Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Контрольна робота З дисциплни: Охорона прац в галуз

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 07.11.2012. Сдан: 2012. Страниц: 10. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство освіти і  науки, молоді та спорту України
Київський національний університет  будівництва і архітектури
Кафедра охорони праці  і навколишнього середовища
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольна робота
З дисципліни: “Охорона праці  в галузі”
Варіант №20
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконав студент гр.МБГ-52
Палько О.М.
Перевірив:
старший викладач
Дзюбенко В.Г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Київ 2011
Зміст
1. (4) Яка мета вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі»?
2. (7) Які цілі діяльності служби ОП?
3. (27) В яких випадках проводиться позачергова атестація?
4. (57) В яких випадках Фонд може відмовити в страхових виплатах?
5. (87) Наведіть організаційну структуру СУОП будівельної організації і в чому полягає сутність її елементів?
6. (117) Які основні рішення з охорони праці повинні містити в собі ТК на виконання кам’яної кладки?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (4) Яка мета вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі»?
“Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних  і лікувально-профілактичних заходів  та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці” – говорить ст.1 Закону України “Про охорону праці”.
"Охорона праці в  галузі" – нормативна дисципліна, яку вивчають у вищих навчальних  закладах з метою формування  в майбутніх фахівців знань  про стан і проблеми охорони  праці в галузі, що відповідає  напряму їхньої підготовки, вивчення  складових і умов функціонування  СУОП, шляхів, методів і способів  забезпечення здорових умов виробничого  середовища і безпеки праці  в галузі згідно з діючими  законодавчими й іншими нормативно-правовими  актами.
Дисципліна "Охорона праці  в галузі" вивчається з метою  формування в майбутніх фахівців необхідного в їх подальшій професійній  діяльності рівня знань і умінь  в галузі правових і організаційних питань охорони праці, виробничої санітарії  і гігієни праці, безпеки виробництва  і пожежної безпеки, а також з  метою реалізації пріоритетності охорони  життя і здоров'я працівників  стосовно результатів виробничої діяльності.
Питанням охорони праці певне  місце відводиться у загально-технічних і спеціальних дисциплінах. Однак з такими загальними питаннями охорони праці, як система законодавчих і нормативних актів, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні і лікувально-профілактичні заходи студент знайомиться лише під час вивчення самостійної дисципліни «Основи охорони праці».
Охорона праці вивчається з метою формування в майбутніх фахівцях необхідного в їхній професійній діяльності рівня знань в галузі правових, технічних, технологічних і організаційних питань охорони праці, виробничої гігієни і санітарії, пожежної безпеки, визначених відповідними державними стандартами освіти, а також з метою реалізації на практиці принципу пріоритету життя і здоров'я працівників стосовно результатів виробничої діяльності підприємств. Завдання, що стоїть перед дослідниками і практиками, – знайти оптимальне співвідношення між рівнем небезпеки конкретного виробництва і реально існуючими технічними й екологічними можливостями цього виробництва по забезпеченню безпеки праці.
Мета дисципліни “Охорона праці в галузі” – створення  інформаційної бази з охорони  праці для майбутніх керівників виробництва, що необхідна для прийняття  обґрунтованих рішень. Вивчення даної  дисципліни дає можливість зрозуміти  і визначити місце охорони  праці в організації і розвитку виробничого підприємства, формуванні трудового колективу, а також  її вплив на економічну діяльність підприємства в цілому.
 
Дисципліна “Охорона праці  в галузі”, крім зазначених вище нормативних  навчальних дисциплін з охорони  праці, пов'язана з дисциплінами "Вступ у психологію праці і  психологію організацій", "Розвиток організації", "Управління персоналом: відбір і розвиток", "Управління і комунікації", "Управління і  контроль при розвитку виробництва", "Основи трудового права".
 
Головна мета курсу — надати майбутнім  фахівцям знання основ охорони праці, реалізація яких на практиці сприятиме  покращенню умов праці, підвищенню її продуктивності, запобіганню професійних  захворювань, виробничого травматизму, аварій.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (7) Які цілі діяльності служби ОП?
Створюючи нове підприємство, організовуючи його роботу, власник  зобов'язаний, згідно зі ст. 17 Закону, створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці  відповідно до вимог нормативних  актів, а також забезпечити дотримання прав працівників, гарантованих законодавством з охорони праці.
Для реалізації на практиці цих цілей власник створює  відповідні служби, призначає посадових  осіб, що забезпечують рішення конкретних питань охорони праці; затверджує інструкції про їхні обов'язки, права і відповідальних за виконання покладених на них функцій; розробляє при участі профспілок і реалізує комплексні заходи щодо охорони праці; забезпечує усунення причин, які викликали нещасні  випадки і професійні захворювання; розробляє і затверджує положення, інструкції й інші нормативні акти по охороні праці; здійснює постійний  контроль за дотриманням працівниками при виконанні ними своїх професійних  обов'язків норм і правил охорони  праці.
Основна частина перерахованих  робіт покладається на службу охорони  праці різних рівнів управління будівництвом, що створюється відповідно до ст. 23 Закону. Діяльність служби визначена                          ДНАОП 0.00-4.21-93 "Типовим положенням про службу охорони праці". Служба охорони праці створюється на підприємствах незалежно від  форм власності і видів їхньої діяльності для організації виконання  правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання  нещасних випадків, професійних захворювань  і аварій у процесі праці.
Відповідно до цілей служба охорони праці вирішує завдання:
а) забезпечення безпеки  виробничих процесів, устаткування, будинків і споруджень;
б) забезпечення працюючих  засобами індивідуального і колективного захисту;
в) професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників  з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів роботи;
г) вибору оптимальних режимів  праці і відпочинку працюючих;
д) професійного добору виконавців для визначених видів робіт.
Служба охорони праці  входить у структуру підприємства як одна з основних виробничо-технічних  служб.
Ліквідація служби охорони  праці допускається тільки у випадку  ліквідації підприємства.
Служба охорони праці  залежно від чисельності працюючих  може функціонувати як самостійний  структурний підрозділ або у  як група фахівців, або одного фахівця, у тому числі за сумісництвом.
Служба охорони праці  комплектується фахівцями, які мають  вищу освіту і стаж роботи за профілем виробництва не менше трьох років. Фахівці із середньою  спеціальною  освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових випадках. Обмеження не стосуються:
щодо виробничого стажу  – осіб, що мають фахову освіту з  охорони праці;
за рівнем освіти – осіб, які прийняті на посаду до завершення Типового положення.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. (27) В яких  випадках проводиться позачергова  атестація?
Атестація проводиться відповідно до "Порядку проведення атестації  робочих місць за умовами праці" і "Методичними рекомендаціями з  проведення атестації робочих місць  за умовами праці", затвердженими  Міністерством праці і соціальної політики і Міністерством охорони  здоров'я України.
Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству в терміни, визначені колективним  договором, але не рідше одного разу на п'ять років.
Відповідальність за своєчасне  і якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства.


Позачергова атестація проводиться  у випадках:

   докорінної зміни умов і характеру праці;
   з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу (або його виборного органу);
   за рішенням органів Державної експертизи умов праці при участі установ санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я.
 
У разі потреби до проведення атестації  можуть залучатися проектні і науково-дослідні організації, а також технічні інспекції  праці профспілок, інспекції Держгіртехнагляду.
Атестація робочих місць передбачає:
   установлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів і причин виникнення несприятливих умов праці;
   санітарно-гігієнічне дослідження виробничого середовища, важкості  і напруженості трудового процесу на робочому місці;
   комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним і санітарним нормам і правилам;
   установлення ступеня шкідливості і небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією;
   обґрунтування віднесення робочих місць до категорії зі шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;
   установлення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку (див. дод. 1), скорочений робочий день, інші пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах;
   складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників; перевірка правильності їх застосування;
   розробка комплексу технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру, безпеки праці й оздоровлення трудящих; аналіз їх реалізації на практиці;
   вивчення відповідності умов праці до рівня розвитку техніки, технології, удосконалення порядку й умов встановлення і призначення пільг і компенсацій.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. (57) В яких  випадках Фонд може відмовити  в страхових виплатах?
Страхування від нещасних випадків здійснює Фонд – некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі статуту, який затверджується її правлінням. Фонд є юридичною особою, має свою печатку й емблему; його місцезнаходження – м. Київ. Управління Фондом на паритетній підставі здійснюється державою, представниками застрахованих  осіб і роботодавців.
“Страховим випадком”  є нещасний випадок на виробництві  або профзахворювання, що спричинили застрахованому професійно зумовлену  фізичну чи психічну травму в наслідок обставин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, з  настанням яких виникає право  застрахованої особи на одержання  матеріального забезпечення та/або  соціальних послуг. Слід зазначити, що страховим випадком є й нещасний випадок або профзахворювання, що відбулися в результаті порушення  правил і норм самим постраждалим, тобто й у цьому випадку  страхувальник не звільняється від  виконання обов'язків перед потерпілим.
Підставою для оплати потерпілому  витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної і соціальної реабілітації, а також страхових  виплат є акт розслідування нещасного  випадку або, відповідно, професійного захворювання встановленої форми.
В окремих випадках, при  наявності підстави, Фонд своїм рішенням може визначити "страховим" нещасний випадок, навіть тоді, коли він не внесений у перелік затверджений Кабінетом  Міністрів України, або профзахворювання, якщо на момент прийняття рішення  медична наука має нові дані, що дають підставу вважати це захворювання професійним.
Необхідно відзначити ще одну важливу обставину. Усі види соціальних виплат і послуг, передбачені даним  законом, будуть надаватися застрахованому і членам його сім’ї незалежно  від того, зареєстроване підприємство, на якому він працює, у Фонді  соціального страхування від  нещасних випадків чи ні.
При настанні страхового випадку  Фонд зобов'язаний, відповідно до ст. 21 Закону про страхування від нещасних випадків, у встановленому законодавством порядку надати соціальні послуги  і провести відповідні виплати.
Якщо прийнято рішення  про відмову у виплатах, то це рішення повинне бути відповідним  чином обґрунтоване.
Фонд може відмовити в страхових виплатах у таких випадках:
- навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку;
- подача роботодавцем або потерпілим помилкової інформації про страховий випадок;
- здійснення застрахованим навмисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;
- нещасний випадок не пов'язаний з виробництвом.
Припинення страхових виплат і надання соціальних послуг можливе в таких випадках:
- на термін проживання потерпілого за кордоном;
- на період перебування потерпілого на державному утриманні, за умови, що частина виплат, що перевищує вартість такого утримання, передається особам, які перебувають на утриманні потерпілого;
- виплати призначені на підставі помилкових даних;
- страховий випадок виник у результаті навмисного нанесення травми;
- потерпілий ухиляється від медичної або професійної реабілітації, не виконує правил, пов'язаних із встановленням або переглядом обставин страхового випадку, або порушує правила поведінки, встановлений для нього режим, що перешкоджає його видужанню; в інших випадках, передбачених законодавством.
Якщо ж на утриманні  потерпілого перебувають члени  сім’ї, що проживають на території  України, виплати у випадках, зазначених у пунктах 1 – 5, не припиняються, а  лише зменшуються на величину до 25 % від усієї суми виплат.
Слід зазначити, що оподаткування  страхових виплат  здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. (87) Наведіть  організаційну структуру СУОП  будівельної організації і в  чому полягає сутність її елементів?
Організаційна структура СУОП базується на існуючій системі управління будівельним виробництвом, тому загальне керівництво покладається, відповідно до чинного законодавства, на власника підприємства або “особу, ним уповноважену”, тобто на першого керівника, який зобов'язаний забезпечити функціонування СУОП, включаючи створення відповідних служб, призначення посадових осіб, відповідальних за вирішення конкретних питань і завдань охорони праці.
За характером  об'єктів управління – соціально-економічних систем управління в СУОП є організаційним.
Формування управлінських рішень у СУОП ґрунтується на результатах  аналізу інформації про стан об'єкта управління, обліку існуючих обмежень зовнішніх впливів, тому СУОП відносять  до категорії замкнених систем. Інформацією в СУОП може бути тільки документ, тому що ця система є підсистемою системи управління адміністративною і господарською діяльністю будівельних організацій.
Завдання

Зі створенням СУОП вирішуються  такі основні завдання:

  забезпечення комплексного підходу, взаємодії адміністрації і громадських організацій при плануванні і вирішенні завдань охорони праці;
  організація забезпечення безпечних, здорових умов праці на всіх стадіях виконання будівельно-монтажних робіт;
  оперативного виявлення порушень правил і норм охорони праці, визначення причин їх виникнення і вживання необхідних профілактичних заходів;
  координації і регулювання діяльності з забезпечення безпечних умов праці в будівельних організаціях;
  раціонального використання матеріальних засобів і інших ресурсів, які виділяються на потреби охорони праці;
  активізації повсякденної профілактичної роботи на основі застосування економічних методів управління охороною праці;
  підвищення матеріальної зацікавленості і відповідальності колективів будівельників у цілому й окремих їх членів у реалізації планів профілактичних заходів, виконанні норм і правил охорони праці;
  створення умов для максимально можливого зниження рівня виробничого травматизму, професійних захворювань і матеріальних втрат, які ними викликані, при існуючому рівні техніки, технології та організації виробництва;
  збереження високої працездатності працівників, необхідної для зростання продуктивності праці, її якості та ефективності.
 
При цьому основні цілі функціонування СУОП досягаються встановленням  прав, обов'язків, зацікавленості і  відповідальності всіх категорій працюючих  за дотриманням норм і правил охорони праці; організацією ефективної системи навчання; здійснення безперервного і діючого контролю за станом умов праці на робочих місцях; введенням єдиної методики оцінки ступеня безпеки виробництва і стимулювання за досягнуті результати. Особливе значення в цих умовах набуває зміцнення служби охорони праці висококваліфікованими кадрами.
Практика показала, що функціонування СУОП багато в чому залежить від  того, як і ким проводилося впровадження системи, хто наглядає за нею в  процесі освоєння і функціонування в організаціях, як здійснюється її удосконалювання. Тому координація  зазначених робіт повинна бути покладена  на перших осіб – керівників підприємств. Особливо це важливо в низовій  ланці управління.
Організаційно-методична робота з управління охороною праці, збору й аналізу необхідної інформації, контролю за діяльністю окремих працівників, функціональних служб, структурних підрозділів і реалізації на практиці прийнятих управлінських рішень покладається на службу охорони праці організацій.


Критеріями ефективності функціонування СУОП  є такі показники:

  зниження кількості і рівня небезпеки травмонебезпечних ситуацій, прояву шкідливих факторів виробничого середовища і, як результат цього, зниження рівня виробничого травматизму, професійної захворюваності, трудових і матеріальних втрат;
  поліпшення загальних технічних, санітарно-гігієнічних, психофізіологічних і санітарно-побутових умов праці;
  поліпшення повсякденної профілактичної роботи;
  зростання показників продуктивності праці, якості продукції, ефективності будівельного виробництва за рахунок поліпшення умов і підвищення безпеки праці працюючих.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
125

6. Зовнішні впливи

8. Інформаційна та звітна документація
5. Керівний вплив
5.1. Оформлення рішенння (накази, розпорядження, графіки додаткових заходів)
3. Пам’ять системи
 

Плани заходів
Нормативна  та інструктивна документація
Проектно-технологічна                            документація
Планові та  прогнозні                  показники безпеки праці
Банк інформаційних даних
про стан БП
 
7.Обмеження за ресурсами; термінами; за ступенем самостійності особи, яка приймає рішення; інші
5.2. Доведення рішень
до виконавців
 
1. Об’єкт управління
 

Процес формування безпечних і нешкідливих               
умов праці
2. Інформація про стан об’єкта  управління
4.3. Прийняття рішень
 
1й керівник
(гол. інженер)
1-й руководитель или гл.инженер
2.2. Аналіз матеріалів про травматизм
Служба ТБ

 
Служба ТБ

 
Служба ТБ

2.3. Планові та позачергові контрольні
перевірки 
Служба  ТБ
4. Орган управління
4.2. Формулювання завдання і вироб- лення варіантів                 рішення

Служба ТБ
4.1. Аналіз інформації, визначення проблемної
ситуації

Служба ТБ
2.1. Оперативний контроль за  станом БП
ІТП


Рис. 4. Структурна схема СУОП у будівельній  організації первинної ланки управління будівництвом (БУ, БМУ)
 
6. (117) Які основні  рішення з охорони праці повинні  містити в собі ТК на виконання  кам’яної кладки?
Організація робочого місця і праці  мулярів
Робоче місце муляра складається  з трьох зон:  робочої,  матеріалів і
допоміжної (рис. 4.5,  а).  Воно є  частиною загального фронту робіт ланки,  в
межах якої розміщені елементи конструкцій,  матеріали,  пристрої і
переміщуються робітники. 45
Рис. 4.5 – Схеми організації робочих  місць і праці в ланці мулярів: а – робоче місце ланки мулярів  під час кладки простих стін (1 – стіна, що зводиться; 2 – ящики з розчином; 3 – пакети цегли); б – графік зміни продуктивності праці муляра; в – схема роботи ланки «двійки» під час кладки стін у 1 ? цеглини (4 – кладка зовнішньої ложкової версти; 5 – те саме, внутрішньої; 6 – те саме, забутки); г – схеми роботи ланки «трійки» під час кладки стін у 2 цеглини (7 – кладка внутрішньої ложкової версти; 8 – те саме, зовнішньої поперечникової версти; 9 – те саме, внутрішньої); д – схема роботи
ланки «п’ятірки» під час кладки стін у 2 цеглини (10 – кладка ложкової версти, 11 – тс саме, поперечникової); е – схема роботи ланки «шістки» під час кладки стін у 2 цеглини (12 – кладка ложкового ряду; 13 – те саме, поперечникового); І – робоча зона; ІІ – зона матеріалів; ІІІ – допоміжна зона; М1, М2 – розміщення мулярів; В – муляр вищого розряду; Н – те саме, нижчого
 
У робочій зоні – смузі завширшки 0,6 – 0,7 м між кладкою і матеріалами  – працюють муляри.  Зона з матеріалами  займає смугу завширшки 1,3 – 1,5  м, зона проходу робітників – допоміжна, завширшки 0,5 – 0,6 м. Загальна ширина робочого місця муляра становить 2,4 – 2,8 м. 
У процесі зведення глухих стін розчин і стінові матеріали розкладають
уздовж фронту робіт почергово.  За наявності стіни з прорізами  цеглу і дрібні
блоки розміщують проти простінків,  а розчин –  проти прорізів.  Стінові
матеріали подають на робоче місце  заздалегідь (на 2 – 4 год роботи), а розчин
перед початком кладки.  Продуктивність праці мулярів залежить від висоти
 
рівня кладки. Найвищої продуктивності під час кладки каменів муляри
досягають, укладаючи камені на висоті 0,5 – 0,6 м від рівня робочого місця
(див. рис. 4.5, б). На початку кладки  і зі зростанням висоти продуктивність
праці знижується. Виходячи з цього, висоту ярусу кладки при товщині  стіни до
двох цеглин вибирають близько 1,2 м, а при товщині у три  цеглини – 0 9 м.
Організація праці бригади мулярів  полягає у визначенні рівня
спеціалізації окремих ланок, їх кваліфікації та чисельності. Операції, що
становлять процес кам’яної кладки, неоднакові за складністю. Операції
пов’язані з викладкою маяків, кріпленням порядовок, встановленням шнурів-
причалок, кладкою верстових рядів, облицюванням, контролем якості, повинні
виконувати муляри високої кваліфікації, а подавання розчину, каменів  і кладку
забутки можуть здійснювати підручні.
У процесі виконання кладки перевіряють правильність перев’язки і якість швів, вертикальність і прямолінійність поверхонь. Товщину швів перевіряють через 5-6 рядів кладки. Середня товщина горизонтальних швів повинна складати 12 мм, а вертикальних 10 мм. По завершенні кладки поверху, використовуючи нівелір перевіряють її горизонтальність і оцінку верху. Відхилення рядів кладки з цегли по горизонталі не повинне перевищувати 15 мм на 10 м довжини.
 
Безпека при виконанні  кам’яних робіт. При зведенні кам’яних
конструкцій треба строго дотримувати правил охорони праці. У процесі кладки
муляр зобов’язаний виконувати наступні вимоги: працювати у спецодязі,
застосовувати запобіжні  пристрої, при розмивці зовнішніх швів не знаходитись
на стіні, обгороджувати  викладені прорізи або встановлювати  дверні чи віконні
блоки, стежити за справністю інструменту, спускатися з риштування тільки по
драбинах. Підмості повинні  бути міцними й стійкими. Настили, риштування і
драбинки огороджують  висотою не менше 1 м. Рівень верхньої частини кладки
на кожному ярусі має  бути вище не менше ніж на два  ряди цегли щодо поверхні
робочого настилу риштування.
При виконанні кладки висотою  до 7 м слід встановлювати огородження
по всьому периметру будинку  на відстані не менше 1,5 м від стіни. Якщо стіни
мають висоту більше 7 м, необхідно  влаштовувати захисні козирки у  вигляді
настилу на кронштейнах, шириною 1,5 м з нахилом 20° до горизонту. Перший
ряд поверхів розташовують на висоті 6-7 м над першим з наступною
перестановкою через 7 м.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Список літератури:
  Навчальний посібник «Охорона праці в галузі»   О.Г. Вільсон , Київ «Основа» 2006.
  Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуального завдання для студентів всіх спеціальностей та форм навчання  « Охорона праці в галузі», / Уклад.: О.Г. Вільсон, В.М. Ольховик – К.: КНУБА;  2004
  Закон України “Про охорону праці”, остання редакцiя вiд 27.10.2010 на пiдставi 2562-17, чинний від 13.09.2010.
  Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві  та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” із змінами, внесеними згідно із Законами від 01.07.2010.
  ДБН А.3.1-5-96 «Організація будівельного виробництва» видання офіційне з виправленнями.
  ДНАОП 0.05-8.04-92 «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», «Методичні рекомендації з проведення атестації робочих місць за умовами праці».
  ДНАОП 0.00- 4.21- 93 "Типові положення про службу охорони праці" Із змінами, внесеними згідно із Законами від 20.08.96.
  Г.Г. Осташевська ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА Тексти лекцій 2009


и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.