На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Органзаця аудиту готової продукцї рослинництва

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 11.10.2012. Сдан: 2011. Страниц: 16. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Мiнiстерство освiти і науки, молоді та спорту України
Одеський  державний економічний університет 
 
 
 

Кафедра економіки, організації та обліку в  АПК 
 
 
 
 
 
 

Курсова робота
з курсу  аудит
на тему:
«Організація аудиту готової продукції рослинництва» (на прикладі ТОВ „Укрнатурагро”) 
 
 
 
 
 

                                                                                            Виконала:
                                                                               Студ. 42 гр. ОЕФ
                                                                        Українець А.
                                                                              
                                                                                    Науковий керівник:
                                                                               Викл. Кручок К.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Одеса 2011 
 

ЗМІСТ
Вступ.........................................................................................................................3
І.Роль готової продукції в діяльності ТОВ „Укрнатурагро”...............................5
   1.1.Економічна сутність готової продукції і її роль в діяльності підприємства............................................................................................................5
   1.2.Природньо-економічна характеристика підприємства ТОВ „Укрнатурагро”......................................................................................................13
ІІ.Організація і методика проведення аудиту готової продукції......................20
   2.1.Мета, завдання, джерела інформації і основні напрямки аудиту готової продукції.................................................................................................................20
   2.2.Методика проведення аудиту готової продукції на ТОВ „Укрнатурагро”......................................................................................................26
ІІІ.Аудиторський висновок, як джерело інформації для прийняття управлінських рішень...........................................................................................39
Висновки................................................................................................................44
Список  використаної літератури..........................................................................46
Додатки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ 

    Безперечно, результатом кожного промислового підприємства є готова продукція. Облік  стану та руху готової продукції  на підприємстві є однією з найбільш  трудомістких та важливих  ділянок  роботи  в бухгалтерії і на складі підприємства, тому для того, щоб підтвердити чи правильно організована ця робота і чи в звітності підприємства інформація щодо готової продукції є достовірною керівникам підприємств необхідно залучати аудиторів. Адже реальність відображеної в звітності інформації буде впливати на вибір ефективного управлінського рішення, на визначення ефективності її випуску, допомагає визначити найближчу та майбутню перспективу, як спланувати реальний рівень прибутку та визначати основні моменти діяльності підприємства в майбутньому.
    Діяльність  підприємства може ефективно здійснюватись  при раціональному використанні  власних оборотних засобів, прирівняних  до них засобів і залучених  коштів, тому важливим завданням аудиту є активізація оборотності засобів підприємства на всіх стадіях суспільного виробництва. До оборотних засобів також відносять і продукцію підприємства.
    Аудит використання оборотних засобів  сприяє більш детальному вивченню випуску і реалізації готової продукції, що дозволяє керівникам і бухгалтерам підприємств підвищувати випуск своєї продукції, а потім і реалізацію її своїм покупцям, що в свою чергу допоможе створити більш сприятливу ситуацію для виживання, процвітання та розвитку підприємств в жорстоких умовах ринкової економіки. Саме тому дуже важливо приділяти дуже багато уваги перевірці обліку готової продукції на підприємстві тому що це основа процвітання кожного підприємства.
   Аудит обліку готової продукції відіграє важливу роль у системі як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту. Це пов'язано з тим, що облік готової продукції є трудомістким, потребує уваги і сконцентрованості, оскільки пов'язаний з обробленням великої кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу. Перевірка обліку готової продукції є однією з найважливіших і складних ділянок контролю, оскільки безпосередньо зачіпає економічні інтереси усіх без винятку працівників підприємства. Для обліку готової продукції призначений рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва". При цьому розрахунки ведуться за всіма видами продукції. За дебитом цього рахунку відображається надходження, за кредитом — вибуття готової продукції. 
   Метою даної курсової роботи є проведення аудиту обліку готової продукції на підприємстві ТОВ „Укрнатурагро”.
   Відповідно  до поставленої мети, в роботі будуть вирішені такі задачі: визначити економічну сутність аудиту обліку готової продукції та характеристику джерел його проведення; дослідити організацію та розвиток аудиту в Україні; визначити актуальність та економічну доцільність проведення аудиту обліку готової продукції в сучасних умовах господарювання; зробити огляд нормативних документів, що регламентують порядок обліку і аудиту готової продукції; навести характеристику підприємства ТОВ „Укрнатурагро”; дати оцінку    техніко-економічних    та    фінансових    показників діяльності підприємства; визначити організаційні   принципи   та   методику   проведення   аудиту обліку готової продукції; виконати перевірку   правильності  обліку готової продукції  та відображення в регістрах обліку та звітності ТОВ „Укрнатурагро”; визначити можливі порушення; зробити узагальнення    результатів    аудиторської    перевірки обліку готової продукції.
    Об’єктом  дослідження є ТОВ „Укрнатурагро”. Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методологічних та прикладних питань, пов’язаних з аудитом готової продукції для підтвердження її законності та достовірності на підприємстві ТОВ „Укрнатурагро”.
      При виконанні роботи використовуються такі методи аудиту як вибіркова перевірка. 

І.Роль готової продукції  в діяльності ТОВ  „Укрнатурагро”
1.1.Економічна  сутність готової  продукції і її  роль в діяльності  підприємства.
    У соціально-економічному розвитку країни сільське господарство посідає особливе місце. Це одна з основних галузей народного господарства, яка забезпечує виробництво продуктів харчування і є найпершою умовою розвитку суспільства.
    Основні завдання сільського господарства - забезпечити  інтенсивний розвиток і підвищення ефективності всіх його галузей з метою збільшення виробництва і поліпшення якості продукції, більш повне задоволення потреб населення в продуктах харчування і промисловості в сировині.
    Рослинництво - провідна галузь виробництва сільськогосподарської продукції, найважливіше джерело продовольчих ресурсів людства, основа його цивілізації.
    Основна мета рослинництва - створення оптимальних  технологій (агроекологічних) передумов  виробництва необхідної кількості  високоякісної рослинницької продукції на базі інтенсивного фотосинтезу в посівах польових культур при одночасному збереженні або підвищенні родючості ґрунту.
    Галузь  рослинництва має велике соціально-економічне значення:
    - забезпечення продуктами харчування  суспільство;
    - забезпечення кормової бази тваринницьких комплексів;
    - великий внесок в виробництво  ВВП і ВСП;
    - соціально-економічний розвиток.
    Розвиток  і зміцнення рослинництва - важливе  завдання. Рослинництво, як невід'ємна складова частина агропромислового комплексу безсумнівно відіграє важливу роль у структурі народного господарства. Від стану рослинництва прямо залежить рівень життя людей та процвітання держави.
    Розвиток  рослинництва має базуватись на основі раціоналізації, використання сільськогосподарських  угідь, підвищення їх ефективності розробки і вироблення науково обґрунтованих ресурсозберігаючих, економічно стійких систем і екологічно високоефективних систем ведення сільського господарства, здійснення комплексу середовищно-формуючих, природоохоронних, агротехнічних, організаційно-господарських, технічних і економічних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності та економічної ефективності використання аграрно-ресурсного потенціалу.
    Основним  напрямом розвитку рослинництва має  бути його індустріалізація, комплексна механізація, інтенсифікація, спеціалізація, агропромислова кооперація, горизонтальна і вертикальна кооперація, комбінування і комплектування, формування зональних і внутрішньо зональних комплексів та агропромислових формувань.
    Ефективність  виробництва характеризує його результативність. Економічна ефективність - кінцевий результат застосування всіх виробничих ресурсів, який визначається порівнянням одержаних результатів і витрат ресурсів.
       Економічна ефективність сільськогосподарського  виробництва означає одержання максимальної кількості продукції з одного гектара земельної площі, від однієї голови худоби при найменших затратах праці і коштів на виробництво одиниці продукції.
        Сільське господарство має великий  економічний потенціал, насамперед  значний обсяг діючих виробничих фондів. Тому поліпшення використання їх є одним з найважливіших завдань, розв'язання якого сприятиме підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва. Рівень ефективності, що виражається відношенням маси вироблених продуктів до трудових затрат, об'єктивно спрямовується до свого максимуму, оскільки рівень здібностей працівників зростає, а умови сільськогосподарського виробництва під впливом науково-технічного прогресу постійно вдосконалюються.
       Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва сприяє зростанню доходів господарств, що є основою розширення і вдосконалення виробництва, підвищення оплати праці і поліпшення культурно-побутових умов працівників галузі. Суть проблеми підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат - матеріальних, трудових і фінансових - досягнути істотного збільшення обсягу виробництва продукції, необхідної для задоволення матеріальних і культурних потреб суспільства.
      Підвищення ефективності сільського господарства є вирішальною передумовою прискореного розвитку агропромислового комплексу і подальшого зростання результативності економіки країни.
    Система показників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва включає:
    - вартість валової продукції на 1 га с/г угідь, на основного  середньорічного працівника чи  на 1 люд.-год, на 1 грн. основних  виробничих фондів та 1 грн. виробничих  витрат;
    - обсяг валового чистого доходу  та прибутку на 1 га с/г угідь,  на 1 працівника чи на 1 люд.-год, на 1 грн. основних виробничих фондів та на 1 грн. витрат виробництва.
    - рівень рентабельності та норму  прибутку с/г виробництва.
       Результатом виробничої діяльності  сільськогосподарського підприємства  є валова продукція господарства. Вона представляє собою загальну кількість виробленої за певний період сільськогосподарської продукції. До складу валової продукції сільського господарства входить:
  основна продукція підприємства (зерно, картопля, овочі, цукровий буряк, молоко, м’ясо, шерсть та інше);
  приплід та приріст живої маси тварин та птиці;
  вартість багаторічних насаджень та незавершеного виробництва;
  побічна продукція, отримана одночасно з основною (солома, гній).
    Валову  продукцію сільського господарства зазначають як в натуральному, так і в вартісному вираженні.
    В залежності від призначення валова продукція сільського господарства поділяється на дві частини:
    - продукція, яка споживається в  сільському господарстві на виробничі  цілі;
    - продукція, призначена для реалізації.
    До  готової продукції сільськогосподарського виробництва відносять продукцію, одержану від власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, яка призначена для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання (видачі й продажу працівникам, передачі в невиробничу сферу, наприклад у дитячі садки, їдальні тощо).
    Варто зазначити, що до готової продукції  відносять основну, побічну продукцію, а також супутню продукцію.
    Супутня продукція - це продукція, отримана в  одному технологічному циклі (процесі) одночасно з основною. За якістю вона відповідає стандартам і призначена для подальшої обробки або відпуску споживачам. Супутня продукція як вихідний елемент виробничого процесу має якісні та кількісні параметри, які повинні одержати вартісну характеристику.
    Побічна продукція - це продукція, яка іноді  утворюється в комплексних виробництвах при виробництві основної і, на відміну від супутньої, не потребує додаткових витрат.
    Готова  продукція рослинництва включає  готову продукцію рільництва, овочівництва, садівництва, виноградарства, квітництва, а також готова продукція, одержана з розсадників з вирощування плодово-ягідних саджанців.
    Готова  продукція може бути продуктом для  одного структурного підрозділу, але  в цілому для підприємства це буде незавершене виробництво. З поняттям готової продукції пов’язано поняття незавершеного виробництва. Дамо визначення незавершеного виробництва. Незавершене виробництво це продукція, яка не пройшла всіх стадій технологічного процесу, а також вироби, які не пройшли випробувань і технічного приймання, у склад обсягу готової продукції не включаються.
    В бухгалтерському обліку готова продукція  оцінюється, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 9 „Запаси”, за первісною вартістю, але оскільки така вартість може бути визначена лише після збирання всіх витрат пов’язаних з виробництвом, то постає потреба у щоденному обліку наявності та руху готової продукції.
    Первісна  вартість визначається згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 16 „Витрати” (рис. 1.1.). Витрати на виробництво включають: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, а також змінні і розподілені постійні накладні витрати. До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва. До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку . 

      

    Рис. 1.1. Порядок формування первісної  вартості готової продукції. 

    Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати до собівартості готової  продукції не включаються, а списуються на витрати звітного періоду.
    Оцінка  готової продукції при її продажу чи реалізації залежить від облікової політики підприємства. При цьому можуть використовуватися методи визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку № 9 „Запаси”. При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним з таких методів:
    - ідентифікованої собівартості відповідної  одиниці запасів; 
    - середньозваженої собівартості;
    - собівартості перших за часом  надходження запасів (ФІФО);
    - нормативних затрат;
    - ціни продажу.
    Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів.
    При відображенні продажу готової продукції  в бухгалтерському обліку зазначаються дві оцінки:
    - оцінка, що прийнята підприємством згідно з обліковою політикою – первісна вартість;
    - оцінка, що визначається за домовленістю  сторін .
     Обсяг виробництва  і реалізації продукції – це основні  показники, які характеризують діяльність підприємства. Обсяг реалізації є дуже важливим для встановлення нормованих статей витрат.
    За  своїм економічним змістом обсяг  реалізованої продукції характеризує кінцевий фінансовий результат роботи підприємства, виконання своїх обов’язків перед споживачами, ступінь участі у задоволенні потреб ринку.
    Обсяг виробництва і реалізації продукції  є взаємозалежними показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті на перше місце висувається обсяг виробництва продукції. Але по мірі насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг продажу, а навпаки, можливий обсяг продажу є основою розробки виробничої програми. Підприємство повинно виробляти тільки ту продукцію і в такому обсязі, які воно може реально реалізувати.
    Основною  задачею сільськогосподарських підприємств є найбільш повне забезпечення попиту населення високоякісною продукцією. Темпи зростання обсягу виробленої продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства.
    Проблемам організації бухгалтерського обліку готової продукції рослинництва приділяється значна увага в працях М.Ф. Огійчука «Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник», М.Г. Михайлова, М.І.Телегунь «Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах: Підручник», В.Я. Плаксієнка «Бухгалтерський облік у сільському господарстві України: Підручник»  та інші. Так, Огійчук, Михайлов, Телегунь розглядають такі питання, як визначення, визнання, характеристика запасів, оцінка надходження та вибуття запасів, первинний облік руху запасів, продукції рослинництва, оцінка готової продукції рослинництва, організація складського обліку, синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів, готової продукції; Плаксієнко розглядає основні первинні документи, які необхідні при оприбуткуванні та при списанні сільськогосподарської продукції, оцінку готової продукції рослинництва, синтетичний та аналітичний облік готової продукції.
    Отже, до готової продукції сільськогосподарського виробництва відносять продукцію, одержану від власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, яка призначена для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва означає одержання максимальної кількості продукції з одного гектара земельної площі, від однієї голови худоби при найменших затратах праці і коштів на виробництво одиниці продукції. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.Природньо-економічна  характеристика підприємства.
    Об'єктом  дослідження є ТОВ «Укрнатурагро», яке знаходиться в Одеській області Біляївському районі селі Градениці вулиці Леніна,87. Місія – вирощування зернових і технічних культур. Методи реалізації місії: систематичний контроль та аналіз виконання плану посівної площі та її структури, дотримування порядку чергування культур по сівозмінах, своєчасне та якісне виконання агротехнічних та організаційних заходів, застосування гербіцидів, ядохімікатів.
    Територія ТОВ «Укрнатурагро» розташована  в степовій зоні. Середньорічна кількість опадів складає - 4000 мм, середньорічна температура повітря - 80 С. Земельний покрив території ТОВ «Укрнатурагро» - чорноземи.
      Господарство знаходиться на  рівнинній місцевості. Агрокліматичні  ресурси відповідають біологічним  вимогам. В період вегетації сільськогосподарських культур спостерігаються засушливі явища, на протязі 3 -6 декад сільськогосподарські культури ростуть в несприятливих умовах. Також іноді спостерігаються інші несприятливі явища, такі як суховій, пильні бурі, довгі періоди із температурою вище 300 С.
    Враховуючи  ці особливості в системі агротехнічних  заходів, направлених на підвищення родючості землі і продуктивності сільськогосподарських культур  важливе значення має правильний обробіток ґрунту (меліорація, хімічні, біологічні добрива і т. д.). З допомогою обробітку регулюють агрофізичні, біологічні та агрохімічні процеси, які протікають в землі.
    Форма власності приватна. Орган державного управління Мінагрополітики України.Система оподаткування фіксована.Згідно земельно-облікових даних відділу земельних ресурсів у Біляївському районі на 01.01.2011 року на території Граденицької сільської ради Біляївського району Одеської області за ТОВ»Укрнатурагро» числяться землі загальною площею 1897,13 га.В тому числі ріллі 1848,23 га.Вся земля орендована.Договір підписаний у 2005 році на 9 років.Грошова оцінка сільськогосподарських угідь без урахування коефіцієнту індексації становить 7898,41 тис. грн.В тому числі оцінка ріллі 7898,41 тис. грн. Директор Гусєв П.І.,головний бухгалтер Павлова О.В.,головний економіст Маренченко О.Б.
    Основні виробничо-економічні показники діяльності підприємства ТОВ  «Укрнатурагро» за останні чотири роки наведено в Табл. 1.1 

                                                                                                                Таблиця 1.1.
Основні виробничо-економічні показники діяльності підприємства ТОВ  «Укрнатурагро» за 2007 - 2010 роки 

№ пп Основні показники Роки Відхилення (+; -) 2010 до 2007 року
2007 2008 2009 2010
  А 1 2 3 4 5
1. Сільськогосподпрські угіддя 1897 1897 1897 1897 0
в % до 2007 року 100 100 100 100 0
в т.ч.рілля,га 1848 1848 1848 1848 0
в % до 2007 року 100 100 100 100 0
2. Середньооблікова  чисельність робітників,чол 60 62 49 119 59
в % до 2007 року 100 103,3 81,67 198,3 98,3
в т.ч.рослинництво,чол 60 62 49 119 59
           
3. Товарна продукція,тис.грн 2152 3508 4251 1394 -758
в % до 2007 року 100 163 197,6 64,8 -35,2
4. Повна собівартість реалізованої продукції,тис.грн 2610 3149 5325 4226 1616
в % до 2007 року 100 120,7 204 161,9 61,9
5. Валова продукція  у порівняльних цінах,тис.грн 1644 2807 2079 1354  -290 
в % до 2007 року 100 170,8 126,5 82,36  -17,64
 
Продовження табл.1.1 

  А 1 2 3 4 5
6. Прибуток від  реалізації,тис.грн -458 359 -1074 -2832 -2374
в % до 2007 року 100 -78,4 234,4 618,3 518,3
7. Середньорічна вартість сільськогосподарських основних засобів,тис.грн 675,1 598 472 317,5 -357,6
в % до 2007 року 100 88,58 69,92 47,03 -52,97
8. Середньорічна вартість оборотних засобів,тис.грн 2500 4292 4431 1949 -551
в % до 2007 року 100 171,7 177,3 77,96 -22,04
9. Забезпеченість  оборотними засобами на 100 га ріллі,тис.грн 135,2 232,2 239,7 105,5 -29,7
в % до 2007 року 100 171,7 177,3 78,03 -21,97
10. Вироблено товарної продукції:          
  1 га сг угідь 1,1 1,8 2,2 0,7 -0,4
  1 середньооблікового  працівника,грн 35,86 56,6 86,8 11,7 -24,16
  1 грн основних  виробничих засобів,грн 3,5 5,5 7,9 4,3 0,8
11. Рентабельність,% 0,64 0,2 -19,3 -89,6  -90,24 
12. Норма прибутку 0,33 0,12 -19 -157,9 -158,23 
13. Фондозабезпеченність 32,68 33,55 28,2 16,7 -15,98
14. Фондоозброєнність 10,33 10,27 10,92 2,7 -7,63
 
 
 
        Вище наведені дані взято з річних звітів.(Додатки 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11).
    Аналізуючи  дані таблиці 1.1 видно, що показники, які характеризують розміри основної діяльності підприємства за період з 2007 по 2010р. дещо змінилися.
    На  підприємстві за проаналізований період загальна земельна площа залишалась незмінною. Це свідчить про те, що кількість пайщиків не змінилася.
    Середньорічна кількість працівників на підприємстві поступово зменшувалась. Середньорічна кількість працівників в 2009 р. в порівнянні з 2007 р. становила 81,67 %. Причиною цього стало скорочення робітників, за рахунок того, що в бюджеті села Градениці не вистачає коштів для виплати заробітної плати робітникам.Але середньорічна кількість працівників в 2010 р. в порівнянні з 2007 р. становила вже 198,3 %. Це збільшення майже у 2 рази ми вважаюємо не раціональним, так як обсяги виробництва, відповідно і обсяги реалізації значно зменшились і збільшення числа працівників тільки збільшує витрати, які і так дуже високі.
    Товарна продукція у 2010 році становила 1394 тис. грн.,тобто зменшилась майже у 2 рази в порівнянні з 2007 р.,де вона становила 2151,6 тис. грн. Зменшення товарної продукції рослинництва пов’язане з погіршенням погодних умов, зменшення кількості внесених добрив.
    Повна собівартість реалізованої продукції  значно зросла. В 2010 р. в порівнянні з 2007 р. цей показник склав 161,9 %. Це пов'язано з збільшенням витрат на оплату праці, підвищення цін на ПММ, добрива, насіння.
    Результати  аналізу показали,що за звітній період на 435,4 тис. грн. зменшився об'єм  валової продукції с.-г. в порівняльних цінах. Це пов'язано з неефективним використанням робочої сили, тобто за рахунок зменшення продуктивності праці.
    Прибуток  за проаналізований період  значно змінювався. В 2007 р. був збиток на суму 458,2 тис. грн., в 2008 р. прибуток склав 359 тис. грн., в 2009 р. був збиток на суму 1074 тис. грн., в 2010 р. збиток склав 2832 тис.грн, тобто відхилення від базису склало -2374 тис. грн. Це пов'язано з значним збільшенням повної собівартості реалізованої продукції.
    Вартість  основних фондів поступово зменшувалась. В 2010 р. в порівнянні з 2007 р. вона становила 47,03 %. Це свідчить про те, що зростає амортизація, на підприємстві вже застаріле обладнання і МТП.
    Вартість  оборотних засобів поступово  збільшувалась. В 2007 р. вона становила 2499,55 тис. грн., в 2008 р. – 4291,5 тис. грн., в 2009 р. – 4431 тис. грн, а в 2010 р. вона значно зменшилась і складає 1949 тис.грн. Відхилення від базисного року склало -551 тис. грн. Таке зниження відбулося за рахунок зменшення рівня виробництва, а відповідно і рівня реалізації, що зумовлює зменшення запасів, дебіторської заборгованності,грошових коштів.
    Забезпеченість оборотними засобами на 100 га ріллі також зменшилось. Відхилення від базисного року склало -29,7 тис.грн. Це пов'язано з зменшенням вартості оборотних засобів при тому, що площа с.-г. залишилась незмінною.
    Вироблено товарної продукції с 1 га с.-г. угідь в 2007 р. на 1,1 тис. грн., в 2008 р. – 1,8 тис. грн. В 2009 р. – 2,2 тис. грн,в 2010 р. – 0,7 тис.грн. В 2010 р. в порівнянні з 2007 р. цей показник зменшився на 0,4 тис. грн. Цей показник поступово збільшувався,так як вартість товарної продукції збільшилась, а в 2010 р. вартість товарної продукції значно зменшилась і при цьому площа с.-г. угідь залишилась незмінною.
      Товарна  продукція в розрахунку  на 1 середньорічного працівника  в 2010 р. становить 11,7 тис. грн. Відхилення від базисного року становить -24,16 тис. грн..Цей показник значно зменшився, так як вартість товарної продукції зменшилась, а середньооблікова чисельність працівників збільшилась.
      Товарна  продукція в розрахунку на 1 грн. основних виробничих засобів в 2010 р. в порівнянні з 2007 р. збільшилась на 0,8 тис.грн., це пов'язано з зменшенням вартості основних виробничих фондів.
      Рентабельність в 2007 р. становила 0,64 %, а в 2010 підприємство отримало значні збитки – 89,6 %. В 2010 р. в порівнянні з 2007 р. рівень рентабельності зменшився на 90,24 %. Такі зміни рентабельності стали наслідком значного збільшення повної собівартості реалізованої продукції.
    Норма прибутку в  2007 р. становила  0,33 %, а в 2010 підприємство отримало збитки. В 2010 р. в порівнянні з 2007 р. норма прибутку зменшилась на 158,23 %.  Цей показник свідчить про те, що підприємство стало збитковим.
    Фондозабезпеченість в 2010 р. в порівнянні з 2007 р. зменшилась на 15,98 %, так як на підприємстві зменшилась вартість основних виробничих фондів
    Фондоозброєність  в 2010 р. в порівнянні з 2007 р. зменшилась на 7,63%. Це виходить з того,що на підприємстві зменшилась вартість основних виробничих фондів і збільшилась чисельність робітників.
        Проаналізувавши дані таблиці  1.1, можна зробити висновок, що підприємство ТОВ «Укрнатурагро» спеціалізується на вирощуванні та зберіганні продукції рослинництва, а саме: зернових та технічних  культур.
Аналіз  основних показників діяльності ТОВ  «Укрнатурагро» показав,що за аналізований період на підприємстві площа с.-г. угідь залишилась незмінною. При цьому зменшення зазнала середньорічна вартість основних виробничих фондів. Середньорічна чисельність працівників збільшилась на 59 чол. Це призвело до збільшення кількості відпрацьованих людино-годин в цілому по  підприємству. Результати аналізу показали,що за звітній період зменшився об'єм валової продукції в порівняльних цінах, це призвело до зниження обсягу реалізації. Проте значно збільшилась повна собівартість реалізованої продукції і тому у звітному періоді підприємство зазнало збиток. Різкого зменшення зазнала рентабельність виробництва реалізованої продукції.
       Таким чином, на підприємстві існує потенціал для ведення безперебійного виробничого процесу шляхом зменшення кількості зайнятих, підвищення ефективності виробництва, а також підприємству необхідно проводити політику оновлення основних засобів, особливо активної частини фондів.
    Отже, до готової продукції сільськогосподарського виробництва відносять продукцію, одержану від власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, яка призначена для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва означає одержання максимальної кількості продукції з одного гектара земельної площі, від однієї голови худоби при найменших затратах праці і коштів на виробництво одиниці продукції.
   Проаналізувавши діяльність ТОВ „Укрнатурагро” ми зробили висновок, що на підприємстві необхідно проаналізувати виробничі витрати та слід знижувати собівартість реалізованої продукції. Також необхідно економно використовувати продукцію на виробничі потреби, наприклад - розширення виробництва (збільшення площі посівів), за рахунок недопущення перевитрат насіння на 1 га порівняно з нормою висіву. Крім цього, потрібно скорочувати втрати під час збору урожаю культур, слідкувати за умовами процесу зберігання продукції рослинництва, для недопущення  її втрат та псування. Необхідно проаналізувати елементи витрат по кожному виду продукції для виявлення причин росту собівартості реалізованої продукції, щоб підвищити  питому вагу в виробництві найбільш прибуткових видів продукції. Також потрібно підвищити урожайність шляхом внесення добрив та впровадження системи зрошення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІІ.Організація  і методика проведення аудиту готової продукції.
2.1.Мета, завдання, джерела  інформації і основні  напрямки аудиту  готової продукції.
    Мета  аудиту готової продукції та її реалізації полягає у встановленні достовірності  бухгалтерської інформації про наявність, виробництво та реалізацію  готової продукції; повноти та своєчасності відображення  первинних даних в зведених документах  та облікових регістрах; правильності ведення обліку готової продукції відповідно до прийнятої облікової політики ; достовірності відображення бухгалтерських записів у звітності  господарюючого суб’єкта .
    Досягненню  цих цілей  сприяє виконання в  ході перевірки ряду завдань, а саме:
  перевірка правильності відображення в обліку фактичної виручки від реалізації продукції;
        - перевірка правильності відображення в обліку фактичних витрат на виробництво та реалізацію продукції;
  правильність складання документів з обліку руху готової продукції;
  проведення бухгалтерією перевірки правильності і повноти записів в картках кількісного обліку і затвердження результатів, перевірки підписом бухгалтера;
  повна укомплектованість продукції,  що відображена в обліку на рахунку 27 "Готова продукція сільськогосподарського виробництва", а також проходження, випробувань і, приймання (відмітки в паспортах, сертифікатах, ярликах тощо);
  перевірка правильності визначення виробничої собівартості готової продукції та відвантаження товарів;
  перевірка правильності розрахунку відхилень фактичної собівартості від планової;
  перевірка правильності визначення валового доходу від реалізації готової продукції;
  перевірка дотримання строків подання документів на оплату в банк.
    В ході аудиторської перевірки потрібно також проконтролювати тотожність даних синтетичного, аналітичного обліку і звітності. Для цього перевіряється: точність арифметичних розрахунків, правильність перенесення оборотів і залишків по рахунках в регістри синтетичного обліку, Головну книгу, звітність.
    Предметом аудиту операцій із готовою продукцією є господарські процеси  та операції, пов’язані з наявністю, виробництвом та реалізацією готової продукції заводу, а також відносини, що виникають при цьому всередині підприємства та за його межами.
    Проводемо аудит з використанням нормативно-довідкових та облікових джерел . В якості нормативних використовуюємо:
  Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР (із змінами і доповненнями).
  Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Правил застосування Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 27 червня 1995 року № 247/95-ВР.
  Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250 "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" із змінами і доповненнями.
  "Порядок ведення платниками податку обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах у незавершеному виробництві та залишках готової продукції", затверджений Наказом ДПАУ від 12.08.97 р. № 291.
  "Рекомендації з бухгалтерського обліку валових витрат і валових доходів", затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 04.08.97 р. № 168.
  Інструкція "Про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість", затверджена наказом ГДПІУ від 10.02.93 р. № 3.
  "Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку, звітності в Україні", затверджені наказом Мінфіну України від 07.05.93 р. № 25.
  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, зі змінами і доповненнями.
  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318.
  Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів: Наказ Мінстату України від 21.06.1996 року №193;
  Інші нормативні документи.
    Облікову  та звітну інформацію ми одержуємо із первинних документів, якими оформлені операції руху виробничих запасів; реєстрів аналітичного та бухгалтерського обліку. Використовуємо: форма № 1 — баланс підприємства, форма № 2 — звіт про фінансові результати, декларація про прибуток підприємств, журнали-ордери 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12 (при використанні журнально-ордерної форми ведення бухгалтерських записів), первинні документи на відпуск готової продукції зі складу, платіжні доручення на оплату відвантаженої продукції, податкові накладні.
    Довідкову інформацію одержуємо з господарських договорів, наказів, розпоряджень, пояснень, матеріалів опитування, тестування, планів, кошторисів, наданої інформації від інших аудиторів, графіка документообігу, договорів про матеріальну відповідальність, наказ про облікову політику та інших документів. Від цілей та завдання , а також інформації, що буде надана буде залежати складання плану та програми аудиту.
    Аудит операцій з реалізації готової продукції проводимо за напрямками:
    - Вивчення облікової політики в частині використання рахунку 27 «Готова продукція сільськогосподарського виробництва »;
    - Здійснення арифметичної перевірки розрахунків відхилень фактичної виробничої собівартості, випущеної з виробництва продукції, від нормативної (планової) собівартості;
    - Аналіз операцій з реалізації, який включає перевірку достовірності відображення сум фактичної собівартості відвантаженої продукції на основі даних аналітичного обліку та первинних документів складського обліку та правильності відображення сум виручки за відвантажену продукцію на підставі первинних документів.
    Розпочинаючи  перевірку операцій з реалізації продукції, ми передусім повинні ознайомитися з наказом про облікову політику, після чого перевірити з допомогою аналітичних розрахунків і вибіркових  досліджень відповідність використаної оцінки встановленому  наказом методу. Якщо підприємство вирішило внести зміни в облікову політику , необхідно перевірити правомірність таких змін, тобто оцінити ступінь достовірності відображення операцій в звітності згідно новим методам. В таких випадках для впевненості в правильності вибраного методу ми можемо залучати спеціалістів-експертів, але для зниження вартості аудиту краще самостійно вивчати необхідну документацію і пояснення бухгалтерії чи аналітичних служб підприємства.
    Для з'ясування наведених питань, важливе значення має детальний аналіз первинних документів з обліку руху запасів за місцем їх зберігання. Порівнянням первинних документів із запасами в картках складського обліку необхідно перевірити, чи відповідають залишки якості та найменуванню запасів, які надійшли і відпущені, з даними, які зазначені в документах. При цьому можуть бути виявлені факти неоприбуткування або необґрунтованого списання витрат на витрати. Особливу увагу ми повинні приділити вивченню стану складського обліку (перевірити книги (картки), перевірити своєчасне їх заповнення), уточнити, чи мають комірники стану або посадові інструкції про порядок ведення складського господарства та складського обліку, чи проводиться інструктаж матеріально-відповідальних осіб з питань обліку та звітності.
    При аудиті операцій із готовою продукцією необхідно перевірити, чи не допускалася їх передача без оплати. Якщо продукція реалізовувалась на сторону, необхідно виявити, коли і за якою ціною вона куплена, кому і коли продана, її ціну, ПДВ, транспортні витрати, уточнити роздрібні ціни на момент реалізації. Також слід перевірити, чи не було випадків реалізації запасів за низькими цінами під виглядом відходів. При реалізації продукції на сторону перевірка наявності накладних, довіреностей, оцінка вартості реалізації, що надійшла, виручка від реалізації в наявному обсязі на поточний рахунок або до каси підприємства з додержанням ліміту розрахунків чеками.
    При перевірці документів на використання коштів, особливу увагу необхідно приділити на обґрунтованість їх списання за цільовим призначенням та відповідальність нормам і порядку оформлення документів.
    Окрему увагу треба приділити перевірці правильності оцінки запасів при їх вибутті.
    Готова  продукція є дуже важливою частиною активів підприємства, яка впливає  на фінансово-господарську діяльність підприємства, тому для керівництва підприємства велике значення має достовірна інформація про наявність, стан, та рух продукції. Лише на основі правдивої інформації можна прийняти дійсно ефективне рішення для кожної конкретної ситуації. Але для того, щоб отримати достовірні дані необхідно правильно організувати внутрішній контроль, систему обліку на підприємстві та час від часу залучати аудиторів для проведення аудиту всього підприємства чи окремої ділянки діяльності . Крім того приймати до уваги зауваження і рекомендації аудиторів.
    Аудит готової продукції повинен бути ефективним та якісно проведеним, адже результати аудиту будуть використані керівництвом. А ефективно організувати аудиторську перевірку продукції, як і будь-яку іншу можна лише за співпраці двох сторін, аудитора чи аудиторської фірми і підприємства, яке заключило договір з фірмою. Для того щоб аудит відповідав цим критеріям необхідно :
  Керівництву підприємства завчасно домовитись про напрямки аудиторської перевірки, детально обговорити мету , завдання, методи аудиторської перевірки, узгодити всі деталі перевірки. Зробити все для того щоб в майбутньому уникнути розбіжностей .
  Аудитору дотримуватись законодавчих та нормативних актів в Україні, міжнародних стандартів аудиту, бути ознайомленим з усіма змінами в законодавстві, що стосуються запасів чи будь-якого іншого конкретного напрямку аудиту, дотримуватись етичних норм , не перевищувати своїх повноважень .
  Постійно підвищувати рівень кваліфікації працівників підприємства, як аудиторської фірми так і її клієнтів.
  Вдосконалювати внутрішній контроль на підприємствах. В Україні існує проблема недостатнього застосування внутрішнього контролю на підприємствах. Організовувати внутрішній контроль як незалежну діяльність, що в певній мірі полегшить працю аудитора. Правильно організувати систему обліку готової продукції та її реалізації.
  В повному обсязі надавати необхідні документи та інформацію, що цікавить аудитора, сприяти його роботі, створити належні умови для роботи.
  Аудитор повинен ефективно організувати свою діяльність, а саме детально спланувати її, зарання скласти шаблони робочих документів, програм.
  Використовувати в своїй діяльності сучасні інформаційні технології, обчислювальну техніку.
  Розробляти нові методи перевірки запасів, використовувати досвід інших аудиторів, залучати інших необхідних спеціалістів.
  Своєчасно заповнювати робочі документи аудитора, проводити опитування працівників, керівництва підприємства.
  Приймати до уваги зауваження та рекомендації аудитора, запобігати повторним помилкам.
  У кожній аудиторській фірмі має бути створена і постійно підтримуватись система контролю якості аудиту для забезпечення відповідності проведення аудиторських перевірок вимогам МСА.
    Управлінський персонал підприємства повинен створити умови для контролю , підтримувати відповідну політику і процедури , усіма можливими способами  допомагати  забезпечувати належне і ефективне використання запасів.
    Отже, ми визначили мету і задачі проведення аудиту готової продукції, вказали  основні джерела інформації для проведення необхідних процедур, а також вказали основні напрямки проведення аудиту готової продукції На наш погляд треба також відмітити ще одне джерело не менш важливе - це акти і довідки попередньої ревізії, аудиторські висновки та інша документація, котра узагальнює результати контролю. 

2.2.Методика  проведення аудиту  готової продукції  на ТОВ „Укрнатурагро”
        Аудит готової продукції відіграє важливу роль у системі як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту. Це пов'язано з тим, що облік готової продукції є трудомістким, потребує уваги і сконцентрованості, оскільки пов'язаний з обробленням великої кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу. Аудит готової продукції може проводитися суцільним способом, вибірковим або комбінованим. Як правило, така перевірка проводиться вибірковим способом, при якому перевіряється інформація менше ніж 100% генеральної сукупності.
      У процесі підготовки загального плану і програми аудиту ми оцінюємо ефективність системи внутрішнього контролю, що діє у економічного суб'єкту, і робить оцінку ризику системи внутрішнього контролю (контрольного ризику).
    Система внутрішнього контролю може вважатися  ефективною, якщо вона вчасно попереджає про виникнення недостовірної інформації, а також виявляє недостовірну інформацію. Оцінюючи ефективність системи внутрішнього контролю, ми повинні зібрати достатню кількість аудиторських доказів. Нам також необхідно отримати вичерпні розв’язання служб внутрішнього контролю і обліку для того, щоб надалі ми мали змогу правильно спланувати аудит.
    Система внутрішнього контролю складається  з середовища контролю і процедур контролю. Середовище контролю належить до галузі діяльності керівництва й  управлінського персоналу, саме вони запроваджують функціонування внутрішнього контролю на підприємстві. Фактори, що мають вплив у середовищі контролю, формують організаційну структуру підприємства, методи надання прав і визначення обставин, систему управлінського контролю, у тому числі функцію внутрішнього аудиту, персональні рішення і процедури.
    Ми маємо отримати вичерпні розв’язання від персоналу підприємства про середовище контролю, щоб оцінити ставлення керівництва до порядку внутрішнього контролю і усвідомлення ним його значення для підприємства.
    Всю необхідну інформацію ми можемо отримати при проведенні тестування внутрішнього контролю та тестування системи бухгалтерського обліку на підприємстві.
   Мета тестування внутрішнього контролю: установити наявність внутрішніх нормативних документів, що регламентують трудові правовідносини між роботодавцем і працівниками; установити, чи розподілено несумісні обов'язки; перевірити, чи належним чином ведуться документи з обліку готової продукції.
   Проведення тестування на підприємстві ТОВ «Укрнатурагро»: 

ТЕСТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

Організація, що перевіряється__ТОВ „Укрнатурагро” 

Період аудиту________________Березень 2011 _____ 

Термін перевірки_____________3 дні_____________
Керівник аудиторської перевірки __Українець А.О._
№ з/п Зміст питання Варіант відповіді Примітки
Так ні інф. відсутня
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Чи були у  звітному періоді суттєві зміни  в технології виробництва продукції  на підприємстві?   +    
2. Чи були у  звітному періоді суттєві зміни  в номенклатурі виробленої продукції?   +    
3. Чи були у  звітному періоді зміни щодо віднесення витрат на виробництво?   +    
4. Чи були у  звітному періоді зміни методу калькулювання  собівартості продукції?   +    
5. Чи затверджені  на підприємстві методичні рекомендації щодо розрахунку собівартості реалізованої продукції? +      
6. Чи були у  звітному періоді зміни в питаннях обліку незавершеного виробництва?   +    
7. Чи були у  звітному періоді зміни в класифікації витрат на прямі і непрямі?   +    
8. Чи були у звітному періоді зміни в класифікації витрат на постійні та змінні?   +    
9. Чи уточнюється  розмір незавершеного виробництва  при проведенні інвентаризації? +      
10. Застосування  облікових регістрів: - рекомендовані;
-із застосуванням  ЕОМ (програма,відомості, тощо).
+      
 
Керівник аудиторської фірми _____Кручок К.О.___________
(підпис)
Керівник аудиторської перевірки__Українець А.О._________
(підпис)
   Критерії оцінки системи внутрішнього контролю і стану бухгалтерського обліку щодо конкретного ревізованого об'єкта ми визначаємо на свій ризик. Внутрішній контроль на підприємстві оцінений, як середній.
   Чим нижча оцінка системи внутрішнього контролю і стану бухгалтерського обліку, тим вищий ступінь аудиторського ризику. Зниження аудиторського ризику забезпечується вибором оптимальної кількості аудиторських процедур.
    Одним із найважливіших етапів аудиту є планування. Ми зобов'язані чітко прогнозувати, контролювати й обліковувати процеси своєї діяльності для того, щоб забезпечити на кожній стадії роботи найбільш ефективні процедури.
    Планування  аудиту передбачає визначення його стратегії  і тактики, складання загального плану аудиторської перевірки, побудову аудиторської програми і аудиторські  процедури, оцінювання обсягу аудиторського  контролю.
    Рішенням Аудиторської палати України від 18.12.98 № 73 затверджено систему Національних нормативів аудиту (ННА). Норматив № 9 "Планування аудиту" визначає основні напрями підготовки плану і програми аудиту з урахуванням масштабів діяльності та особливостей об'єкта аудиту.
    Обсяг планування може змінюватися залежно  від величини суб'єкта підприємницької  діяльності, набутого досвіду аудиторської роботи з клієнтом і знання особливостей його діяльності. Планування діяльності аудиторської фірми чи окремого аудитора має бути скероване на якісне і своєчасне виконання аудиторських робіт, ритмічне завантаження аудитора роботою, на перевірку виконання договірних зобов'язань, формування портфеля замовлень.
    Планування  аудиту ми проводемо відповідно до принципів проведення аудиту, визначених МСА, а також з урахуванням комплексності, безперервності та оптимальності планування.
    За  вимогами МСА 300 ”Планування” ми повинні розробити й документально оформити загальний план аудиторської перевірки, описавши очікуваний обсяг і ведення аудиторської перевірки.
    При підготовці загального плану аудиту виділяємо три основні етапи, це:
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.