На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Аналз доходв витрат пдприємства

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 11.10.2012. Сдан: 2011. Страниц: 16. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Аналіз  доходів і витрат підприємства 

ЗМІСТ 

ВСТУП

 
    В сучасних умовах господарювання підприємства України для забезпечення оптимізації  грошових потоків самостійно обирають стратегію та тактику свого розвитку.
    Самофінансування  підприємством своєї діяльності стало  першим завданням  кожного підприємства. В умовах ринкової економіки, конкуренції і нестабільного зовнішнього середовища необхідно оперативно реагувати на  незначні відхилення від нормальної діяльності підприємства. Управління грошовими потоками  являється тим інструментом, за допомогою якого можна досягти бажаного результату діяльності  -  отримання прибутку. Цими обставинами і обумовлено вибір досліджуваної теми.
    Метою написання курсової роботи – в ході аналізу виробничо-господарської діяльності досліджуваного підприємства розробити рекомендації по покращенню механізму формування та управління доходами та витратами.
    Об’єктом  дослідження є – вивчення  доходів та витрат на приватному підприємстві «Імпульс», що займається оптовою та роздрібною торгівлею обладнанням центрального опалення брендів Protherm, Saunier Duval. Дане підприємство має розширену мережу – понад 120 підприємств України, проте об’єкт дослідження здійснює свою господарську діяльність в м. Києві.
    ПП  «Імпульс» - підприємство з високим технологічним рівнем, обумовленим впровадженням останніх технологічних досягнень та регламентацією всіх процесів виробництва. Технічний стан обладнання і приміщень, організація виробництва і контролю, кваліфікація персоналу дозволяє випускати продукцію високої якості.
    Предметом дослідження даної роботи є механізм формування та управління доходами та витратами на досліджуваному підприємстві.
    Для виконання поставленої мети необхідно  виконати наступні завдання:
  визначити теоретичні засади управління грошовими потоками на підприємстві;
  провести аналіз грошових потоків підприємства в порівнянні із його конкурентом;
  визначити рівень збалансованості та ефективності грошових потоків в порівнянні із його конкурентом;
  провести оптимізацію та синхронізацію грошових потоків підприємства та його конкурента;
  розробка  плану розвитку грошових потоків досліджуваного підприємства.
    Інформаційною базою для дослідження даної  роботи є  облікові регістри та первинна документація з бухгалтерського  обліку грошових потоків; фінансова звітність підприємства: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів.
    Питання формування та управління грошовими  потоками  досліджувалося багатьма авторами.  В курсовій роботі були використані вітчизняні та зарубіжні дослідження і методики в області управління грошовими  коштами.  Особливу увагу приділено вивченню даної теми за методикою Бланка И.А., висвітленою в підручнику «Управління грошовими потоками».
    Практичне значення курсового дослідження  заключається в розробці конкретних заходів по вдосконаленню управління доходами та витратами на підприємстві.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ.

   Значення  та завдання аналізу господарської  діяльності підприємства
 
     Господарська  діяльність підприємств різних галузей матеріального виробництва є основою суспільного відтворення валового внутрішнього продукту. Відомо, що кожне підприємство є складною системою взаємозв'язаних підрозділів і ланок, які виконують різні функції в процесі виробництва продукції. Економічний бік діяльності підприємства відображує система показників, які дають економічну оцінку процесам та результатам цієї діяльності.
     Господарська  діяльність підприємств, як і інші явища  суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення діяльності є аналіз. Термін «аналіз» іноземного походження і означає «розділяти», «розчленовувати». Щодо економічного аналізу це означає вичленовування окремих показників господарської діяльності із загальних складових для наступного їх вивчення.
     Аналіз  економічних показників доповнюється в міру необхідності протилежним  заходом — синтезом, який, з'єднуючи  окремі показники в одне ціле, уможливлює вивчення зв'язків і залежностей  між ними. Отже, аналіз і синтез у комплексі забезпечують наукове вивчення явищ і процесів у їхньому зв'язку та взаємодії.
     Слід  підкреслити, що; економічний аналіз провадиться на всіх рівнях управління економікою: на рівні держави, галузей  та регіонів (макроекономіка), на рівні підприємств і організацій (мікроекономіка). На макрорівні здійснюється загальнотеоретичний економічний аналіз, на мікрорівні — конкретний економічний аналіз, який іще називають аналізом господарської діяльності підприємства.1
     Економічний аналіз діяльності підприємства має бути тісно пов'язаний із системним підходом, тобто з комплексним вивченням об'єкта управління з урахуванням усіх його аспектів: економічного, соціального, технічного, організаційного, екологічного та психологічного.
     За  системного підходу кожний об'єкт управління розглядають як комплекс взаємозв'язаних елементів, котрим притаманні визначені загальні властивості і котрі об'єднані для досягнення певної мети. У спеціальній літературі рекомендується для визначення системи користуватися п'ятьма найважливішими принципами:
  системі притаманна єдина ціль;
  система складається із взаємозв'язаних елементів, які створюють її внутрішню структуру;
  система існує в певному середовищі, яке може справляти обмежуючий вплив на функціонування системи;
  система має певні ресурси, які забезпечують її функціонування;
  систему очолює керуючий центр, який організує її рух до визначеної мети.
     Ці  особливості системного підходу  до управління свідчать, що економічний  аналіз може забезпечити підготовки управлінських рішень стосовно всіх аспектів діяльності підприємства. Але він є надійним інструментом для вирішення проблем саме економічного аспекту, а також для економічного обґрунтування рішень з інших проблем управління.
     Це  дає змогу визначити місце  економічного аналізу в системі управління підприємством. На рис. 1.1 зображено систему управління підприємством як сукупність трьох підсистем: власне системи управління, системи, що управляється, та інформаційної системи.
     Як  видно зі схеми, інформаційна система  управління включає всі види обліку, що створюють масив управлінської інформації, котрий характеризує стан системи, що управляється, та виконання управлінських рішень. Уся управлінська інформація аналізується, і відповідно до результатів аналізу готуються проекти управлінських рішень, які передаються в систему управління. 

     
     Рис.1.1. Економічний аналіз у системі  управління підприємством 

     Під час аналізу господарської діяльності підприємства, на думку Іваненко В.М. потрібно вирішити такі основні завдання:
    Виконати оцінку виконання фінансового плану і фінансового стану підприємства.
    Визначити вплив факторів на фінансові показники і платоспроможність підприємства.
    Знайти, визначити резерви і розробити спеціальні заходи щодо їх реалізації.
     Проте крім цих головних завдань є такі:
    Оцінка розрахунково-платіжної дисципліни і стану незавершених розрахунків.
    Оцінка дебіторсько-кредиторської заборгованості.
    Оцінка забезпеченості підприємства обіговими коштами, зокрема власними.
    Оцінка взаємовідносин з банками і фінансовими органами.
    Оцінка стану обіговості оборотних коштів тощо.
     Для аналізу використовують такі дані: фінансовий план, бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний  капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).2
Тарасенко Н.В. виділяє три основні функції  економічного аналізу:
  оцінкову;
  пошукову;
  діагностичну.
    У ході оцінкового аналізу встановлюються відмінності фактично досягнутого  стану від запланованого (бажаного) шляхом порівняння з установленими критеріями.
    За  допомогою діагностичного аналізу  дають якісну характеристику об'єкта, що аналізується, встановлюють причинно-наслідкові зв'язки.
    Пошуковий аналіз полягає в обґрунтуванні  рекомендацій з переведення об'єкта в бажаний стан, виявлення глибинних  резервів підвищення ефективності виробництва.
    Отже, основними завданнями економічного аналізу є:
  оцінка реальності й напруженості завдань, договірних зобов'язань, нормативів;
  об'єктивна оцінка діяльності підприємства щодо контролю за виконанням завдань, зобов'язань, прогнозованих показників та встановлення динаміки їх змін;
  виявлення впливу факторів та причин відхилень за показниками, «вузьких місць», прорахунків;
  виявлення внутрішніх невикористаних резервів підвищення ефективності підприємницької діяльності та розробка пропозицій щодо їх мобілізації;
  вивчення новацій і нововведень, сприяння їх поширенню та оцінка ефективності нововведень;
  дослідження конкурентоспроможності підприємства;
  вивчення кон'юнктури ринку для швидшої адаптації до її змін;
  оцінка діяльності ділових партнерів, прогнозування їх поведінки;
  оцінка економічних ризиків, прогнозування невиправданих ризиків;
  підготовка пропозицій щодо вироблення оптимальних управлінських рішень.
    Для виконання цих завдань та досягнення мети економічного аналізу необхідно  дотримуватись таких принципів:
  системності: оскільки одним з основних напрямів сучасної науки є комплексне дослідження явищ і процесів як систем, системний підхід до їх дослідження є стрижнем методології економічного аналізу. Цей принцип передбачає розгляд усіх явищ і процесів господарсько-фінансової діяльності як складових єдиної системи в їх взаємозв'язку та взаємозалежності;
  науковості: методологія економічного аналізу має спиратись на економічні закони розвитку виробництва, найновіші досягнення галузевих економічних наук;
  об'єктивності, точності: передбачає дослідження всіх явищ і процесів, оцінку впливу факторів та результатів діяльності за достовірними даними. Висновки за результатами аналізу повинні бути обґрунтовані точними економічними розрахунками;
  конкретності: тобто конкретної спрямованості аналізу, виходячи з нагальних потреб ринкової економіки, дослідження пріоритетних напрямків розвитку;
  дієвості та оперативності: забезпечується через  розробку конкретних пропозицій з вироблення оптимальних управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства, швидкої адаптації до вимог ринку.

1.2.  Доходи та видатки

 
     В економічній літературі сукупність доходів та витрат називають грошовими  потоками підприємства, а точніше  додатнім та від’ємним грошовими потоком.
    Грошовий  потік – це сукупність проведених за звітний  період надходжень та витрат, які розподілені  за операційною, фінансовою та інвестиційною  діяльністю та змінюються під впливом ефективності здійснення господарської  діяльності.
    Грошовий потік на кожному підприємстві пов'язаний з такими напрямками:
   забезпечення процесу виробництва (закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих, виплата заробітної плати);
   реалізація продукції (робіт, послуг), тобто відшкодування витрат і формування доходів;
   сплата податків, обов'язкових відрахувань і зборів;
   забезпечення спільної діяльності підприємств;
   отримання і погашення кредитів і сплата відсотків за кредит кредитним установам.
    Таке  групування пов'язане з різною економічною  сутністю названих розрахунків, документооборотом, видами й методами фінансового та банківського контролю.
    Безготівковий грошовий оборот повністю здійснюється через банківські установи, що в  них відкрито рахунки суб'єктів  підприємницької діяльності.
    Від правильної організації грошових розрахунків у цілому залежить оперативність їх здійснення, а відтак і фінансовий стан суб'єктів господарювання.
    Одним із головних факторів нормалізації розрахунків  у народному господарстві є запровадження  єдиних розрахункових правил, які  визначаються відповідними нормативними актами [43].
    Грошові потоки підприємства у всіх формах і видах, а відповідного і сукупний потік, без сумніву являються  найважливішими самостійними об’єктом фінансового менеджменту, що потребують поглибленого вивчення теоретичних основ та розширення практичних рекомендацій. Це визначається тією роллю, яку грошові потоки грають в розвитку підприємства та формування кінцевих результатів його фінансової діяльності. 
    Поняття грошового потоку являється агрегованим, що включає в свій склад багаточисельні види цих потоків, які обслуговують господарську діяльність. З метою забезпечення ефективного цілеспрямованого управління грошовими потоками вони потребують певної визначеної класифікації [5, c.114]
    Для написання даної  роботи мною буде застосовано  деякі із видів  грошових потоків, які, на мою думку, доцільно класифікувати за наступними ознаками ( додаток 1)

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ  І ВИДАТКІВ ПІДПРИЄМСТВА.

2.1. Значення управління доходами та витратами для підприємства.

 
    Під час переходу до ринкової системи  господарювання зароджується конкуренція  як важливий механізм регулювання економічних  процесів. Однак у перехідний період вона ще незначна. Це дає змогу продавцям  установлювати й підтримувати більш високі ціни, ніж вони могли б дозволити собі за розвинутої конкуренції, що призводить до застою у виробництві, до безробіття, а в кінцевому рахунку - до соціально-економічної та політичної нестабільності.
    Конкурентоспроможність  підприємства можна забезпечити правильною організацією управління грошовими потоками: рухом фінансових ресурсів та фінансовими відносинами. Зміст управління грошовими потоками полягає в ефективному використанні фінансового механізму для досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства.[30]
    Вивчення  доходів та витрат підприємства дозволяє системно дослідити механізм його функціонування, оскільки за наявності власної відносно самостійної логіки розвитку грошові потоки мають зовнішні ознаки всього комплексу функціональних зв'язків, які розвиваються на підприємстві в процесі його функціонування.
    До  головних завдань  управління доходами та витратами: виявлення фінансових джерел розвитку виробництва; визначення ефективних напрямків інвестування фінансових ресурсів; раціоналізація операцій із цінними паперами; налагодження оптимальних стосунків із фінансово-кредитною системою, суб'єктами господарювання.
    Всі розглянуті задачі управління грошовими  потоками тісно взаємопов’язані  між собою, хоча окремі з них і  носять різнонаправлений характер (наприклад, забезпечення максимізації суми прибутку при мінімізації рівня фінансового ризику; забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів і постійної фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку і т. ін.). Тому в процесі управління грошовими потоками окремі задачі повинні бути оптимізовані між собою для найбільш ефективної реалізації його головної мети.
    Ефективність  грошових потоків підприємства є  основою його добробуту, тому головним на меті фінансовий менеджмент має знаходження розумного компромісу між завданнями, що ставить перед собою підприємство, і фінансовими можливостями реалізації цих завдань для:
    - підвищення обсягів продажів  і прибутку;
    - підтримування стійкої прибутковості  підприємства;
    - збільшення доходів власників (акціонерів).[17,c.7-8]
    За даними проведених досліджень оптимізуємо вищевикладене та складемо схему управління грошовими потоками підприємства. 

 

    Рис.2.1. Схема управління грошовими потоками підприємства 

    Процес  управління грошовими потоками підприємства послідовно охоплює наступні основні  етапи:
  Забезпечення повного і достовірного обліку грошових потоків підприємства і формування необхідної звітності.
  Аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді.
  Оптимізація грошових потоків підприємства. Найважливішими задачами, розв'язуваними в процесі цього етапу управління грошовими потоками, є: виявлення і реалізація резервів, що дозволяють знизити залежність підприємства від зовнішніх джерел залучення коштів; забезпечення більш повної збалансованості позитивних і негативних грошових потоків у часі і по обсягах; забезпечення більш тісного взаємозв'язку грошових потоків по видах господарської діяльності підприємства; підвищення суми і якості чистого грошового потоку, що генерується господарською діяльністю підприємства.
  Планування грошових потоків підприємства в розрізі різних їхніх видів.
    Забезпечення  ефективного контролю грошових потоків  підприємства.
    Управління  грошовими потоками включає також  сферу формування, розподілу та використання прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства. Розподіл прибутку є однією з форм реалізації економічних інтересів учасників процесу відтворення. Так, у результаті фінансово-господарської діяльності підприємств держава одержує свою частку у вигляді податків, підприємство - у вигляді чистого прибутку, а працівники - від розподілу і використання частини прибутку. Від регулювання розподілу чистого доходу залежить мотивація розвитку виробництва, можливість дальшого збільшення прибутку[21]. 
 

2.2. Розподіл доходів підприємства

 
     Прибуток, який підприємство одержує від усіх видів діяльності необхідно розподілити  і використати. При розподілі  прибутку певна його частина, встановлена  законодавчо (25% за основною ставкою), повинна бути спрямована до бюджету у вигляді податку на прибуток. Частина прибутку, яка залишилась, використовується на підприємстві. Схема розподілу і використання прибутку показана на рис.2.2.
     
     Рис.2.2. Схема розподілу і використання прибутку підприємства 

     Прибуток, який залишається після сплати податку  на прибутку до державного бюджету  та штрафних санкцій, складає його чистий прибуток. Чистий прибуток надходить  у розпорядження власників (власника) підприємства або його трудового  колективу, а тому він повинен бути розподілений. За чинним законодавством підприємство розподіляє чистий прибуток на свій розсуд відповідно до відпрацьованої фінансової стратегії розподілу прибутку чи запланованих напрямів використання. Порядок розподілу і використання чистого прибутку передбачається статутом підприємства. Для забезпечення подальшого розширеного відтворення на підприємстві повинно бути визначене оптимальне співвідношення між формуванням фонду накопичення і фонду споживання за рахунок чистого прибутку. Якщо підприємство є акціонерним товариством, то за рахунок чистого прибутку воно формує фонд виплати дивідендів. У процесі розподілу чистого прибутку підприємство може сформувати такі фонди спеціального призначення (грошові фонди, які мають цільове спрямування).
     На досліджуваному підприємстві отриманий прибуток розподіляється в фонд розвитку підприємства, зокрема -  дана сума використовується для придбання товару під реалізацію. 

2.3. Нормативно-правова база регулювання  доходів і витрат підприємства

 
    Основним  нормативним документом, що визначає сутність  фінансових результатів є Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств».  В даному  законі визначено перелік доходів та витрат, що відносяться до валових, та  ставки оподаткування прибутку підприємства.
    Згідно даного закону прибуток підприємства формується як різниця між валовими доходами та валовими витратами + амортизаційні відрахування підприємства.
    Прибуток, що відображається в фінансовій звітності  регулюється положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 
    Розглянемо  інші нормативні джерела, що регулюють  дане питання  в додатку 2.
    Охарактеризуємо основні положення перелічених  нормативних актів.
    Закон України “Про бухгалтерський облік  і фінансову звітність в Україні”  визначає такі основні принципи фінансового обліку взагалі, у тому числі обліку доходів та витрат:
    Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності  є надання користувачам для прийняття  рішень повної, правдивої та неупередженої  інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
    Бухгалтерський  облік є обов'язковим видом  обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична  та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
    Дохід підприємства з 1 січня 2000 р. формують у  бухгалтерському обліку і фінансовій звітності про доходи від звичайної  діяльності на основі Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. №290.
    Норми цього положення стосуються підприємств (організацій) та інших юридичних  осіб незалежно від форм власності (крім бюджетних та банківських установ).
    Дохід є надходженням економічних вигод, які виникають у результаті діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції (товарів, послуг), гонорарів, відсотків, дивідендів тощо. В обліку дохід відображається у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, яке приводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).
    Норми П(С)БО 15 поширюються:
    на  доходи підприємств від звичайної  діяльності: реалізації продукції (товарів, інших активів); надання послуг; отримання  цільового фінансування; використання активів підприємства іншими сторонами, результатом чого є отримання відсотків, роялті та дивідендів.
    Норми П(С)БО 15 не поширюються:
   на реалізацію цінних паперів;
   договори оренди;
   дивідендів, які належать за результатами фінансових інвестицій та обліковуються за методом участі в капіталі;
   страхову діяльність;
   зміни у справедливій вартості фінансових активів та фінансових зобов’язань, також з ліквідації (продаж, погашення ) названих активів, зобов’язань;
   зміни вартості інших поточних активів;
   природний приріст поголів’я  худоби, вихід продукції сільського та лісового господарства;
   видобуток корисних копалин.
    Норми стандарту виходять з принципу нарахування  відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового  результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, що були здійсненні для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошових коштів.
    Для визнання доходу необхідне не тільки надходження активу або зменшення зобов’язання, а й фінансовий наслідок цих подій. Таким наслідком є збільшення власного капіталу (крім внесків учасників). Тобто дохід визначається в момент збільшення активу або зменшення зобов’язань, які зумовлюють збільшення власного капіталу.
    Доходи  відображаються в обліку та звітності  згідно з принципами нарахування  та відповідності доходів і витрат.
    Принцип нарахування полягає в тому, що результати господарських операцій визнаються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах цих періодів, до яких вони відносяться.
    Принцип нарахування має застосовуватися  одночасно з принципом відповідності, відповідно до якого витрати визнаються у Звіті про фінансові результати на основі прямого зв’язку між ними та отриманими доходами.
    Так само як і інші активи, дохід визнається, якщо його оцінку можна достовірно визначити. Критерії визнання доходу застосовують окремо до кожної операції. Проте за певних умов для відображення суті операції необхідно застосовувати критерії визнання до окремих елементів однієї операції, які підлягають оцінці, якщо це випливає із сутності такої господарської операції.
    Наприклад, вартість реалізації продукції включає суму за майбутні надані послуги (припустимо, монтаж), яку треба визначити. Ця сума підлягає відстроченню і визнається доходом у періоді надання такої послуги. І навпаки, критерії визнання застосовуються до двох і більше операцій одночасно, якщо вони пов’язані так, що суть господарської операції не можна зрозуміти без розгляду декількох операцій у цілому. Наприклад, підприємство може реалізовувати товари і водночас укласти окремий договір на придбання цих товарів пізніше, таким чином спростовуючи результат операції. У такому разі обидві операції мають розглядатися разом.
    Окремі  категорії утворюють дохід від  реалізації продукції (товарів, інших  активів) та дохід від надання  послуг. Це пов’язано з тим, що до визнання цих видів доходу ставлять додаткові умови. Не визнається дохід, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), які подібні за призначенням  та мають однакову справедливу вартість.
    Не  визнаються доходами, оскільки не є  економічними вигодами, що надходять на підприємство, і не ведуть до збільшення власного капіталу суми, одержувані від імені третіх осіб, такі як:
    податок на додану вартість, акцизи, інші податки  й обов’язкові платежі, що належать до перерахування в бюджет і позабюджетні фонди;
    надходження за договорами комісії, агентськими  та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала і  т. ін.;
    попередня оплата (аванс у рахунок оплати) продукції (товарів, робіт, послуг);
    завдаток  під заставу або в погашення  позики, якщо це передбачено відповідним договором;
    надходження, що належать іншим особам.
    Деякі з зазначених надходжень мають особливий  порядок відображення в обліку. Зокрема, це стосується ПДВ, акцизу та інших  податків, які входять до ціни продажу, а також надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором. Відповідно до вимог П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати” до складу доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) включається вся сума надходжень, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (ПДВ, акцизу тощо).
    Таким чином, зазначені надходження мають  бути відображені за кредитом рахунка  з обліку доходів, а потім вираховуються  шляхом проведення через дебет того самого рахунка або дебет рахунка 704 „Вирахування з доходу”. Інші надходження, які не визнаються доходами, відображаються в обліку проводками без застосування рахунків класу 7.

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ В ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «ІМПУЛЬС»

3.1. Економічна характеристика підприємства

 
      Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування, воно є платником податку на додану вартість. Чисельність працюючих складає в 2007 році 26 чол., з них 5 чол.  - адміністративний персонал.
    Основні техніко-економічні показники підприємства наведено в табл.3.1.
    Таблиця 3.1.
    Техніко-економічні показники діяльності ПП «Імпульс»
Показник 2002 2003 2004 2005 2006
Дохід від реалізації 12601,1 18657,4 20413,8 21006,5 31421,6
Чистий  дохід від реалізації продукції 10500,9 15547,9 17011,5 17505,3 26184,6
Кількість промислово-виробничого персоналу 26,0 27,0 28,0 27,0 26,0
Продуктивність  праці на 1 особу 403,9 575,8 607,6 648,3 1007,1
Середньорічна вартість основних фондів 490,5 448,5 459,8 540,9 932,6
Фондовіддача 21,4 34,7 37,0 32,4 28,1
Середні залишок оборотних коштів 3183,8 4154,6 5613,6 6265,1 7888,6
Коефіцієнт  оборотності Об.к. 3,3 3,7 3,0 2,8 3,3
Власний капітал 849,2 1023,6 886,1 1769,9 749,8
Собівартість  реалізованої продукції 8036,7 12011,0 13203,7 14301,2 22158,2
Витрати на 1 грн реалізованої продукції 0,77 0,77 0,78 0,82 0,85
Валовий прибуток 2464,2 3536,9 3807,8 3204,1 4026,4
Прибуток  від основної діяльності 387,5 432,7 868,2 1090,6 -1070,1
Чистий  прибуток(збиток) 289,5 174,7 560,9 972,0 -1120,1
 
    Підприємство  отримувало великі прибутки із зростаючою тенденцією, так в 2005 році ПП «Імпульс» отримало 972 тис.грн чистого прибутку. Проте за рахунок збільшення непередбачуваних витрат в 2006 році підприємство отримало збиток 1120,1 тис.грн.
    За  даними аналізу зробимо висновок, що із зростанням доходів підприємства, збільшилося і число персоналу і продуктивність праці. Ефективність використання основних засобів (фондовіддача) за досліджуваний період також збільшилася на 28,1. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції складають 78 копійок.

3.2. Аналіз доходів по підприємству

      Підприємство  отримує доходи від 3 видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової. Основну частку доходів підприємство отримує від операційної діяльності. Проаналізуємо структуру надходжень по кожному підприємстві.
      Таблиця 3.2.
      Аналіз  доходів за видами діяльності ПП «Імпульс» за 2002-2006 рр.
Показник 2002 2003 2004 2005 2006
ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Дохід 10708,9 15697 17466,9 18710,3 26618,2
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Дохід 2,5 0 1,7 9,7 21,5
Інвестиційна діяльність
Дохід 0,5 28,6 35 20 50
 
      Отже, за даними таблиці можна зробити  висновок, що
      Частка  додатного грошового потоку, отриманого від операційної діяльності на ПП «Імпульс» в 2002 році склала 99,97%. Станом на 2006 рік частка склала 99,73%. Тобто можна зробити висновок, що відбулося незначне зменшення частки доходів, отриманих від операційної діяльності.
      Доходи  від фінансової діяльності на ПП «Імпульс» в 2002 році склали тільки 0,02%. За досліджуваний період їх питома вага збільшилася на 0,06% і склала в 2006 році 0,08.
      ПП  «Імпульс»  отримало 50 тис.грн додатного грошового потоку від інвестиційної діяльності в 2006 році. Це склало близько 0,2% загального доходу підприємства.
      Таблиця 3.3.
      Аналіз  доходів операційної діяльності ПП «Імпульс» за 2002-2006рр.
Показник 2002 2003 2004 2005 2006
Чистий  дохід, всього: 10500,9 15547,9 17011,5 17505,3 26184,6
Дохід від реалізації товарів 8505,7 12749,3 13864,4 13829,2 21733,2
Дохід від надання послуг 1995,2 2798,6 3147,1 3676,1 4451,4
Інші  операційні доходи, всього: 208,0 149,1 455,4 1205,0 433,6
Дохід від реалізації іноземної валюти 0,5 1,2 1,4 1,5 0,1
Дохід від операційної оренди активів 207,5 147,9 454,0 1203,5 433,5
    За  даними аналізу можна зробити  висновок, що чистий дохід одного і  другого підприємства складається з доходу від реалізації товарів та доходів від надання послуг.
    Проаналізуємо детальніше динаміку та структуру  позитивного грошового потоку від  операційної діяльності ПП «Імпульс»".
    Чистий  дохід підприємства за досліджуваний  період збільшився на 15 683,7 тис.грн, в тому числі за останній рік на 8 679,3 тис.грн. Станом на 2006 рік його питома вага в загальній структурі операційних доходів складає 98,37%. Дохід від реалізації товарів за досліджуваний період збільшився на 13 227,49 тис.грн, в т.ч. на 7904,03 тис.грн за останній рік.
    Питома  вага доходів від реалізації товарів  в загальній сумі операційних  доходів складала в 2002 році 79,43%,в 2003 - 81,22%, в 2004 - 79,38%, в 2005  -73,91% і в 2006 році  - 81,65%.
    Дохід від надання послуг по встановленню засобів опалення протягом досліджуваного періоду збільшився на 2456,21 тис.грн, в т.ч. за останній рік на 775,27 тис.грн. В 2006 році питома вага доходу від надання послуг в загальній сумі операційних доходів склала 16,72%.
    Інші  операційні доходи ПП «Імпульс» за досліджуваний період збільшилися на 225,60 тис.грн. Проте за останній рік - відбулося їх зменшення на 771,40 тис.грн. В 2006 році питома вага інших операційних доходів в загальній сумі операційних доходів підприємства складала 1,63%. Розглянемо структуру інших операційних доходів.
    На  даному підприємстві вони складаються  із доходів від реалізації іноземної  валюти. Дані доходи складають менше 0,01%  операційних доходів підприємства. В 2006 році отримало 0,10 тис.грн доходу.
    Доходи  від операційної оренди активів складають більшу частку інших операційних доходів. Зокрема в 2006 році вони складають 100% інших операційних доходів та 1,63% загальної вартості операційних доходів підприємства.
    Дані  доходи за досліджуваний період збільшилися  на 226 тис.грн, проте за останній рік відбулося їх зменшення на 770 тис.грн.
    Проведемо аналіз доходів за фінансовою діяльністю.
    Таблиця 3.4.
      Аналіз  доходів фінансової діяльності ПП «Імпульс» за 2002-2006 рр.
Показник 2002 2003 2004 2005 2006
Дохід від спільної діяльності 2,4 0,0 1,6 9,2 20,4
Дохід від інвестицій в дочірні підприємства 0,1 0,0 0,1 0,5 1,1
 
    Підприємство  отримувало доходи від даної діяльності в 2002, 2004-2006 роках. Фінансові доходи даного підприємства складаються із доходів від спільної діяльності та з доходів від інвестицій в дочірні підприємства.  Доходи від спільної діяльності за досліджуваний період коливаються на рівні 95%. За 5 років дані доходи збільшилися на 18,05 тис.грн, в т.ч. за останній рік на 11,21 тис.грн. Дохід від інвестиційної діяльності в підприємство за досліджуваний період збільшився на 0,95 тис.грн, в т.ч. за останній рік на 0,59 тис.грн.
    Доходи від інвестиційної діяльності ПП «Імпульс» складаються з доходів від реалізації необоротних активів, доходів від реалізації майнових комплексів та інших доходів від звичайної діяльності.
    Дохід від реалізації необоротних активів  протягом 5 років збільшився на 4,85 тис.грн. Проте за останній рік відбулося зменшення даних надходжень на 4,1 тис.грн. дані доходи в 2002 році складали 50% доходів від інвестиційної діяльності, в 2003  році - 51,75%, в 2004 - 51,71%, в 2005 році 46% і в 2006 році 10%.
    Таблиця 3.5.
      Аналіз  доходів за інвестиційною діяльністю ПП «Імпульс» за 2002-2006 рр.
Показник 2002 2003 2004 2005 2006
Дохід від реалізації необоротних активів 0,3 14,8 18,1 9,2 5,1
Дохід від реалізації майнових комплексів     14,0   35,0
Інші  доходи від звичайної діяльності 0,3 13,8 2,9 10,8 9,9
 
    Дохід від реалізації майнових комплексів підприємство отримувало тільки в 2004 році - 14 тис.грн та 2006 році 35 тис.грн. В 2006 році дані доходи складають 70% інвестиційних  доходів підприємства.
    Інші  доходи підприємства за досліджуваний період збільшилися на 9,65 тис.грн, проте за останній рік відбулося їх зменшення на 0,90 тис.грн. В 2002 році дані доходи складали 50% інвестиційного доходу підприємства, в 2003 - 48,25%, в 2004  - 8,29%, в 2005 році 54% і в 2006 - 19,80%. 

3.3. Аналіз витрат підприємства

 
      Витрати підприємств протягом досліджуваного періоду змінювалися пропорційно доходам ( таблиця 3.6)
      Таблиця 3.6.
      Аналіз  витрат за видами діяльності ПП «Імпульс» за 2002-2006 рр.
Показник 2002 2003 2004 2005 2006
ОПЕРАЦІЙНА  ДІЯЛЬНІСТЬ
Витрати 10422,3 15421,2 16908,7 17723 27728,8
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Витрати 0 102,26 0 0 0
ІНВЕСТИЦІЙНА  ДІЯЛЬНІСТЬ
Витрати 0,1 27,4 34 45 81
      Від'ємний грошовий потік ПП «Імпульс» від операційної діяльності протягом 2005-2006 року зріс на 10 005,8 тис.грн, а за досліджуваний період на 17 306,5 тис.грн.
      Від'ємний грошовий потік фінансової діяльності ПП «Імпульс» був тільки в 2003 році і склав 102,26 тис.грн.
      Від'ємний  грошовий потік інвестиційної діяльності за досліджуваний період збільшився на 80,90 тис.грн, в т.ч. за останній рік  на 36 тис.грн.
      Проведемо аналіз витрат операційної діяльності підприємства.
      Таблиця 3.7.
      Аналіз  витрат операційної діяльності ПП «Імпульс» за 2002-2006 рр.
Показник 2002 2003 2004 2005 2006
Собівартість  реалізованої продукції 8036,7 12011 13203,7 14301,2 22158,2
Адміністративні витрати 1377,4 1626,2 1633,4 1689,8 2123,6
Витрати на збут 438,6 654,7 914,1 1023,7 1453,8
Інші  операційні витрати 471,6 871,3 850,2 589,7 1943,2
    Адміністративні витрати підприємства мають тенденцію  до збільшення. Зокрема за досліджуваний  період вони збільшилися на 746,2 тис.грн, а за 2005-2006 роки на 433,8 тис.грн. В 2002 році питома вага адміністративних витрат підприємства в загальній структурі операційних витрат склала 13,34%, в 2003 - 10,72%, в 2004 - 9,84%, в 2005 - 9,60% і в 2006 - 7,67. Тобто ми бачимо зменшення питомої ваги даних витрат в загальній сумі операційних витрат підприємства.
    Витрати на збут відіграють важливу роль в  отриманні прибутків підприємства. Саме тому на їх рахунок припадає в 2006 році близько 5,25% операційних витрат підприємства. В 2002 році їх питома вага складала 4,25%, в 2003 - 4,32, в 2004 - 5,51 і в 2005 - 5,82%.
    Інші  операційні витрати в 2006 році склали 1943,2 тис.грн, що на 1353,5 тис.грн більше даних витрат в 2005 році та на 1471,6 тис.грн  більше витрат 2002 року.
    Проведемо аналіз від’ємного грошового потоку за фінансовою діяльністю ПП «Імпульс».
    Таблиця 3.8.
      Аналіз  витрат фінансової діяльності ПП «Імпульс» за 2002-2006 рр.
Показник 2002 2003 2004 2005 2006
Втрати  від інвестицій в дочірні підприємства   102,26      
    Дані таблиці показують що ПП «Імпульс» мало фінансові витрат тільки в 2003 році. Дані витрати склали 102,26 тис.грн.
    Проведемо аналіз додатного витрат інвестиційної діяльності ПП «Імпульс».
    Таблиця 3.9.
      Аналіз  витрат інвестиційної діяльності ПП «Імпульс» за 2002-2006 рр.
Показник 2002 2003 2004 2005 2006
Собівартість  реалізованих необоротних активів 0,1 12,6 17,1 8,1 3,1
Собівартість  реалізованих майнових комплексів     12   32
Списання  необоротних активів   1,2 2,3 0,5 1,2
Інші  витрати звичайної діяльності 0 13,6 2,6 36,4 44,7
    Аналіз  витрат ПП «Імпульс» показав, що він складається із собівартості  нереалізованих необоротних активів, собівартості реалізованих майнових комплексів, списаних необоротних активів та інших витрат звичайної діяльності.
    Собівартість реалізованих необоротних активів за досліджуваний період збільшилася на 3 тис.грн. В 2006 році дані витрати склали 3,83%  інвестиційних витрат підприємства. Собівартість реалізованих майнових комплексів  в 2006 році склала 32 тис.грн, що становить 39,51% інвестиційних витрат підприємства. Витрати, отримані за рахунок списання необоротних активів за досліджуваний період збільшилися на 1,2 тис.грн. Дані витрати склали в 2006 році 1,48% інвестиційних витрат підприємства. Інші витрати звичайної діяльності за досліджуваний період збільшилися на 44,7 тис.грн, в т.ч. за останній рік на 8,30 тис.грн. В 2006 році дані витрати склали 55,19% інвестиційного від'ємного грошового потоку підприємства. 

3.4. Аналіз результатів

 
    Дослідивши  структуру доходів та витрат, проаналізуємо чистий прибуток підприємства.
Таблиця 3.10
Чистий  прибуток ПП «Імпульс» за 2002-2006 рр.
Показник 2002 2003 2004 2005 2006
Чистий  прибуток 289,5 174,74 560,9 972 -1120,1
Лінійне відхилення, тис.грн. x -114,8 386,2 411,1 -2092,1
Базове  відхилення, тис.грн. x -114,8 271,4 682,5 -1409,6
Темп  приросту, % x -39,6 221,0 73,3 -215,2
Базовий темп приросту, % x -39,6 93,7 235,8 -486,9
 
    В 2002 році ПП «Імпульс» отримав на 164 тис.грн прибутку більше ніж його конкурент, а в 2005 році – на 136 тис.грн.
    ПП  «Імпульс» було прибутковим до 2005 року.  В 2005 році воно отримало 972 тис.грн. прибутку, що на 411,1 тис.грн більше прибутку 2004 року та на 682,5 тис.грн більше прибутку 2002 року. Проте в 2006 році підприємство зазнало значних збитків через реорганізацію. Збиток в 2006 році склав 1120,1 тис.грн.

РОЗДІЛ 4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПП «ІМПУЛЬС»

4.1. Основні напрямки зниження витрат на підприємстві в умовах даного ринку та економічної ситуації.
 
    Як  показали дослідження, проведені в 3 розділі роботи підприємство витрачає значні кошти на оренду приміщень. Проте маючи в наявності вільні кошти, підприємство може зробити інвестування в розширення торгівельних площ, тим самим в кінцевому результаті зменшивши витрат.
    Для придбання даного приміщення, ПП «Імпульс» , необхідно залучити 1 млн.грн. Крім того, необхідно збільшити витрати на оплату комунальних послуг та витрати на оплату праці працівників, що обслуговуватимуть клієнтів. За рахунок відкриття ще однієї торгівельної точки, підприємство планує збільшити  додатній грошовий потік в 2007 році на 10%, в 2008 році – на 50% і в 2009 – на 80%. Якщо підприємство цього не зробить, то планується покращення діяльності підприємства в 2007 році за рахунок природного збільшення попиту на  продукцію на 5%, в 2008 – на 10, і в 2009 – на 20.
    Таким чином, розглянемо показники стратегічного  розвитку на 2007-2009 роки. Планові показники  доходу візьмемо вирахувавши приріст, а показники витрат – пропорційно  показникам за базовий період.
    Тобто, за даними таблиці можна зробити висновок, що підприємство зможе збільшити свої прибутки пропорційно збільшенням своїх доходів.
    Розрахунок  показників проведемо наступним  чином. Визначення планового показника  доходу від реалізації в 2007 році проводиться  шляхом множення фактичного показника на 10%. Плановий показник доходу 2008 року визначається множенням попереднього показник на 50%, 2009 – на 80%. Питома вага собівартості реалізованої продукції складає 72%, надання послуг – решту – 12%.  

    Таблиця 4.1.
    Планові показники зміни фінансового результати інвестиційним методом
Показник Факт План
2006р 2007р 2008р 2009р.
Дохід: 26618,2 29280,0 43920,0 79056,1
від реалізації товарів 21209,5 23330,5 34995,7 62992,3
від надання  послуг 4975,1 5472,6 8208,9 14776,0
від реалізації інших оборотних активів 168,3 185,1 277,7 499,9
від операційної  оренди активів 242,8 267,1 400,6 721,2
від зменшення  курсових різниць 22,5 24,7 37,1 66,8
Витрати: 27678,8 22183,2 32878,0 58571,7
собівартість  реалізованої продукції 18169,7 16797,9 25196,9 45354,5
собівартість  наданих послуг 3988,5 656,7 985,1 1773,1
утримання адміністративного персоналу 352,2 387,4 464,9 604,4
відрахування  на соціальне страхування адмінперсоналу 119,7 131,7 158,1 205,5
утримання адміністративних приміщень 1525,3 352,5 387,8 484,7
професійні  послуги 126,4 120,2 80,2 60,5
витрати на рекламу 290,8 319,8 479,8 863,6
витрати на гарантійне обслуговування 152,5 167,8 251,6 452,9
витрати на доставку 852,3 937,5 1406,3 2531,3
утримання складських приміщень 158,2 174,1 261,1 470,0
нестачі, виявлені при інвентаризації 20,1 22,1 33,2 59,7
операційна  оренда активів 500,3 550,3 825,5 1485,9
наукові дослідження 35,2 38,7 58,1 104,5
інші  операційні витрати 1387,6 1526,4 2289,5 4121,2
Чистий  прибуток -1060,6 7096,8 11042,1 20484,3
 
    Зберігаючи  такі пропорції визначимо показники  собівартості. Підприємство в 2006 році організувало ремонт адміністративного  приміщення. Дані витрати склали 1525,3. На 2007 рік підприємство планує  витратити  близько 352 тис.грн. Витрати на наступні періоди плануються пропорційно витратам за 2007 рік. Отже,  розглянемо планові показники від операційної діяльності підприємства на 2007-2009 роки.
    Таким чином, підприємство планує в 2007 році, за рахунок зменшення адміністративних та інших  витрат стати прибутковим, та отримати в 2007 році 7096,8 тис.грн чистого грошового потоку. В 2008 році ця цифра збільшиться на  55% і складатиме 11042,1 тис.грн,в  2009 – 20484,3 тис.грн.
    Крім  операційної, рух грошових коштів відбувається і за фінансовою діяльністю. Проаналізуємо її.
    Таблиця  4.2.
    Планові показники фінансових результатів від фінансової діяльності ПП «Імпульс» на 2007-2009 роки , тис.грн
Показник Факт План
2006р 2007р 2008р 2009р.
Дохід 21,5 48,0 57,8 67,3
Дохід від спільної діяльності 20,4 35,5 42,5 51,2
Дохід від інвестицій в дочірні підприємства 1,1 12,5 15,3 16,1
Витрати 0,0 52,5 65,8
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.