатньою, щоб забезпечити бажаний  рівень споживання туристського продукту. У той же час варто враховувати, що якщо заходів занадто багато, то їхня ефективність знижується. Крім того, необхідно забезпечити оптимізацію пов'язаних зі стимулюванням збуту витрат.
     Наступне  завдання - визначення тривалості стимулювання. Необхідно, з одного боку, надати цільовим групам досить часу, щоб скористатися пропонованими пільгами, а з іншого боку - не допустити надмірної розтягнутості заходів, що може привести до втрати ними сили свого впливу.
     Ефективність  стимулювання багато в чому залежить від вибору часу його проведення. У практиці туризму час здійснення окремих заходів щодо стимулювання прив’язується до певного сезону. Доцільно також домогтися погодженості окремих заходів щодо строків. При цьому важливо не допустити таку їхню послідовність, при якій хоча б одна дія туристської фірми зі стимулювання збуту своїх продуктів виявилося б у тіні якого-небудь іншого заходу (свого або конкурента).
     Одна  з основних цілей маркетингу - встановлення максимально можливої планомірності  й пропорційності в діяльності туристського підприємства. Головне завдання туристської фірми полягає у тому, щоб зменшити ступінь невизначеності й ризику, а також забезпечити концентрацію ресурсів на обраних пріоритетних напрямках розвитку. Досягнення цього завдання неможливо без продуманого й всеосяжного планування. Без нього важко домогтися погоджених дій усередині туристського підприємства, складно підтримувати пріоритетність одних напрямків діяльності не на шкоду іншим, і, нарешті, губиться сама суть контролю, що без урахування орієнтирів, що виробляються в процесі планування, перетворюється в порожню формальність [12, с. 36-37].
     Стратегічне планування – процес розробки специфічних стратегій, що сприяють досягненню цілей фірми на основі підтримки стратегічної відповідності між ними, її потенційними можливостями й шансами в області маркетингу.
         вырезано
     Якщо  презентація проводиться для  потенційних клієнтів і націлена на здійснення угод, а також на створення  гарного враження про себе, то для  одержання певного успіху від  проведення презентацій треба ретельно їх планувати. У першу чергу, необхідно точно визначити дату й місце її проведення.
     Гарне приміщення, обране в кращому готелі або конгресному центрі, а також  відповідне оформлення й устаткування можуть деякою мірою підвищити імідж компанії. Для більшої відвідуваності доцільно проводити презентації у вечірній час, особливо коли вони націлені на широке коло споживачів. Завдяки тому, що багато туристських продуктів пов'язані із проведенням канікул, їх доцільно пристосовувати до національних або місцевих свят.
     З метою економії невеликі компанії, особливо агентства подорожей, як правило, поєднуються з іншими організаціями  для спільного проведення презентації. Наприклад, туроператори при спільних презентаціях можуть брати на себе половину витрат, якщо вони очікують певну віддачу від проведеного заходу. При просуванні того або іншого туристського центра агентства звичайно поєднуються з національними туристськими організаціями.
     У висновку хотілося б сказати, що маркетингові дослідження є найважливішим і первісним етапом у маркетинговій діяльності будь-якої туристської фірми. Від правильно проведених досліджень залежить ефективність роботи всіх підрозділів турфірми й, звичайно, робота самої фірми. Деякі керівники туристських підприємств помилково вважають, що маркетингові дослідження - це лише марна витрата часу й коштів, але це не так.
    Формування  конкретної стратегії - дуже складний етап, тому що з безлічі стратегій, існуючих у туристському бізнесі, потрібно вибрати одну, але частіше всього турфірми намагаються розробити свою стратегію, виходячи із світового досвіду. Для кожної області туристської діяльності повинна бути обрана своя стратегія, якої фірма упродовж своєї діяльності буде дотримуватися і яка буде служити маяком для досягнення заданої мети.
     У результаті проведеного дослідження  також було виявлено, що сітьове  планування можна з успіхом застосовувати  в туристичному бізнесі.
 

      РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ  СИСТЕМИ ПРОСУВАННЯ ТА ЗБУТУ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ІНІЦІАТИВНОГО  ТУРОПЕРАТОРА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ „MIBS" М.КИЇВ

     2.1 Дослідження структури  та методів збуту  туристичного продукту  підприємства - ініціативного  туроператора

 
 
     Туроператор  „MIBS”  працює на ринку туристичних послуг з 1994 року. Його партнерами є оператори більше 40 країн світу. Компанія розробляє й організовує тури у будь-яку точку земної кулі й практикує тільки індивідуальний підхід до своїх клієнтів. Постійно вдосконалюючись, компанія з кожним роком розширюємо спектр туристичних послуг і зараз упевнено заявляє про наступні напрямки діяльності:
     - Міжнародний туризм (групові й  індивідуальні тури по усьому  світі);
     - Планування й проведення індивідуальних  спеціалізованих турів, week-end турів;
     - В'їзний туризм (відпочинок і екскурсійні  програми по Україні, організація  конференцій, семінарів, тренінгових груп);
     - Освіта за кордоном (курси мов  у Великобританії, Франції, на  Мальті);
     - Продаж, бронювання й доставка  авіаквитків (міжнародні й внутрішні  рейси);
     - Продаж квитків на чартерні  рейси;
         вырезано
     Перший  рівень відповідає стратегії ціноутворення і являє собою сукупність цін, що підлягають обов'язковому опублікуванню в каталогах, брошурах, путівниках і інших друкованих виданнях туроператора „MIBS”. Дані ціни зачіпають глобальні питання положення продукту й фірми, довгострокового прибутку на інвестований капітал.
     Другий  рівень, що визначає в цілому тактикові ціноутворення, характеризує ціни, за якими здійснюється реалізація послуг, виходячи з конкретної ситуації (наприклад, час поїздки, подорож групою й т.д.).
Ціна  відноситься до категорії контрольованих факторів маркетингу. Тому ретельна розробка цінової стратегії виступає як найважливіше завдання туроператора „MIBS”. При цьому надзвичайно важливо забезпечити погодженість і взаємозв'язок цінової й загальної стратегії підприємства.
 

     Рис. 2.2. Процес вироблення цінової стратегії  туроператора „MIBS”  

     Цінова  стратегія — це вибір можливої динаміки зміни вихідної ціни туристського продукту в умовах ринку, щонайкраще відповідної мети підприємства.
     Визначення цінової стратегії залежить від того, на який продукт встановлюється ціна: на новий або на продукт ринку сформованого збуту.
     Ступінь новизни продукту грає в ціноутворенні  помітну роль, оскільки методологія  визначення цін на нові й, зокрема, на унікальні послуги є найбільш складною проблемою. Дійсно, у нових і особливо унікальних продуктів більш широкі й менш чіткі межі порівняння й зіставлення їх з іншими продуктами. Більше того, у ряді випадків це неможливо через відсутність аналогів. Така ситуація приводить до більш гнучких рішень при встановленні цін. Гнучкість, однак, часто означає більшу складність ухвалення рішення.
     Для успішного просування нового туристського продукту може бути використано кілька цінових стратегій. Найпоширенішими  серед них є: стратегія "зняття вершків" і стратегія цін проникнення на ринок.
     Вибір тієї або іншої цінової стратегії  туроператора „MIBS” залежить від сполучення й взаємодії багатьох факторів, найважливішими з яких є: характеристики й ступінь новизни туристського продукту, відносна його винятковість у порівнянні з іншими; умови конкуренції; особливості ринку збуту; витрати й величина очікуваного прибутку; інші фактори, що стосуються діяльності фірми на ринку (наприклад, її імідж).
     Ціни  на турпродукти у туроператора „MIBS” різні: від більш дешевих турів по Україні до дорогих VIP-турів. Наприклад, тур до Південної Африки за назвою „Земля контрастів” коштує 5255 дол., що відповідає міжнародним цінам на турпослуги, у той час як подорож до Польщі за назвою „Ойцов туристичний” коштує 300 дол., що відповідає середній ціні на турпослуги для всієї України.
     Підтримка продажів - це пропозиція додаткового  мотиву для покупки. Її головна перевага полягає в різноманітті й гнучкості  методів. Найчастіше для просування турфірмами використовуються різні знижки. Туроператор „MIBS” пропонує наступну систему знижок:
     - знижки на свята;
     - сімейні знижки;
     - групові;
     - дитячі;
     - спеціальні (для тих, хто володіє  купоном на знижку або для  клієнтів, які приводять у фірму  нового клієнта);
     - інші.
     Іншим ефективним способом просування турпродукту є різні конкурси й лотереї. Ці стратегії залучають людей, обіцяючи безкоштовну вигоду й пропонуючи вражаючі призи. У 1997 році туроператор „MIBS” налагодив співробітництво з газетою. Вони провели спільну гру, присвячену туризму, і безпрограшну лотерею.
     Різна друкована продукція використовується туроператором „MIBS” для стимулювання продажів безпосередньо в офісі. У той момент, коли клієнт коливається  у виборі турагента, місця відпочинку, готелю або виду транспорту, підштовхнути його до покупки допоможе барвистий проспект, що обрисовує всі переваги даного місця відпочинку, готелю й т.д. Різні календарі, стенди, брошури, журнали й каталоги власного видання не тільки залучають клієнта своїм зовнішнім виглядом, але й пропонують більш докладну інформацію про маршрут. Їхнє виробництво відносно недорого - залежить від кількості друкованої інформації, вартості паперу, вартості друкованих засобів, зарплати оформлювачів. Можливе замовлення такої продукції в спеціалізованих фірмах, що набагато вигідніше при одиничних екземплярах або малих партіях.
     Вимоги  маркетингу не обмежуються лише створенням високоякісного туристського продукту й правильним установленням ціни на нього. Необхідно ще й відповідним  чином довести цей продукт  до кінцевого споживача - туристів, і забезпечити його доступність цільовому ринку. Для забезпечення ефективної реалізації туристських послуг туроператор «MIBS» повинен проводити комплекс заходів, що знаходять своє вираження у формуванні маркетингової збутової стратегії.
     Процес  реалізації готового туристичного продукту для досліджуваного туроператора є  дуже важливим.
     Для надання якісних послуг недостатньо  тільки описати тур, треба забезпечити  якісне виконання всіх зарегламентованих  послуг.
     Треба туроператору укласти угоди з засобами розміщення і харчування, якщо на турфірмі немає екскурсовода, угода укладається з екскурсійним бюро. Якщо тур включає перевезення автотранспортом, угода укладається з перевізником.
     Від того, наскільки цікаво і якісно тур оператор представить свій тур чи маршрут, буде залежати фінансовий результат даного оператора. Виключно від нього залежить, чи зуміє він зацікавити потенційних клієнтів і чи стане тур популярним.
     Наступним етапом управлінням каналу збуту  для туроператору „MIBS” є участь у роботі різних туристичних виставок, ярмарків. Виставки і ярмарки мають величезне значення з погляду пошуку партнерів і встановлення ділових зв'язків. Даний вид просування відноситься до стимулювання збуту, спрямованому на посередників. Подібного роду виставки щорічно проводяться не тільки в Києві, але й в інших містах, як українські, так і міжнародні.
     Туристська  фірма, як і будь-яке інше підприємство, не може обійтися без реклами, як самої  фірми, так і її товарів і послуг. Розглянемо, як у своїх цілях використовує рекламу туроператор „MIBS”.
     Туроператор «MIBS» розробив власну рекламну стратегію. Інформацію про тури, пропоновані  даним підприємством, можна одержати з різних джерел (інтернет-сторінки туроператора, до речі, теж витримані  у синіх тонах, реклами в засобах масової інформації) фірма бере участь у всеукраїнських і міжнародних туристичних виставках і форумах. При впровадженні нового туру проводиться активна рекламна кампанія.
     Для стимулювання продажу туристського продукту у «MIBS» проводяться різноманітні акції і вводиться гнучка система знижок. Чим більша туристська група – тим менша вартість туру.
     Важливим етапом у просуванні туристського продукту є формування збутової мережі. Туроператор  «MIBS» по специфіці свого підприємництва генерує туристський продукт, видає загальний фірмовий генеральний каталог своїх турів, веде оптовий продаж турів і забезпечує обслуговування туристів на проданих турах.
         вырезано 

     - сприяють впровадженню назв марок  (імен) у свідомість споживачів. Історія  створення відомих марок - це заслуга журналів. Подібне не може зробити ТВ із його зображенням, що рухається.
       Крім того, число друкованої реклами,  як правило, високе, і майже  кожний журнал ефективно працює  на певну цільову групу [9, с. 120-121].
     Так як серед клієнтів туроператора «MIBS» велика частка (за даними аналітичного відділу) жінок середнього віку, то для залучення їх більшого числа туроператора розміщає свої рекламні оголошення в таких журналах, як «VIVA», «Наталі», «Единственная», які користуються попитом у жінок цього віку.
     Важливий  канал розміщення інформації - спеціалізовані довідники й каталоги. Достоїнством таких довідників є обмежена цільова рекламна  аудиторія й частота використання. Також туроператору «MIBS» потрібно вибирати каталоги з популярною рубрикою типу «Відпочинок» для розміщення своєї реклами.
     2. Реклама  на електронних носіях:
     а) реклама в мережі Інтернет:
     Не  секрет, що ринок туристичних послуг на сьогоднішній день є одним із самих динамічних галузей економіки.
     Динаміка  полягає в стрімкому розвитку кількості і якості пропонованих споживачам послуг. Із цією ситуацією щогодини зіштовхується кожний менеджер продажів у своїй роботі.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.