На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Аудит использования трудовых ресурсов

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 14.10.2012. Сдан: 2010. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ 

      В умовах ринку підприємства, кредитні установи, інші об'єкти, що хазяюють, вступають у договірні відносини по використанню майна, коштів, проведенню комерційних операцій і інвестицій. Довірчість цих відносин повинна підкріплюватися можливістю для всіх учасників угод одержувати і використовувати фінансову інформацію. Вірогідність інформації підтверджується незалежним аудитором.
      Власники, і насамперед колективні власники - акціонери, пайовики, а також кредитори, позбавлені можливості самостійно переконатися в тім, що всі численні операції підприємства, найчастіше дуже складні, законні і правильно відбиті в звітності, тому що звичайно не мають доступу до облікових записів, ні відповідного досвіду, і тому мають потребу в послугах аудиторів.
      Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємств і дотримання ними законодавства необхідно державі для прийняття рішень в області економіки й оподатковування.
      Аудиторські перевірки необхідні державним  органом, судам, прокурорам і слідчим для підтвердження вірогідності цікавлючої їхньої фінансової звітності.
      Потреба в послугах аудитора виникла в  зв'язку з наступними обставинами:
      1) можливість необ'єктивної інформації  з боку адміністрації у випадках  конфлікту між нею і користувачами  цієї інформації (власниками, інвесторами, кредиторами);
      2) залежність наслідків прийнятих  рішень (а вони можуть бути дуже значні) від якості інформації;
      3) необхідність спеціальних знань  для перевірки інформації;
      4) часта відсутність у користувачів  інформації доступу для оцінки її якості.
      Усі ці передумови привели до виникнення суспільної потреби в послугах незалежних експертів, що мають відповідні підготовку, кваліфікацію, досвід і дозвіл на право надання такого роду послуг. Аудиторські послуги - це послуги посередників, що установлюють вірогідність фінансової інформації.
      Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити  ефективність функціонування ринку  капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідки різних економічних рішень.
    В умовах ринкової економіки відбулися помітні зміни в оплаті праці, яка залежить вже не тільки від результатів праці робітників, а й від ефективності діяльності виробничих підрозділів.
     Оплата праці – це заробіток, розрахований, як правило, в грошовому виражені, який за трудовими договорами власник чи уповноважений ним орган виплачує за виконану роботу чи надані послуги.
     Урахування праці та заробітної плати займає одне з центральних місць в системі обліку на підприємстві. Заробітна плата є основним джереом доходів робітників фірм, підприємств. Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту.
     Заробітна плата – є важливим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.
      Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, на сам перед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи.
     В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціонування, важливими задачами стали: прискорення науково-технічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення збитків робочого часу.
      Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, установлює штатний розклад , форми і системи оплати праці, преміювання.   Урахування праці і заробітної плати - один із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребують точних і оперативних даних, у яких відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат.
      Трудові прибутки робітника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів діяльності підприємства або фірми. Вони регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці встановлюється законодавством.
     Необхідно створювати економічно достовірну та обгрунтовану інформацію про виконання нормативів та динаміки показників про працю, стеження за дотриманням співвідношення росту продуктивності праці та заробітної плати, за зменшенням невиробничих витрат скритих та явних збитків робочого часу, стимулювання праці на підприємстві.
     На  основі цієї інформації здійснюється контроль за виконанням робочого часу на підприємстві, впровадження прогресивних методів праці, дотриманням правильного співвідношення між ростом продуктивності праці та заробітної плати.
     На  підприємстві облік чисельності робітників та службовців, їх заробітної плати є документальним, достовірним та однаковим у всіх галузях господарювання. Робітники реалізують право на працю шляхом заключення трудового договору на підприємстві у відповідності з Законом України конкретизуючи права та обов’язки робітників, а також оплата за працю, відрахування у фонди, розрахунок прибуткового податку. У зв’язку з цим на підприємстві організується оперативний та бухгалтерський облік праці та її оплата.
    Для того, щоб виконувати задачі, які стоять перед обліком, на підприємстві створені:
    контроль за чисельністю персоналу та використанням робочого часу;
    розподіл заробітної плати по об’єктах калькулювання;  
    правильність документального оформлення виробки робочих та службовців;
    своєчасне утримання сум податків та перерахування їх до бюджету;
    планування звітів про працю.
    своєчасне нарахування заробітної плати та допомог, а також їх видача;
         На  сьогоднішній день складність ситуації, яка склалася з питання розрахунків з працюючими, пояснює актуальність вибраної теми.
         Курсова робота виконується  за даними приватного підприємства «Еководтехніка» .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Зміст аудиту розрахунків з оплати праці  

    1.1.    Мета та завдання  аудиту розрахунків  з оплати праці : 

    Винагорода  за працю є основним стимулом працівників, які здійснюють процес виробництва  та виробляють матеріальні блага. Витрати  на оплату праці як складова собівартості безпосередньо впливають на результати фінансово-господарської діяльності підприємства, однак їх збільшення при нормальній організації виробничого процесу є наслідком підвищення рівня продуктивності праці, якісних характеристик продукту, що виробляється, та доходу.
    Реформа бухгалтерського обліку вплинула на облік розрахунків з оплати праці  не лише в частині зміни рахунків, що беруть участь у відображенні операцій розрахунків з оплати праці. Суттєві  зміни методології бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці пов'язані з новим підходом до класифікації витрат підприємства. Сьогодні підприємства мають більше самостійності у виборі прийомів та напрямів власної облікової політики. Зокрема, це стосується самостійного вибору порядку ведення обліку витрат, створення резерву на оплату відпусток, вибору форм і систем оплати праці, що найбільш прийнятні для даного підприємства.
      Аудиторська діяльність (аудит) - це підприємницька діяльність аудиторів (аудиторських фірм) по здійсненню незалежних позавідомчих перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, розрахунково-платіжній документації, податкових декларацій і інших фінансових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів, а також наданню інших аудиторських послуг:
      - постановка, відновлення і ведення  бухгалтерського обліку;
      - складання декларацій про доходи  і бухгалтерської (фінансової) звітності;
      - аналіз фінансово-господарської  діяльності;
      - оцінка активів і пасивів економічного  суб'єкта;
      - консультування в питаннях фінансового,  податкового, банківського й  іншого господарського законодавства;
      -навчання;
      -і  ін.
     Аудит - незалежна експертиза фінансової звітності підприємства на основі перевірки дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку, відповідності господарських і фінансових операцій законодавству України, повноти і чіткості відображення у фінансовій звітності діяльності підприємства. Експертиза завершується складанням аудиторського висновку.
     Мета  аудита - рішення конкретного завдання, що визначається законодавством, системою нормативного регулювання аудиторської діяльності, договірним зобов'язанням аудитора і клієнта.
     Основною  метою аудитора при перевірці  оплати праці є визначення сильних сторін контролю, щоб переконатися, що істотні помилки відсутні.
     Основне завдання аудита оплати праці - перевірка дотримання нормативно-правових актів при нарахуванні оплати праці, утриманнях з її і правильності ведення бухгалтерського обліку по оплаті праці.
      Завдання  аудитора:
      1. Перевіряючи правильність оплати праці, аудитор повинен перевірити:
      -наявність  і відповідність законодавству первинних документів по обліку робочого часу, обсягу виконаних робіт, послуг, випущеної продукції;
      -відповідність  показників аналітичного обліку  із записами в Головній книзі і бухгалтерському балансі на одну і ту ж саму  дату.
      2. При перевірці використання фонду оплати праці, аудитор повинен перевірити :
      -дотримання  встановлених штатним розкладом  посадових окладів працівників  підприємства;
      -своєчасність  їхньої індексації з урахуванням росту цін в умовах інфляції;
      -чи  затверджений штатний розклад на раді правління зборів акціонерів, засновників;
      -правильність  оплати по відрядним відпусткам  робітників, чи були випадки приписки невиконаних робіт;
      -правильність  виплати премій працівникам підприємства (на підставі затвердженого  положення довільно-вольовим діям керівника).
         До найважливіших завдань аудиту розрахунків з працівниками з оплати праці відносяться:
   - перевірка правильності нарахування  основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат;
    - перевірка обґрунтованості віднесення витрат на оплату праці на собівартість продукції або на витрати операційної діяльності, які не включаються до собівартості реалізованої продукції;
    - вивчення правильності розподілу  витрат на оплату праці між  видами готової продукції (виконаних робіт, наданих послуг) та по звітних періодах;
    - перевірка своєчасності розрахунків  з працівниками з оплати праці;
    - перевірка правильності нарахувань  на фонд оплати праці та утримань із заробітної плати та своєчасності їх сплати відповідним органам;
    - перевірка стану обліку розрахунків  з працівниками з оплати праці.          
    Джерелами інформації при перевірці  розрахунків з  оплати праці     виступають наступні законодавчо-нормативні акти та документи:
    Кодекс  законів про працю України (КЗпП);
    Закон України "Про охорону праці" від 14. 10. 1992 р. № 2694-ХИ;
    Закон України "Про відпустки" від 15. 11. 1996 р. № 504/96-ВР;
    Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11.01.2001р. №2213-Ш;

    Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26. 06. 1997 р. № 400/97-ВР;

    Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням" від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ;
    Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування  на випадок безробіття" від 02. 03. 2000 р. № 1533-Ш;
    Декрет  Кабінету Міністрів України "Про  прибутковий податок з, громадян" від 26.12.1992 р. № 13-92;
    Інструкція  про прибутковий податок з  громадян, затверджена наказом Головної державної податкової інспекції  України від 21.04.1993 р. № 12;
    П(С)БО 1,2,3,4,16, затверджені відповідними наказами Мінфіну України;
    - нормативно-довідникова інформація  з обліку праці і заробітної  плати;
    - колективна угода підприємства;
       - первинні документи з обліку  праці і заробітної плати (накази (Додаток–3,4,5,6,7), трудові угоди, контракти, особові картки, наряди, рапорти та ін.);
        - облікові реєстри (журнали 3, 5, 5А (Додаток – 1), , розрахунково-платіжні відомості (Додаток–2), табелі обліку робочого часу, Головна книга(Додаток-8));
    - фінансова звітність (ф. № 1,2, 3(Додаток–9,10)).
   Послідовність аудиту заробітної плати показано на схемі 1.
   Аудитор повинен розпочати роботу з вивчення організації і ефективності праці та її охорони, з правильного застосування та дотримання умов оплати праці, економічної обґрунтованості норм виробітку тощо.
    Аудитор повинен впевнитися в наявності  на підприємстві колективного договору — документа, у якому узагальнюються і деталізуються основні вимоги законодавства, встановлюються загальні для всіх професій на підприємстві вимоги, у т. ч. з охорони праці, та узгоджуються питання, які відповідно до законодавства вимагають спільного рішення власника та трудового колективу (профспілкової організації).
    Заробітна плата — це винагорода, яку виплачує підприємство працівнику за виконану ним роботу.
    Методом вибіркової перевірки аудитор аналізує правильність нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам підприємства. Під час перевірки аудитор повинен встановити відповідність аналітичного обліку (особові рахунки (ф. № П-54, № П-54а), розрахунково-платіжні (Додаток-2), розрахункові, платіжні відомості (Додаток-11) (ф. № П-49, №П-51, №П-53) заробітної плати синтетичному по рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці"(Додаток–12) .
    Порядок проведення аудиту заробітної плати  представимо на рис.1.1.
 


      
 
 

    Рис.1.1. Аудит заробітної плати 

       При цьому необхідно порівняти  залишок, який відображається  в балансі по статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати пращ" (рядок 580) на 1-е число з даними розрахунково-платіжної або розрахункової відомості (Додаток-2,11), а суму заборгованості по розрахункових відомостях з сумами особових рахунків та з сумами платіжних відомостей, по яких заробітна плата виплачена працівникам.
    Перевіряючи розрахунково-платіжні, платіжні відомості, аудитор повинен впевнитися, чи отримували певну суму грошей особи, вказані в платіжній відомості. Під час дослідження виплати заробітної плати за роботи за трудовими угодами аудитор повинен перевірити чи дійсно виконувалася така робота.
    Крім  того, дуже важливо перевірити правильність підрахунків підсумків до виплати на руки працівникам як по вертикалі, так і по горизонталі. На практиці часто мають місце такі випадки: при арифметичній перевірці правильності підсумків в розрахунковій відомості суми нарахованої заробітної плати вказані правильно, вірно відображені суми відрахувань і утримань, правильно визначена заборгованість на кінець місяця. Однак, підраховуючи окремі суми в графі "Разом нараховано", аудитор з'ясовує, що в рядку "Разом" проставлена більша сума, таку саму різницю аудитор визначить при перевірці графи "До видачі" і рядка "Разом". Таким чином, при арифметичній перевірці даних розрахунково-платіжних відомостей аудитор розкриває крадіжки грошових коштів.                       
    Аудитор повинен перевірити правильність розрахунку сум заробітної плати різним категоріям працівників та правильність віднесення цих сум на відповідні рахунки витрат. 
    Для цього аудитор порівнює первинні документи, що є підставою 1 для нарахування  заробітної плати робітникам основного виробництва, (при погодинній формі оплати праці: відомості про посадові оклади (штатний розпис), присвоєні розряди (накази), годинні тарифні ставки (тарифна сітка) та кількість фактично відпрацьованого часу (табель обліку робочого часу); при відрядній формі оплати праці: інформацію про обсяг виробітку і розцінки за одиницю продукції (наряди, акти виконаних робіт, накладні на здачу продукції на склад) з розрахунково-платіжними відомостями (Додаток–2) та журналами 5 і 5А.
      Аудитор повинен з'ясувати, чи не має у відомостях підставних осіб та приписок невиконаних обсягів, які підтверджуються актами приймання або закритими нарядами. Особливу увагу аудитор повинен звернути на витрачання коштів на оплату вантажно-розвантажувальних робіт, робіт з поточного або капітального ремонту, з'ясовуючи при цьому, які норми та розцінки застосовувалися за виконані роботи.
    Для перевірки правильності нарахування  заробітної плати іншим категоріям працівників аудитор повинен  проаналізувати штатний розпис де вказані посадові оклади або відповідні розряди робітників допоміжного, підсобного виробництва, збуту та ін. Правильність винесення сум нарахованої заробітної плати іншим категоріям працівників аудитор перевіряє за журналами 5 і 5А.
    Аудитор повинен особливо ретельно перевірити нарахування заробітної плати тимчасовим працівникам, з'ясувати доцільність таких затрат та впевнитися, що нарахування заробітної плати тимчасовим працівникам не здійснювалося на підставі фіктивних документів.
    При дослідженні виплат додаткової заробітної плати (доплати, надбавки, премії, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством) аудитор повинен з'ясувати, чи існували (виконувалися) умови, за яких може бути виплачена додаткова заробітна плата, перевірити наявність відповідних розпорядчих документів (Положення про преміювання, наказів, розпоряджень).
    Ретельному  дослідженню підлягають виплати, передбачені  законодавством про оплату праці за невідпрацьований на виробництві час. Аудитор вивчає дотримання порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 зі змінами і доповненнями у випадках:
  надання працівникам щорічної, додаткової, творчої відпустки;
  виконання працівниками державних і громадських обов'язків у робочий час;
  службових відряджень;
  вимушеного прогулу;
  забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та допомогою по вагітності і пологах;
  та інших випадках, передбачених чинним законодавством.
        При цьому аудитор перевіряє період, за який розраховується середня заробітна плата, виплати, що включаються до її складу, порядок розрахунку виплат у всіх випадках збереження заробітної плати.
    Перевіряючи правильність нарахування  додаткової заробітної плати та час відпустки  важливо з'ясувати:
  її вид (основна, додаткова, творча, соціальна);
  правильність її оформлення (заява працівника, документи, що           підтверджують право на додаткову відпустку, довідка-виклик навчального закладу, рекомендації вченої ради, наказ (розпорядження) про надання відпустки (ф. № П6) (Додаток–7) ;
  тривалість відпустки;
  правильність розрахунку виплат за час відпустки
 
    ОВ = (В(12)/(365-ДСН)) х Ккв, 

де: ОВ — сума відпускних;
    В( 12)-виплати за 12 місяців, що передують  відпустці;
    ДСН — святкові і неробочі дні;
    Ккв—календарні  дні відпустки;
  правильність відображення розрахованих сум в бухгалтерському обліку.
    При дослідженні останнього пункту аудитор  повинен звернути увагу на наявність  або відсутність в обліковій  політиці підприємства рішення про  створення резерву на оплату відпусток. Якщо на підприємстві створюється такий резерв, аудитор повинен перевірити правильність розрахунку щомісячної суми забезпечення відпусток;
    РВ = ЗПфм * (ОВрп / ФОПрп) * КН,
          де: РВ — резерв відпусток;                             
    ЗПфм  — фактична зарплата за місяць;                
    ОВрп—річна  планова сума оплати відпусток;         
    ФОПрп—річний  плановий фонд оплати праці;
    КН  — коефіцієнт нарахувань до фондів, який враховує нарахування на заробітну плату до цільових фондів і розраховується за формулою
    КН = (100 + 32 + 1,9 + 2,9 + К) / 100,
    де  К — ставка збору до Фонду соціального  страхування від нещасного випадку та профзахворювання.
    Аудитор перевіряє правильність відображення в обліку сум виплат за відпустку при створенні резерву та при відсутності резерву.
    При розгляді цього питання аудитор  також повинен з'ясувати причини ненадання відпусток працівникам, особливо матеріально відповідальним особам.
         При дослідженні правильності  виплат допомоги у зв'язку з  тимчасовою непрацездатністю та по вагітності і пологах аудитор перевіряє наявність лікарняних листків, оформлення їх підписами і печаткою, правильність встановлення стажу роботи, відповідного розміру і розрахунку допомоги:
Д = (В(6) / Др) * Крх * С ,
    де  Д – допомога в зв’язку з тимчасовою непрацездатністью;
    В (6) — виплати за 6 місяців, що передують  хворобі;
    Др  — кількість відпрацьованих днів за 6 місяців;
    Крх — кількість робочих днів за лікарняним листом;
    С  - відсоток допомоги, що враховує стаж роботи. |   
    Особливу  увагу аудитор повинен приділити  правильності джерел виплат допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок  захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві—за перші п'ять днів непрацездатності допомога повинна оплачуватися власником за рахунок коштів підприємства, починаючи з шостого дня непрацездатності до її відновлення — за рахунок Фонду соціального страхування, окрім ситуацій, в яких допомогу виплачують за рахунок Фонду соціального страхування з першого дня (при догляді за хворою дитиною, за хворим членом сім'ї, у зв'язку з карантином тощо).
    При дослідженні документів по нарахуванню  основної, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат важливо встановити своєчасність та правильність утримань із заробітної плати сум прибуткового податку відповідно до шкали ставок, установленої Декретом Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 26. 12. 1992 р. № 13-92 зі змінами і доповненнями; збору до Пенсійного фонду (1%, 2% з сукупного оподатковуваного доходу за місяць, але не більше 2200 грн.); збору до Фонду соціального страхування з тимчасовою втратою працездатності (0,25%, 0,5%); збору до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (0,5%); аліментів (виконавчі листи суду); переказів на особові рахунки в банку (заява працівника); відшкодувань завданих підприємству збитків (наказ керівника підприємства, виконавчий лист суду) та інших. При наявності у окремих категорій працівників пільг щодо оподаткування прибутковим податком аудитор повинен перевірити відповідні підтверджуючі документи.
    Якщо  підприємство сплачує працівникам  дивіденди, аудитор повинен перевірити правильність ведення обліку з нарахування і виплати дивідендів та з'ясувати, чи не утримало помилково підприємство прибутковий податок з сум нарахованих дивідендів (дивіденди не включаються до сукупного оподатковуваного доходу громадян).
    В тісному взаємному зв'язку з оплатою  праці знаходяться нарахування на фактичні витрати на оплату праці, які включають витрати на виплату основної, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, в тому числі в натуральній формі. Аудитор встановлює правильність обов'язкових нарахувань за встановленими законодавством нормами:
  на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування — 32°/ 4% — організації інвалідів, 1 % — операції з купівлі-продажу валюти, 5% — реалізація ювелірних виробів із золота, платини і дорогоцінного каміння, 3% — при відчуженні автомобілів;
  на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.— 2,9%
  на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття—1,9%;                                  
  на соціальне страхування від нещасного випадку та профзахворювання ставка залежить від класу професійного ризику.      
    Аудитор перевіряє своєчасність перерахувань відповідним фондам.                                               
    До  типових, окрім вищеназваних, зловживань можливо віднести:
  завищення обсягів робіт в документах на оплату праці по відношенню до фактично виконаних;
  використання підставних осіб при виконанні тимчасових, сезонних робіт;
  неправильне віднесення нарахованих сум заробітної плати на відповідні рахунки бухгалтерського обліку;
  и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.