Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


реферат Право нтелектуальної власност на торговельну марку

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 07.11.2012. Год: 2012. Страниц: 17. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


3. Право інтелектуальної  власності на торговельну марку  (знак для товарів і послуг)
Поняття «торговельна марка» є новим для законодавства  України про інтелектуальну власність. До прийняття ЦК України цей об'єкт  права інтелектуальної власності  мав назву «знак для товарів  і послуг». Водночас ст. 420 ЦК України  називає серед об'єктів права  інтелектуальної власності «торговельні марки (знаки для товарів і  послуг)», що вказує на тотожність змісту понять «торговельна марка» і «знак  для товарів і послуг».
Основними джерелами правового  регулювання відносин, пов'язаних із використанням торговельних марок, поряд з Конституцією України  і ЦК України є Закон України  «Про охорону прав на знаки для  товарів і послуг» від 15.12.1993 р., Порядок сплати зборів за дії, пов'язані  з охороною прав на об'єкти інтелектуальної  власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 р. № 1716, Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва  України на знак для товарів і  послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.1995 p. №116, Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 3.08.2001 року № 576 тощо.
Поняття «торговельна марка» міститься у ЦК України. Під торговельною маркою розуміють згідно зі ст. 492 ЦК України будь-яке позначення або  будь-яку комбінацію позначень, які  придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.
Закон України «Про охорону  прав на знаки для товарів і  послуг» не визначає поняття «знак  для товарів і послуг», а містить  лише критерії, за якими певне позначення може визнаватися знаком для товарів  чи послуг. Зокрема, правова охорона  надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі і на який не поширюються  підстави для відмови в наданні  правової охорони, встановлені цим  законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка  комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, в тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні  елементи, кольори й комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких  позначень. Водночас цей закон встановлює перелік підстав для відмови  в наданні правової охорони. Всі  підстави можна умовно поділити на такі групи.
До першої групи належать позначення, які можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Це позначення, складовими яких є:
державні герби, прапори  та інші державні символи (емблеми);
офіційні назви держав;
емблеми, скорочені або  повні найменування міжнародних  міжурядових організацій;
офіційні контрольні, гарантійні й пробірні клейма, печатки;
нагороди та інші відзнаки.
До другої групи належать позначення, у складі яких є елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака. Це позначення, які:
звичайно не мають розрізняльної  здатності й не набули такої внаслідок  їх використання;
складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду. До них належать позначення, які  використовуються для певних товарів  і які внаслідок їх тривалого  використання для одного й того самого товару або товару такого самого виду різними виробниками стали видовими або родовими поняттями;
складаються лише з позначень  чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів  і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце  і час виготовлення чи збуту товарів  або надання послуг;
є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами  і термінами;
відображають лише форму, що зумовлена природним станом товару, необхідністю отримання технічного результату або яка надає товарові істотної цінності;
Третю групу становлять позначення, які є тотожними або схожими  настільки, що їх можна сплутати із:
знаками, раніше зареєстрованими  чи заявленими на реєстрацію в Україні  на ім'я іншої особи для таких  самих або споріднених з ними товарів і послуг;
знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема  знаками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6 Паризької конвенції  про охорону промислової власності;
фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право  на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених  з ними товарів і послуг;
кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі  спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися  вказаними зазначеннями;
знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому  порядку.
До четвертої групи  належать позначення, які відтворюють:
промислові зразки, права  на які належать в Україні іншим  особам;
назви відомих в Україні  творів науки, літератури і мистецтва  або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти  без згоди власників авторського  права або їх право наступників;
прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і  факсиміле відомих в Україні  осіб без їхньої згоди.
Суб'єктами права на торговельну  марку законодавство України  визнає:
фізичних осіб;
юридичних осіб.
Відповідно до ст. 4 Закону України «Про охорону прав на знаки  для товарів і послуг» іноземні особи й особи без громадянства мають рівні з особами України  права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів  України чи на основі принципу взаємності. Водночас іноземні та інші особи, які  проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з  Державним департаментом інтелектуальної  власності реалізують свої права  через представників у справах  інтелектуальної власності (патентних  повірених), зареєстрованих у встановленому  порядку. З огляду на призначення  торговельної марки — індивідуалізацію товарів (послуг), суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку мали б визнаватися лише ті фізичні та юридичні особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності. Але в ЦК України була збережена позиція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яка визнає суб'єктом права на торговельну марку фізичних та юридичних осіб без будь-яких обмежень. Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг теж не передбачена необхідність подання заявником документів, що підтверджували б за ним статус суб'єкта підприємницької діяльності.
Суб'єктами права на одну й ту саму торговельну марку можуть бути декілька осіб (ч. 2 ст. 493 ЦК України). Це положення відповідає ст. 7 Паризької  конвенції про охорону промислової  власності, де йдеться про надання  охорони колективним знакам.
Право інтелектуальної власності  на торговельну марку не виникає  на підставі самого лише факту першого  його використання, як це має місце, наприклад, для комерційного найменування. Для набуття прав на торговельну  марку вона має бути внесена компетентним державним органом до відповідного реєстру, а особа повинна отримати охоронний документ — свідоцтво. Органом, який здійснює реєстрацію торговельної марки й видачу свідоцтва, сьогодні виступає Державний департамент  інтелектуальної власності.
Правова охорона надається  не самій торговельній марці як певному  позначенню, а завжди з прив'язкою  до певних видів товарів і послуг, для вирізнення яких ця торговельна  марка призначена. Відповідно і обсяг  наданої свідоцтвом правової охорони  визначається, з одного боку, зображенням  торговельної марки, і водночас тим  переліком товарів і послуг, для  яких ця торговельна марка зареєстрована.
Володілець свідоцтва  має виключне право забороняти використання позначення, тотожного зареєстрованій торговельній марці, для позначення тих товарів і послуг, що охоплюються  переліком товарів і послуг; для  яких цю торговельну марку зареєстровано. Відповідно використання іншою особою позначення, тотожного зареєстрованій торговельній марці, для тих самих  товарів і послуг без дозволу  володільця свідоцтва вважатиметься  порушенням права інтелектуальної  власності на торговельну марку.
Законодавством України  передбачено два випадки, коли виникнення права інтелектуальної власності  на торговельну марку не потребує реєстрації торговельної марки і  одержання свідоцтва:
якщо торговельна марка  має міжнародну реєстрацію;
якщо торговельна марка  визнана добре відомою.
Свідоцтво надає його володільцюві виключне право користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом. Свідоцтво надає його володільцюві право використовувати знак та інші права, визначені законом.
Взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком  особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди  кожний володілець свідоцтва може використовувати  знак на свій розсуд, але жоден з  них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака  та передавати право на знак іншій  особі без згоди решти володільців  свідоцтва.
Поняття «використання торговельної марки» має чітко визначений зміст. Відповідно до ст. 16 Закону України  «Про охорону прав на знаки для  товарів і послуг» використанням  торговельної марки є такі дії:
нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку  зареєстровано, упаковку, в якій міститься  такий товар, вивіску, пов'язану з  ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший  прикріплений до товару предмет;
застосування її під час  пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку  зареєстровано;
застосування її в діловій  документації чи в рекламі та в  мережі Інтернет, у тому числі в  доменних іменах. Доменне ім'я —  ім'я, що використовується для адресації  комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті.
Свідоцтво надає його володільцюві виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом:
зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів  і послуг;
зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених  з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок  такого використання можна ввести в  оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві  товарів і послуг, якщо внаслідок  такого використання ці позначення і  знак можна сплутати;
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна  сплутати.
Майнові права на торговельну  марку охороняються протягом 10 років  від дати, наступної за датою подання  заявки, якщо інше не встановлено законом. Особливістю строку чинності майнових прав на торговельну марку є передбачена  законом можливість його продовження  щоразу на 10 років. Тобто строк чинності прав на торговельну марку можна  продовжувати на 10 років скільки  завгодно разів. Продовження строку чинності прав на торговельну марку  здійснюється Державним департаментом  інтелектуальної власності за клопотанням  володільця свідоцтва.
Підставою для дострокового припинення чинності майнових прав па торговельну марку є перетворення торговельної марки у загальновживане  позначення певного виду товарів  чи послуг. Це зумовлено необхідністю виконання торговельною маркою основної функції — індивідуалізації товарів  і послуг. Виконання цієї функції  стає можливим лише за умови дистинктивності торговельної марки, тобто її здатності вирізняти товари і послуги певної особи серед товарів і послуг інших осіб. Відповідно, втрата торговельною маркою дистинктивності є підставою для дострокового припинення її правової охорони.
Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки  для товарів і послуг» дія  свідоцтва припиняється за рішенням суду в зв'язку з перетворенням  знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного  виду після дати подання заявки. Тобто передбачено судовий порядок  дострокового припинення чинності прав на торговельну марку у зв'язку з перетворенням її у загальновживане  позначення певного виду товарів  чи послуг.
Дострокове припинення чинності майнових прав на торговельну марку  може мати місце також з ініціативи володільця свідоцтва за умови, що це не суперечить умовам договору. Володілець свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої  до Державного департаменту інтелектуальної  власності. Зазначена відмова набирає  чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені «Промислова  власність» Державного департаменту інтелектуальної  власності.
Підставами дострокового припинення прав на торговельну марку  відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів  і послуг» є:
1) несплата збору за  продовження строку дії свідоцтва.  Документ про сплату збору  за кожне продовження строку  дії свідоцтва має надійти  до Державного департаменту інтелектуальної  власності до кінця поточного  періоду строку дії свідоцтва  за умови сплати збору протягом 6 останніх його місяців. Збір  за продовження дії свідоцтва 
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.