На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Митна полтика України

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 20.10.2012. Сдан: 2012. Страниц: 9. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     Зміст
     Вступ…………………………………………………………………………….2
     1.Характеристика митної політики держави…………………………………4
     2.Аналіз сучасного стану митної політики України…………………………13
     3.Напрямки удосконалення митної політики України: досвід зарубіжних
     країн і оптимізація митно – тарифного регулювання………………………20
     Висновки………………………………………………………………………..24
     Список  використаної літератури……………………………………………..26
     Додатки………………………………………………………………………….28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Вступ
     В Україні поступово формуються передумови включення її економіки до глобальних та європейських економічних процесів. Створюється цілісна система національного законодавства у сфері митних відносин, формується механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності шляхом його гармонізації відповідно до норм і стандартів ГАТТ/СОТ та країн Євросоюзу.
     В цьому контексті найважливішою  складовою є визначення митної політики держави, виявлення найбільш ефективного  рівня захисту чи відкриття економіки  для зовнішнього ринку.
     Актуальність  теми. Проголосивши Декларацією про державний суверенітет України незалежність та самостійність в економічній сфері, Україна тим самим започаткувала свою самостійну митну політику та своє митне законодавство. Його значення при здійсненні зовнішньоекономічних відносин та міжнародного співробітництва в інших галузях важко недооцінити як і не треба переоцінювати. Це пояснюється перерозподілом товарних ринків, необхідністю завоювати на них стійке становище, отримати вигоду від ринкових механізмів, наповнити споживацький ринок. Розвиток економічної активності населення України, різке посилення міграційних процесів та гуманітарних зв'язків, міжнародного туризму, у тому числі і його комерційних різновидів, дали поштовх для становлення митного права на нових засадах.
     Мета курсової роботи. Висвітлення поняття митної політики, дослідити історію її становлення та розвиток, розглянути принципи організації митної справи України, дати характеристику сучасного стану  бюджетної системи. Проаналізувавши митну політику  визначити перспективи розвитку та напрями реформування бюджетної системи України.
     Об’єктом  дослідження виступає мито, митна  політика, її взаємозв’язок з іншими структурами.
     Предмет дослідження – економічні відносини, що виникають з приводу формування та використання централізованого фонду коштів на державному та на місцевому рівні внаслідок збору митних зборів.
     Завдання  даної роботи полягає у  висвітленні та вивченні поняття мито, митна політика, її принципи організації, охарактеризувати та дати аналіз митній політиці України протягом останнього періоду її розвитку, визначити  основні напрями її реформування, проаналізувавши митну політику інших країн.
     Структура курсової роботи.
     У першому розділі я розкриваю історію становлення, сутність, характеристику та законодавче регулювання митної політики.
     У другому розділі розкрито аналіз сучасного стану митної політики, проблемні чинники сучасної митної політики та завдання митного законодавства.
     У третьому розділі я наводжу зарубіжних  досвід країн в застосуванні митної політики та напрямки оптимізації митно-тарифного регулювання.

     1. Характеристика митної політики держави

     Історія розвитку митної справи починається  з давніх часів, строго кажучи, митна  охорона меж, як один з елементів  державності, існувала на території  України з давніх часів, точкою відліку якої служить епоха Київської Русі. Київські князі підтримували вже досить широкі торгові зв'язки, перш за все з Візантією, що служила основним ринком збуту таких споконвічно російських предметів експорту, як хутро, мед, віск та ін. Саме у цей період з'являються зачатки митної справи в Україні. Тут, в Київській Русі, знаходяться витоки самого поняття митного регулювання, у тому числі і термінології, що склалася в цій області в українській науці і практиці. Історія розвитку митної політики показана в таблиці1 (додаток 1)
     На  сьогодні в Україні Президентом  встановлено, що спрямування і координацію  діяльності Державної митної служби України здійснює Міністр фінансів України.
     При цьому встановлено, що спрямування  і координація здійснюються шляхом: а) формування державної політики у відповідних сферах та здійснення контролю за її реалізацією зазначеними центральними органами виконавчої влади; б) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених цими органами проектів нормативно-правових актів та погодження проектів нормативно-правових актів зазначених центральних органів виконавчої влади;
в) визначення порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та цими органами; г) затвердження структури цих органів.[12, c.235]
     Державна митна служба України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, створена у 1991 році, для спрямування, координації та контролю за діяльністю митних органів та організацій щодо виконання законодавства України з питань митної справи.
     Митна служба України зорієнтована на ефективне  виконання наступних основних завдань:
     - виконання та контроль за додержанням  законодавства України з питань  митної справи;
     - захист економiчних iнтересiв України;
     -забезпечення виконання зобов'язань, передбачених мiжнародними договорами України з питань митної справи, укладених в установленому законом порядку;
     -сприяння захисту iнтелектуальної власностi учасникiв зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, iнших юридичних та фiзичних осiб;
     -застосування вiдповiдно до закону заходiв тарифного та нетарифного регулювання при перемiщеннi товарiв через митний кордон України;
     -здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, вдосконалення форм i методiв їх здiйсення;
     - контроль за дотриманням правил  перемiщення валютних цiнностей через митний кордон України;
     - здiйснення спiльно з iншими уповноваженими органами державної влади заходiв щодо захисту iнтересiв споживачiв товарiв i додержання учасниками зовнiшньоекономiчних зв'язкiв державних iнтересiв на зовнiшньому ринку;
     -створення сприятливих умов для прискорення товарообiгу та пасажиропотоку через митний кордон України;
     - боротьба з контрабандою та  порушеннями митних правил;
     - розвиток мiжнародного спiвробiтництва у галузi митної справи;
     - ведення митної статистики;
     -ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi;
     -здiйснення верифiкацiї (встановлення достовiрностi) сертифiкатiв походження товарiв з України.
     У відповідності до вищезазначеної місії митна адміністрація України працює у напрямку досягнення наступних пріоритетних цілей:
     - спрощення та гармонізація митних  процедур,
     - безпека торгового ланцюгу постачання,
     - спрощення міжнародної торгівлі,
     - посилення правоохоронної функції митної системи та контролю за додержанням законодавства України з питань митної справи,
     - робота із захисту прав інтелектуальної  власності,
     - співпраця із діловими колами.[21]
     Митна політика виступає складовою внутрішньої  і зовнішньої політики, яка визначає зміст діяльності держави та її компетентних органів у сфері регулювання зовнішньоекономічних відносин й організації митної системи, а її головним функціональним завданням є забезпечення захисту національних інтересів і національної безпеки України в економічній і, опосередковано, у політичній, соціальній, екологічній та інших сферах.
     Загальну  характеристику митної справи пов'язано  з визначенням термінів і категорій, таких, зокрема, як митні органи, митниця, митна територія, митний кордон, митний контроль, зона митного контролю, митне оформлення, митна декларація (див. додаток 2)
     Для визначення природи митної політики треба розкрити зміст національних інтересів держави на теперішньому етапі.
     У ст.2 Митного кодексу України визначено, що митна політика є системою принципів і напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних і нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі. [1]
     Джерелом  принципів формування митної політики, як і митного права, виступають нормативно-правові акти. Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" передбачено, що суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються такими принципами: а) принципом суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; б) принципом свободи зовнішньоекономічного підприємництва; в) принципом юридичної рівності і недискримінації; г) принципом верховенства закону; д) принципом захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; е) принципом еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів. [2]
     Законом України "Про зовнішньоекономічну  діяльність" визнається, що усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм власності, в тому числі держава, рівні перед законом при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
     Сьогодні  можемо виділити три базові функції  митної політики: фіскальну; регулятивну; захисну.
     Зміст фіскальної функції митної політики полягає у наповненні державного бюджету за рахунок стягнення  мита, податку на додану вартість, акцизного  збору з товарів та інших предметів  при переміщенні через митний кордон. Від перелічених вище стягнень слід відрізняти такі митні платежі, як збір за митне оформлення, плата за зберігання товарів на митних складах, митне супроводження тощо, які не виконують фіскальної функції, а є платою за послуги митниці.
     Регулятивна функція передбачає вплив з боку держави і її компетентних органів на зовнішньоекономічні відносини за допомогою засобів економічного та неекономічного (адміністративного) характеру з метою регулювання останніх для забезпечення національних інтересів, інтересів національних товаровиробників та створення сприятливих для них умов, забезпечення виконання державної політики у сфері економіки, виконання міжнародно-правових зобов'язань держави. Подібне регулювання здійснюється за допомогою встановлення ставок мита й митних зборів, ліцензування, квотування та встановлення інших нетарифних обмежень.
     Третьою базовою функцією митної політики є  захисна функція. Іноді таку функцію ще називають "правоохоронною", але вона, як функція державної політики, має дещо ширше значення, ніж просто правоохоронна діяльність держави. Ця функція насамперед спрямована на захист держави від зовнішніх загроз і в широкому розумінні включає: забезпечення національної безпеки держави, підтримання миру та міжнародної безпеки, суспільного порядку, моральності, захист внутрішнього ринку, захист інтересів споживачів, створення умов для підтримання законності щодо порядку переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, ефективну боротьбу з контрабандою та порушеннями митних правил, сприяння боротьбі з міжнародним тероризмом, злочинністю тощо. Велика частина подібних завдань реалізується у процесі виконання митними органами своїх контрольних функцій, а також при виконанні завдань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. [10,c.75]
     У деяких випадках охоронна функція митної політики діставала пріоритетне значення і ставала головним завданням держави у митній сфері. Це було характерним для закритих суспільств, наприклад, для колишнього СРСР з його монополією зовнішньої торгівлі.
     В українському національному законодавстві станом на сьогодні не врегульоване питання щодо надання митним органам статусу правоохоронних, хоч фактично вони виконують подібні функції.
     Виступаючи  одним із засобів вирішення внутрішньо економічних завдань, що стоять перед кожною державою, митна політика відіграє істотну роль у реалізації державної політики в галузі економіки. Особливого значення в Україні це набуло за умови вирішення завдань щодо стимулювання розвитку та структурної перебудови національної економіки, підвищення її конкурентоспроможності та захисту вітчизняного ринку. Від митної політики багато в чому залежить досягнення фінансової стабілізації у державі, стимулювання залучення іноземних інвестицій у національне виробництво.
     Одним із напрямків митної політики є участь у міжнародній діяльності України з метою створення сприятливих умов для прогресивного економічного та соціального розвитку України; забезпечення повноправної участі України в міжнародних організаціях; участь у заходах, пов'язаних з протидією поширенню зброї, засобів її доставки, військового спорядження; поглиблення транскордонного співробітництва; адаптації законодавства України у митній сфері до міжнародного законодавства тощо.
     Митну політику України визначає Верховна Рада України.
     Основними принципами митного регулювання є: верховенство права; законність і верховенство митного закону; захист економічних і політичних інтересів держави; збалансованість інтересів держави, фізичних і юридичних осіб; принцип справедливості; недопустимість подвійного оподаткування; однаковість митних режимів; єдність регулювання митних відносин, стабільність митного законодавства; додержання митними органами (посадовими особами) прав юридичних та фізичних осіб і відповідальність їх за незаконні рішення та дії; гласність. [17,c.100]
     Правові, економічні та організаційні основи митної справи визначено в Конституції, законах України (серед них особливе місце належить Митному Кодексу (далі МК) - комплексному закону в сфері митної справи), нормативних актах Президента України й Кабінету Міністрів України, актах Державної митної служби України (далі - Держмитслужба України) та інших центральних органів виконавчої влади. Виключно законами України визначаються засади митної справи.
     МК  становить основу митного законодавства  України. За своїм характером він є комплексним законом, що регулює різноманітні відносини, які зачіпають різні галузі права - адміністративне, цивільне, фінансове, кримінальне та, у визначеній частині, міжнародне.
     Джерелами митного права є також закони, основним змістом яких є саме митні питання, та інші закони, в яких містяться норми митного права.
     До  першої групи належать Закони України  «Про Єдиний митний тариф» від 5 лютого 1992 р., «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й  оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України» від 10.10. 2001 р.
     До  другої групи належать, наприклад, Закон України «Питання ввезення на митну територію України промисловими підприємствами товарів з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій» від 18.03.09 №284, “Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду на придбання для Державної митної служби рентгенотелевізійних скануючих систем  від 25.03.09 № 252.
     Оперативне  регулювання митних відносин забезпечують укази Президента й постанови  Кабінету Міністрів України, наприклад, Указом Президента України від 02.03.09 №116/2009 «Про Цільовий план Україна - НАТО на 2009 рік у рамках Плану дій Україна – НАТО», від 24 серпня 2000р. - Положення про державну митну службу України.
     Значне  місце в регулюванні питань митної справи посідають накази Держмитслужби  України, положення, правила, інструкції, у деяких випадках - методичні рекомендації, вказівки, розпорядження, інформаційні листи, які вона видає. [19,c.113]
     Митна політика слугує забезпеченню та реалізації зовнішньоекономічних завдань й  інтересів держави. Поміркована та урівноважена, а головне, стабільна митна політика створює умови для функціонування у стабільному стані національної економіки, її зміцнення, сприяння розвитку експортного потенціалу вітчизняної продукції, пришвидшення й поглиблення інтеграції у європейську і світову економічну систему та активізації участі у міжнародних економічних і фінансових організаціях, протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам, якщо вони виникають.
     Функціональну систему заходів митно-тарифного  регулювання можна розглядати як головну складову реалізації митної політики.
     Митно-тарифне  регулювання - це економічні заходи цінового регулювання зовнішньої торгівлі для стимулювання балансу внутрішнього й зовнішнього ринків, обсягів виробництва і споживання. [6,c.445]
     Система митно-тарифного регулювання реалізує базові (основні) функції: економічну, політичну, фіскальну, регулятивну, охоронну та адміністративну.
     Законодавством  України у сфері митно-тарифного  регулювання визначено:
     принципи  формування митного тарифу та інших  видів мита і податків (сталість, передбачуваність, можливість оперативного реагування);
     види  ставок, що застосовуються (див. додаток 3);
     рівень  ставок мита та інших видів еквівалентних  мит, податків і зборів, що застосовуються при експорті/імпорті;
     порядок справляння мита (на загальній, пільговій, сезонній або преференційній основі тощо);
     характер  побудови та рівень деталізації товарної номенклатури;
     перелік товарів і країн, які підпадають під дію національної схеми преференцій. [3]
     Митно-тарифна  політика України упродовж 1993-2009 років пройшла кілька етапів свого розвитку - від застосування заходів ліберальної тарифної політики до політики селективного протекціонізму.
     Митне оподаткування товарів та інших  предметів при їх ввезенні на митну  територію України здійснюється за ставками Єдиного митного тарифу України який є систематизованим звітом ставок ввізного мита. Єдиний митний тариф набрав чинності згідно з Законом України "Про Митний тариф України" від 5 квітня 2001 року №2371-111.
     Для виконання державою своїх функцій  у рамках митної політики, окрім  заходів впливу на відповідну групу суспільних відносин (заходи тарифного та нетарифного регулювання), існує специфічний інститут держави, який визначається поняттям "митна справа". Стаття 3 Митного кодексу України визначає митну справу як порядок переміщення через митний кордон України товарів й інших предметів, митне регулювання, пов'язане з встановленням мита і митних зборів, процедури митного контролю та інші засоби втілення у життя митної політики. До митної справи входять також організаційно-правові питання функціонування митних органів, на які згідно з ч.1 ст.11 МКУ покладено безпосереднє здійснення митної справи.
     Митна справа має внутрішню спрямованість, зумовлену тим, що засоби митного  регулювання, контролю, встановлений порядок  переміщення товарів через митний кордон існують у рамках функціонування державного управління і тому безпосередньо пов'язані з територіальною юрисдикцією держави і можуть застосовуватися лише щодо суспільних відносин, які виникли у зв'язку з перетином товарами митного кордону України.
     Безпосередньо митна справа реалізується митними органами, яким делеговано здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, транспортних засобів та інших предметів, які переміщуються через митний кордон України.
     Встановлення  митно-тарифних і нетарифних заходів  є складовою дій, які забезпечують зовнішньоекономічну безпеку, а виконання митних правил, порядків і процедур, у тому числі заходів реалізації забезпечення митної політики, справляння податків та зборів, організації протидії митним порушенням, тобто реалізація митної справи, і належать до заходів, які забезпечують митну безпеку держави. 
     Чітко визначивши складники оцінки діяльності митних органів з реалізації митної справи, можна визначити стан митної безпеки, яка досягається шляхом ефективної реалізації митної справи у країні в цілому.
     Місце й роль митної політики у системі  загальнодержавної політики визначається багатьма внутрішньоекономічними та зовнішньоекономічними чинниками.
     Митна політика як суспільне явище має  комплексний характер, тісно взаємопов'язана з іншими складовими державної політики, перебуває у прямій чи опосередкованій залежності від них, але й сама має істотний вплив на них, фокусує у собі інтереси держави у внутрішньоекономічній, зовнішньоекономічній, фінансовій, податковій, валютній, кредитній сферах.
     Втілюючи  у життя митну політику, треба  розглядати діяльність державних органів  у рамках єдиного інституціонального механізму, спрямувавши їх на виконання  конкретних завдань у цій сфері  з єдиною метою - забезпечення національної безпеки та захисту національних інтересів України.
       
 

     2. Аналіз сучасного  стану митної політики  України
     У сучасних умовах економічного розвитку України, розширення зовнішньоекономічних зв'язків особливого значення набуває  митна політика, основу якої становить  митне законодавство. Останнє визначає принципи організації митної справи в Україні з метою, з одного боку, створення сприятливих умов для розвитку економіки, зовнішньоекономічних зв'язків, а з іншого - захисту та забезпечення конституційних прав і свобод громадян, держави, суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності й додержання ними правил, установлених у цій галузі.
     Протягом  І півріччя 2007 року в умовах зростання  обсягів зовнішньоторговельних  операцій митними органами забезпечено  безперебійне оформлення 235,4 млн. тонн вантажів, з них експорт – 70,6 млн. тонн, імпорт – 62,0 млн. тонн, транзит – 102,8 млн. тонн. В середньому щодня оформлялося майже 1,3 млн. тонн вантажів, пропускалися близько 200 тис. громадян, 61 тис. транспортних засобів.
     Порівняно з І півріччям 2006 року обсяги ввезення товарів в 2007 році зросли на 8,8 млрд. дол. США (на 47%), обсяги експорту – на 5,7 млрд. дол. США (на 33%).
     Державною митною службою за 2007 рік фактично забезпечено грошовими коштами  надходження до Державного бюджету у сумі  54 119,5 млн. гривень, що становить  101,8% показника розпису доходів на 2007 рік.
     Порівняно з аналогічним періодом 2008 року сума надходжень збільшились на 12 945,6 млн. гривень.
     Розмір  щоденного середнього перерахування  митних платежів та інших податків і зборів за  2007 рік складає 217,3 млн.гривень або на 30,4% більше аналогічного періоду 2008 року (на 50,6 млн.грн.). Порівняно з аналогічним періодом 2008 роком сума надходжень збільшились на 12 945,6 млн. гривень.
     Розмір  щоденного середнього перерахування митних платежів та інших податків і зборів за  2007 рік складає 217,3 млн.гривень або на 30,4% більше аналогічного періоду 2008 року (на 50,6 млн.грн.) (див. додаток 4).
     Забезпеченню  митного оформлення зовнішньоторговельних  операцій сприяла робота з вдосконалення структури митної служби, а також технологій митного контролю та оформлення, спрямована на прискорення та спрощення процедур митного оформлення товарів, що перетинають митний кордон України, при одночасному здійсненні ефективного контролю за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності чинного законодавства України.
     Активно проводилась робота щодо розробки нормативно-правових актів, спрямованих на прискорення  товаро - та пасажиропотоків, спрощення митних процедур, а також в цілому процедур державного контролю.
     Верховною Радою України у І півріччі 2007 року прийнято у першому читанні  розроблені Держмитслужбою законопроекти  щодо:
     - запровадження оподаткування за  пільговими ставками товарів  українського походження, які імпортуються в Україну. Це сприятиме створенню рівних умов оподаткування продукції українського походження та походженням з інших країн; припиненню можливих ухилень від сплати податків шляхом вивезення виробленої з давальницької сировини продукції з наступним її зворотнім ввезенням без оподаткування ввізним митом;
     - удосконалення визначення бази  оподаткування товарів, які надходять  в міжнародних поштових відправленнях.  Законопроект спрямований на  припинення можливості використання  фізичними особами каналів поштового зв’язку для комерційної діяльності шляхом подрібнення товарної партії до обсягів неоподаткованого мінімуму;
     - внесення змін до Законів України “Про Митний тариф України” та “Про Єдиний митний тариф” в частині опису та кодування товарів з метою виправлення технічних помилок, пов’язаних з неточністю перекладу оригінального тексту Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів.
     Урядом  затверджено розпорядження про  організацію роботи державних контрольних  органів за принципом „єдиного офісу”, проект якого розроблений Держмитслужбою.
     Постановою  Кабінету Міністрів України від 11.07. 2007 № 910 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574” затверджено форми вантажної митної декларації, що відповідають формам бланків єдиного адміністративного документа (single administrative document SAD, далі ЄАД), які відповідно до положень Конвенції про спрощення формальностей в торгівлі товарами застосовуються в Європейському Союзі й країнах Європейської асоціації вільної торгівлі. Запровадження форм вантажної митної декларації, аналогічних формам бланків ЄАД, створює передумови для інтеграції митних систем України та Європейського союзу, зокрема приєднання України до Конвенції про спрощення формальностей в торгівлі товарами, можливість чого визначена положеннями статті 76 Угоди про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною від 14.06.94, а також Конвенції про процедуру спільного транзиту. Окрім приведення зразків бланків у відповідність до бланків, що застосовуються в ЄС, Держмитслужбою також здійснюється розробка нової редакції Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації з урахуванням вимог Конвенції про спрощення формальностей в торгівлі товарами та додатку №37 Регламенту Комісії ЄС від 02.07.93 № 2454/93. [9,34]
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.