На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Сутнсть, поняття та завдання аудиту ефективност використання бюджетних коштв

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 24.09.2012. Сдан: 2012. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


РОЗДІЛ  І 
ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ РОЗРОБКИ І  ВПРОВАДЖЕННЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ В БЮДЖЕТНИХ  УСТАНОВАХ 

   Сутність, поняття та завдання аудиту ефективності використання бюджетних  коштів
 
     Вітчизняними  і зарубіжними дослідженнями  з питань державного фінансового  контролю доведено, що шлях до підвищення його ефективності лежить через удосконалення основних складових його системи, зокрема через уточнення відповідно до особливостей розвитку економіки держави мети, завдань і об’єктів контролю, функцій його суб’єктів та удосконалення форм контролю.
     Незважаючи  на те, що форми контролю в цьому  ряді займають останнє місце, недооцінювати  їх значення не можна. Адже від вибору форми контролю в значній мірі залежить його оперативність, затратність  та можливість внесення обгрунтованих рекомендацій щодо економії та ефективності використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.
     Форма контролю – це багатофункціональний інструмент дослідження певного  явища, об’єкта, процесу, внутрішній зміст якого характеризується сукупністю застосованих прийомів (методів) контролю.
     Якщо  вдатися до історії, то у період функціонування радянсьої фінансової системи, якою саме і закладено підвалини сучасної української фінансової системи, не було передбачено іншого документального  способу здійснення аналізу фінансово-господарської чи управлінської діяльності підприємств, установ і організацій, аніж проведення ревізій (перевірок) державними контролюючими органами. Проте, на відміну від сьогодення, не було і такої широкої гами форм власності чи організаційних утворень, чим, частково, можна пояснити обмежений інструментарій тодішнього державного фінансового контролю.
     У системі, що існувала, одним із найкомпетентніших  і фахових контролюючих органів  вважалося Контрольно-ревізійне  управління Міністерства фінансів. Після проголошення незалежності України його функції перейшли до Державної контрольно-ревізійної служби України (ДКРС).
     Разом із переорієнтацією урядових структур на ринкову модель економіки в  країні почала формуватися низка  нових державних і недержавних інституцій, до функцій яких входить контроль за наповненням доходами бюджетів усіх рівнів, за законністю (і ефективністю) витрачання державних, бюджетних чи власних фінансових ресурсів, достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової звітності (державна податкова адміністрація; Рахункова палата; Державна контрольно-ревізійна служба; Державне казначейство України; Пенсійний фонд України; Аудиторська палата України; аудиторські фірми).
     Розглянемо  ту частину системи державного фінансового  контролю, використання якої одному чи кільком із вищезазначених органів дасть змогу, навіть при обмеженій кількості фінансових ресурсів, що виділяються на реалізацію соціальних, комунальних чи ресурсорозробних програм, принести якнайбільше користі. Йдеться про аудит адміністративної діяльності, він же – операційний, управлінський аудит, чи аудит ефективності, завданням якого є визначення рівня ефективності, економічності й результативності державних програм, з боку значних обсягів бюджетних коштів, виділених під певні цілі.
     Ця  форма контролю суттєво відрізняєтьсяяк  від фінансового аудиту, так і  від ревізії. Обумовлено це тим, що метою  фінансового аудиту і в Україні, і в більшості інших країн  є оцінка достовірності бухгалтерського  обліку і фінансової звітності, а  метою адміністративного аудиту – оцінка рівня економічності, ефективності і результативності державних заходів, програм та діяльності структур, які перевіряються.
     Аудит ефективності – це форма контролю, яка являє собою сукупність статистичних, ревізійних і аналітичних дій, спрямованих на визначення рівня ефективності державних вкладень при реалізації запланованих цілей, встановлення факторів, які перешкоджають досягненню максимального результату при використанні визначеного обсягу трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, та обгрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності використання державних ресурсів
     Відповідно  головною метою аудиту ефективності є визначення слабких місць в  органіації виконання державних  програм, впливу цих недоліків на досягнення запланованих цілей та обгрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності використання державних ресурсів.
     Виходячи  з такого поняття та головної мети аудиту ефективності окреслено основні  його завдання:
  визначення дійсного стану виконання державної програми;
  виявлення упущень і недоліків адміністративного, нормативно-правового та фінансового характеру, які перешкоджають своєчасному і повному виконанню державної програми;
  визначення рівня впливу встановлених упущень і недоліків на якість виконання державної програми (ефективність використання державних ресурсів);
  оцінка доцільності подальшої реалізації державної програми;
  обгрунтування пропозицій щодо її припинення чи забезпечення своєчасного та повного виконання із залученням оптимального (або додаткового) обсягу державних ресурсів.
 
      Отже, відразу ж привертає до себе увагу  те, що аудит ефективності на відміну  від ревізії, по-перше, не є формою суто фіскального контролю, бо його основне завдання не зводиться до виявлення фінансових порушень і  розкрадань, встановлення винних в цьому осіб та притягнення їх до відповідальності; по-друге, є більш функціональною, ширшою формою контролю, яка може включати в себе і ревізійні дії. (див. Таблицю 1)
      Ця  обставина, з одного боку, є перевагою  аудиту ефективності над ревізією, яку проводять державні органи, і дозволяє залучати керівників та інших працівників об’єктів контролю до пошуку слабких місць у виконанні ними державних програм.
      З іншого боку, повна заміна ревізії  аудитом ефективності в умовах сьогоднішнього розвитку економіки України ще багато років буде неможливою. Викликано це такими причинами:
  має місце високий рівень криміналізації фінансової сфери, а це вимагає застосування у боротьбі з порушеннями фіскальних форм контролю;
  не створено достатньої правової основи для здійснення в Україні аудиту ефективності;
  не вироблено критеріїв, за якими має оцінюватися виконання бюджетних програм, а відтак – ефективність спрямованих на їх виконання державних ресурсів;
  рівень фахової підготовки значної кількості ревізорів є недостатнім, щоб гарантувати правильне визначення ними проблем і гіпотез аудиту, застосування на практиці його прийомів і розробку за його результатами обгрунтованих рекомендацій щодо виконання державних програм.
 
При запровадженні  нової форми контролю потрібно враховувати таке:
   Результати аудиту ефективності будуть найбільш повними, якщо його буде проведено за бюджетною програмою, за якою складено і затверджено в установленому порядку її паспорт.
   Якщо виконавці бюджетної програми знаходяться в різних регіонах, то організатором аудиту ефективності має бути галузеве управління ГоловКРУ. Це викликано необхідністю визначення для дослідження всіма органами ДКРС єдиної проблеми та спільних гіпотез аудиту. При інших підходах надзвичайно складно узагальнити результати аудиту, а відтак – виробити обгрунтовані пропозиції щодо забезпечення своєчасного та повного виконання державної прграми.
 
      При плануванні такої роботи слід враховувати  і те, що, наприклад, на кінець 2004 року в Україні у стадії виконання  перебувало 220 комплексних цільових програм. При цьому протягом звітного року вони фінансувалися так: 7% програм – не фінансувалися взагалі, 60% - профінансовані на рівні до 15% визначеної потреби, 33% - не більше 50%.
      Як  уже було сказано, окремим напрямом підвищення ефективності контролю є поєднання елементів аудиту ефективності і ревізії. Такий підхід вимагає підвищення кваліфікації ревізорів з питань експертизи нормативно-правових актів, економічного аналізу і менеджменту, а також потребує посиленої аналітичної роботи галузевих управлінь ГоловКРУ з метою визначення, які питання в ході аудиту ефективності слід вивчити його специфічними методами, а які – чисто ревізійними.
      В ході аудиту ефективності доцільно поглиблено дослідити операції, які мають  ознаки нераціонального, неекономного використання бюджетних коштів, зокрема:
   використання бюджетних коштів на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням;
  придбання необхідних товаро-матеріальних цінностей (робіт, послуг) за цінами, які перевищували чинні у регіоні на ідентичні товари (роботи, послуги) на час здійснення господарської операції;
  придбання необхідних товаро-матеріальних цінностей, які не можуть бути використані на на заплановані цілі з причин: придбання їх в кількості, яка перевищує потреби і нормативні запаси; придбання морально і фізично застарілих цінностей або таких, що мають прострочені терміни використання; відсутність сертифікату якості або документації щодо їх застосування;
  попередня оплата необхідних товарів (робіт, послуг), яка спричинила дебіторську заборгованість на строк більше одного місяця, якщо інше не передбачено законодавством; оплата видатків, які не є першочерговими, за наявності кредиторської забогованості по захищених статтях видатків бюджету; капітальні вкладення в програми і проекти, які не реалізовані і припинені через втрату актуальності чи недостатнє фінансування;
  видатки на утримання основних засобів, які не використовуються або використовуються частково; непропорційне фінансування взаємопов’язаних видатків, від яких залежить надання належних послуг.
 
 
 
1.2 Економічна ефективність  застосування  адміністративнаого  аудиту в бюджетній  сфері  

      У чому ж полягає нагальність застосування адміністративного аудиту саме нині? Чому саме для державних об’єктів ? Будь-який суб’єкт господарювання недержавної форми власності, що створений із метою отримання прибутку, у разі невмілого, тобто неефективного, використання власних фінансових ресурсів приречений на поступове чи навіть стрімке згортання діяльності, що, врешті-решт, призведе до банкрутства. І навпаки, оптимальне використання власних коштів та розпорядження ними веде до збільшення прибутків суб’єкта і можливості залучення інвестицій. Ринковий механізм самостійно очистить поле для підприємницької діяльності од відвертих невдах.
      У структур, що здійснюють свою діяльність лише за допомогою бюджетного фінансування, ситуація інша. У разі невмілого (неефективного) управління отриманими бюджетними коштами вони обов’язково знову отримають чергову порцію належного їм фінансування без жодних негативних наслідків для себе, але постраждалими тоді будуть звичайні платники податків – погіршиться їхній майновий стан, вони недоотримають деякі товари, роботи, послуги
      Щоб унеможливити це, пропонується застосувати  аналог ринкового механізму в  бюджетній сфері – аудит ефективності (адміністративний аудит). А чому саме тепер ? Тому, що щорічний приріст обсягу дохідної частини бюджету занадто малий для того, щоб у екстенсивний спосіб шляхом збільшення бюджетного фінансування державних програм, особливо соціального спрямування, досягти суттєвого поліпшення кінцевого результату. Проте цього можна досягти за умови використання розпорядником бюджетних коштів рекомендацій з усунення недосконалих методів у реалізації державних програм, підвищення ефективності використання наданих ресурсів, що міститимуться у висновках аудиту адміністративної діяльності підконтрольного суб’єкта. Саме це і є головною метою аудиту.
      Підсумовуючи  сказане, спробуємо окреслити коло найважливіших питань адміністративної діяльності, що обов’язково треба  піддавати аудиту. Це:
  аналіз вихідних техніко-економічних умов цільвої державної програми , механізму реалізації програмних вимог;
  наявність альтернативних шляхів реалізації державної програми та можливість їхнього використаняя;
  вибір оптимальних методів досягнення мети при виконанні програми;
  раціональне використання чинної нормативно-правової й адміністративної бази для забезпечення максимального ефекту;
  наявність чи відсутність зайвих елементів виконавчої структури програми, що не впливають на якість виконаної роботи і, в кінцевому підсумку, не несуть суттєвого навантаження при досягненні очікуваного результату;
  оцінка якості (після завершення програми) отриманих результатів.

РОЗДІЛ  ІІ

      ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА УСТАНОВИ ОБЛАСНОЇ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

2.1. Загальний аналіз  середовища установи 

    Базою для дослідження економічної  ефективності впровадження аудиту адміністративної діяльності є Обласна школа вищої  спортивної майстерності. Вона є міжвідомчим  учбово-спортивним і організаційно-методичним закладом, що забезпечує підготовку кращих спорсменів Рівненської області та їх найближчого резерву. Обласна ШВСМ належить до комунальної форми власності, є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку та штамп з своїм найменуванням.
    Обласна ШВСМ створена при управлінні у справах  фізичної культури і спорту Рівненської  облдержадміністрації відповідно рішення  виконавчого комітету Рівненської  обласної ради народних депутатів від 29.01.1992р. №2 і затверджена наказом  Міністерства у справах молоді та спорту від 27.12.1991р. №2073.
    Власником обласної ШВСМ є обласна рада народних депутатів Рівненської області.
    Обласна школа вищої спортивної майстерності здійснює свою діяльність під керівництвом управління у справах фізичної культури та спорту держадміністрації Рівненської області.
    Головним  завданням школи є підготовка спортсменів у збірну команду  України. Діяльність ОШВСМ оцінюється за кількістю підготовлених кандидатів у збірну команду України, їх резерву  та результатів виступу учнів  в Чемпіонатах України, Європи, Світу, Олімпійських іграх.
    Обласна школа працює в режимі постійно діючого  навчально-тренувального збору з  постійним та змінним складом  спортсменів. 

    Місцезнаходження: м. Рівне, вул. С. Бандери, 30 

    Фінансування  ШВСМ здійснюється за рахунок бюджетних коштів та додаткових джерел фінансування. Для фінансування ШВСМ в якості розрахункової одиниці застосовується показник середньорічного контингенту – один учень.
    Додатковими джерелами фінансування є:
  компенсаційні виплати спортивних федерацій і організацій засновників штатних команд майстрів з ігрових видів спорту, за підготовку спортсменів до складу штатних збірних команд України з видів спорту та штатних команд майстрів з ігрових видів спорту;
  надходження від часткової оплати вартості спортивного одягу та взуття, що видаються спортсменам у власність у встановленому порядку;
  кошти, отримані від господарської діяльності і наданню платних послуг;
  від спортивних організацій, профспілок та відомств;
  реалізації зайвого, застарілого та зношеного устаткування і т.д.
  від державних, громадських, кооперативних підприємств, установ, організацій;
  від спонсорів та інших надходжень.
 
    ШВСМ  у встановлений строк і у встановленому  порядку надає Міністерству України  у справах молоді і спорту та державному органу управління фізичною культурою і спортом, у підпорядкуванні якого знаходиться школа, фінансову та статистичну звітність по затверджених формах, описовий звіт про діяльність школи за минулий рік. Подає на затвердження план комплектування школи та списки учнів по відділенням з видів спорту на новий учбовий рік.
    Для того аби сформувати більш чітке  уявлення про діяльність Обласної ШВСМ варто навести основні показники  діяльності за 2004 р. 

Основні техніко-економічні показники установи ОШВСМ за 2004р.
                                                                                               грн.
Показники Сума
Отримано  асигнування із загального фонду 512000
Основні засоби 74558
Інші  необоротні матеріальні активи 14638
Малоціні  та швидкозношувані предмети 8836
Середньооблікова  чисельність штатних працівників 26
 
      Будь-яка  організація, підприємство є відкритою системою, що перебуває в постійній взаємодії з тими чи іншими елементами зовнішнього середовища. Дослідженню зовнішнього середовища слід приділяти достатню увагу, оскільки воно зумовлює рівень визначеності, в умовах якого приймаються управлінські рішення.
      Стратегічна діагностика середовища, як процес визначення критично важливих чинників його складових, є основою формування відповідної реакції підприємства на їхню зміну  для досягнення відповідних цілей. Середовище будь-якого суб’єкта господарювання є неоднорідним, тому з метою аналізу варто поділити його на окремі складові. З метою  проведення загального аналізу  впливу головних компонент середовища  установи на розробку стратегії впровадження аудиту ефективності сформовано таблицю 2.2. 
 
 
 

      Таблиця 2.2.1.
      Загальний аналіз впливу середовища
Обласної  ШВСМ для ефективного  використання
бюджетних ресурсів
з/п
Компоненти  середовища
Залежність   від ситуації:
“+”  залежить;
”-”  не залежить
Вплив на ситуацію : “+”  позитивний;
”-”  негативний;
“0”  відсутній
Значущість : “+”  важливо;
”-”  неважливо
Загальне  зовнішнє середовище :
1. Економічний + - +
2. Політичний + - +
3. Правовий + - +
4. Соціальний + - +
5. Екологічний - 0 -
Операційне  зовнішнє середовище :
7. Постачальники + + +
8. Споживачі + + +
9. Конкуренти - 0 -
10. Державні  закони + + +
11. Фінансові організації + + +
Внутрішнє середовище :
12. Фінанси + + +
13. Персонал + + +
14. Організація управління + + +
 
 
 
 
2.2. Загальне зовнішнє  середовище 

      Саме  зовнішнє середовище  створює загальні умови діяльності організації і  переважно не має специфічного впливу на конкретну організацію, однак  рівень впливу  стану оточення на організації різний. Водночас навіть великі підприємства не мають практично зворотнього  впливу на макрооточення.
      Аналіз  зовнішнього середовища передбачає вивчення впливу таких компонент : економічний, політичний,  правовий, соціальний та екологічний. Характеристики компонент  подані у таблиці 2.2.2. 
 

      Таблиця 2.2.2.

      Характеристика  стану макрооточення

 
з/п
Компонента Найважливіші  чинники
1. Економічна Загальна макроекономічна  стабільність. Рівень інфляції. Фінансово-кредитна політика в країні. Загальногосподарська кон’юктура. Система оподаткування. Надійність національної грошової одиниці.
2. Політична Державна економічна політика. Наслідки впливу внутрішньоурядових негараздів на прийняття законодавчих актів щодо державного бюджету.
3. Правова Стан законодавства, яке регулює діяльність державного сектору економіки.
4. Соціальна Ставлення людей  до праці. Ставлення держави до діяльності підприємства. Наявність корупції та її вплив на діяльність підприємства
5. Екологічна Стан і перспективи  використання джерел сировини та енергоресурсів. Рівень забруднення навколишнього середовища.
    Економічна  компонента суттєво впливає на діяльність Обласної школи вищої спортивної майстерності і відповідно на ефективне використання організацією бюджетних коштів. ЇЇ вивчення дозволяє зрозуміти те, як формуються і розподіляються ресурси. Очевидно, що це питання є життєво важливим для установи. Аналіз компоненти передбачає вивчення цілого ряду показників: величини ВВП, темпів інфляції, рівня безробіття, рівня продуктивності праці тощо. При цьому необхідно звертати увагу на такі фактори, як загальний рівень економічного розвитку, природні ресурси, клімат, структура населення, рівень освіти робочої сили та величину заробітної плати. 

  Зведений бюджет України  
          тис.грн
Показники 2000 2001 2002 2003 2004
Видатки всього 48148,6 55528 60318,9 75792,5 83241,4
в т.ч.  
253,3 
 
302,4 
 
352,1 
 
564,2 
 
604,5 
  фізична культура
   і спорт
  у % до видатків всього 0,53% 0,54% 0,58% 0,74% 0,73%
 
 
    Згідно  даних таблиці видно, що протягом 2000-2003 питома вага видатків на фізичну культуру і спорт зростала. Особливо стрімко вони зросли у 2003 році, це пов’язано з підготовкою української команди спортсменів до Олімпійських ігор, які відбулися в 2004р. 

      
 

    Для стратегічного управління при цьому  важливим є не саме значення показників, а в першу чергу те, які можливості для стабільного фінансування з  боку держави це відкриває. Інтерес  представляє також виявлення  потенційних загроз для установи, які знаходяться в окремих складових економічної компоненти. Часто буває так, що можливості і загрози є тісно пов’язаними.
      Вплив економічної компоненти  на Обласну школу вищої спортивної  майстерності можна охарактеризувати  швидше як негативний, причиною  чого, є, зокрема, високий  рівень інфляції та нестабільне економічне становище держави, що призводить до дефіциту бюджету, а отже недофінансування окремих галузей державного сектору економіки.Часті зміни податкового законодавства теж справляють негативний вплив на формування дохідної частини бюджету, адже податки і платежі суб”єктів підприємницької діяльності становлять майже ? доходів держави. Зміни в економічному компоненті чинять також значний вплив на процес виконання поставлених перед установою функцій, оскільки негативні зміни у зовнішньому середовищі змушують установу різко вносити зміни до кошторису своїх доходів і видатків.
      Правова та політична компоненти на даний час чинять аналогічний негативний вплив, що зумовлено нестабільністю політичної ситуації в країні, довготривалим переходом до ринкової економіки та іншими подібними факторами. Недавня зміна керівництва державою призвела до міжурядових “війн” і до значних складностей у прийнятті і затвердженні державного бюджету на 2005 рік. Аналіз правового регулювання, який передбачає вивчення законів та інших нормативних актів, що встановлюють правові норми і рамки відносин, дає установі можливість визначити для себе допустимі межі у взаємовідносинах з іншими суб’єктами права і припустимі методи захисту своїх інтересів. Ефективність використання бюджетних ресурсів установами, що фінансуються за рахунок бюджету, на пряму залежить від вдосконалення нормативної бази системи фінансового контролю.
    Вивчення  соціальної компоненти макрооточення направлене на те, щоб з’ясувати вплив на діяльність бюджетних установ таких соціальних явищ та процесів, як відношення людей до роботи та якості життя, як існуючі в суспільстві звичаї, цінності і вірування, як демографічна структура суспільства, ріст населення, рівень освіти, мобільність людей тощо. Особливістю компоненти є те, що вона постійно впливає як на інші компоненти макрооточення, так і на внутрішнє середовище підприємства. Ще однією рисою соціальних процесів є те, що вони змінюються відносно повільно, але приводять до багатьох суттєвих змін в оточенні організації.[4,с.28]Та вона, на жаль, негативно впливає на установи і організації підвідомчі Міністерству у справах молоді та спорту. Недостатня увага з боку держави проблемам молоді веде до зниження її активності і зацікавленості в заняттях спортом. А наявність корупції в державних установах призводять до втрати фінансових ресурсів майже на 1,0 млрд. грн., у тому числі бюджетних ресурсів – 0,5 млрд. грн. кожного року.  
 
 

2.3.Операційне  середовище 

    Другою  складовою зовнішнього середовища є безпосереднє оточення, яке охоплює ті його елементи, з якими організація перебуває у  прямому контакті, а саме : постачальники, споживачі, конкуренти,  державні закони, фінансові організації.
    Для належного функціонування бюджетної  установи і виконання нею поставлених цілей і завдань, що зазаначені у Положенні установи, вона повинна мати належну матеріальну базу. Постачальники впливають на діяльність Обласної школи вищої спортивної майстерності і її ефективне використання бюджетних коштів. Даний  вплив є позитивним, так як  ніколи не виникає проблем ані з Комуненергією, Рівневодою, Укртелекомом, що постачають тепло, воду і послуги зв’язку відповідно, ані з ТзОВ “АЗС-Сервіс”, що являється основним постачальником бензину, який використовується організацією як пальне для автомобілів, які знаходяться на балансі установи.Основними постачальниками спортивного взуття та одягу для ОШВСМ є приватні підприємці Сойко В.П. та Примачук О.В.та ПВКП “Тахіон” Медикаментами для спортсменів установу забезпечує ППФ “Фармікс”. Необхідну техніку для адміністративної діяльності, послуги по її ремонту та обслуговуванню Обласній ШВСМ надають: ТзОВ “Малтітек”, ТзОВ ВФ “Чіп”, ТзОВ “Інфотрейд”.
    Суттєвим  є  і вплив споживачів, в даному випадку спортсменів, адже саме вони формують попит на послуги, що надаються установою Обласної ШВСМ. Як уже зазначалося раніше, головним функціональним завданням ОШВСМ є забезпечення навчально-тренувального процесу спотсменів-кандидатів в збірну команду України від Рівненської області для участі в Чемпіонатах світу, Олімпійських іграх та інших змаганнях. Установа ОШВСМ виплачує спортсменам харчування, забезпечує їх спортивним одягом та взуттям, надає у платне користування автомобіль для перевезення спортсменів на навчально-тренувальні збори та змагання. Звичайно, користувачами транспортних можуть бути і інші фізичні та юридичні особи, але такі послуги надаються виключно з дозволу вищестоячої організації (Управління з питань фізичної культури і спорту).
    Не  варто залишати поза увагою і конкурентів. До них відносяться інші школи вищої спортивної майстерності різних областей України. Їхня конкурентність вимірюється кількістю і якістю підготовки спортсменів до збірної команди України. А результуючим показником їх діяльності є кількість отриманих їхніми спортсменами нагород, дипломів і медалей, поставлених світових рекордів на міжнародних і місцевих змаганнях.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.