Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Аналз майна малого пдприємства

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 23.10.2012. Год: 2011. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


  Аналіз  майна малого підприємства
 
     Завдання 1.1. За даними балансу проаналізувати наявність та структуру майна підприємства. Визначити зміни в складі та структурі активів за період, що аналізується (табл. 1.1). Отримані дані оцінити та вказати шляхи оптимізації структури майна підприємства.
     Рішення
      Таблиця 1.1
     Структура активів підприємства
Активи На  початок 2009 року На  кінець 2009 року Відхилення
сума, тис. грн. питома  вага, % сума, тис. грн. питома  вага, % сума, тис. грн. питома  вага, %
1.Усього  активів: 373348 100 414645 100 +41297 -
- у тому числі: 2.Необоротні  активи 
 
265197
 
71,03
 
306841
 
74,00
 
+41644
 
+2,97
3. Оборотні активи -з  них:
107882 28,90 107553 25,94 -329 -2,96
3.1. Запаси 92925 24,89 91693 22,11 -1232 -2,79
3.2. Грошові кошти та розрахунки 141 0,04 94 0,02 -47 -0,02
- у тому числі: 3.2.1.Кошти  в розрахунках
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
3.2.2.Грошові  кошти та їх еквіваленти - - - - - -
 
     За  звітний період вартість активів  підприємства збільшилась на 41297 тис. грн. (на 11, 06%), а саме за рахунок збільшення вартості необоротних активів на 41644 тис. грн. (на 15,70%), зменшення вартості оборотних активів на 329 тис. грн. (зменшилися запаси на 1232 тис. грн. ( на 1,32%) та грошові кошти на 47 тис. грн. (на 33,33%)). У наслідок цього в структурі активів збільшилась частка необоротних активів на 2,97 п. п., а оборотних активів -зменшилась на 2,96 п. п.
     Оптимальною буде вважатися така структура активів підприємства, яка забезпечить максимальну величину доходності або віддачі з кожного елементу активу при всіх інших рівних умовах.
     Найбільш  раціональним щодо досягнення оптимального співвідношення структурних елементів  капіталу підприємства може бути метод, який ґрунтується на одночасній максимізації зростання рентабельності власного капіталу і рівня фінансової стійкості. 

     Завдання 1.2. За даними балансу проаналізувати необоротні активи підприємства та їх складові частини (табл. 1.2). Дайте характеристику поточних активів підприємства та їх складових частин. Зробити висновки відносно структури та динаміки необоротних активів підприємства.
     Рішення
      Таблиця 1.2
      Склад і структура необоротних активів  підприємства
      Стаття  балансу
На  початок 2009 року, тис. грн.. На  кінець 2009 року, тис. грн..
Абсолютне відхилення, (гр.2 – гр.1), тис. грн.. Віднос- не відхи
лення (гр.2/гр.1)х100, %
На  початок звітного періоду, % На  кінець звітного періоду, % Відхи- лення, %
А 1 2 3 4 5 6 7
Незавершене будівництво 66995 71703 +4708 107,03 25,26 23,37 -1,89
Основні засоби:              
залишкова вартість 196071 232026 +35955 118,34 73,93 75,62 +1,69
первісна  вартість 432878 481183 +48305 111,16 163,23 156,82 -6,41
Знос 236807 249157 +12350 105,22 89,29 81,20 -8,09
Довгострокові фін. інвестиції 2150 3095 +945 143,95 0,81 1,00 +0,19
Відстрочені податкові активи 0 0 0 0 0 0 -
Усього  необоротних активів 265197 306841 +41644 115,70 100,00 100,00 -
 
За  звітний період вартість необоротних  активів збільшилась на 41644 тис. грн. за рахунок  збільшення вартості незавершеного  виробництва на  4708 тис. грн. (на 7,03 %), основних засобів на 35955 тис. грн. (на 18,34 %), довгострокових інвестицій на 945 тис. грн. (на 43,95 %). У наслідок цього в структурі необоротних  активів збільшилась частка основних засобів на 1,69 п. п. (за залишковою вартістю), довгострокових фінансових інвестицій – на 0,19 п. п., а вартість незавершеного будівництва зменшилась на 1,89 п. п. 
 
 

2. Аналіз стану та  використання оборотних  активів малого  підприємства 

      Завдання 2.1. За даними балансу проаналізувати наявність, склад та структуру оборотних активів підприємства. З цією метою згрупувати оборотні активи за рівнем їх ліквідності, визначити відхилення в розрізі показників. Оцініть загальний розмір оборотних активів підприємства та проаналізувати зміни в їх обсязі впродовж звітного періоду (табл. 2.1). Вказати, які причини могли привести до змін, а також внести пропозиції щодо покращення структури оборотних активів.
     Рішення
      Таблиця 2.1 

      Структура оборотних активів підприємства
Показники 2008 рік
2009 рік Відхилення  (+,-) 2009 року від 2008 року:
сума, тис. грн. питома  вага, %
Грошові кошти та їх еквіваленти, у тому числі:        
- у національній валюті 141 94 -47 -33,33
Кошти у розрахунках, у тому числі:        
- дебіторська заборгованість за  товари, роботи, послуги 14816 15766 +950 +6,41
Запаси, у тому числі:        
- виробничі запаси 40187 34235 -5952 -14,81
- товари 16241 23981 +7740 +47,66
Усього  оборотних активів 107882 107553 -329 -0,30
 
За  звітний період вартість оборотних  активів зменшилась на 329 тис. грн. (на 0,30 %). Це зумовлено переважно зменшенням грошових коштів  на 47 тис. грн. (на 33,33%), виробничих запасів – на 5952 тис. грн. (на 14,81%) та збільшенням дебіторської заборгованості на 950 тис. грн. (на 6,41%), товарів – на 7740 тис. грн. (на 47,66%).
Оптимізація структури оборотних активів  повинна охоплювати два етапи: на першому етапі оптимізації в  підприємстві розраховуються нормативи  окремих видів оборотних активів, авансованих у товарні запаси, що відволікаються в дебіторську заборгованість, і збережених у формі залишку коштів. Обсяг нормованих засобів окремих видів оборотних активів визначається в першу чергу планованим обсягом реалізації товарів і періодом їхнього обороту на даному торговому підприємстві. На другому етапі оптимізації структура оборотних активів уточнюється з позицій їхньої ліквідності. Хоча усі види оборотних активів так чи інакше є ліквідними, загальний рівень їхньої ліквідності повинен забезпечувати необхідний рівень платоспроможності торгового підприємства по поточних фінансових зобов’язаннях протягом усього планового періоду. 

     Завдання 2.2. Дослідити питому вагу оборотних активів у загальному обсязі майна та її зміни протягом періоду (табл. 2.2).
     Рішення
      Таблиця 2.2
      Питома  вага оборотних активів підприємства
Показники 2008 рік 2009 рік Відхилення (+,-) 2009 рік від 2008 р, %:
Грошові кошти та їх еквіваленти, у тому числі:      
- у національній валюті 0,13 0,09 -0,04
Кошти у розрахунках, у тому числі:
     
- дебіторська заборгованість за  товари, роботи, послуги 13,73 14,66 +0,93
Запаси, у тому числі:      
- виробничі запаси 37,25 31,83 -5,42
- товари 15,05 22,30 +7,25
Усього  оборотних активів 100,00 100,00 -
 
У звітному періоді у загальній  структурі оборотних активів  зменшилась питома вага грошових коштів у національній валюті з 0,13 до 0,09 % , тобто на 0,04 п. п., виробничих запасів  –з 37,25 до 31,83 %, тобто на 5,42 п. п., та збільшилась  питома вага дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги з 13,73 до 14,66 %, тобто на 0,93 п. п.,  товарів –  з 15,05 до 22,30 %, тобто на 7,25 п. п. 
 

     Завдання 2.3. На підставі балансу визначити зміни, які відбуваються в складі джерел покриття оборотних активів підприємства. З цією метою згрупуйте їх на власні та позикові, розрахуйте питому вагу кожного джерела в загальній сумі оборотних активів, відхилення в розрізі показників. За результатами розрахунків зробити висновки, вказати основні напрямки збільшення суми власного оборотного капіталу підприємства. Оформіть аналітичну таблицю 2.3.
     Рішення
      Таблиця 2.3
      Джерела формування оборотних активів підприємства
Показники 2008 рік 2009 рік Відхилення (+,-) 2009 рік від 2008 року
сума, тис. грн. питома  вага, %
Власний оборотний капітал, (р. 300–080-350 у частині  збитків-360-370)+310+320+330+340+350 у частині  прибутку) у тому числі: 36789 12152 -24637 -66,97
- статутний капітал (р. 300) 155682 155682 - -
- інший додатковий капітал (р. 320-080-350 у частині збитків-380-370) - - - -
Позиковий капітал (сума рядків усього за розділом ІІ (р.430+ 480+620+630), у тому числі:
71362 95602 +24240 +33,97
- за товари, роботи, послуги (р. 530) 9769 11544 +1775 +18,17
- бюджетом (р.550) 1089 1273 +184 +16,90
- зі страхування (р. 570)        
- з оплати праці (р.580) 1371 1792 +421 +30,70
Усього  оборотних активів (р. 260+270) 108133 107302 -831 -0,77
 
У звітному періоді власний капітал  зменшився на 24637 тис. грн., тобто на 66,97 %, а позиковий капітал збільшився на 24240 тис. грн., тобто на 33,97 %, а саме: за рахунок збільшення розрахунків за товари, роботи, послуги на 1775 тис. грн. (на 18,17%), з бюджетом – на 184 тис. грн. (на 16,90 %),  з оплати праці – на 421 тис. грн. (на 30,70 %).
У майбутньому підприємству необхідно  приділити увагу збільшенню суми власного капіталу, який утворюється  двома шляхами:
1) внесенням власниками підприємства  грошей та інших активів; 
2) накопиченням суми доходу, що  залишається на підприємстві.
Сума  власного капіталу може збільшуватись  внаслідок конвертування зобов'язань, а також збільшення вартості активів, непов'язаного із підвищенням заборгованості перед кредиторами (дооцінка необоротних активів, дарчий капітал). 

3. Аналіз обсягу, складу  грошових активів  підприємства.  

     Завдання 3.1. На підставі балансу визначити склад та структуру грошових активів підприємства. Визначити відхилення в розрізі показників. Вказати, які причини могли привести до змін, а також внести пропозиції щодо покращення структури оборотних активів та забезпеченості підприємства готівкою. Розв’язок задачі оформити аналітичною таблицею 3.1.
     Рішення
Таблиця 3.1 

Грошові кошти підприємства
Статті  грошових активів 2007 рік 2008 рік Відхилення (+,-) 2009 рік від 2008 року
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 141 94 -47
- в національній валюті - - -
- питома вага, % - - -
з них на поточному рахунку у  банку - - -
- питома вага, % - - -
- в іноземній валюті - - -
- питома вага, % - - -
 
За  звітний період  сума грошових коштів зменшилась на 47 тис. грн. (на 33,33 %). Поповнення готівки на підприємстві залежить від  обороту, який розраховується як відношення собівартості реалізованої продукції  до середньорічних запасів. Чим вищий  показник оборогу, тим швидше запаси перетворюються у готівку. Отже для  забезпеченості готівкою підприємству пропонується в майбутньому збільшити  оборотність запасів товарно-матеріальних цінностей. 
 
 
 
 
 
 
 

4.Аналіз  капіталу підприємства 

     Завдання 4.1. На підставі балансу провести аналіз структури власного та позикового капіталу підприємства. Визначити відхилення в розрізі показників та дайте їм об’єктивну оцінку з позиції інвесторів та підприємства (табл.. 4.1).
     Рішення
           Таблиця 4.1
      Склад  і структура капіталу підприємства
Статті  балансу 2008 рік 2009 рік Відхилення 2009 року від 2008 року
сума, тис. грн питома  вага, % сума, тис. грн питома  вага, % сума, тис. грн питома  вага, %
Капітал, разом 330093 100,00 374491 100,00 +44398 -
1. Власний капітал 301986 91,49 318993 85,18 +17007 -6,31
1.1.Статутний  капітал 155682 47,16 155682 41,57 0 -5,59
1.2. Нерозподілений прибуток  146304 44,32 163311 43,61 +17007 -0,71
2. Позиковий капітал 28107 8,51 55498 14,82 +27391 +6,31
2.1. Довгострокові зобов’язання  0 0 37470 10,00 +37470 +10,00
2.2. Короткострокові зобов’язання 28107 8,51 18028 4,81 -10079 -3,70
2.2.1. Поточні зобов’язання за розрахунками 2460 0,75 3065 0,81 +605 +0,06
 
За  звітний період вартість капіталу підприємства збільшилась на 44398 тис. грн. (на 13,45 %). Це збільшення обумовлене збільшенням вартості власного капіталу на 17007 тис. грн. (на 5,63%) та позикового капіталу – на 27391 тис. грн. (на 97,45 %). В свою чергу збільшення вартості власного капіталу зумовлене збільшенням вартості нерозподіленого прибутку на 17007 тис. грн. (на 11,62 %), а позикового капіталу - збільшенням довгострокових зобов’язань на 37470 тис. грн. (на 100,00 %) та зменшенням короткострокових – на 10079 тис. грн. (на 35,86 %).
З погляду підприємства, збільшення вартості капіталу переважно за рахунок запозичень не можна вважати позитивним явищем, адже воно породжує суттєві ризики фінансової стабільності підприємства.
З погляду інвесторів, використання позиченого капіталу досить поширений спосіб збільшення коштів інвестора. Але є межа безпеки  при користуванні позиками, а саме 50 %, тобто відносно безпечною можна  вважати стратегію інвестора, коли не менше половини інвестованого  капіталу становлять власні активи інвестора. В інших випадках таке інвестування небезпечне для інвестора і підозріле  для його партнерів.
Використання  позик також дає змогу збільшити  дохідність власного капіталу. 

     Завдання 4.2. На підставі балансу провести аналіз структури власного капіталу підприємства. Визначити відхилення в розрізі показників (табл. 4.2). За результатами розрахунків зробити висновки, вказати основні напрямки покращення структури власного капіталу, ефективності його використання.
     Рішення
      Таблиця 4.2
      Структура власного капіталу підприємства
Показники 2008 рік 2009 рік Відхилення (+,-) 2009 року від 2008 року: 2009 рік  до 2008 року, %
1 2 3 4 5
Статутний капітал        
- сума, тис. грн.. 155682 155682 0 0
- питома вага, % 51,55 48,80   -2,75
Нерозподілений  прибуток        
- сума, тис. грн.. 146304 163311 +17007 +11,62
- питома вага, % 48,45 51,20   +2,75
Власний капітал        
- сума, тис. грн.. 301986 318993 +17007 +5,63
- питома вага, % 100,00 100,00 -  -
 
За  звітний період на підприємстві збільшився власний капітал на суму 17007 тис. грн. (на 5,63 %), а саме за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку на 17007 тис. грн. (на 11,62 %) при незмінному статутному капіталі.
Виділяють три методи оптимізації структури власного капіталу:
- за критерієм максимізації рівня прогнозованої фінансової рентабельності;
- за критерієм мінімізації його вартості;
- за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків.
З урахуванням  зазначених підходів до оптимізації  структури власного капіталу підприємств, на мою думку, доцільним є проведення комплексних заходів щодо оптимізації. Пропонується застосувати таку модель оптимізації власного капіталу, яка б дала можливість управляти процесом власного капіталу підприємства з урахуванням впливу всіх джерел його формування.
Розроблена багатофакторна модель оптимізації структури власного капіталу підприємства передбачає такий алгоритм дій:
1. На  першому етапі аналізується власний капітал, джерела його формування, динаміка та склад його структури у попередніх періодах.
2. Протягом другого етапу досліджується зовнішнє середовище, фактори якого можуть вплинути на структуру власного капіталу підприємства.
3. На  третьому етапі визначається чи орієнтуватися в подальшому на наявну структуру власного капіталу, чи прагнути максимізувати рентабельність власного капіталу.
Підвищення  ефективності використання власного капіталу можливе за рахунок збільшення оборотності та підвищення рентабельності власного капіталу. 
 

     Завдання 4.3. На підставі балансу визначити суму власного оборотного капіталу підприємства (табл. 4.3). Порівняти наявну суму власного оборотного капіталу з нормативом, виявити відхилення та вказати можливі причини змін в розрізі показників.
     Рішення
Таблиця 4.3 

Розрахунок  суми власного оборотного капіталу підприємства, тис. грн..
Показники 2008 рік 2009 рік Відхилення (+,-) 2009 року від 2008 року
Перший  варіант
1. Власний капітал 301986 318993 +17007
2.Довгостроковий  капітал 0 37400 +37400
3. Необоротні активи 265197 306841 +41644
4. Власний оборотний капітал (пок. 1 + 2 – 3) 36789 49552 +12763
5. Норматив власного оборотного  капіталу 13,0 12,0 -1,0
Відхилення  від нормативу:      
- надлишок (+) +36776 +49540 +12764
- нестача (-)      
Другий  варіант
1. Оборотні активи 107882 107553 -329
2. Витрати майбутніх періодів (ряд. 270 до 1 року) 251 251 0
3.Короткострокові  зобов’язання 71362 58132 -13230
3.1. Забезпечення наступних витрат  і платежів (ряд. 430 до 1 року) 42731 39338 -3393
3.2. Короткострокові кредити і позики 25647 14963 -10684
3.3.Поточні  зобов’язання за розрахунками 2460 3065 +605
3.4. Доходи майбутніх періодів (ряд  630 до 1 року) 524 766 +242
4. Власний оборотний капітал   (пок. 1+2-3) 36789 49552 +12763
5. Норматив власного оборотного  капіталу 13,0 12,0 -1,0
Відхилення  від нормативу:      
- надлишок (+) +36776 +49540 +12764
- нестача (-)      
 
Підприємство  протягом 2008 – 2009 років має надлишок власного оборотного капіталу, зокрема, станом на кінець 2009 року його величина склала 49540 тис. грн. Розмір надлишку власного оборотного капіталу для фінансування поточних активів відносно 2008 року зріс на 12764 тис. грн., або 34,71 %.
Враховуючи  другий варіант розрахунку зазначимо, що підприємство зменшує суму своїх  боргів короткострокового характеру. У той час як сума оборотних  активів порівняно з 2008 роком  зменшилась на 0,30 %, поточні зобов'язання за розрахунками зменшились аж на 18,54 %. Це, поряд з впливом інших факторів, спричинило зростання розміру мобілізації власного капіталу відносно 2008 року на 12763 тис. грн.
Отже, серед основних чинників, які впливають  на зміну власного оборотного капіталу та можуть навіть привести до його дефіциту, можемо виділити - систематичну збиткову діяльність підприємства; наявність  занадто дорогої за вартістю матеріально-технічної  бази; наявність значних обсягів  незавершеного будівництва протягом тривалого терміну; незабезпеченість підприємства оборотними активами; відволікання коштів на покриття дебіторської заборгованості; низьку якість складу капіталу (переважання  частки зобов'язань у валюті балансу); неефективне використання майна, капіталу та їх складових частин; значні суми непродуктивних витрат та втрат та ін. 

     Завдання 4.4. На підставі балансу провести аналіз та структури позикового капіталу підприємства. Визначити відхилення в розрізі показників (табл.. 4.4). За результатами розрахунків зробити висновки, вказати основні напрямки покращення структури капіталу, ефективності його використання.
     Рішення
Таблиця 4.4
                     Склад позикових коштів підприємства, тис. грн..
Показники 2008 рік 2009 рік Відхилення 2009 року
від 2008 року (+,-) до 2008 рік у %
Довгострокові зобов’язання 0 37470 +37470 +100,00
Поточні зобов’язання , у тому числі: 28107 18028 -10079 -35,86
Короткострокові кредити банків 15878 3419 -12459 -78,47
Поточна заборгованість за довгостроковими  зобов’язаннями - - - -
Кредиторська  заборгованість за товари, роботи, послуги 9769 11544 +1775 +18,17
Поточні зобов’язання за розрахунками:        
-з  бюджетом 1089 1273 +184 +16,90
-зі страхування - - - -
-з  оплати праці 1371 1792 +421 +30,71
-із внутрішніми розрахунками. - - - -
Інші  поточні зобов’язання - - - -
Разом 28107 55498 +27391 +97,45
 
За  звітний період збільшилися зобов’язання підприємства на 27391 тис. грн., або на 97,45 %. Таке збільшення обумовлено збільшенням  довгострокових зобов’язань на 37470 тис. грн., або на 100,00 %, та зменшенням поточних зобов’язань на 10079 тис. грн., або на 35,86 %.
Підприємства, які використовують позикові кошти, мають більш високий фінансовий потенціал розвитку за рахунок формування додаткового обсягу активів, але  при цьому існує підвищений ризик, загроза банкрутства. Задачею управління структурою капіталу - є забезпечення її оптимізації.
Визначення  оптимальної структури капіталу базуються на багатоваріантних розрахунках  показників діяльності підприємства при  різних відношеннях власних і  позикових засобів.
Оптимізація структури капіталу здійснюється за такими критеріями:
- мінімізація середньозваженої вартості  сукупного капіталу;
- максимізація рівня прибутковості  (рентабельності) власного капіталу;
- мінімізація рівня фінансових  ризиків.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.