На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Аналз виробничої, господарської, фнансової комерцйної дяльност ВАТ Стахановський завод феросплавв. Умови органзацї й мотивацї прац робтникв. Система управлння персоналом на пдприємств, пропозицї щодо рацонального його використання.

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2011. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Даля
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
КАФЕДРА управління персоналом і економічної теорії
ЗВІТ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ЗАТ «Стахановський завод феросплавів”
Стаханов 2010
РЕФЕРАТ
Текст 72 с., 28 табл., 3 рис., 3 додатків
Підприємство, персонал, система управління, господарська діяльність, організація праці, фактори виробництва, умови ринку, конкурентоздатність, кадрова політика, мотивація, ефективність праці.
У звіті з переддипломної практики проведено аналіз виробничої, господарської, фінансової, збутової і комерційної діяльності ВАТ «Стахановський завод феросплавів», розглянуто систему управління персоналом на підприємстві, встановлено умови організації й мотивації праці робітників підприємства.
Здійснено виконання індивідуального завдання з всебічного вивчення конкретної проблеми у відповідності з темою дипломної роботи.
Матеріали звіту є основою для подальшого встановлення ефективних заходів щодо покращення діяльності підприємства.
ЗМІСТ
ВСТУП
1. Загальна характеристика підприємства
2. Аналіз господарської діяльності підприємства
3. Характеристика системи управління персоналом
4. Стан організації та стимулювання праці персоналу підприємства
5. Діагностування проблеми, відповідно теми дипломної роботи
ВИСНОВОК
ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
ВСТУП
На сучасному етапі розвитку в умовах ринкової економіки забезпечення підприємств робочою силою, ефективність їхнього використання - найважливіша умова ефективного функціонування діяльності підприємства. Дана дипломна робота присвячена складної й, безсумнівно, значимій проблемі кадрової політики на підприємстві. На сьогоднішній день реалізація кадрової політики не повністю сформована й продовжує вдосконалюватися й обновлятися.
Проблема якості кадрів сьогодні вийшла на перше місце. Більшість закордонних фірм починають вкладати кошти в людський фактор. Актуальність підбора кадрів особливо зростає з розумінням неминучості вступу України у ВТО
Щоб ефективно управляти й використовувати «людські ресурси», необхідно знати механізм функціонування досліджуваного процесу, всю систему факторів, що викликають його зміна, а також засоби впливу на ці фактори. Отже, можна говорити про певний механізм функціонування системи керування персоналом і про використання різних інструментів впливу на працівника, тобто про певну технологію роботи з кадрами. У керуванні персоналом важливе місце займають технології, застосування яких дозволяє вирішувати завдання кадрового забезпечення стратегії організації. Ці технології прийнята називати кадровими. Кадрова технологія - це засіб керування кількісними і якісними характеристиками персоналу, що забезпечує досягнення цілей підприємства, його ефективне функціонування.
Для того щоб підприємство успішно справлялася із завданнями, що стоять перед ним, потрібні люди з певними здатностями, професією, професійним досвідом. Це означає, що таких людей варто спочатку знайти на ринку праці, оцінити їх професійні, ділові й особистісні якості, зробити відбір, увести до складу організації й забезпечити таке включення їхніх можливостей у досягнення цілей підприємства, що було б максимально корисним як для підприємства, так і для людини.
Як об'єкт по аналізу фінансової та господарської діяльності підприємства розглянуто підприємство ВАТ «Стахановський завод феросплавів»».
Під управлінням персоналу на підприємстві розуміється система видів діяльності, перш за все управлінської, як окремих менеджерів, так і всього апарату управління. У вітчизняній літературі такі поняття, як управління персоналом, менеджмент персоналу, кадровий менеджмент, система роботи з кадрами є синонімами.
У цей час мінімальна оплата праці не виконує ролі соціальної гарантії, що адекватно відображає соціально - економічні умови й порівнянної з мінімальним споживчим бюджетом. Більше того, вона стала грати невластиву їй роль технічного нормативу при визначенні розмірів стипендій, пенсій, соціальних виплат, штрафів і пені.
Управління персоналом - це спосіб побудови взаємозв'язку між рівнями управління і функціональних областей, що забезпечує оптимальне за даних умов досягнення цілей організації, тобто "система управління " (ОСУ) - одне з ключових понять менеджменту, тісно зв'язане з цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. У рамках цієї структури протікає весь управлінський процес (рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень), у якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації. Структуру можна порівняти з каркасом будинку управлінської системи, побудованим для того, щоб усі процеси, що протікають у ній, здійснювалися вчасно і якісно. Звідси та увага, що керівники організацій приділяють принципам і методам побудови структур організації, вибору їхніх типів і видів, вивченню тенденцій зміни й оцінкам відповідності задачам організацій, - це показує актуальність і важливість даної теми в сучасних умовах..
В умовах ринкової економіки з організацією заробітної плати на підприємствах зв'язані рішення двоєдиного завдання: гарантувати оплату праці кожному працівникові відповідно до результатів його праці й вартістю робочої сили на ринку праці; забезпечити роботодавцю досягнення в процесі виробництва такого результату який дозволив би йому після реалізації продукції на ринку праці й товарів відшкодувати витрати й дістане прибуток. Тим самим через організацію заробітної плати повинен досягатися, необхідний компроміс між інтересами роботодавця й працівника сприятливому розвитку стосунків соціального партнерства між двома рушійними силами ринкової економіки.
Виходячи з цього, на даному єтапі розвитку єкономіки, вівчання та удосконалення організації та мотивації праці операційного персоналу має важливе значення, оскільки воно заохочує керівників до перспективного мислення, демонструє взаємозв'язок обов'язків усіх посадових осіб, поєднує та стимулює працю тим самим підвищує ефективність організації праці, веде до чіткої координації зусиль у фірмі, примушує фірму чітко виконувати свої завдання, дає змогу встановити показники діяльності фірми для подальшого контролю.
Загальнотеоретичними розробками удосконалення організації та мотивації праці займалися такі науковці, як: Колот А.М., Дмитренко Г.А., Максименко Т.М., Рофе Н.Г., Генкін Е.Н., та ін
1. Загальна характеристика підприємства
Повне найменування підприємства: Відкрите Акціонерне Товариство «Стахановський завод феросплавів». Скорочене найменування: ВАТ «СЗФ».
Вiдкрите акцiонерне товариство «Стахановський завод феросплавiв» створено вiдповiдно до порядку перетворення в процесi приватизацiї пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство, затвердженим Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 686 вiд 7.12.1992 року, наказом Фонду майна України вiд 9 грудня 1994 року № 69-АТ вiдповiдно до затвердженого плану приватизацiї державного майна Стаханiвського заводу феросплавiв. Товариство є правонаступником державного Стаханiвського заводу феросплавiв. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрацiї у виконкомi Стаханiвського мiського виконавчого комiтету за № 21 ГОС вiд 30.12.94р., перереєстровано 1.03.99 р. у зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту. Товариство веде самостiйний баланс, має розрахунковий i валютнi рахунки. 26.04.2004 року зареєстровано Статут Товариства у новiй редакцiї який прийнято Загальними зборами ВАТ "СЗФ" Протокол вiд 13 квiтня 2006 року. Завод є спецiалiзованим пiдприємством з виробництва феросiлiцiю марок ФС 20, ФС 25, ФС 45, ФС 65, ФС 75, та феросiлiкомарганцю МнС17Р30, МнС17РБ, МнС17Р50 та феромарганцю ФМн78. Будiвництво заводу почато в 1959 роцi, у квiтнi 1962 року введена в експлуатацiю електропiч № 1, у листопаду цього ж року введенi останнi печi №№ 7 i 8. У 1963 роцi завод дiяв у складi плавильного цеху, що складається з 8 електропечей потужнiстю 16,5 МВА кожна, цеху електродної маси i блоку ремонтно-допомiжних цехiв. Проектна потужнiсть заводу, визначена проектним завданням, складала 193 тис. тонн феросiлiцiю в перерахуваннi на ФС 45. На проектну потужнiсть завод вийшов у 1968 роцi. Рiвень виробництва феросiлiцiю на заводi постiйно збiльшувався i у 1990 роцi перевищив проектний показник у 1,56 рази. За роки iснування на заводi систематично проводилися роботи з технiчного переозброєння виробництва, удосконалювання технологiчних процесiв. Виробництво феросiлiцiю є невiд'ємною частиною металургiйного комплексу бiльшостi промислово-развинутих країн i ступiнь використання феросiлiцiю багато в чому визначає рiвень i якiсть металопродукцiї цього комплексу. Оскiльки феросiлiцiй є передiльною продукцiєю, рiвень його споживання визначається загальним станом металургiйного виробництва як усерединi України, так i у свiтовому масштабi.
Основні види діяльності: товариство створене для здійснення комерційної, господарсько-фінансової, виробничої, інвестиційний і іншого роду господарської діяльності, а також надання послуг і виконання робіт з метою одержання прибутку в інтересах його акціонерів. Основні відомості по ВАТ «СЗФ»:
Повне найменування: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ
Скорочене найменування: ВАТ «СЗФ»
Код за ЄДРПОУ: 00186513 Юридична адреса: 94000 Луганська обл. м. Стаханов
Міжміський код та телефон: (06444) 9-96-66; 9-97-18
E-mail: info@sfz.com.ua
Форма власності: колективна
Правовий статус: юридична особа.
Орган державного управління: Акцiонерне товариство вiдкритого типу
Галузь (вид діяльності): чорна металургія
Вид економічної діяльності: виробництво феросплавiв
Статутний капітал: складає 23224000 грн.
Структура підприємства - це склад і співвідношення його внутрішніх ланок: цехів, відділів, лабораторій і інших компонентів, що складають єдиний господарський об'єкт. Структура підприємства визначається наступними основними факторами: розміром підприємства, галуззю виробництва, рівнем технології і спеціалізації підприємства.
Інформація про організаційну структуру ВАТ "Стахановський завод феросплавiв". Загальне керівництво роботою здійснюється правлінням заводу, що складається із дев`яти людей. У голові правління знаходиться Голова Правління, йому підпорядковані: Заступник Голови Правління по комерційним питанням, Заступник Голови Правління по економіці і фінансам, головний бухгалтер, Заступник Голови Правління по керуванню персоналом і загальними питаннями, Заступник Голови Правління - головний інженер, Заступник Голови Правління по розвитку підприємства, Заступник Голови Правління по охороні праці (начальник відділу охорони праці), Заступник Голові Правління по економічній безпеці він же начальник СЕБ.
Заступнику Голови Правління по комерційним питанням підпорядковані:
- відділ матеріально-технічного забеспечення;
- УСХ;
- відділ збуту;
- відділ обладнання.
Заступнику Голови Правління по економіці і фінансам:
- планово-економічний відділ
- фінансовий відділ
- юридичний відділ;
Головному інженерові заводу підпорядковані два заступники:
- Заступник головного інженера по ремонту обладнання;
- Заступник головного інженера по екології, що контролює санітарно -
промислову лабораторію.
І такі цехи і служби:
- плавильний цех;
- цех електродної маси;
- проектно-конструкторський відділ;
- хімічна лабораторія;
- відділ капітального будівництва;
- рентгено-спектральна лабораторія;
- відділ головного механіка, що контролює ремонтно-будівельний цех, ремонтно-механічний цех, цех по ремонту обладнання - 1;
- відділ головного енергетика, що контролює электроцех, теплопотужний цех, цех водоповітрязабеспечення, цех по ремонту обладнання - 2.
Головному бухгалтеру підпорядковані:
- виробничий відділ;
- матеріальний відділ;
- розрахунковий відділ;
- податковий відділ;
- ревізійний відділ;
- каса.
Заступникові Голови Правління по керуванню персоналом і загальними питаннями підпорядковані:
- відділ кадрів і технічного навчання;
- відділ організації праці і якості;
- адміністративно-господарська служба;
Заступникові Голові Правління по розвитку підприємства:
бюро аналізу і контролю;
програмно-комп'ютерне бюро.
Заступникові голови Правління по економічній безпеці:
служба економічній безпеці;
громадянська оборона;
охорона заводу.
Заступникові Голови Правління по охороні праці підпорядковані:
- відділ охорони праці;
- медична служба;
- ГРС (гірничо - рятувальна служба)
Методичне і організаційне керівництво роботою цехів, ділянок, служб заводу здійснюється відділами заводоуправління.
Основними функціями планово-економічного відділу заводу є:
- керівництво роботою по економічному плануванню на заводі, спрямованому на організацію раціональної господарської діяльності;
- підготовка проектів перспективних, річних, квартальних, місячних планів підрозділами заводу по усіх видах діяльності;
На ВАТ "Стахановськом заводі феросплавів" є плавильний цех. Допоміжними цехами є:
- залізничний цех;
- цех по ремонту металургійного обладнання (1,2);
- теплосиловий цех;
- цех водоповітрязабеспечення;
- цех електродної маси;
- ремонтно-механічний цех;
- ремонтно-будівельний цех;
До складу заводу входять також ділянки:
- реставрації деталей - займається дрібним ремонтом і виготовленням невеликих деталей і запчастин;
- ділянка КВПиА - займається спостереженням за роботою контрольно- вимірювальних приладів і автоматики в цехах заводу;
- хімічна лабораторія - проводить хімічний аналіз сировини, що надходить, і проб металу;
заводоуправління - тут зосереджені усі ведучі відділи, що здійснюють керівництво роботою заводу.
В окремий структурні підрозділи також виділені :
- відділ технічного контролю - займається контролем за всім ходом виробництва феросилиція, починаючи з контролю сировини, що надходить, і закінчуючи контролем готової продукції;
- газорятувальна станція - обслуговує газонебезпечні ділянки заводу;
- лабораторія автоматизації і механізації виробничих процесів займається ремонтом і виготовленням приладів автоматики, контролю, зважування, захисту від нестатків заводу;
- санітарно-промислова лабораторія - робить добір проб повітря, газу, пилу на об'єктах заводу, робить їхній аналіз і розробляє заходу щодо охорони навколишнього середовища.
У зв'язку з реорганiзацiєю печей №№ 7 та 8 на випуск сiлiкомарганцю та забезпечення проведення аналiзу на рентгеновському устаткуваннi 18.06.2004 р. створено рентгеноспектральну лабораторiю.
Для забезпечення цiлосностi виготовленої продукцiї, яка надходить з плавiльного цеху, унеможливлення крадiжок та приведення до ладу облiку пересування та звiтностi феросплавiв, з 01.08.2005 року створено самостiйний пiдроздiл - цех дроблення та вiдгрузки готової продукцiї (ЦДО). З 10.05.2006 року створено Участок шлакових вiдвалiв. Вiдкрите акцiонерне товариство "Стахановський завод феросплавiв" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. На балансі заводу знаходяться й об'єкти непромислової групи: медслужба, служба охорони заводу, їдальня.
2. Аналіз господарської діяльності підприємства
Товарний асортимент, що випускається підприємством ВАТ представлений у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Марки та ціни феросплавів


Типи
Ціна, USD
1
2
3
1.
М-41
370
2.
М-31
380
3.
П-42
400
4.
П-54
420
5.
МП-43
450
6.
3В, ВР180М
490
7.
3В, ВР200М
890
Усього завод експортує 7 марок феросплавів. Також у 2010 році планується освоїти виробництво ще 5 марок. Продукція заводу має досить високу якість і користається попитом, як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому. При визначенні ціни на продукцію підприємство виходить з таких факторів як: ціна на аналогічну продукцію на внутрішньому і світовому ринках, собівартість продукції. Що стосується збутової політики підприємства, то воно здійснює прямий метод збуту, тобто виробник поставляє продукцію споживачам сам. Це канал нульового рівня. Схема цього каналу показана на рисунку 2.1.

Рис 2.1. Схема товароруху


Попит -- це дуже складне явище, що формується під впливом великої кількості чинників. Найчастіше їх групують у такі розділи: позиція та поведінка споживача, визначення сегментів ринку та їхніх особливостей, часові характеристики зміни чинників тощо.
Рис. 2.2. Галузева модель Портера
Аналіз попиту споживачів може бути представлений сукупністю таких факторів:
кількість і концентрація споживачів (сукупність соціально-демографічних показників і стиль поведінки), характер попиту на продукцію, що випускається галуззю (постійний, сезонний, розвинений та ін.);
еластичність попиту за ціною;
рівень доходів споживачів та його зміни;
готовність споживачів до використання продукції;
ступінь стандартизації (рівень диференціації) продукції, що споживається;
рівень впливу продукції, що виробляється на рівень якості споживання чи виробництва у споживачів;
рівень зворотної інтеграції споживачів з виробниками (особливо продукції виробничого призначення);
оцінка якості обслуговування з боку споживачів;
можливе придбання;
прихильність споживачів;
оцінка надійності й потужності каналів розподілу, доступність товарів для споживачів, реакція на рекламу та інші заходи ФОПСТИЗ.
Споживачі відіграють подвійну роль у впливові на стан галузі з одного боку, вони визначають необхідність існування галузі, а з іншої - задають “конкурентні показники” для підприємств: рівень цін та якості продукції. При цьому спостерігається різка спрямованість “конкурентних показників” -- рівень цін має, з погляду споживачів, знижуватись, а якість -- зростати (хоча загальновідомо -- якість коштує дорого). Необхідність задоволення цих вимог призводить до зіткнення інтересів і можливостей окремих підприємств галузі в їхній боротьбі за споживача, яка призводить, як правило, до втрати прибутковості.
Постачальники. Аналіз постачальників не відрізняється від аналізу споживачів, який здійснюється ніби з “іншого боку” -- з погляду споживачів. Постачальники мають досить значний вплив на підприємство та галузь і цілому за рахунок цін, умов постачання, можливостей розриву контактів. У вітчизняній економіці проблеми постачання завжди мали велике значення внаслідок дефіциту ресурсів. З розривом довгострокових зв'язків після розпаду СРСР ситуація значно погіршилась. Склалася ситуація, коли стара система розподілу вже перестала діяти, а нова -- ще не сформувалася.
Далі наведено перелік чинників, які можуть використовуватись для характеристики постачальників:
оцінка тенденцій “ринків сировини” (та інших ресурсів, що постачаються);
характеристика особливостей ресурсів, які забезпечують нормальне функціонування підприємств галузі (обсяг, дефіцитність, структура МТР: ліквідні, довгозношувані, універсальні та ін.);
розподіл “ринків сировини” (постачальників) і основні тенденції їхнього розвитку / занепаду -- оцінка важливості окремих ресурсів для галузі;
еластичність ресурсів за ціною;
кількість і концентрація підприємств-постачальників (оцінка залежності підприємства від кожного з постачальників);
можливість використання ресурсів-замісників (оцінка мобільності переходу на використання інших ресурсів);
кількість (відсутність) підприємств, що можуть поставляти продукти-замінники;
кількість галузей (підприємств), що використовують аналогічні види ресурсів (оцінка рівня конкуренції за ресурсами);
оцінка організаційно-економічних проблем підприємств-постачальників (особливо -- рівень витрат на поставки в галузі та їхня тенденція);
оцінка “витрат конверсії” в разі зміни постачальника;
оцінка можливостей вертикальної інтеграції постачальників і виробників за окремими видами ресурсів.
Товари-замінники. Вплив товарів-замінників (продуктів) на рівень конкуренції досить значний, оскільки вони обмежують рівень постійної прибутковості за рахунок позитивної перехресної цінової еластичності: якщо ціна на товар А підвищується, зростає попит на товар-замінник Б.
Аналіз загальних техніко-економічних показників.
Важливу роль у забезпеченні підвищення ефективності виробництва грає економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства. Аналіз є базою планування, засобом оцінки якості, виконання плану. Змістом техніко-економічного аналізу є комплексне вивчення виробничо-господарської діяльності підприємства з метою об'єктивної оцінки досягнутих результатів та розробки заходів щодо подальшого підвищення ефективності господарювання. Для аналізу основних техніко-економічних показників у першу чергу необхідно розрахувати перемінні витрати підприємства. Перемінні витрати містять у собі: матеріальні витрати, заробітну плату виробничих робітників з відрахуваннями, комерційні витрати. Ці статті витрат приведені в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Перемінні витрати на одиницю виробу

Найменування статей витрат
Сума, грн.
1
Матеріальні витрати
5205,46
2
Витрати на оплату праці
127,10
3
Відрахування на соціальні нестатки
47,47
4
Комерційні витрати
138,00
Разом перемінні витрати на одиницю виробу
5506,43
Постійні витрати не залежать від обсягу виробництва продукції. Вони визначаються тим, що вартість устаткування фірми повинна бути оплачена навіть у випадку зупинки підприємства. До постійних витрат відносяться рентні платежі, частина відрахувань на амортизацію будинків та споруджень, страхові внески, частина яких обов'язкова, а також заробітна плата вищому управлінському персоналу і фахівцям фірми, оплата охорони тощо. У таблиці 2.3. приведені постійні витрати підприємства на одиницю продукції.
Таблиця 2.3.
Постійні витрати на одиницю продукції

Найменування статей витрат
Сума, грн.
1
Витрати на експлуатацію устаткування
577,50
2
Загальновиробничі витрати
462
3
Цехові витрати
346,50
4
Енергія
11,55
Разом постійні витрати на одиницю продукції
1397,55
Собівартість продукції - один з найважливіших економічних показників діяльності промислових підприємств, що виражає в грошовій формі усі витрати підприємства, зв'язані з виробництвом та реалізацією продукції. Собівартість містить в собі перенесені на продукцію витрати минулої праці (амортизація основних фондів, вартість сировини, матеріалів, палива та інших матеріальних ресурсів) та витрати на оплату праці працівників підприємства. Витрати на виробництво однієї одиниці продукції приведені в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4.
Собівартість однієї одиниці продукції

Найменування статей витрат
Сума, грн.
1
2
3
1
Сировина та основні матеріали
5205,46
2
Енергія
11,5
3
Паливо та енергія на технологічні цілі
46,20
4
Основна заробітна плата виробничих робітників
127,10
5
Відрахування на соціальне страхування
45,74
6
Інноваційний фонд
77,50
7
Витрати на експлуатацію устаткування
577,50
8
Цехові витрати
346,50
9
Загальнозаводські витрати
462
10
Фонд зайнятості
1,73
11
Комунальний податок
5,77
12
Разом виробнича собівартість
6907
13
Позавиробничи витрати
138
14
Усього повна собівартість
7045

Вирішальною умовою зниження собівартості служить безупинний технічний прогрес. Упровадження нової техніки, комплексна механізація та автоматизація виробничих процесів, удосконалювання технології, упровадження прогресивних видів матеріалів дозволяють значно знизити собівартість продукції.

Серйозним резервом зниження собівартості продукції є розширення спеціалізації та кооперування. На спеціалізованих підприємствах з масово-потоковим виробництвом собівартість продукції значно нижча, ніж на підприємствах, що виробляють цю ж продукцію в невеликих кількостях. Зниження собівартості продукції забезпечується, насамперед, за рахунок підвищення продуктивності праці. З ростом продуктивності праці скорочуються витрати праці в розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати в структурі собівартості. Основною умовою зниження витрат на сировину та матеріали на виробництво одиниці продукції є поліпшення конструкцій виробів та удосконалювання технології виробництва, використання прогресивних видів матеріалів, упровадження технічно обґрунтованих норм витрат матеріальних цінностей. Скорочення витрат на обслуговування виробництва і керування також знижує собівартість продукції. Розмір цих витрат на одиницю продукції залежить не тільки від обсягу випуску продукції, але і від їхньої абсолютної суми. Чим менша сума цехових і загальнозаводських витрат у цілому по підприємству, тим за інших рівних умов нижча собівартість кожного виробу.

Рисунок 2.3. Частка витрат на виготовлення продукції
З діаграми видно, що велику частину собівартості склали матеріальні витрати (76%). Набагато менше склали витрати на експлуатацію устаткування (8%). 7% склали загальнозаводські витрати, 5% - комерційні, по 2% склали цехові витрати і витрати на оплату праці. Для можливого зниження собівартості необхідно проаналізувати економічну доцільність усіх матеріальних витрат: оптимальність умов закупівлі і транспортування матеріалів, ефективність їхнього використання, можливість мінімізації відходів. Також у собівартості продукції велика частка комерційних витрат. Можна перевірити можливість зниження витрат, зв'язаних з реалізацією продукції: виправданість витрат на рекламу, оптимальність умов продажу і транспортування продукції.
Аналіз конкуренції дозволяє вести систематичні спостереження за співвідношенням сил підприємства і найбільш сильних конкурентів. Основна задача - проаналізувати сильні та слабкі сторони своєї фірми і конкурентів по основних позиціях маркетингу, а саме продукт, асортимент, ціни, репутація, маркетингова комунікація. Основними конкурентами ВАТ “Стаханівський завод феросплавів” є фірми приведені в таблиці 2.5.
Таблиця 2.5.
Конкуренти ВАТ “Стаханівський завод феросплавів”
Підприємство-конкурент
Місцезнаходження
Феросплавний завод
Місто Тирасполь (Молдова)
Завод феросплавов
Місто Кемерово (Росія)
Феросплавний завод
Місто Володимир (Росія)
Завод “ЕМБ”
Місто Ярославль (Росія)
Dowel
Польща
Продукція заводу користується попитом, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, зокрема на ринку країн СНД та Прибалтики. ВАТ “Стаханівський завод феросплавів» випускає різноманітний асортимент продукції для вугільної, хімічної, нафтохімічної, газової та інших галузей промисловості. В Україні жоден завод не випускає такого асортименту феросплавів. Завод “Феросплавний металургійний завод ” з міста Кемерово (Росія) є основним конкурентом ВАТ “Стаханівський завод феросплавів” тому що випускає аналогічну продукцію. Інші підприємства-конкуренти випускають невелику кількість марок феросплавів. Номенклатура товарів ЗАТ “Стаханівський завод феросплавів” набагато більше.
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності на макро рівні передбачає визначення ефективності експорту та імпорту продукції по окремих товарних групах. Особливе значення має оцінка ефективності підприємства в сучасних умовах, коли господарська самостійність повинна привести до підвищення відповідальності в обґрунтуванні управлінських рішень [9].
ВАТ «Стаханівський завод феросплавів» здійснює зовнішньоекономічну діяльність з такими країнами, як Росія, Бєларусь, Латвія, Естонія, Таджикистан, Туркменія. ВАТ «Стаханівський завод феросплавів» має наступні показники по експортних операціях за 2009 рік (таблиця 2.6.).
Таблиця 2.6.
Експортні операції за 2009 рік
Країни-партнери
Експорт (грн.)
Росія
1924993,1
Бєларусь
1218124,5
Латвія
1687005,5
Естонія
944856,3
Усього:
5774979,4
З таблиці 2.6 видно, що загальна сума експортних операцій за 2009 рік складає 5774979,4 гривень. Великі експортні постачання завод здійснює в Росію, на частку якої приходиться 33,3% всіх експортних операцій. Друге місце по обсягу експортних операцій займає Латвія - 29,2% від суми всіх експортних операцій. На частку Бєларусі в експортних угодах приходиться 21,1% від суми всіх експортних операцій.
Аналіз постачальників приведений у таблиці 2.7.
Таблиця 2.7.
Постачальники заводу
Фірма-постачальник
Місце розташування
Товар
Ціна, USD
ЗАТ ЛПРОМ
Росія
Феросиліцій
18,50
ТОВ “Росальянс”
Росія
-
7,20
Palm Capital ltd.
Туркменія
-
22,00
ЗАТ “Юна”
Татарстан
-
8,90
ЗАТ “Азот”
Росія
-
2,48
З таблиці 2.7 можна зробити висновок, що найбільш привабливими партнерами-постачальниками для ВАТ «СФЗ» є фірми ЗАТ ЛПРОМ та ТОВ “Рос альянс”, розташовані в Росії в містах Москва та Ростову-на-Дону, тому що вони постачають сировину за цінами нижче, ніж в інших фірм-постачальників. Основними покупцями продукції заводу є наступні фірми:
ТОВ “Вогник” - місто Брянськ
Могильов Нефтемаш - місто Могильов
ЗАТ “Азот” - місто Бєлгород
ЗАТ ЛПРОМ - місто Москва
ЗАТ “Юна” - місто Казань
Palm Capital ltd. - Туркменія
Основні економічні показники ВАТ «СФЗ» свідчать про економічну стабільність підприємства.
Розрахуємо показники повної ефективності експорту та факторів, що впливають на її зміни. Показники діяльності підприємства за базисний період приведені в таблиці 2.8, за поточний період - у таблиці 2.9.

Таблиця 2.8.

Показники діяльності заводу за базисний період

Товар
Базисний період

Вэо
Зэо
Цэо
Хэпо
Ээпо
Хээо
Эээо
Хэбо
Ээбо
D0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1/2
1-2
3/2
3-2
1/3
1-3
ВР132S
370
190
250
1,947
180
1,316
60
1,480
120
0,088
BP160S
400
210
290
1,905
190
1,381
80
1,379
110
0,097
BP180S
450
260
360
1,731
190
1,385
100
1,250
90
0,120
BP200L
1000
650
740
1,538
350
1,138
90
1,351
260
0,301
BP250S
1440
850
920
1,694
590
1,082
70
1,694
520
0,393
Разом
3660
2160
2560
1,694
1500
1,185
400
1,430
1100
1,000

Таблиця 2.9.

“Показники діяльності заводу за поточний період”

Товар
Поточний період

Вэ1
Зэ1
Цэ1
Хэп1
Ээп1
Хээ1
Эээ1
Хэб1
Ээб1
D1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1/2
1-2
3/2
3-2
1/3
1-3
ВР132S
510
300
420
1,700
210
1,400
120
1,214
90
0,118
BP160S
390
210
290
1,857
180
1,381
80
1,345
100
0,083
BP180S
560
320
430
1,750
240
1,344
110
1,302
130
0,126
BP200L
1200
700
1000
1,714
500
1,428
300
1,200
200
0,277
BP250S
1550
1000
1200
1,550
550
1,200
200
1,292
350
0,395
Разом
4210
2530
3340
1,664
1680
1,320
810
1,260
870
1,000

Індекс перемінного складу повної ефективності експорту склав:

I (Xэп) = У Хэп1*d1/ У Хэп0*d0

I (Хэп) =
I (Хэп) = 1,045 = 104,5%
Повна ефективність експорту складає +4,5%, тобто вона збільшилася на 4,5%.
Показники бухгалтерського балансу підприємства досліджуються шляхом горизонтального та вертикального аналізу. Горизонтальний аналіз - це відхилення звітного року від попереднього.
Таблиця 2.10
Показники
На 31.12. 2007р
На 31.12. 2008р
На 31.12. 2009р
відхилення
2008/2007
2009/2008
1
2
3
4
5
6
залишкова вартість необоротних активів
52
192
163
140
-29
первісна вартість необоротних активів
99
316
455
217
139
накопичена амортизація
47
124
292
77
168
Незавершене будівництво
8 144
26 555
4 487
18411
-22068
залишкова вартість осн засобів
82 403
108 325
142 567
25922
34242
первісна вартість
190 310
228 955
280 744
38645
51789
знос
107 907
120 630
138 177
12723
17547
інші фінансові інвестиції
15 000
15 040
15 001
40
-39
Відстрочені податкові активи
2 278
3 334
0
1056
-3334
виробничі запаси
65 370
67 066
65 179
1696
-1887
незавершене виробництво
618
151
214
-467
63
готова продукція
14 190
8 132
3 630
-6058
-4502
товари
5
9
5
4
-4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
28 493
38 754
27 801
10261
-10953
первісна вартість
29 632
38 754
27 801
9122
-10953
резерв сумнівних боргів
1 139
0
0
-1139
0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
12 927
13 438
34 548
511
21110
за виданими авансами
12 182
4 581
176 059
-7601
171478
із внутрішніх розрахунків
0
0
0
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
215
232
1 311
17
1079
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
22
5 211
106
5189
-5105
в іноземній валюті
0
0
0
0
0
Інші оборотні активи
5 093
13 175
8 405
8082
-4770
III. Витрати майбутніх періодів
105
75
14
-30
-61
Пасив
Статутний капітал
23 224
143 569
143 569
120345
0
Інший додатковий капітал
36 289
36 286
36 284
-3
-2
Резервний капітал
150
150
150
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-48 208
-78 305
-74 126
-30097
4179
Інші забезпечення
75
75
75
0
0
Короткострокові кредити банків
52 586
82 238
273 735
29652
191497
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
202
177
153
-25
-24
Векселі видані
122
0
0
-122
0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
4 759
10 729
9 864
5970
-865
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів
10 591
64 627
41 346
54036
-23281
з бюджетом
216
116
307
-100
191
зі страхування
332
406
460
74
54
з оплати праці
21
19
17
-2
-2
Інші поточні зобов'язання
124 526
1 826
5 289
-122700
3463
Наведені дані дозволяють зробити такі висновки:
1. Загальна сума активів 2007р. відносно 2008р. збільшилася на 57173 грн. Це збільшення відбулось переважно за рахунок значного зростання оборотних активів. збільшилася сума основних засобів підприємства (в абсолютному вимірюванні - на 217 тис. грн.) Це відбулось внаслідок купівлі обладнання для переоснащення виробництва.
Загальна сума активів 2009р. відносно 2008р. збільшилася на 175220 грн. Абсолютна величина збільшення у основних засобів склала 139 тис. грн.
2. Виробничі запаси збільшилися за рік на 1696т. грн, а в порівнянні 2007р з 2008р зменьшилися на 1887т. грн. Зменьшилася також величина готової продукції (на 6058т. грн.), а в порівнянні 2007р з 2009р зменьшилися на 13751 грн; зменьшилися грошові кошти (на 2 098 грн.), а в порівнянні 2007р з 2008р зменьшилася на 4502 грн. Зменьшення величина готової продукції свідчить протте, що на підприємстві продукція не лежить на складах, а реалізовується і позитивні тенденції у його роботі. збільшилася сума і частка дебіторської заборгованості за товари та послуги -- в абсолютному вимірюванні на Це означає, що підприємство фактично кредитувало своїх партнерів по бізнесу, які вчасно не розраховувалися за товари та послуги, що надавалися підприємством.
3. При аналізі пасивів підприємства слід зазначити, що зобов'язання підприємства в порівнянні 2007р з 2008р збільшилася, у тому числі короткострокові зобов'язання збільшилися на 29652т. грн. Таким чином, підприємство невчасно розрахувалося з постачальниками та підрядчиками за виконані роботи та отримані послуги. В цілому слід зазначити, що динаміка показників ліквідності є негативною. Збільшення короткострокової заборгованості підприємства зменшує ліквідність підприємства і його фінансову стійкість.
Зобов'язання підприємства в порівнянні 2007р з 2008р збільшилися втричі, у тому числі короткострокові зобов'язання збільшилися на 191497т. грн. Динаміка показників ліквідності є негативною .
Вертикальний аналіз балансу дозволяє зробити висновок про структуру балансу в поточному стані, а також проаналізувати динаміку цієї структури. Технологія вертикального аналізу полягає у тому, що загальну суму балансу приймають за 100% і кожну статтю фінансової звітності представляють у вигляді процентної частки від прийнятого базового значення. Такими цілими частинами може бути валюта балансу (Актив, Пасив), обсяг реалізації у Звіті про фінансові результати. За допомогою цього методу аналізу з'ясовують, яку частку у групі або підгрупі становить конкретна стаття, що дозволяє визначити вплив показника цієї статті на діяльність підприємства.
Таблиця 2.11
Структура активів (взагалі)
Показники
На
31.12. 2007р.
На
31.12. 2008р.
На 31.12.2009р.
відхилення
2008 / 2007
2009 / 2008
питома вага необоротних активів
43,66%
50,43%
33,83%
6,77%
-16,60%
питома вага оборотних активів
56,30%
49,54%
66,17%
-6,76%
16,62%
питома вага витрат майбутніх періодів
0,04%
0,02%
0,00%
-0,02%
-0,02%
РАЗОМ БАЛАНСУ
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Активи підприємства складаються з необоротних та оборотних активів. Тому найточніше загальну структуру активів характеризує коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів, який обчислюють за формулою: оборотні активи/ необоротні активи. (2007 р. = 1,29 ; 2008р. =0,98; 2009р. = 1,96) Значення даного показника більшою мірою зумовлено галузевими особливостями кругообігу коштів аналізованого підприємства. Детальніший аналіз структури активів і її зміни здійснений у табл. наведених нижче окремо стосовно кожного збільшеного виду активів.У ході аналізу виявляють статті активів, за якими відбувся найбільший вклад у приріст загальної величини збільшеного виду активів.
Таблиця 2.12
Структура оборотних активів
Показники
На
31.12. 2007р.
На
31.12. 2008р.
На 31.12.2009р.
відхилення
2009 / 2007
2009 / 2008
питома вага виробничих запасів
46,99%
44,49%
20,54%
-2,50%
-23,94%
питома вага незавершеного виробництва
0,44%
0,10%
0,07%
-0,34%
-0,03%
питома вага готової продукції
10,20%
5,39%
1,14%
-4,81%
-4,25%
питома вага товарів
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
питома вага векселів одержаних
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
питома вага чистої реалізаційної вартості
20,48%
25,71%
8,76%
5,23%
-16,94%
питома вага первісної вартості
21,30%
25,71%
8,76%
4,41%
-16,94%
питома вага резерву сумнівних боргів
0,82%
0,00%
0,00%
-0,82%
0,00%
питома вага дебіт. заборг. з бюджетом
9,29%
8,91%
10,89%
-0,38%
1,98%
питома вага дебіт. заборг. за виданими авансами
8,76%
3,04%
55,49%
-5,72%
52,46%
питома вага дебіт. заборг. із внутрішніх розрахунків
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
питома вага іншої поточної дебіт. заборгованності
0,15%
0,15%
0,41%
0,00%
0,26%
питома вага грошових коштів в національній валюті
0,02%
3,46%
0,03%
3,44%
-3,42%
питома вага грошових коштів в іноземній валюті
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
питома вага інших оборотних активів
3,66%
8,74%
2,65%
5,08%
-6,09%
РАЗОМ за ІІ розділом
122,12%
125,71%
108,76%
3,59%
-16,94%
Аналізуючи дані таблиці № 3.2, можна сказати, що найбільшу питому вагу в поточних активах займають виробничі запаси. Операція придбання матеріалів призводить, з одного боку, до збільшення виробничих запасів, а з іншого - до зменшення грошових коштів на рахунку.
На готову продукція в 2008 році припадало 10,20% поточних активів, к 2009 року зменьшилась її питома вага до 5,39%, що свідчить про незатовареність складу підприємства,
Позитивним моментом в діяльності підприємства є збільшення маси грошових коштів в національній валюті, що збільшує коефіцієнт абсолютної ліквідності підприємства; також збільшилась дебіторська заборгованість, яка в кінцевому випадку може перетворитися в готівку підприємства.
Таблиця 2.13
Структура необоротних активів
Показники
На
31.12. 2007р.
На
31.12. 2008р.
На 31.12.2009р.
відхилення
2009 / 2007
2009 / 2008
питома вага залишкової вартості немат. активів
0,05%
0,13%
0,10%
0,08%
-0,02%
питома вага первісної вартості немат. активів
0,09%
0,21%
0,28%
0,11%
0,07%
питома вага накопиченої амортизації
0,04%
0,08%
0,18%
0,04%
0,10%
питома вага незавершеного будівництва
7,55%
17,31%
2,77%
9,76%
-14,54%
питома вага залишкової вартість основних засобів
76,39%
70,59%
87,89%
-5,79%
17,29%
питома вага первісна вартість основних засобів
176,41%
149,21%
173,07%
-27,21%
23,86%
питома вага знос основних засобів
100,03%
78,61%
85,18%
-21,41%
6,57%
питома вага інших фінансових інвестицій
13,90%
9,80%
9,25%
-4,10%
-0,55%
питома вага відстрочених податкових активів
2,11%
2,17%
0,00%
0,06%
-2,17%
РАЗОМ за І розділом
376,58%
328,11%
358,71%
-48,47%
30,60%
Низька питома вага нематеріальних активів у складі необоротних активів і низький рівень приросту нематеріальних активів у зміні загальної величини необоротних активів за звітний період свідчать про не інноваційний характер стратегії організації. Аналогічні низькі показники за фінансовими вкладеннями не відображають фінансово-інвестиційну стратегію розвитку. Не створюються матеріальні умови розширення основної діяльності підприємства, тому що зростає показник зносу основних засобів. Це пов'язано із зростанням зношення та практично відсутнім введенням в дію основних засобів за останні роки. Така ситуація зумовлена відсутністю грошови коштів підприємства, вільні кошти направляються на виплату заробітньої плати і на закупку матеріалів.
Таблиця 2.14
Структура дебіторської заборгованості
Показники
На
31.12. 2007р.
На
31.12. 2008р.
На 31.12.2009р.
відхилення
2008 / 2007
2009 / 2008
питома вага Дебіторської заборгованість за товари, роботи, послуги:
чистої реалізаційної вартості
51,85%
67,98%
11,60%
16,14%
-56,39%
первісної вартості
53,92%
67,98%
11,60%
14,06%
-56,39%
резервна сумнівних боргів
2,07%
0,00%
0,00%
-2,07%
0,00%
питома вага Дебіторської заборгован. за розрахунками:
з бюджетом
23,52%
23,57%
14,41%
0,05%
-9,16%
за виданими авансами
22,17%
8,04%
73,44%
-14,13%
65,41%
із внутрішніх розрахунків
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Питома вага іншої поточної дебіторської заборгованності
0,39%
0,41%
0,55%
0,02%
0,14%
РАЗОМ дебіторська заборгованність
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Зменьшилася частка дебіторської заборгованості за товари та послуги. Це означає, що підприємство фактично не кредитувало своїх партнерів по бізнесу, які майже вчасно розраховувалися за товари та послуги, що надавалися підприємством. Але з іншого боку, якщо підприємство має надійних партнерів, то слід очікувати надходження коштів у наступних періодах, що трохи поліпшить ситуацію з показниками ліквідності. Скорочення суми дебіторської заборгованості не завжди оцінюється позитивно, адже ж воно може бути викликане і скороченням відвантаження продукції; і неплатоспроможністю покупців.
Наявність сумнівної дебіторської заборгованості свідчить про нераціональну політику підприємства щодо надання відтермінування у розрахунках з покупцями. Для з'ясування реальності стягнення боргів з покупців і боргів, що мають сумнівний характер, необхідно перевірити, чи існують акти звірення розрахунків або листи, в яких дебітори визнають свою заборгованість, чи не пропущені терміни позивної давності.
Друге місце в структурі дебіторської заборгованості заводу належить дебіторській заборгованості за розрахунками з бюджетом. Має тенденцію щодо збільшення, особливо з 2009р. на 2010р.
Таблиця 2.15.
Структура капіталу (взагалі)
Показники
На
31.12. 2007р.
На
31.12. 2008р.
На 31.12.2009р.
відхилення
2009 / 2007
2009/ 2008
Питома вага власного капіталу
4,64%
33,42%
22,08%
28,79%
-11,34%
Питома вага забезпечення наступних витрат і платежів
0,03%
0,02%
0,02%
-0,01%
-0,01%
Питома вага довгострокових зобов'язань
16,64%
13,51%
8,58%
-3,13%
-4,94%
Питома вага поточних зобов'язань
78,69%
53,04%
69,33%
-25,66%
16,29%
Питома вага доходів майбутніх періодів
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
РАЗОМ БАЛАНСУ
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Власний капітал підприємства знаходиться на рівні 4,64% -- на 2007 рок і зниження до 33,42% у 2008р та 22,08% у 2009р., що говорить про платоспроможність,
Значна частина поточних зобов'язань підприємства за 2009р скоротилась порівняно з 2007р. Це свідчить о поступовому погашенні зобов'язань перед кредиторами, кредиторською заборгованісттю за товари, роботи, послуги; розрахунками з бюджетом, з оплати праці та ін.
Співвідношення позикового капіталу і власного = Позиковий капітал (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд 620 + ряд.630 ф. №1) / Власний капітал (ряд. 380 ф. № 1) Його значення, дорівнює 1,5 у 2007р, 1,72 у 2008р, 1,67 у 2009р. означає, що на кожну 1 грн власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає 1,5 грн. позикових коштів. Підвищення рівня цього показника в динаміці означає посилення залежності підприємства від інвесторів і кредиторів, тобто відповідне зниження фінансової стійкості.
Таблиця 2.16
Структура власного капіталу
Показники
На
31.12. 2007р.
На
31.12. 2008р.
На 31.12.2009р.
відхилення
2009 / 2007
2009 / 2008
Питома вага статутного капіталу
202,74%
141,17%
135,60%
-61,57%
-5,57%
Питома вага іншого додаткового капіталу
316,80%
35,68%
34,27%
-281,12%
-1,41%
Питома вага резервного капіталу
1,31%
0,15%
0,14%
-1,16%
-0,01%
Питома вага нерозподіленого прибутку (непокритий збиток)
-420,85%
-77,00%
-70,01%
343,85%
6,98%
РАЗОМ за І розділом
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Статутний капітал підприємства не збільшена, це свідчить про те що додаткових внесків засновників (учасників) не має, або відрахувань в нього частки одержаного прибутку.
Зменьшено інший додатковий капітал, показує узагальнену інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.
Таблиця 2.17
Структура залученого капіталу
ПОКАЗНИКИ
На 31.12. 2007р
На 31.12. 2008р
На 31.12. 2009р
відхилення
2008/2007
2009/2008
Питома вага короткострокових кредитів банку
22,32%
40,61%
73,28%
18,29%
32,67%
Питома вага векселів виданих
0,05%
0,00%
0,00%
-0,05%
0,00%
Питома вага кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги
2,02%
5,30%
2,64%
3,28%
-2,66%
Питома вага поточних зобов'язаннь за розрахунками:
з одержаних авансів
4,50%
31,92
11,07%
27,42%
-20,85%
з бюджетом
0,09%
0,06%
0,08%
-0,03%
0,02%
зі страхування
0,14%
0,20%
0,12%
0,06%
-0,08%
з оплати праці
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
Питома вага іншіих поточних зобов'язаннь
52,86%
0,90%
1,42%
-51,96%
0,51%
РАЗОМ залучений капітал
82%
79%
89%
-0,03
9,62%
З 2007р. по 2009р. кредит банку збільшено до 273735 т. грн. Збільшено короткострокові кредити банків з 47797 т.грн у 2007р до 60396 т.грн у 2009р. тим самим зменьшено ліквідність підприємства. Зменьшено зобов'язання за розрахунками з оплати праці з 21 т. грн у 2007р. до 17 т. грн у 2009р. Збільшена заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету.
Таблиця 2.18.
Структура поточних зобов'язань
ПОКАЗНИКИ
На 31.12. 2007р
На 31.12. 2007р
На 31.12. 2009р
відхилення
08/07
09/08
Питома вага короткострокових кредитів банку
27%
51%
82%
24%
31%
Питома вага векселів виданих
0%
0%
0%
0%
0%
Питома вага кред-ої заборг-і за товари, роботи, послуги
2%
7%
3%
4%
-4%
Питома вага поточних зобов'язань за розрахунками:
0%
0%
з одержаних авансів
5%
40%
12%
35%
-28%
з бюджетом
0%
0%
0%
0%
0%
зі страхування
0%
0%
0%
0%
0%
з оплати праці
0%
0%
0%
0%
0%
з учасниками
0%
0%
0%
0%
0%
із внутрішніх розрахунків
0%
0%
0%
0%
0%
Питома вага інших поточних зобов'язань
64%
1%
2%
-63%
0%
РАЗОМ залучений капітал
99%
99%
100%
0%
0%
Таблиця 2.19.
Горизонтальний аналіз за основними видами витрат, доходів та фінансового результату
ПОКАЗНИКИ
На 31.12. 2007р
На 31.12. 2008р
На 31.12. 2009р
відхилення
2008/2007
2009/2008
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Доход (виручка) від реал-ії прод-ії (товарів, робіт, послуг)
363 982
726 873
533 176
362 891
-193 697
Податок на додану вартість
-39 769
-75 593
-51 753
-35 824
23 840
Інші вирахування з доходу
0
0
0
0
0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
324 213
651 280
481 423
327 067
-169 857
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
-315 812
-577 549
-474 227
-261 737
103 322
Валовий:
прибуток
8 401
73 731
7 196
65 330
-66 535
Інші операційні доходи
89 019
261 917
184 670
172 898
-77 247
Адміністративні витрати
-7 210
-12 776
-10 444
-5 566
2 332
Витрати на збут
-9 926
-21 531
-18 282
-11 605
3 249
Інші операційні витрати
-83 489
-272 492
-183 291
-189 003
89 201
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
0
28 849
0
28 849
-28 849
збиток
-3 205
0
-20 151
3 205
-20 151
Інші фінансові доходи
3
4
1
1
-3
Інші доходи
31 451
3 846
2 054
-27 605
-1 792
Фінансові витрати
-13 430
-18 914
-10 779
-5 484
8 135
Інші витрати
-44 435
-8 439
-1 222
35 996
7 217
Фінансові рез. від звич. Діял. до оподаткування
прибуток
0
5 346
0
5 346
-5 346
збиток
-29 616
0
-30 097
29 616
-30 097
Податок на прибуток від звичайної діяльності
0
1 167
0
1 167
-1 167
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
0
4 179
0
4 179
-4 179
збиток
-29 616
0
-30 097
29 616
-30 097
Надзвичайні:
витрати
0
0
0
0
0
Чистий:
Продовження таб. 2.19
прибуток
0
4 179
0
4 179
-4 179
збиток
-29 616
0
-30 097
29 616
-30 097
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
ПОКАЗНИКИ
На 31.12. 2007р
На 31.12. 2008р
На 31.12. 2009р
відхилення
2008/2007
2009/2008
Матеріальні затрати
325 493
546 687
481 070
221 194
-65 617
Витрати на оплату праці
18 155
30 707
25 235
12 552
-5 472
Відрахування на соціальні заходи
7 020
12 043
10 042
5 023
-2 001
Амортизація
11 747
17 903
14 472
6 156
-3 431
Інші операційні витрати
12 310
25 409
21 170
13 099
-4 239
Основним законодавчим актом, який регулює здійснення аудиту в Україні, є Закон України “Про аудиторську діяльність” прийнятий 22 квітня 1993 року.
Узагальнюючим показником підприємства є прибуток, який характеризує ефективність виробництва. Прибуток є джерелом утворення фондів економічного стимулювання і фондів спеціального призначення.
При здійсненні аудиту фінансових результатів перевіряються результати від реалізації продукції, послуг промислового і непромислового характеру, матеріалів, купованих виробів і продукції підсобного сільського господарства, позареалізаційні прибутки і витрати, правильність відображення їх утворення і використання в бухгалтерському обліку.
Підприємство має збитки у 2007 = 29616т.грн, а у2007р = 30097 т.грн. Чистий прибуток був тільки у 2008 р. = 4179т.грн.Організація самостійно перераховую до бюджету відображені суми у вигляді податків, зборів, штрафів і інших платежів. На короткострокову і довгострокову платоспроможність підприємства впливає його здатність отримувати прибуток. В зв'язку із цим розглянемо такий аспект діяльності підприємства, - як рентабельність, яка є якісним показником ефективності роботи підприємства.
Звичайно при розрахунку рентабельності визначають відношення прибутку до таких показників: рівня продажу, активів, власного капіталу. Прибуток - найважливіший показник ефективності роботи підприємства, джерело життєдіяльності. Зростання прибутку створює фінансову основу для самофінансування діяльності підприємства, здійснення розширеного відтворювання і задоволення зростаючих соціальних і матеріальних потреб робочих. За рахунок прибутку виконуються також зобов'язання підприємства перед бюджетом, банками і іншими організаціями. Тому аналіз прибутку повинен охоплювати як чинники її формування, так і розподілу.
Таблиця 2.20.
Вертикальний аналіз, доповнений горизонтальнім. Структура операційних витрат за елементами
ПОКАЗНИКИ
На 31.12. 2007р
На 31.12. 2008р
На 31.12. 2009р
відхилення
2008/2007
2009/2008
Питома вага матеріальних затрат
86,86%
86,40%
87,15%
-0,46%
0,75%
Питома вага витрат на оплату праці
4,84%
4,85%
4,57%
0,01%
-0,28%
Питома вага відрахувань на соціальні заходи
1,87%
1,90%
1,82%
0,03%
-0,08%
Питома вага амортизації
3,13%
2,83%
2,62%
-0,31%
-0,21%
Питома вага інших операційних витрат
3,29%
4,02%
3,84%
0,73%
-0,18%
Разом
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Отже, ми бачимо, що найбільшу вагу займають матеріальні витрати . На другому місці знаходяться витрати на оплату праці. Найменшу вагу в усіх трьох роках займають відрахувань на соціальні заходи.
Таблиця 2.21.
Структури операційних витрат за першим розділом звіту
ПОКАЗНИКИ
На
31.12. 2007р
На
31.12. 2008р
На
31.12. 2009р
відхилення
2008/2007
2009/2008
Питома вага собівартості реал-ї прод-ї
75,8%
65,3%
69,1%
-10,5%
3,8%
Питома вага адмін-х витрат
1,7%
1,4%
1,5%
-0,3%
0,1%
Питома вага збутових витрат
2,4%
2,4%
2,7%
0,1%
0,2%
Питома вага інших операційних витрат
20,0%
30,8%
26,7%
10,8%
-4,1%
РАЗОМ операційних витрат
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
Мета аналізу витрат на виробництво за окремими статтями полягає у дослідженні впливу окремих статей витрат на собівартість та виявлення закономірностей динаміки собівартості.
Найбільшу вагу займає собівартості реал-ї прод-ї . На другому місці знаходяться інші операційні витрати Найменшу вагу в усіх трьох роках займають адміністративні витрати.
Аналіз фінансових коефіцієнтів
Аналіз фінансової стійкості
Дозволяють виявити рівень фінансової риски пов'язаного із структурою джерел формування капіталу на підприємстві. До них відносяться:
(2.1.)
. (2.2.)
(2.4.)
. (2.5.)
(2.6.)
Коефіциєнти
2007 рік
2008 рік
2009 рік
Оптимальне
значення
К-т автономності
0,05
0,33
0,22
0,7-0,8 =1
К-т фінансування
20,43
1,99
3,53
0,3-0,4 =0
К-т заборгованності
0,95
0,67
0,78
0,2-0,3 =0
К-т поточної заб-і
0,79
0,53
0,69
К-т довгост-го фін-я
0,21
0,47
0,31
0,8-0,9 =1
Коефіцієнт автономії Протягом 2007-2009рр. при здійсненні своєї фінансового-господарської діяльності підприємство мало низький рівень цього показника. Це характеризує слабку фінансову стійкість та залежність від депозитних засобів, але і ставить під сумнів ефективність використання поточних рахунків К-т фінансування. Значення цього показника більше і вказує на зниження фінансової стійкості підприємства. За даними таблиці значення даного показника вказує на слабку фінансову стійкість підприємства в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності.
К-т заборгованності. показує залежність від зовнішніх джерел фінансування <1. Підприємство має позитивний показник по трьох роках діяльності.
К-т поточної заб-і На кожну гривню поточної заборгованості у кінці року підприємства мають 79, 53,69 копійок ліквідних активів.
К-т довгост-го фін-я показує, скільки довгострокових позикових коштів використано для фінансування активів підприємства з власними коштами. Чим менше позикових коштів залучає підприємство для здійснення своєї статутної діяльності, тим сильніший його фінансовий стан. Отже можна зробити висновок, що в нашому випадку спостерігається незначне збільшення даного показника але і незначне збільшення показника може призвести в подальшому до фінансової нестабільності підприємства.
Аналіз платоспроможності
Характеризують своєчасність розрахунків по поточних зобов'язаннях.
.(2.7.)
. (2.8.)
.(2.9)
Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості = Сума дебіторської заборгованості / Сума кредиторської заборгованості
Коефіциєнти
2007 рік
2008 рік
2009 рік
Оптимальне
значення
К-т абсолютної ліквідності
0,00
0,03
0,00
25-30 %
К-т проміжної ліквідності
0,44
0,63
0,81
70-80%
К-т поточної ліквідності
0,72
0,93
0,95
100 и вище
К-т співвідношення дебіт-ї і кред-ї заборг-ті
4,88
1,24
5,01
равно 1
К-т абсолютної ліквідності Характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість і визначається як відношення суми грошових коштів підприємства та короткотермінових. Даний коефіцієнт мав негативне значення і помітна тенденція до його зменьшення.
К-т проміжної ліквідності (швидкої) відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторам. В трьох роках даний показник є поза межами норми, що свідчить про нездатність підприємства сплачувати поточні зобов'язання за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.
К-т поточної ліквідності(покриття) характеризує достатність оборотних засобів для покриття с и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.