На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Можливост використання методв маркетингу на торгвельному пдприємств

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 21.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра маркетингу та реклами 
 
 
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА 

з маркетингу 
 
 

на тему: Можливості використання методів маркетингу на торгівельному підприємстві 
 
 
 
 
 
 
 

Студента ІІІ курсу 2 групи
денної  форми навчання
Факультету економіки,
менеджменту та права
Сірмана В’ячеслава Володимировича 

Науковий  керівник – Коноплянникова Маріанна Анатоліївна 
асистент кафедри маркетингу та реклами
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2009 

Зміст
Вступ…………………………………………………………………………..…3
  Сутність та шляхи впровадження методів маркетингу та маркетингової діяльності на роздрібному підприємстві…………………………………….....5
  Аналіз ефективності маркетингової діяльності та використання методів маркетингу на роздрібному торгівельному підприємстві «Лакомка».............................................................................................................11
  Шляхи вдосконалення маркетингової діяльності на роздрібному підприємстві «Лакомка»………………………………………………………..25
Висновок………………………………………………………………………...33
Список  використаних джерел……………………………………………….....35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Вступ
   Маркетинговою діяльністю на підприємствах, у фірмах, як правило, займаються підрозділи, які  здійснюють продаж, рекламу, дослідження, обслуговування споживачів і клієнтів, а також управляючі, що відповідають за певні територіальні ринки і товарні групи, віце-президент, який здійснює загальне керівництво маркетингом. Вони виконують певні обов'язки, що стосуються маркетингової діяльності – планування, ціноутворення, розподіл, просування товару на ринку, комунікації ринку, реклама тощо.
   Часто людину, що керує маркетинговою діяльністю, уявляють як таку, метою якої є лише стимулювання попиту на продукцію фірми. Насправді ж коло її завдань значно ширше. Слід забезпечити такі рівень, час пред'явлення і характер попиту, за яких можливо досягти цілей, що постають перед підприємством, фірмою.
   Метою даної курсової роботи є систематизація, розширення і закріплення теоретичних  знань із маркетингу, застосування їх при вирішенні конкретних економічних проблем, розвиток навичок самостійної роботи та опанування методикою маркетингових досліджень при вирішенні визначених у курсовій роботі питань.
     Завданням даної курсової роботи є виявити  ступінь підготовки із питань вибору та розробки маркетингової стратегії комплексу маркетингових заходів, товарної, цінової, збутової політики та просування товарів.
     Обґрунтування рекомендації для прийняття управлінських  рішень у сфері маркетингу на визначеному  підприємстві.
Методи  дослідження, які використовувались в роботі – статистичні.
     Об’єктом  дослідження є роздрібне торгівельне  підприємство «Лакомка». Мета дослідження  – розробка маркетингових заходів  для цього підприємства.
     Актуальність  теми полягає в тому, що маркетингові заходи є необхідними для економічного процвітання підприємства, і правильна розробка їх – це шлях до добробуту в нових економічних умовах. Особливо це стосується планування маркетингової стратегії підприємства, оскільки від правильності і доцільності виконання цієї роботи залежить успіх всієї маркетингової діяльності будь-якої фірми. Розробка маркетингової програми є особливо актуальною в наш час насамперед тому, що перехід української економіки на ринкові основи відбувся зовсім недавно, а тому у вітчизняних підприємств спостерігається певна відсутність досвіду роботи в нових умовах, що стосується і розробки маркетингових програм.
     Актуальність  розгляду маркетингової діяльності підприємства можна охарактеризувати так:
  в еру постіндустріального суспільства, в умовах інформаційного вибуху компанії повинні приділяти таким сферам, як реалізація і збут продукції, збільшенню доходів і поліпшенню свого фінансового стану куди більше уваги, чим власне управлінню виробництвом, з метою зниження витрат.
     Ніколи  раніше господарюючі суб’єкти не виявлялися в такій ситуації, як зараз. Усі ринки розділені на безліч сегментів. Спеціалізація досягла такого рівня, що залишається дуже мало простору між двома суміжними сегментами того самого   ринку. От чому маркетинг в інформаційну, постіндустріальну еру являє собою цілий світ, переповнений для знаючої людини необмеженими можливостями по збільшенню об’ємів продажів.
     Поставлена  мета обумовила необхідність вирішення  ряду взаємозалежних завдань:
  розкрити сутність і зміст маркетингової діяльності підприємства;
  виявити механізм здійснення маркетингових заходів на підприємстві;
  виявити особливості маркетингових стратегій застосовуваних вітчизняними підприємствами.
 

1. Сутність та шляхи впровадження методів маркетингу та маркетингової діяльності на роздрібному підприємстві.
   В основі поняття «маркетинг» (англ. marketing) лежить термін «ринок» (англ. market). Це поняття  в найбільш загальному виді припускає  ринкову діяльність. Під маркетингом  розуміється такий вид ринкової діяльності, при якому виробником використовується системний підхід і програмно-цільовий метод вирішення господарських проблем, а ринок, його вимоги і характер реакції є критерієм ефективності діяльності.
Маркетингова  діяльність повинна забезпечити:
- надійну,  достовірну і своєчасну інформацію про ринок, структурі і динаміці конкретного попиту, смаках і перевагах покупців, тобто інформацію про зовнішні умови функціонування фірми;
- створення  такого товару, набору товарів  (асортименту), що більш повно  задовольняє вимогам ринку, чим  товари конкурентів;
- необхідний  вплив на споживача, на попит,  на ринок, що забезпечує максимально  можливий контроль сфери реалізації.
     В основі діяльності виробників, що працюють на основі принципів маркетингу, лежить девіз: робити тільки те, що вимагають  ринок, покупець. Вихідним моментом, що лежить в основі маркетингу, виступає ідея людських нестатків, потреб, запитів. Звідси сутність маркетингу гранично коротко перебуває в наступному: варто робити тільки те, що безумовно знайде збут, а не намагатися нав'язати покупцю «неузгоджену» попередньо з ринком продукцію.
Із сутності маркетингу випливають основні принципи, що включають:
-  націленість на досягнення кінцевого практичного результату виробничо-збутової діяльності. Ефективна реалізація товару на ринку в намічених кількостях означає, по суті, оволодіння його визначеної долей відповідно до довгострокової мети, наміченої підприємством;
- концентрацію дослідницьких, виробничих і збутових зусиль на вирішальних напрямках маркетингової діяльності;
-  спрямованість підприємства не на сьогохвилинний, а на довгостроковий результат маркетингової роботи. Це вимагає особливої уваги до прогнозних досліджень, розробки на основі їхніх результатів товарів ринкової новизни, що забезпечують високоприбуткову господарську діяльність.
     Застосування  в єдності і взаємозв'язку стратегії  і тактики активного пристосування  до вимог потенційних покупців з  одночасним цілеспрямованим впливом  на них.
Методи  маркетингової діяльності полягають  у тому, що проводяться:
- аналіз зовнішньої (стосовно підприємства) середовищ, у якому входить не тільки ринок, але і політичні, соціальні, культурні й інші умови. Аналіз дозволяє виявити чинники, що сприяють комерційному успіху або перешкоджають йому. У підсумку аналізу формується банк даних для оцінки навколишнього середовища і її можливостей;
- аналіз споживачів, як реальних, так і потенційних. Даний аналіз полягає в дослідженні демографічних, економічних, соціальних, географічних і інших характеристик людей, що приймають вирішення про покупку, а також їхніх потреб у широкому змісті цього поняття і процесів придбання ними як нашого, так і конкуруючих товарів;
- вивчення існуючих і планування майбутніх товарів, тобто розробка концепцій створення нових товарів і/або модернізації старих, включаючи їхній асортимент і параметричні ряди, упакування і т.д. Застарілі, що не дають розрахункового прибутку товари наймаються з виробництва і ринку.
- планування товарорух і збуту, включаючи створення, при необхідності, що відповідають власних збутових мереж із складами і магазинами і/або агентських мереж;
- забезпечення формування попиту і стимулювання збуту шляхом комбінації реклами, особистого продажу, некомерційних престижних заходів («паблік рілейшнз») і різного роду матеріальних стимулів, спрямованих на покупців, агентів і конкретних продавців;
- забезпечення цінової політики, що полягає в плануванні систем і рівнів цін на товари, що поставляються, визначенні «технології» використання цін, кредитів, знижок і т.п.
- задоволення технічних і соціальних норм регіону, у якому збувається продукція, що означає обов'язок забезпечити належну безпеку використання товару і захисти навколишнього Середовища, відповідність морально-етичним правилам, належний рівень споживчої цінності товару;
- керування маркетинговою діяльністю (маркетингом) як системою, тобто планування, виконання і контроль маркетингової програми й індивідуальних обов'язків кожного учасника роботи підприємства, оцінка ризиків і прибутків, ефективності маркетингових вирішень.
     Під впливом цих і інших взаємодій  на ринку весь час відбуваються процеси, які відбиваються на ринкових можливостях фірм: зміни цін і тарифів на основні товари, на супутні товари і комплектуючі, зміни в інфраструктурі, етнографічні, демографічні, політичні і екологічні зміни, появи нових або ліквідація старих економічних структур і т. ін. 

 
 

Рис.1.Елементи маркетингу 4Р 

     В умовах неперервних діалектичних змін в суспільстві взагалі і на ринку зокрема будь-яка фірма, якщо вона хоче мати нормальний попит на свою продукцію, повинна знати, що саме потребує суспільство або його певна частка і в яких кількостях в певному місті і в певний час. Для забезпечення цих знань мусить періодично співставляти свої цілі з вимогами ринку, переглядати, в разі потреби, свої стратегічні або тактичні позиції, розробляти додаткові оперативні заходи, тобто здійснювати процес управління маркетингом. Схематично процес управління маркетингом виглядає так:
     Найважливішими  елементами маркетингу є так звані  “4Р” маркетингу: product (продукт), price (ціна), place (місце, збут, розподіл), promotion (просування) (рис.1.).
     Ці  чотири елементи у сукупності становлять комплекс маркетингу (marketing mix – маркетингова суміш). Таким чином, уміння правильно  “змішувати” елементи маркетингу для вирішення практичного завдання є основою маркетингу.
Розглянемо  кожен елемент маркетингу.
     Продукт (якість, асортимент, сервіс). Що купує  споживач, за що платить гроші –  за дизайн, колір, упаковку, розмір? Безумовно, усі ці характеристики дуже важливі, але лише як засіб отримати певні  блага. Покупці мастильних матеріалів шукають не продукт, що складається з конкретних хімічних компонентів, а продукт, що задовольняє певні вимоги до змащування машин. Обираючи замок, шукають не засіб для закривання дверей, а товар, за допомогою якого господар захищає свою оселю.
     Кожний  продукт наділений властивостями, що представляють інтерес для  споживача – дизайн, довговічність, надійність, функції, можливості, тобто  наділений певною якістю. Під якістю ми розуміємо весь набір властивостей продукту, за якими споживач робить висновок про його переваги.
     Часто інструментом, який сприяє продажу  товару на ринку, стає асортимент. Говорячи про асортимент, розрізняють його ширину (кількість найменувань продукції) та глибину (кількість видів виробів  на одне найменування продукції – сотні малюнків тканин, моделей комп’ютерів, модифікацій електротоварів).
     Ціна (знижки, націнки, терміни виплати). Визначення ціни – чи не найважче завдання комплексного маркетингу. З одного боку, вона повинна, бути такою, щоб  її зміг заплатити потенційний покупець, а з іншого – забезпечити прибутковість.
     Розподіл. Головним змістом цього елемента маркетингу є вибір оптимальної схеми доставки продуктів від виробника до споживача (напряму, через оптову торгівлю, агентів), її фізичне втілення (транспортування, збереження, обробка вантажів), а також післяпродажне (сервісне) обслуговування споживачів. Важливість доставки продукту споживачеві пояснює така цифра: п’ята частина прибутку від реалізації продукції витрачається європейськими промисловими фірмами середніх розмірів для доведення своєї продукції до споживача.
     Просування  на ринку передбачає ефективні контакти з покупцями. До конкретних форм тут  можна віднести:
- створення  позитивного іміджу компанії  та її продукції;
- реклама, виставки, ярмарки, надання торгових знижок, передання товару на тимчасове користування, торгівля у кредит;
- персональний  продаж.
     Зазначимо, що кожен з елементів комплексу  маркетингу є формою задоволення  потреб споживачів. Успішний бізнес пропонує саме те, що потрібно споживачеві.
     Маркетингова  діяльність повинна забезпечити:
     - надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок, структуру і динаміку конкретного попиту, про смаки і переваги покупців, тобто інформацію про зовнішні умови функціонування фірми;
- створення такого товару, набору товарів (асортименту), що більш повніше задовольняє вимоги ринку, чим товари конкурентів;
- необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, який би забезпечив максимально можливий контроль сфери реалізації. 
 
 
 
 
 
 

  Аналіз  ефективності маркетингової діяльності та використання методів маркетингу на роздрібному торгівельному підприємстві «Лакомка»
   В процесі виконання курсової роботи об’єктом дослідження стало мале підприємство “Лакомка”, що знаходиться  в м. Жашків, Черкаської області. Воно було створене 17 листопада 1997 р. для здійснення торговельної діяльності на основі внесків засновників. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, володіє власним майном, має розрахунковий і валютний рахунки, і функціонує на принципах повної економічної та правової самостійності. В своїй діяльності підприємство керується чинним законодавством і статутом , затвердженим міськвиконкомом м. Жашків. Статутний фонд підприємства складає 25,0 тис. грн. в т.ч. початковий внесок 7,5 тис. грн.
     Підприємство розміщується в приміщенні роздрібної торгово-закупівельної бази, яке воно орендує. Згідно договору оренди МП “Лакомка” вільно розпоряджається складськими приміщеннями площею 290 м2, торговими приміщеннями 37 м2, адміністративними приміщеннями – 24 м2 і холодильними камерами.
     Основні економічні показники результатів  господарської діяльності по МП “Лакомка” за 2008 р. характеризується даними таблиці 1 

Основні показники господарської діяльності
МП “Лакомка” за 2008-2009 р. р.
 Таблиця 1.
Показники 2008 2009
1. Товарооборот, (т. грн.) 2672,3 2980,28
2. Валовий дохід, (т. грн.) 443,66 561,03
3. Витрати обігу, (т.грн.) 269,48 327,70
4. Чисельність працівників, (чис.) 42 43
5. Витрати на оплату праці, (т. грн.) 78,87 94,84
6. Прибуток 74,18 82,13
     На  протязі двох років діяльність підприємства була прибутковою, а отже підприємство має можливість працювати і ефективно розвиватися надалі.
       
 
 
 
 
 
 
 
 

     Рис. 1.2. Динаміка зміни основних показників діяльності підприємства 


Цінова  політика МП “Лакомка”
    Ціни  на продукцію в МП "Лакомка" встановлюються відповідно до характеристик цільового ринку, асортименту пропонованої продукції і рівня конкуренції. Ціна товару повинна забезпечити сталий запланований прибуток і конкурентоспроможність торговця. Водночас вона може змінюватись залежно від завдань, що вирішує підприємство у визначений час і на конкретному ринку, тобто ціни на товар треба використовувати для пристосування до умов ринку: витрат, попиту, конкуренції, це здійснюється за допомогою змін у прейскурантах, націнок, знижок, компенсацій, застережень до умов продажу.
    Отже, ціна на продукцію в більшості  випадках буде залежати від встановленої ціни виробника і витратами, що пов’язані  з просуванням і реалізацією  продукції. Ціна буде змінюватися в  залежності від кількості партії, яку придбає наш клієнт. Звичайно на нововведення ціна буде заохочувальною. Ціна звичайно буде змінюватись від інших характеристик (позиція нашої фірми на ринку, кількість конкурентів, ціни виробника, попит на продукцію та інші).
    Оскільки  конкуренція велика, необхідно звертати і аналізувати ціни наших конкурентів, що є одним з орієнтирів на встановлення ціни на продукцію. Отже, на встановлення цін на товари впливає велика кількість факторів, що і визначають її рівень.
      Визначення оптимального рівня ціни на продукцію, беручи до уваги такі чинники:
  модель конкурентного середовища ринку;
  цілі фірми;
  характеристика попиту на товар;
  витрати на надання послуг;
  ціни  конкурентів;
  методи ціноутворення.
    Цінова  політика МП "Лакомка" зорієнтована в першу чергу на купівельну спроможність потенційних клієнтів, ціни конкурентів, виробника.
    Ціну  товару визначають додаванням певної надбавки, розрахунок здійснюють, виходячи із собівартості продукції:

                                     Ц = S* (1+Нs/100)                                (1.1)                  

де S –  собівартість товару;

Нs –  надбавка у відсотках до собівартості.
    Ціни  на товари МП "Лакомка" визначаються таким чином:
    Ц = S* (1+18 % /100).
      Надбавка  складає 18 % від собівартості товару. Оскільки на підприємстві не існує відділу маркетингу, то багато маркетингових функцій бере на себе виконавчий директор, інші деякі функції виконують директори магазинів, це призводить до розпорошеності зусиль, направлених на маркетинг, що знижує його ефективність.

Маркетингова політика комунікацій.
        Оскільки на підприємстві не  існує відділу маркетингу, то  багато маркетингових функцій  бере на себе виконавчий директор.
    В даний час підприємство використовує один із найбільш дієвих засобів реклами - вітрину. Вуличні вітрини магазину “Лакомка” знайомлять покупців з асортиментом товарів, які є в продажі, з товарами-новинками, нагадують про свята, що наближаються, як наслідок – зробити необхідну покупку.  Поряд із засобами живописно-графічної і світлової реклами, вітрини послуговують також цілям оформлення сучасного міста. Вулиці стають живими, красивими, святковими. Особливо привабливо виглядають сильно освічені вітрини вечорами.
    Одним із важливих елементів маркетингових  комунікацій фірми “Лакомка”  є так звані POS-матеріали. До них належать плакати різних форматів, наклейки, стенди, прапори, гірлянди. Більшість POS-матеріалів підприємству надають дистриб’ютори продтоварів.
    Фірма “Лакомка” при просуванні своєї продукції залучає також пряму поштову рекламу – у вигляді листівок та буклетів, що розповсюджуються на місці та в місцях можливих для привернення потенційних клієнтів.
    Також на підприємстві застосовується стимулювання збуту – існує гнучка система  знижок,  індивідуальний підхід до кожного  клієнта.
      В магазині “Лакомка” застосовують такі знижки:
   знижки за кількість придбаного товару;
   бонусні знижки постійним клієнтам;
   знижки на товар термін придатності якого незабаром завершується.
     Господарські  зв’язки з постачальниками  та їх характеристика.
     Господарські  зв’язки між постачальниками і покупцями товарів широке поняття. Воно включає економічні, організаційні, комерційні, адміністративно-правові, фінансові і індивідуальні, що виникають між покупцями і постачальниками в процесі поставок товарів.
     Система господарських зв’язків торгівлі з промисловістю представляє собою сукупність форм, методів і важелів взаємодії підприємств, об’єднань, фірм, галузей народного господарства зі споживачами. Система господарських зв’язків включає:
- господарські договори і контракти;
- контроль за дотриманням договірних зобов’язань;
- застосування економічних санкцій;
- участь у роботі товарних бірж та оптових ярмарок;
- перевірку якості (експертизи) товарів, що надходять;
- встановлення оптимальних фінансових взаємовідносин;
- застосування адміністративно правових норм та інших взаємовідносин.
     В умовах ринкової економіки основним документом що регулює зв’язки між  постачальниками і споживачами  є договір поставки, який базується  на сукупності правових норм законодавства. Цей документ обумовлює права  і обов’язки сторін по організації постачання товарів.
     Комерційні  працівники повинні забезпечувати  своєчасне і правильне заключення договору з постачальниками і  покупцями товарів, встановлення раціональних прямих договірних зв’язків по поставках  товарів, як правило на тривалий термін (більше 1 року) і постійний контроль за їх виконанням.
     По  договору поставки особа-постачальник зобов’язується передати в певні  строки чи строк особі-покупцю в  власність певну продукцію (товар); особа-покупець зобов’язується прийняти продукцію і оплатити її по встановленим цінам.
     Договір постачання товарів заключається в  письмовій формі шляхом складання  одного документу підписаного сторонами, а також шляхом обміну документами  через пошту, телеграф, телетайп чи іншими видами зв’язку, які дозволяють встановити що документ виходить з сторони по договору .
     МП  “Лакомка” діє на основі заключеного внутрішньосистемного договору  з оптовим підприємством “Продторг”, яке знаходиться в м. Черкаси.
У цьому  договорі передбачено:
- дата заключення;
- повна назва сторін які заключили договір;
- кількість і асортимент товарів, що належать поставці;
- строки виконання;
- порядок постачання;
- якість і кількість, упаковка і маркування товарів;
- ціни і порядок розрахунків;
- майнова відповідальність.
     Від того як оптові ланки будуть виконувати вказані функції, в значному ступені будуть залежати і стимули виробництва товарів, вирішення актуальних проблем організації раціональних господарських зв’язків по поставках товарів.
     Правильно організовані оптові закупки дають можливість сформувати необхідний торговий асортимент товарів для постачання населенню чи роздрібній торгівлі, здійснювати вплив на виробників товарів в відповідності з потребами споживчого попиту, забезпечують ефективну роботу торгового підприємства .
     Комерційна  робота по оптовим закупкам товарів  складається з наступних етапів:
- вивчення і прогнозування споживчого попиту;
- виявлення і вивчення джерел поступлення і постачальників товарів;
- організація раціональних господарських зв’язків з постачальником товарів, включаючи розробку і заключення договорів поставки, представлення замовлень і заявок постачальникам;
- організація і технологія закупок безпосередньо у виробників товарів, посередників, на товарних біржах, аукціонах у імпортерів і інших постачальників;
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.