На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Бюджетний процес в Україн особливост його здйснення

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 09.10.2012. Сдан: 2011. Страниц: 16. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НОВОВОЛИНСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконала:
студентка групи Фснв - 52 Навроцька К.В 

Перевірила:
Ст.Викладач Румянцева Г.І 
 
 
 
 
 

   м. Нововолинськ - 2009 р.
 


Бюджетний процес в Україні особливості його здійснення 

       План
Вступ
  Сутність та призначення бюджетного процесу.
  Учасники бюджетного процесу та їх бюджетні права.
  Стадії бюджетного процесу на загальнодержавному рівні.-
  Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні.
  Основні напрямки удосконалення бюджетного процесу. Висновки
Список використаних джерел
Зміст
Вступ З
  Сутність та призначення бюджетного процесу 6
  Учасники бюджетного процесу та їх бюджетні права 15
  Стадії бюджетного процесу на загальнодержавному рівні 22
  Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні 32
  Основні напрямки удосконалення бюджетного процесу 39
Висновки 45
Список використаних джерел 47
 


Вступ
Актуальність обраної теми полягає в тому, що  бюджетний процес - це
таке універсальне економічне явище, у якому відображаються всі бюджетні відносини, виявляються їхні позитивні і негативні якості, рівень впливу цих відносин на розвиток економіки, соціально-культурної сфери, добробут населення, забезпечується реалізація бюджетної доктрини держави.
     Особливістю бюджетного процесу є залучення до нього всіх політичних структур суспільства, підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, місця знаходження, рівня підпорядкування, галузевих, функціональних та організаційних особливостей, а також населення, які пов'язані з дохідною та видатковою частиною бюджету.
    Об'єктом даної роботи є бюджетний процес в Україні, його правове регламентування, зміст та засади реалізації бюджетних повноважень учасниками бюджетного процесу.
    Предметом дослідження є фінансові відносини між учасниками бюджетного процесу з приводу складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету та формування звіту про його виконання.
  Метою написання даної курсової роботи полягає в дослідженні питань, пов'язаних з поняттям та сутністю бюджетного процесу в Україні, поглиблення теоретичних і практичних знань з бюджетної системи України, вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань.
     Для досягнення поставленої мети було визначено такі задачі : вивчення 
та узагальнення теоретико-методологічних засад з питань організації 
бюджетного процесу в Україні.
 Бюджетний   процес можна вважати
ефективним за умови чіткого визначення завдань, які ставить перед ним суспільство, та якості їх реалізації:
  уточнення стратегічних пріоритетів, завдань та функцій держави;
  забезпечення своєчасного та повного надходження до державної скарбниці фінансових ресурсів в обсягах, достатніх для реалізації цільових державних програм, пов'язаних з піднесенням економіки,
З
 


проведенням її структурної перебудови та розв'язанням соціальних проблем, з одного боку, раціонального та цільового використання мобілізованих бюджетних коштів, з другого" [5, 93].
  виявлення матеріальних, трудових та фінансових резервів;
  забезпечення реальності прогнозних обсягів доходів і видатків бюджету держави;
  збалансування бюджету;
  якісне та своєчасне розроблення і затвердження бюджетної звітності;
  здійснення  контролю  за  дотриманням  податкового  і  бюджетного законодавства.
      Теоретично-методологічну основу автором були використані різноманітні теоретичні, аналітичні та статистичні матеріали, закони України, зокрема, Бюджетний Кодекс України, Закон „Про державний бюджет України на 2009 рік", та інші нормативні документи, які регламентують бюджетний процес в Україні. Особливу увагу автор приділив вивченню аналітичних матеріалів Групи фіскального аналізу при Комітеті Верховної Ради з питань бюджету. Серед українських економістів на окремих стадіях бюджетного процесу акцентують свою увагу В. Андрущенко, О. Василик, О. Кириленко, В. Кравченко, К. Павлюк, В. Федосов, С. Юрій та інші.
 Основними методами при написанні роботи є: описовий, аналітичний, програмно-цільовий, та метод порівняння.
       Наукова новизна полягає у узагальнені результатів роботи визначають умови оптимізації бюджетного процесу в Україні та містять рекомендації щодо його подальшого вдосконалення і розвитку.
    Основні положення, які формують наукову новизну результатів дослідження, полягають у наступному:
вперше:
  — теоретичне обґрунтування необхідності і можливості удосконалення напрямів і методів державного управління бюджетним процесом на регіональному рівні.
  визначено необхідність формування бюджетів усіх рівнів, встановлення на основі нормативів їх досягнення на базі прогнозованої динаміки показників економічного розвитку держави і окремих територій;
  обґрунтовано підходи до визначення співвідношення між плануванням регіонального розвитку і демократичними процедурами при прогнозуванні соціально-економічного розвитку регіону, що базуються на відповідності структури бюджету загальним та регіональним суспільним потребам.
Удосконалено дефініцію бюджетний процес, яку слід трактувати так: бюджетний процес - це регламентований законодавством порядок: складання, розгляду та затвердження бюджетів усіх рівнів; виконання та контроль за виконанням бюджетів; затвердження звітів про виконання бюджетів" [16, 32].
 На нашу думку, дефініцію найбільш змістовно розкрив К. Павлюк, що бюджетний процес - це діяльність законодавчих, виконавчих і судових органів влади, пов'язана з формуванням цілей і завдань бюджетної політики на наступний бюджетний рік і середньострокову перспективу, складанням, розглядом і затвердженням бюджетів, оцінкою одержаних результатів і контролем на усіх цих етапах, організацією управління цією діяльністю [4, 60-61]. Загалом погоджуючись із запропонованою концепцією, ми вважаємо, що залучення до бюджетного процесу судової влади є дискусійним, а також не до кінця обгрунтованим вилучення із бюджетного процесу такого етапу, як складання і затвердження звітності про виконання бюджету. На наш погляд, бюджетний процес - це регламентована нормами права діяльність органів державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, всіх учасників бюджетних відносин, пов'язана з уточненням цілей і завдань бюджетної політики на наступний бюджетний рік і середньотермінову перспективу відповідно до бюджетної доктрини, формуванням, розглядом, затвердженням, виконанням бюджетів, складанням і затвердженням звітності про виконання бюджетів усіх рівнів.
 Структура роботи складається зі вступу, 5 основних розділів, висновку та списку використаних джерел.
    1. Сутність та призначення бюджетного процесу.
 В науковій літературі подано значну кількість тлумачень дефініції «бюджетний процес». Так, В. Загорський, О. Вовчак, І. Благун, І. Чуй стверджують, що бюджетний процес - це "... організація і порядок складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету" [7, 100], С. Юрій, В. Стоян, О. Даневич, характеризуючи бюджетний процес, обгрунтовано, на нашу думку, зазначають, що він "... має бути спрямований не тільки на збалансування доходів і видатків одного року, а й бути стратегічним за змістом. І. Я нуль наголошує, що бюджетний процес не обмежується лише підготовкою закону про асигнування коштів за групами статей видатків бюджетів - це постійний процес визначення пріоритетів держави, її завдань та функцій на певному етапі, розроблення відповідних цільових програм, визначення управлінських стратегій, оцінки ефективності використання бюджетних коштів, контролю за дотриманням бюджетного законодавства та виконанням бюджетних повноважень [6, 25].
  Особливістю бюджетного процесу є залучення до нього всіх політичних структур суспільства, підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, місця знаходження, рівня підпорядкування, галузевих, функціональних та організаційних особливостей, а також населення, які пов'язані з дохідною та видатковою частиною бюджету. Нема жодного органу державної влади, управління, місцевого самоврядування, який не брав би активної участі у бюджетному процесі. Саме якість цієї участі дає змогу оцінювати рівень їхньої компетенції, вміння та здатність керувати бюджетними відносинами та соціально-економічними процесами у суспільстві, виконувати свої функціональні обов'язки. [6, 29]
 Одночасно бюджетний процес - дуже тривале безперервне явище. Складання, розгляд, затвердження, виконання бюджетів, атакож розробка звітності про виконання бюджетів та її затвердження на один бюджетний рік проходить не менше трьох календарних років. Під час одного календарного року одночасно виконуються роботи, пов'язані з бюджетним процесом трьох бюджетних років, причому до цих робіт залучені одні й ті ж виконавці.
 

  
 
 
 

 Враховуючи складність та значущість бюджетного процесу, більшість законів України, нормативно-розпорядчих документів органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування спрямовані на його забезпечення.
 В економічній літературі питання бюджетного процесу є центральним питанням державних фінансів. Серед українських економістів на окремих стадіях бюджетного процесу акцентують свою увагу В. Андрущенко, О. Василик, О. Кириленко, В. Кравченко, К. Павлюк, В. Федосов, С. Юрій та інші.
 В бюджетній системі України важливе місце посідає бюджетний процес, згідно якого складаються та затверджуються бюджети різних рівнів, здійснюється їх виконання та контроль тощо. [7, 139]
 Бюджетний процес - це регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.
 Бюджетний процес — це діяльність органів державної влади, державного управління, місцевого самоврядування таусіх учасників бюджетних відносин, що здійснюється на основі відповідних принципів, положень, заходів, методів та засобів, регулюється правовими нормами і пов'язана з уточненням цілей, завдань бюджетної політики на наступний бюджетний рік та середньотермінову перспективу відповідно до бюджетної доктрини, складанням, розглядом,затвердженням, виконанням, розглядом і затвердженням звітів про виконання бюджету держави й усіх його ланок.
    Правове регулювання бюджетного процесу в Україні проводиться згідно з Конституцією України (п.4.14 ст.85; п.1 ст.94; ст.ст. 95-98; п.6 ст.116; п.4 ст.119; п.4 ст.138; ст.143); Законом України "Про бюджетну систему України" від 05.12.90 р. з змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 08.10.91 р., 05.05.93 р., 29.06.95 р., 21.05.97 р.; Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97р.; Постановою Верховної Ради України № 170 від 06.05.96 р. яка затверджує "правила оформлення Закону "Про державний бюджет України"; Законом України "Про рахункову палату Верховної Ради України" від 11.07.98. 

¦
 


    Бюджетний процес від початку складання проекту бюджету і до затвердження звіту про виконання бюджету проходить під контролем Верховної Ради України і місцевих органів влади. Це дисциплінує всі органи управління, які виконують бюджети відповідних рівнів.
    Розглядаючи законодавчі і нормативні акти, які регламентують бюджетний процес, в останньому можна виділити такі етапи:
  складання проекту бюджету;
  розгляд бюджету;
  затвердження бюджету;
  виконання бюджету;
  складання, розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету.
    Складенню проектів бюджету передує розробка основних програмних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України на плановий рік, зокрема щодо обсягу валового внутрішнього продукту, зведеного балансу фінансових ресурсів, балансу доходів і витрат населення, платіжного балансу, валютного плану.
    Складання проекту Державного бюджету має бути підпорядкованим принципу, що Державний бюджет забезпечує необхідними коштами фінансування заходів економічного розвитку держави. Через нього здійснюється перерозподіл частини фінансових ресурсів між адміністративно-територіальними одиницями задля вирівнювання їх фінансового стану і належного забезпечення.
    Верховна Рада України не пізніше 15 червня поточного року розробляє і надсилає Президентові України спеціальну постанову (бюджетну резолюцію) про основні напрями бюджетної політики на наступний рік.
    Кабінет Міністрів України організує складання проекту Державного бюджету відповідно до тих засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України на плановий рік, які визначені у бюджетній резолюції.
Попередній проект зведеного бюджету України складає Міністерство
фінансів на основі прогнозних макроекономічних показників економічного і
8
соціального розвитку України на плановий рік і доводить відповідні прогнозні показники до міністерств відомств та інших органів державної влади які розглядають ці показники і в двотижневий термін подають Міністерству фінансів пропозиції з відповідними розрахунками і обгрунтуваннями. Міністерство фінансів після розгляду пропозицій готує проекти зведеного та держаного бюджетів України і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів разом з викладом питань, які не вдалося узгодити з міністерствами і відомствами. [10, 98]
    Кабінет Міністрів розглядає на своєму засіданні проекту зведеного і Державного бюджетів, приймає остаточне рішення щодо проекту Закону "Про Державний бюджет України" і подає останній на розгляд Президентові України, котрий розглядає його і, в разі згоди вносить до Верховної Ради України.
    До проекту Закону додаються: основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на плановий рік, зведений баланс фінансових ресурсів України, основні напрямки бюджетної і податкової політики, пропозиції по взаємовідносинах з бюджетами бюджетної системи, обсяги централізованих капітальних вкладень з розрахунками і обгрунтуваннями по окремих позиціях і загальні показники зведеного бюджету України. Крім того до проекту Закону "Про Державний бюджет України" додаються необхідні інформаційні матеріали.
    Аналогічні етапи проходить процес складання проектів бюджетів місцевих органів влади.
    Другою ланкою бюджетного процесу є розгляд Верховною Радою проект Закону "Про Державний бюджет України". З доповіддю про проект Закону виступає Міністр фінансів.
    Проект Державного бюджету до винесення його на пленарне засідання Верховна Рада розглядається в її постійних комісіях.
    Верховна Рада затверджує: ^ граничний розмір дефіциту Державного бюджету та джерела його покриття; ^ суми доходів Державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;
^ суми видатків Державного бюджету щодо кожного розпорядника коштів
відповідно до бюджетної класифікації; ^ суми дотацій, субвенцій та розміри відрахувань відрегульованих доході до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя; ^ розмір оборотної касової готівки Державного бюджету.
    До Державного бюджету включаються також доходи і видатки цільових загальнодержавних фондів; вони затверджуються по кожному фонду окремо. І це є третьою ланкою бюджетного процесу.
    Слід визначити, що Закон забороняє витрачати кошти Пенсійного фонду на інші цілі, крім передбачених положенням про цей фонд.
    Поточні витрати інших цільових загальнодержавних фондів (Чорнобильського, зайнятості) затверджуються Верховна Рада України в межах доходів цих фондів, однак видатки з цих фондів, які спрямовуються на розвиток даних фондів можуть бути скорочені й направлені на фінансування інших статей Державного бюджету.
    Затвердження республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів провадиться за поданням відповідних органі виконавчої влади Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевими радами народних депутатів. У разі, коли Верховна Рада Автономної Республіки Крим чи місцева рада народних депутатів не затвердить свій бюджет до ЗО грудня року, що передує тому, на який складено бюджет та набуває чинності ті показники бюджету, які подані на затвердження Урядом Автономної Республіки Крим чи виконавчим органам рад народних депутатів або відповідною державною адміністрацією. [12, 318]
    Четвертою ланкою бюджетного процесу є виконання бюджетного процесу бюджетів. Касове виконання бюджетів здійснюється через установи Національного банку України, Державного експортно-імпортного банку України, Акціонерно-комерційного агропромислового банку "Україна", Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку "Укрсоцбанк", Українського Акціонерно-промислово-інвестиційного банку "Промінвестбанк". Названі банки здійснюють касове виконання державних позабюджетних фондів, крім Пенсійного, який обслуговує Акціонерно-комерційний банк "Аваль".
    Раніше, до створення Державного Казначейства розпорядником бюджетних коштів (перераховувало їх) було Управління по виконанню Державного бюджету Міністерства фінансів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 року за № 590 створено Державне Казначейство та одночасно ліквідовано Управління по виконанню Державного бюджету та Головне управління обслуговування державного зовнішнього боргу Міністерства фінансів України. Цією ж Постановою затверджено Положення про Державне Казанчейство. Згідно з Положенням, Державне Казанчейство:
  організує виконання Державного бюджету і здійснює відповідний контроль за цим;
  здійснює управління наявними коштами Державного бюджету, в тому числі в іноземній валюті, та коштами державних позабюджетних фондів у межах видатків, що встановлені на відповідний період;
  здійснює фінансування видатків Державного бюджету;
  веде облік касового виконання Державного бюджету, складає звітність про стан виконання Державного та зведеного бюджетів;
  здійснює управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства;
  розподіляє між Державним бюджетом, бюджетом Автономної Республіки Крим, областей міст Києва і Севастополя відрахування від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за нормативами затвердженими Верховної Ради України;
  здійснює контроль за надходженням і використанням державних позабюджетних коштів.
    У разі, коли в ході виконання бюджету рівень дефіциту бюджету перевищує встановлений або виникає значне зниження надходжень від доходних джерел, Верховна Рада України, Верховна Рада України Автономної Республіки Крим, місцеві ради народних депутатів за пропозицією Кабінету Міністрів   України   та   відповідних   виконавчих   органів   або   державних адміністрацій приймають рішення про запровадження пропорційного скорочення бюджетних видатків щомісячно по всіх статтях бюджету до кінця поточного року. Пропорційне скорочення може бути запроваджене тоді коли в ході виконання бюджету його дефіцит не зменшується і, фінансування передбачених бюджетних заходів стає неможливим.
    Якщо Верховна Рада не прийме рішення про скорочення видатків бюджету при зростаючому дефіциті, то Президент України має право зупинити або скоротити фінансування окремих видів видатків, відповідним чином попередивши про це Верховну Раду України.
    У своїй діяльності і Верховна Рада України, і відповідні місцеві ради часто приймають такі рішенні, які зумовлюють скорочення надходжень або збільшення видатків по нижче стоячих бюджетах бюджетної системи, у таких випадках вони повинні передбачити джерела їх покриття. Тобто у разі коли рада вищого рівня або її виконавчій орган у межах своєї компетенції приймає рішення, яке зумовлює зменшення доходів або збільшення видатків бюджетів нижчого рівня, то кошти, необхідні для збалансування мінімального бюджету нижчого рівня, мають комплектуватися тим органом, який прийняв рішення за рахунок коштів його бюджету або коштів передбачених для цього Законом. Слід зазначити, що при визначені нестачі коштів у бюджеті нижчого рівня не враховується вільний залишок коштів цього бюджету, який створився на початок поточного бюджетного року-і який не було використано до моменту прийняття даного рішення.
    Виконання Державного бюджету провадиться за розписом доходів і видатків з поквартальним розподілом, що складається Міністерством фінансів відповідно до показників цього бюджету. Аналогічно складаються фінансовими управліннями розписи доходів і видатків з поквартальним розподілом бюджетів місцевих рад.
    Усі бюджети бюджетної системи України виконуються по видатках у тих пропорціях щодо загальної суми видатків бюджетів, які затверджені відповідно Верховна Рада України і місцевими радами. Контроль за пропорційним фінансування здійснюється щоквартально.
    Фінансування видатків з резервного фонду Кабінету Міністрів здійснюється за Постановою Кабінетів Міністрів відповідно до обгрунтувань їх необхідності та екологічної ефективності.
    Виконання бюджетів Автономної Республіки Крим чи місцевого органу влади провадиться Урядом Республіки чи виконавчим органом тобто саме вони забезпечують надходження до бюджету всіх передбачених бюджетом доходів та ефективне використання бюджетних коштів. [14, 17]
    При тимчасових розривах у виконанні доходів або необхідності збільшення видатків бюджетів виконавчі органи входять з клопотанням до вищих фінансових органів про надання позички на покриття тимчасових касових розривів, при цьому вони подають також гарантійні зобов'язання щодо погашення позичок в обумовлені строки в межах поточного бюджетного року.
    В разі необхідності внесення змін щодо доходів і видатків відповідних бюджетів державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад можуть в межах наданих їм законом прав вносити зміни. Внесення змін, уточнень та доповнень до бюджетів протягом бюджетного року здійснюється в порядку, передбаченому Законом для затвердження відповідних бюджетів.
    Усі бюджети України, від Державного до сільського, є самостійними, а в сукупності складають зведений бюджет України. Звіт про його виконання робить Міністерство фінансів України на підставі звітів про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей міст Києва і Севастополя.
  Зведений звіт надсилається до Верховної Ради України.
    Затвердження радами бюджетів всіх рівнів підлягають опублікуванню. Публікуються звіти про виконання бюджетів.
    На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються фінансовий контроль і аудит, проводиться економічний аналіз та оцінка ефективності використання бюджетних коштів. Фінансовий контроль, який здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу, повинен забезпечувати:
  постійну оцінку достатності та відповідності діяльності бюджетної установи вимогам внутрішнього фінансового контролю;
  оцінку діяльності на відповідність результатів встановленим завданням та
   

планам;
-   інформування  керівника  бюджетної установи  про  результати  кожної
  перевірки, проведеної підрозділом внутрішнього фінансового контролю. Бюджетний процес спрямований не тільки на збалансування доходів і видатків, але й є стратегічним за змістом. Він охоплює стратегічний та оперативний фінансовий план з розподілу ресурсів відповідно до визначених цілей. Добре організований бюджетний процес виходить за межі традиційної концепції постатейного контролю видатків, стимулюючи діяльність головних розпорядників коштів щодо вдосконалення ефективності і продуктивності програм. [15, 256]
 Основним завданням бюджетного процесу є допомога суб'єктам ухвалювати слушні рішення щодо надання послуг і сприяти участі в процесі зацікавлених осіб. Для виконання цього завдання потрібно дотримуватись таких принципів бюджетного процесу:
  Оцінити потреби, пріоритети та можливості учасників бюджетного процесу.
  Визначити загальні цілі для ухвалення рішень.
  Розробити управлінські стратегії для досягнення цілей.
  Розробити бюджет, що узгоджується з підходами до досягнення цілей. Для цього підготувати і затвердити фінансовий план і бюджет, що дозволить досягнути поставлені цілі зважаючи на обмеження наявних ресурсів.
  Постійно оцінювати бюджетну програму, її фінансову ефективність та за необхідності коригувати її, щоб заохочувати наближення до цілей.
 Таким чином, у розділі І нами розглянуто сутність та призначення бюджетного процесу.
  На нашу думку, дослідження слід доповнити розглядом учасників бюджетного процесу та їх бюджетних прав.
 

  
  2. Учасники бюджетного процесу та їх бюджетні права.
 Актуальним питанням бюджетного процесу є визначення його учасників, характеру взаємозв'язку між ними та їхніх повноважень на кожній стадії. Відповідно до Бюджетного кодексу України учасниками бюджетного процесу визнаються органи та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями . Під бюджетними повноваженнями розуміють права та обов'язки бюджетних
           *
правовідносин. [17, 56]
  Учасниками бюджетного процесу є органи та посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями. Бюджетними повноваженнями визнаються права і обов'язки учасників бюджетних правовідносин.
У систему органів, що наділені бюджетними повноваженнями, входять:
  законодавчі (представницькі) і виконавчі органи державної влади;
  органи грошово-кредитного регулювання;
  органи державного (муніципального) контролю.
Законодавчі (представницькі) органи державної влади, представницькі органи місцевого самоврядування:
^ розглядають і затверджують бюджети і звіти про їх виконання; ^ здійснюють   контроль   за   обґрунтованістю   формування   і   виконання бюджетів;
^ формують і визначають правовий статус органів, що здійснюють контроль за виконанням бюджету відповідного рівня бюджетної системи. Виконавчі органи державної влади, органи місцевого самоврядування:
  здійснюють складання бюджету;
  вносять проект бюджету з необхідними документами і матеріалами на затвердження законодавчого (представницького) органу влади (органа місцевого самоврядування);
  організовують виконання бюджету, подають звіт про його виконання на затвердження законодавчих органів;
  здійснюють контроль за обґрунтованістю формування і виконання бюджету. Органом грошово-кредитного регулювання є Національний банк України.
Органами фінансового контролю є:
  Рахункова  палата  -   в  частині   контролю  за  використанням   коштів Державного бюджету України;
  Головне контрольно-ревізійне управління України - відповідно до його повноважень, визначених законом.
     Учасники бюджетного процесу визначені Бюджетним кодексом, де передбачені їх функції, повноваження та відповідальність. Окремі повноваження учасників бюджетного процесу визначені Конституцією України та іншими правовими актами.
     Розглянемо найбільш вагомі повноваження основних учасників бюджетного процесу.
  Президент України.
  Підписує Закон Про Державний бюджет України на (бюджетний) рік.
     У разі незгоди із Законом про Державний бюджет, прийнятий Верховною Радою, накладає вето.
     Вносить в установленому чинним законодавством порядку зміни та доповнення до державного бюджету.
     Вносить на розгляд Верховної Ради законопроекти, у тому числі в першочерговому порядку, які стосуються бюджетного процесу.
     Видає укази, які можуть регулювати окремі поточні питання, що стосуються бюджетного процесу.
  Верховна Рада України.
     Розробляє пропозиції до проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період з конкретних макроекономічних показників, визначених у Бюджетному кодексі.
     Приймає постанову про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики.
  Розглядає проект бюджету в трьох читаннях.
  Ухвалює Закон про Державний бюджет України.
  Вносить зміни і доповнення в Закон про Державний бюджет України.
     Розглядає та приймає рішення щодо звіту про виконання Закону про Державний бюджет України.
  Комітет Верховної Ради з питань бюджету.
  Бере участь практично в усіх стадіях бюджетного процесу, а саме:
  розглядає і вносить пропозиції стосовно Основних напрямів бюджетної політики;
  бере участь у підготовці, розгляді, уточненні, узагальненні пропозицій, доповіданні на всіх трьох читаннях проекту Закону про Державний бюджет при його проходженні у Верховній Раді;
  розглядає звіт про проведені таємні видатки;
  розглядає ситуації, пов'язані із перевиконанням дохідної частини Державного бюджету;
  готує співдоповідь, з якою виступає Голова комітету, про виконання Державного бюджету України.
Рахункова палата.
     Здійснює зовнішній контроль та аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ у частині контролю за використанням коштів Державного бюджету.
     Після закінчення бюджетного року готує висновки щодо використання коштів Державного бюджету.
  Здійснює контроль за проведенням таємних видатків.
     Готує співдоповідь, з якою виступає Голова Рахункової палати, — про виконання Державного бюджету.
  Кабінет Міністрів України.
     Подає на розгляд Верховної Ради проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.
  Розробляє проект Закону про Державний бюджет.
     Доопрацьовує проект Закону про Державний бюджет України після першого та другого читання у Верховній Раді.
     Приймає рішення про виділення коштів із резервного фонду Державного бюджету.
  Забезпечує виконання Державного бюджету України.
  Подає річний звіт про виконання Державного бюджету Верховній Раді.
     Доводить до відома Ради міністрів АРК, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних рад положення та показники міжбюджетних відносин (обсяги міжбюджетних трансфертів, текстові статті).
  Міністерство фінансів.
     Погоджує єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, активів і фінансових зобов'язань.
     Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів.
     Проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів на будь-якій стадії бюджетного процесу.
     Визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які використовуються для підготовки бюджетних запитів, і розробляє пропозиції щодо проекту Державного бюджету.
     У період підготовки пропозицій до проекту Державного бюджету розглядає та вживає заходів щодо усунення розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів.
     Подає проект Закону про Державний бюджет України на розгляд Кабінету Міністрів України.
     Допрацьовує проект Державного бюджету після першого та другого читання у Верховній Раді України.
     Здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу.
     Міністерство в особі Міністра фінансів затверджує та контролює розпис, за яким виконується Державний бюджет України.
     Здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету протягом поточного бюджетного року.
  Установлює факт перевиконання дохідної частини бюджету.
     При суттєвому невиконанні (більш ніж 15 %) доходів бюджету готує пропозиції про внесення змін до Закону про Державний бюджет.
 

     
     Здійснює контроль (разом з Рахунковою палатою) за проведенням таємних видатків.
     Доводить до відома Ради міністрів АРК, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних рад особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період. [4,441]
     Забезпечує опублікування проекту Закону про Державний бюджет, даних про виконання Закону по кварталах і за підсумками року, показників зведеного бюджету, іншої відкритої інформації про виконання Державного бюджету. Державне казначейство.
     Визначає (за погодженням із Міністерством фінансів) єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, активів фінансових зобов'язань держави.
  Здійснює операції з коштами Державного бюджету та місцевих бюджетів.
     Здійснює розрахунково-касове обслуговування розпоряджень бюджетних коштів.
     Контролює бюджетні повноваження при зарахуванні, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів.
     Веде бухгалтерський облік та складає звітність про виконання Державного та місцевих бюджетів.
     Здійснює безспірне списання коштів з рахунків згідно з порядком, установленим Бюджетним кодексом та іншими юридичними актами.
  Розпорядники бюджетних коштів.
     На підставі плану своєї діяльності розробляють проекти кошторису та бюджетні запити і подають їх Міністерству фінансів чи місцевому фінансовому органові.
     Отримують бюджетні призначення і доводять у встановленому порядку до розпорядників нижчого рівня.
  Головні розпорядники затверджують кошториси розпорядників нижчого
рівня.
 


     Головні розпорядники контролюють хід виконання кошторисів та аналізують ефективність використання бюджетних коштів у розпорядників нижчого рівня.
  Національний банк України.
  Подає до Верховної Ради та Кабінету Міністрів:
  проект   основних   засад   грошово-кредитної   політики   на   наступний бюджетний рік;
  проект кошторису доходів та видатків НБУ на наступний бюджетний рік.
  Державні органи місцевого рівня.
     Місцеві фінансові органи розробляють і доводять до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.
     Виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) рад, районні державні адміністрації в містах Києві та Севастополі подають відповідно районним чи міським фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів відповідних бюджетів, визначених з урахуванням вимог Бюджетного кодексу.
     Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи рад готують проекти рішень про відповідні місцеві бюджети.
     Верховна Рада АРК та відповідні ради затверджують бюджети та звіти про їх виконання.
     Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад забезпечують виконання відповідних місцевих бюджетів.
 На кожній стадії бюджетного процесу задіяні певні учасники бюджетного процесу, які наділені відповідними бюджетними повноваженнями. Це: Президент України, Верховна Рада, Комітети Верховної Ради України, Верховна Рада АРК; Рада органів місцевого самоврядування; Національний банк України, Кабінет Міністрів України; Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, Рада Міністрів АРК, Міністерство фінансів АРК, місцеві державні органи, органи Державного фінансового контролю, головні розпорядники бюджетних коштів. Кожен учасник бюджетного процесу
 

 
Діє тільки в межах своїх повноважень і „еее відповідальність згідно з чпнннм законодавством.
   3. Стадії бюджетного процесу на загальнодержавному рівні.
   Процес складання проекту бюджету держави забезпечується низкою взаємопов'язаних етапів. Перелік стадій бюджетного процесу, конкретні учасники, механізм виконання робіт, контрольні терміни визначені Бюджетним кодексом України. Розглянуто у вигляді табл. 3.1
  
           Продовження табл.3 А
  1
   2
  3
4
  8. Прийняття рішення про схвалення проекту бюджету і його подання на розгляд Верховній Раді Кабінет Міністрів До 15 вересня
II. Розгляд та ухвалення закону 1. Подання проекту закону Верховній Раді Міністр фінансів Не пізніше, ніж через 5 днів після подання Кабінетом Міністрів
  2. Доповідь про відповідність проекту Закону про Державний бюджет України Бюджетному кодексу та іншим юридичним актам Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету  
  3. Прийняття до розгляду проекту закону в першому читанні Верховна Рада До 1 жовтня
  4. Можливе повторне прийняття до розгляду проекту закону, якщо було доопрацювання Кабінетом Міністрів Комітет ВР з питань бюджету До 15 жовтня
  5. Прийняття проекту закону в першому читанні Верховна Рада До 20 жовтня (або до 25 жовтня)
  6. Подання доопрацьованого проекту бюджету на друге читання Верховній Раді Кабінет Міністрів До 3 листопада (або до 8 листопада)
  7. Завершення другого читання проекту закону Верховна Рада До 20 листопада
  8. Винесення проекту бюджету на третє читання Комітет ВР з питань бюджету До 25 листопада
  9. Прийняття Закону про Державний бюджет України Верховна Рада До 1 грудня
  10. Підписання закону Президент України У двотижневий термін після ухвалення
 І. Складання проекту бюджету
 Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період містить пропозиції Кабінету Міністрів щодо:
  граничного розміру дефіциту (профіциту) Державного бюджету України у відсотках до прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукт;
  частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України;
  граничного обсягу державного боргу та його структури;
  питомої ваги обсяіу міжбюджетних трансфертів у видатках Державного бюджету України і коефіцієнта вирівнювання для місцевих бюджетів;
  питомої ваги капітальних вкладень у видатках Державного бюджету України та пріоритетних напрямів їх використання;
  взаємовідносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами в наступний бюджетний період;
  змін до законодавства,  прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави;
  переліку головних розпорядників коштів Державного бюджету України;
  захищених статей видатків бюджету;
10.обґрунтування необхідності поділу бюджету на загальний та спеціальний фонди. [4, 449]
 Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період ґрунтується на прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період із зазначенням показників обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих та гуртових цін, прогнозованого офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та наприкінці року, прогнозованого рівня безробіття. Разом з проектом Закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України, подаються:
1. Пояснювальна записка до проекту Закону про Державний бюджет України, яка має містити:
  інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту Державного бюджету України;
  оцінку надходження доходів та інших коштів (позик), що пропонуються для забезпечення фінансовими ресурсами витрат бюджету;
^ пояснення до основних положень проекту Державного бюджету України та проекту Закону про Державний бюджет України, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків на виконання функцій, програм. Обґрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди відповідно до класифікації видатків бюджету;
^ інформацію щодо врахування пропозицій Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, якщо вони були ухвалені Верховною Радою України відповідно до Бюджетного кодексу;
  обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин; ^ інформацію щодо обсягів державного боргу, в тому числі за типом
  боргового зобов'язання, графіка його погашення, обсягів та умов запозичень; ^ прогноз основних макропоказників економічного і соціального розвитку
  України, показників зведеного бюджету України за основними видами
  доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди.
  Прогнозні показники зведеного бюджету України (включаючи оцінку Державного бюджету України та місцевих бюджетів) відповідно до бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінансових ресурсів України.
  Перелік пільг щодо податків, зборів (інших обов'язкових платежів) із розрахунком утрат доходів бюджету від їх надання.
  Показники видатків Державного бюджету України, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення програм, що враховані в проекті Державного бюджету України, за умови реалізації цих програм протягом більше одного бюджетного періоду.
  Зведення та структура фінансових зобов'язань із державного боргу та державних гарантій на поточний і наступний бюджетні періоди до повного погашення боргових зобов'язань, включаючи суми на обслуговування державного боргу.
  Перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період, під які можуть надаватися гарантії Кабінету Міністрів України.
  Доповідь про хід виконання Державного бюджету України у поточний бюджетний період.
  Проекти кошторисів усіх державних цільових фондів, які створюються за рахунок податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до закону.
  Пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту Державного бюджету України (подаються до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету).
Законом про Державний бюджет України визначаються:
  загальна сума доходів і загальна сума видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди, а також з розподілом видатків на поточні і капітальні);
  граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) Державного бюджету України в наступний бюджетний період і державного боргу на кінець наступного бюджетного періоду, повноваження щодо надання державних гарантій, а також обсягу цих гарантій відповідно до Бюджетного кодексу;
   

  бюджетні   призначення   головним   розпорядникам   коштів   Державного бюджету України за бюджетною класифікацією;
  доходи бюджету за бюджетною класифікацією;
  бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;
6) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету. 
Видатки проекту Закону про Державний бюджет України по головних

розпорядниках бюджетних коштів мають бути деталізовані за підрозділами функціональної класифікації (програмної класифікації у разі складання проекту бюджету за програмно-цільовим методом). II. Розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет
 За результатами обговорення проекту Закону про Державний бюджет України Верховна Рада України може прийняти вмотивоване рішення про його відхилення у разі невідповідності Бюджетному кодексу та Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період.
 У разі відхилення проекту Закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України зобов'язаний у тижневий термін з дня набрання чинності рішенням про відхилення подати проект Закону про Державний бюджет України на повторне подання з обґрунтуванням внесених змін, пов'язаних з відповідним рішенням Верховної Ради України. Міністр фінансів України повторно подає проект Закону про Державний бюджет України не пізніше трьох днів після його повторного подання до Верховної Ради України. [4, 452]
 У разі відхилення проекту Закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України зобов'язаний у тижневий термін з дня набрання чинності рішенням про відхилення подати проект Закону про Державний бюджет України на повторне представлення з обґрунтуванням внесених змін, пов'язаних з відповідним рішенням Верховної Ради України. Міністр фінансів України повторно представляє проект Закону про Державний бюджет України не пізніше трьох днів після його повторного подання до Верховної Ради України. При розгляді проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні пропозиції народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України, депутатських груп та фракцій щодо змін до проекту Закону про
 

 
Державний бюджет України не розглядаються. Розглядаються висновки Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо розгляду проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні, в тому числі щодо врахування Кабінетом Міністрів України Бюджетних висновків Верховної Ради України при підготовці проекту Закону про Державний бюджет України до другого читання.
 Якщо до початку нового бюджетного періоду не набрав' чинності Закон про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів України має право здійснювати витрати Державного бюджету України відповідно до Бюджетного кодексу з такими обмеженнями:
  витрати Державного бюджету України можуть здійснюватися лише на цілі, які визначені у Законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період й одночасно передбачені у проекті Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України;
  щомісячні видатки Державного бюджету України не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених Законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період, крім випадків, передбачених Бюджетним кодексом;
  до прийняття Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період провадити капітальні видатки забороняється, крім випадків, пов'язаних з введенням воєнного чи надзвичайного стану, оголошенням окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації.
III. Виконання бюджету Стадіями виконання Державного бюджету України за видатками визнаються:
  встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого бюджетного розпису;
  затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів;
  взяття бюджетних зобов'язань;
  отримання товарів, робіт та послуг;
  здійснення платежів;
  використання товарів, робіт та послуг на виконання бюджетних програм. Державне   казначейство   України   здійснює   платежі   за   дорученнями
розпорядників бюджетних коштів у разі:
  наявності   відповідного   бюджетного   зобов'язання   для   платежу   у бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України;
  відповідності   напрямів   витрачання   бюджетних   коштів   бюджетному асигнуванню;
  наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаних бюджетних асигнувань.
 Зміни до Закону про Державний бюджет України можуть вноситися у випадках виникнення відхилення оцінки прогнозу надходжень до бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні Державного бюджету України на
¦
відповідний бюджетний період, а також зміни структури видатків державного бюджету та в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом. Міністерство фінансів України проводить щомісячне оцінювання відповідності прогнозу надходжень показникам, установленим Державним бюджетом України. [4, 454]
IV. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету
 Бюджетним кодексом передбачена місячна, квартальна та річна звітність. Квартальна звітність про виконання Державного бюджету України включає такі частини:
  звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;
  звіт про рух грошових коштів;
  звіт про виконання Державного бюджету України;
  інформацію про стан державного боргу;
  зведені показники звітів про виконання бюджетів;
  звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань.
 Річний звіт про виконання Закону про Державний бюджет України включає такі частини:
 

 
ч
  звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;
  звіт про виконання Державного бюджету України;
  звіт про рух грошових коштів;
  інформацію  про  виконання  захищених  статей  видатків  Державного бюджету України;
  звіт про бюджетну заборгованість;
  звіт про використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України;
  інформацію про стан державного боргу;
  звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань;
  зведені показники звітів про виконання бюджетів;
  інформацію про виконання місцевих бюджетів;
  іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення звіту.
  и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.