На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Аналз виробничої, господарської, фнансової, збутової та комерцйної дяльност на приклад Стахановського управлння МРУЕГГ ПАТ Луганськгаз. Характеристика систему управлння персоналом на пдприємств, умови органзацї й мотивацї прац робтникв.

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2011. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Даля
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
КАФЕДРА управління персоналом і економічної теорії
Посвалюк В. В.
ЗВІТ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
СТАХАНОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МРУЕГГ ПАТ “ЛУГАНСЬКГАЗ”
Стаханов 2010
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Даля
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
КАФЕДРА управління персоналом і економічної теорії
ЗВІТ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
СТАХАНОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МРУЕГГ ПАТ “ЛУГАНСЬКГАЗ”
Підготував студент
гр. УПЗ-171 Посвалюк В.В.
Керівник практики
від університету Балахнін Г.С.
Керівник практики
від підприємства,
начальник відділу Риндіна Н.Л.
Стаханов 2010
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
КАФЕДРА управління персоналом і економічної теорії
Затверджую:
завідувач кафедрою управління персоналом
і економічної теорії
_________________ доц., к.е.н. Сумцов В.Г.
"__" _________________ 200_ р.
ЗАВДАННЯ
на переддипломну практику

студентові (ці) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Група ________
1. База проходження практики _____________________________________________________
(повна назва підприємства, де направляється студент для проходження практики)
______________________________________________________________________________________________________________________
2. Тема дипломної роботи __________________________________________________________________
3. Перелік питань для опрацювання під час практики:
3.1 Загальна характеристика підприємства.
3.2 Аналіз господарської діяльності підприємства.
3.3 Характеристика системи управління персоналом.
3.4 Стан організації та стимулювання праці персоналу підприємства.
3.5 Діагностування проблеми, відповідно теми дипломної роботи.
4. Зібрати вихідні данні для виконання дипломної роботи.
5. Проходження практики та підготовка звіту здійснюється відповідно до вимог, викладених у методичних вказівках щодо проходження переддипломної практики студентами спеціальності 7.050109 “Управління персоналом і економіка праці”.
Завдання видав керівник практики від кафедри _____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Завдання одержав студент _____________ ____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Дата видачі завдання “___” __________ 200_ р.
РЕФЕРАТ
Текст 70 с., 26 табл., 2 рис., 9 додатків
Підприємство, персонал, система управління, господарська діяльність, організація праці, фактори виробництва, умови ринку, конкурентоздатність, кадрова політика, мотивація, ефективність праці.
У звіті з переддипломної практики проведено аналіз виробничої, господарської, фінансової, збутової і комерційної діяльності Стахановського управління МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз», розглянуто систему управління персоналом на підприємстві, встановлено умови організації й мотивації праці робітників підприємства.
Здійснено виконання індивідуального завдання з всебічного вивчення конкретної проблеми у відповідності з темою дипломної роботи.
Матеріали звіту є основою для подальшого встановлення ефективних заходів щодо покращення діяльності підприємства
ЗМІСТ
ВСТУП 6
1. Загальна характеристика підприємства 9
2. Аналіз господарської діяльності підприємства 12
3. Характеристика системи управління персоналом 38
4. Стан організації та стимулювання праці персоналу підприємства 52
5. Діагностування проблеми, відповідно теми дипломної роботи 58
ВИСНОВОК 67
ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ 70
ВСТУП
На сучасному етапі розвитку в умовах ринкової економіки забезпечення підприємств робочою силою, ефективність їхнього використання - найважливіша умова ефективного функціонування діяльності підприємства. Дана дипломна робота присвячена складної й, безсумнівно, значимій проблемі кадрової політики на підприємстві. На сьогоднішній день реалізація кадрової політики не повністю сформована й продовжує вдосконалюватися й обновлятися.
Проблема якості кадрів сьогодні вийшла на перше місце. Більшість закордонних фірм починають вкладати кошти в людський фактор. Актуальність підбора кадрів особливо зростає з розумінням неминучості вступу України у ВТО.
Щоб ефективно управляти й використовувати «людські ресурси», необхідно знати механізм функціонування досліджуваного процесу, всю систему факторів, що викликають його зміна, а також засоби впливу на ці фактори. Отже, можна говорити про певний механізм функціонування системи керування персоналом і про використання різних інструментів впливу на працівника, тобто про певну технологію роботи з кадрами. У керуванні персоналом важливе місце займають технології, застосування яких дозволяє вирішувати завдання кадрового забезпечення стратегії організації. Ці технології прийнята називати кадровими. Кадрова технологія - це засіб керування кількісними і якісними характеристиками персоналу, що забезпечує досягнення цілей підприємства, його ефективне функціонування.
Для того щоб підприємство успішно справлялася із завданнями, що стоять перед ним, потрібні люди з певними здатностями, професією, професійним досвідом. Це означає, що таких людей варто спочатку знайти на ринку праці, оцінити їх професійні, ділові й особистісні якості, зробити відбір, увести до складу організації й забезпечити таке включення їхніх можливостей у досягнення цілей підприємства, що було б максимально корисним як для підприємства, так і для людини.
Як об'єкт по аналізу фінансової та господарської діяльності підприємства розглянуто підприємство Стахановське управління МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз».
Під управлінням персоналу на підприємстві розуміється система видів діяльності, перш за все управлінської, як окремих менеджерів, так і всього апарату управління. У вітчизняній літературі такі поняття, як управління персоналом, менеджмент персоналу, кадровий менеджмент, система роботи з кадрами є синонімами.
У цей час мінімальна оплата праці не виконує ролі соціальної гарантії, що адекватно відображає соціально - економічні умови й порівнянної з мінімальним споживчим бюджетом. Більше того, вона стала грати невластиву їй роль технічного нормативу при визначенні розмірів стипендій, пенсій, соціальних виплат, штрафів і пені.
Управління персоналом - це спосіб побудови взаємозв'язку між рівнями управління і функціональних областей, що забезпечує оптимальне за даних умов досягнення цілей організації, тобто "система управління " (ОСУ) - одне з ключових понять менеджменту, тісно зв'язане з цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. У рамках цієї структури протікає весь управлінський процес (рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень), у якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації. Структуру можна порівняти з каркасом будинку управлінської системи, побудованим для того, щоб усі процеси, що протікають у ній, здійснювалися вчасно і якісно. Звідси та увага, що керівники організацій приділяють принципам і методам побудови структур організації, вибору їхніх типів і видів, вивченню тенденцій зміни й оцінкам відповідності задачам організацій, - це показує актуальність і важливість даної теми в сучасних умовах.
В умовах ринкової економіки з організацією заробітної плати на підприємствах зв'язані рішення двоєдиного завдання: гарантувати оплату праці кожному працівникові відповідно до результатів його праці й вартістю робочої сили на ринку праці; забезпечити роботодавцю досягнення в процесі виробництва такого результату який дозволив би йому після реалізації продукції на ринку праці й товарів відшкодувати витрати й дістане прибуток. Тим самим через організацію заробітної плати повинен досягатися, необхідний компроміс між інтересами роботодавця й працівника сприятливому розвитку стосунків соціального партнерства між двома рушійними силами ринкової економіки.
Виходячи з цього, на даному етапі розвитку економіки, вивчання та удосконалення організації та мотивації праці операційного персоналу має важливе значення, оскільки воно заохочує керівників до перспективного мислення, демонструє взаємозв'язок обов'язків усіх посадових осіб, поєднує та стимулює працю тим самим підвищує ефективність організації праці, веде до чіткої координації зусиль у фірмі, примушує фірму чітко виконувати свої завдання, дає змогу встановити показники діяльності фірми для подальшого контролю.
Загальнотеоретичними розробками удосконалення організації та мотивації праці займалися такі науковці, як: Колот А.М., Дмитренко Г.А., Максименко Т.М., Рофе Н.Г., Генкін Е.Н., та ін
1. Загальна характеристика підприємства
У 1961 році в м. Кадіївка утворилася дільниця від "Луганськгазу". У штаті працювало 5 чоловік.
2 лютого 1962 р. підприємство перейменували у виробничо-експлуатаційну контору "Кадіївгаз".
У 1969р. до виробничо-експлуатаційної контори "Кадіївгаз" приєдналася Попаснянська ділянка. У період з 1969р. був прокладений газопровід у м. Кіровськ. З 1972р. газифікований м. Брянка.
30 січня 1974 р. замість виробничо-експлуатаційної контори "Кадіївгаз" створене міжрайонне управління газового господарства.
Управління «Стахановміжрайгаз» це виробничо-експлуатаційне підприємство, основною метою діяльності якого є виконання комплексу робіт з безпечного й безаварійного забезпечення споживачів природним газом, експлуатація систем газопостачання, газифікація об'єктів, а також одержання прибутку від всіх видів виробничої, комерційної, фінансової діяльності, передбаченої чинним законодавством.
Управління «Стахановмежрайгаз» складається з 3-х виробничих ділянок: у м. Стаханові, м. Кіровську, м. Брянка .
Дільниці здійснюють виробничо-експлуатаційну діяльність на спорудженнях систем газопостачання природним газом.
Спорудження систем газопостачання це - газопроводи й спорудження на них (газорозподільні пункти, колодязі, контрольні трубки, контрольно-вимірювальні пункти), установки електрохімічного захисту від корозії, кошти телемеханіки. Газифіковані житлові та громадські будинки, промислові, сільськогосподарські й інші підприємства, ГНС, ГНП, ПОБ, АГЗС, групові й індивідуальні установки зрідженого газу.
Підприємство газового господарства складається з наступних служб і ділянок:
служба газопроводів забезпечує безпечну й безперебійну експлуатацію підземних і надземних газопроводів всіх тисків, двірських вводів, відключающих пристроїв, газових колодязів й ін.
ділянка Г'РП і котелень забезпечує експлуатацію ГРП, ГРУ, газового обладнання котелень шляхом регулярного професійного обслуговування;
ділянка електрохімзахисту газопроводів від корозії здійснює контроль за корозійним станом газопроводів;
ділянка з ремонту газового обладнання займається експлуатацією й ремонтом внутрибудинкових газопроводів, газового обладнання житлових будинків, соцкультобъектов, побутового обслуговування населення;
аварійно - відбудовна служба робить цілодобовий прийом і виконання аварійних заявок, прийом заявок на ремонт газових апаратур, виконання монтажних робіт з газифікації;
ремонтно-механічна ділянка забезпечує безпечну експлуатацію автотранспорту й механізмів
У м. Брянке, м. Кіровськ організовані ділянки, які виконують функції перерахованих служб і ділянок.
У керуванні є відділи:
виробничо-технічний відділ забезпечує ритмічну роботу всіх ланок виробництва, забезпечує безпечну експлуатацію газового господарства й виконання планів виробничо-експлуатаційної діяльності;
планово-економічний відділ здійснює організацію й удосконалювання економічної діяльності підприємства, планує техніко-економічні показники роботи в керуванні й здійснює контроль за ходом виконання планових завдань служба охорони праці здійснює контроль за станом охорони праці санітарним і протипожежним станом служб і ділянок, за створенням здорових і безпечних умов праці працюючих, безпекою ведення робіт;
відділ кадрів здійснює прийом на роботу, звільнення працівників підприємства, надає допомогу по підборі кадрів;
бухгалтерія організує нарахування заробітної плати, бухгалтерський облік основних коштів матеріальних цінностей, витрат по виробничій діяльності;
відділ по контролі за витратою газу споживачами організує облік надходження, розподілу й споживання природного газу.
Основним завданням управління є безперебійне й безаварійне постачання природним газом всіх категорій споживачів ( населення, промислові підприємства, бюджетні організації, соцкультоб'екти, приватні підприємці та інші).
У управлінні 3 види діяльності :
1. Транспортування природного газу.
2. Постачання природного газу.
3. Інший вид діяльності (газифікація квартир, установка лічильників, будівництво газопроводів, установка додаткових газових приладів).
Управління "Стахановміжрайгаз" обслуговує 5 міст: Стаханов, Теплогорск, Алмазна, Брянка, Кіровськ Чисельність управління становить 423 чоловік. На обслуговуванні перебувають: - 700 км газопроводів;
57834 квартири;
- 64 ГРП;
260 соцкультоб'ектів
2. Аналіз господарської діяльності підприємства
Управління «Стахановмежрайгаз» має значну матеріально - технічну базу. На балансі підприємства є велика кількість оборотних активів. До них відносяться: будівлі ГРП 2, які знаходяться по вул. Полярною м. Стаханова; будівлі ГРП4, що знаходяться на Мікрорайоні м. Брянка; буд ГРП7 вул. Смоленська м. Брянка; будівлі ГРП5, ул.м Ілліча м. Брянка.
До машин і оборудованиям відносяться: ЖРП вузли, що знаходяться по вул. Транспортна м. Кіровськ; компенсатор д-108, вул. Нестерова 46, м. Стаханов; вузол зредукованого газу ГРП 2, вул. Полярна м. Стаханов, вузол зредукованого газу ГРП 9, вул. Руднева м. Стаханов; компенсатор Д-108, вул. Нестерова 46 м.Стаханов. На підприємстві також є і передавальні пристрої: Г/п середнього тиску, вул. Мічуріна, Г/п низького тиску, вул. Чехова.
Основною функцією підприємства є забезпечення безперебійного і безаварійного газопостачання газоспоживаючих об'єктів.
Аналіз виробничо-господарської діяльності Стахановського МРУЕГГ за 2009р.
Таблиця 2.1.
Техніко-економічні показники роботи за 2009 рік

Найменування показників
Од. вимір.
Факт 2008р.
План 2009 р.
Факт 2009р.
до факту
до пл.
%
%
+ -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Одержання природного газу
тис. м3
159941
139659
173690
109
13749
124
2.
Комерційні втрати
тис. м3
19287
-
18003
93
-1284
-
3.
Технологічні втрати природного газу
тис. м3
2471
2687
2728
110
257
102
4.
Природний газ на власні потреби
тис. м3
97
98
101
104
4
108
5.
Трансп-я газу
тис. м3
157373
138846
153819
98
-3554
111
6.
Транспортування без КВ
тис. м3
138086
138846
135816
98
-2270
98
7.
Поставка природного газу(ф. 1С)
тис. м3
76925
60649
87649
114
10724
144
Продовження табл. 2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8.
Поставка без КВ
тис. м3
57638
60649
69646
121
12008
115
9.
Доходи - усього, у т.ч.
т. грн.
3768
3483
4065
108
297
117
- від транспортування
т. грн.
2833
2499
2769
98
-64
111
- від поставки газу
т. грн.
654
515
745
114
91
145
- від іншої діяльності
т. грн.
281
469
551
196
271
132
10.
Середній транспортний тариф
грн.
18,00
18,00
18,00
100
--
100
11.
Середній тариф на постачання
грн.
8,50
8,50
8,50
100
--
100
12.
Витрати - усього
т. грн.
5109
4983
4949
97
-160
99
- по транспортуванню
т. грн.
4596
4187
4152
90
-444
99
- по постачанню газу
т. грн.
345
450
448
130
103
100
- по іншій діяльності
т. грн.
168
346
349
208
181
101
13.
Витрати на 1 грн. прибутків
грн.
- по транспортуванню
грн.
1,62
1,67
1,50
93
-0,12
90
- по постачанню газу
грн.
0,53
0,87
0,60
113
0,07
69
- по іншій діяльності
грн.
0,60
0,74
0,63
105
+0,03
85
14.
Прибуток - усього, у т.ч.
т. грн.
-1341
-1500
-884
66
-457
59
- від транспортування
т. грн.
-1768
-1688
-1383
78
-380
82
- від поставки
т. грн.
309
65
297
96
-12
у 4 р
- від іншої діяльності
т. грн.
113
123
202
179
89
164
15.
Рентабельність - усього
т. грн.
-26
-30
-18
8
- по транспортуванню
т. грн.
-38
-40
-33
5
- по поставці
т. грн.
89
14
66
-23
- по іншій діяльності
т. грн.
67
36
58
-9
Доходи від транспортування й постачання природного газу збільшені як проти плану, так і до факту відповідного періоду минулого року. Збільшення суми нарахованих доходів, як до плану, так і до факту відповідного періоду минулого року по транспортуванню природного газу пояснюється збільшенням об'ємів транспортування. Збільшення доходів по постачанню газу, як до плану, так і до факту відповідного періоду минулого року пояснюється збільшенням об'ємів постачання. За аналізований період спостерігається зростання витрат на 1 грн. доходів по постачанню на 13 %. У зв'язку із цим рентабельність за цей період знизилася. У результаті відображення комерційних втрат на прибутки згідно НАК "Нафтагаз України " від 9.08.1999 р. № 209 при складанні форми 1С (газопостачання) формується не реальний фінансовий результат, завищений на розмір комерційних втрат (18003 т. м3.)
Таблиця 2.2.
По транспортуванню природного газу
без КВ
по 1С
+ -
Об'єми
т. м3
135816
153819
18003
Доходи
т. грн.
2445
2769
324
Прибуток (збитки)
т. грн.
-1707
-1383
324
По постачанню природного газу
без КП
по 1С
+ -
Об'єми
т. м3
69646
87649
18003
Доходи
т. грн.
592
745
153
Прибуток (збитки)
т. грн.,
144
297
153
Реальним фінансовим результатом (без відбиття комерційних втрат на доходи) є збитки в розмірі 1563 т. грн., що на 477 т. грн. менше сформованих.
Аналіз витрати газу на власні потреби.
За 2008р. витрата газу на власні потреби склав 101 т.м3 і збільшився проти відповідного періоду минулого року на 4т.м3 або 4%.Збільшення пояснюється більш холодною зимою, тим самим протривав опалювальний сезон.
Ще однією причиною збільшення витрат пояснюється зняття газового лічильника на ремонт і витрату газу визначається по потужності казанів.
Таблиця 2.3
Аналіз по використанню витрат по транспортуванню природного газу
№ п/п
Статті витрат
Факт 2008
План 2009
Факт 2009
до факту 08
до плану 03
%
+ -
%
+ -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Витрати - усього
4596
4187
4152
90
-444
99
-35
1.
Матеріальні витрата-всього, у т. ч
1022
556
555
54
-467
100
-1
вартість природного газу на технологічні потреби
746
228
228
30
-518
100
-
ст-ть природного газу на власні потреби
29
17
17
59
-12
100
-
ст-ть зрідженого газу на технологічні потреби
-
-
-
-
-
-
-
ст-ть зрідженого газу на власні потреби
12
15
15
125
3
100
-
опалення
-
-
-
-
-
-
-
електроенергія
13
19
18
138
5
95
-1
ПММ
57
54
54
95
-3
100
-
запасні частини
-
-
-
-
-
-
-
МБП
-
-
-
-
-
-
-
зношування МБП
25
20
20
80
-5
100
-
інші матеріали
13
34
50
384
37
147
16
поліпшення основних фондів
116
169
153
132
37
91
-16
2
Оплата праці
1867
2214
2190
117
323
99
-24
3.
Соціальні нарахування
690
838
797
116
107
95
-41
4.
Амортизація
926
456
479
52
-447
105
23
5.
Інші витрати
91
123
131
144
40
106
8
Витрати на експлуатацію й підтримку в технічно справному стані основних фондів склалися за 2008 р. по транспортуванню газу в розмірі 4152 т. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року експлуатаційні витрати знизилися на 444 т. грн. або 10 %.
Зниження відбулося по наступних статтях:
- матеріальним витратам на 467 т. грн. за рахунок зміни віднесення витрат по технологічних і власних витратах;
Збільшення витрат відбулося по наступних статтях:
оплата праці й відрахування збільшилися з 1 квітня й 1 грудня 2009 р. відбулося збільшення тарифних ставок й окладів;
по іншим витратам збільшення на 40 т. грн. відбулося за рахунок:
а) збільшення послуг банку у зв'язку зі збільшенням надходження коштів по оплаті за газ - 2 т. грн.
б) збільшення витрат на оплату 5 днів лікарняних у зв'язку з ростом % захворюваності - 12 т. грн.
в) збільшилися витрати по зв'язку у зв'язку з введенням мобільного зв'язку - 5т. грн.
г) збільшилися витрати на охорону праці - 7 т. грн.
д) оплата проїзних - 12 т. грн
е) послуги організацій - 2 т. грн.
- ріст витрат на амортизацію відбувся за рахунок прийняття газопроводів на баланс.
Таблиця 2.4
Аналіз експлуатаційних витрат по поставці природного газу за 2009 р

п/п
факт 2008р.
план 2009р.
факт 2009р.
до факту 2008р.
до плану 2009 р.
%
+ -
%
+ -
Витрати - усього, у т.ч.
345
450
448
130
103
100
-2
1.
Матеріальні витрати
18
27
22
122
4
81
-5
2.
Оплата праці
138
196
190
138
52
97
-6
3.
Відрахування
50
73
67
134
17
92
-6
4.
Амортизація
7
8
7
100
-
88
-1
5.
Інші витрати
132
146
162
123
30
111
16
Витрати по постачанню природного газу за 2008 р. склали 448 т. грн., що більше на 103 т. грн., ніж за відповідний період минулого року й на 2 т. грн. нижче плану.
Збільшення витрат проти минулого року відбулося по наступних статтях:
Оплата праці й соціальні нарахування збільшилися за рахунок збільшення чисельності на 5 чоловік і за рахунок підвищення з 1 квітня й 1 грудня 2009 р. тарифних ставок і посадових окладів.
Збільшення інших витрат на 30 т. грн. обумовлено збільшенням витрат на послуги банків у зв'язку зі збільшенням потоку коштів по розрахунках за поставлений природний газ.
Витрати на матеріали збільшилися у зв'язку зі збільшенням витрат на папір, тому що немає бланків на договори й звітності, а також збільшення переписки із за боржниками.
Аналіз рівня проплат за природний газ.
Оплата в 2008р. провадилася:
- коштами - 11831 т. грн.
- по залікових схемах - 380 т. грн.
Таблиця 2.5.
Рівні проплат за природний газ
Оплата за рік
Відхилення оплати
2008 р.
2009р.
т. грн.
пит.вага.%
т. грн.
пит.вага.%
- коштами
7535
70,6
11831
96,4
+4296
- залікові схеми
553
5,2
380
3,1
-173
- вексельні розрахунки
33,0
0,6
-
-
-33,0
- оплата по бюджеті
2555
23,9
57
0,5
-2498
Загальна оплата
10676
100,0
12268
100,0
+1592
З таблиці видно, що збільшилася оплата за спожитий газ і змінилася структура оплати. Так якщо за 2007 р. питома вага оплати коштами становила 70,6 %, то в 2008 р. - 96,4 %, тобто збільшився. Найбільша питома вага в заборгованості за спожитий газ приходиться на підприємства теплокомуненерго, відсоток проплат становить 44,4 %. Заборгованість по постачанню за станом на 1.01.2010 р. склала 327,1 т. грн. Рівень проплат за 2007 р. складав - 87,7 %., за 2008 р. - 97,4 %. Рівень проплат збільшився.
Зараз застосовуються міри до боржників:
подано в суд 73 позовів;
у міліцію 10 матеріалів;
обрізано газ 101 будинків
Аналіз господарсько-фінансових результатів по іншій діяльності. За 2008 р. найбільш питома вага займає установка газових лічильників. Силами управління встановлено 1767 лічильника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року установка газових лічильників збільшилася на 635 шт. Завдання по установці лічильників перевиконане на 128 % . Рентабельність по іншій діяльності за 2008 р. збільшилася на 9 %. Збільшення рентабельності відбулося за рахунок зростання доходів і зниження витрат. Доходи збільшилися за рахунок перевиконання норм виробітку до 160%, погашення заборгованості за профобслуговання соціально культурних об'єктів, передоплата за пускові роботи котеленьних. Аналіз виробничо-господарської діяльності Стахановського МРУЕГГ за 2008-2009рр. виконання виробничої програми по транспортуванню й поставці природного газу. За 2009 р. отримано від постачальників 161337 т.м3 газу.
З отриманого природного газу протранспортировано всім категоріям споживачів ( без комерційних втрат) 149640 т.м3, у т.ч.
- промисловості - 89014 т.м3
бюджетним організаціям - 4913 т.м3
населенню 55713 т.м3
Таблиця 2.6.
Аналіз виробничо-господарської діяльності МРУЕГГ за 2008-2009рр
Показники
Од. вимір.
Факт
2008 р.
План 2009 р.
Факт
2009р.
Відхилдо факт 08р. %
Відхи до факт
08р. +
Відхил. до пл.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Одержання природного газу
т. м3
173690
147491
161337
92,9
-12353
109,4
2. Комерційні втрати
т. м3
18003
8198
45,5
-9805
Питома вага КВ в обсязі одержання
%
10,4
5,1
-5,3
3. Технологічні втрати
т. м3
2728
3212
3374
123,7
+646
105,0
4. Власні потреби
т. м3
101
125
125
123,8
+24
100.0
Продовження табл. 2.6
5. Транспортування газу без КВ
т. м3
135816
98392
103864
76,5
-31952
105,6
6. Поставка газу без КВ
т. м3
69646
66631
70097
100,6
+451
105,2
- населення
т. м3
55578
55306
55713
100,2
+135
100,7
- бюджет
т. м3
4851
4425
4913
101,3
+62
110,0
- промисловість
т. м3
9217
6900
9471
102,8
+254
137,3
У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг протранспортированного природного газу (без обліку КВ) знизився на 23,5 %. Зниження відбулося за рахунок зміни структури споживачів. Підприємства «Теплокоммуненерго» уклали прямі договори на транспортування із ДП «Газ Тепло». За 2009р. поставлено природного газу без комерційних втрат 70097 т.м3, у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшення склало 0,6 %. Збільшення відбулося за рахунок постачання природного газу по всіх категоріях споживачів. У звітному періоді спостерігається збільшення витрати газу на технологічні втрати в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 23,7 % у зв'язку зі збільшенням об'єктів, збільшення втрат проти плану обумовлено неможливістю заздалегідь передбачити втрати газу виникаючі при урізаннях у діючі газопроводи, а також при аваріях. Витрати природного газу на власні потреби за 2009р. склали 125т.мЗ і збільшені проти минулого року на 23,8 % або 24 т.м3. Збільшення проти відповідного періоду минулого року відбулося за рахунок зняття лічильника на ремонт у котельні управління, збільшення площ опалення.
Аналіз причин виникнення комерційних втрат за 2009р.
За 2009 р. комерційні втрати склали 8198 т.м3, що становить 5,1 % у загальному обсязі поставленого газу.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося зниження комерційних втрат на 9805 т.м3 або на 54,5 %.
Основними причинами комерційних втрат є:
1. Комерційні втрати, пов'язані з невідповідністю початки й закінчення опалювального сезону (закінчений 22.03.08р., початий 15 листопада 2009), відсутністю центрального опалення в зимовий період, розраховані на підставі даних експерименту, проведеного на ГРП №16,17 мікрорайону 40 років Перемоги де встановлені газові лічильники РГ-600, РГ- 1000. У січні 2005 р. при роботі котельні, що опалює зазначений мікрорайон, втрати газу на одну квартиру за місяць склав 13,0 м3. По Стахановському управлінню в грудні місяці не одержували повний місяць тепло в середньому 99 багатоповерхових житлових домів, у яких налічується 8901 квартир обладнаних тільки плитами. Втрати через невідповідність початку й закінчення опалювального сезону, відсутності центрального опалення в зимовий період за 1 півріччя 2005 р. склали 4626 т.м3
2. В управлінні встановлено 6756 лічильників типу РД, що склало 50,4 % від загальної кількості встановлених лічильників. Об'єми газу, які пройшли через лічильники типу РЛ становлять 5975 т.м3. Погрішність виміру лічильників 4-6%. Неврахований газ, загублений із цієї причини становить: 5975т.м3 х 0,04 = 239т.м3
3. По іншим причинам втрати склали - 333 т.м3 гази за рахунок:
не охоплення показань лічильників. У середньому охоплено показаннями лічильників 83,5 %, відсоток не охоплення - 16,5 %.
самовільного підключення до систем газопостачання абонентами;
використання абонентами приватного сектора з відключеною опалювальною площею газових плит для обігріву житлових приміщень і приміщень літніх кухонь.
Таблиця 2.7.
Фінансові результати від транспортування й постачання природного газу за 2009
Показники
Од. вимір.
Факт 2008р.
План 2009р
Факт
2009 р.
Відхил. Факт 08 р.
Відхил. Факт 08р.
+-
+ - до плану
1. Транспортування природного газу
т. м3
135816
98392
103864
66,4
-31952
5472
2. Поставка без КП
т. м3
69646
66631
70097
100,6
+ 451
3466
3. Доходи без КП
т. грн.
3514
2870
3034
86,3
+480
+ 164
- транспортування
т. грн.
2769
1904
2017
72,8
-752
+113
- поставка
т. грн.
745
966
1017
136,5
+272
+51
7. Витрати - усього
т. грн.
4600
6455
6404
139,2
1804
-51
- транспортування
т. грн.
4155
5742
5517
132,9
+ 1365
-225
- поставка
т. грн.
448
713
887
198,0
+439
+ 174
8. Собівартість 1000м3 протранспортованого природного газу
грн.
30,57
58,36
53,12
173,8
22,55
-5,24
9. Собівартість 1000м3 поставленого газу
грн.
10,70
10,70
12,65
118,2
+4,95
-1,95
10. Прибуток - усього
т. грн.
-1086
-3585
-3171
292,0
-2085
+414
- транспортування
т. грн.
-1383
-3838
-3500
259,1
-2117
+338
- поставка
т. грн.
297
253
329
110,8
+32
+76
11. Рентабельність
%
- транспортування
т. грн.
-33
-67
-63
-30
+4
- поставка
т. грн.
66
35
48
-18
+ 13
Тому що за 2008 р. у прибутки включалися комерційні втрати, а за 2009р. у прибутки їх не включали, аналіз провадиться без комерційних втрат.
Пo транспортуванню природного газу.
За 2009 р. т. грн. втрати по транспортуванню газу склали 3500 т. грн. і знижені проти плану на 414 т. грн. Проти відповідного періоду минулого року втрати збільшені на 2085 т. грн. Збільшення втрат відбулося через зниження обсягів транспортування, що спричинило зниження доходів і за рахунок збільшення витрат.
По поставці природного газу.
За 2009 р. прибуток зріс проти плану на 76 т. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року прибуток зріс на 32 т. грн. Зростання прибутку відбувся за рахунок збільшення обсягів поставки газу.
Таблиця 2.8.
Аналіз собівартості транспортування 1000 м3 газу
Показники
Факт
2008р.
Факт
2009р.
%
+ -
Причини
відхилення
1
2
3
4
5
6
1.Реалізація природного газу
(т. м3)
135816
10864
76,5
-31952
Зміни обсягу:
(4152 : 135816)-
(4152: 103864) =
9,41
2.Експлуатаційні
витрати (т. грн.)
4152
5517
132,9
+ 1365
Ріст витрат:
(4152 : 103864)-
(5517 : 103864) =
13,15
3.Собівартість
1000м 3 газу ( грн.)
30,57
53,12
173,8
+22,55
9,41 + 13,15 = 22,56
З приведеної таблиці видно, що подорожчання тарифу на 22,55 грн. відбулося через зниження обсягів виконаних послуг і росту витрат на експлуатацію.
Таблиця 2.9.
Аналіз собівартості постачання 1000 м3 природного газу.
Показники
Факт 2008 р.
Факт 2009р.
%
+ -
Причини відхилення
1
2
3
4
5
6
1.Реалізація газу
(т. м3)
69646
70097
100,6
+451
Зміни обсягу: (448 : 69646) -(448:70097)=4,30
2.Експлуатаційні витрати (т. грн.)
448
887
198,0
+439
Ріст витрат: (448 : 70079) (887:70097) =6,25
3.Собівартість1000м3 ( грн.)
10,70
12,65
118,2
+ 1,95
4,3 - 6,25 = 1,95
З наведеної таблиці видно, що відбулося подорожчання собівартості 1000 м3 постачання газу за рахунок росту витрат на експлуатацію. Фактичні витрати на експлуатацію й підтримку в технічно справному основних фондів, що значаться на балансі за 2009 р. склали :
по транспортуванню природного газу -5517 т. грн.,
по поставці природного газу в розмірі - 887 т. грн.
З таблиць 2.10 видно, що спостерігається ріст експлуатаційних витрат проти відповідного періоду минулого року.
Таблиця 2.10
Структура експлуатаційних витрат по транспортуванню природного газу.
Показники
Факт 2008 р.
План 2009р.
Факт 2009р.
Відхил Факту 08 р. %
Відхил Факту
09 р.
+ -
Відхил. Плану
+ -
1
2
3
4
5
6
7
Експлуатаційні витрати - усього
4152
5742
5517
132,9
+ 1365
-225
У т.ч. - тех потреби
228
480
507
222,4
+279
+27
- власні потреби
17
41
41
241,2
+24
- матеріали
157
240
174
110,8
+ 17
-66
- поліпшення ОФ
153
177
165
107,8
+ 12
-12
- амортизація
479
511
465
97,1
-14
-46
- оплата праці
2190
2934
2867
130,9
+677
-67
- відрахування
797
1109
1054
132,2
+312
-55
- інші витрати
131
250
244
186,3
+119
-6
З таблиці 2.10 видно, що зросли витрати проти 2008 року по всіх елементах витрат, крім амортизації. Збільшення витрат по технологічним потребам відбувся у зв'язку зі зміною структури втрат і відповідно тарифів на них, а так само за рахунок того, що в 2008р. технологічні втрати включалися у витрати тільки в 1 кварталі. Так технологічні втрати підраховуються по трьох методиках і по різних тарифах:
2008 р.
2009 р.
витрати - 302 грн.
303,25
втрати - 302 грн.
149,55
втрати по БГС - 302 грн.
149,55
Витрата газу на власні потреби в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 24 тис. м3 й 24 тис. грн. Витрати на власні потреби збільшилися у зв'язку зі збільшенням об'ємів газу, а також за рахунок росту цін на газ. Витрати на поліпшення основних фондів зросли на 12 тис. грн. проти відповідного періоду минулого року й знижені на 12 тис.грн. Зниження витрат проти плану через невиконання плану поточного ремонту автотранспорту, через відсутність запасних частин.
Витрати на амортизацію за 2009 р. склали 465 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року амортизація зменшилася на 14 т. грн. у зв'язку зі зменшенням вартості о/ф (повне зношування автотранспорту, зміна структури віднесення о/ф). Проти плану витрати знижені на 46 тис. грн. у зв'язку з тим що за планом планувалося прийняття на баланс газопроводів, а фактично не побудовані в 2009р. і завершення перенесене на 1 квартал 2010 р.
Витрати на оплату праці й відповідно відрахувань на неї в порівнянні з 2008 року збільшилися на 31,3 %, що склало 934 тис. грн. у зв'язку з підвищенням тарифних ставок у квітні й грудні 2009 року й збільшенням чисельності за узгодженням ВАТ "Луганськгаз". Переклад працівників з "Бутан газу".
Проти плану фонд заробітної плати знизився на 122 т. грн. за рахунок росту лікарняних листів і за рахунок зниження % премії через наявність комерційних втрат.
Зростання витрат на матеріали проти відповідного періоду минулого року склав 110,8 % або 17 тис. грн. Зростання відбувся через зріст цін на ПММ і придбання нових матеріалів, що пломбують.
Інші витрати збільшилися проти відповідного періоду минулого року на 186,3% або 179 тис. грн. за рахунок:
послуги банку - 7 тис. грн. у зв'язку з зростом проплат споживачем.
ріст оплати лікарняних аркушів 5 днів - 8 тис. грн.
зміни структури віднесення витрат, так на собівартість віднесені матеріальна допомога й відрахування на них, відрахування на б/л - 66 тис. грн.
оплата проїзних - 10 тис. грн.
інформаційні послуги - 4 тис. грн.
збільшилися витрати на послуги організацій - 11 тис. грн.
послуги водопостачання - 8 тис.грн.
Таблиця 2.11.
Структура собівартості по постачанню газу за 2009 року
Показники
Факт 2008 р.
План 2009
Факт 2009 р.
Відхилення від факту 08 р.
+ -
до плану
%
+ -
1
2
3
4
5
6
7
Експлуатаційні витрати всього
448
713
688
153,6
+240
-25
-матеріали
19
20
22
115,8
+3
+2
-поліпшення ОФ
3
8
7
233,3
+4
-1
- амортизація
7
140
151
в 22
+ 144
+ 11
- оплата праці
190
248
236
124,2
+46
-12
- відрахування
67
94
88
131,3
+21
-6
- інші витрати
162
203
184
113,6
+22
-19
Збільшення витрат проти 2008 року відбулося по всіх видах елементам витрат. Амортизація виросла у зв'язку з переведенням автомашини «Отосан» на постачання газу, а також за рахунок зміни структури нарахування. Збільшення відбулося за рахунок віднесення вартості безкоштовних лічильників. Зарплата й відрахування зросли за рахунок збільшення тарифних ставок й окладів у квітні й грудні 2008 року. Інші витрати збільшилися на 22 тис. грн. за рахунок послуг банку, тому що збільшився відсоток проплат;
- зміна структури віднесення витрат на собівартість ( включені матеріальна допомога й нарахування на неї).
Таблиця 2.12.
Аналіз фінансових результатів від іншої діяльності 2009 року
Показники
Факт 2008 р.
План 2009 р.
Факт
2009 р.
Відхилення від факту 2008 р.
+ -
до плану
%
+ -
1
2
3
4
5
6
7
1. Доходи
551
1057
1332
241,7
+781
+275
2. Витрати
349
743
855
245,0
+506
+112
3. Прибуток
202
314
477
236,1
+275
+ 163
4. Рентабельність
58
42
56
-2
+ 14
5. Витрати на 1 грн. доходів
0,63
0,70
0,64
101,6
+0,01
-0,06
За 2009 року об'єм виконаних робіт з іншого виду діяльності склав 1332 тис. грн. і збільшився до відповідного періоду минулого року на 241,7 % або 781 тис. грн., що пояснюється зростанням тарифів за виконання робіт (послуг) із червня 2008 рік і з 17.02.05р. а також у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт (послуг) (див. таблиця 2.13.) з них:
- зріст по монтажах лічильників склав 137,5% або 570 лічильника.
- зріст по газифікації квартир власними силами склав 193,5 % або 201 квартири.
- установка додатковий приладів (індивідуальне опалення в держ. секторі - в 10 разів у зв'язку з дозволом проектування отримані доходи в сумі 61,6 т. грн.
- будівництво газопроводів - 7,1 км газопроводів.
Витрати по іншій діяльності склалися в сумі 855 тис. грн. і збільшилися до відповідного періоду минулого року на 245,0 % або 506 тис. грн.
До плану витрати збільшилися на 112 тис. грн.
Рентабельність склала 56,0 і знизилася до 2008 року на 2 %.
Витрати на 1 грн. доходів склали за 2009 року - 0,64 грн., і збільшилися проти відповідного періоду минулого року на 1,6% або 0,01 грн.
Плановий рівень рентабельності за 2009 року перевиконаний на 14 %.
З таблиці 2.13. видно, що основний прибуток від іншої діяльності отриманий від установки БГС, що склав 16,5 % від прибутків, другим по величі складовим - 12,9 %, - газифікація квартир.
Таблиця 2.13.
Структура витрат від іншої діяльності
Показники
Факт
2008 р.
План
2009р.
Факт
2009 р.
Відхил факту 08,%
Відх факту 08,+ -
Відхилплану
+-
1
2
4
5
6
7
Експлуатаційні витрати - усього
349
743
855
245,0
+506
+ 1 12
у т.ч.
1. Матеріальні витрати
108
143
228
211,1
+ 120
+85
З них: покупна вартість
20
25
40
200,0
+20
+15
2. Амортизація
9
59
61
В 7 р.
+52
+2
3. Оплата праці
155
382
373
240,6
+218
-9
4. Відрахування
58
124
140
241,4
+82
+ 16
5. Інші витрати
19
35
53
278,9
+34
+ 18
До відповідного періоду минулого року витрати збільшилися по всіх статтях витрат у зв'язку зі збільшенням прибутків на 232,2 %.
Витрати на заробітну плату й нарахування зросли на 240,8 % у зв'язку з підвищенням годинних тарифних ставок і посадових окладів з 01.04.08р. і з 01.12.08р., у зв'язку зі збільшенням среднесписочної чисельності працюючих, то збільшені обсяги робіт .
Ріст витрат на матеріали склав 211,1 % або 120 т. грн. за рахунок росту обсягів робіт, за рахунок покупної продукції, за рахунок збільшення вартості ПММ, за рахунок ремонту автотранспорту.
Зростання амортизаційних відрахувань пояснюється переведенням додаткового транспорту для виконання обсягів робіт.
Інші послуги зросли на 278,9 % за рахунок:
- зв'язок - 1,0 т. грн.
- послуги банку - 14 т. грн.
- зміни структури віднесення витрат (матеріальна допомога й відрахування) 1,0 т. грн.
- послуги організацій - 10 т. грн.
- оплата проїзду - 3 т. грн.
- послуги водоканалізації - 2 т. грн.
Аналіз проплат за зроблені послуги.
Відсоток проплат за протранспортований і реалізований газ склав 101,5 % або 13434,7 т. грн. , що збільшився проти відповідного періоду минулого року на 9,5 %
Зростання проплат відбувся в результаті проведеною певною роботою:
- відключення від газопостачання боржників 137 квартир
- пред'явлення позовів у суд 70 шт. на суму 221,2 т. грн.
- задоволено позовів 31/59,5 т. грн.
- кількість звернень до прокуратури -7/18,6
- укладено 585 договорів на погашення заборгованості на суму 437,5т. грн.
- укладені договори по реструктуризації - 1171 на суму 760,7 т. грн.
- контроль за використанням газу.
Однак як і раніше залишається велика заборгованість населення по оплаті за газ. Триває виконання намічених заходів щодо зниження заборгованості. Основною проблемою виконання намічених заходів - це слабка юридична база. Приймають позови із заборгованістю за 3 роки, а заборгованість склала за 1999 - 2002р., коли була заборгованість по зарплаті.
Для подальшого аналізу необхідно досліджувати, як використовувалися основні фонди за останніх 3 року.
Дані таблиці 2.14 свидетельстуют про те, що в 200 кількість технологічного устаткування скоротилася за рахунок вибулих основних фондів унаслідок фізичного і морального зносу, проте основні фонди, що знов поступили, мають вартість вартість списаних основних фондів, що набагато перевищує, і, що характерний, питома вага активної частини основних фондів постійно знижується. Тому фондовіддача активної частини основних фондів мала нестійкий характер: у 2008 р - скоротилася, а в2009 р - збільшилася на 6,2%. Тому і вироблення за 1 годину роботи знизилося в 2009 г в порівнянні з 2007 р. на 0,137 грн\ година (1,042 -1,179) і склала 1,042 грн\ годину По відношенню до 2008 р вона збільшилася на 6,2% за рахунок введення нових могутніх газоводов.
Таблиця 2.14
Початкова інформація для аналізу ефективності використання основних фондів
Показники
2007р
2008р
2009р
% до 2008р
% до 2009р
1. Об'єм реалізації продукції (ВП), тыс.грн
16677
14533
17057
102,3
117,4
2. Питома вага, коефіцієнтів активної частини фондів
0,7198
0,7250
0,7124
99,0
98,3
3. Фондовіддача, грн
0,848
0,711
0,742
87,5
104,4
4. Середньорічна кількість технологічного устаткування
3628
3622
3609
99,5
99,6
5. Відпрацьовано за рік всім устаткуванням тыс.час.
28610
29284
29612
103,5
101,1
6. Середня тривалість зміни, ч
23,96
23,99
23,99
100,1
100,0
9. Вироблення продукції за 1 годину, грн
0,583
0,496
0,576
98,8
116,1
10. Фондовіддача активної частини (Фоа)
1,179
0,981
1,042
88,4
106,2
Аналіз причин виникнення комерційних втрат за 2007-2009р.
За 2008р. комерційні втрати склали 18003 т.м3, що становить 10,4% у загальному об'ємі про транспортованого газу й 32,4% в обсязі поставленого природного газу населенню бюджетним організаціям.У порівнянні з 2007р. втрати знизилися на 1284 т.м3 або 7%.
Основними причинами комерційних втрат є:
1. Комерційні втрати, пов'язані з невідповідністю початки й закінченням опалювального сезону, відсутністю центрального опалення. По Стахановському управлінню в лютому, листопаді й грудні не отримували повний місяць тепло в середньому 19328 квартир. Втрати газу, використовуваного для обігріву приміщень через відсутність центрального опалення склали 10240 т.м3 (на підставі даних експерименту, проведеного на ГРП №16,17 мікрорайону 40 років Перемоги, де встановлені газові лічильники) (60,8%) .
2. Комерційні втрати, пов'язані з корекцією показань на лічильниках, встановлених у населення. Об'єми, які пройшли через лічильники встановлені у населення склали за 2007р. 18942 т.м3. Згідно «Тимчасового положення про розрахунки природного газу в системах газопостачання» від 16.11.96р. №193, відсоток втрат за показниками лічильників становить 7,0% або 1269 т.м3.
3. Комерційні втрати, пов'язані з експлуатацією ротаційних лічильників типу РЛ. У управління встановлено 3866 лічильників - типу РЛ, що склало 40% загальної кількості лічильників. Об'єми газу, які пройшли через лічильники типу РЛ становлять 18942 т.м3. Неврахований газ, загублений із цієї причини становить: 18942*0,04=758 т.м3 (42%)
4. Втрати газу за рахунок невідповідності норм споживання фактичному використанню газу. При середній температурі зовнішнього повітря в січні й лютому поточного року -7,8 З, витрата газу на 1 м2 опалювальній площі повинен становити 15,4 м3 замість 113. Уважаючи, що середня площа одного житлового будинку становлять 60 м2 , втрати невідповідності норм споживання по опаленню становлять: 2580 т.м3 (14,34%)
5. Комерційні втрати з інших причин:
- охоплено показаннями 85% лічильників. Тимчасово неврахований газ із цієї причини - 1498 т.м3;
- коректування по F-9 на «втрати»- 220 т.м3;
- за 2007р. по управлінню значиться відключень на зимовий період 79326 м2 опалювальної площі. З розрахунку користування газом для обігріву приміщень тільки 10% відключеної площі, втрати склали: 79362 м2*10%*11м3*4м=349т.м3
- використання газу для опалення літніх кухонь: 1365*1,2*31*6=317т.м3
- самовільне підключення до системи газопостачання - 72 т.м3
- Усього по іншим причинах втрати склали - 2456 т.м3.
Показники бухгалтерського балансу підприємства досліджуються шляхом горизонтального та вертикального аналізу.
Таблиця 2.15
Горизонтальний аналіз статей активу та пасиву балансу 2007-2009рр
ПОКАЗНИКИ
2007р
2008р
2009р
відхилення
2008/2007
2009/2008
Актив
залишкова вартість необоротних активів
3,0
3,0
3,0
0,0
0,0
первісна вартість необоротних активів
6,0
6,0
6,0
0,0
0,0
Незавершене будівництво
18,0
106,0
262,0
88,0
156,0
залишкова вартість основних засобів
17924,0
25396,0
27229,0
7472,0
1833,0
первісна вартість
33409,0
41898,0
44817,0
8489,0
2919,0
знос
15485,0
16502,0
17588,0
1017,0
1086,0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1650,0
678,0
320,0
-972,0
-358,0
виробничі запаси
263,0
445,0
589,0
182,0
144,0
товари
19,0
18,0
21,0
-1,0
3,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
14533,0
17214,0
25852,0
2681,0
8638,0
первісна вартість
14533,0
17214,0
25852,0
2681,0
8638,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
59,0
0,0
0,0
-59,0
0,0
за виданими авансами
0,0
57,0
33,0
57,0
-24,0
із внутрішніх розрахунків
13236,0
0,0
0,0
-13236,0
0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість
5232,0
18,0
44,0
-5214,0
26,0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
30,0
742,0
91,0
712,0
-651,0
Інші оборотні активи
0,0
0,0
91,0
0,0
91,0
III. Витрати майбутніх періодів
2,0
32,0
34,0
30,0
2,0
Па и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.