На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Особливост органзацї та функцонування нформацйних систем облку основних засобв на приклад СП Городнянське виробничо-торгвел

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 29.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 18. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 
 

Кафедра обліку і аудиту 
 
 
 
 

Курсова робота
на  тему:
„ Особливості організації та функціонування інформаційних систем обліку основних засобів на прикладі СП „Городнянське виробничо-торгівельне обє’днання ”  
 
 
 
 
 

                                          Виконала:
                                                               студентка 4-ого курсу, ФЕіП      
                                                               спец. 6.050100 «Облік і аудит»
                                                               1 групи
                                                               Зєнченко Т.В. 

                                                                                               Перевірив:
__________________________ 
 
 
 
 
 

                                                  Рівне 2008
   ЗМІСТ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

      ВСТУП 

    В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб’єкта являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб), які зацікавленні в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказані особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства, для прийняття рішень.
      Тому  метою написання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи  обліку» є вивчення особливостей організації та функціонування обліку основних засобів на прикладі СП«Городнянське виробничо-торгівельне обє’днання», співставлення технологічних можливостей декількох інформаційних систем бухгалтерського обліку, розробка рекомендацій по підвищенню ефективності облікового процесу та оцінка впровадження найефективнішого програмного забезпечення.
      Для досягнення підприємством стратегічних та тактичних цілей вимагає від  них постійного поповнення новими засобами праці для оновлення технології виробництва, збільшення обсягу існуючої продукції та виведення на ринок  нової.
      На  перший план виходить проінформованість  зацікавлених осіб про наявність  засобів праці та постійний контроль за їх правильним використанням.
      Сприятливим фактором автоматизації є стабільність постійної облікової інформації, що формується на підприємстві.
      У курсові  роботі потрібно вирішити наступні завдання:
   Ознайомитися з принципами організації обліку в СП «Городнянське виробничо-торгівельне обє’днання».
   Вивчити автоматизацію обліку основних засобів в розрізі первинного, синтетичного та аналітичного обліку.
   Ознайомитися з технологією підготовки звітності в умовах функціонування інформаційних систем з питань обліку основних засобів.
   Запропонувати шляхи вдосконалення організації обліку на підприємстві.
     Тема  курсової роботи є актуальною, оскільки правильно побудований облік основних засобів і різнобічне використання інформації повинно сприяти ефективному управлінню виробничої діяльності підприємства, а також проведення обґрунтованої зваженої інвестиційної політики 
 
 
 
 
 

   Принципи  організаціїї автоматизації  обліку на прикладі Спільного підприємства ”Городнянське виробничо-торгівельне обєднання”
 
   Економіко-організаційна характеристика підприємства
Спільне підприємство ,,Городянське виробничо-торгівельне  об’єднання” є юридичною особою, керується в своїй діяльності Законом ,,України Про споживчу кооперацію”. Підприємство засноване на колективній власності рай споживспілки та споживчих товариств.
Метою діяльності СП є забезпечення потреб системи споживчої кооперації України  в товарах, матеріалах, обладнанні, виконані роботи, наданні послуг тощо, на основі раціонального використання виробничих потужностей, наявних ресурсів та доходів для реалізації соціальних і економічних інтересів членів споживчих товариств.
      Спільне підприємство здійснює  такі види діяльності:
   виробництво хліба та хлібобулочних виробів;
   роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом;
   діяльність загальнодоступних їдалень;
   будівництво об’єктів виробничого і соціально-побутового призначення;
   посередницька,зовнішньо-економічна діяльність та інші види,не заборонені чинним законодавством України;
   надання послуг виробничого характеру    населенню, установам, підприємствам.
 
   Майно підприємства складається з основних засобів, оборотних коштів,а також  інших цінностей, вартість яких відображається на самостійному балансі підприємства. Джерелами формування майна є грошові та матеріальні вклади Засновників і Учасників;доходи одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;доходи від цінних паперів;кредити банків та інших кредиторів;
Підприємство, з дозволу власників в особі Ради Засновників або уповноваженого органу, має право:
   здавати в оперативну оренду,надавати за плату в тимчасове користування будівлі,споруди,обладнання,транспортні засоби тощо за попереднім погодженням з Радою Засновників або за її згодою правлінням райспоживспілки;
   приймати протягом року вклади до статутного фонду від фізичних осіб, а також від юридичних, які на добровільних засадач прийняли рішення стати Учасником підприємства;
   залучати до участі в діяльності підприємства третіх осіб на умовах, встановлених Радою Засновників;
   підприємство має право самостійно реалізовувати товари,вироблену продукцію,матеріали, обладнання; створювати відповідні фонди, необхідні для забезпечення діяльності підприємства в установленому порядку;
   створювати філіали,представництва,відділення та інші відділення з правом відкриття поточних та розрахункових рахунків і затверджувати положення про них;
        самостійно або на договірних засадах встановлювати вільні ціни і тарифи на продукцію товарно-виробничого призначення, ировину і тавари народного господарства, що виробляється і закуповується ними.
                                   Організація бухгалтерського обліку
   Бухгалтерський  фінансовий облік СП„Городянське виробничо-торгівельне об’єднання” здійснюється бухгалтерською службою, а саме - головним бухгалтером, який, призначається на посаду правлінням спільним підприємством „Городянське виробничо-торгівельне об’єднання ” на умовах, передбачається контрактом. Головний бухгалтер СП „ Городянське виробничо-торгівельне об’єднання ”:
  забезпечує контроль та відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, надання оперативної інформації, складання і подання у встановлені терміни бухгалтерської звітності, здійснює економічний аналіз діяльності фірми;
  підписує разом з керівником документи, що є підставою для приймання і видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів, а також розрахункові, кредитні, фінансові зобов’язання, візує господарські договори;
  бере участь у роботі юридичних служб з оформлення матеріалів щодо відшкодувань втрат від нестач і крадіжок власності підприємства;
  забезпечує зберігання первинних документів та облікових реєстрів, що пройшли обробку і були підставою для складання звітності, а також бухгалтерських звітів і балансів, оформлення і передачу їх до архіву.
   З головним бухгалтером також погоджується прийняття (призначення), переведення та звільнення матеріально-відповідальних працівників.
   Під час розподілу прав і обов’язків на даному піжприємстві враховується також правила, що стосуються виконання облікових робіт:
  права працівників на підпис документів визначаються керівником підприємства і оформлюються наказом;
  відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх у встановлені терміни для відображення бухгалтерського обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали і підписали ці документи;
  вимоги щодо порядку до бухгалтерії необхідних документів та відомостей визначаються головним бухгалтером підприємства.
 
   Суцільне документування господарських операцій забезпечує наявність доказів їх здійснення. З цією метою при заповненні первинних документів на підприємстві особлива увага звертається на заповнення усіх необхідних реквізитів усіх без винятку документів. Первинні документи складаються у момент здійснення операції або безпосередньо після її закінчення. Усі первинні документи складаються в основному на бланках типових форм. Первинні документи для надання їм юридичної сили і доказовості містять такі обов’язкові реквізити: назва підприємства, від імені якого складено документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції та складання первинного документа. Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства з Державного реєстру, номер документу, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу – одержувача тощо.
Директор  СП “Городянське торгівельно-виробниче об’єднання ” зафіксовує факти здійснення всіх  господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного бухгалтера щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей та документів. Первинні документи обов’язково підлягають перевірці головним бухгалтером за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов’язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству, логічна ув’язка окремих показників.
   Класифікація необоротних активів спільного підприємства:
      основні засоби - матеріальні активи, які підприємство  отримує з метою використання у здійсненні адміністра- тивних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання який перевищує 1 рік та вартістю більше 500 грн. Для цілей переоцінки та нарахування амортизації основні засоби поділяються на такі групи:
  Земельні ділянки.
  Капітальні витрати на поліпшення земель.
  Будинки, споруди та передавальні пристрої,
  Машини та обладнання:
  Комп'ютерна та офісна техніка.
  Касове обладнання та ваги.
  Холодильне обладнання.
  Інше технологічне обладнання в тому числі обладнання з конден- сування повітря.
  Торгівельне обладнання.
  5. Транспортні засоби.
  Легкові автомобілі.
  Вантажні автомобілі.
  Інші транспортні засоби.
  6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).
  6.1 Меблі.
  Інструменти.
  Прилади та інвентар.
  7. Інші основні засоби.
Підприємство  є платником різних податків і зборів та обов’язкових платежів до різних позабюджетних фондів, що здійснюється у обсязі та в строки встановлені законом.
     Щодо  основних техніко-економічних показників, то їхній аналіз. жерелом аналізу є річна звітність підприємства за  2006 рік, це зокрема:
  Форма № 1 “Баланс”;
  Форма № 2 “Звіт про фінансові результати”;
  Форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів”;
  Форма № 4 „Звіт про власний капітал”;
  Форма № 5 „Примітки до річної фінансової звітності”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     Основні принципи організації автоматизації обліку
 
 
     Головна мета функціонування бухгалтерської інформаційної системи на підприємстві є забезпечення керівництво підприємства фінансовою інформацією для прийняття обґрунтованих рішень при виборі альтернативних варіантів використання обмежених ресурсів.
     Бухгалтерські інформаційні системи представляють  бухгалтерську інформацію, що відображає повну картину господарської діяльності підприємства. На сучасному етапі в умовах переходу на міжнародні стандарти ведення бухгалтерського обліку змінилась орієнтація бухгалтерської інформації. Якщо зовсім недавно її основним користувачем були органи державного управління, то зараз бухгалтерська інформація є основою для прийняття управлінських рішень як всередині підприємства, так і зовнішніми щодо нього користувачами облікової інформації. Передусім вона надає кількісні дані, необхідні для виконання таких функцій управління виробництвом і комерційної діяльності підприємства, як планування, контроль і аналіз.
     Застосування  комп’ютерної техніки вносить певні  зміни до організації бухгалтерського  обліку, причому обчислювальна техніка  з допоміжного засобу перетворюється на визначний фактор організації обліку, змінюючи не тільки форму обліку, але й зміст. Ці зміни зумовлені тим, що змінюються способи обробки інформації, за яких забезпечується різна швидкість надання звітної інформації. Вона забезпечується, як правило, раціональною організацією облікових даних, одноразовим їх отриманням та передачею по всіх напрямках.
     Виділяють дві послідовні стадії автоматизації  обліку: механізацію облікових робіт  на окремих ділянках обліку за допомогою  обчислювальних пристроїв та комплексну автоматизацію  бухгалтерського обліку в умовах автоматизованої системи управління підприємством.
     Способи обробки облікової інформації поділяють  на три види:
  паперовий;
  механізований;
  комп’ютеризований;
     Обчислювальна техніка не вносить жодних змін до принципів облікової реєстрації, і ці принципи є незмінною основою облікової реєстрації при використанні комп’ютерної техніки. Використання обчислювальної техніки в обліку не зачіпає методологічних принципів того або іншого виду обліку, а тільки змінює технологію обробки облікової інформації.
     Найважливіші  відмінності організації бухгалтерського  обліку за допомогою комп’ютерної техніки надано у вигляді таблиці (табл. 1.2).
     Спосіб  обробки облікової інформації на даному підприємстві – паперовий. Однак, автоматизація обліку внесла б певні зміни до технології роботи бухгалтерії. Так, один виконавець поєднує функції декількох суміжних ділянок обліку. При проведенні оплати за придбаний основний засіб платіжним дорученням одночасно можна обробити рахунок постачальника, дані якого розносяться по об’єктах та шифрах аналітичного обліку. При цьому одразу ж формуються відомості про витрати на виробництво. Всі названі вище операції може виконати одна людина, до того ж, тільки вона відповідає за результати своєї роботи. 

Таблиця 1.2
Основні відмінності організації  обліку при комп’ютеризованому та безкомп’ютерному способах обробки  облікової інформації 

Елементи організації  бухгалтерського обліку       Способи ведення облікових записів
 
Безкомп’ютерний
 
Комп’ютеризований
Застосування обчислювальної техніки в бухгалтерському обліку 
 
     
Механізація окремих  ділянок облікових робіт 
 
Вирішення завдань  комп’ютеризації бухгалтерського обліку під час системної комп’ютеризації господарської діяльності підприємства
Зв’язок  управління та бухгалтерського обліку 
 
     
Обробка облікових  даних відокремлюється від процесу управління. Управлінці використовують готові зведені дані Обліковий процес не виділяється із загального процесу  управління. Управлінці використовують оперативні облікові дані
Регламентація роботи облікового апарату Посадові інструкції, положення про бухгалтерію, накази та розпорядження керівництва, плани  та графіки роботи бухгалтерії, схеми  документообігу Праця персоналу  організовується відповідно до технології, передбаченій в комп’ютеризованій системі бухгалтерського обліку
 
     Реальний  масштаб часу ведення бухгалтерських операцій за допомогою комп’ютерної мережі дозволяє суттєво прискорити весь процес обліку. При зміні даних  на одному робочому місці результати одразу ж стають доступними всім користувачам, які працюють в цій мережі.
     Стандартні  вимоги до обробки даних дають  можливість взаємо замінювати бухгалтерів  на різних ділянках роботи. Завдяки цьому скорочується кількість часу працівників бухгалтерії на виконання облікових функцій, зростають можливості для аналізу, статистичної обробки та підготовки аналітичної інформації, призначеної для ефективного управління підприємством.
     Спеціалізовані  бухгалтерські програми дозволяють:
  Складати оборотну відомість і баланс в будь-який момент часу при будь-якій кількості введених господарських операцій. Це надає можливість в процесі обліку складати кілька проміжних оборотних відомостей для визначення собівартості продукції з урахуванням незавершеного виробництва, обороту по реалізації, прибутку тощо:
  В будь-який момент часу коригувати введені операції:
  змінювати суму, дату, зміст і коментарі;
  доповнювати журнал операцій новими операціями в будь-якому місці і порядку;
  цілком і безслідно знищувати будь-які операції;
  Будувати різноманітні звіти на підставі журналу операцій.
     Головним  призначенням бухгалтерської програми є полегшення рутинної роботи бухгалтера зі складання різних відомостей, журналів та звітів. За умови правильного  рознесення сум первинних документів по синтетичним рахункам, точного зазначення аналітичних об’єктів зведені дані розраховуються комп’ютером автоматично. До того ж, вкрай низькою є імовірність припущення арифметичних помилок.
     Використання  засобів автоматизації дозволяє практично повністю вирішити проблему точності і оперативності інформації. Протягом декількох хвилин можуть бути підготовлені різноманітні і деталізовані дані, необхідні для прийняття ефективних рішень.
     До  того ж, правильний вибір засобів  автоматизації та програмного забезпечення дозволяє легко і миттєво адаптувати роботу бухгалтерії до правових норм, які часто змінюються.
     Основні принципи автоматизації системи  обліку:
  Комп’ютер з допоміжного засобу стає визначальним фактором організації праці бухгалтера;
  Розподілена обробка облікових даних;
  Комп’ютеризація охоплює всі етапи обробки облікової інформації; збір первинної інформації, накопичення та обробку даних, формування звітності;
  Можливість організації без паперового накопичення первинних облікових даних і передачі їх по дистанційних каналах з наступним автоматичним складанням бухгалтерських проводок шляхом використання залежності між кореспондуючими рахунками;
  Забезпечення збереження, виявлення і недопущення несанкціонованого доступу до облікової інформації;
  Отримання інформації за запитом на будь-який момент часу;
  Можливість моделювання на підставі облікових даних в процесі аналізу господарських операцій;
  Створення об’єктивних умов, які виключають дублювання показників обліку, шляхом формування єдиного підходу до оцінки значимості інформаційної системи на всіх рівнях прийняття управлінських рішень, прогнозування, узагальнення, контролю, а також здійснення економічного аналізу.
   Інформаційне забезпечення розв’язання задач обліку
 
     Вивчаючи  особливості господарської діяльності СП ”Городнянське виробничо-торгівельне об’єднання”, отримавши об’єктивну інформацію про діяльність підприємства – можна обґрунтувати необхідність створення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку в лісгоспі.
     Облікова  система надає інформацію користувачам, що приймають рішення, яке може вплинути на наступні події. Обліковий працівник повинен передбачити взаємозв’язок між інформаційною системою, прогнозом користувача, який приймає рішення і процесом обраної дії, а також подіями які можуть відбутися.
     Інформаційні  ролі бухгалтера:
  приймач інформації;
  розповсюджувач інформації;
  професійний представник у зовнішньому середовищі.
     Форма бухгалтерського обліку на підприємстві – журнально-ордерна. Ця форма застосовується на використанні принципу систематизації та накопичування даних первинних документів безпосередньо в регістрах аналітичного і синтетичного обліку. Основними регістрами при цій формі обліку є журнали-ордери, що ведуться по кредиту синтетичних рахунків і дебету кореспондуючих рахунків.
     Функції бухгалтерського апарату значно зміняться в умовах автоматизації обліку, оскільки:
  комп’ютерна система бухгалтерського обліку характеризується повною автоматизацією обробки і систематизації облікової інформації. При цьому будь-які дані можуть відображатися в обліку одразу після їх введення в інформаційну базу даних;
  систематизація і узагальнення облікових і аналітичних даних, що існують в інформаційній базі, здійснюється автоматично. Узагальнення даних аналітичного і синтетичного обліку здійснюється одночасно на підставі однієї і тієї ж інформації;
  за бажанням можна перевірити правильність розрахунків, отримати розшифровки кожного результату із зазначенням всієї вхідної інформації і порядку проведення розрахунків.
     Значною мірою автоматизується контроль ведення бухгалтерського обліку, що сприяє підвищенню достовірності і правильності облікових даних. На бухгалтерський апарат покладається обов’язок контролювати виконання облікових робіт.
     Для ведення бухгалтерського обліку на СП ”Городнянське виробничо-торгівельне об’єднання” найбільш підходячими були б програмні продукти:
  1С: Бухгалтерія 7.7;
  Парус-Підприємство.
     Під час вибору програмного продукту важливим є: функціональні вимоги (можливість розрахувати підсумки по рахунках бухгалтерського  обліку на будь-який момент часу; облік  в розрізі кількох валют); технічні вимоги (можливість редагування документів і звітів, що дозволяє користувачу створити форму звіту, засоби створення архівів даних та автоматичне відновлення інформації у випадку збою); комерційні вимоги (прийнятна ціна програми; оперативні консультації з проблем, які виникають в ході роботи).
     Кожна програма бухгалтерського обліку містить  певний набір інструментів, необхідних для роботи користувача з програмою. До них належать довідники, що застосовуються для збереження однотипної інформації.
     Кожна програма містить початково вбудовані сервісні механізми, які використовуються при виконанні будь-яких облікових операцій.
     Набір програм „1С: Підприємство 7.7” є  універсальною програмою автоматизації  діяльності підприємства, яка використовується для будь-яких розрізів економічної діяльності підприємства, в тому числі й різних ділянок бухгалтерського обліку.
     „1С: Бухгалтерія 7.7” є складовою частиною системи програм „1С: Підприємство 7.7” – її компонентою. Всього існує  три основні компоненти:
  „1С: Бухгалтерія 7.7”;
  „1С: Оперативний облік 7.7”;
  „1С: Розрахунок 7.7”.
     „1С: Бухгалтерія 7.7” – це програма для ведення бухгалтерського обліку, що може застосовуватись на підприємствах різних форм власності та видів діяльності. Класифікаційні ознаки програми наведені в табл. 1.3.
Таблиця 1.3
Ознаки  програми „1С: Бухгалтерія 7.7”  та їх характеристика 

з/п
Класифікаційна  ознака Характеристика  ознак
1 Клас програми Універсальна  бухгалтерська програма (мінібухгалтерія)
2 Призначення Для ведення  бухгалтерського обліку
3 Група споживачів Невелика чисельність персоналу бухгалтерії
4 Об’єкт обліку Малі та середні  за розміром підприємства різних галузей
5 Спосіб реалізації облікових функцій Перевага надається  веденню операцій за шаблонами та за допомогою документів
 
6 
Комплектність виконання функцій Інтегрована програма зведеного обліку
     В програмі також реалізовані можливості ведення на одному робочому місці  обліку декількох підприємств, ведення  обліку паралельно в декількох робочих  планах рахунків, багатовимірного та багаторівневого аналітичного обліку, кількісного та валютного обліку.
     Програма  „Парус-Підприємство 7.11” є комплексною  програмою автоматизації бухгалтерського обліку підприємств малого і середнього бізнесу.
     Програма  складається з функціонально  відокремлених модулів: „Адміністратор”, „Бухгалтерія”, „Реалізація і склад”, кожен з яких містить один або декілька додатків, тобто програм, що працюють в ОС МS Windows.
     Модуль  „Адміністратор” дозволяє виконувати ряд наступних функцій:
  управління базами даних (створення бази даних, її оновлення та перетворення, створення резервних копій, відновленні цілісності, встановлення загально програмних параметрів);
  контроль за діями користувачів (реєстрація користувачів програми, розподіл прав доступу користувачів до розділів інформації та функцій програми);
  виходу з нештатних ситуацій, пов’язаних як зі збоями в роботі обладнання, так і з помилками персоналу.
     Модуль  „Реалізація і склад” є самостійним  програмним компонентом. Цей модуль може використовуватися і без  програми бухгалтерського обліку, однак повною мірою його переваги реалізуються при роботі разом з бухгалтерським модулем на одній базі даних. Характерна особливість модуля полягає у використанні механізму особових рахунків контрагентів, що передбачає відкриття для кожного контрагента особового рахунку, на якому ведеться облік фінансових і товарних взаєморозрахунків з контрагентами. Це дає можливість індивідуального підходу до кожного клієнта, миттєвого отримання інформації про розрахунки з ним, проведення взаємозаліків, зручної обробки оплати одним платіжним дорученням по декількох операціях.
     Модуль  „Бухгалтерія” призначений для  обліку господарських операцій, роботи з первинними документами та для  складання бухгалтерської звітності. Він дозволяє вести бухгалтерський облік, використовувати декілька планів рахунків паралельно, вести кількісний і валютний облік, а також використовувати різні розрізи аналітики при веденні аналітичного обліку.
     В цілому охарактеризувати програму можна  використавши певні класифікаційні ознаки.(табл. 1.4).
     Інформація, яка вводиться в програму, надходить в базу даних, що є єдиною для всіх модулів програми. 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 1.4
Ознаки  програми „Парус-Підприємство 7.11” та їх характеристика 

з/п
Класифікаційна  ознака Характеристика  ознак
1 Клас програми Універсальна  бухгалтерська програма (мінібухгалтерія)
2 Призначення Для ведення  бухгалтерського обліку
3 Група споживачів Невелика чисельність  персоналу бухгалтерії
4 Об’єкт обліку Малі та середні  за розміром підприємства різних галузей
5 Спосіб реалізації облікових функцій Перевага надається  веденню операцій за шаблонами та за допомогою документів
 
6 
Комплектність виконання функцій Інтегрована програма зведеного обліку
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Технологія  обробки даних  в інформаційних  системах з обліку основних засобів  на прикладі СП”Городнянське виробничо-торгівельне обє’днання”
 
   Задачі  що вирішуються в  умовах функціонування інформаційних систем обліку
 
     Досягнення підприємствами поставлених стратегічних і тактичних цілей вимагає від них постійного поповнення новими засобами праці для оновлення технології виробництва, збільшення об’єму випуску існуючої  продукції та виведення на ринок нової.
     У зв’язку з цим на перший план виходить проінформованість зацікавлених осіб (керівництва, бухгалтерів, інвесторів тощо) про наявність засобів праці (обладнання, машин та інших основних засобів) та постійний контроль за їх правильним використанням. Правильно побудований облік основних засобів і, як наслідок, різнобічне використання наданої інформації, повинно сприяти ефективному управлінню виробничою діяльністю будь-якого підприємства.
     Звичайно, на даному етапі, за наявності в підприємсті великої кількості об’єктів основних засобів, важко говорити про ефективне розв’язання задач їх обліку і контролю за ручного способу обробки інформації. Підприємство постає перед питанням автоматизації обліку основних засобів для виконання системних обліково-контрольних операцій.
     Під задачею розуміють алгоритм перетворення вхідних даних за допомогою процедур обробки у вихідні показники, що мають певне функціональне призначення для бухгалтерського обліку і управління підприємством.
     Існує багато підходів до виділення задач  обліку основних засобів. Найдоцільнішим на мій погляд є таке групування, що представлене в таблицях 2.1 і 2.2.
Таблиця 2.1
Склад задач, що вирішуються при обліку основних засобів в системі „Парус-Підприємство”
  Назва задачі
  Інформація
  Вхідна Вихідна
  Облік надходження ОЗ на підприємство  
   
   
   

  Прибутковий ордер Особовий рахунок  контрагента, журнал реєстрації господарських  операцій, оборотна відомість по рахункам, форма ОЗ-1 „Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення)ОЗ”, форма ОЗ-6 „Інвентарна картка”, форма ОЗ-9 „Інвентарний список”, фінансова та статистична звітність
 
Продовження таблиці 2.1
  1 2 3
  Облік руху ОЗ Внутрішня накладна Форма ОЗ-2 „Акт прийому-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів”, форма  ОЗ-8, акт оприбуткування ОЗ, оборотна відомість, фінансова та статистична  звітність.
  Облік нестач ОЗ Інвентаризаційна  відомість Акт на списання матеріальних цінностей, інвентарна картка, журнал реєстрації господарських операцій, оборотна відомість по рахункам, фінансова та статистична звітність.
  Облік списання ОЗ Накладна на відпуск Форма ОЗ-3 „Акт на списання ОЗ”, форма ОЗ-4 „Акт на списання автотранспортних засобів”, журнал реєстрації господарських операцій, оборотна відомість по рахункам, фінансова і статистична звітність.
  Облік оплати за ОЗ Вхідний і вихідний рахунки до оплати Платіжне доручення, касові документи, журнал платежів, особовий рахунок контрагента, журнал реєстрації господарських операцій, оборотна відомість по рахункам, фінансова і статистична звітність.
  Податковий  облік ОЗ Вхідна і  вихідна податкові накладні Книга обліку придбань, книга обліку продаж, журнал реєстрації господарських операцій, податкова звітність.
 
Таблиця 2.2
Склад задач, що вирішуються  при обліку основних засобів в системі
„1С: Бухгалтерія”
  Назва задачі
  Інформація
  Вхідна Вихідна
  Облік надходження ОЗ на підприємство
  Прибуткова  накладна, додаткові витрати на придбання Журнал операцій, проводок, документів, повний журнал, реєстр прибуткових накладних, рух документа, стандартні звіти.
  Облік руху ОЗ 
  Накладна на внутрішнє переміщення Журнал операцій, проводок, документів, повний журнал, реєстр складських документів, рух документа, стандартні звіти.
  Облік нестач ОЗ Інвентаризаційний опис, акт інвентаризації. Акт на списання, журнал операцій проводок, документів, повний журнал, дерево документів, стандартні і регламентовані звіти.
  Облік списання ОЗ Акт списання Журнал операцій, проводок, документів, дерево документів, рух документа, стандартні звіти, регламентовані звіти.
  Податковий  облік ОЗ Запис в книзі  придбання, податкова накладна Реєстр податкових документів, журнал документів, повний журнал, книга обліку придбань, стандартні звіти.
  Облік оплати за ОЗ Платіжні доручення, банківська виписка, касові документи. Журнал операцій, проводок, документів, реєстри банківських  і касових документів, дерево документів, касова книга.
  Переоцінка  ОЗ Акт переоцінки Журнал операцій, проводок, документів, повний журнал, дерево документів, рух документа, стандартні звіти, регламентовані звіти.
 
 
 
   Нормативно  довідкова інформація
 
     Довідники – це спеціальні засоби, що забезпечують ведення списків однотипних облікових об’єктів та зберігання параметрів, що характеризують ці об’єкти. Всі елементи довідника мають свій унікальний код, який дозволяє програмі „1С: Бухгалтерія” їх ідентифікувати, незалежно від значень інших параметрів, у тому числі й назви. Як правило, кожному виду субконто відповідає окремий довідник.
     Програма  „1С: Бухгалтерія 7.7” дозволяє поповнювати  перелік довідників типової конфігурації, створюючи необхідні довідники  самостійно.
     Будь-який довідник може використовуватись самостійно або бути підпорядкований іншому довіднику.
     Список  працівників підприємства зберігається у довіднику „Співробітники”, де відображаються загальні відомості  про співробітника, дані по зарплаті, паспортні і податкові дані.
     Довідник  матеріально-відповідальних осіб – призначений для формування інформації по матеріально-відповідальних особах, має таку структуру: табельний номер, прізвище, ім’я, по-батькові, посада.
     Довідник  структурних підрозділів – призначений  для формування інформації по окремих  підрозділах. Структура довідника: код структурного підрозділу, назва структурного підрозділу (цех, відділ, дільниця, лінія).
       Довідник господарських операцій – призначений для формування інформації по кодах господарських операцій. Структура довідника: код операції, назва операції.
     Перед введенням будь-яких господарських  операцій визначається План рахунків, за яким буде вестись бухгалтерський облік. План рахунків – програма бухгалтерських рахунків, що передбачає їх кількість, групування і цифрове позначення залежно від об’єктів і мети обліку. Програма рахунків залежить від облікової політики підприємства. Саме шляхом налагодження Плану рахунків організовується потрібна система обліку.
     Загальна  кількість планів рахунків, які можуть бути створені в програмі „1С: Бухгалтерія 7.7”, з технічної точки зору, необмежена і визначається виходячи з реальних вимог обліку.
     Довідник  „План рахунків” створюється в режимі „Конфігуратор”. Він реалізований у вигляді таблиці, кожний рядок якої містить рахунок або субрахунок бухгалтерського обліку.
     Програма  „1С: Бухгалтерія 7.7”дозволяє вести  бухгалтерський облік в кількох  валютах. Бухгалтерські підсумки по таких рахунках автоматично будуть зберігатися в кожній з валют, що використовується в гривневому еквіваленті по кожній валюті окремо, та сумарно по всіх валютах.
     Існуюче настроювання плану рахунків і аналітичного обліку для рахунку 10 „Основні засоби”  передбачає ведення обліку в розрізі двох видів субконто: номенклатури основних засобів та місць їх зберігання.
     Для ведення обліку основних засобів  використовується довідник „Необоротні  активи”. Елементи довідників характеризуються не тільки назвою, але й набором інших параметрів. Для основних засобів -  це інвентарний номер, первісна вартість, рахунок обліку, рахунок та стаття списання зносу, дата введення в експлуатацію. Ці параметри можуть автоматично використовуватися програмою при формуванні проводок і друкованих форм документів.
     В довіднику „Необоротні активи”  міститься список основних засобів. Реквізити довідника діляться на основні та додаткові. До основних реквізитів належать: код, назва, повна назва, вид  необоротного активу, рахунок обліку, первісна вартість, інвентарний номер, одиниця вимірювання, дата введення в експлуатацію. До додаткових: рахунок витрат, вид витрат, метод розрахунку амортизації, ліквідаційна вартість, строк корисного використання тощо.
     В системі „Парус-Підприємство” використовуються наступні довідники для обліку основних засобів:
  Словник „План рахунків” є найважливішим з усіх словників,  без якого неможливе здійснення бухгалтерських проводок. Призначений для зберігання плану рахунків, що включає як синтетичні так і аналітичні рахунки.
  Словник „Шаблони документів” призначений для організації зберігання шаблонів для друку документів. Шаблон представляє собою бланк документа, який містить усі необхідні написи та інші атрибути. Користувач має змогу створити новий бланк документа власноруч.
  Словник „Контрагенти” призначений для організації та зберігання інформації про контрагентів, матеріально-відповідальних осіб.
  Словник „Назва і курси валют” призначений для реєстрації валют, що використовується в облікових операціях, а також для зберігання історії зміни курсів зареєстрованих валют по відношенню до базової валюти.
  Словник „Зразки” дозволяє користувачу створювати необмежену кількість шаблонів господарських операцій для подальшого їх використання.
  Словник „Константи” служить для організації зберігання і використання значень типу „число”, „рядок” або „дата”.
 
 
     Автоматизація первинного обліку
 
     Облік основних засобів поділяється на декілька етапів, які мають самостійне значення, нормативне регулювання та документальне оформлення. Такими етапами є:
  Надходження ОЗ;
  Зарахування на баланс підприємства;
  Нарахування амортизації на ОЗ;
  Вибуття ОЗ.
     Дані  щодо наявності основних засобів  на підприємстві зберігаються в довіднику  „Необоротні активи”, що є аналогом картотеки основних засобів на підприємстві.
     Цей довідник є дворівневим, що забезпечує додаткове групування об’єктів основних засобів, наприклад, „ виробничого призначення”, та „невиробничого призначення”.
     Для створення групи об’єктів основних засобів виконують дії: „Дія”  > „Нова група”.
     У вікні групи необхідно ввести код і назву об’єкта.
     Інвентарний номер об’єкту проставляється програмою  „1С: Бухгалтерія 7.7” автоматично, але  його може бути змінено в разі наявності  на підприємстві певного порядку  інвентарної нумерації.
     При реєстрації надходження основних засобів і внесення змін до інвентарної картотеки дані вводяться в окрему інвентарну картку. Крім картотеки записи заносяться до журналу бухгалтерських проводок і поповнюють списки об’єктів, які надійшли або були переміщені.
     Основним  документом для введення в експлуатацію основних засобів є одноіменний документ „Ввод в експлуатацію”. Для заповнення даного документа необхідно виконати такі дії: „Документи” > „Необоротні активи” > „Ввод в експлуатацію”.
     Заповнення  діалогової форми цього документу  починається з вибору опцій „Введення в експлуатацію необоротних активів”, де проставляється вид необоротних активів та місця їх зберігання або матеріально-відповідальні особи, за якими вони закріплені.
     При проведенні документу буде сформована необхідний набір бухгалтерських проводок щодо прийняття об’єктів основних засобів на баланс підприємства та збільшення балансової вартості відповідних груп основних засобів для податкового обліку.
     В процесі експлуатації основні засоби можуть переміщуватись з одного підрозділу в інший, від однієї матеріально-відповідальної особи до іншої. Оформлення такого виду операцій здійснюється за допомогою документу „Переміщення”. Для цього необхідно виконати наступні дії: „Документи” > „Складські” > „Переміщення”.
     В цьому документі зазначається, звідки та куди переміщується основний засіб, хто його здав та отримав, формуються проводки тощо.
     В процесі експлуатації основні засоби зношуються, що відповідно зменшує  їх фактичну вартість. Для нарахування  зносу в програмі „1С: Бухгалтерія 7.7” використовується документ „Розрахунок зносу”. Відповідно до обраного методу нарахування зносу вводяться дані, необхідні для розрахунку амортизаційних відрахувань. Тут же визначається рахунок витрат, на який буде внесено суму нарахованого зносу.
     Функція нарахування зносу в програмі реалізується за такими методами:
  „прямолінійного списання”;
  „зменшення залишку”;
  „сума одиниць”;
  „нарахування амортизаційних відрахувань” в податковому обліку.
     Для відображення в обліку факту виведення  з експлуатації матеріальних і нематеріальних необоротних активів внаслідок їх реалізації чи списання
     Передбачений  документ „Ліквідація необоротних  активів”. Варіант вибору вибуття  основних засобів здійснюється в  реквізиті „Вид ліквідації” діалогової форми документа.
     У випадку виведення з експлуатації об’єктів основних засобів в результаті їх ліквідації на закладці „Додатково” потрібно вибрати варіант ліквідації, що забезпечить формування деякого набору проводок в податковому обліку. Тут також зазначається рахунок витрат, в дебет якого списуються залишкова вартість необоротних активів.
     В рядку „Необоротний актив” потрібно вказати об’єкт, який підлягає списанню з обліку, після чого всі реквізити, необхідні для введення в документ, автоматично заповнюється з довідника  „Необоротні активи”.
     Для обліку операцій по основних засобах  в програмі „Парус-Підприємство 7.11”  використовується система „Інвентарна  картотека”, призначена для:
  ведення обліку окремо по кожній одиниці основних засобів;
  збереження інвентарних номерів та інших індивідуальних характеристик основних засобів;
  ведення обліку залишкової вартості інвентарного об’єкта на звітний обліковий період;
  розрахунок амортизаційних відрахувань;
  збереження історії переоцінки, амортизації.
     В інвентарній картотеці реєструються інвентарні картки – по одній на кожен інвентарний об’єкт, тобто на об’єкт обліку, який обліковують на рахунку, для якого в Плані рахунків програми встановлено типову форму аналітичного обліку „Основні засоби”.
     Кожна зареєстрована в інвентарній  картотеці інвентарна картка складається заголовку та історії інвентарного об’єкта.
     Реєстрація  інвентарного об’єкта в інвентарній  картотеці нічим не відрізняється  від реєстрації будь-якого іншого об’єкта обліку. Скориставшись функцією „Додати” або „Розмножити”, можна створити нову інвентарну картку, в яку заносяться основні характеристики інвентарного об’єкта.
     Незалежно від того, коли відбулося введення інвентарного об’єкта в експлуатацію, він повинен бути відображений в  інвентарній картці за допомогою  функції „Введення в експлуатацію”, в результати якої в інвентарній  картці відображається відповідна оцінка і заноситься рядок в історію інвентарного об’єкта.
     Реєстрація  переміщення необоротного активу відображається в інвентарній картотеці, і в  журналі обліку господарських операцій у результаті виконання функції  „Внутрішнє переміщення”. Для виконання операцій переміщення необхідно виконати наступні дії: „Операції над об’єктами” > „Внутрішнє переміщення”.
     Переоцінка  можлива лише для інвентарних  об’єктів, що знаходяться в експлуатації. Переоцінка в програмі може бути виконана одним із двох способів: множенням початкової вартості об’єкта на заданий коефіцієнт або безпосереднім зазначенням нової початкової вартості інвентарного об’єкта.
     В результаті переоцінки зазначені в  інвентарній картці первісна вартість об’єкта, нарахована амортизація і  залишкова вартість об’єкта будуть перераховані. („Операції над об’єктом” > „Переоцінка”).
     Нарахування амортизації основних засобів проводиться  щоквартально на підставі норм амортизаційних відрахувань на повне відновлення  основних засобів. В основу розрахунку покладено єдині норми амортизації. Однак в програмі передбачено можливість нарахування амортизації особливим для кожного інвентарного об’єкта методом.
     Для нарахування амортизації необхідно  використати пункт контекстного меню „Групові операції” > „Розрахунок амортизаційних відрахувань” і викликати функцію „Автоматичний розрахунок зносу”.
     Вибуття основних засобів відображається в  інвентарній картотеці та в журналі  обліку господарських операцій.
     Списання  відображається і в інвентарній  картотеці і в журналі обліку господарських операцій в результаті виконання команди „Списання інвентарного об’єкта”.
     Всі дії, які виконуються над інвентарними об’єктами, програма відображає в списку „Історія інвентарного об’єкта”, що відображається в головному вікні  розділу програми „Інвентарна картотека”.
     До  первинної документації, яка виконана за допомогою ЕОМ висуваються  наступні вимоги: первинні документи  повинні мати такі обов’язкові реквізити: назва документа (форма), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції, вимірник господарської операції (у натуральному і вартісному вираженні), посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення.
     При складанні документів на машинозчитуваних носіях інформації підприємство зобов’язане за свій рахунок і власними силами виготовити її копії на паперових носіях на вимогу контрольних або судових органів та своїх клієнтів.
     Документ  на машинозчитуваному носії повинен  мати код особи, відповідальної за правильність складання документа. 
 

     Автоматизація синтетичного та аналітичного обліку
 
     Застосування  комп'ютерів дозволяє вирішити проблему аналітичного обліку. Програма „1С:Бухгалтерія” надає користувачу гнучку систему ведення аналітичного обліку, що дозволяє одержувати інформацію про наявність і рух засобів підприємства не тільки за рахунками, але і більш деталізовано (розрізі аналітик).
     В програмі аналітичний облік організовується  за допомогою спеціального механізму  „субконто”. Під видом субконто розуміють сукупність однотипних об’єктів аналітичного обліку. Всі основні засоби утворюють вид субконто „Основні засоби”.
     В програмі „1С: Бухгалтерія 7.7” існує  можливість в межах одного синтетичного рахунку одержати кілька різних систем  аналітичних рахунків, які, в свою чергу, різнобічно відображають первинну інформацію.
     Аналітичний облік можна вести для будь-якого  рахунку, або субрахунку і включати від трьох до п’яти різних розрізів аналітики.
     Для автоматизації бухгалтерського  обліку діяльність підприємства зручно представляти у вигляді послідовності окремих господарських операцій. Програма дозволяє виконувати реєстрацію облікової інформації кількома способами:
  Введення проводок вручну;
  Використання механізму типових операцій;
  Введення документів з наступним формуванням проводок.
     Ручний  режим введення господарських операцій використовується для виконання одиничних господарських операцій, підготовка документів по яким займатиме багато часу.
     Введення  і редагування операції вручну виконується  в програмі „1С: Бухгалтерія 7.7”  при роботі з журналом операцій або з журналом проводок.
     Операція  – це електронний бланк для  запису всієї сукупності проводок, що характеризують окрему господарську операцію.
     При ручному введенні операції потрібно самостійно заповнити суму і зміст  операції, а також ввести бухгалтерські проводки із заповненням всіх необхідних відомостей про об’єкти аналітичного обліку, якщо останній ведеться по рахунку. Оскільки підставою реєстрації є первинний документ, доцільно в реквізиті „Зміст операції” вказувати крім стислого змісту операції назву та номер первинного документа, а в реквізиті „сума” – суму операції по первинному документу.
     Режим типових операцій призначений для швидкого введення великої кількості однотипних операцій, а також для виконання дій, що часто повторюються, при яких необхідно вводити в журнал операцій групу взаємно пов’язаних проводок.
     Використання  типових операцій значно зменшує  час введення операцій і дозволяє уникнути помилок при розрахунках  та визначенні кореспондуючих рахунків у проводці.
     Також в програмі передбачений найбільш ефективний засіб введення проводок за фактами господарської діяльності – складання кореспонденції рахунків за документами.
     Відображенням бази даних програми є „1С: Підприємство 7.7” є журнал операцій, що має  вигляд списку господарських операцій, що відбулися на підприємстві. „Журнал операцій” безпосередньо пов’язаний з „Журналом проводок”, що містить проводки, які відповідають операціям.
     Для виведення на екран журналу проводок або журналу операцій необхідно  виконати дії: „Журнали” > „Журнал  проводок” або „Журнал операцій”.
     Організація ведення аналітичного обліку в програмі „Парус-Підприємство” відбувається при зазначенні для рахунку при  його введенні в План рахунків типової  форми аналітичного обліку, що використовується в програмі. „Типова форма аналітичного обліку” задає типову схему обробки аналітичних даних за проводками по цьому рахунку, зокрема, в яких відомостях потрібно відображати дані по рахунку.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.