На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат нформаця як основа для прийняття ршень по управлнню виробничими процесами. Структура нформацйної системи управлння машинно-тракторним парком. нженерний менеджмент як нструмент розробки функцонування системи облку та оцнки роботи виробництва.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 20.09.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


РЕФЕРАТ на тему
Заходи оперативного управління в інженерно-технічній службі села

ЗМІСТ

1. Інформаційна система управління машинно-тракторним парком
2. Облік та оцінка роботи машинно-тракторного парку
Використана література
1. Інформаційна система управління машинно-тракторним парком

Під інформацією взагалі розуміється відображення в свідомості людей об'єктивних причинно-слідчих зв'язків в оточуючому нас реальному світі.
Інформація - процес усвідомлення або повідомлення про будь-яке явище, будь-яку діяльність, будь-якої операції. Це результат сприйняття за допомогою органів відчуття і технічних засобів, одержуваних при спостереженні за тим чи іншим предметом, процесом, явищем, операцією, цебто результат мислення про них.
Людина, сприйнявши інформацію передає її іншій. Перш ніж повідомити інформацію, її необхідно запам'ятати і при допомозі букв, цифр, знаків, звуків перенести на носії - папір, бланк, дискету. Цебто створити документ, яким можна користуватися в часі і просторі, передати на відстань і зберігати потрібний час.
Проте, поняття “інформація” все ще не має єдиного загальноприйнятого визначення. З точки зору практичного її використання, багато науковців вважають інформацією будь-які повідомлення, що доповнюють знання, переконання і уявлення людини про діяльність в системі, що розглядається. Таке поняття інформації, хоч і досить обмежене, проте цілком допустиме для нашої мети. Інформація може бути подана в формі усної мови, документа, листа, телефонограми, сукупності цифрових даних і т.п. Кожна з різноманітних форм представлення інформації незалежно від її змісту називається в теорії інформації повідомленнями.
Під передачею інформації, інформаційним потоком розуміють процес, який включає в себе як відправлення, так і прийняття повідомлень.
Потоком інформації називають сукупність повідомлень, які послідовно передаються від керівника виконавцю, або навпаки, від виконавця керівнику одне за одним в певні моменти часу.
Поняття інформації можна розглядати як форму зв'язку або як об'єктивний зміст зв'язку між керуючими і керованими об'єктами, що проявляється в зміні їх стану. Вся інформація по направленню розділяється на пряму (командну) і зворотну (виконавчу), по виникненню -- на регулярну (систематизовану) і вірогідну (випадкову). Командна інформація направлена завжди від керуючого об'єкту до керованого, а виконавча - навпаки.
Поняття інформації не існує без поняття системи і визначається через неї. При цьому під системою розуміється сукупність взаємопов'язаних об'єктів, які підлягають управлінню і виділяються для вирішення визначеної задачі. Оскільки поняття інформації нерозривно зв'язано з поняттям системи і є умовою системного дослідження, а інформаційні повідомлення існують і циркулюють у суворо визначених системах, то і інформаційні потоки необхідно визначати в таких системах. Для нашого випадку - це система управління машинно-тракторним парком по виконанню механізованих робіт в рослинництві.
Будь-яка інформаційна система переслідує дві мети: забезпечити керівну ланку необхідною інформацією для прийняття рішень; допомогти встановити негативні явища, що відбуваються після прийняття рішень.
Інформація, як основа для прийняття рішень по управлінню виробничими процесами незамінна. Управління по своїй природі процес інформаційний. Повне і своєчасне інформаційне забезпечення керівної ланки підприємства або окремих виробничих структур є основою оптимального управління. Від міри «достатності» інформації залежить ефективність прийнятих рішень. Не випадково рішення класифікують і по ступені інформаційного забезпечення:
-
рішення в умовах визначеності (коли інформаційно відомі всі умови середовища);
- рішення в умовах невизначеності (коли за інформацією фактори і умови середовища невідомі, або не мають значення);
- рішення в умовах риску (коли застосовуються апріорні характеристики середовища, що відображають якусь ступінь ймовірності).
Інформація є як би інструментом управління.
Всебічну діяльність господарства і в тому числі експлуатацію машинно-тракторного парку, як дзеркало, відображає інформаційна система. Тому, в кожному господарстві вона повинна бути добре продуманою і суворо регламентованою.
Умови ринкової економіки нагально потребують систематичного покращення інформаційної системи. Перш ніж приступити до її вдосконалення, необхідно провести всебічний і глибокий аналіз діючої, щоб визначити:
-
відповідає вона запитам управлінського складу господарства і наскільки дієво допомагає в роботі;
- позитивні і негативні сторони діючих методів, способів одержання і передачі інформації, ступінь її використання, перетворення і достовірності;
- величину інформації, частоту її створення в одиницю часу, періодичність передачі, технічну забезпеченість в її збиранні, перетворенні і доведенні до виконавців;
- втрати часу, праці, матеріальних засобів від надлишкової або недостатньої інформації, її дублювання, запізнення надходження в управляючу систему і систему, що управляється;
- можливості скорочення обсягу інформації по господарству, службах, підрозділах, а також усунення в формах і бланках зайвих реквізитів;
- наскільки ефективний розподіл обсягу інформації по виконавцях;
- чи немає в її збиранні, перетворенні, використанні невизначеності, дублювання і елементів дезінформації.
Аналіз дозволяє визначити головний напрямок у виборі заходів по вдосконаленню внутрішньогосподарської інформаційної системи. Чітко поставлена інформаційна служба дисциплінує працівників апарату управління і допомагає їм виконувати управлінські функції.
На сучасному етапі механізації виробничих процесів у господарстві головне завдання полягає у виявленні і реалізації всіх резервів продуктивності і економічності як окремих агрегатів, так і машинно-тракторного парку в цілому. Суттєве значення для вирішення цієї здачі надається проектуванню оптимальної структури управління роботою машинно-тракторного парку і інформаційної системи забезпечення реалізації управлінських функцій керівників і спеціалістів господарства та його інженерно-технічної служби. Питання управління роботою машинно-тракторних агрегатів і машинно-тракторного парку набули першочергового значення.
Загальна або інтегрована інформаційна система допомагає скоординувати інформацію, зв'язану з реалізацією прийнятих рішень або інформацію, що надходить із виробничих об'єктів. Розробка і впровадження інформаційної системи управління машинно-тракторним парком господарства відбувалася по трьох основних етапах:
I.
Визначення проблеми - забезпечення своєчасного і якісного виконання механізованих робіт і технічної готовності машинно-тракторного парку;
II.
Призначення системи управління - організація високопродуктивного і економічного використання машинно-тракторних агрегатів в землеробстві; оперативне маневрування технікою по обслуговуванню різних типів сільськогосподарських товаровиробників;
III. Перебудова і модифікація системи управління МТП господарства, розробка інформаційної структури оперативного управління роботою сільськогосподарської техніки на базі диспетчеризації та комп'ютерного програмування і оброблення інформаційних даних.
Як показує досвід, для вирішення задач управління, в т.ч. машинно-тракторним парком ефективним виявляється кібернетичний підхід, при якому управління роботою техніки інтерпретується як процес переробки інформації в цій системі.
Система управління машинно-тракторним парком господарства на будь-якій дільниці складається з управляючої підсистеми (керівники господарства і інженерно-технічної служби) і підсистеми, що управляють (машинний парк, ремонтна майстерня, машинний двір, нафтобаза і т.д.), які зв'язані між собою інформаційними каналами.
Управляюча підсистема формує командно-управлінську інформацію, направляє її для виконання в підсистему, що управляється (об'єкт управління) і одержує від останньої по каналах зворотного зв'язку вихідну інформацію про хід виконання переданих команд і стан об'єкту управління.
Наприклад, схема контурного інформаційного зв'язку в системі управління машинно-тракторним парком машинно-технологічної станції (МТС) показана на рис. 1.

Рис.
1. Схема контурного зв'язку в системі управління машинно-тракторним парком машинно-технологічної станції (МТС)
В системі управління машинно-тракторним парком регулюючою величиною, як правило, вибирається виробіток агрегатів.
Відповідно до цього і побудований контур прямого і зворотного зв'язку між трьома керівниками (директором МТС, інженером-організатором і начальником механізованого загону) та машинно-тракторними агрегатами. По контуру прямого зв'язку директор МТС намічає загальний обсяг механізованих робіт; інженер-організатор (менеджер) МТС, який безпосередньо управляє виробництвом, розробляє графік виконання робіт в розрізі машинно-тракторних агрегатів і обслуговуючих господарств.
По контуру прямого зв'язку інженер-організатор передає графік роботи машинно-тракторних агрегатів начальнику механізованого загону, який проводить розподілення механізованих робіт по окремих агрегатах і полях. Фактичний виробіток машинно-тракторних агрегатів по контуру зворотного зв'язку передається диспетчеру МТС, який встановлює розбіжності з програмою (графіком) виконання робіт. На основі аналізу цих розбіжностей приймаються рішення на систему, що управляється (машинно-тракторні агрегати), щоб привести її до нормального стану. Ці рішення передаються по контуру прямого зв'язку для виконання.
Аналогічним чином діє контур зворотного зв'язку, що замикається на директорі МТС. Відмінності полягають в тому, що директор МТС контролює хід польових робіт і здійснює порівняння обсягу виконання механізованих робіт з програмним завданням.
При нормальному функціонуванні системи управління потоки інформації повинні бути замкнені один на один або на виробничі процеси. Відсутність взаємозв'язку потоків інформації свідчить про її пропуск, або не уточнений спосіб її формування, що негативно відбивається на процесі управління. Власне процес управління машинно-тракторним парком господарства складається з декількох основних елементів:
-
розподілення машинно-тракторних агрегатів по видах робіт і полях;
- контроль за використанням машинно-тракторних агрегатів;
- регулярне технічне обслуговування машинно-тракторних агрегатів;
- усування виникаючих несправностей машинно-тракторних агрегатів;
- забезпечення нормальних умов роботи механізаторів.
Кожний з приведених елементів управління машинно-тракторним парком включає наступну послідовність інформаційного забезпечення: прийняття інформації, обробку інформації, прийняття рішення, передачу вказівки, виконання рішення, контроль виконання.
Потоки циркулюючої інформації в системі управління машинно-тракторним парком можна розбити на три частини:
I.
Технічні повідомлення (зв'язані з підтриманням технічного стану машин на потрібному рівні);
II.
Технологічні повідомлення (зв'язані з виконанням технологічних процесів вирощування і збирання сільськогосподарських культур);
III. Організаційні повідомлення (зв'язані з забезпеченням умов використання і обслуговування техніки та праці механізаторів).
Функціонуюча в системі управління машинно-тракторним парком господарства не фіксована інформація (команди, розпорядження, вказівки тощо) носить оперативний характер і використовується в момент її одержання. Ці повідомлення можуть або реєструватися і таким чином перетворюватись на зафіксовану інформацію, або використовуватись для усунення перешкод в роботі техніки і знову проявитись як елемент зафіксованої інформації, нерідко документу.
Наприклад, на диспетчерський пункт господарства з механізованого загону надійшла інформація про зупинку агрегату через технічну несправність, яка усунена механізатором. Таке повідомлення може бути нефіксованим. Проте, якщо агрегат потребує ремонту через майстерню -- це повинна бути фіксована інформація. Якщо ж в процесі роботи агрегату скоїлась аварія з травмуванням механізатора, то інформація не тільки стає фіксованою але і документованою.
Визначене інформаційне забезпечення виробничих служб, причетних до управління машинно-тракторним парком при виробництві рослинницької продукції приведено в табл. 2.
Управління як інформаційний процес тісно зв'язаний з структурою управління господарства, знаходиться в залежності від неї і чинить на неї зворотну дію.
При організації структури управління машинно-тракторним парком господарства приймаються до уваги наступні інформаційні моменти:
- зміст інформаційних повідомлень про хід виконання механізованих робіт з різних виробничих дільниць;
-
джерело інформації і періодичність її відправлення;
- причини виникнення інформації, порядок її оформлення і передачі;
- встановлення обсягу та виду масивів інформації, необхідної для керівників і спеціалістів на різних рівнях управління;
- забезпечення достовірності і надійності інформаційних повідомлень;
- визначення осіб, строків і засобів, за допомогою яких формуються рішення, основані на одержаній інформації.
Рішення по управлінню машинно-тракторним парком господарства, прийняте без попередньої інформаційної підготовки, не може бути повноцінним і ефективним.

Таблиця
2.
Інформаційне забезпечення функцій управління машинно-тракторним парком господарства
Служби управління
Інформаційне забезпечення (зміст)
Режим функціонування
Агрономічна служба
Конкретизовані технологічні карти на вирощування і збирання сільськогосподарських культур
Періодичний
Інженерно-технічна служба
Відомості про марочний склад і технічну готовність машинно-тракторного парку.
Графіки ремонту і технічного обслуговування машин
Періодичний
Річний
Економічна служба
Нормативи виробничих затрат на виробництво продукції рослинництва і використання машинно-тракторного парку.
Аналіз ефективності експлуатації машинно-тракторного парку.
Річний
Періодичний
Служба обліку та звітності
Облік матеріально-технічних засобів на утримання машинно-тракторного парку.
Облік виробітку машинно-тракторних агрегатів і начислення заробітної плати механізаторам.
Місячний
Місячний
Диспетчерсько-аналітична служба
Поточні плани проведення механізованих польових і збирально-транспортних робіт.
Інформація керівників і спеціалістів про хід виконання виробничих завдань і використання машинно-тракторних агрегатів.
Аналітична оцінка показників виконання робіт і використання техніки.
Періодичний
Щоденний
Декадний
Керівники механізованих підрозділів (бригад, загонів, ланок, колективів)
§ Розрахунки комплектування складу машинно-тракторних агрегатів.
§ Наряди механізаторам на виконання робіт.
§ Оперативні контрольні повідомлення про роботу техніки і механізаторів.
Періодичний
Щоденний (по необхідності)
Щоденний

Керівники і спеціалісти потребують системи інформаційного зв'язку для виконання їх основних функцій: планування, організації і управління. Для оперативного прийняття управлінських рішень необхідна добре розроблена і точна внутрішня інформація, яка забезпечує одержання достатньої кількості якісних даних.
Виробничий досвід свідчить, що один працюючий машинно-тракторний агрегат може створити за робочий день інформаційний потік із 8…13
повідомлень, в тому числі: 3…4 технічних, 3…6 технологічних і 2…3 організаційних.
Кожний керівник і спеціаліст господарства та інженерно-технічної служби на протязі робочого дня може якісно переробити цілком визначену кількість інформаційних повідомлень.
Якщо кількість інформаційних повідомлень перевищує “пропускну можливість” керівника або виконавця, це призводить до порушення своєчасності і якості прийняття управлінського рішення та його виконання. Найчастіше це проявляється в порушенні параметрів і ритму технологічних процесів виробництва сільськогосподарської продукції а також режимів роботи машинно-тракторних агрегатів та комплексів машин. Тому інформаційно-управлінська система використання машинно-тракторного парку господарства визначається як обсягом інформаційних показників і повідомлень, кількістю задіяних в ній працівників, так і спроможністю їх засвоювати і переробляти одержану інформацію.
Джерела виникнення та напрямки розгалуження інформаційних повідомлень та показників в системі управління машинно-тракторним парком показані в таблиці 3.
Дослідження потоків інформації, визначення взаємозв'язку виробничих показників і інформаційного завантаження спеціалістів показало, що в системі управління машинно-тракторним парком господарства управлінські функції в інформаційному плані можна звести до трьох моментів:
I. Потік інформації по машинно-тракторному парку представлений джерелами з восьми виробничих підрозділів і служб -- механізована бригада, ремонтна майстерня, пункт технічного обслуговування, машинний двір, нафтобаза, матеріально-технічний склад, бухгалтерія, диспетчерський пункт;
II. Число інформованих осіб, на яких розповсюджується сітка прийняття і виконання рішень по технічній готовності та використання машинно-тракторного парку становить 13 керівників і спеціалістів та дві категорії виконавців (механізатори і ремонтники);
III. Інформаційна система управління машинно-тракторним парком зв'язана з внутрішнім і зовнішнім інформаційними потоками, що класифіковані на 40 видів повідомлень і показників.
I.
Таблиця 3.
Циркуляція внутрішньогосподарських інформаційних потоків в системі управління машинно-тракторним парком господарства
Інформаційні: документація; повідомлення; показники
Інформаційні джерела
Інформовані особи

Механізована бригада
Ремонтна майстерня
Машинний двір
Пункт ТО МТП
Нафтобаза
Матеріально-технічний склад
Бухгалтерія
Диспетчерський пункт
Керівник господарства
Головний диспетчер-менеджер
Головний інженер
Головний агроном
Головний економіст
Головний бухгалтер
Завідуючий ремонтною майстернею
Ремонтники майстерні
Завідуючий машинним двором
Майстри-наладчики МТП
Завідуючий нафтобазою
Зав. матеріально-технічним складом
Бригадир механізованої бригади
Обліковець-заправник мех. бригад
Механізатори
Журнал закріплення МТА в механізованій бригаді
?
?
?
?
Повідомлення про строки проведення механізованих робіт
?
?
?
?
?
?
?
?
?
План розосередження МТА по полях
?
?
?
?
?
?
?
?
Наряди механізаторам на виконання робіт
?
?
?
?
Повідомлення про режими роботи механізаторів
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Відомості обліку механізованих робіт
?
?
?
?
?
?
?
?
Повідомлення про якість виконання механізованих робіт
?
?
?
?
?
?
?
?
Зведення про денний виробіток МТА
?
?
?
?
?
?
?
Зведення про обсяги виконання механізованих робіт
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Показники нормування механізованих робіт
?
?
?
?
?
?
Звіти про нарахування зарплати і відпрацьованих днях
?
?
?
?
?
?
?
Розрахунково-платіжна відомість

?
?
?
?
?
Експлуатаційна книжка на енергомашину
?
?
?
?
?
?
?
Матеріальний звіт по механізованій бригаді
?
?
?
?
?
?
?
Накладні на відпуск паливно-мастильних матеріалів
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Лімітно-заборна картка на енергомашину
?
?
?
?
?
?
?
?
Звіт про рух паливно-мастильних матеріалів
?
?
?
?
?
?
?
?
Графіки ремонту техніки
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Акти прийняття машин в ремонт

?
?
?
?
?
?
?
Відомість дефектовки машин

?
?
?
Заявки на запчастини і ремонтні матеріали

?
?
?
?
Наряди на проведення ремонтних робіт

?
?
?
?
Гарантійні талони технічної справності машин

?
?
Акти прийняття машин з ремонту
?
?
?
?
?
?
Повідомлення про збирання і обкатку нової і відремонтованої техніки
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Нормативи відрахувань на реновацію техніки

?
?
?
Калькуляція собівартості ремонтних робіт

?
?
?
?
?
Книга обліку зберігання техніки

?
?
?
Журнал обліку проведення технічних доглядів

?
?
?
?
?
?
Звіт по ремонтній майстерні

?
?
?
?
?
Акти на складання техніки
?
?
?
?
?
Книга обліку витрат на утримання техніки
?
?
?
?
?
?
Ліміти затрат на утримання техніки
?
?
?
?
?
?
Ліміти затрат на виконання мехробіт
?
?
?
?
?
?
?
Показники собівартості експлуатації МТП
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Заявки на оперативне усунення несправностей
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Повідомлення про час усунення несправностей машин
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Документи на придбання техніки, запчастин, ремонтних матеріалів, палива

?
?
?
?
?
?
?
?
Заявки і договори на оренду технічних засобів

?
?
?
?
?
?
?
Нерегламентовані та аварійні повідомлення
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Внутрішня інформація виробляє управлінські рішення по експлуатації машинно-тракторного парку, а зовнішня - про придбання техніки запасних частин, ремонтних матеріалів, нафтопродуктів та залучення або здачу в оренду машинно-тракторних агрегатів.
Виявлені види інформації можна розташувати в наступній послідовності:
§
планова інформація: (показники нормування механізованих робіт; нормативні відрахування на ремонт техніки; ліміти затрат на виконання робіт і утримання техніки; графіки проведення ремонтів і технічних доглядів машин);
§ звітна інформація: (матеріальний звіт по механізованій бригаді; звіт по ремонтній майстерні, книга обліку зберігання техніки; журнал обліку проведення технічних доглядів; журнал закріплення МТА в механізованій бригаді; звіт про рух паливно-мастильних матеріалів; лімітно-заборна картка на енергомашину; експлуатаційна книжка на енергомашину; звіт про нарахування зарплати і відпрацьованих днях; розрахунково-платіжна відомість; обліковий лист механізатора; відомість обліку механізованих робіт; акт на списання техніки);
§ поточна інформація про стан і заходи використання техніки і виконання механізованих та ремонтних робіт: (розподілення машинно-тракторних агрегатів по полях; наряди механізаторам; повідомлення про режим роботи механізаторів; зведення про денний виробіток машинно-тракторних агрегатів; повідомлення про якість виконання робіт; накладна на відпуск паливно-мастильних матеріалів; показники собівартості експлуатації машинно-тракторного парку; акт прийняття машини в ремонт; відомість дефектовки машини; наряд на проведення ремонтних робіт; гарантійний талон технічної справності машини; акт прийняття машини з ремонту);
§ інформація про виникаючі перешкоди та їх усунення: (заявки на оперативне усунення несправностей машин; повідомлення про час усунення несправностей машин; нерегламентовані та аварійні повідомлення).
Ефективність роботи господарства залежить від добре поставленої інформації, що відноситься як до наказів і рекомендацій, що передаються зверху вниз, так і до звітів про виконання встановлених завдань, що передаються знизу вверх. Тому при розробці структури управління в господарстві необхідно передбачити шляхи проходження інформації, що повинні бути по можливості короткими.
Необхідно пам'ятати, що між виробничим процесом і інформацією існує тісний зв'язок. Під виробничим процесом розуміють зміну оброблюваного предмету з допомогою застосування відповідних методів обробки. Інформаційний процес представляє собою накопичення даних, необхідних для аналізу ходу виробничого процесу.
Процес управління майже повністю складається з обробітку інформації та її передачею відповідним одержувачам. В принципі між керівництвом виробництва і управлінням немає ніякої різниці, так як той чи інший процес потребують обробленої відповідним чином інформації.
Дуже часто внутрішньогосподарський потік інформації має багаточисельні зв'язки з виробничим процесом, проте в результаті дрібнення проблеми і їх окремого аналізу ці зв'язки нерідко малопомітні.
Дані виробничого характеру, направлені від виконання до керівника, також як і інформація, оброблена відповідними службами, повинні доставлятися керівництву своєчасно і в комплексній формі, тільки в такому разі можуть бути створені умови для раціонального прийняття рішення.
Інформація повинна відповідати дійсності, так як перекручення можуть послужити причиною прийняття неправильних рішень. Характер інформації, а точніше її об'єктивність і всебічність або суб'єктивізм і відсутність точності, мають великий вплив на процес управління. Інформація може сприяти вдосконаленню організації управління або чинити на неї негативний вплив.
Сучасні технічні засоби дозволяють на будь-якому рівні управління машинно-тракторним парком господарства мати будь-яку інформацію про стан і використання техніки на тій чи іншій дільниці. Проте в цьому не завжди виникає необхідність, тому що кожний вид інформації потрібен конкретній особі і тільки під визначеним кутом зору у визначеному обсязі. Мова йде про економічність інформації, коли документ повинен містити тільки ті дані, які потрібні для досягнення рішень по визначених питаннях експлуатації машинно-тракторного парку.
Неоднакова ступінь деталізації та укрупнення інформаційних показників повинна виключати однакову повторність їх на різних рівнях. Слід добиватися по можливості одноразового фіксування однорідних повідомлень і багаторазового їх використання. Одна інформація може служити вихідною базою для іншої інформації, яка є в такому разі похідною.
В економічній літературі розроблені деякі аналітичні методи побудови інформаційного забезпечення системи управління. В одних випадках це виявлення і побудова ієрархії цілей з розпорядженням їх по рівнях управління і відповідно цьому - побудова інформаційної структури. В інших випадках використовується економіко-організаційні моделі інформації, засоби кодування, обробки і передачі.
Поки-що, комп'ютеризац и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.