На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Лнйн динамчн модел, динамчна модель Леонтьєва

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 12.10.2012. Сдан: 2010. Страниц: 36. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


іністерство освіти і  науки  України
Криворізький  технічний університет
Кафедра економічної кібернетики і управління проектами 
 
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА
за дисципліни «МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ» 

на тему «Лінійні динамічні моделі. Динамічна модель Леонтьєва» 
 

        Виконала:
        студентка гр. ЗЕК-04-С
        Погорляк  Євгенія Володимирівна
        Науковий  керівник:
        к.е.н., доцент каф ЕкіУП
        Завсєгдашня Ірина Валентинівна 
         
         
         

Кривий  Ріг
2010
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Аналіз фінансового стану ВАТ «Пиво-безалкогольний комбiнат «Славутич» 8
1.1. Розрахунок показників ділової активності ВАТ «Пиво-безалкогольний комбiнат «Славутич» 8
1.2. Аналіз показників ліквідності балансу ВАТ «Пиво-безалкогольний комбiнат «Славутич» 13
1.3. Розрахунок показників рентабельності ВАТ «Пиво-безалкогольний комбiнат «Славутич» 19
1.4. Розрахунок показників фінансової стійкості ЗАТ ВАТ «Пиво-безалкогольний комбiнат «Славутич» 24
1.5. Визначення класу підприємства ВАТ «Пиво-безалкогольний комбiнат «Славутич» 30
1.6. Розрахунок індикаторів антикризового планування діяльності ВАТ «Пиво-безалкогольний комбiнат «Славутич» 31
РОЗДІЛ 2. Лінійні динамічні моделі. Динамічна модель Леонтьєва 40
2.1. Лінійні динамічні моделі 40
2.2. Динамічна модель Леонтьєва 42
ВИСНОВКИ   53
СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  54
ДОДАТКИ  55 
 
 
 
 

 

ВСТУП
     На  прикладі підприємства ВАТ «Пиво-безалкогольний комбiнат «Славутич» проведена оцінка фінансового стану підприємства за звітний період. Проаналізована ефективність фінансової політики підприємства.
     На  актуальність дослідження харчових промислових підприємств у наш час не можна не звертати увагу, бо становище саме наших виробників на сьогоднішній день є важким: обсяг виробництва скоротився в десятки разів, продукція на зовнішніх та внутрішніх ринках споживання не користується попитом, бо в умовах кризи виробництво не в змозі робити якісну і в одночас доступну  для споживача продукцію. Через здорожчення сировин і витратних матеріалів продукція виходить на ринок не достатньо якіна і дорога. Як наслідок, через невисоку якість товар є не конкурентноспроможним на ринку Сьогодні ці проблеми, а також низка інших виступають предметом ретельного вивчення багатьох фахівців, що свідчить про важливість даного дослідження на сучасному етапі розвитку нашої країни.
     Метою виконання даної курсової роботи є використання на практиці здобутих знань та навичок в процесі вивчення дисципліни моделювання економічної динаміки.
     Об'єктом дослідження моєї роботи є результати господарської діяльності підприємства ВАТ «Пиво-безалкогольний комбiнат «Славутич», тобто: аналіз структури доходів підприємства, аналіз структури витрат і вирахувань, аналіз структури фінансових результатів, аналіз ліквідності підприємства, аналіз активів та зобов'язань, вихід із кризи та ін. Інформаційна база яка була використана мною при виконанні контрольної роботи: форма №1 «Баланс», форма №2 «Звіт про фінансові результати».
      Пиво-безалкогольний комбiнат "Славутич" був збудований у 1974 роцi, як один iз типових чеських  пивних проектiв на територiї колишнього Радянського Союзу. В процесi приватизацiї комбiнат було перетворено у ВАТ "ПБК "Славутич". У 1996 роцi акцiонери пiдприємства прийняли рiшення про початок спiвробiтництва iз скандинавською корпорацiєю "Балтiк Беверiджiз Холдiнг", що сприяло подальшому росту та експансiї компанiї на ринку.
      Корпорацiя "Балтiк Беверiджiз Холдiнг" (ББХ) - номер один на пивних ринках Росiї, Казахстану та країн Балтiї: Естонiї, Латвiї та Литви. ББХ - це акцiонерне товариство, засноване у 1991 роцi компанiєю "Хартвал" (Фiнлiндiя) та "Прiпс-Рiнгнес" (Швецiя та Норвегiя), кожна з яких мала по 50%. Потiм частка "Прiпсу" була придбана промисловою групою "Оркла", а пiзнiше концерном "Карлсберг Брюерiз". У лютому 2002р. 50% пакет "Хартвалу" придбана компанiєю "Скоттiш енд Ньюкасл".
      До  складу ББХ входить 17 пивзаводiв.
      "Славутич" - найбiльший пивзавод, що належить ББХ в Українi. З 1996р. "Славутич" - практично новий завод iз новiтнiм обладнанням та технологiєю, що вiдповiдають мировим стандартам.
      В 2004 роцi вiдбулося урочисте вiдкриття  нового пивоварного заводу у м.Києвi, будiвництво якого було розпочато в 2003 роцi. Київський пивоварний завод "Славутич" був офiцiйно вiдкритий 7 червня 2004 року i на сьогоднi вiн є найбiльш сучасним пивоварним заводом у Європi. На заводi встановлено найновiше обладнання пивної промисловостi виробництва Бельгiї, Нiмеччини i Швейцарiї. А сам технологiчний процес побудований iз врахуванням останнiх технологiй енергозбереження, охорони здоров'я та навколишнього середовища.
      Органiзацiйна  структура Товариства включає до себе мережу з 5 представництв та 2 фiлiй:
      Представництво  ВАТ "ПБК "Славутич" у м. Львовi - 79040, м.Львiв, вул.Данила Апостола,8.
      Представництво  ВАТ "ПБК "Славутич" у м. Харковi - 61031, м.Харкiв, вул.Бiологiчна,17.
      Представництво  ВАТ "ПБК "Славутич" у м. Севастополi - 99011, м.Севастополь, вул.Суворова,2/7.
      Представництво  ВАТ "ПБК "Славутич" у м. Одеса - 65025, м.Одеса, 19 км Старокиївської дороги .
      Представництво  ВАТ "ПБК "Славутич" у м. Донецьку - 83030, м.Донецьк, вул.Баумана,1в .
      Фiлiя  ВАТ "ПБК "Славутич" у м. Львовi - 79007, м.Львiв, вул.Клепарiвська,18.
      Фiлiя  ВАТ "ПБК "Славутич" у м. Києвi - 03026, м.Київ, вул.Червонопрапорна,137.
      В звiтному роцi змiн в органiзацiйнiй  структурi емiтента, порiвняно з попереднiм роком, не було.
      Представництва  пiдприємства безпосередньо займаються реалiзацiєю продукцiї на мiстах, ведуть договiрну роботу зi споживачами продукцiї, контролюють роздрiбну торгiвлю на мiстах.
      Загальними  Зборами акцiонерiв 22.07.2008р. було прийнято рiшення створити фiлiю ВАТ "ПБК "Славутич" в Республiцi Молдова, вiдкрити представництво ВАТ "ПБК "Славутич" в Республiцi Беларусь та створити юридичну особу зi 100% участю ВАТ "ПБК "Славутич" у Росiйськiй Федерацiї. На даний момент прийняте Збрами рiшення знаходиться на стадiї розробки.
      Фiнансова  звiтнiсть пiдприємства складається вiдповiдно нацiональним Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, затвердженим МФУ, та iншим нормативно-правовим актам щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi з дотриманням, вiдповiдно до галузевих особливостей, методичних рекомендацiй щодо застосування П(С)БО.  

      На  пiдприємствi встановленi наступнi принципи обраної облiкової полiтики:
      - основнi засоби вiдображаються в  облiку за фактичними витратами  на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення. Iндексацiя балансової вартостi основних фондiв проводилася згiдно з механiзмом та iндексами, встановленими державними органами.
      Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться  у вiдповiдностi з українським  податковим законодавством. З 01.07.1997р. амортизацiя нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду. Амортизацiя МНМА нараховується у розмiрi 100% амортизуємої вартостi в першому мiсяцi використання об'єкту;
      - дебiторська заборгованiсть вiдображається  за реальною вартiстю. Вирахування безнадiйних боргiв здiйснюється тодi, коли керiвництво пiдприємства визначить борги як безнадiйнi. Iнша дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi, що не пов'язана з продажем продукцiї та наданням послуг;
      - облiк фiнансових iнвестицiй ведеться  вiдповiдно до вимог П(С)БО №12 "Фiнансовi iнвестицiї";
      - запаси включають сировину та  матерiали, купiвельнi напiвфабрикати  та комплектуючi вироби, паливо, тару i тарнi матерiали, будiвельнi матерiали, запаснi частини, МШП та товари для перепродажу. Запаси облiковуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання, доставку та переробку i реалiзуються за методом середньозваженої вартостi.
      - оцiнка матерiальних цiнностей при їх вибуттi проводиться за методом середньозваженої вартостi при вiдпуску товарiв у виробництво та при реалiзацiї готової продукцiї, i по цiнам продаж для товарiв, що продаються у роздрiб;
      - облiк касових операцiй на пiдприємствi  ведеться згiдно з порядком ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України.
      - власний капiтал визначений вiдповiдно  до нацiональних нормативiв бухгалтерського облiку;
      - визнання, облiк та оцiнка зобов'язань  здiйснюються вiдповiдно до вимог П(С)БО № 11 "Зобов'язання";
      - дохiд вiд надання послуг з  оренди та iнших послуг вiдображається  в облiку коли надання послуг  вже здiйснено;
      - дохiд вiд реалiзацiї продукцiї  визначається у вiдповiдностi з  методом нарахування при вiдвантаженнi продукцiї; 
      - витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або виникли у звiтному перiодi.
      Облiкова полiтика Товариства протягом звiтного року не змiнювалася.
 

РОЗДІЛ 1.
Аналіз  фінансового стану  ВАТ«Пиво-безалкогольний комбiнат «Славутич»
1.1. Розрахунок показників ділової активності ВАТ «Пиво-безалкогольний комбiнат «Славутич»
      1.1.1. Коефіцієнт загальної  оборотності капіталу (Озк)
  Озк = N / Вср (оборотів)
  N – виручка від реалізації продукції  
  (ф. 2, р. 010) (на кінець періоду);

  Вср – середній за період підсумок балансу  
  (ф. 1,р. 280)

  Вср = (Вн.п.+В.к.п.)/2
  N= 2772103 тис. грн
  Вн.п.= 1467997 тис. грн
  Вк.п.= 2391127 тис. грн
  Вср= 1929562 тис. грн
  Озк= 1,43665 оборотів
 
      Висновок. Коефіцієнт загальної оборотності капіталу відображає швидкість обороту всього капіталу підприємства. Тобто на даному підприємстві за повний цикл виробництва, кожна одиниця активу принесла 1,44 грн  виручки від реалізованої продукції.  

      1.1.2. Коефіцієнт оберненості  дебіторської заборгованості (Одз)
  Одз = N / Сдз (оборотів)
  Сдз – середня дебіторська заборгованість за рік
  (ф.1, р. 050+160+170+180+190+200+210) 
  Сдз = (ДЗ1 + ДЗ2) / 2

  ДЗ1 – дебіторська заборгованість на початок року;
  ДЗ2 – дебіторська заборгованість на кінець року
  N= 2772103 тис. грн
  Сдз.н.п.= 116688 тис. грн
  Сдз.к.п.= 274368 тис. грн
  Сдз= 195528 тис. грн
  Одз= 14,1775 оборотів
 
      Висновок. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує, що протягом звітного періоду дебіторська заборгованість могла б перетворюватися в кошти 14,18 разів. 

  1.1.3. Коефіцієнт оборотності  кредиторської заборгованості (Окз)
  Окз = N / Скз (оборотів)
  Скз – середня кредиторська заборгованість за рік
  (ф. 1, р. 480+500+510+520+530+540+550+560+570+580+590+600+610)
  Скз = (КЗ1 + КЗ2) / 2
  КЗ1 – кредиторська заборгованість на початок року;
  КЗ2 – кредиторська заборгованість на кінець року.
  N= 2772103 тис. грн
  Скз.н.п.= 701960 тис. грн
  Скз.к.п.= 1515666 тис. грн
  Скз= 1108813 тис. грн
  Окз= 2,50006 оборотів
 
      Висновок. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує, яку суму грошей, які організація повинна повернути кредиторам, і поточну величину активу підприємства. За розрахунками підприємству для оплати рахунків потрібно 2,5 оборотів. 

  1.1.4. Тривалість обороту дебіторської заборгованості (Тдз)
  Тдз = t / Одз = (Сдз * t) / N (в  днях)
  t – звітний  період, днів (360 днів)
Сдз.н.п.= 116688 тис. грн
Сдз.к.п.= 274368 тис. грн
Сдз= 195528 тис. грн
t= 360 днів
N= 2772103 тис. грн
Тдз= 25,3923 днів
 
 
 
 
 
      Висновок. За розрахунками можна сказати, що підприємству необхідно 25 днів для сплати дебіторської заборгованості. 

      1.1.5. Тривалість обороту кредиторської заборгованості (Ткз)
      Ткз = t / Окз = (Скз * t) / N, (в  днях)
      t – звітний період, днів.
  t= 360 днів
  Окз= 2,50006 оборотів
  Ткз= 143,996 днів
 
      Висновок. За розрахунками можна сказати, що підприємству необхідно 144 дні для сплати кредиторсбкої заборгованості. 

      1.1.6.Коефіцієнт  оборотності матеріально-виробничих  запасів (Омз)
  Омз = S / Смпз
  S – собівартість продукції, робіт, послуг (ф. 2, р. 040) (на початок періоду). Значення собівартості по модулю. 
  Смпз – середня за період величина матеріально-виробничих запасів 
  (ф.1, р.100+110+120+130+140).

  S= 590310 тис. грн
  Смпз.н.п.= 167782 тис. грн
  Смпз.к.п.= 292217 тис. грн
  Смпз= 230000 тис. грн
  Омз= 2,56657 оборотів
 
      Висновок. Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів показує швидкість обороту запасів, на даному підприємстві це 2,6 оборотів, для забезпечення поточного обсягу продажу.
      1.1.7. Тривалість обороту матеріально-виробничих запасів (Тмз)
  Тмз = t / Омз = (Смпз ? t) / S (в  днях),
  t – звітний  період, днів.
  t= 360 днів
  Омз= 2,56657 оборотів
  Тмз= 140,265 днів
 
     Висновок. Тривалість обороту матеріально-виробничих запасів на ВАТ «Пиво-безалкогольний комбiнат «Славутич» продовжується 140 днів.
      1.1.8. Тривалість операційного циклу (Доц)
      
                                                    або  Тоц = Тдз + Тмз.
Тдз= 25,3923 днів
Тмз= 140,265 днів
Тоц= 165,657 днів
 
 
 
 
     Висновок. Для отриманні результату від операційної діяльності підприємству потрібно 165 днів.
     1.1.9. Оборотність оборотних активів (Ооа)
     Ооа = N / Cоб
     Соб – середня величина оборотних активів (ф.1, р. 260)
  N= 2772103 тис. грн
  Соб.н.п.= 391167 тис. грн
  Соб.к.п.= 630083 тис. грн
  Соб= 510625 тис. грн
  Ооа= 5,42884 оборотів
 
     Висновок. Коефіцієнт оборотності оборотних активів показує з якою кількістю кошти вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші і складає 5,4 обороти. 

     1.1.10. Коефіцієнт оборотності власних коштів (Ов.к.)
  Ов.к. = N / Сс.в.к.
  де Сс.в.к. – середня за період величина джерел власних коштів підприємства (ф. 1, р. 380).
N= 2772103 тис. грн
Ссвк.н.п.= 766037 тис. грн
Ссвк.к.п.= 875461 тис. грн
Ссвк= 820749 тис. грн
Овк= 3,37753 оборотів
 
 
 
 
     Висновок. З розрахунку видно, що на кожну гривню власного капіталу припадає 3,3 грн. виручки від реалізації продукції. 

     1.1.11. Коефіцієнт оборотності готової продукції (Огп)
     Огп = N / Сгп,
     де Сгп – середня за період величина готової продукції (ф. 1, р. 130).
     
N= 2772103 тис. грн
Сгп.н.п.= 23288 тис. грн
Сгп.к.п.= 25965 тис. грн
Сгп= 24626,5 тис. грн
Огп= 112,566 оборотів
 
 
 
 
 
 
 
     Висновок.  На ВАТ «Пиво-безалкогольний комбiнат «Славутич» швидкість обороту готової продукції дорівнює 112,57 оборотів.  

     1.1.12. Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)
     Оф = N / Соз,
N= 2772103 тис. грн
Соз.н.п.= 965464 тис. грн
Соз.к.п.= 1483942 тис. грн
Соз= 1224703 тис. грн
Оф= 2,26349 оборотів
     де Соз – середня за період величина основних засобів (ф. 1, р. 030).  
 
 
 
 

     Висновок. Ефективність використання основних фондів на підприємстві складає 2,26 оборотів. 

      1.1.13. Коефіцієнт оборотності  грошових коштів (Огк)
      Огк = N / Сгк,
      де Сгк – середня за період величина грошових коштів
      (ф. 1, р. 230+240).  

      
N= 2772103 тис. грн
Сгк.н.п.= 25196 тис. грн
Сгк.к.п.= 53950 тис. грн
Сгк= 39573 тис. грн
Огк= 70,0504 оборотів
 
 
 
 
     Висновок. За підрахунками коефіцієнт оборотності  грошових коштів складає 70 оборотів, а сума грошей, яку підприємство може отримати в обороті складає 39573 тис. грн.
1.2. Аналіз показників  ліквідності балансу  ВАТ «Пиво-безалкогольний комбiнат «Славутич»
      Ліквідність балансу – можливість суб'єкта господарювання звернути активи в готівку  й погасити свої платіжні зобов'язання. Це ступінь покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких у готівку відповідає строку погашення платіжних зобов'язань.
Ліквідність балансу залежить від ступеня  відповідності величини наявних  платіжних засобів величині короткострокових боргових зобов'язань.
      Ліквідність підприємства – це більше загальне поняття, чим ліквідність балансу. Ліквідність балансу допускає вишукування платіжних засобів тільки за рахунок внутрішніх джерел (реалізація активів). Але підприємство може залучити позикові засоби з боку, якщо в нього є відповідний імідж у діловому світі й досить високий рівень інвестиційної привабливості. 

Групування  активів по ступені  ліквідності
      Група А1. Найбільш ліквідні активи - це суми по всіх статтях коштів  й їхніх еквівалентів, тобто гроші, які можна використати для погашення поточних розрахунків. Сюди ставляться також короткострокові фінансові вкладення, цінні папери, які можна дорівняти до грошей Ф1 р.(150+220+230+240)
      Група А2. Активи, які швидко реалізуються,- це активи, для перетворення яких у гроші нужено певний час. У цю групу включають дебіторську заборгованість Ф1 р.(160+170+180+190+200+210).
      Група А3. Активи, які реалізуються повільно, - це запаси й інші оборотні активи Ф1 р. (100+110+120+130+140+250).
      Група А4. Активи, які важко реалізуються, - це активи, які передбачений використати в господарській діяльності протягом  тривалого періоду - необоротні активи Ф1 р. (080+270).
  Поч. пер. Кін. пер. Абсолютна різниця Відносна різниця
А1 25196 53950 -28754 0,467025023
А2 172743 274368 -101625 0,629603307
А3 193228 301765 -108537 0,640326082
А4 1076830 1761044 -684214 0,611472513
Сума  1467997 2391127 -923130 2,348426924
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Групування  пасивів по терміновості погашення
     Група П1. Термінові пасиви - це кредиторська заборгованість, розрахунки за дивідендами, вчасно не погашені кредити Ф1 р. (530+540+550+560
+570+580+590+600+610).
     Група П2. Короткострокові пасиви - це короткострокові кредити банків, що тече заборгованість по довгостроковими зобов'язаннях, векселі видані Ф1 р. (500+510+520).
     Група П3. Довгострокові пасиви - це довгострокові зобов'язання Ф1 р. (480).
     Група П4. Постійні пасиви - це власний капітал. Підприємства Ф1 р. (380+430+630).
  Поч. пер. Кін. пер. Абсолютна різниця Відносна різниця
П1 190063 752281 -562218 0,252648944
П2 0 136101 -136101 0
П3 511897 627284 -115387 0,816053016
П4 766037 875461 -109424 0,875009852
Сума 1467997 2391127 -923130 1,943711811
 
     Умова абсолютної ліквідності балансу. 

А1 ? П1
А2 ? П2
А3 ? П3
А4 ? П4
 
     Фактичне  співвідношення активів та пасивів  на початок періоду. 

25196 ? 190063
172743 ? 0
193228 ? 511897
1076830 ? 766037
 
     Невиконання першої та другої нерівностей свідчить про дифіцит швидколіквідних та відповідно повільноліквідних активів підприємства на початок періоду. 

Фактичне  співвідношення активів та пасивів  на кінець періоду. 

53950 ? 752281
274368 ? 136101
301765 ? 627284
1761044 ? 875461
 
      На  кінець звітного періоду умови ліквідності  підприємства не змінились.
     Висновок. Дифіцит швидко- та повільноліквідних активів свідчить, що підприємство не в змозі вчасно виплачувати поточні платежі, а також розраховуватись с кредиторами, виплачувати акціонерам дивіденти. Також підприємство має нестачу в цінних паперах та коросткострокових депозитних рахунках в банках. Як наслідок для власника підприємства може бути втрата контрольного пакету та прибутків. 

  1.2.1.Коефіцієнт  абсолютної ліквідності
  Рекомендоване значення
  припустиме: > 0,2 - 0,7
  оптимальне : > 1
Назва показника Розрахункова  формула Значення на початок року Значення на кінець року Абсолютна різниця Відносна різниця
1 Коефіцієнт  абсолютної ліквідності 0,13256657 0,06072838 0,07183819 2,1829426
 
     Висновок. З розрахунку видно, що коефіцієнт абсолютної ліквідності, зменшився за звітний період з 0,13 до 0,06. Показник не відповідає рекомендованому значенню (>0,2-0,7) ні на початок, ні на кінець року, тому підприємство не зможе розрахуватися за всіма поточними зобов’язаннями за рахунок грошових коштів. 

     1.2.2.Коефіцієнт  термінової ліквідності
      Рекомендоване значення
      припустиме 0,7 - 0,8
      бажане: 1,5
Назва показника Розрахункова  формула Значення на початок року Значення на кінець року Абсолютна різниця Відносна різниця
2 Коефіцієнт  термінової ліквідності  1,04143889 0,369568496 0,67187039 2,1829426
 
     Висновок. З проведених розрахунків видно, що підприємство на початку року може розраховуватись за короткостроковими зобов’язаннями 1,04 (104%), а на прикінці звітного періоду може сплатити тільки третю частину рахунків 0,36 (36%). Це свідчить про те, що кошти на рахунках підприємства значно зменшились. 

      1.2.3.Коефіцієнт  поточної ліквідності
     необхідне значення - 1; оптимальне - не менш 2
     
Назва показника Розрахункова  формула Значення на початок року Значення на кінець року Абсолютна різниця Відносна різниця
3 Коефіцієнт  поточної ліквідності  
2,05809126 0,709247824 1,34884344 2,9017943
 
     Висновок. На початок року коефіцієнт відповідає оптимальному значенню не < 2, а на кінець звітного періоду коефіцієнт поточної ліквідності зменшився до 0,07. Це означає, що підприємство не зможе погасити свої поточні зобов’язання по кредитах і розрахунках. 

      1.2.4.Коефіцієнт  маневреності функціонуючого  капіталу
      Рекомендоване значення не більше 0.7
     
Назва показника Розрахункова формула Значення на початок року Значення на кінець року Абсолютна різниця Відносна різниця
4 Коефіцієнт  маневреності функціонуючого капіталу  
0,12528841 -0,20886647 0,33415487 -0,599849
 
      Висновок. Коефіцієнт маневровості функціонуючого капіталу на початок року становить 0,13 на кінець року він знився до -0,2. Зменшення функціонуючого капіталу, знедвиженого у виробничих запасах і довгостроковій дебіторській заборгованості, є позитивним моментом для підриємства.
      1.2.5.Коефіцієнт  маневреності власного  капіталу
      Рекомендоване значення не менше 0,3.
      
Назва показника Розрахункова формула Значення на початок року Значення на кінець року Абсолютна різниця Відносна різниця
5 Коефіцієнт  маневреності власного капіталу  
0 0 0 -
       
      Висновок. Коефіцієнт маневреності власного капіталу не відповідає оптимальному значенню (не менше 0,3) ні на початок року (0), ні на кінець звітного періоду (0), що свідчить про неспроможність підприємства покрити поточними активами поточні зобов’язання. 

      1.2.6.Частка  оборотних коштів  в активах 
     Рекомендоване значення залежить від галузевої приналежності організації
     
Назва показника Розрахункова формула Значення на початок року Значення на кінець року Абсолютна різниця Відносна різниця
6 Частка оборотних коштів в активах  
 
де В – ф.1.р.280
0,26646308 0,263508797 0,00295428 1,0112113
 
      Висновок. Частка оборотних коштів в активах протягом звітного періоду майже не змінилась – відповідно з 0,266 до 0,263. Що означає незначне зменшення частини всіх коштів підприємства, що припадають на поточні активи. 

      1.2.7.Коефіцієнт  забезпеченості власними  засобами
     Рекомендоване значення не менше 0,1  

     
Назва показника Розрахункова формула Значення на початок року Значення на кінець року Абсолютна різниця Відносна різниця
7 Коефіцієнт  забезпеченості власними засобами  
-0,79452766 -1,40550213 0,61097447 0,5652981
 
     Висновок. Коефіцієнт забезпеченості власними засобами ні на початок (-0,79) ні на кінець року (-1,4) не відповідає рекомендованому значенню( не менше 0,1), більше того він є від’ємним. Отже підприємство не має власних оборотних коштів для підтримки фінансової стійкості підприємства. 

     1.3. Розрахунок показників  рентабельності ВАТ «Пиво-безалкогольний комбiнат «Славутич»
     Рентабельність - відносний показник, що характеризує рівень ефективності або прибутковості підприємства. У загальному виді розраховується як відношення прибутку до витрат. 

      1.3.1.Загальна  рентабельність 

Назва показника Розрахункова  формула Значення на початок року Значення на кінець року Абсолютна різниця
1 Загальна  рентабельність
R1=
 
6,530330802 -13,2078065 19,7381373
 
 
     
Висновок. З розрахунку видно, що за рік загальна рентабельність знизилась від 6,53% до -13,2%, тобто підприємство перестало бути рентабельним. 
 
 

      
1.3.2.Рентабельність  продажів 

Назва показника Розрахункова формула Значення на початок року Значення на кінець року Абсолютна різниця
2 Рентабельність  продажів  
R2=
8,449013849 4,1630127 4,286001
 
 
      
Висновок. Рентабельність продажів ща звітний період знизилась на половину   з 8,44% до 4,1%. Тобто прибутковість підприємства на половину нижче. 

      
1.3.3.Рентабельність  власного капіталу 

Назва показника Розрахункова  формула Значення на початок року Значення на кінець року Абсолютна різниця
3 Рентабельність  власного капіталу  
R3=
12,7036945 -28,788832 41,492527
 
 
      
Висновок.  Рентабельність власного капіталу за звітний період дуже знизилась від 12 % до 28 %. Це означає не ефективне використання коштів на підприємстві, і як наслідок втрата фінансової стійкості підприємством. 

      
1.3.4.Економічна  рентабельність 

Назва показника Розрахункова  формула Значення на початок року Значення на кінець року Абсолютна різниця
4 Економічна  рентабель ність
 
R4=
8,702946941 -15,3121938 24,0151407
 
 
      
Висновок.  Економічна рентабельність підприємства дуже знизилась від 8,7% до -15,3%. Це означає не ефективне розпорядження майном підприємства. 

      
1.3.5.Фондорентабельність
Назва показника Розрахункова  формула Значення на початок року Значення на кінець року Абсолютна різниця
5 Фондо-рентабельність  
R5=
11,9201189 -20,8500163 32,7701352
 
 
      
Висновок. На початку року фондорентабельність становила 12%, а на кінець року складала -20,85% . Це означає зниження  ефективності використання основних засобів та інших необоротних активів. 

      
1.3.6.Рентабельність  основної діяльності
Назва показника Розрахункова  формула Значення на початок року Значення на кінець року Абсолютна різниця
6 Рентабельність  основної діяльності  
R6=
21,64269621 -37,242614 58,8853102
 
 
      
Висновок.  За проведеними розрахунками видно, що рентабельність основної діяльності дуже знизилась від 21% до -37%. Що означає збитковість підприємства.
      
1.3.7.Рентабельність  перманентного капіталу
Назва показника Розрахункова  формула Значення на початок року Значення на кінець року Абсолютна різниця
7 Рентабельність  перманентного капіталу  
R7=
50,27111041 -147,529384 197,800495
 
     
Висновок. Рентабельність перманентного капіталу на початку року була 50%. На кінець року показник зменшився і склав -147%. Це означає, що ефективність використання капіталу, вкладеного в діяльність організації на тривалий строк сильно знизилася. 

     
1.3.8.Коефіцієнт  стійкості економічного  росту 

Назва показника Розрахункова  формула Значення на початок року Значення на кінець року Абсолютна різниця
8 Коефіцієнт  стійкості економічного росту  
R8=
16,67791504 -41,8218516 58,4997666
 
 
      
Висновок. На початок звітного року коефіцієнт стійкості економічного зросту складав 17% а на прикінці знизився до -42%. Для підприємства це означає занепад фінансово-господарської діяльності. 

      
1.3.9.Період  окупності власного  капіталу 

Назва показника Розрахункова  формула Значення на початок року Значення на кінець року Абсолютна різниця
9 Період  окупності власного капіталу R9=
599,5953318 -239,109452 838,704784
 
 
      
Висновок. Період окупності власного капіталу на початку року був – 599,59. На кінець року показник знизився до -239. Це означає, що вкладати капітал, в підприємство на даний момент не має сенсу. 
 
 
 

      
1.3.10.Рентабельність  виробничих фондів
Назва показника Розрахункова формула Значення на початок року Значення на кінець року Абсолютна різниця
10 Рентабельність  виробничих фондів R10= (Ф2 р.170(175)/ (Ф1р.010+ 030+100+110 +120+130+140))*100%
11,22407115 -20,5436463 31,7677174
 
 
      
Висновок. Виробничі фонди підприємства знизились за звітний рік на 31,76% до -20,54% на кінець року. Це свідчить про дуже не ефективне використання основних засобів, нематеріальних активів та запасів. 

       
1.3.11.Рентабельність  продукції
Назва показника Розрахункова  формула Значення на початок року Значення на кінець року Абсолютна різниця
11 Рентабельність  продукції   
R11=
-28,0015585 -11,7386241 -16,262934
 
 
      
Висновок.  Рентабельність продукції показує, скільки прибутку від основної діяльності припадає на одиницю собівартості продукції. Початок року -28%, кінець року -12%. За розрахунками видно, що підприємство неприбуткове. 

      
1.3.12.Рентабельність  всіх активів
Назва показника Розрахункова  формула Значення на початок року Значення на кінець року Абсолютна різниця
12 Рентабельність всіх активів  
R12=
6,629100741 -10,5404272 17,1695279
 
 
      
Висновок. Рентабельність всіх активів збільшення рівня чистого прибутку, що генерують всі активи підприємства, які перебувають у його використанні по балансу. Оскільки на початку року показник дорівнював – 6,63%, а на кінець року став від’ємним і дорівнював -10,54%, можна сказати, що діяльність підприємства неприбуткова. 
 

      
1.4. Розрахунок показників  фінансової стійкості   ВАТ «Пиво-безалкогольний комбiнат «Славутич»
      
Фінансова стійкість - це певний стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність. Фінансова стійкість відбиває рівень ризику діяльності підприємства й залежності від позикового капіталу. 

      
1.4.1.Коефіцієнт  капіталізації
      
Назва показника
Розрахункова  формула Значення на початок
 року
Значення на кінець року Абсолютна різниця
1 Коефіцієнт  капіталізації  U1=
0,916352604  
1,73127757
 
-0,814925
 
 
      
Висновок. Коефіцієнт капіталізації на початок року склав 0,92, а на кінець року його значення зросло до 1,7. Це означає, що підприємство збільшило залучення позикових коштів. 

      
1.4.2.Коефіцієнт  забезпеченості власними  джерелами фінансування
      
Назва показника
Розрахункова  формула Значення на початок
 року
Значення на кінець року Абсолютна різниця
2  
Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування
 
U2=
-0,77171356 -1,38653734 0,6148239
 
 
      
Висновок. Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування на початок року склав -0,8 на прикінці року його значення знизилось до -1,39. Що означає, що частина оборотних активів, яка фінансується за рахунок власних джерел зменшилася. 

      
1.4.3.Коефіцієнт  фінансової незалежності
      
Назва показника
Розрахункова  формула Значення на початок
 року
Значення на кінець року Абсолютна різниця
3 Коефіцієнт  фінансової незалежності  
U3=
0,596364298  
0,36612902
 
0,2302353
 
 
      
Висновок. Питома вага власних засобів у загальній сумі джерел фінансування на початок періоду складає 59%, а на кінець періоду зменшилась і склала 36%. 

      
1.4.4.Коефіцієнт  фінансування
      
Назва показника
Розрахункова  формула Значення на початок
 року
Значення на кінець року Абсолютна різниця
4 Коефіцієнт  фінансування U1=
2,380223966  
 
-3,35299772
 
5,7332217
 
 
      
Висновок. Коефіцієнт фінансування на протязі року змінився від 2,38 до -3,35.  Це означає, що частина діяльності підприємства, яка фінансується за рахунок власних коштів зменшилася, а частина діяльності, яка фінансується за рахунок позикових коштів – збільшилася. 
 
 
 

      
1.4.5.Коефіцієнт  фінансової стійкості
      
Назва показника
Розрахункова  формула Значення на початок
 року
Значення на кінець року Абсолютна різниця
5 Коефіцієнт  фінансової стійкості  U5= 

0,870529027  
0,62846724
 
0,2420618
 
 
      
Висновок. На підприємстві на початок року - 0,87 частина активів фінансувалась за рахунок стійких джерел. На кінець періоду така частина активів стала дорівнювати 0,63. Тобто кількість стійких джерел фінансування зменшилась.
      
1.4.6.Коефіцієнт  фінансової незалежності  в частині формування  запасів
      
Назва показника
Розрахункова  формула Значення на початок
 року
Значення на кінець року Абсолютна різниця
6  
Коефіцієнт  фінансової незалежності в частині  формування запасів
U6=
-1,82234089  
 
-3,01343799
 
1,1910909
 
 
      
Висновок. На початок року показник складав -1,82, а накінець періоду -3,013. Це означає, що частина матеріальних запасів, не забезпечується власними засобами.
      
1.4.7.Коефіцієнт  мобільності коштів
     
Назва показника
Розрахункова  формула Значення на початок
 року
Значення на кінець року Абсолютна різниця
7 Коефіцієнт мобільності коштів  
U7=
0,369664665 0,36166094 0,0080037
 
     
Висновок. На початок звітного періоду коефіцієнт мобільності коштів показує, що на 1 грн. необоротних активів припадає 0,37 грн. оборотних коштів. На кінець періоду показник майже не змінився і  складав 0,36 грн. 

      
1.4.8.Коефіцієнт  фінансової залежності
      
Назва показника
Розрахункова  формула Значення на початок
 року
Значення на кінець року Абсолютна різниця
8  
Коефіцієнт  фінансової залежності
U8= 0,478175364 0,63387097 -0,155696
 
      
Висновок. Коефіцієнт фінансової залежності протягом року збыльшився з 0,47 до 0,63. Це означає, що питома вага позикових коштів у загальній сумі джерел фінансування збільшилася. 

      
1.4.9.Коефіцієнт  забезпеченості матеріальних  витрат
      
Назва показника
Розрахункова формула Значення на початок
 року
Значення на кінець року Абсолютна різниця
9 Коефіцієнт  забезпеченості матеріальних витрат U9=
1,228624048  
 
-0,86679419
 
2,0954185
 
      
Висновок. За звітний період показник значно зменшився з 1,23 до -0,87. Можна сказати, що чистий обороний капітал більше не покриває власних запасів. 

      
1.4.10.Коефіцієнт  маневреності власного  капіталу 
      
Назва показника
Розрахункова  формула Значення на початок
 року
Значення на кінець року Абсолютна різниця
10 Коефіцієнт маневровості власного капіталу  
U10=
0,269100579  
 
-0,28932419
 
0,5584248
 
      
Висновок. За розрахунками можна сказати, що коефіцієнт маневровості власного капіталу на початку року складав 0,27, а на кінець року зменшився до -0,29. Це говорить про значне зниження чистого оборотного капіталу, що доводиться на 1 грн. власних коштів. 

      
    1.4.11. Коефіцієнт залучення коштів
      
Назва показника
Розрахункова  формула Значення на початок
 року
Значення на кінець року Абсолютна різниця
11 Коефіцієнт  залучення коштів  
U11=
0,479709947  
1,39882851
 
 
-0,919118
 
 
      
Висновок. За звітний рік коефіцієнт залучених коштів зріс з 0,48 до 1,4. Це говорить про зростання кроткострокових позикових коштів в оборотному капіталі. 

      
1.4.12. Коефіцієнт короткострокової заборгованості
      
Назва показника
Розрахункова  формула Значення на початок
 року
Значення на кінець року Абсолютна різниця
12 Коефіцієнт  короткостроко-вої заборгованості  
U12=
0,270760442 0,58613309 -0,31536
 
 
      
Висновок. Коефіцієнт короткострокової заборгованості на початку року складав 0,27, а протягом  року збільшився  до 0,59.   Внаслідок чого, питома вага короткострокових позикових коштів у загальній сумі позикового капіталу зросла. 
 
 

      
1.4.13.Коефіцієнт довгострокового залучення позикового капіталу
      
Назва показника
Розрахункова  формула Значення на початок
 року
Значення на кінець року Абсолютна різниця
13 Коефіцієнт  довгострокового залучення позикового капіталу  
U13=
0,40056607 0,41742545 -0,016859
 
 
      
Висновок. За звітний період коефіцієнт довгострокового залучення позикового капіталу майже не змінився. На початок року він складав 0,4, а на кінець року становив 0,42. 

      
   1.4.14.Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу
      
Назва показника
Розрахункова формула Значення на початок
 року
Значення на кінець року Абсолютна різниця
14 Коефіцієнт  маневреності власного оборотного капіталу
 
U14=
-0,39913999 -1,00584263 0,6067026
 
 
      
Висновок.  За розрахунком можна сказати, що оборотність капіталу на підприємстві не покривається власними коштами. На початку року показник складав -0,4, а на прикінці року знизився ще до -1,006.  

      
1.4.15. Частка необоротних активів у власному капталі
      
Назва показника
Розрахункова  формула Значення на початок
 року
Значення на кінець року Абсолютна різниця
15 Частка  необоротних активів у власному капіталі
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.