На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


автореферат Пдсилення конкурентної боротьби на ринку продуктв харчування. Пдвищення ефективност дяльност пдприємств шляхом вдосконалення чинної законодавчої бази в сфер економчних методв регулювання виробництва. Рентабельнсть пдприємств Льввської обл.

Информация:

Тип работы: автореферат. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 10.04.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
АНДРУСІК ІРИНА ІГОРІВНА
УДК 664: 336.02
АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ
МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ
08.00.04 - економіка та управління підприємствами
(харчова промисловість)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
КИЇВ - 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор
Поляков Олександр Максимович,
Національний університет харчових технологій,
кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Лайко Петро Афанасійович,
професор кафедри податкової та страхової справи
Національного аграрного університету, м. Київ
кандидат економічних наук, доцент
Тарасюк Галина Миколаївна,
Житомирський державний технологічний університет,
кафедра економіки, м. Житомир.
Захист відбудеться “ 16 ” травня 2008 р. о 15.00 в аудиторії В-502 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.01 Національного університету харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68.
Автореферат розісланий ” ” квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.М. Марченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В ринкових умовах, коли в Україні відбуваються структурні зміни в економіці, особлива увага приділяється оцінці економічних результатів підприємств. Підсилення конкурентної боротьби на ринку продуктів харчування ставить нові вимоги перед підприємствами харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції.

Підприємство працює у певному правовому та економічному середовищі, тому ефективність його функціонування залежить від впливу та якості державного втручання.

Активізація діяльності підприємств харчової промисловості створює передумови формування продовольчої безпеки країни, сприяє насиченню ринку харчових продуктів вітчизняного товаровиробника.

Регулювання діяльності підприємств здійснюється чинниками впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, які за рахунок спрямування дії можуть або активізувати діяльність або її пригнічувати.

Підвищення ефективності механізмів регулювання, удосконалення методичних положень щодо оцінки, аналізу та прогнозування ефективності розвитку підприємств дозволить підвищити активізацію діяльності підприємств. При цьому чи не на перше місце в цій системі виступає податкове регулювання. З одного боку, надмірний податковий тиск гальмує розвиток підприємств, з іншого - податки забезпечують саму можливість такого розвитку через фінансування виконання функцій держави, які зокрема проявляються у наданні суспільних благ. Тому необхідним є визначення характеристик реагування підприємницького середовища на зміни у системі оподаткування і поєднання на цій основі інтересів держави та суб'єктів підприємницької діяльності з метою формування суспільно-бажаних темпів економічного розвитку.

В останньому десятиріччі минулого столітті виробництво в України зазнало значної руйнації. Через загальну економічну кризу, безсистемний перехід до нерегульованого ринку, повну втрату державного впливу на економічні процеси, недосконалість законодавства щодо приватизаційних процесів, значне подорожчання енергетичних і матеріальних ресурсів значно підвищилась собівартість продукції, а виробництво на багатьох заводах стало збитковим.

Низький рівень ефективності виробництва не тільки зберігається, але й за рядом показників погіршується, а значне відставання за рівнем ефективності виробництва від західних країн надалі збільшується. Тому проблема ефективного функціонування підприємств харчової промисловості в умовах ринкової економіки сьогодні стоїть дуже гостро і вимагає пошуку та наукового обґрунтування організаційно-економічних механізмів її забезпечення. Все це обумовлює актуальність теми дослідження.

Дослідженням питань механізмів регулювання економічних процесів присвячені наукові праці О. Амоши, А. Гальчинського, В. Гейця, В. Гончарова, Г. Губерної, В. Дорофієнка, С. Лукіна, П. Лайка, А. Мельника, С. Поважного, А. Савченко, М. Чумаченка та інших вчених. Проте ряд аспектів проблеми регулювання розвитку підприємств харчової промисловості потребують подальшого вивчення.

Розробка теоретичних положень та методичних рекомендацій з удосконалення механізмів регулювання розвитку підприємств є дуже актуальним науковим завданням. Разом із тим, окремі питання потребують свого вирішення з урахуванням сучасних тенденцій розвитку підприємств харчової промисловості.

Поглиблення досліджень щодо пошуку резервів зростання ефективності діяльності підприємств та впливу на неї регуляторної політики держави, розроблення методичних підходів до визначення оптимального розміру податкового регулювання з врахуванням технологічних особливостей виробництва та реалізації готової продукції, дослідження впливу оподаткування на розвиток підприємств з метою досягнення балансу між економічними інтересами держави та суб'єктів господарювання забезпечить активізацію діяльності підприємств та сприятиме зростанню їх ефективності.

Особливу актуальність ці питання мають для підприємств харчової промисловості, де подібним розробкам практично не приділялася увага. Вирішенню означених проблем присвячено дане наукове дослідження. Особисто автором розроблено механізм активізації діяльності підприємств, який базується на підвищенні ефективності їх діяльності.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є складовою частиною наукових досліджень факультету економіки та менеджменту Національного університету харчових технологій за темою: “Забезпечення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції” (номер державної реєстрації 0107U000476).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо активізації діяльності підприємств харчової промисловості з врахуванням організаційних та економічних підходів до удосконалення механізмів регулювання.

Відповідно до зазначеної мети у дисертаційній роботі поставлено і вирішено такі завдання:

проаналізовано вплив механізмів регулювання на діяльність підприємств харчової промисловості та розроблено комплексну систему заходів щодо підвищення ефективності функціонування підприємств галузі;

проаналізовано законодавчу базу регулювання економічних відносин у виробництві та розроблено прогнозні варіанти розвитку підприємств харчової промисловості в залежності від умов вступу України до СОТ;

досліджено ефективність діяльності підприємств харчової промисловості та визначено вплив фіскальної політики на фінансові результати;

доведено доцільність зміни до порядку перерозподілу податкового навантаження підприємств виробників сировини і підприємств харчової промисловості;

економічно обгрунтовано доцільність та ефективність диференційованого податкового регулювання на підприємствах різних галузей харчової промисловості;

досліджено вплив на ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості регулювання та напрями його удосконалення;

запропоновано механізм перерозподілу податкового навантаження, як основного чинника покращення фінансового стану підприємства та як способу оптимізації податкових платежів;

змодельовано діяльність підприємств з урахуванням податкового регулювання та обґрунтовано прогноз розвитку підприємств і надходжень до бюджету у відповідності з пропозиціями удосконалення регуляторних важелів.

Об'єктом дослідження виступають фактори зростання ефективності діяльності підприємств харчової промисловості.

Предметом дослідження виступає сукупність методичних аспектів і практичних підходів до розробки системи заходів по активізації діяльності підприємств харчової промисловості за рахунок удосконалення механізму регулювання.

Методи дослідження. Методологічною базою дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, праці вітчизняних та зарубіжних вчених з економічної теорії економіки підприємства та податкового регулювання.

Для вирішення поставлених у роботі завдань використано наступні методи: системного аналізу і спостереження для дослідження результатів діяльності підприємств харчової промисловості та оцінки впливу механізмів регулювання на діяльність підприємств; аналогії для порівняння механізмів регулювання діяльності підприємств в Україні та країнах ЄС; кореляційний, графічний, фінансового аналізу для характеристики ефективності діяльності та виявлення впливу податкового навантаження на рівень рентабельності; формалізації для дослідження функціонування підприємств у податковому середовищі. Для обробки економічної інформації, побудови таблиць, графіків діаграм використовувалися сучасні компютерні технології, вбудовані математичні і статистичні функції Microsoft Excel.

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативні акти України з питань регуляторної політики, Державного Комітету статистики України, Львівського обласного управління статистики, звітність підприємств, а також здобутки вітчизняних та зарубіжних вчених з питань теорії і практики економіки підприємства, що висвітлені у літературних джерелах.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розвитку та поглибленні теоретико-методичних положень та методичних рекомендацій з удосконалення механізмів регулювання збалансованої системи економічних інтересів між підприємством та державою за рахунок формування оптимальної регуляторної політики, спрямованої на активізацію діяльності підприємств харчової промисловості.

Найважливішими результатами досліджень, що характеризують їх новизну, розкривають зміст дисертації і виносяться на захист, є:

вперше:

запропоновано комплексна система заходів на основі диференційованого підходу до механізму регулювання підприємств харчової промисловості, який базується на створенні умов рівномірного, пропорційного розвитку всіх галузей, шляхом перерозподілу податкового навантаження учасників технологічного ланцюга виробник - переробник - торгівля;

для забезпечення підприємств харчової промисловості сировиною запропоновано внесення змін до порядку нарахування та виплати дотацій сільгоспвиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі, в залежності від технологічного циклу виробництва продукції;

удосконалено і уточнено:

принципи формування системи регулювання розвитку підприємств харчової промисловості та обґрунтування організаційно-економічного механізму забезпечення ефективного функціонування підприємств галузі;

методичний підхід щодо визначення взаємозалежності податкового навантаження та ефективної діяльності підприємств і на цій основі запропоновано шляхи формування регуляторної політики, яка грунтується на податковому стимулюванні для підприємств харчової промисловості;

методичний підхід щодо визначення впливу на ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості регуляторної політики та обґрунтовано систему заходів з активізації експорту готової продукції;

теоретичні підходи до менеджменту підприємств харчової промисловості з урахуванням податкових важелів впливу;

набуло подальшого розвитку:

теоретичні підходи до визначення механізму податкового планування та регуляторної політики.

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення, висновки та пропозиції дисертаційної роботи використані в практичній діяльності підприємств харчової промисловості Львівської області, зокрема ВАТ “ Львівський холодокомбінат” (довідка від 15.01. 2008 року № 35), ДП “Львівський хлібзавод №5” ВАТ“ Концерн Хлібпром“ (довідка від 14.01. 2008 року № 75), ТзОВ “Фрізант” (довідка від 12.01. 2008 року № 18).

Результати наукового дослідження використовуються в навчальному процесі відділення підвищення кваліфікації Західного регіону центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби України при читанні лекцій з дисциплін “Економіка підприємства”, (довідка від 29 січня 2008 року № 92). Пропозиції автора враховані при поданні інформації при написанні Податкового кодексу України (довідка від 28 січня 2008 року № 145).

Практична цінність роботи полягає в можливості використання її основних положень, методичних підходів і методик для підвищення ефективності діяльності підприємств шляхом вдосконалення чинної законодавчої бази в сфері економічних методів регулювання виробництва харчових продуктів.

Зазначені вище наукові результати одержані дисертантом особисто. Впровадження їх у практику сприятиме підвищенню ефективності виробництва, створенню сприятливих умов регулювання виробництва та реалізації продукції підприємств харчової галузі.

Особистий внесок здобувача. Зазначені вище наукові результати одержані дисертантом особисто.

Апробація результатів дисертації: Основні положення і результати дослідження повідомлені і обговорені на Третій міжнародній науково-практичній конференції “Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні” (м. Львів, 2004 р), Другій міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих науковців “Європейські інтеграційні процеси та транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право” (м. Луцьк, 2005 р), ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених “Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України“ (м. Дніпропетровськ, 2006 р), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Управління організаційно-технічними та фінансово - економічними змінами на промислових підприємствах“ (м. Київ, 2006 р).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковані в 10 статтях у наукових журналах, із них 4 - у наукових, фахових виданнях, 3 - тези доповідей та матеріали конференцій, 3 - публікації в інших виданнях загальним обсягом 2, 9 обл. вид. арк.

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаних літературних джерел. Обсяг основного тексту роботи - 195 сторінок, з яких: 19 - рисунків, 28 - таблиць, які займають 43 сторінки. Список використаних джерел (172 найменувань), 11 додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено предмет та об'єкт дослідження, сформульовано мету та завдання, відображено наукову новизну і практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі - "Теоретико-методичні засади регулювання економічної діяльності підприємств харчової промисловості" розглядається регуляторна політика, ознаки її розвитку, умови формування та функціонування.

Ринкова система у свій економічний механізм включає дві підсистеми: саморегульовану та регульовану. Перша припускає певну "свободу" у поведінці: вільний вибір форм власності та господарювання; розпорядження власністю, результатами діяльності (продукцією, доходами); вибір ринку продукції, ресурсів, робіт і послуг; можливість участі у державних програмах тощо. Ця підсистема орієнтована на реалізацію особистих економічних інтересів товаровиробників, що проявляється у підвищенні конкурентоспроможності товарів, прибутковості, достатньої для особистого споживання й розвитку факторів виробництва.

Друга підсистема є регулятором "вільної поведінки", визначає його рамки. Дії цієї підсистеми диктуються запитами суспільства в цілому, різних прошарків населення й національними інтересами, виражається в стабільності суспільного виробництва, а саме - наповнення ринку продукцією, послугами та забезпеченням платоспроможного попиту. Серед регуляторів можна виділити цінові, податкові, антимонопольні, кредитні, фінансові, різні форми квотування, пільги, програми тощо.

Від взаємодії двох підсистем залежить соціально-економічний баланс у суспільстві, ефективність суспільного виробництва. Виходячи з цих позицій, ефективність є критерієм оцінки ринкової структури та різних напрямків економічної політики.

Ринкове середовище впливає на функціонування підприємства через дію попиту, пропозиції, рівень конкурентної боротьби. Врахування дії ринкових сил і державних засобів впливу на функціонування підприємства дозволяє вирішувати проблеми його ефективного функціонування. Можна зазначити, що економічний механізм є тактичним засобом досягнення стратегічної мети діяльності підприємства. Оскільки саме державні важелі регулювання визначають напрям дії економічного механізму та відповідні реакції ринку, ефективність економічного механізму підприємства завжди визначатиметься напрямом економічної політики країни. Під останньою розуміють сукупність заходів, спрямованих на впорядкування перебігу економічних процесів, здійснення на них впливу або безпосереднього передбачення їх розвитку.

Державне управління, як складова зовнішнього середовища, відіграє важливу роль у регулюванні підприємств харчової галузі, починаючи з виробництва сировини, її перероблення та закінчуючи реалізацією кінцевої продукції на ринку. Однак, державне регулювання слід організовувати так, щоб уникнути надмірного впливу державних органів на функціонування підприємств галузі, оскільки це може призвести до зменшення обсягів інвестицій та зацікавленості у виробництві та продажу високоякісної продукції за прийнятними цінами. Необхідність державного регулювання підприємств харчової промисловості в цілому полягає в тому, що держава має гарантувати забезпечення корисними, недорогими та безпечними для здоров'я населення продуктами харчування без надмірних державних витрат на регулювання та контроль виробництва сільськогосподарської продукції та її переробки.

Податки, як один із регуляторів, впливають на фінансову стійкість підприємства, формування його фінансових ресурсів та інвестиційну діяльність, конкурентоспроможність продукції і загалом на поведінку підприємства на ринку.

Рівень цього впливу залежить, в першу чергу, від їх розмірів, рівня їх фіскальності, порядку їх справляння, стабільності та досконалості всієї системи.

Податкове планування є основою формування податкової політики підприємства і передбачає вибір між різними варіантами здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства та розміщення його активів з метою досягнення найнижчого рівня податкових зобов'язань, що виникають при цьому. Завданням податкового планування є максимізація прибутку за рахунок мінімізації податків та використання такої комбінації господарських операцій, які дозволили б знизити втрати підприємства.

Автор пропонує в процесі визначення впливу механізмів регулювання на діяльність підприємств враховувати наступне:

1. Для підвищення ролі регуляторної політики у прискоренні структурної перебудови і відновлення на цій основі економічного зростання підприємств необхідне спрямування регуляторної політики в бік стимулювання вітчизняного виробництва, інноваційно-інвестиційної діяльності, споживчого попиту. Такий підхід разом із іншими заходами державного регулювання здатний призупинити подальше зниження ефективності діяльності підприємств галузі.

2. Для послаблення негативного впливу чинної регуляторної політики на фінансово-господарську діяльність підприємств необхідно врегулювання законодавства, яке передбачає зменшення податкового навантаження на підприємства.

3. Реальних результатів від реалізації на підприємстві принципів податкового планування можна досягти тільки за умови його правильної організації, чіткого формулювання завдань, розмежування функцій виконавців, правової оцінки реальності та законності схем мінімізації податкових платежів, а також адміністративного контролю за їх реалізацією.

У другому розділі - "Аналіз діяльності підприємств харчової промисловості та визначення впливу на неї механізмів регулювання" автором проведено детальний аналіз діяльності підприємств харчової промисловості Львівської області, визначено вплив регуляторної політики на підприємства харчової промисловості, виявлено основні чинники, що впливають на зменшення прибутковості підприємств, проаналізована експортна діяльність та визначено проблеми, які виникають.

Проблеми зростання конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості набули величезного значення, особливо в умовах пошуку нових потенційних можливостей для забезпечення економічного росту. Розв'язання цих питань значною мірою залежить від розуміння необхідності створення конкурентоспроможного економічного середовища, яке визначається сукупністю умов розвитку підприємств харчової промисловості.

Регуляторна політика уряду при виробництві харчових продуктів має бути спрямована як на соціальний захист населення, так і на підтримку підприємств, оскільки вирішуючи питання забезпечення необхідного рівня споживання соціально значущих товарів населенням, обмеженням ціни, держава не досягає необхідного ефекту.

Однією з особливостей впливу регуляторної політики на діяльність підприємств харчової промисловості є механізм нарахування переробними підприємствами та виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності і господарювання, включаючи особисті селянські господарства, за реалізовані ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі.

В результаті проведеного аналізу використання механізму дотацій встановлено, що переробні підприємства за результатами роботи повинні заплатити податок на додану вартість, навіть за продукцію, яка фактично іще не реалізована, а це, в свою чергу призводить до того, що у підприємств виробників харчових продуктів вилучаються обігові кошти, а сільськогосподарські підприємства отримують із значним запізненням суми дотацій з ПДВ.

Для стимулювання діяльності підприємств в частині здійснення експортних операцій законодавством передбачено застосування нульової ставки податку на додану вартість. Однак, реальне відшкодування податку на додану вартість у 30-ти денний термін, як це передбачено законодавством, не проводиться, що не дає можливості підприємству користуватися грошовими коштами протягом періоду затримки виплат.

При зростанні обсягів виробництва харчових продуктів, частка експорту її продукції постійно скорочувалась у загальному обсязі товарного експорту країни. Аналіз показників зовнішньоекономічної діяльності підприємств потягом 1995 - 2005 років свідчить, що експорт у 2005 р. у порівнянні із 1995 р. знизився з 8,5% до 3,5%.

Проведеним аналізом встановлено, що замість збільшення в експорті частки продукції поглибленої переробки, яка більш ефективна, бо створює додатковий ВВП, в країні збільшується експорт продукції первинної переробки або сільгоспсировини. Замість розвитку власної бази переробки, більш повного завантаження потужностей вітчизняних підприємств харчової промисловості здійснюється інвестування іноземних переробників, а підприємства харчової промисловості не мають сировинної бази для виробництва.

Як показує проведений аналіз, обмеження експортного потенціалу підприємств харчової промисловості та проведення іноземними державами антидемпінгових розслідувань проти українських виробників зумовлює скорочення виробництва. Крім того, збільшення імпорту харчових продуктів, які інколи є дешевшими за українські та не завжди відповідають вимогам стандартів якості, призводить до втрати виробниками внутрішнього ринку збуту.

Падіння питомої ваги податку на прибуток у загальній сумі податків для таких галузей, як цукрова, спиртова, хлібопекарська, було викликане падінням рівня рентабельності підприємств, а в окремих випадках їх збитковою діяльністю. Аналіз діяльності підприємств Львівської області свідчить, що у 2002 році кількість збиткових підприємств по хлібопекарній галузі становила 15, у 2003 - 24, у 2004 - 29, у 2005 - 30, по молочній відповідно в 2002 - 12, в 2003 - 16, в 2004 - 18, в 2005 - 19 підприємств були збитковими. Із 18 - ти підприємств плодоконсервної галузі збитковими у 2002 році було 7 підприємств, в 2003 ? 8, в 2004 - 9, в 2005 ? 10 підприємств.

Аналіз діяльності підприємств також свідчить, про те, що з кожним роком на більшості підприємств рівень рентабельності зменшується, як наслідок, погіршується фінансовий стан підприємств (таблиця 1).

Таблиця 1

Рівень рентабельності по підприємствах харчової промисловості

Львівської області

Галузь
Підприємства
Рівень рентабельності,%
2002 рік
2003
рік
2004 рік
2005
рік
Хлібопекарна
ВАТ "Львіський хлібзавод N1"
7, 19
5,3
1,7
1,7
ВАТ "Львівський хлібокомбінат"
11,5
2,5
1,6
1,4
ТВП "Куликівська хлібопекарня"
3,4
1,3
1,9
2,6
Кондитерська
АТ Фірма "Світоч"
19,9
9,4
15,3
21,3
ТзОВ "Верт"
17,0
0,4
1,0
5,3
СП ТОВ "Ольвія-Віта"
3,6
3,1
4,8
3,9
Цукрова
ТОВ "Ходорпівський цукровий з-д"
33,4
-4,6
2,8
2,4
Золочівький цукровий з-д
-0,49
-45,2
-85,3
0,5
ВАТ "Радехівський цукровий з-д"
-18,5
-78,4
-19,3
-0,61
Лікеро-горілчана
"Угерський спирт з-д "
10,3
4,4
3,6
4,8
ЗАТ "Лікеро-горілчаний з-д"
1,6
1,5
2,9
1,6
ЗАТ "Львівський виноробний з-д"
0,5
-16,1
-81,9
-84,5
Молочна
ВАТ Молокозавод "Самбірський"
1,8
1,5
-47,4
0,2
ВАТ "Львівський холодокомбінат"
46,9
29,0
28,3
22,2
ВАТ "Миколаївський молочний з-д"
5,4
и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.