Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Конкурентна позиця банку

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 12.10.2012. Сдан: 2011. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст 
 

Вступ 3
1. Сутність поняття конкурентна позиція та критерії оцінки      6
2. Оцінка конкурентних позицій найбільших банків України    13
Висновки 29
Список використаної літератури 30 
 
 

 

Вступ 
 

      Актуальність  теми. Конкурентоспроможність є одним з вагомих показників стану підприємства (організації), що визначає позицію господарюючого суб’єкта в ринковому просторі, перспективи його подальшого розвитку, можливість досягнення стратегічних цілей та завдань.
      Сучасні тенденції розвитку банківської  системи в Україні підтверджують, що більшість вітчизняних банків вже перейшли зі стану, коли їм доводилося вирішувати питання, виключно пов’язані з проблемами виживання, до питань розвитку бізнесу, необхідності капіталізації, розширення інфраструктури, збереження своїх активів, створення нових нетрадиційних для українського фінансового ринку банківських продуктів, і, відповідно, створення ефективної системи управління, яка б відповідала реаліям сьогоднішнього дня. У зв’язку з цим, об’єктивним є підвищення інтересу банків до питань оцінки конкурентної позиції по відношенню до конкурентів.
      Дослідження проблеми управління конкурентною позицією організації знаходять своє відображення у працях І. Ансоффа, Г. Мінцберга, М. Портера, Дж. Робінсона, А. Чандлера, А. Юданова, Р. Фатхутдинова, В. Винокурова, А. Воронкової, А. Градова, Ю. Іванова, М. Кизима, Г. Кривенка, В. Пономаренка, О. Пушкаря, О. Тридіда, О. Тищенка, О. Челенкова, В. Шинкаренка, О. Васюренко, О. Кириченко, С. Козьменко, І. Спіцинай, Г. Азоєва інших. Питання конкуренції в банківській сфері розглядається в статтях таких авторів, як І. Ромашова, Т. Стубайло, О. Педалко, Ю. Заруба, Г. Зарічна, Т. Гірченко, І.Лютий, О. Юрчук, О. Черняк, А. Камінський, А. Сайденов, С. Святов, В. Корнєв. Однак не розглядається проблема конкурентного позиціонування  в банківській сфері.
      Успішна діяльність суб’єкта підприємницької діяльності, в основному, залежить від того, наскільки ефективно суб’єкт господарювання оцінить власні конкурентні переваги та здійснюватиме ефективне управління своєю конкурентною позицією на ринку.
      Отже, актуальність теми оцінка конкурентної позиції банку полягає в тому, що перед фінансовою організацією, яка функціонує у складному зовнішньому середовищі, постає завдання щодо збереження або покращення власних конкурентних позицій. Саме тому необхідною є оцінка конкурентоспроможності організації та порівняння її із конкурентами або середньогалузевими показниками. Існують різні методики, виокремлено різні критерії за якими можна оцінити конкурентну позицію промислового підприємства. Однак проблемі визначення конкурентної позиції банківських установ приділяється недостатня увага. Наприклад, у процесі аналізу та вибору конкурентних позицій банки широко використовують підходи, уже розроблені світовою економічною теорією та практикою. До найбільш поширених із них належать моделі Boston Consulting Group, General Electric/McKinsey тощо. Їх використання значною мірою полегшує процес стратегічного управління конкурентоспроможністю банку. Однак, зазначені підходи мають значні недоліки, що обмежують їх застосування, та не стосуються важливих питань управління конкурентоспроможністю даної фінансової організації. Доводиться підлаштовувати та перероблювати існуючі методики оцінки конкурентних позицій для сфери банківського управління. А це значно знижує якість результатів дослідження. Зважаючи на важливість банківського сектору в економіці будь-якої країни, в Україні та світі почали більш активно досліджувати питання розробки методик та моделей дослідження конкурентної позиції банку. Це  і є перспективним напрямом теоретичного та практичного дослідження.
      Об’єктом дослідження виступає конкуренція, як одна з найважливіших характеристик ринкового господарства.
      Предметом дослідження в роботі є конкурентна позиція банку, як один із елементів управління у банківській установі.
      Метою реферату є оцінка конкурентних позицій найбільших банків України.
      Для досягнення поставленої мети були визначені  наступні завдання:
  ознайомитися з історією дослідження сутності категорії конкуренція та конкурентна позиція;
  уточнити сутність основних категорій, що пов’язані з об’єктом дослідження;
  визначити сутність поняття «конкурентна позиція»;
  виокремити фактори, що впливають на конкурентну позицію банку;
  визначити основні критерії та методи, які можуть застосовуватися при оцінці конкурентної позиції банківської установи;
  оцінити конкурентні позиції найбільших банків України;
 
 

1. Сутність поняття конкурентна позиція та критерії оцінки 
 

      Конкуренція – сутнісна риса різних видів людської діяльності, яким притаманне зіткнення інтересів (економіка, політика, дипломатична практика, ідеологія, наука, спорт, світоглядні орієнтації особистостей тощо). Конкуренція – невід’ємна ознака суспільних відносин на всіх етапах розвитку людства, проте широко розповсюджується після ліквідації спадкових, станових привілеїв і середньовічних регламентацій, утвердження принципу демократії та ринкової економіки, коли встановлюються норми та правила конкуренції.
      Як  бачимо, конкуренція відіграє вагому роль у суспільному житті. Тому важливо визначити сутність базового поняття даної проблематики – терміну конкуренція. У найзагальнішому вигляді під конкуренцією розуміють суперництво, змагальність людей, спільнот, суб’єктів господарської діяльності, організацій у досягненні подібних цілей, кращих результатів у тій чи іншій сфері суспільного життя.
      В юридичній літературі конкуренція  тлумачиться як «змагальність господарюючих суб’єктів, коли їх самостійні дії ефективно обмежують можливість кожного з них однобоко виливати на загальні умови обігу товарів на відповідному товарному ринку» [23, 296].
      Конкуренція з точки зору психології розуміється  як одна з форм організації міжособистісної  взаємодії [10, 230]. В економічній літературі конкуренція – це «змагання між господарюючими суб’єктами: боротьба за ринки збуту товарів з метою отримання більш високих доходів, прибутку, іншої користі. Конкуренція є цивілізованою, легалізованою формою боротьби за існування й одним із механізмів відбору та регулювання ринкової економіки» [5, 321].
      Під банківською конкуренцією розуміють економічне суперництво комерційних банків за вигідні позиції на ринку банківських послуг [16, 127].
      Питанню ринкового позиціонування присвячена низка публікацій як зарубіжних, так  і вітчизняних авторів та науковців. Але єдиної думки щодо терміну «позиціонування» не існує, усі автори трактують це поняття по-своєму.
      Прийнято  вважати, що концепція позиціонування бере свій початок з 1972 року, коли у  видавництві «Advertising Age» Дж. Траулер разом з колегою Э. Райсом опублікував серію статей під спільним заголовком «Ера позиціонування». З того часу дослідники розробили унікальну технологію позиціонування. Їх відкриття опубліковані у спільних книгах «Сила простоти», «Нове позиціонування», «Маркетингові війни». Дослідники визначили позиціонування як операцію на свідомості потенційних клієнтів, тобто в їх розумі, а вислів «позиціонування товару» вважали некоректним [11, 34].
      Дж  Траут визначає позиціонування як розробку та створення іміджу товару таким  чином, щоб він посів у свідомості споживачів певне місце, відмінне від позиції товарів-конкурентів [6, 112]. Тобто позиціонування – це операція на свідомості потенційних покупців. Воно створює певну догму в свідомості споживача. Позиціонування – це вплив на образ думок споживачів (позиціонується товар у свідомості споживача).
      Ф. Котлер та Г. Армстронг твердять, що позиціонування – це спосіб, у відповідності  з яким споживачі ідентифікують  той чи інший товар за його найважливішими характеристиками [2, 227].
      Видатний  британський спеціаліст в області комунікацій Б. Брюс стверджує, що позиціонування – це чіткий аналіз того, для чого і для кого потрібна певна торговельна марка (або фірма, людина, політична партія і т.д.), чому хтось може бути зацікавленим у її виборі [26, 136]. Дане поняття тут трактується лише з маркетингового боку.
      Ч. Лемб, Д. Хейр, К. МакДаніел розглядають  позиціонування як процес розвитку специфічного маркетингового комплексу з метою  його впливу на сприйняття потенційними споживачами певного бренда, товарних категорій чи організації в цілому. Н. Куденко розглядає позиціонування як процес визначення місця товару фірми на ринку серед товарів аналогів [16, 120].
      Цікаве  твердження позиціонування дає фахівець з маркетингу В. Пустотін, який зазначає, що позиціонування – це плацдарм захисту своїх позицій і правильної атаки на конкурента [18, 22].
      Позиціонування (від англійського слова positioning – розміщення) визначає характер сприйняття фірми, її товарів цільовими покупцями. Воно спрямоване, перш за все, на трансформацію свідомості споживача таким чином, щоб зробити торговельну марку не просто пізнаваною, а такою, яку можна істотно відрізнити від інших марок, представлених на ринку, що мають особливу цінність для споживача [13, 165]. Дещо схожим є інше трактування Й. Петровіцова та Й. Дадьо. Позиціонування означає збереження інформації про переваги марки і її диференціювання і відмінності в розумі клієнта.
      О.І. Карпухін дає визначення позиціонування з маркетингового підходу (паблік рілейшнз). Зокрема, під позиціонуванням розуміють  створення особливого місця (позиції) інформаційного продукту об’єкта щодо інших продуктів у свідомості адресата комунікації [14, 141].
      М. Армстронг вказує на те, що позиціонування – це процес захоплення сегментів  ринку [2, 77].
      Але нам необхідно визначити це поняття  з погляду конкурентної боротьби. Його можна виокремити наступним чином: у ході реалізації конкурентної стратегії та під впливом чинників конкурентного середовища підприємства завойовують (або втрачають) вірогідні конкурентні позиції на ринку, тобто позиціонуються. Тому під позиціонуванням підприємства слід розуміти діяльність, спрямовану на встановлення його ролі і місця в конкурентному середовищі за допомогою досягнення і утримування конкурентних переваг в умовах високої динаміки конкурентного середовища. На наш погляд, позиціонування необхідно розглядати як цілеспрямований процес скоординованих дій на об’єкти управління для встановлення, забезпечення та підтримки необхідного на ринку рівня конкурентоспроможності підприємства. З огляду на це, передумовою визначення відповідної позиції на ринку підприємства є визначення рівня його конкурентоспроможності [3, 128].
      Наступним кроком є визначення поняття конкурентна  позиція.
      У наукових дослідженнях О. Голосова можна  знайти визначення поняття конкурентної позиції, але зі сторони товару. Зокрема, конкурентна позиція товару – це те місце, яке товар займає у свідомості покупців, ширше – порівняно з аналогічними конкурентними товарами, тобто те, чим саме відрізняється товар фірми від аналогів [7, 149]. Відповідно, позиція товару показує, як саме цей товар сприймається потенційними споживачами та чим вирізняється від аналогічних товарів. Зазначена позиція виявляється у ринковій структурі як результат процесу позиціонування.
      Л. Боденчук розглядає конкурентне позиціонування, але на рівні регіону. Зокрема він дає цьому поняттю таке трактування: конкурентне позиціонування території – це аналіз позитивних та негативних аспектів окремої території та визначення конкурентних переваг порівняно з іншими територіями-конкурентами [4, 884].
      З погляду підприємства конкурентна  позиція визначається дещо по-іншому. Під «конкурентною позицією» розуміють «…позицію, яку компанія займає у певній галузі відповідно до результатів своєї діяльності та зі своїми перевагами й недоліками порівняно з конкурентами» [1, 88], чи «…місце підприємства в конкретних сегментах ринку зовнішнього середовища серед конкурентів» [24, 12].
      В. Пономаренко вважає, що конкурентна  позиція підприємства – це його місце в конкретних сегментах  ринку зовнішнього середовища стосовно конкурентів [15, 175].
      Ю. Іванов, Т. Чечетова-Терашвілі під конкурентною позицією розуміють певне положення підприємства в ринковому сегменті за рахунок більш ефективної реалізації обраної їм конкурентної стратегії в порівнянні з підприємствами-конкурентами.
      Отже, конкурентна позиція банку – це позиція, яку займає банк на ринку банківських послуг відповідно до результатів своєї діяльності на основі переваг й недоліків у порівнянні з конкурентами.
      Конкурентна позиція банку багато в чому визначається наявними конкурентними перевагами та ефективністю їх реалізації.
      До  основних сфер практичного застосування конкурентної позиції в діяльності комерційного банку можна віднести:
  формування інформаційної бази про місце банку серед конкурентів за різними критеріями для визначення стратегії досягнення більш міцного положення на ринку;
  виявлення резервів і шляхів підвищення конкурентоздатності банку і його послуг;
  оцінка доцільності виходу банку на нові ринки і вибір стратегії поведінки на цих ринках у випадку позитивного рішення;
  коригування конкурентних стратегій на ринках банківських послуг, на яких діє банк, у зв’язку зі зміною ринкової ситуації чи конкурентоздатності банку;
      Роль  конкурентної позиції в банківській  сфері виражається в тому, що вона є одним з найважливіших інструментів стратегічного менеджменту.
      Вибір конкурентної стратегії комерційного банку має практичне значення для широкого кола економічних суб’єктів. Для кожної категорії економічних суб’єктів конкурентна позиція банку має різне значення, причому для кожної з них важливі свої певні аспекти конкурентної позиції банку, що виражаються в конкретних якісних чи кількісних показниках. У таблиці 1.1 наведено основні групи таких суб’єктів і цілі, для яких їм необхідно знати конкурентні позиції банків.
 

Таблиця 1.1
Призначення конкурентної позиції банку для  різних суб’єктів
Суб’єкти Цілі вивчення конкурентної позиції Ключові індикатори конкурентної позиції
Комерційні  банки • оцінка результатів  і стратегічне планування своєї  діяльності; • вибір банків-кореспондентів, контрагентів на ринку МБК, партнерів на фондовому ринку, агентів на ринку пластикових карт;
• моніторинг ринку  з ціллю проведення відповідних  заходів на дії конкурентів
Рейтинг, конкурентна  позиція банків на ринках, комплексна оцінка позицій своїх конкурентів
Центральний банк • регулювання  ситуації на банківському ринку; • вибір банків для виконання спеціальних державних  функцій і програм;
• диференціація  нагляду за діяльністю банків залежно  від їхньої конкурентної позиції;
• попередження банкрутств банків через втрати конкурентоздатності, прийняття рішень про санацію чи ліквідацію неконкурентоспроможних банків
Частка ринку, окремі показники конкурентоздатності  банків (якість обслуговування клієнтів, широта асортименту послуг, якість менеджменту, рівень технологій
Місцеві фінансові органи Вибір банків для  обслуговування бюджетів і бюджетних  підприємств, а також для здійснення різних програм Конкурентна позиція  на ринку розрахунково-касового обслуговування
Державний антимонопольний комітет • запобігання  чи ліквідація монополізації банківського ринку; • забезпечення справедливих умов конкуренції всім учасникам банківського ринку;
• аналіз конкурентного  середовища на банківських ринках;
• розробка програми заходів з подолання бар’єрів входу на фінансові ринки, програм підтримки підприємництва і розвитку конкуренції;
• при розгляді справ про порушення антимонопольного законодавства
Частка ринку, ступінь ринкової концентрації, вхідні бар’єри, ринковий потенціал банків
Потенційні  клієнти банків Вибір банку для обслуговування Надійність  банку, рейтинг, конкурентна позиція  продуктів банку
Вкладники банку Моніторинг  банківського ринку з ціллю захисту  своїх заощаджень і найбільш вигідного  їх розміщення Надійність  банку, рейтинг, конкурентна позиція  депозитних продуктів банку
Акціонери і пайовики комерційних банків Захист своїх  інвестицій і максимізація прибутку від вкладених коштів Комплексна  оцінка конкурентної позиції свого  банку, показники конкурентної позиції  інших банків
Потенційні  інвестори Вибір банку для придбання його паїв чи акцій з максимальною прибутковістю і мінімальним ризиком Рейтинги банків, комплексна оцінка конкурентної позиції  відібраних банків, їх інвестиційна привабливість
Міжнародні  фінансові організації Вибір банків для  акредитації у своїх програмах Рейтинги банків, комплексна оцінка конкурентної позиції  відібраних банків
Іноземні  банки Вибір банку  для створення спільних банків Рейтинги банків, комплексна оцінка конкурентної позиції  відібраних банків
      На  сьогоднішній день дослідники проблеми конкурентного позиціонування не розробили загального набору критеріїв та показників, які б могли комплексно оцінити положення банку на конкурентному ринку. Однак узагальнюючи результати дослідження різних науковців в даній галузі, можна виділити наступні критерії для оцінки конкурентної позиції банку:
  Критерій прибутковості (фінансовий результат, рентабельність, рівень валового доходу та валових витрат тощо);
  Фінанси (рівень капіталу, зобов’язань, показники ліквідності тощо);
  Маркетинг (обсяги наданих кредитів, депозити, частка на кожному із цих ринків, ціна послуг та банківських продуктів, кількість клієнтських рахунків тощо);
  Нематеріальні активи ( організаційна культура, імідж банку, якість послуг, вартість банківського бренду тощо);
  Людські ресурси (чисельність персоналу, структура штату, продуктивність праці, кількість тренінгоднів на одного працівника тощо);
  Активи (кількість філіалів, банкоматів, терміналів, інвестиції банку, якість інформаційної системи банку тощо).
  Менеджмент банку (досвід діяльності, ефективність діяльності вищого керівництва, стан трудової дисципліни, оперативність та якість виконання рішень тощо).
      Отже, конкурентна позиція являє собою  певне положення підприємства в ринковому сегменті за рахунок більш ефективної реалізації обраної їм конкурентної стратегії в порівнянні з підприємствами-конкурентами. Розрахунок та аналіз конкурентного положення має важливе практичне значення як для банку, що аналізує, так і для інших суб’єктів: НБУ, потенційних клієнтів та інвесторів, міжнародних фінансових установ тощо.
      При оцінці конкурентної позиції банку  можуть бути використані такі критерії, як прибутковість, фінанси, маркетинг, нематеріальні активи, людські ресурси, активи та менеджмент банку. 

 

2.Оцінка конкурентних позицій найбільших банків України 
 

      Ринок банківської діяльності – це дуже конкурентна галузь. Тому будь-якому банку необхідно визначити конкурентну позицію для того, щоб можна було розробляти певні заходи по покращенню власної конкурентної позицій.
      Отже, здійснимо аналіз конкурентних позицій банків. Критерієм поділу банків є розмір існуючого капіталу банків. Крім того всі банки є універсальними, тобто надають широкий спектр послуг споживачам До десятки найбільших банків України на початок 2010 року входять (в дужках вказуватимуться скорочення цих банків, які використовуватимуться в подальшому в таблицях) :
  Ощадбанк (Ощад);
  Укрексімбанк (Укрексім);
  Приватбанк (Приват);
  Укрсоцбанк (Укрсоц);
  Укрсиббанк (Укрсиб);
  Райффайзен Банк Аваль (Аваль);
  Альфа-банк (Альфа);
  ВТБ Банк (ВТБ);
  ОТР Ваnk (ОТР);
  Родовідбанк (Родовід).
      Як  уже згадувалося в попередньому розділі, оцінювати конкурентні  позиції банків можуть різні суб’єкти: НБУ, Антимонопольний комітет, потенційні і реальні клієнти тощо. Тому важливо,  щоб обраний метод оцінки давав якнайбільше уявлення про наявний стан на банківському ринку.
      На  сьогодні існують різні методи оцінки конкурентного положення банку. Їх можна класифікувати залежно від способу подання інформації [19, 31]:
    Економіко-математичні методи
  Параметричний або аналоговий;
  Метод аналізу на основі норм споживчої вартості та ін.
  Графічні методи:
  Побудова багатокутника конкурентоспроможності;
  Метод складання карти стратегічних груп та ін..
  Описові методики:
  Матричні методи;
  PIMS- модель;
  GAP- аналіз та ін.
  Змішані методики.
      Для того, щоб краще оцінити ситуацію на конкурентному ринку, необхідно  застосовувати кілька методик. Тому і ми також використаємо два методи оцінки конкурентних позицій банків. Не всі методики дають можливість комплексно, різносторонньо оцінити існуючі конкурентні позиції банків. Перед нами стоїть проблема визначити положення банку, враховуючи якомога більше критеріїв. Тому слід обрати такі методи, які дають змогу найглибше та найповніше відобразити конкурентну карту ринку. На нашу думку, для цього можна використати такі методи, як нормування та метод аналітичної ієрархії.
      Отже, першим методом, який ми використаємо – буде метод Сааті (метод аналітичної ієрархії) або скорочено метод АНР (або МАІ). Він полягає в поділі проблеми на складові й подальшій їх обробці шляхом порівняння, тобто: визначення переліку критеріїв, визначення аналогів і встановлення по них значень критеріїв, порівняльна оцінка критеріїв за важливістю, порівняльна оцінка об’єктів за кожним з критеріїв, обробка матриць порівнянь критеріїв. Оцінка важливості критеріїв за МАІ відбувається шляхом їх попарного порівняння [28, 199].
      Всі розрахунки за такою методикою можуть бути виконані в пакеті Excel з використанням електронних таблиць. Застосування методу рангів дозволяє оцінити конкурентні переваги підприємства шляхом виявлення слабких і сильних сторін порівняно з аналогічними підприємствами-конкурентами і на цій основі визначити його місце (рейтинг) у конкурентній боротьбі. Складання рейтингу відбувається в такій послідовності: визначення критеріїв відбору показників, визначення «ваги» показника, визначення результативного балу окремого підприємства. Рейтинг підприємства визначається на основі розрахунку його підсумкового бала в результаті оцінки. Підсумковий бал окремого підприємства визначається за формулою [30, 25]:
      TM =? (Mі *Bі) (2.1),
      де  ТМ – підсумковий бал підприємства за результатами рейтингової оцінки;
      Мі – бал підприємства за і-м показником господарської діяльності;
      Ві – питома вага і-го показника. 

      Для аналізу візьмемо ряд показників, які дають змогу оцінити конкурентну позицію банку:
  Власний капітал;
  Фінансовий результат;
  Кредити надані юридичним та фізичним особам;
  Депозити юридичних та фізичних осіб;
  Рівень обслуговування клієнтів.
      Спочатку  побудуємо таблицю, яка дасть  змогу нам порівняти критерії між собою.
      При парному порівнянні як критеріїв  між собою, так і банків за кожним критерієм, ми використовуватимемо  шкалу словесних визначень рівнів важливості, причому кожному із них  ставиться у відповідність певне  число [22, 111]. Для кращого сприйняття зобразимо їх у наступній таблиці. 

 

       Таблиця 2.1
      Шкала відносної важливості
  Рівень  важливості
Кількісне значення
Рівна важність 1
Помірна превага 3
Істотна або сильна перевага 5
Значна (велика) перевага 7
Дуже  велика перевага 9
 
      Спочатку  здійснимо порівняння критеріїв, які застосовуватимемо для оцінки конкурентних позицій банків
      Таблиця 2.2
      Порівняння  критеріїв оцінки конкурентної позиції  банку
Критерії Коефіцієнт  важливості Вага
Власний капітал 1,87 0,22
Фінансовий  результат 1,87 0,22
Кредити юридичним особам 0,73 0,09
Кредити фізичним особам 0,73 0,09
Депозити  фізичних осіб 0,73 0,09
Депозити  юридичних осіб 0,73 0,09
Рівень  обслуговування клієнтів (оцінка споживачів) 1,87 0,22
 
      Згідно  отриманих даних, ми можемо зробити висновок, що найбільшу вагу, у порівнянні з іншими критеріями, відіграють такі показники, як власний капітал, фінансовий результат та рівень обслуговування клієнтів (оцінка споживачів). Саме ці показники є найбільшими виразниками поточної конкурентної позиції банку.
      Наступним етапом є порівняння банків за кожним із обраних критеріїв. Відобразимо  результати аналізу у таблиці.
 

       Таблиця 2.3
Порівняння  банків за критерієм власний капітал  та фінансовий результат
За  критерієм Власний капітал Власний вектор Вага
  Ощад Укрексім Приват Укрсоц Укрсиб Аваль Альфа ВТБ ОТР Родовід
Ощад 1,00 3,00 5,00 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00 9,00 11,90 0,48
Укрексім 0,33 1,00 3,00 5,00 5,00 5,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,06 0,25
Приват 0,20 0,33 1,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,73 0,11
Укрсоц 0,14 0,20 0,33 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,96 0,04
Укрсиб 0,14 0,20 0,33 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,96 0,04
Аваль 0,14 0,20 0,33 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,96 0,04
Альфа 0,11 0,14 0,20 0,33 0,33 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 0,27 0,01
ВТБ 0,11 0,14 0,20 0,33 0,33 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 0,27 0,01
ОТР 0,11 0,14 0,20 0,33 0,33 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 0,27 0,01
Родовід 0,11 0,14 0,20 0,33 0,33 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 0,27 0,01
За  критерієм Фінансовий результат Власний вектор Вага
  Ощад Укрексім Приват Укрсоц Укрсиб Аваль Альфа ВТБ ОТР Родовід
Ощад 1,00 5,00 0,20 5,00 9,00 9,00 9,00 7,00 9,00 0,11 4,26 0,159
Укрексім 0,20 1,00 0,14 1,00 9,00 9,00 5,00 1,00 5,00 9,00 2,44 0,091
Приват 5,00 7,00 1,00 7,00 9,00 9,00 9,00 7,00 9,00 9,00 13,92 0,520
Укрсоц 0,20 1,00 0,14 1,00 9,00 9,00 5,00 1,00 5,00 9,00 2,44 0,091
Укрсиб 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 5,00 0,20 0,14 0,20 7,00 0,23 0,008
Аваль 0,11 0,11 0,11 0,11 0,20 1,00 0,20 0,14 0,20 3,00 0,13 0,005
Альфа 0,11 0,20 0,20 0,20 5,00 5,00 1,00 0,20 1,00 7,00 0,61 0,023
ВТБ 0,14 1,00 0,14 1,00 7,00 7,00 5,00 1,00 5,00 7,00 2,09 0,078
ОТР 0,11 0,20 0,11 0,20 5,00 5,00 1,00 0,20 1,00 7,00 0,56 0,021
Родовід 0,11 0,11 0,11 0,14 0,14 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 0,06 0,003
 

      
      Отримані  результати свідчать, що за критерієм  власний капітал виділяється  трійка лідерів – це Ощадбанк, Укрексімбанк та Приватбанк. Їх вага становить відповідно 0,48, 0,25 та 0,11. Інші банки дещо уступають  вищезгаданим установам.
      Щодо  критерію фінансовий результат, то тут безперечним лідером являється Приватбанк, який за даним показником зберігає передові позиції на протязі кількох останніх років. Райффайзен Банк Аваль, який на протязі останніх років завжди входив у п’ятірку за різними показниками, займає передостаннє місце серед десяти найбільших банків України. Це пов’язано в першу чергу тим, що він отримав значний збиток у 2009 році – близько 2 млрд. грн.
      Проведемо порівняння за іншим критерієм – кредити юридичним особам.
      Таблиця 2.4
      Порівняння банків за критерієм кредити юридичним особам
  Ощад Укрексім Приват Укрсоц
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.