На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Право людини на життя, свободу, недоторкансть. Право на самозахист. Межа самозахисту

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 27.10.2012. Сдан: 2011. Страниц: 10. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Кафедра «Охорона праці та навколишнього середовища» 

Контрольна  робота  з дисципліни «Безпека життєдіяльності» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 2011 

Зміст 

1. Право людини  на життя, свободу, недоторканість. Право на самозахист. Межа самозахисту                                                                                                  
2. Соціально-техногенні  небезпеки: професійна захворюваність, виробничий травматизм, масові психічні  відхилення,викликані впливом на  свідомість і підсвідомість засобами  масової інформації та спеціальними технічними засобами.                                                                                                                  
3. Прийоми та  засоби проведення рятувальних  робіт у разі надзвичайних  ситуацій.    

4.Види уражень  організму: опіки,обмороження,отруєння,удушення,теплові удари,механічні ушкодження,струс мозку,утоплення, укуси комах та тварин, клінічна смерть, біологічна смерть. 

5.Список літератури та джерел
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Право людини на  життя, свободу, недоторканість. Право на самозахист. Межа самозахисту. 

     Найважливішим і найціннішим з-поміж особистих  прав і свобод людини є право на життя. Універсальність цього права  і його природний характер підкреслюється у міжнародно-правових документах, які визнані всіма цивілізованими державами світу. Зокрема, в ст.3 Загальної декларації прав людини сказано, що “кожна людина має право на життя, на свободу і особисту недоторканність”. У Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р. у ст.2 зазначається, що право на життя захищається законом і жодна людина не може бути умисно його позбавлена. Положення міжнародно-правових актів повною мірою відображені у Основному Законі України. Так, у преамбулі до Конституції України проголошується, що держава дбає про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, а в ст.3 Основного Закону зафіксовано, що “людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю”. У ст.27 Конституції закріплено, що кожна людина має невід’ємне право на життя і ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.
     Невід’ємне  право на життя гарантується забороною  смертної кари, що безпосередньо випливає з конституційної норми, за якою обов’язком держави є захист життя людини. Конституційне право на життя розвивається у таких положеннях Конституції, як заборона катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, покарання чи поводження; заборона медичних, наукових та інших дослідів на людині без її згоди.
     Конституційне право на життя включає і право  на належні, безпечні й здорові умови  праці (ст.43), право на охорону здоров’я (ст.49), на безпечне для життя і  здоров’я довкілля (ст.50). Кожний має  право на вільний розвиток особистості, на свободу і безпеку, яких ніхто не може бути позбавлений інакше, ніж за наявності визначених законом умов і відповідно до законної процедури.
     Орієнтуючись  на ієрархію цінностей, визначених Конституцією, держава має приділяти належну  увагу забезпеченню безпеки кожної людини, створенню необхідних умов, що виключають злочини проти життя, здоров’я, волі та гідності особи.
     З правом кожної людини на життя тісно  пов’язане не тільки її право на фізичне існування, а й на створення  для неї гідних умов існування, що також є важливим обов’язком держави. На думку Уповноваженого, всі інші конституційні права людини слід розглядати як такі, що конкретизують право на життя у всій його різноманітності, а без реалізації цього права будь-які інші права і свободи втрачають сенс. Тому захист права людини на життя є одним з пріоритетів у діяльності Уповноваженого.
     Аналіз  стану забезпечення державою права  на життя кожній людині, який постійно здійснює Уповноважений з прав людини, свідчить, що у цьому напрямі вживається певних заходів. Створюється необхідна законодавча база, зокрема, прийнято пакет законів, що регулюють соціально-економічні відносини, впорядковують правоохоронну діяльність, визначають правові основи охорони здоров’я; вживається чимало заходів соціально-економічного характеру, які мають створити матеріальні умови і правове забезпечення безпеки життя; ведеться боротьба зі злочинністю та інше.
Право на свободу і особисту недоторканість
1. Кожна людина  має право на свободу і особисту  недоторканість. Жодна людина не  може бути позбавлена волі інакше ніж відповідно до процедури, встановленої законом, у таких випадках, як:
1.1) законне ув'язнення людини після її засудження компетентним судом;
1.2) законний арешт або затримання людини за невиконання законного рішення суду або для забезпечення виконання будь-якого обов'язку, передбаченого законом;
1.3) законний арешт або затримання людини, здійснені з метою забезпечення її присутності перед компетентним судовим органом на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні злочину або якщо обґрунтовано визнається за необхідне запобігти вчиненню нею злочину або її втечі після його вчинення;
1.4) затримання неповнолітньої людини на підставі законного розпорядження з метою виховного нагляду або законне затримання неповнолітньої людини з метою забезпечення її присутності перед компетентним правоохоронним органом;
1.5) законне затримання людей для запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань, людей психічно хворих, алкоголіків або наркоманів чи бродяг;
1.6) законний арешт або затримання людини, здійснені з метою запобігання її незаконному в'їзду в країну, або людини, відносно якої вживаються заходи з метою депортації або екстрадиції.
2. Кожна заарештована  людина повинна негайно бути  поінформованою зрозумілою для  неї мовою про підстави її  арешту і про будь-яке обвинувачення проти неї.
3. Кожна людина, заарештована або затримана згідно з положеннями пункту 1.3 цієї статті, має негайно постати перед суддею чи іншою службовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, і має право на судовий розгляд упродовж розумного строку або на звільнення до початку судового розгляду. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями явки в суд.
4. Кожна людина, позбавлена волі внаслідок арешту  або затримання, має право на  швидкий розгляд судом законності  її затримання і на звільнення, якщо затримання є незаконним.
5. Кожна людина, яка стала жертвою арешту або  затримання на порушення положень  цієї статті, має захищене позовом  право на відшкодування збитків. 

Право на самозахист. Межа самозахисту      

     Самозахист - це особливий (приватний) випадок захисту, специфіка якого виявляється в тому, що управнена особа безпосередньо своїми діями може захистити порушене право. Навіть якщо третя особа оборонятиме потерпілого від нападу, то про самозахист можна говорити відносно прав і інтересів обороняється. Що стосується потерпілого, то це не реалізація ним свого права на самозахист, а його захист. В цьому випадку здійснюється захист іншого суб'єкта.
 Характерними  ознаками права на самозахист є такі:
 1) воно надає  особі можливість самостійно здійснювати захист, не звертаючись до юрисдикційного органу (що не виключає можливість товариської допомоги та сприяння органів, що не вирішують справу по суті);
 2) це право  виникає у разі порушення чи  створення реальної загрози порушення прав або інтересів;
 3) це право  може реалізуватися за допомогою  заходів, які відповідають загальним  або спеціальним критеріям правомірності,  що відрізняє самозахист від  самоуправства, дії під час  якого вчиняються з порушенням  встановленого порядку; 
 4) воно є  цільовим правом і здійснюється  з метою попередження, припинення  порушення права або ліквідації  наслідків порушення, що відрізняє  самозахист від самосуду, спрямованого  на покарання  
 
 
 
 
 
 
 

2. Соціально-техногенні  небезпеки: професійна захворюваність, виробничий травматизм, масові психічні відхилення,викликані впливом на свідомість і підсвідомість засобами масової інформації та спеціальними технічними засобами.
 
Профессиональные  заболевания
Профессиональные  заболевания - это заболевания, вызванные неблагоприятными условиями труда, а именно:
  заболевания, вызываемые воздействием химических факторов;
  заболевания, вызываемые воздействием промышленных аэрозолей;
  заболевания, вызываемые воздействием физических факторов;
  заболевания, связанные с физическими перегрузками и  
  перенапряжением отдельных органов и систем;

  заболевания, вызываемые действием биологических факторов;
  аллергические заболевания;
  новообразования (разные опухоли).
На рост профзаболеваний  влияет комплекс вредных факторов на рабочих местах: производственный шум, вибрация, концентрация пыли и др.
Основными причинами, при которых возникают заболевания, являются: несовершенство технологического процесса; недостаточно эффективная  работа санитарно-технических приспособлений; не применение средств индивидуальной защиты и другие. Особое влияние на рост профзаболеваний имеет стаж работы во вредных условиях - с увеличением стажа растет количество профзаболеваний.
 

Производственная  вибрация
Заболевания, вызванные  вибрацией:
  органические заболевания центральной нервной системы;
  стенокардия;
  гипертоническая болезнь;
  заболевания эндокринных желез со стойким нарушением функций;
  язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;
  заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушением двигательной функции;
  стойкое понижение слуха, хотя бы на одно ухо.
Работа в условиях интенсивного производственного шума может вызвать такие заболевания:
   понижение слуха, хотя бы на одно ухо;
   выраженные неврозы (неврастения, истерия);
   органические заболевания центральной нервной системы, в том числе эпилепсия;
   невриты и полиневриты;
   психические заболевания и психопатия;
   заболевания сердечно-сосудистой системы;
   язвенная болезнь желудка.
Работа по обслуживанию действующих электротехнических установок  может привести к возникновению таких расстройств:
  хронические заболевания кожи;
  болезни суставов, костей, мышц;
  заболевания сердца и сосудов;
  эмфизема легких, бронхиальная астма с частыми приступами;
  заболевания крови;
  понижение слуха;
  ограничение поля зрения более чем на 200;
  глаукома;
  язвенная болезнь желудка;
  болезни печени и почек с частыми приступами;
  заболевания эндокринных желез;
  выраженные неврозы (неврастения, истерия, психастения).
 
Производственный  травматизм

Производственный  травматизм - это совокупность травм, связанных с производством.
Травма - это повреждение тканей организма человека или нарушение их нормальной функции, вызванные воздействием какого-либо внешнего фактора. По степени поражения организма человека травмы подразделяются на:
   микротравмы, при которых пострадавший не теряет трудоспособность и не освобождается от работы;
   травмы с временной утратой работоспособности, при которой пострадавший освобождается от работы на время лечения;
   тяжелые травмы, приводящие к полной или частичной инвалидности;
   травмы со смертельным исходом.
При числе  пострадавших от 2 и более несчастный случай считается групповым. Групповой  несчастный случай классифицируется как  случай с тяжелыми последствиями.
Если  погибло 5 или более человек, несчастный случай классифицируется как случай с особо тяжкими последствиями.
Психические отклонения
     Психические отклонения - это поражения психической деятельности головного мозга, при которых нарушается отражение реального мира. Проявление психических отклонений выражается в разнообразном изменении различных сторон психической деятельности: нарушается восприятие реального, т.е. появляются иллюзии, галлюцинации, изменяется течение мысли, резко меняется настроение, снижается память и интеллект. В основе этих расстройств лежат вызванные различными поражениями головного мозга разнообразные нарушения мозговых процессов.  
      Одной из причин психических отклонений являются отравления. В производственных условиях - это отравления промышленными ядами. К основным веществам, вызывающим отравления, относятся: свинец, окись углерода, ртуть, марганец, бензин.  
     Начальные признаки отравления для всех указанных веществ являются более или менее общими: недомогание, слабость, головные боли, головокружение, плохой сон, раздражительность. В дальнейшем появляются признаки, характерные для того или иного вида отравления. Так, например, при хроническом отравлении свинцом появляется снижение памяти.

Часто причиной возникновения психических отклонений является словесный раздражитель. Под влиянием услышанных слов у человека замедляется или ускоряется сердцебиение, дыхание изменяет свой ритм.
     Сила  психотравмирующего воздействия  слова определяется значительностью  информации для человека. Ожидание  неприятного события, попытки  прогнозировать его последствия иногда могут вызвать даже большее нервное напряжение и тревогу, чем само наступившее событие.  
     Уже свыше десяти лет некоторые почтенные газеты ежемесячно информируют нас о наиболее неблагоприятных днях каждого предстоящего
месяца для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (или просто предрасположенных к ним). Авторы прогнозов утверждают, что человеческий организм реагирует на магнитные бури, перепады давления и температуры, возмущения гравитационного поля Земли.
Законам природы  это не противоречит. Однако гравитационные возмущения, связанные с изменениями  взаимного расположения Земли, Луны и планет солнечной системы не идут ни в какое сравнение с  теми возмущениями, которым люди подвергаются в обычной жизни (тряске, ускорению, торможению в общественном транспорте, при ходьбе, спуске и подъеме по лестнице и т.д.).
В наше время  проводится много собраний, митингов, демонстраций, концертов эстрадных  исполнителей, при этом обязательно  присутствуют технические средства, позволяющие донести информацию (звук, иногда изображение) до людей. При этом возникает толпа - особый живой организм, его клетки - отдельные индивиды, мы с вами, попавшие под власть окружающих. При этом существует мужское начало, руководящее действиями толпы (оратор, диджей...), и женское - основная масса людей. Мужское начало ведет себя наступательно: психологически, а иногда и физически атакует периферийную часть, стараясь подчинить ее своей воле.
Возникает так  называемая циркулярная реакция - обоюдно направленное, возрастающее эмоциональное состояние.
Наглядный пример заражения толпы - массовые современные  рок-концерты. В результате ритмического и эмоционального воздействия у  присутствующих на массовых концертах, на стадионах, эстрадных площадках, в дискотеках наступает каталитическое состояние, т.е. внезапная потеря чувствительности, и появляется способность к совершению произвольных действий. Это и есть состояние "клеток" толпы. В этот момент толпа ведет себя как единый полноценный организм. В момент наивысшего напряжения толпе ничего не стоит затоптать себе подобных.
Характерно, что  люди, составляющие толпу, заряжаются этой гиперманиакальностью, несмотря на то, что каждый из них в отдельности  может быть скромным, пассивным. Человек  в толпе лишен индивидуальности, однако имеет ту психологическую защищенность, которой ему не достает в обычной повседневной жизни. Поэтому толпа становится непобедимой, она несет в себе надежную защиту личности. Люди толпы безответственны, в них доминирует чувство безнаказанности и вседозволенности.  

3. Прийоми та засоби  проведення рятувальних робіт у разі надзвичайних ситуацій.
 Надзвичайна ситуація (НС) – це порушення життєдіяльності людей, на певній території, яке було викликано аварією, катастрофою,стихійним лихом, а також використанням зброї масового враження, яке привело або може привести до людських або матеріальних витрат. 

 НС поділяють  за масштабом:
  об’єктна – в межах об’єкту;
  місцева – в межах населеного пункту;
  регіональна – в межах кількох областей;
  глобальна – за межами держави.
  Щорічно в різних країнах світу, у різних галузях діяльності людини трапляються мільйони нещасних випадків, сотні тисяч з яких закінчуються трагічно. Страждають люди всіх професій на виробництві, в побуті, в армії, на транспорті. Великих збитків зазнають країни від аварій, катастроф, пожеж, стихійних лих, які призводять до загибелі людей. В Україні 28 жовтня 1999 року затверджено Указом Президента України найважливіші функції безпеки життєдіяльності людини, передано в компетенцію Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи. Ці функції спрямовані на захист населення від наслідків стихійних лих, аварій та катастроф, а також застосування ворогом сучасних засобів ураження.
 Рятувальні  роботи включають:
 * розвідку  маршрутів висування формувань  і об'єктів робіт;
 * локалізацію  і гасіння пожеж на маршрутах  висування і на ділянках робіт;
 * пошук уражених  і витягування їх з пошкоджених  та палаючих будинків, загазованих,  затоплених, задимлених приміщень, із завалів;
 * розкриття  зруйнованих, пошкоджених, завалених  споруд та рятування людей,  які там знаходяться;
 * подання  повітря в завалені споруди  з пошкодженою фільтровентиляційною  системою;
 * надання  першої долікарської допомоги  ураженим та евакуація їх до лікарських установ;
 * виведення  (вивезення) населення з небезпечних  зон у безпечні райони;
 * санітарну  обробку людей, ветеринарну обробку  сільськогосподарських тварин, дезактивацію  та дегазацію техніки, засобів  захисту, одягу, продовольства, води, фуражу.
 Захист  населення – це комплекс заходів, спрямованих на попередження негативного впливу наслідків надзвичайних ситуацій чи максимального послаблення ступеня їх негативного впливу.
     Основні принципи щодо захисту населення:
Захист населення планується і здійснюється диференційовано, залежно від економічного та природного характеру його розселення, виду, ступеня небезпеки, можливих надзвичайних ситуацій.
     Усі заходи щодо життєзабезпечення населення  готуються заздалегідь і здійснюються на підставі законів держави.
     При захисті населення використовують усі наявні засоби захисту (евакуацію  із небезпечних районів, захисні  споруди, індивідуальні засоби захисту...).
     Громадяни повинні знати основні свої обов’язки  щодо безпеки життєдіяльності, дотримуватись установлених правил поведінки під час надзвичайних ситуацій.
     Є п’ять основних заходів щодо забезпечення захисту населення в надзвичайних ситуаціях:
     1.Повідомлення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та постійного його інформування про наявну обстановку.
     2.Навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях.
     3.Укриття людей у сховищах, медичний, радіаційний та хімічний захист, евакуація населення з небезпечних районів.
     4.Спостереження та контроль за ураженістю навколишнього середовища, продуктів харчування та води радіоактивними, отруйними, сильнодіючими отруйними речовинами та біологічними препаратами.
     5.Організація і проведення рятувальних та інших робіт у районах лиха й осередках ураження.
     Повідомлення  населення про факт небезпечної  аварії, стихійного лиха, застосування зброї масового знищення проводяться  засобами масової інформації (радіо, телебачення та ін.) з метою не допустити загибелі людей, забезпечення їм нормальні умови життєдіяльності у надзвичайній ситуації.          Для того, щоб населення своєчасно ввімкнуло радіо та телевізора, в помешканнях, на підприємствах, інших закладах існує сигналізація (сирени, ревуни, гудки). Почувши сигнал, всі громадяни повинні ввімкнути радіо і телевізор. Рев сирени означає: “Увага всім!”. По радіо і телебаченню штаб цивільної оборони України у надзвичайних ситуаціях передають сигнал повідомлення, а також поради населенню, як поводитися в тій чи іншій ситуації. Наприклад: “Увага! Говорить штаб Цивільної оборони міста Коломиї. Громадяни! У зв’язку з можливістю землетрусу необхідно: відключити газ, воду, електричний струм, погасити вогонь у печах. Повідомте усіх сусідів про цю інформацію. Візьміть одяг, цінні речі, документи, харчі і вийдіть на вулицю. Допоможіть хворим і літнім. Займіть місця подалі від будинків, споруд і ліній електропередачі”. При загрозі війни або іншого регіонального конфлікту із застосування сучасної зброї існують спеціальні сигнали.
 Повітряна тривога
 Якщо  сигнал безперервний дзвінок сирен, гудків протягом 2-3 хв, то зупиняються всі роботи, вимикаються прилади, силова мережа. Виключається подача газу, електричного струму. Робітники і службовці прямують до сховищ.
 Якщо  сигнал радіосигнал: “Увага! Увага! Увага! Повітряна тривога!”, тоді якщо цей сигнал застосовується у вас дома, негайно вимкніть нагрівальні прилади, газ, світло, загасіть вогонь у печі, одягніть дітей, візьміть засоби індивідуального захисту: протигаз, ватно марлеву пов’язку, аптечку, документи, необхідні речі, харчі, воду. Вимкніть зовнішнє і внутрішнє світло і прямуйте до сховищ. Якщо ви під час тривоги знаходитеся на вулиці, необхідно сховатися в найближчому сховищі. А якщо ви не встигли сховатися в сховищі, то сховайтеся у підвалах, підземних переходах, тунелях. Якщо поблизу немає підземних споруд, ховайтеся у траншеях, канавах, ярах, ямах та іншим місцях, обов’язково треба надіти засоби індивідуального захисту.
 Радіаційна  небезпека.
 Якщо сигнал радіосигнал: “Увага! Увага! Громадяни! Радіаційна небезпека!” Тоді надіньте респіратор; проти пилову тканину-маску, а при відсутності – протигаз. Візьміть харчі, воду, предмети першої необхідності і прямуйте до сховища. При відсутності сховища надійним захистом можуть бути підвали і кам’яні споруди. А якщо ви сховалися у квартирі або на підприємстві, не гайте часу: приступайте до герметизації приміщення, зачиніть вікна, двері, заткніть усі щілини. Якщо ви перебуваєте на зараженій місцевості або вам доведеться увійти в район ураження, необхідно прийняти засіб №1 з індивідуальної аптеки. Вихід зі сховища можливий тільки за розпорядження місцевих органів Цивільної оборони.
 Хімічна тривога.
 Якщо радіосигнал: “Увага! Увага! Громадяни! Хімічна тривога!”  То почувши сигнал, надіньте протигаз, засоби захисту шкіри та сховайтеся у сховищі. При загрозі хімічного ураження необхідно прийняти антидот, біологічного ураження – протибіологічний засіб №1 з аптеки А 1-2. Якщо захисної споруди немає – використовуйте житло, підсобні та виробничі приміщення.
 Сховища залишити можна тільки після рішення місцевих органів Цивільної оборони і сигналу “Відбій повітряної тривоги”.
 Евакуація – це організований вихід працівників підприємств та організацій, які припиняють або переносять свою діяльність у заміську зону, а також непрацездатного й незайнятого у виробництві населення.
 Для швидкого виходу (виїзду) населення евакуацію  проводять комбінованим способом.
 Комбінований  спосіб евакуації полягає в тому, що населення покидає місто різноманітними засобами (метро, автомобілі тощо).
 Як правило, транспортом вивозять робочі зміни, формування Цивільної оборони, дітей і літніх людей, інвалідів, вагітних жінок тощо.
 Евакуація населення  проводиться за територіально-виробничим принципом. Це означає, що вихід у  заміську зону робітників і службовців, евакуйованих членів їхній сімей, студентів ВУЗів, учнів шкіл та училищ організовується через підприємства, навчальний заклад.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.