На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Ведення управлнського облку на пдприємств. Органзацйно-економчна характеристика та система управлння на пдприємств. Особливост технологчного процесу та їх вплив на органзацю та порядок ведення управлнського облку на пдприємств.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 08.12.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


1
План

Розділ 1. Теорія і практика.
1.1.Автоматизація( комп'ютеризація ) управлінського обліку на сучасному етапі( огляд програм )
1.2.Огляд періодичних видань
Розділ 2. Ведення правлінського обліку на підприємстві
2.1.Організаційно-економічна характеристика та система управління підприємства
2.2.Особливості технологічного процесу та їх вплив на організацію управлінського обліку
2.3.Організація та порядок ведення управлінського обліку на підприємстві
Висновок
Вступ

В сучасних умовах важливою областю стало інформаційне забезпечення, задача якого полягає в зборі та переробці інформації, необхідної для обгрунтованих керівних рішень.
Передача інформації про положення і діяльність підприємства на вищий рівень керування та взаємний обмін інформацією між усіма підрозділами фірми виконується на базі сучасної електронно-обчислювальної техніки та інших технічних засобів зв'язку.
В діяльності комерційних структур, що є комплексами повсякденно зв'язаних та взаємодіючих підприємств передача інформації є першочерговим та необхідним фактором нормального функціонування даної структури. При цьому особливе значення набуває забезпечення оперативності та достовірності інформації.
Інформація служить основою для підготовки доповідей, звітів, пропозицій та прийняття відповідних рішень.
До інформації ставляться деякі вимоги:
по об'єкту та якості - стислість та чіткість формулювань, вчасність отримання;
по цілеспрямованості - задоволення конкретних вимог;
по точності та достовірності - правильний відбір первинних даних, оптимальність систематизації та безперервність збору і обробки інформації.
Особлива відмінність праці товарознавця, бухгалтера, економіста полягає в тому, що він переписує дані з первинних документів у картки, журнали, накопичувально-групувальні відомості та інші облікові регістри на папері з подальшим їх узагальненням та перенесенням загальних результатів на рахунки.
Всі ці операції займають велику кількість часу, досить трудомісткі, у них достатньо великий відсоток помилок.
Дана розрахункова робота містить завдання, які встають перед будь-яким користувачем, особливо початківцем, при початку роботи на РС і розумінні необхідності автоматизації своєї діяльності. Це в першу чергу вибір пакетів прикладних програм, елементарні відомість про їх , а також навички роботи з ними. Аналізу, оцінці й вибору користувачем пакетів прикладних програм присвячена теоретична частина розрахункової роботи. Це особливо важливо у зв'язку зі збільшенням обсягів ринку прикладних програм, а отже й природних труднощах недосвідченого користувача в прийнятті єдино правильного рішення при виборі тієї або іншої програми. Крім існування різних сфер роботи на РС, існує й безліч фірм-виробників таких пакетів, які у свою чергу мають дивну продуктивність і продуктивністю й пропонують усе більше й белее вдосконалені програми із завидною сталістю й частотою. Аналіз і оцінка переваг і недоліків запропонованих товарів з погляду поставленого завдання природно є основою правильного вибору. У свій роботі ми схиляємося до найбільш популярній серед користувачів середовищу Wіndows .
Удругій частині розрахункової роботи буде проведено дослідження роботи ЗАТ “Житомирпомспецбуд”.Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємства. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників. У цьому контексті ми здійснимо аналіз фінансового стану підприємства.
Розділ 1. Теорія і практика.

1.1.Автоматизація (комп'ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі( огляд програм )

В перщому розділі нашої розрахунково-графічної роботи ми здійснимо огляд основних офісних програм в літературі. Ми розглянемо такі програми як ”1C:Бухгалтерия7.7”, ”Парус-предприятие7.11”,“Галактика”, ”MS Office 2003”.
”1C:Бухгалтерия7.7”. Зараз це найбільш розповсюджена програма ,що використовується для ведення бухгалтерського обліку і на основі його данних управлінського обліку(Нова версія 1С:Предприятие8.0 і його складова 1C:Бухгалтерия8.0 не користуються такою популярністю).
"1С: Бухгалтерия 7.7" - цс програма для ведения бухгалтерського облiку, що може застосовуватись на пiдприємствах рiзних форм власностi та видiв дiяльностi. Класифiкацiйнi ознаки, програми наведенi в табл. 1.1.
Таблица 1.1. Ознаки програми “1С: Бухгалтерия 7.7" та їх характеристика

з/п
Класифіка-ційна ознака
Характеристика ознак
1
Клас програми
Унiверсальна бухгалтерська програма (мiдi-бухгалтерiя)
2
Призпачення
Для ведения бухгалтерського облiку
3
Група споживачівспоживачiв
Невелика чисельнiеть персоналу бухгалтера
4
Об'єкт облiку
Малi та ссреднi за розмiром пiдприємства рiзних галузей дiяльностi
5
Спосiб реалiзацiї облiкових функцiй
Перевага надається введению операцiй за шаблонами та за доиомогою документiв
6
Комнлекснiсть виконання функцiй
Iнтегрована програма зведеного облiку
В програмi також реалiзованi можливостi ведення на одному робочому мiсцi бухгалтерського облiку декiлькох пiдприємств, ведення облiку паралельно в декiлькох робочих планах рахункiв, багатовимiрного та багаторiвневого аналiтичного облiку, кiлькiсного та валютного облiку.
Програма мае однокористувацьку i мережеву версiї. Для користувачiв програми є декiлька режимiв роботи, набiр яких рiзний залежно вiд версiї програми (рис. 1.1).
Рис.1.1Режими роботи в програмi "1С: Бухгалтерия 7.7"
Програма“Парус-Предприятие7.11” є комплекною програмою автоматизації обліку підприємств малого і середнього бізнесу.
Програма складається з функцiонально вiдокремлених модулiв: "Администратор", "Бухгалтерия", "Реализация и склад", кожей з яких мiстить один або декiлька додаткiв, тобто програм, що працюють в ОС МS Windows.
Модуль "Администратор" призначений для використання головним
бухгалтером або програмiстом. Дании модуль дозволяє виконувати ряд
наступних функцiй: управлiння базами даних (створення баз даних, їх оновлення та перетворення, створення резервних копiй, вiдновлення цiлiсностi, встановлення загальнопрограмних параметрiв тощо); контроль за дiями користувачiв (реєстрацiя користувачiв програми, розподiл прав доступу користувачiв до роздiлiв iнформацiї та функцiй програми); виходу з нештатних ситуацiй, пов'язаних як зi збоями в роботi обладнання, так i з помилками персоналу.
Модуль "Реализация и склад" є самостiйним програмним компонентом. Цей модуль може використовуватись i без програми бухгалтерського облiку, однак повною мiрою його переваги реалiзуються при роботi разом з бухгалтерським модулем на однiй базi даних. Саме в цьому випадку вся необхiдна iнформацiя з модуля "Реализация и склад" одразу надходить в бухгалтерський модуль, обробляється там i повертається у виглядi готових документiв. Характерна особливiсть модуля полягає у використаннi механiзму особових рахункiв контрагентiв, що передбачає вiдкриття для кожного контрагента (покупця, постачальника) особового рахунку (одного або декiлькох), на якому ведеться облiк фiнансових (вхiднi i вихiднi платiжнi доручення, касовi ордери) i товарних (вiдпуск, повернення, поставка товарiв та послуг) взаєморозрахункiв з контрагентами. Це дає можливiсть iндивiдуального пiдходу до кожного клiєнта, миттєвого отримання iнформацiї про взаєморозрахунки з ним, проведения взаємозалiкiв, зручної обробки оплати одним платiжним дорученням по декiлькох операцiях.
Модуль "Бухгалтерия " призначений для ведення облiку господарських операцiй, роботи з первинними документами та для складання бухгалтерської звiтностi. Водночас в програмi "Парус-Предприятие7.11" даний модуль є об'єднуючою ланкою для всiх iнших функцiональних модулiв, що дозволяє програмi працювати злагоджено та органiчно. Вiн дозволяє вести бухгалтерський облiк, використовуючи кiлька планiв рахункiв паралельно, вести кiлькiсний та валютний облiк, а також використовувати рiзнi розрiзи аналiтики при веденнi аналiтичного облiку.
В процесi встановлення програми користувачем здiйснюється самостiйний вибiр модулiв для встановлення. В цiлому охарактеризувати програму можна використовуючи певнi класифiкацiйнi ознаки (табл. 1.2).
Таблиця 1.2. Характеристика програми 'Парус-Предприятие 7.11"
№ з/п
Класифiкацiй-на ознака
Характеристика ознак
I
Клас програми
Комплекс пов'язаних АРМ
2
Призначення
Програма для ведення бухгалтерського облiку
3
Група споживачiв
Бухгалтерiя, в якiй здiйснено чiткий розподiл функцiй мiж працiвниками
4
Об'єкт облiку
Малi та середнi за розмiрами пiдприємства рiзних галузей дiяльностi
5
Спосiб реалiзацiї об.'iiкових функцiй
Псревага надається введенню операцiй за шаблонами
6
Комплекснiсть
шiкоиання функцiй
Комплекс пов'язаних АРМ
Програма "Галактика" є багатокористувацькою комплексною системою автоматизацiї управлiння пiдприємством, яка охоплює всi аспекти його внутрiшньої i зовнiшньої господарської дiяльностi.
Значною вiдмiннiстю програми "Галактика" вiд iнших програм є комплексний пiдхiд до проблеми автоматизацiї пiдприємства, що охоплює всi сфери управлiння сучасним пiдприємством, включаючи фiнансове i господарське планування, управлiння кадрами, бухгалтерський облiк, управлінський облік, оперативне управлiння. Вирiшення перерахованого комплексу задач забезпечується контурами. Контур - це сукупнiсть програмних модулiв дпя виконання однорiдних задач. В програмi "Галактика" їх є чотири:
- "Контур административного управления ";
- "Контур оперативного управления ";
- "Контур управления производством ";
- "Контур бухгалтерского учета ".
Модульний принцип побудови програми "Галактика" дозволяє залежно вiд виробничо-економiчної необхiдностi використовувати окремi програми i модулi або комбiнувати їх за умови встановлення всiх модулiв програми.
Пакет офісного програмного забезпечення є, поза сумнівом, головним «робочим інструментом» практично будь-якого корпоративного комп'ютера. «Найсвіжіші» версії офісного пакета Microsoft -- Office 2000, Office XP і Office System 2003. Набір основних прикладних програм, які входять до пакета, залишається незмінним: це текстовий процесор MS Word, програма для роботи з електронними таблицями MS Excel, програма підготовки презентацій MS PowerPoint, СУБД (система управління базами даних) MS Access і програма для роботи з електронною поштою і контактами MS Outlook. Однак у кожній новій версії Office є значні зміни, пов'язані з поліпшенням функціональності стандартних прикладних програм та поповненням пакета новими програмами. Наприклад, в Office ХР додано підтримку мови XML, а в Office 2003 здійснено переклад на XML формату офісних документів. У ХР з'явилася можливість цифрового підпису документів, в Office 2003 цю функцію поліпшено. Крім того, до складу Office 2003 увійшло кілька нових програм: OneNote (ведення ділових записів і від руки, і з клавіатури), InfoPath (збирання й аналіз корпоративної інформації), SharePoint (представлення корпоративних даних у мережі (Intranet, VPN) тощо.
Залежно від потреби компанії можна придбати MS Office у базовому варіанті Standard або розширеному Professional (до нього, зокрема, входить СУБД MS Access). Крім того, програми, які входять до пакета, можна купити й окремо. Однак у такому разі треба бути упевненим, що додаткова функціональність MS Office не буде запитана, оскільки дві «окремих» прикладних програми можуть коштувати дорожче, ніж весь пакет Standard.
1.2.Огляд періодичних видань

У конкурентній боротьбі перемагає лише той, хто швидше за інших реагує на зміни в бізнесі та приймає правильні рішення. На жаль, на більшості наших середніх і великих підприємств топ-менеджери та власники компаній можуть отримувати достовірну інформацію про стан справ у компанії тільки через визначений проміжок часу. Здебільшого -- після “закриття” звітного періоду за допомогою так званої висхідної звітності: від нижчестоящих підрозділів до вищестоящих. Але сучасних керівників уже не задовольняє такий стан справ, коли вони отримують фактичну облікову інформацію після “закриття періоду”, тобто на 15-20 число наступного місяця. І, як завжди, з'являються засоби, які допомагають вирішити цю проблему. Наприклад, автоматизовані системи управління. При цьому слід відрізняти планову закупівлю комп'ютерів від питання автоматизації діяльності підприємства.
Програмне забезпечення від Microsoft.Для роботи з ПЗ від Microsoft потрібно мати на це ліцензію. Існує кілька способів придбання ліцензій на програмні продукти Microsoft. Індивідуальні користувачі або організації, зацікавлені в придбанні програмного забезпечення до наявних у них комп'ютерів, в роздрібній торговій мережі можуть придбати Full Package Products -- коробки, що містять ліцензійну угоду, носій з продуктом і документацію.
Ліцензії для організації краще придбавати за програмами корпоративного ліцензування. Це зручний і вигідний спосіб придбання ліцензій на програмне забезпечення Microsoft зі знижкою, розмір якої визначається обсягом замовлення.
Microsoft пропонує такі програми корпоративного ліцензування: Open License. Придбання постійних ліцензій на програмне забезпечення для корпоративних клієнтів та освітніх установ. Для участі в цій програмі потрібно замовити щонайменше п'ять ліцензій на продукти Microsoft у будь-якому наборі. Multi-Year Open License. Придбання постійних ліцензій на виплат. Організація може на свій вибір включити в угоду будь-яку кількість комп'ютерів від п'яти ПК (ця опція називається Multi-Year Open Volume) чи ліцензувати весь свій комп'ютерний парк, отримавши вигідніші цінові умови (Multi-Year Open Enteprise). Open Subscription License. Підписка на використання програмного забезпечення (термін дії ліцензії обмежений). Призначена для організацій з кількістю комп'ютерів більше ніж п'ять, готових обрати платформу Microsoft як корпоративний стандарт. Програма передбачає щорічну оплату права користування ПЗ з можливістю викупу постійних ліцензій після закінчення трьох років дії підписки. Учасники програми отримують автоматичний доступ до нових версій продуктів. Enterprise Agreement та Enterprise Agreement Subscription. Ці програми ліцензування призначені для організацій з кількістю комп'ютерів понад 250, готових обрати платформу Microsoft як корпоративний стандарт. Учасники програми також отримують автоматичний доступ до нових версій продуктів. Обов'язкова умова участі в програмі -- ліцензування всього парку комп'ютерів в організації. Note Enterprise Agreement -- придбання постійних ліцензій (з необмеженим терміном дії) на виплат. Оплата за ліцензії здійснюється рівними частинами впродовж трьох років. Note Enterprise Agreement Subscription -- підписка на використання програмного забезпечення (термін дії ліцензії обмежений). Щорічна оплата з можливістю викупу постійних ліцензій по закінченні трьох років дії підписки.
На сьогодні найпоширенішими клієнтськими операційними системами Microsoft є Windows 98, Windows 2000 чи Windows XP, як серверні -- Windows 2000 Server та Windows Server 2003. Вибір залежить від нинішньої потреби з урахуванням прогнозу на майбутнє. Наприклад, якщо парк комп'ютерної техніки не найпотужніший, цілком можна обійтися Windows 98 як клієнтською ОС. Однак якщо планується згодом модернізувати комп'ютерну техніку і перейти на сучасніше ПЗ, є сенс придбати ліцензії з правом оновлення (Software Assurance).
Асортимент офісного ПЗ не вичерпується програмами з пакета MS Office. Взяти, наприклад, бухгалтерський облік: навіть невеликі фірми виконують його за допомогою комп'ютерних програм. «Флагманом» комп'ютерного бухобліку в Україні є програма «1С:Бухгалтерія», яка входить до пакета «1С:Підприємство». За її допомогою можна вести облік касових і банківських операцій, розрахунків з покупцями й постачальниками, витрат на виробництво і випуск продукції та багато іншого. Нині найпоширенішою є версія 7.7. Торік «1С» випустила нову версію «1С:Підприємство 8.0.», яка має модульну структуру і серед багатьох функцій забезпечує і ведення бухгалтерського і управлінського обліку.
Пропозиція на ринку ПЗ для обліку не обмежується однією лише «1С:Бухгалтерія». Наприклад, програмний комплекс «Бест-про» (розробник -- компанія «Інтелект-сервіс»), який підтримує стандарт MRP II, дає можливість вирішувати комплексні облікові завдання, зокрема, з фінансового, управлінського й податкового обліку. Програма «БЕСТ-ЗВІТ» виконує дещо інше завдання, а саме -- автоматизація контролю господарської діяльності. Програма містить повний комплект бланків звітів, спрощує процедуру їхнього заповнення й передачі у держоргани.
Постійні в останні кілька місяців масштабні вірусні атаки ще раз підтвердили важливість захисту корпоративної інформації. Найпоширеніший антивірусний продукт -- «Антивірус Касперського» -- має у своєму складі антивірусний сканер, ревізор змін даних і модуль фонового перехоплення скрипт-вірусів. Версія Business Optimal, призначена для боротьби з вірусами в мережах малих і середніх компаній, забезпечує захист не лише робочих станцій, а й поштових шлюзів і файл-серверів. Крім «Антивіруса Касперського» добре себе зарекомендувало багато інших антивірусних програм. Зокрема, Dr. Web від російської компанії «ДіалогНаука» (є як версії для окремих робочих станцій під Windows, так і комплексне рішення Enterprise Suite для захисту мережі масштабу підприємства).
Новинки ПЗ для здійснення обліку. Програмнй продукт «Головбух».
Розробка «Київської комп'ютерної лабораторії», удосконалена і налагоджена фахівцями компанії «Удача Баланс», зайняла гідне місце в ряду висококласних українських облікових програм. У ній автоматизовані всі розділи бухгалтерського обліку: банк, каса, основні засоби, матеріали, розрахунки з постачальниками, покупцями, синтетичний і багаторівневий аналітичний, багатовалютний сумовий і кількісний облік. Розвинутий інструментарій податкового й управлінського обліку дозволяє автоматично формувати всі стандартні звіти: журнали-ордери й оборотні відомості, Головну книгу і баланс із детальним розшифруванням підсумкових сум. У програмі також реалізовано можливості ведення складського обліку, роздрібних і оптових торгових операцій, зв'язок з касою забезпечується в режимі фіскального принтера.
Є можливість передати дані з «Головбуха» у заздалегідь налаштований файл (шаблон) MS Word. Для цієї мети використовується механізм OLE. Перевагою програми є простий зв'язок з Excel, можливість передачі даних у таблицю й імпорт із таблиць, з наступним роздрукуванням або збереженням файла. Реалізовано також механізм імпорту даних з різних систем «клієнт-банк» у програму.
Від купівлі до роботи
Програма «Головбух» буде затребувана не тільки підприємствами, яких приваблюють її широкі можливості, а й невеликими фірмами, що розвиваються. Така універсальність закладена в самому принципі побудови роботи програми. Принцип цей полягає в тому, що в програмі функціональні можливості на всі випадки життя не закладені від початку, а нав-паки -- настроювання робляться з урахуванням індивідуальних потреб користувача. Це дозволяє уникнути надлишкової функціональності, яка часто виявляється непотрібною, величезного розміру програми, а отже, і помилок у роботі. Конкретному користувачу встановлюються тільки необхідні йому компоненти, які при потребі можна легко розширити. Саме за рахунок індивідуальних оптимальних настроювань досягаються максимальна швидкість і стабільність роботи програми.
Бухгалтер-практик повинен “відчувати” систему, розуміти, як працюють її алгоритми, до чого приведе та чи інша дія. Бухгалтер повинен бути упевнений в тому, що Система не зробить самостійно яких-небудь неузгоджених з ним дій, чи то створення додаткових проводок, розрахунку курсової різниці тощо.
Програма автоматично виловить помилкові проведення (наприклад, проведення між балансовими і позабалансовими рахунками або такі, в яких одного з рахунків нема у плані рахунків).
Програма «Головбух» має пов-ністю відкриту архітектуру. Це значить, що досвідчений користувач самостійно може варіювати функціональність програми за допомогою додавання або модифікування описувачів фінансових документів.
Екранні форми довідників і документів програми «Головбух» задаються у файлах-описувачах, які можна редагувати будь-яким текстовим редактором або програмою «Генератор форм». Це дозволяє легко створювати і підключати нові документи й аналітичні довідники. При цьому враховуються будь-які вимоги користувача до складу полів довідників і документів. На основі платформи можна в найкоротший термін створювати унікальні прикладні модулі для вирішення будь-яких управлінсько-фінансових завдань. Усі новостворені рішення будуть базуватися на даних бухгалтерського обліку без необхідності експортних операцій.
Безпомилковий облік
Бухгалтерія -- це насамперед правильний облік господарських операцій, що здійснюються на підприємстві. Коректне створення їх є запорукою не тільки правильності нарахування податків, а й ефективного керування фінансами. У програмі «Головбух» процес створення господарської операції надзвичайно простий навіть для недосвідченого бухгалтера. Досить вибрати з довідника проведень назву операції, і програма автоматично згенерує необхідні проведення. Дерево довідника відрізняється зручною візуалізацією і до того ж дозволяє настроїти автоматичний розрахунок показників за кожним проведенням.
Ну, а якщо все-таки з якої-небудь причини при створенні операції закралася помилка, «Головбух» автоматично знайде її. Для цієї мети в програмі є спеціальний звіт «Поиск ошибок в проводках». Він виводить на екран вікно з переліком помилкових проведень, з розшифровкою помилок і їх кількістю. Якщо проведення коректне, то виводиться повідомлення Ошибок не обнаружено!!!. Помилковими вважаються проведення, що порушують баланс.
Програма для кількох бухгалтерів
Програма «Головбух 2» дозволяє вести єдиний облік з комп'ютерів кількох користувачів. Для забезпечення схоронності облікових даних автоматично ведеться протокол роботи користувачів, у якому відзначається, хто й коли ввійшов чи вийшов із програми, а також реєструється операція перерахування Головної книги. Наприклад, якщо один користувач почав розрахунок Головної книги, то доступ іншому користувачеві до Головної книги буде закрито (виводиться попередження з проханням дочекатися закінчення розрахунку). Якщо перший користувач завершить роботу аварійно (наприклад, перерветься зв'язок із сервером через відключення живлення тощо), іншим користувачам буде неможливо перерахувати Головну книгу (цього дня). Ведення протоколу дає можливість одержувати довідки про користувачів, які працюють у системі.
Архітектура платформи програми дозволяє повністю адаптувати її до облікових особливостей підприємства за максимально короткий термін.
Висновок. Програма «Головбух» є оптимальним варіантом при виборі між використанням цілком індивідуальної системи обліку і «коробковою» стандартизованою програмою. Перший варіант вимагає величезних витрат людських і матеріальних ресурсів і не дає гарантій якості продукту, а при використанні «коробкового» варіанта простіше самому підстроюватися під нього, ніж модифікувати програму під свій бізнес. Програма «Головбух» є універсальною, оскільки дозволяє сполучити випробувану на багатьох підприємствах платформу й ексклюзивні настроювання.
Достоїнства програми «Головбух»
· Компактність. Розмір дистрибутиву -- 9 МБ, ядра програми -- лише 1,5 МБ, що при широких функціональних можливостях свідчить про високий клас розробників. Порівняйте: напрацьовані за рік бази даних «важать» 50 -- 70 МБ.
· Максимальна проста при встановленні, максимальна функціональність у розвитку. Користувачу встановлюються лише необхідні компоненти, які можна легко розширити.
· Пошук помилок у проведеннях. Функція, потрібна для початкуючих користувачів програми автоматизованого обліку.
· Не вимагає інсталяції. Для роботи досить просто скопіювати програму на ПК. Можна створити резервну копію програми на будь-якому цифровому носії і скористатися нею в разі «падіння» системи на робочому ПК.
· Потужна вбудована мова програмування дозволяє додавати нові функціональні можливості або звіти.
· Надійність роботи. Швидко і стабільно працює з великими масивами даних, у тому числі й при роботі в мережі.
Розділ 2. Ведення правлінського обліку на підприємстві

2.1.Організаційно-економічна характеристика та система управління підприємства

ЗАТ “Житомирпромспецбуд” створюється з метою сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, отримання прибутку та реалізації на його основі економічних і соціальних інтересів учасників трудового колективу ЗАТ “Житомирпромспецбуд”.
Предметом діяльності ЗАТ “Житомирпромспецбуд” є:
* будівництво і ремонт споруд господарського і комунального призначення;
* виготовлення обладнання і виробів будівничого призначення ;
-реалізація і отримання прибутку вироблених виробів;
-товариство також здійснює іншу діяльність передбачено його статутом і іншими установчими документами.
ТОВАРИСТВО самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність - тобто співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами, в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України про зовнішньоекономічну діяльність.
ТОВАРИСТВО має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічних операцій, що не заборонені законодавством:
Надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності за усіма видами діяльності ТОВАРИСТВА, зазначеними в п. З.1.
Різноманітна кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі як в Україні, так і за кордоном.
Спільна підприємницька діяльність ТОВАРИСТВА та іноземних партнерів з предмету діяльності ТОВАРИСТВА.
Організація і проведення виставок, ярмарок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів та інших подібних заходів спільно з іноземними партнерами як в Україні, так і за кордоном.
Товарообмінні операції, інші форми зустрічної торгівлі.
Товариство має право створювати філії, дочірні підприємства, представництва, виробництва й інші організації необхідні для виконання своєї діяльності. Філії, представництва й інші відособлені підрозділи Товариства наділяються основними й оборотними коштами за рахунок майна Товариства й діють на підставі положення про їх, затверджуваних Товариство Керує діяльністю філій, представництв і інших відособлених підрозділів Товариства здійснюють особи, призначувані Товариством. Вони діють у силу повноважень, заснованих на дорученні, виданої Товариством.
Товариство вправі від свого імені містити договори, контракти, угоди й інші юридичні акти з юридичними й фізичними особами, у тому числі купівлі-продажу, підряду, позики, перевезення, зберігання, доручення, комісії, орендні (лізингові) операції.
Надання послуг із працевлаштування, навчання, стажування громадян України за її межами та громадян інших держав на території України. ТОВАРИСТВО може здійснювати види зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним Законодавством.
При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності ТОВАРИСТВО має всі права юридичної особи та учасника зовнішньоекономічних відносин.
ТОВАРИСТВО веде бухгалтерський, статистичний та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, за результатами якого складає звітність, що надсилається уповноваженим на її прийняття органам державної влади України.
Ревізія (аудит) інформації про зовнішньоекономічні операції, відображеної у звітності ТОВАРИСТВА, здійснюється контролюючими органами ТОВАРИСТВА або підприємствами, що проводять аудит.
ТОВАРИСТВО несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність на умовах і в порядку, у видах і формах, передбачених Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та зовнішньоекономічними угодами (контрактами).
Робочий колектив нараховує 190 працюючих, а саме:
– П'ять бухгалтерів (включно з головним бухгалтером);
– Сто сорок п'ять працівників (зайнятих у будівництві, виробництві у столярному і арматурному цехах, заготівельних підрозділах тощо);
– Сорок посадових осіб включно з апаратом управління.
Щорічно на нашому підприємстві кількість робітників збільшується приблизно на 10-20 чоловік. Причинами такої ситуації є те, що в Україні діє позитивна тенденція до підвищення рентабельності будівничої справи, що в свою чергу спричиняє підвищення попиту на відповідні роботи. Тому ЗАТ”Житомирпромспецбуд” отримує більше замовлень на будівничі роботи. Ця обставина збільшує рентабельність власного виробництва , і це в свою чергу призводить до збільшення працівників у виробничих підрозділах - відповідно збільшується рентабельність виробництва продукції “на сторону”.
Підприємство створене двома юридичними особами, а саме:
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центробуд"
- Закрите акцiонерне товариство "Фiрма "Укрпромспецбуд”
власник
кількість акцій, шт
від загальної кількості акцій, %
код за ЄДРПОУ
найменування
країна
адреса
25304497
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центробуд"
Україна
вул.Бородiя, 49, м. Житомир, Житомирська обл., Україна, 10001
400000
77.3419
01273540
Закрите акцiонерне товариство "Фiрма "Укрпромспецбуд"
Україна
Харкiвське шосе, буд 13-А, м. Київ, Україна, 02090
117184
22.6581
Наше підприємство є акціонерним товариством з лінійно-функціональною структурою управлінняі має таку загальну вертикальнуструктуру структуру(Схема 2.1.):
Правління здійснює поточне упраління товариством, з правління можна почати аналіз організаційної структури підприємства(Схема 2.2.).Усі підрозділи цехи і бригади взаємодіють з підрозділами підпорядкованими голові правління).
Функціональні керівники керують роботою відділів підприємства. Між функціональними відділами виникають функціональні зв'язки. Функціональні керівники не мають безпосереднього виходу на працівників. Управлінська структура підприємства пронизана лінійно-функціональними зв'язками. Функціональними керівниками являються начальники всіх відділів та управлінь сформованих по функціональній и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.