Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Загальн положення та порядок проведення атестацї персоналу пдприємства за радянських часв та на сучасному етап, вдмнн особливост. Термни проведення атестацї, освта та склад атестацйної комсї, ршення, проведен за її результатами.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 06.05.2011. Сдан: 2011. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):15
Размещено на webkursovik.ru/
Атестація персоналу в радянські часи і нині

Вступ

Атестація персоналу - це офіційна і систематична кадрова процедура оцінки працівників, здійснювана у встановленій та уніфікованої формі через певні проміжки часу, покликана оцінити рівень праці, якостей і потенціалу особистості. Атестація спрямована на визначення кваліфікації, рівня знань, практичних навичок, ділових якостей працівника і встановлення ступеня їх відповідності займаній посаді.
Атестація персоналу - важлива складова частина управління персоналом, найбільш ефективна форма оцінки кадрів.
Обов'язкової атестації підлягають працівники в передбачених окремими законами випадках. Добровільна атестація проводиться на розсуд (рішенням) адміністрації з метою оптимізації управління персоналом, а виходить, для підвищення працездатності і стійкості бізнесу.
Атестація є однією з найбільш поширених форм оцінки роботи персоналу, а точніше - відповідності займаній посаді.
Регулярна процедура оцінки ділових і особистісних якостей працівників, їх трудових показників на увазі використання цих результатів з метою поліпшення добору й розстановки персоналу, постійного стимулювання працівників до підвищення кваліфікації, покращення якості та ефективності роботи. Ефективність роботи організації складається в цілому з ефективності використання всіх організаційних ресурсів, у тому числі потенціалу кожного співробітника.
1. Атестація персоналу в радянське час
1.1 Загальні положення
ПОСТАНОВА
від 5 березня 1987 р. №291
ОРІЄНТОВНИЙ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ РАДЯНСЬКИХ І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІВ
1. Атестація відповідальних працівників апарату радянських і громадських органів проводиться відповідно до Постанови ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про введення атестації відповідальних працівників апарату радянських і громадських органів». Атестація проводиться з метою вдосконалення діяльності апарату радянських і громадських органів, поліпшення добору, розстановки і виховання кадрів, стимулювання росту їх кваліфікації і підвищення відповідальності за доручену справу, розвитку ініціативи і творчої активності. При атестації оцінюються політичні, ділові та моральні якості працівників, рівень їхньої культури і здатності працювати з людьми і робляться висновки щодо їх відповідності займаній посаді.
2. Атестація проводиться в апараті всіх радянських органів та керівних органів профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших громадських організацій.
Атестація керівних працівників, обраних до відповідних радянські та громадські органи, проводиться вищестоящими органами. Атестація відповідальних працівників мало чисельних організацій та підрозділів проводиться вищестоящими органами. Керівництво атестацією працівників апарату радянських органів союзних і автономних республік здійснюється Президіями Верховних Рад і Радами Міністрів цих республік, апарату керівних органів громадських організацій - їх загальносоюзними або республіканськими органами.
1.2 Терміни проведення атестації, освіта та склад атестаційної комісії
атестація персонал комісія
Атестація проводиться після кожних виборів відповідних
Рад народних депутатів і керівних органів громадських організацій. Тривалість періоду атестації працівників в апараті не повинна перевищувати шести місяців з дня виборів керівних органів.
Атестація керівних працівників, обраних до відповідних радянські та громадські органи, проводиться перед закінченням строку повноважень цих органів.
Конкретні терміни, а також графік проведення атестації в апараті затверджуються відповідним керівним органом за погодженням з профспілковим комітетом і доводяться до відома атестуються працівників не менш ніж за один місяць до початку атестації.
У чергову атестацію не включаються відповідальні працівники, які працюють на займаній посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки. Жінки, які перебували у відпустці по догляду за дитиною, входять у чергову атестацію не раніше ніж через рік після виходу їх на роботу.
Для проведення атестації керівним органом затверджується атестаційна комісія у складі голови, секретаря та членів комісії. У атестаційну комісію включаються керівники радянського, громадського органу, висококваліфіковані та авторитетні відповідальні працівники, представники партійної, профспілкової і комсомольської організацій апарату цього органу. До складу атестаційної комісії можуть також включатися народні депутати та члени виборних органів громадських організацій. У необхідних випадках допускається призначення кількох атестаційних комісій.
1.3 Порядок проведення атестації
Проведенню атестації повинна передувати необхідна підготовча робота.
На кожного працівника, що підлягає атестації, не пізніше ніж за два тижні до початку атестації видається характеристика, підготовлена ??його безпосереднім керівником спільно з партійною, профспілкової і комсомольської організаціями. Характеристика повинна містити всебічну оцінку особи, індивідуальних особливостей працівника, його сильних і слабких сторін. При наступних атестаціях до комісії видається також атестаційний лист попередньої атестації.
Атестується працівник повинен бути заздалегідь, не менше ніж за два тижні до атестації, ознайомлений з представленою на нього характеристикою.
6. Атестація проводиться у присутності керівника структурного підрозділу, в якому працює атестується. Атестаційна комісія заслуховує повідомлення здавача про його роботу і розглядає подані матеріали. Обговорення роботи здавача має проходити в обстановці вимогливості, принциповості і доброзичливості, що виключає прояв суб'єктивізму.
При неявці працівника на засідання атестаційної комісії без поважних причин комісія може провести атестацію за його відсутності.
На основі всебічного, об'єктивного розгляду політичних, ділових і моральних якостей працівника, його ставлення до виконання службових обов'язків атестаційна комісія дає одну з наступних оцінок його діяльності:
а) відповідає займаній посаді;
б) відповідає займаній посаді за умови поліпшення роботи і виконання рекомендацій комісії, з повторною атестацією через рік;
в) не відповідає займаній посаді.
Атестаційна комісія за результатами атестації може вносити рекомендації про заохочення окремих працівників за досягнуті ними успіхи, зміну посадових окладів в межах мінімальних і максимальних розмірів по відповідній посаді, встановлення, зміну або скасування надбавок до посадових окладів, про включення до резерву на висунення, пониження в посаді або звільнення працівників, а також давати пропозиції щодо підвищення ділової кваліфікації, покращення службової діяльності атестованих осіб.
7. Оцінка діяльності працівника і рекомендації комісії приймаються відкритим голосуванням за відсутності атестується. Атестація і голосування проводяться при наявності не менше 2 / 3 кількості членів затвердженого складу атестаційної комісії. Результати голосування визначаються більшістю голосів. При рівності голосів атестується працівник визнається відповідним займаній посаді. Результати атестації повідомляються працівнику відразу ж після голосування.
Результати атестації (оцінка і рекомендації) заносяться в атестаційний лист, який складається в одному примірнику і підписується головою, секретарем і членами атестаційної комісії, які брали участь у голосуванні. Інші документи за результатами атестації не оформляються.
Атестаційний лист і характеристика на працівника, який пройшов атестацію, зберігаються в його особовій справі.
1.4 Рішення, вжиті за результатами атестації

8. Результати атестації повідомляються відповідному керівному органу в тижневий термін після проведення атестації в кожному структурному підрозділі апарату радянського або громадського органу.
Керівний орган з урахуванням оцінок та рекомендацій атестаційної комісії та з дотриманням чинного законодавства приймає рішення про заохочення окремих працівників за досягнуті ними успіхи, зміну посадових окладів в межах мінімальних і максимальних розмірів по відповідній посаді, встановлення, зміну або скасування надбавок до посадових окладів, напрямку підвищення ділової кваліфікації, підвищення або пониження в посаді, про звільнення працівників, визнаних не відповідають займаній посаді за результатами атестації, або звертає увагу атестованих осіб на наявні недоліки у виконанні ними службових обов'язків.
Зазначені рішення приймаються в термін не більше двох місяців з дня атестації працівника. Після закінчення зазначеного терміну зниження посадового окладу, зменшення або скасування надбавок до нього, переклад на нижчу посаду, звільнення працівника з посади за результатами даної атестації не допускаються.
Час хвороби працівника не зараховується у двомісячний термін. Рішення за результатами атестації відносно відповідальних працівників апарату радянських і громадських органів, призначення та звільнення з посади яких здійснюється за погодженням з вищестоящими органами, приймаються за згодою даних органів.
Звільнення працівника, визнаного за результатами атестації не відповідає займаній посаді, виготовляють на підставі, передбаченій пунктом 2 статті 17 Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю та відповідними статтями КЗпП союзних республік.
9. Трудові спори, пов'язані з атестацією, в тому числі і з питань звільнення працівників, визнаних не відповідають займаній посаді, розглядаються и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.