На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


статья Страховий ринок України в умовах фнансово-економчної кризи

Информация:

Тип работы: статья. Добавлен: 30.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Гавриш  Анжела В'ячеславівна
Студентка 3-го курсу факультету менеджменту  ХДАК
Gavrish Anzhela V.
third year student of management faculty of kharkiv national academy of culture
Гавриш  Анжела Вячеславовна
Студентка 3-го курса факультета менеджмента ХГАК 
 

Страховий ринок України в умовах фінансово-економічної кризи
Insurance market of Ukraine in financial crisis
Страховой рынок Украины  в условиях финансово-экономического кризиса 

      В роботі розглянуто проблеми, притаманні сучасному страховому ринку України, розкрито питання впливу фінансово-економічної кризи на страхову діяльність. 

      The paper explores the problems inherent in today's insurance market of Ukraine, described the issue of influence of financial crisis on insurance. 

      В работе рассмотрены  проблемы, присущие современному страховом рынке Украины, раскрыты вопросы влияния финансово-экономического кризиса на страховую деятельность. 

     Ключові слова: страховик, страхувальник, страховий ринок, фінансово-економічна криза.
     Key words insurer, insured, the insurance market, financial and economic crisis.
     Ключевые  слова: страховщик, страхователь, страховой рынок, финансово-экономический кризис. 

     І. Постановка проблеми
     Фінансова криза негативно вплинула на українську економіку і страховий ринок зокрема. Під час кризи в Україні ще більше посилилась конкуренція між суб’єктами страхового ринку, знизились можливості щодо якісного відбору привабливих ризиків до власного страхового портфелю. Все це сприяло створенню незбалансованого портфелю страховика, виникнення можливих небезпек, зокрема, зниження платоспроможності, порушення фінансової стабільності, стійкості страховика аж до його банкрутства.
     Криза торкнулась всіх учасників страхового ринку, але найбільше тих, які  спеціалізувались на класичному страхуванні. Компанії почали затримувати виплати страхового відшкодування, а інколи, взагалі відмовляли в них. Все це стало причиною зниження довіри страховиків до страхових компаній і, як наслідок, перерозподіл портфелів страховиків. Щоб знизити негативні наслідки впливу фінансової кризи, спрогнозувати, передбачити її повторення, потрібен комплексний аналіз об’єктивних причин, що передують їй.
     Питання забезпечення подальшого розвитку вітчизняного страхового ринку зберігають свою актуальність, особливо враховуючи нинішній стан економіки в контексті подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи. Це вимагає розробки термінових заходів виходу з кризи і адаптації страхових компаній до роботи в умовах кризи.
     Розвиток  ринку страхування відображає усі  реалії і тенденції розвитку вітчизняної економіки. Створення дієвої системи страхового захисту є основою для забезпечення стабільності та ефективності економічних відносин, підвищення рівня життя населення, соціальної стабілізації. У сучасних умовах негативного впливу світової фінансово-економічної кризи виникла необхідність у створенні ефективної системи захисту як фінансів держави, так й інтересів окремих громадян та підприємництва, що неможливо без розвиненого, конкурентоспроможного, страхового ринку.
     Актуальність  дослідження сучасного страхового ринку України зумовлена його низькою ефективністю, незначними обсягами капіталізації, неможливістю виконувати свої зобов’язання перед страхувальниками, необхідністю розвитку процесів перестрахувальної цесії, активізації інвестиційної діяльності та повноцінної інтеграції страхового ринку України до світового.
     ІІ. Аналіз останніх досліджень і публікацій
     Вивченню  питання проблем і перспектив розвитку вітчизняного страхового ринку присвятив свої праці В. Фурман , теоретичні та емпіричні аспекти аналізу фінансової кризи на ринках, що розвиваються, досліджували Н. Шелудько та А. Шкляр, сутність і різновиди фінансових криз дослідив у серії статей О. Барановський. Але питання впливу сучасної кризи на вітчизняний страховий ринок недостатньо вивчено, тому є актуальним. Висвітленню проблем та перспектив розвитку страхового ринку України приділено увагу рядом науковців і практиків: професор Осадець С.С., професор Базилевич В., Залєтов О., Філонюк О., Завада О., Мних М., Шумелда Я. та інші.
     ІІІ. Формулювання мети статті
      Метою статті є вивчення впливу сучасної фінансово-економічної кризи на розвиток вітчизняного страхового ринку.
      ІV. Виклад основного  матеріалу дослідження
      Страховий ринок – один з важливих елементів економічної стабільності країни та соціального захисту її населення. Страховий ринок України розпочав формуватись на початку 90-х років XX століття. В своїй історії він пройшов декілька етапів розвитку. Першим етапом був період 1990-1993 років, коли фактично не існувало страхового законодавства (період «стихійного» розвитку). На другому етапі (період 1994-1996 років) розвиток страхового ринку регулювався Декретом КМУ «Про страхування» від 10.05.1993р. (період законодавчих змін). Третім був період з 1997 по 2001 рік, для якого характерним є стабільний розвиток страхового ринку. З 2001року – сучасний період розвитку.
      З середини 90-х років страховий  ринок України розвивався динамічно, на тлі позитивних змін в економіці, зростання добробуту населення, посилення державного регулювання та нагляду за страховою діяльністю. Проте, в жовтні 2008 року банківська криза, наслідками якої скористалися валютні спекулянти, знецінили національну валюту і негативно вплинула на стан страхового ринку.
      Основними показниками, що характеризують ефективність діяльності страхового ринку, є надходження страхових премій та виплати страхових сум / відшкодувань за укладеними договорами страхування. Динаміка цих показників за 2001–2008 рр наведена на рис.1.
      
      Рис. 1. Динаміка страхових премій та виплат страхових сум / відшкодувань за 2001–2008 рр. [5]
      Аналізуючи  показники надходження страхових  премій та виплати страхових сум /відшкодувань, можна зробити висновок, що, починаючи з 2001 року, відбувається стрімке нарощування обсягів надходження страхових премій: з 3 031,0 млн. грн. у 2001 році до 19431,0 млн. грн. у 2004 році, в абсолютних цифрах у 6,4 раз. Така ситуація пояснюється появою в грудні 2002 року Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, одним з основних завдань якої є державне регулювання та контроль за страховим бізнесом, що сприяло активізації роботи на страховому ринку України в багатьох напрямках, а саме:
      – ліцензування страхових компаній;
      – формування Єдиного державного реєстру  страховиків;
      – підвищення вимог щодо формування статутних  фондів страховиків;
      – скорочення обсягу перестрахувальних  платежів за кордон;
      – боротьба з „псевдостраховими” схемами  з відмивання грошей в офшорних зонах;
      – збільшення капіталу страховиків за рахунок злиття;
      – поява двох перестрахувальних пулів  – за ядерними та сільськогосподарськими ризиками.
      Інша  ситуація спостерігається при аналізі  страхових виплат: 2001 рік – 424,0 млн  грн; 2002 рік – незначне підвищення – 543,0 грн; 2003 рік – 861,0 млн грн.; 2004 рік – 1 540,0 млн грн.
      Показником, що наочно демонструє ефективність діяльності страхових компаній є брутто-норма збитковості, яка визначається як відношення обсягу сплачених страхових виплат до зібраних страхових премій. Збитковість страхової суми (З.с.с., ймовірність збитку) – економічний показник, що характеризує рентабельність, результативність страхової діяльності.
      Обчислюють  його діленням виплаченого страхового відшкодування (компенсації) на страхову суму всіх об’єктів страхування. Показники З.с.с., взяті за декілька років, є основою для визначення страхових нетто-ставок і дають змогу виявити зони високої збитковості та вжити заходів для її ліквідації [6, c. 172].
      Аналіз  показників брутто-норми збитковості, що характеризують рентабельність страхових операцій, показав, що за період з 2001 по 2004 рік цей показник мав тенденцію до постійного зниження і досяг найменшого значення у 2004 році: рівень валових виплат становив 9,4 %, рівень чистих виплат – 11,6 %.
      Можна зробити висновок, що страховиками використовуються так звані „не  страхові схеми”, маніпулювання грошовими потоками, що не мають відношення до класичних процесів страхування.
      Окремого  аналізу потребують основні показники  вітчизняного страхового ринку за 2008 рік, так як з другої половини цього року страховий ринок зазнав впливу світової фінансово- економічної кризи.
      Зростання основних показників діяльності вітчизняних  страховиків за 2008 рік вказувало на збереження тенденцій щодо зростання ділової активності порівняно із 2007 роком. Вплив світової фінансово-економічної кризи у другій половині року призвів до уповільнення темпів
      зростання основних показників діяльності вітчизняного страхового ринку.
      Валова  сума страхових премій, отриманих  страховиками від страхування та перестрахування ризиків за 2008 рік становила 24 008,6 млн. грн. Від страхувальників – фізичних осіб, надійшло 7 630,4 млн. грн. (31,8 % – від валових премій та 48,7 % – від премій, отриманих від страхувальників). Більшість (52,2 %) премій від фізичних осіб надійшла за договорами страхування наземного транспорту.
      Така  ситуація пояснюється загальнодоступною кредитною політикою банків у 2008 році. У зв’язку із введенням в дію ЗУ „ Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ” за договорами обов’язкової цивільної відповідальності власників транспортних засобів надійшло 1019,1 млн. грн. (13,4 % відповідно). За договорами добровільного особистого страхування від страхувальників – фізичних осіб, було отримано 814,0 млн грн. (10,7 % відповідно). Структура валових страхових премій за 2008 рік подана на рис.2
      
      Рис. 2. Структура валових страхових  премій за 2008 рік [5]  

      Аналіз  структури валових страхових  премій показав, що найбільшу питому вагу продовжують займати надходження  від договорів добровільного  майнового страхування –   61,2 %. Від страхування фінансових ризиків надійшло 3 705,5 млн. грн., що становить у загальній структурі валових страхових премій 15,4 %. Найменші показники продовжують мати державне обов’язкове страхування – 17,7 млн. грн. (0,1%) і договори зі страхування життя, відповідно –1 095,5 млн. грн. (4,6 %).
      Структуру чистих страхових премій (без договорів  внутрішнього перестрахування) подано на рис. 3.
      
      Рис. 3. Структура чистих страхових премій за 2008 рік 

      У структурі чистих страхових премій найбільшу питому вагу також займає добровільне майнове страхування – 60,7 %. Питома вага чистих страхових премій за договорами фінансових ризиків майже удвічі менша за відповідний показник валових страхових премій і становить 8,7 %, що вказує на значний розмір внутрішнього перестрахування даних ризиків.
      За  договорами страхування цивільної  відповідальності власників транспортних засобів, надійшло 1425,1 млн грн страхових премій, що в структурі чистих премій становить 8,9 %, що на 2,8 % більше, ніж у структурі валових страхових премій. Така само ситуація із договорами страхування життя: в структурі чистих страхових премій такі договори становлять 6,9 %, що на 2,3 % більше, ніж у валових страхових преміях. Отже, структурний показник страхових премій прямо пропорційно залежить від перестрахувальної цезії.
      Необхідно зазначити, що поквартальний приріст  страхових премій протягом 2008 року мав постійну тенденцію до зниження, а у першому кварталі 2009 року продовжувалося скорочення обсягів ринку, що пояснюється впливом фінансово-економічної кризи. На думку фахівців, при безперервному зростанні розмірів страхових відшкодувань скорочення ринку буде становити майже 30 %. Ситуація ускладнюється тим, що на вітчизняний страховий ринок негативно впливають банківська криза, криза фондового, валютного ринків, а також ринку нерухомості.
      Проаналізуємо рівень виплат страхових сум / відшкодувань за перший квартал 2007–2009 рр. (рис. 4).
        

      Рис. 4. Валові страхові премії / виплати  за 1кв. 2007–2009 рр.
      Як  видно із рис. 4, валові страхові премії у першому кварталі 2008 року збільшилися порівняно з відповідним періодом 2007 року на 1 854,2 млн грн і становили 5 360,0 млн грн. Якщо порівняти величину валових страхових премій за перший квартал 2008 та 2009 рр., то спостерігається тенденція до зниження: з 5 360,0 млн грн до 5 077,2 млн грн.
      Діаметрально  протилежна ситуація із динамікою виплат страхових сум/ відшкодувань за період з 2007 по 2009 рр. За перший квартал 2008 року порівняно з відповідним періодом 2007 року було здійснено страхових виплат на суму 1 543,1 млн грн, що майже у двічі більше; за перший квартал 2009 року було здійснено виплат страхових сум / відшкодувань на 35,9 млн.
грн. менше, ніж за відповідний період 2008 року. Але аналіз рівнів валових і чистих виплат вказує на значну позитивну динаміку даних показників, а саме:
      – рівень валових виплат з першого  кварталу 2007 по відповідний період 2009 рр. збільшився на 17 в.п. і становив 44,4 %;
      – рівень чистих виплат, відповідно, збільшився на 10,1 в.п. і становив 32,2 %.
      Показники рівнів валових і чистих виплат, на перший погляд, мають позитивну тенденцію і поступово наближаються до показників, що існують на розвинених страхових ринках Європи.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.