На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Державн цльов комплексн програми, порядок їх розробки та здйснення

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 04.10.2012. Сдан: 2012. Страниц: 8. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти України
Хмельницький  національний університет
Кафедра економіки підприємства і підприємництва 
 
 

РЕФЕРАТ
на тему:
  Державні цільові комплексні програми, порядок їх розробки та здійснення 
 
 

          Виконала:
          студентка ІIІ курсу
          факультету  менеджменту
          групи МПД-08-1
          Жуковська Ю.В. 

          Перевірила:
          Швид  В.В. 
           
           
           
           

Хмельницький  – 2010 
 

       ЗМІСТ
       ВСТУП
       1. Сутність та види державних  цільових програм
       2. Розроблення державних цільових  програм
       3. Контроль за виконанням програми, підготовка проміжних, щорічних  та заключного звітів
       4. Повноваження органів державної  влади у сфері розроблення  та виконання державних цільових  програм
       ВИСНОВКИ 
       СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ВСТУП 

       У сучасному економічному середовищі України держава відіграє значну роль. Державне регулювання економіки є елементом взаємовідносин уряду з економічними агентами, один з дієвих засобів вирішення практичних питань. Воно може виявлятися як послабленням, так і посиленням державного впливу. Одним із таких впливів держави на економіку є використання так званого програмно-цільового методу планування.
       Використання  програмно-цільового методу планування передбачає:
   визначення проблеми та формулювання цілей;
   розробку й реалізацію програми, спрямованої на досягнення цілей;
   систематичний контроль за якістю та результатами робіт, передбачених програмою;
   коригування заходів, спрямованих на реалізацію цілей.
       Дана  діяльність держави спрямована на певну  систематизацію та визначення основних проблем на даній стадії розвитку економіки, а також надання пріоритету при їх вирішенні.
       Застосування  програмно-цільового підходу зумовлене багатьма факторами: наявністю незадоволеного попиту на продукцію (роботи, послуги); надмірними витратами ресурсів і, як наслідок, виникненням негативних зовнішніх ефектів; потребою в глибоких структурних перетвореннях; реакцією на політичний тиск або підприємницьку ініціативу і т. п.
       Програмно-цільовий метод планування реалізується через державні цільові комплексні програми. У даній роботі спробуємо чітко окреслити положення, що мають до них пряме відношення, розглянути порядок розробки та здійснення цільових програм у відповідності до чинного законодавства. 

       1. Сутність та види державних цільових програм 

       За  законом України, державна цільова  програма (ЦКП) – це комплекс  взаємопов’язаних завдань і заходів,  які  спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку   держави,   окремих   галузей   економіки   або адміністративно-територіальних     одиниць,     здійснюються     з використанням коштів Державного бюджету України та  узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.
       Цілі, на які має бути спрямована ЦКП, обумовлені стратегією соціально-економічної  політики держави, наявністю певної конкретної або кількох суміжних соціально-економічних проблем.
       Державні  цільові програми поділяються на:
   загальнодержавні програми  економічного,  науково-технічного, соціального,  національно-культурного розвитку,  охорони  довкілля (далі  -  загальнодержавні програми) - це програми,  які охоплюють всю територію держави або  значну  кількість  її  регіонів,  мають довгостроковий  період  виконання  і  здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади;
   інші програми,  метою яких  є розв'язання  окремих проблем розвитку економіки і суспільства, а також проблем розвитку окремих галузей економіки та  адміністративно-територіальних  одиниць,  що потребують державної підтримки.
       Метою розроблення  державних  цільових  програм  є   сприяння реалізації  державної  політики  на пріоритетних напрямах розвитку держави,        окремих        галузей        економіки         та адміністративно-територіальних одиниць;  забезпечення концентрації фінансових,  матеріально-технічних, інших ресурсів, виробничого та науково-технічного потенціалу,   а  також  координації  діяльності центральних і  місцевих  органів  виконавчої  влади,  підприємств, установ та організацій для розв'язання найважливіших проблем.
       Сама  державна цільова  програма  розробляється за сукупності таких умов:
       1. Існування проблеми,  розв'язання  якої   неможливе   засобами територіального  чи  галузевого  управління  та потребує державної підтримки,  координації діяльності центральних і місцевих  органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
       2. Відповідності мети  програми  пріоритетним напрямам державної політики.
       3. Необхідності забезпечення  міжгалузевих   і   міжрегіональних зв'язків технологічно пов'язаних галузей та виробництв.
         4. Наявності реальної    можливості    ресурсного   забезпечення виконання програми.
       За  своєю спрямованістю державні цільові  програми  поділяються на:
   економічні,   що   спрямовані   на   розв'язання  комплексних галузевих і  міжгалузевих  проблем  виробництва,  підвищення  його ефективності     та     якісних     характеристик,    забезпечення ресурсозбереження, створення нових виробництв, розвиток виробничої кооперації;
   наукові, метою  яких є забезпечення виконання фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і технічних наук;
   науково-технічні, що    розробляються     для     розв'язання найважливіших   науково-технічних  проблем,  створення  принципово нових   технологій,   засобів   виробництва,   матеріалів,   іншої наукоємної та конкурентоспроможної продукції;
   соціальні, що  передбачають  розв'язання  проблем  підвищення рівня та якості життя,  проблем безробіття,  посилення соціального захисту   населення,   поліпшення  умов  праці,  розвиток  охорони здоров'я та освіти;
   національно-культурні,   спрямовані  на  розв'язання  проблем національно-культурного            розвитку,            збереження національно-культурної  спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини;
   екологічні,   метою   яких   є  здійснення  загальнодержавних природоохоронних  заходів,  запобігання  катастрофам  екологічного характеру та ліквідація їх наслідків;
   оборонні, що розробляються з метою посилення обороноздатності держави;
   правоохоронні, спрямовані   на   забезпечення  правоохоронної діяльності, боротьби із злочинністю та державної безпеки.
       За  термінами виконання програми поділяють  на: довгострокові (розраховані на період 5-10 років); середньострокові (1-5 років); і короткострокові (до 1 року). Ця класифікація зумовлена характером цілей, на досягнення яких спрямовано програму. Довгострокові програми спрямовано на досягнення стратегічних цілей. Як правило, досягнення стратегічної цілі - це тривалий процес, пов'язаний із суттєвими структурними зрушеннями в економіці, які через інерційність економіки не можна здійснити швидко. Середньострокові програми розв'язують тактичні завдання. Короткострокові програми спрямовані на вирішення поточних проблем (оперативних цілей).
       Державні  цільові   програми   можуть   бути   спрямовані   на розв'язання інших проблем, у тому числі регіонального розвитку, що мають державне значення.
       Серед основних завдань заходів та показників державних цільових програм виділяють  наступні:
   включаються до  відповідних   розділів   Державної   програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік;
   враховуються під  час  складення  проекту  Державного бюджету України   на   відповідний   рік   шляхом   визначення   головними розпорядниками  бюджетних коштів обсягів видатків на їх реалізацію у  складі  бюджетних  програм  та  включення  центральним  органом виконавчої  влади  з питань фінансів відповідних бюджетних запитів до пропозицій проекту Державного бюджету України.
       Заходи, завдання та  показники  державних  цільових  програм, спрямованих  на  розвиток  окремих  адміністративно-територіальних одиниць,  включаються  до  програм  економічного   і   соціального розвитку Автономної Республіки Крим,  областей,  районів,  міст на відповідний рік.
       Перелік державних цільових програм, які  планується виконати у відповідному   році  з  використанням  коштів  Державного  бюджету України,  подається на розгляд Верховної  Ради  України  у  складі проекту  Державної  програми  економічного  і соціального розвитку України  та разом із проектом закону про  Державний  бюджет  України на відповідний рік.  

       2. Розроблення державних цільових  програм 

       Основними стадіями   розроблення   та   виконання   державної цільової програми є:
       1. Ініціювання розроблення    державної    цільової    програми, розроблення та громадське обговорення концепції програми;
       2. Схвалення концепції  програми  та  прийняття   рішення   щодо розроблення  проекту програми,  визначення державного замовника та строків її розроблення;
       3. Розроблення проекту програми - визначення заходів і  завдань, що  пропонуються  для  включення до неї,  а також обсягів і джерел фінансування;
       4. Державна експертиза проекту програми;
       5. Погодження та затвердження програми;
       6. Проведення конкурсного відбору виконавців заходів  і  завдань програми;
       7. Організація виконання заходів і завдань програми,  здійснення контролю за їх виконанням;
       8. Підготовка та оцінка щорічних звітів про результати виконання програми, а в разі потреби - проміжних звітів;
       9. Підготовка та  опублікування  в офіційних друкованих виданнях заключного звіту про результати виконання програми.
     Відповідно  до  постанови від 31 січня 2007 р. N 106 порядок розроблення та виконання державних  цільових  програм затверджується Кабінетом Міністрів України.
     За  цією постановою Ініціатор розроблення програми готує проект концепції програми, який містить такі розділи:
     1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма;
     2. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом;
     3. Мета програми;
     4. Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів;
     5. Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання програми;
     6. Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності;
     7. Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми.
     Розглянемо  їх наповнення детальніше.
     У розділі "Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма" чітко  формулюється проблема, обґрунтовується  її значущість і відповідність пріоритетам  державної політики (з посиланням на документ, в якому визначено  пріоритети), порівнюються основні  прогнозні показники її розв'язання з відповідними показниками іноземних держав і вітчизняними офіційними статистичними даними, узятими, як правило, за період не менш як 3-5 років до початку розроблення проекту програми, а у разі їх відсутності - даними наукових досліджень, бухгалтерського обліку тощо (з посиланням на джерела інформації).
     У розділі "Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом" подається аналіз причин виникнення проблеми, обґрунтовується неможливість її розв'язання в рамках Державної  програми економічного і соціального  розвитку, програм розвитку галузей  економіки або регіонів, раніше прийнятих  програм, а також визначаються основні  заходи для розв'язання проблеми.
     У розділі "Мета програми" чітко  і стисло визначається мета програми з урахуванням напрямів соціально-економічного та тенденцій науково-технічного розвитку держави.
     У розділі "Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного  аналізу можливих варіантів" проводиться  аналіз можливих варіантів розв'язання проблеми з визначенням переваг  і недоліків таких варіантів, наводяться приклади розв'язання подібних проблем в інших країнах (в  основному в проектах концепцій  програм з наукових та науково-технічних  питань).
     У розділі "Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання програми" визначаються оптимальний варіант  розв'язання проблеми, строки виконання  програми (як правило, не більш як 5 років), виконання її завдань і заходів.
     У розділі "Очікувані результати виконання  програми, визначення її ефективності" визначаються показники, зокрема економічні, соціальні, екологічні, яких передбачається досягти в результаті виконання  програми, та проводиться їх оцінка з урахуванням офіційних статистичних показників найближчого від початку  виконання програми звітного року.
     У розділі "Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для  виконання програми" дається оцінка фінансових (з обґрунтуванням обсягів  фінансових ресурсів за джерелами фінансування та оцінкою реальних можливостей  ресурсного забезпечення виконання  програми за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел), матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми.
     Під час оцінки обсягів фінансових ресурсів в обов'язковому порядку враховуються прогнозні показники зведеного  бюджету України за основними  видами доходів, видатків та фінансування на наступні три роки, затверджені  в установленому порядку.
     Оцінка  матеріально-технічних та трудових ресурсів проводиться на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України  на наступні три роки, які подаються  разом з проектом Закону про Державний  бюджет України на відповідний рік, інших прогнозних документів, затверджених в установленому порядку.
     Надалі  кабмін розглядає   концепцію   державної цільової  програми.  Під час погодження проекту концепції програми враховуються:
   пріоритетність проблеми;
   інноваційна спрямованість;
   обґрунтованість, комплексність та екологічна безпека програмних заходів, строк їх здійснення;
   наявність реальних можливостей фінансування програми за рахунок коштів державного бюджету;
   співвідношення фінансування програми за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел;
   соціально-економічна ефективність програми (рівень наближення до відповідних стандартів ЄС, підвищення конкурентоспроможності, питання енергозбереження тощо), очікувані кінцеві результати виконання програми та її вплив на соціально-економічний та культурний розвиток України.
       У разі  її схвалення кабмін приймає рішення щодо розроблення проекту програми,  визначає  державних замовників  та строки її розроблення.
     Державним замовником  державної цільової програми можуть бути центральні органи  виконавчої  влади,  Національна  академія  наук України,  Рада  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
     Державний замовник здійснює загальне керівництво  і  контроль за  розробленням  державної  цільової  програми  та  виконанням її заходів і завдань.
     Державний замовник:
   призначає керівника державної  цільової  програми,  основними завданнями   якого   є   оперативне   управління  та  контроль  за розробленням і виконанням програми;
   подає пропозиції щодо внесення  змін  до  державної  цільової програми, а також припинення її виконання;
   готує щорічний   звіт   про  результати  виконання  державної цільової програми та подає  його  на  розгляд  Кабінету  Міністрів України з метою визначення ефективності виконання програми. Строки подання  державним  замовником   проміжних   звітів   визначаються нормативно-правовим актом, яким затверджено програму;
   готує заключний  звіт  про  результати  виконання програми та подає його на розгляд Кабінету Міністрів України.
       Проект  програми розробляється державним  замовником (або визначеним ним розробником) на основі схваленої концепції.
       Розроблення проекту програми з наукових та науково-технічних  питань здійснюється з урахуванням  вимог Закону України "Про наукову  та науково-технічну діяльність".
       Проект  програми повинен містити такі розділи:
       1. Мета програми;
       2. Шляхи і способи розв'язання проблеми;
       3. Завдання і заходи;
       4. Очікувані результати, ефективність програми;
       5. Обсяги та джерела фінансування.
       Назва програми, відомості про державного замовника, керівника та виконавців програми, строк виконання, прогнозні  обсяги та джерела фінансування подаються  у паспорті програми.
       У розділі "Мета програми" чітко  і стисло визначається мета програми, яка повинна бути тісно пов'язана  з проблемою, на розв'язання якої спрямована програма.
       У розділі "Шляхи і способи розв'язання проблеми" обґрунтовується вибір  оптимального варіанта розв'язання проблеми з урахуванням переваг та недоліків  альтернативних варіантів.
       Завдання  і заходи з виконання програми, спрямовані на розв'язання проблеми і досягнення мети програми.
       Перелік завдань і заходів формується відповідно до виробничо-господарських, організаційно-правових, соціально-економічних, екологічних вимог. Під час визначення завдань і заходів слід дотримуватися таких принципів:
   взаємозв'язаність;
   повнота охоплення проблеми;
   логічність викладу;
   відсутність суперечностей і повторів.
       Державний замовник готує пропозиції щодо включення  визначених заходів програми до відповідних  бюджетних програм.
       У разі коли до виконання заходів програми передбачається залучення інших (крім державного замовника) головних розпорядників  бюджетних коштів, державний замовник повинен узгодити прогнозні обсяги фінансових ресурсів з такими розпорядниками бюджетних коштів.
       За  наявності більше ніж одного державного замовника заходи та прогнозні обсяги фінансових ресурсів для їх виконання  в обов'язковому порядку узгоджуються з державним замовником-координатором.
       У розділі "Очікувані результати, ефективність програми" подаються розрахунки кількісних та якісних показників (економічні, соціальні, екологічні, наукові тощо), яких передбачається досягти в результаті виконання програми з обґрунтуванням їх ефективності.
       Методика  оцінки ефективності виконання програми розробляється державним замовником з урахуванням специфіки програми та кінцевих результатів.
       У розділі "Обсяги та джерела фінансування" подаються детальні розрахунки необхідних прогнозних обсягів фінансування заходів  програми з різних джерел з розподілом за роками.
       Окремо  визначаються прогнозні обсяги фінансування, спрямовані на капітальні вкладення, інноваційну  діяльність (дослідження і розробки).
       наукові дослідження та розробки, а також  інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені кредити  та інші кошти).
       Дається обґрунтування реальних можливостей фінансування програми за рахунок коштів державного бюджету (з урахуванням прогнозних показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні роки), місцевих бюджетів та інших джерел.
       Державна  цільова програма виконується  шляхом  здійснення  її заходів  і завдань  органами державної влади,  а також  виконавцями, передбаченими цією програмою.
       Державний замовник самостійно  здійснює  заходи  і  завдання, передбачені  державною  цільовою  програмою,  або  за необхідності укладає    договір    (контракт)    в    порядку,    встановленому  законодавством.
       Виконавцями державної    цільової    програми   можуть   бути підприємства,  установи  та   організації   незалежно   від   форм власності,  що  визначаються  державним  замовником  для виконання заходів і завдань  програми на конкурсних засадах.
       Зміни до державної цільової програми вносяться  в разі потреби та можуть передбачати:
   включення до   затвердженої  програми  додаткових  заходів  і завдань;
   уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців,  строків  виконання  програми  та  окремих  заходів  і завдань;
   виключення із  затвердженої  програми   окремих   заходів   і завдань, щодо яких визнано недоцільним подальше продовження робіт.
       Рішення про  внесення  змін  до  державної  цільової програми приймається органом державної влади, який її затвердив.  

       3. Контроль за виконанням програми, підготовка проміжних, щорічних та заключного звітів 

       Мінекономіки  веде облік затверджених державних  цільових програм та подає відповідну інформацію Мінфіну і державним  замовникам. Порядок обліку програм  затверджується Мінекономіки за погодженням  з Мінфіном.
       Контроль  за   виконанням    державної    цільової    програми здійснюється з метою:
   забезпечення виконання   заходів   та   завдань   програми  в установлені строки;
   досягнення передбачених цільових показників програми;
   забезпечення використання  фінансових,  матеріально-технічних та інших ресурсів за призначенням.
       Державний замовник програми проводить аналіз і комплексну оцінку результатів  виконання завдань і заходів  програми, цільового використання коштів і готує щорічні та в разі потреби  проміжні звіти про хід виконання  програми.
       У разі коли програма має кількох державних  замовників, зазначені звіти готує  державний замовник-координатор  на основі звітів, що подають інші державні замовники в установлений ним  строк.
       Державний замовник програми подає Кабінетові Міністрів України і Мінекономіки щорічні звіти про результати виконання програми до 15 квітня року, що настає за звітним періодом (якщо не визначено інший строк), і проміжні - у строк, установлений актом про  її затвердження.
       Щорічні та проміжні звіти містять інформацію про мету програми, дату прийняття  та номер нормативно-правового акта, яким її затверджено, про державних  замовників та виконавців програми, строк  її виконання, обсяги та джерела фінансування з визначенням конкретних бюджетних  програм (код, назва бюджетної програми), в рамках яких фактично здійснювалося  фінансування, а також результати виконання завдань і заходів, визначених програмою, за звітний період, оцінку ефективності та пропозиції щодо подальшого її виконання.
       Мінекономіки  разом з державними замовниками, Мінфіном, Мінпраці, МОН, Мінприроди, НАЕР, Держінвестицій проводить аналіз стану  виконання програми на основі поданих державним замовником щорічних та проміжних звітів.
       Мінекономіки  подає до 1 травня року, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів  України узагальнену інформацію про хід виконання програми разом  із пропозиціями щодо подальшого їх виконання.
       Після закінчення встановленого строку виконання  програми державний замовник не пізніше  ніж у тримісячний строк складає  заключний звіт про результати виконання  програми та подає його Кабінетові Міністрів України разом з  узагальненим висновком про результати виконання програми, підготовленим  Мінекономіки разом з Мінфіном, Мінпраці, МОН, Мінприроди, НАЕР, Держінвестицій.
       Заключний звіт повинен містити основні  дані про програму, її мету та результати досягнення мети, інформацію про фактичні обсяги та джерела фінансування програми, виконання завдань і заходів, оцінку ефективності виконання програми.
       Контроль  за цільовим та ефективним використанням  бюджетних коштів здійснюється відповідно до законодавства.
       Державний замовник програми організовує опублікування  заключного звіту про результати виконання програми, крім звіту про  результати виконання програми, що містить інформацію, яка становить  державну таємницю, в офіційних засобах  масової інформації та розміщує його на своєму веб-сайті. Контроль за  виконанням  державної цільової програми здійснює Кабінет Міністрів України  шляхом  розгляду  проміжних,  щорічних, заключного  звітів  про  результати  виконання  державної цільової програми  та  узагальненого  висновку   про   кінцеві   результати виконання програми.  

       4. Повноваження органів державної  влади у сфері розроблення  та виконання державних цільових  програм
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.