На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Максимзаця нновацйного фактору як виршальна умова стйкого розвитку економки України. Комплекс параметрв нновацйност пдприємства за О. Длугопольським. Визначення промислового потенцалу пдприємства. Його економчн аспекти.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 04.08.2007. Сдан: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


РЕФЕРАТ
з інноваційного менеджменту на тему:
«ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ'ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ »


Дрогобич, 2005
Прагнення суб'єктів господарювання до економічного розвитку завжди наштовхується на необхідність розв'язання інноваційних завдань. І цілком очевидно, що у найближчій і довгостроковій перспективі максимізація саме інноваційного фактору стане вирішальною умовою стійкого розвитку еконо-міки України. Цим шляхом ідуть розвинуті країни, і у нашого суспільства є всі передумови орієнтуватися на нього.
Але незважаючи на досить високий рівень науки, відомі в світі наукові школи, наявність значної кількості фахівців із вищою освітою у народному господарстві, запас нереалізованих винаходів, в Україні спостерігається сут-тєва інноваційна криза промислового виробництва. Так, аналіз інноваційної діяльності в Харківській області за перший квартал 2002 року засвідчив, що лише 8 підприємств упровадили нові технологічні процеси, на 4 підприєм-ствах освоїли виробництво нових видів машин, устаткування, апаратів і при-ладів, на 33 - матеріалів, виробів, продуктів, на 25 - товарів народного спо-живання. Сумарна кількість підприємств, які займалися зазначеними видами інноваційної діяльності, зросла з 31 до 42. Це становить лише 6,6% організа-цій, що перебували у колі спостережень.
Такі невтішні результати потребують розв'язання проблем активізації інно-ваційної діяльності підприємств. Запррукою цього можуть стати науково обгрун-товані й розроблені питання стосовно спроможності суб'єктів господарювання до інноваційної діяльності, наявності у них необхідних першочергових перед-умов. Слід зазначити, що головна увага має приділятися їх вивченню на рівні підприємства як генератора новаторських процесів. Для того, щоб підприємство вважалося зорієнтованим на інноваційну діяльність, воно має відповідати низці критеріїв інноваційності. Дехто з авторів пропонує різний набір таких парамет-рів, але, на нашу думку, найповніший їх перелік дав О. Длугопольський. Пред-ставимо запропоновані ним параметри у вигляді таблиці, доповнивши її деяки-ми показниками.
Таблиця. Комплекс параметрів інноваційності підприємства

Вид параметру
Показники, що характеризують (входять у) параметр
1
Параметри наукомісткості виробництва
- чисельність науково-технічних кадрів у загальній кількості зайнятих (не менш як 15%);
- річний приріст витрат на НДДКР;
- обсяг фактично проведених і нормативних витрат на НДДКР (не менш як 5% обсягу продукції);
- обсяг витрат на оплату праці, послуг суб'єктів інноваційної інфраструктури щодо маркетингу, реклами, підготовки кадрів;
- частка прибутку, спрямована на НДДКР
(не менш як 5%)
2
Параметри якості й конкуренто-спроможності продукції
- якість і диференціація продукту;
- чисельність каналів постачання й збуту готової продукції;
- частка ринку, його структура;
- обсяг витрат на проведення випробувань, сертифікацію продукції, строк чинності дії сертифікатів
3
Параметри техніко- економічного рівня продукції
- відповідність товарів національним і світовим стандартам;
- фондоозброєність;
- середній життєвий цикл інновацій (не більш як 3 роки);
- наявність у складі промислової продукції принципово нови* товарів, які не випускаються іншими підприємствами
4
Параметри оновлення продукції (технології)
- частка принципово нової продукції у загальному обсязі виробництва (не менш як 10%);
- частка науково-технічних витрат у собівартості виробів (не менш як 30%);
- коефіцієнт оновлення продукції (не менш як 5% на рік);
- наявність технологічних інновацій (нових технологічніх процесів);
- співвідношення інновацій-продуктів та інновацій-процесів (не менш ніж 2:1)
5
Параметри експортоспромож-ності продукції, виробництва
- питома вага виробів, що знаходять збут за кордоном;
- обсяги зарубіжних ринків, їх сегментація;
- частка виробів, реалізованих за ВКВ
Комплексною характеристикою спроможності підприємства до іннова-ційної діяльності є його інноваційний потенціал. Це поняття є концептуаль-ним відображенням феномену інновацій. Зовсім недавно воно ввійшло до числа термінів економічної науки як економічна категорія, але в сучасній економічній літературі, у тому числі й українській, відсутнє однозначне його визначення. У наукових працях цей термін вживається, як правило, операцій-но при розв'язанні інших науково-пізнавальних завдань. У багатьох дослід-женнях автори концентрують свої зусилля на вивченні окремих сторін іннова-ційного потенціалу, тому в літературі представлені специфічні визначення, які мало співвідносяться між собою. Іноді поняття "інноваційний потенціал" ототожнюється з науковим, інтелектуальним, творчим та науково-технічним потенціалом.
Спробуємо розглянути визначення цього поняття з точки зору онтології.
У широкому розумінні поняття "потенціал" (лат. "роtеncіа" - сила) - це засоби, запаси, джерела, що є в наявності й можуть бути використані, приве-дені в дію для досягнення певної мети, виконання плану, розв'язання завдань, можливості якої-небудь соціальної системи у певній області.
Сучасна економіка запозичила термін "потенціал" із фізики, де він озна-чає кількість енергії, яку накопичила система і яку вона спроможна реалізува-ти в роботі. Визначення промислового потенціалу підприємства можна сфор-мулювати як сукупність засобів і предметів праці, робітників, їхніх навичок, мотивів і стимулів, виробничих відносин, що склалася за багато років і пере-буває у системній єдності. Потенціал - це прихована можливість використан-ня виробничої сили ресурсу, він міститься у самому наявному ресурсі.
Аналіз економічних аспектів поняття "інноваційний потенціал" виявляє широкий спектр підходів до його вивчення. Розглянемо деякі з них:
1) інноваційний потенціал - це одна з трьох складових інноваційного простору, яка включає в себе особисті й ділові якості керівників, професій-ну й економічну підготовку, професійні досягнення (авторські посвідчення, винаходи тощо), матеріально-технічне і фінансове забезпечення, інноваційний потенціал визначається набором здійснюваних нововведень;
2) інноваційний потенціал - сукупність різних видів ресурсів, включаю-чи матеріальні, фінансові, інтелектуальні, інформаційні та інші ресурси, необ-хідні для здійснення інноваційної діяльності;
3) інноваційний потенціал містить невикористані, приховані можливос-ті накопичених ресурсів, що можуть бути задіяні для досягнення цілей еконо-мічних суб'єктів;
4) інноваційний потенціал регіону являє собою категорію особливого змісту, що включає не лише інноваційні ресурси й механізм їх використання в організаційно-господарській системі, а й активність інноваційних процесів у регіональній економіці.
Як бачимо, існують різні підходи до тлумачення цього поняття. Одні ав-ри роблять наголос на наявності ресурсів, інші на можливості їх використання. Але більшість керується так званим ресурсним підходом, тобто уявляє інноваційний потенціал як сукупність ресурсів, виділяючи найчастіше такі її елементи, як кадрова, інформаційно-методологічна, організаційна й матері-ально-технічна складові. Окремо можна виділити фінансові ресурси, які забез-печують умови реалізації інших елементів і виконують роль їх кількісної оцін-ки. Усі складові частин мають бути узгоджені між собою і виконувати певні функції згідно з механізмом їх використання, який розробляється у надрах інно-ваційного менеджменту підприємства. Фінансова складова інноваційного потенціалу, наприклад, забезпечує надходження коштів для виконання інно-ваційних процесів, створює стимули і умови для розробки інновацій, впливає на вибір тематики и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.